Tải bản đầy đủ

Đề cương môn cơ sở dữ liệu oracle

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Khoa Hệ Thống Thông Tin
---oOo---

ĐỀ CƢƠNG NIÊN CHẾ
MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
1. Ngành học: Công nghệ thông tin
2. Số đơn vị học trình: 4 (2,1,1)
3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 1, 2,…): sinh viên năm thứ hai trở lên
4. Phân bổ thời gian:
-

Lên lớp:

60 tiết

-

Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành :

30 tiết


-

Khác:

5. Điều kiện tiên quyết:
-

Lập trình (Kỹ thuật và ngôn ngữ)

-

Cơ sở dữ liệu

6. Mục tiêu của học phần:
-

Giúp cho sinh viên hiểu thế nào là hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

-

Nắm bắt các cách tiếp cận tiên tiến trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

-

Quản lý các cơ chế giao tác và quản trị người dùng trong Oracle.

-

Nắm được kỹ năng quản trị một cơ sở dữ liệu quan hệ có phân quyền và bảo mật.

-

Nắm bắt cách thực hiện ngôn ngữ PL/SQL, viết các thủ tục (procedure), hàm
(function) , khung nhìn (view) và ràng buộc toàn vẹn (trigger).

7. Nhiệm vụ của sinh viên
-

Dự lớp : lý thuyết-

Bài tập : làm bài tập về nhà

-

Dụng cụ học tập : projector, máy tính

-

Khác : làm seminar

8. Tài liệu học tập
-

Sách, giáo trình chính:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Cơ bản (SQL và PL/SQL)


-

Sách tham khảo:

O'Reilly

Oracle PL SQL Programming

2006

Ghezzi, C. v al:

Oracle® Database

2004

Hà Nội

Kiến trúc và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

2002

Ruth Baylis

Database Administrator’s Guide

2001

Benjamin Rosenzweig,
Elena Silvestrova

Oracle® PL/SQL™ by Example, Third Edition

2006

April Wells

Oracle 9i Fundamentals I Exam Cram™ 2 (Exam 1Z0031)

2007

- Khác
Website của Oracle
www.oracle.com
9. Tiêu chuẩn và đánh giá sinh viên
- Dự lớp: 20%
- Thảo luận:
- Bản thu hoạch:
- Thuyết trình: 10% (nếu có)
- Báo cáo:
- Thi giữa học kỳ: 20%
- Thi cuối học kỳ: 70%
- Khác
10. Thang điểm :
-Thi cuối học kỳ: 70%
- Kiểm tra trên lớp: 10%
- Kiểm tra giữa học kỳ: 20%
11. Nội dung chi tiết học phần:
NỘI DUNG
1. Tổng quan
1.1 Giới thiệu
1.2 Cài đặt
1.3 Hướng dẫn các công cụ trong Oracle.
2. Ngôn ngữ truy vấn SQL trên Oracle
2.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.
2.2 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.
2.3 Các đối tượng: sysnonym, index, sequence
3. Quản trị ngƣời dùng trong Oracle
3.1 Giới thiệu
3.2 Tạo không gian bảng (table space)
3.3 Tạo và cấp quyền cho người dùng và nhóm người
dùng
4. Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL
4.1 Tổng quan về PL/SQL

SỐ TIẾT

TÀI LIỆU
THAM GHI CHÚ
KHẢO


4.2 Cấu trúc của PL/SQL
4.3 Cú pháp cơ bản của PL/SQL
4.4 Cấu trúc điều khiển trong PL/SQL
4.5 Điều khiển ngoại lệ
4.6 Cursor trong PL/SQL
4.7 Chương trình con trong PL/SQL
5. Ôn tập.
12. Ngày phê duyệt : 20/10/2006
13. Cấp phê duyệt :
PHÓ TRƢỞNG KHOA

ThS. NGUYỄN THỊ KIM PHỤNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×