Tải bản đầy đủ

Tài chính tiền tệ 2

Tài chính tiền tệ 2:
Câu 1:loại thị trường nào sau đây hok phải là thị trường vốn:
=>thị trường liên ngân hàng
Câu 2:chức năng nào sau đây hok phải là chức năng ngân hàng trung ương là
ngân hàng của nhà nước:
=>cho vay vốn ngắn,trung và dài hạn cho các dự án của nhà nước
Câu 3: để thực hiện tốt vai trò tổ chức và sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu
quả, tài chính doanh nghiệp tiến hành những công việc gì?
=>tất cả(tiết kiệm cp,xây dựng cơ cấu vốnhợp lý, sử dụng vốn có hiệu quả)
Câu 4:trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước
dưới đây, giải pháp nào aẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ:
=>a.b đúng(phát hành thêm tiền mặt vào lưuthông,phát hành trái phiếu
chính phủ để vay trong và ngoài nước)
Câu 5:giải pháp nào là quan trọng để tăng cường vai trò của doanh nghiệp
trong nền kinh tế hiện nay/
=>cả 3 câu nào đúng
Câu 6:trong cải cách hành chính nhà nước có điểm cải cách nào có lợi cho
doanh nghiệp:
=>lộ trình cải cách về thuế
Câu 7:nguyên tắc khác nhau cơ bản giữa quỹ tín dụng và quỹ ngân
sách:=>quan hệ kinh tế có tính chất hoàn trả có thời hạn và có lợi tức

Câu 8:thi trường OTC:
=>Là nơi giao dịch mua bán các chứng khoán chưa niêm yết trên sàn.
Câu 9:chính sách tỷ giá cố định có tác dụng chủ yếu:
=>hạn chế ảnh hưởng của thị trường tài chính quốc tế
Câu 10:ủy ban chứng khoán quốc gia được thành lập vào năm:
=>1998
Câu 11:trong trường hợp nào thì ”giá trị thị trường của một ngân hàng trở
thành kém hơn” giá trị trên sổ sách?
=>có dấu hiệu phá sản rõ ràng
Câu 12:những khoản chi nào dưới đây của ngân sách nhà nước là chi cho đầu
tư phát triển kinh tế-xã hội
=>a và b đúng(chi hỗ trợ vốn cho DNNN,và đầu tư vào hạ tầng cơ sở của nền
kinh tế;chi đầu tư cho nghiên cứu cho khoa học)


Câu 13:trong các khoản chi sau,khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên?
=>chi trả lương cho cán bộ công chức nhà nước
Câu 14:khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu,lương cung tiền
tệ M2(tiền tài sản hay”chuẩn tệ) sẽ thay đổi ntn?
=>có thể sẽ tăng
Câu 15:quỹ thành viên là:
=>là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt
quá 30 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân
Câu 16:mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia đến năm 2010 vốn tín
dụng của nhà nước đạt:
=>7,6%GDP
Câu 17:chức năng cơ bản nhất của thị trường chứng khoán là:
=>chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư
Câu 18:các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ
có tác dụng:
=>giảm thiểu rủi ro cho các công cụ tài chính.
Câu 19:cổ phiếu vô danh là cổ phiếu:
ð
hok ghi tên người sở hữu
câu 20:cơ quan quản lý NN về các hoạt động ngân hàng thương mại là:
=>ngân hàng trung ương
Câu 21:trong các nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì nhóm
nguyên nhân nào được coi là quan trọng nhất?
=>nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng
Câu 22:mức đô thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:


