Tải bản đầy đủ

Slide bài giảng môn lập trình PHP

 GVHD:
 Email:
 Website:

Dương Khai Phong
khaiphong@gmail.com
http://khaiphong.tk
http://course.uit.edu.vn


1. Trình bày hệ thống CMS và giới thiệu cấu trúc, các thành phần cơ bản có
trong hệ thống PHPNuke (3 sinh viên)
2. Trình bày hệ thống CMS và giới thiệu cấu trúc, các thành phần cơ bản có
trong hệ thống NukeViet (3 sinh viên)
3. Trình bày template và hướng dẫn xây dựng template cơ bản trong PHPNuke
(3 sinh viên)
4. Trình bày template và hướng dẫn xây dựng template cơ bản trong NukeViet
(2 sinh viên)
5. Trình bày module và hướng dẫn xây dựng module trong PHPNuke (3 sinh
viên)
6. Trình bày module và hướng dẫn xây dựng module trong NukeViet (2 sinh

viên)
7. Trình bày so sánh và đánh giá hệ thống NukeViet với hệ thống PHPNuke (2
sinh viên)
8. Trình bày so sánh và đánh giá hệ thống NukeViet với hệ thống Joomla (2 sinh
viên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×