Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành: lập trình visual basic 6

GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 1

Bài Thực Hành số 1
LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ VISUAL BASIC VÀ
MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH (IDE)
Bài học đầu tiên giúp sinh viên làm quen với công cụ lập trình MS Visual VB 6.0, thực hiện các thao tác
cơ bản về lập trình, biên dịch, và chạy chương trình VB đơn giản.
I.

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN
Bài 01. Thiết kế chương trình tính tổng 2 số a và b như hình sau

 Hướng dẫn:
 Bước 1: mở chương trình MS Visual Basic 6.0 (Vào Start / All Programs / Microsoft Visual
Studio 6.0 / Microsoft Visual Basic 6.0)

1GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 1

 Bước 2: tạo dự án Visual Basic (vào menu File / New Project)

Tại cửa sổ New Project: chọn Standard EXE

 Bước 3: Thiết kế các control trên form
Lần lượt kéo thả các control trên thanh công cụ Toolbox vào form hiện có (gồm có 4 label, 3
textbox và 1 button)

Label

Textbox

Label
Button

Button

Textbox

Label

Thanh công cụ
Toolbox

2


GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 1

 Bước 4: Thiết lập các thuộc tính Properties cho form và các control trên form


Thuộc tính của Form: nên đặt tên lại cho form (Name: frmBai01)


1
2
3Tương tự thuộc tính của các control trên form:
Control
Label “MAY TINH CO BAN”
Label “So a”
Label “So b”
Label “Ket qua”
Textbox 1
Textbox 2
Textbox 3
Button +

Thuộc tính
Name
Caption
Name
Caption
Name
Caption
Name
Caption
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name
Caption

Giá trị
lTieude
MAY TINH CO BAN
lSoa
So a
lSob
So b
lKetqua
Ket qua
txtSoa
Để trống
txtSob
Để trống
txtKetqua
Để trống
bCong
+

3


GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 1

 Bước 5: Viết code cho sự kiện click chuột trên nút “+”, double click vào nút “+”, viết lại đoạn code
sau

Sử dụng hàm Val(chuỗi
số) để chuyển đổi chuỗi
String  Integer
 Bước 6: Thực thi chương trình và kiểm tra kết quả (vào vào menu Run / Start)

Bài 02. Thiết kế chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương cho 2 số a và b như hình sau

4


GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 1

 Hướng dẫn:
 Bước 1,2,3,4: tương tự Bài 01
 Bước 5: viết code xử lý các sự kiện cho các nút +,-,*,/ (tương tự cho các nút còn lại)

Sử dụng hàm CSng(chuỗi số)
để chuyển đổi String  Single

II.

BÀI TẬP MỞ RỘNG
Bài 03. Thiết kế chương trình nhập dài, rộng, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
Bài 04. Thiết kế chương trình nhập bán kính R, tính chu vi, diện tích hình tròn.
Bài 05. Thiết kế chương trình nhập 3 cạnh tam giác a,b,c tính chu vi, diện tích hình tam giác. (Lưu ý:
sử dụng hàm sqr(Double) để tính căn bậc hai).
Bài 06. Thiết kế chương trình nhập 2 hệ số a,b của phương trình ax + b = 0. Tính nghiệm của
phương trình.
Bài 07. Thiết kế chương trình nhập 2 hệ số a,b của phương trình ax2 + bx + c = 0. Tính nghiệm của
phương trình.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×