=>cả avà b(cp thời gian để chuyển tài sản đó =tiền măt, cp tài chính để
chuyển đổi tài sản đó = tiền mặt)
Câu 23:quỹ đại chúng là:
=>là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công
chúng
Câu 24:giải pháp bù đắp thâm hụt NSNN cóchi phí cơ hội thấp nhất là:
=>vay tiền của dân cư
Câu 25:chức năng của thị trường tài chính là:
=>abc đúng (nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng vốn của toàn bộ nền
kinh tế, cung cấp vốn cho các cá nhân và doanhnghiệp có đủ khả năng thanh
toán mà hok phải chờ đợi một thời gian tích lũy, cho phép chuyển vốn từ


những người, những doanh nghiệp hok có cơ hội đầu tư tới những người
những doanh nghiệp có cơ hội đầu tư
Câu 26: khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu NSNN
ở VN:
=>thuế
Câu 27:thị trường chứng khoán trên thực tế chính là:
=>tất cả những nơimua và bán chứng khoán
Câu 28:trong các tài sản vô hình của tài chính doanh nghiệp dưới đây, tài sản
vô hình nào thường được đem vào góp vốn trong liên doanh ở nước ta?
=>giá trị quyền sử đất
Câu 29:nguyên nhân nào gây ra lạm phát ở Việt nam hiện nay?
=>chi phí đẩy
Câu 30:thuế được coi là có quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì:
=>thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN và là công cụ quản lý và điều tiết vĩ
mô nền KTQD
Câu 31:ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế biểu hiện qua
sự tác động tới:
=>tẩt cả đều đúng (lãi suất thị trường,tổng tiết kiệm quốc gia, đầu tư và cán
cân thương mại quốc tế)
Câu 32:lãi suất kỳ phiếu ngân hàng thôngthường:
=>cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Câu 33:vì sao các ngân hàng thương mại cổ phần lại phái quy định mức vốn
tối thiểu đối với các cổ đông?
=>để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng, đảm bảo an toàn
cho khách hàng của ngân hàng
Câu 34: các công cụ tài chính trên thị trường vốn rủi ro… so với trên thị
trường tiền tệ:
=>cao hơn
Câu 35:các công cụ tài chính nào dưới đây hok phải là chứng khoán
=>thương phiếu
Câu 36:để đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời nguồn tài chính cho hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, tài chính doanh nghiêp phải có những
chức năng nào?


=>3 câu đều đúng (thu hút vốn của cổ đông thông qua phát hành trái phiếu,
thu hút vốn của cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu,vay các ngân hàng
thương mại)
Câu 37:vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là:
=>điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển
Câu 38:các doanh nghiệp việt nam hiện nay nên lựa chọn lĩnh vực nào để
cạnh tranh trong hội nhập?
=>a và b đúng (xuất nhập khẩu thủy sản,hàng thủ công mỹ nghệ;du lịch)
Câu 39:các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm:
=>a và b đúng (ngân hàng trung ương,các tổchức tài chính trung gian phi
ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên)
Câu 40:các nguồn vốn nào hình thành nên quỹ tài chính doanh nghiệp, giải
thích cách hình thành từng nguồn vốn?
=>tất cả các ý trên đúng(vốn do các cổ đông góp vốn, vốn từ lợi nhuận của
dn được giữ lại, vốn vay của ngân hàng thương mại)
Câu 41:điểm khác biệt cơ bản nào trong quan hệ gữa DNNN và NSNN trong
nền kinh tế thị trường hiện nay và nền kinh tế kế hoạch tập trung trước năm
1986?
=>NSNN bảo đảm vốn cho DNNN hoạt động theo kế hoạch được duyệt
Câu 42:kỳ phiếu được phát hành theo hìnhthức:
=>a và b đúng (phát hành theo mệtnh giá,phát hành theo hình thức chiết
khấu)
Câu 43:trái phiếu kho bạc do:
=>nhà nước phát hành nhằm bù đắp thâmthủng ngân sách và giải quyết
thiếu hụt tạm thời
Câu 44:tính chất quản lý của NHTW khác với các cơ quan khác trong bộ máy
nhà nước là:
=>quản lý nhà nước thông qua các luât lệ, biện pháp hành chính vừa thông
qua các nghiệp vụ vì mục đích quản lý
Câu 45:nhân lực nào nhân lực yếu nhất của doanh nghiệp việt nam trong nên
kinh tế hiện nay
=>quản trị doanh nghiệp,giám đốc tàichính(CFO)
Câu 46:trong các nhóm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp sau đây,nhóm
nào các doanh nghiệp thường sử dụng?
=>tất cả nhóm trên (nhóm chỉ tiêu về tỷ số thanh toán,nhóm chỉ tiêu về tỷ
số đoàn cân nợ, nhóm chỉ tiêu về tỷ số doanh lợi)


