Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành: lập trình visual basic 6

GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 2

Bài Thực Hành số 2
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
(IF..ELSE, SELECT CASE, FOR..TO, DO WHILE)
Trong bài học này, sinh viên xây dựng các chương trình để tìm hiểu về các cấu trúc điều khiển trong
Visual Basic.
Yêu cầu: sinh viên đã được trang bị kiến thức trong việc thiết kế các control trên form (quy tắc đặt tên
cho form, control,..)
I.

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN
Bài 01. Thiết kế chương trình giải và biện luận phương trình bậc nhất AX + B = 0

1
2
3
 Hướng dẫn:

 Bước 1,2,3: tương tự bài TH Tuần 01
 Bước 4: Thiết lập các thuộc tính Properties cho form và các control trên form theo bảng sau
Control
Thuộc tính
Giá trị
Name
lTieude
Label “GIAI VA BIEN LUAN PHUONG TRINH”
Caption
GIAI VA BIEN LUAN PHUONG TRINH
Name
lSoa
Label “So a”
Caption
So a
Name
lSob
Label “So b”
Caption
So b
Name
lKetqua
Label “Ket qua”
Caption
Ket qua
Name
txtSoa
Textbox 1
Text
Để trống
Name
txtSob
Textbox 2
Text
Để trống
Name
txtKetqua
Textbox 3
Text
Để trống


Name
bGiai
Button “Giai”
Caption
“Giai”
1


GVHD: Dương Khai Phong

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 2

 Bước 5: Viết code cho sự kiện click chuột trên nút “Giai”, double click vào nút “Giai”, viết lại đoạn
code sau

Chèn ký tự
xuống hàng

Bài 02. Thiết kế chương trình giải và biện luận phương trình bậc hai AX^2 + BX + C = 0

 Hướng dẫn:
 Bước 1,2,3,4: tương tự Bài 01
 Bước 5: Viết code cho sự kiện click chuột trên nút “Giai”, double click vào nút “Giai”, viết lại đoạn
code sau:

2


GVHD: Dương Khai Phong

II.

Lập trình Visual Basic 6.0 - Bài Thực Hành số 2

BÀI TẬP MỞ RỘNG
Bài 03. Thiết kế chương trình nhập 3 cạnh tam giác a,b,c. Cho biết loại tam giác: vuông, cân, đều
hay thường.
Bài 04. Thiết kế chương trình nhập năm. Kiểm tra năm đó có nhuần hay không nhuần?
Bài 05. Thiết kế chương trình nhập n. In ra bảng cửu chương thứ n.
Bài 06. Thiết kế chương trình nhập n. In ra n bảng cửu chương.
Bài 07. Thiết kế chương trình nhập ngày, tháng, năm. Kiểm tra ngày, tháng, năm có hợp lệ hay
không?

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×