Tải bản đầy đủ

Bài tập thực hành: lập trình visual basic 6

GVHD: D

ng Khai Phong

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

Bài Th c Hành s 4
L P TRÌNH VISUAL BASIC
TH T C VÀ HÀM
(SUB .. END SUB, FUNCTION .. END FUNCTION )
Trong bài h c này, sinh viên xây d ng các ch

ng trình đ tìm hi u v vi c s d ng th t c và hàm c

b n trong Visual Basic.
Yêu c u: sinh viên đã đ
I.

BÀI T P CÓ H

c trang b ki n th c xây d ng th t c và hàm.

NG D N

Bài 01. Thi t k ch

ng trình máy tính c b n
TEXTBOX

Nhóm các
BUTTON s t
0..9

BUTTON dùng đ
reset (kh i t o l i)
BUTTON dùng đ
tính ngh ch đ o

`

BUTTON dùng đ
xem k t qu

Nhóm các BUTTON
phép toán: +,-,*,/
BUTTON d u
âm
 H ng d n:
 B c 1: sinh viên ph i thi t k đ
 B

c form nh hình trên

c 2: Thi t l p các thu c tính Properties cho form và các control trên form theo b ng sau
Control

TEXTBOX
Nhóm các button s t 0..9
Button C

BUTTON d u
th p phânThu c tính
Name
Caption
Alignment
Name
Caption
Name
Caption

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

Giá tr
txtNoidung
0.
1- Right Justify
b0, b1,.., b9
0,1, …, 9
bXoa
C

Page 1


GVHD: D

ng Khai Phong

Button 1/x
Button =
Button +/Button “.”
Nhóm các button phép toán +,-,*,/
 B

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

Name
Caption
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name
Text

bNghichdao
1/x
bBang
=
bAmduong
+/bChamdong
.
bCong,bTru,bNhan,bChia
+,-,*,/

c 3: Vi t code x lý máy tính

Do ph n l p trình x lý có nhi u đo n code nên sinh viên c n chia thành các kh i l nh nh sau:
 Ph n khai báo các bi n toàn c c: (vào menu View / Code), t i c a s vi t code ch n (General)
Khai báo các bi n toàn c c nh hình d i

Ý ngh a các bi n:


Bi n sothunhat, sothuhai: dùng đ l u l n l

t các giá tr trên textbox txtNoidung cho 2 s

c n tính toán.


Bi n bMemoryTime: dùng đ ki m tra xem l n l u là l n th

m y (n u bMemoryTime = 1

thì s l u giá tr trên textbox txtNoidung cho bi n sothunhat và ng

c l i n u bMemoryTime

= 2 thì s l u giá tr trên textbox txtNoidung cho bi n sothuhai)


Bi n fClear dùng đ xóa n i dung c a textbox txtNoidung sau khi đã nh p xong giá tr ho c
nh n button CE.

Bi n pheptoan dùng đ l u giá tr ký hi u phép toán đã ch n: +,-,*,/.Bi n fDaucham dùng đ ki m tra button d u th p phân “.” đã đ

c nh n hay ch a.

Xây d ng module ch a th t c và hàm nh sau: Right Click vào project nh hình d
Add Module

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

i và ch n

Page 2


GVHD: D

ng Khai Phong

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

1

2
3

4
t tên cho module: mylibrary

Double Click vào module mylibrary nh p đo n code sau:


Xây d ng module ch a th t c và hàm nh sau: Right Click vào project nh hình d
Add Module

i và ch n

Th t c xulyso dùng đ x lý n i các ký s l i v i nhau sau
khi các button s đã đ c nh n

Hàm tinhtoan dùng đ tính k t qu t
toán +,-,*,/ đã đ c nh nL nl

ng ng v i phép

t Double Click vào các Button và nh p l nh cho các button nh sau:

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

Page 3


GVHD: D

ng Khai Phong

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

Kh i t o giá tr cho các
bi n khi form đ c kích
ho t

Gán l i giá tr cho các
bi n khi click button CE

G i th t c xulyso đ
n i các ký s l i v i nhau.
T ng t cho các button
s còn l i.

Nh p l nh x lý cho các button bChamdong, bAmduong và bNghichdao

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

Page 4


GVHD: D

ng Khai Phong

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

T ng t , nh p l nh x lý cho các button bCong, bTru, bNhan, bChia (ch vi c đ i d u c a phép toán
t ng ng) và bBang

G i hàm tinhtoan đ th c hi n tính toán tùy theo
pheptoan đ c click ch n.
 B c 4: Th c thi ch
tính.

ng trình và ki m tra k t qu , hoàn thi n các ch c n ng còn thi u c a máy

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

Page 5


GVHD: D

ng Khai Phong

Bài 02. Thi t k ch

L p trình Visual Basic 6.0 - Bài Th c Hành s 4

ng trình máy tính c b n

bBackspace:
xóa lùi 1 ký s
v a nh p

bCE: (clear
entry) xóa s
v a nh p

bEmpty: nút
thông báo b
nh đã l u

bClear: xóa
làm l i t đ u

bMC: memory
clear

bSqrt: rút c n

bMR: memory
read
bPercent: tính
ph n tr m
bMS: memory
save

bMS: memory
add

 H
II.

ng d n: Sinh viên s d ng l i k t qu bài 1 và thêm các nhóm button nh hình trên

BÀI T P M

R NG

Sinh viên hoàn t t các ch c n ng máy tính còn l i trong bài t p 2.

http://khaiphong.tk - Email: phongdk@uit.edu.vn

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×