Câu 47:yếu tố nào hok phải là đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi:
=>phụ thuộc vào chính sách chia lãi hàng năm của công ty
Câu 48:trong nền kinh tế thị trường việc một doanh nghiệp cổ phần tối đa
hóa lợi nhuận, thực chất là tối đa hóa lợi ích của ai?
=>tối đa hóa lợi ích của cổ đông
Câu 49:nợ quá hạn của một NHTM được xác định bằng:
=>số tiền nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Câu 50:các NHTM nhất thiết phải có tỷ lệ dự trữ vươt quá ở mức:
=>tùy theo các điều kiện kinh doanh từng ngân hàng
Câu 51:các giải pháp nào sau đây của chính phủ nhằm thắt chặt tiền tệ trong lạm phát
=>cả 3 đều đúng(tăng lãi suất huy động của NHTM,tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc,phát hành các tín phiếu
kho bạc)
Câu 52:các giải pháp nào sau đây của chính phủ nhằm tăng cường an sinh xã hội trong giai đoạn lạm
phát hiện nay?
=>cả 3 đều đúng(cho vay ưu đãi sản xuất đối với những hộ nghèo,xây dựng căn hộ cho người có thu
nhập thấp,tăng lương cho đối tượng hưu trí)
Câu 53:chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng:
=>Thu NS(không bao gồm thu từ đi vay)-chi NS thường xuyên>0
Câu 54:tài chính doanh nghiêp là một lĩnh vực thuộc khoa học quản trị kinh doanh?phát biểu này đúng
hay sai?
=>sai
Câu 55:chức năng của NHTW ở việt nam là
=>a và b đúng(độc quyền phát hành tiền tệ vào lưu thông,quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ,tín
dụng,ngân hàng)
Câu 56:để khắc phục tình trạng nợ xấu,các NHTM cần phải
=>không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp
cận,gần gũi và hỗ trợ khách hàng
Câu 57:trong các quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp dưới đây,quan hệ nào là quan hệ phi tài chính?
=>quan hệ tổ chức của đơn vị trực thuôc với doanh nghiệp
Câu 59:tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thường dễ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ngân hàng nhỏ?
=>vì tất cả các yếu tố trên(có lợi thế và lợi ích theo quy mô,có tiềm năng lớn trong huy động và sử dụng
vốn,có uy tín và nhiều khách hàng,có điều kiện để cải tiến công nghê,đa dạng hóa hoạt đọng giảm thiểu
rủi ro)
Câu 60:trong giai đoạn lạm phát hiện nay ở nước ta.doanh nghiệp cần có biện pháp gì để kiềm chế lạm
phát?
=>tiết kiệm chi tiêu
Câu 61:loại hình doanh nghiêp nào dưới đây phù hợp với nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế?
=>công ty cổ phần
Câu 62:công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình là


=>tự doanh chứng khoán
Câu 63:các giải pháp để tài trợ thâm hụt ngân sách nhà nước bao gồm:
=>mở rộng nguồn thu thuế và tăng phát hành trái phiếu chính phủ để vay tiền dân cư
Câu 64:kỳ phiếu ngân hàng được phát hành nhằm
=>huy động khối lượng vốn lớn trong thời gian ngắn phục vụ cho các mục đích hoạt động hoặc đầu tư
trung hạn cho các chương trình chính phủ chỉ định
Câu 65:hiện nay trên thế giới có bao nhiêu mô hình tổ chức và quản lý của NHTW:
=>phương a hoặc b đúng(NHTW trực thuộc quốc hội,là nơi thực thi chính sách tài chính quốc gia,quản lý
và điều hành NSNN,NHTW trực thuộc chính phủ quản lý chính sách tiền tệ quốc gia)
Câu 66:dòng vốn đi từ người cho vay sang người vay được thực hiện thông qua con đường trực tiếp là
=>bên đi vay vốn chủ động tìm kiếm vốn đầu tư từ bên cho vay
Câu 67:tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhất thiết phải
=>theo quy định của NHTW trong từng thời kỳ
Câu 68:hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp có đặc điểm sau:
=>thiếu sự kiếm soát của ngân hàng đối với khách hàng
Câu 69:nợ quá hạn là tình trạng chung của các NHTM bởi vì
=>tất cả nguyên nhân đều đúng(các ngân hàng luôn chạy theo rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận,các ngân
hàng cố gắng cho vay nhiều nhất có thể,có những nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến nợ
quá hạn)
Câu 70:trong các mối quan hệ nội bộ của một doanh nghiệp dưới đây,xét trên khía cạnh tài chính quan
hệ nào quyết định sự phát triển của doanh nghiệp?
=>quan hệ giữa cổ đông và người quản lý doanh nghiệp
Câu 71:hãy nêu các điểm yếu của doanh nghiệp việt nam hiện nay?hãy chọn điểm yếu nhất theo ý kiến
nhóm bạn,giải thích lý do chọn
=>tất cả các câu đeu2 đúng(quy mô nhỏ,cơ cấu tổ chức chưa đồng bộ,cơ cấu vốn chưa hợp lý)
Câu 72:nguyên nhân của rủi ro tín dụng bao gồm
=>sự yếu kém của ngân hàng,khách hàng và những nguyên nhân khách quan khác)
73)chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là
=>một loại cho vay có bảo đảm,căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn củ
thương phiếu đó
74)người mua trái phiếu sẽ trở thành
=>chủ nợ của doanh nghiệp phát hành
75)đâu là điểm yếu nhất trong môi trường vĩ mô của doanh nghiệp việt nam hiện nay
=>thủ tục hành chính rườm rà phức tạp,hành lang pháp lý chưa chặt chẽ
76)điểm yếu của doanh nghiệp việt nam trong hội nhập là gì?
=>cả 3 câu đều đúng(quy mô vốn nhỏ,trình độ nguồn nhân lực thấp,công nghệ thông ti chưa phát triển)
77)trái phiếu đầu tư là trái phiếu
=>do công ty đầu tư phát hành
78)tổ chức bộ máy của NHTW ở việt nam
=>tổ chức thành hệ thống tập trung thống nhất bao gồm trụ sở chính và các chi nhánh ở tỉnh,thành trực
thuôc,văn phòng đại diện trong và ngoài nước
79)cổ đông lớn là các cổ đông


=>sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành
80)sự khác nhau căn bản giữa một NHTM và một công ty bảo hiểm là
=>NHTM được phép nhận tiền gửi và cho vay bằng tiền,trên cơ sở đó có thể tạo tiền gửi,tăng khả năng
cho vay của cả hệ thống
81)vai trò của thị trường tài chính là
=>cả a,b,c đúng(trung tâm điều tiết cung nguồn vốn tiền tệ,tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển
nhượng sở hữu vốn,từ đó góp phần tăng thêm sự mời gọi giới đầu tư.điều hòa cung cầu về tiền tệ và
ngăn chặn lạm phát)
82)thị trường tài chính sẽ giải quyết cho doanh nghiệp vấn đề thiết thực gì?
=>vấn đề huy động vốn
83)sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một NHTM có thể được hiểu là
=>hoạt động theo đúng quy định của pháp luât,có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép
84)thị trường vốn trên thực tế được hiểu là
=>nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm
85)quỹ mở là
=>là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của
nhà đầu tư
86)lạm phát tác động trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây của doanh nghiệp?
=>yếu tố giá cả về nguyên vật liệu đầu vào,xăng dầu,điện nước…làm cho giá cả sản phẩm hàng hóa tăng
lên
87)sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau:
=>3 công cụ an toàn như nhau(tín phiếu kho bạc,cổ phiếu dn,séc)
88)vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doanh nghiệp cụ thể là
=>tăng cường hiệu quả kinh tế và bổ sung nhu cầu về vốn trong quá trình sxkd của các dn
89)chính sách tài khóa được hiểu là
=>là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng cường nền kinh tế thông qua các công cụ thu,chi
NSNN
90)Các NHTM VN có được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán hay
không?
=>có,nhưng phải thông qua công ty chứng khoán độc lập
91)trong các yêu cầu hội nhập kinh tế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay,yêu cầu nào là khó khăn
đối với doanh nghiệp
=>tất cả đều đúng(quy mô vốn lớn,nguồn nhân lực có chất lượng cao,công nghệ thông tin hiện đại
92)căn cứ được sử dụngđể phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là
=>thời hạn chuyển giao vốn
93)NHTW thuộc sở hữu
=>nhà nước
94)những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối NSNN bao gồm
=>thuế thu từ sở hữu tài sản của NN,phí và lệ phí
95)chức năng trung gian tài chính của một NHTM có thể được hiểu là
=>cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật
96)nghiệp vụ nào sau đây của NHTW không thể thực hiện chức năng NHTW là ngân hàng của các


=>nghiệp vụ huy động vốn để cung cấp vốn cho các chủ thể trong nền kinh tế
97)muốn khắc phục khó khăn về quy mô vốn của doanh nghiệp nhà nước,cần giải quyết chiến lược nào
của nhà nước đối với doanh nghiệp hiện nay?
=>thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiêp nhà nước
98)cơ sở để một ngân hàng tiến hành lựa chọb khách hàng bao gồm
=>căn cứ vào mức độ rủi ro và thu nhập của món vay
99)các công cụ tài chính trên thị trường vốn có tính thanh khoản… so với trên thị trường tiền tệ
=>thấp hơn
100)trong giai đoạn lạm phát hiện nay ở việt nam,vì sao các cổ đônglại thích nhận lợi tức từ tiền mặt mà
không thích nhận lợi tức từ cổ phiếu?
=>cả 3 ý đều đúng(các ổ đông muốn nhận tiền mặt để đầu tư vào các tài sản tài chính khác tránh hiện
tượng”bỏ trứng vào một giỏ”,tránh bị ảnh hưởng của lạm phát,tránh được rủi ro vì nhận thêm cổ phiếu)
101)các thay đổi nào sau đây không phải là tái cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp?
=>thay đổi cơ cấu đầu tư
102)tải sao việc tăng vốn từ nguồn vốn nội bộ của 1 doanh nghiệp sẽ phát huy được nguồn nội lực của
chính doanh nghiệp?
=>vì huy động vốn từ nội bộ vừa an toàn,vừa thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp
103)trái khoản không có khả năng chuyển đổi
=>không cho phép người giữ nó chuyển đổi nó thành một số cổ phần vào bất cứ lúc nào cho tới lúc đến
kỳ hạn thanh toán
104)tại sao nói tài chính doanh nghiệp là khâu cơ sở của hệ thống tài chính quốc gia?
=>tất cả(vì đây là khâu sáng tạo ra giá trị mới,vì đây là khâu sáng tạo ra thu nhập cho xã hội,vỉ đây là khâu
tạo ra nguồn thu thuế cho nhà nước)
105)các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của NSNN VN?
=>Tất cả phương án trên đều sai
106)doanh nghiệp có nên thu hút vốn thông qua phát hành chứng khoán trog thời gian lạm phát không?
=>tùy theo loại hình để doanh nghiệp phát hành các loại chứng khoán phù hợp
107)các giải pháp để tài trợ thâm hụt NSNN bao gồm
=>mở rộng nguồn thu thuế và tăng phát hành trái phiếu chính phủ để vay tiền dân cư
108)NHTM hiện đại được quan niệm là
=>một loại hình trung gian tài chính
109)quỹ đầu tư chứng khoán là
=>là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng
khoán hoạc các dạng tài sản đầu tư khác,kể cá bất động sản,trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm
soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ
11)vốn lưu động của doanh nghiệp theo nguyên lý chung có thể được hiểu là
=>?
111)đặc trưng nào khiến cho thị trường chứng khoán bị coi là có tính chất :may rủi”?
=>tất cả sự tính toán đèu mang tính tương đối
112)các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên các công cụ
=>tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x