Tải bản đầy đủ

Trình bày hệ thống phân bổ chi phí bộ phận phục vụ truyền thống ở các doanh nghiệp việt nam hiện nay và phân tích những ảnh hưởng của thông tin kế toá (2)

3. Trình bày về hệ thống phân bổ chi phí bộ phận phục vụ
truyền thống ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

3.1 Tình hình các doanh nghiệp tại Việt Nam:

06/07/18

1

2

3

Đa phần là
Doanh
nghiệp nhỏ
và vừa

Sản xuất
giản đơn, ít
máy móc

thiết bị, sử
dụng nhiều
lao động

Tạo ra
khoản 40%
GDP quốc
gia

1


3.2 Hệ thống kế toán chi phí nói chung và hệ thống phân bổ chi phí
bộ phận nói riêng tại Việt Nam:
Đặc điểm

DN nhỏ
và vừa

Chi
phận
phân
tiếp
phận

06/07/18

phí

bộ
được
bổ trực
vào bộ
liê quan

DN vừa

DN lớn

-Tập hợp chi


phí theo các
trung tâm.
-Phân bổ chi
phí bộ phận
theo các tiêu
chí đơn giản:
mô hình phân
bổ trực tiếp,
phân bổ định
mức

-Mô
hình
quản lý chặt
chẽ


ràng
-Kỹ thuật tập
hợp chi phí và
phân bổ chi
phí được xác
định rõ ràng
2


Quá trình phát triển phân bổ chi phí
Phân bổ lẫn nhau
PP bậc thang

PP trực tiếp
Chi phí bộ phận phục
vụ chỉ được phân bổ
cho các bộ phận
hoạt động và không
có sự phân bổ chi
phí giữa chi phí giữa
các bộ phận phục vụ

06/07/18

Chi phí bộ phận phục
vụ được phân bổ
theo một quá trình
liên tiếp từ bộ phận
phục vụ có chi phí
phát sinh cao nhất
đến bộ phận phục vụ
có chi phí phát sinh
thấp nhất

Phương pháp này
khá hiện đại và tiên
tiến, có sử dụng mô
hình toán học để
phân bổ chi phí

3


3.3 Đánh giá hệ thống phân bổ bộ phận phục vụ truyền thống ở các
doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển:

PP Phân bổ lẫn nhau

PP phân bổ bậc thang

PP Phân bổ trực tiếp

PP phân bổ
lẫn nhau theo
chi phí thực tế
06/07/18

4


4. Phân tích ảnh hưởng của thông tin kế toán theo hệ thống phân
bổ bộ phận phục vụ truyền thống ảnh hưởng đến quản trị chi phí
và năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam hiện nay.
4.1 Mô hình quản trị chi phí và năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay:

*

Quản trị chi phí

là một phần của kế toán quản trị của một doanh nghiệp nhằm
cung cấp một cách nhanh chóng cho nhà quản trị về thông tin chi
phí của một sản phẩm hoặc dịch vụ

06/07/18

5


*

Chức năng của quản trị chi phí

Đo lường
giá
vốn
hàng bán
và giá trị
tồn
kho
của chức
năng báo
cáo
tài
chính

06/07/18

Dự toán
chi
phí
của các
hoạt
động, sản
phẩm,
dịch vụ,
và khách
hàng

Cung cấp
những
phản hồi
kinh tế tới
những
nhân viên

nhà
quản lý
hoạt động

6


*

Năng lực cạnh tranh

Vốn
Trình độ
Công nhân

Năng lực
doanh nghiệp

06/07/18

Năng lực
Quản lý
Và điều hàng

Năng lực
cạnh
tranh của
Doanh
nghiệp

7


*

4.2 Ảnh hưởng của thông tin kế toán hệ thống phân bổ chi phí bộ
phận truyền thống đến quản trị chi phí và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp Việt Nam
Mô hình quản trị chi phí toàn bộ

06/07/18

8


*

06/07/18

Mô hình phương pháp phân bổ trực tiếp

9


*

06/07/18

Mô hình phương pháp bậc thang

10


*

06/07/18

Mô hình phương pháp phân bổ lẫn nhau

11


*

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến hệ thống phân bổ chi phí

Cung cấp thông tin để có thể đo lường và
tính giá thành toàn bộ khác so với chuẩn mực
Kế toán tài chính

Phục vụ tính toán các nguồn lực kinh tế

Cung cấp thông tin dựa trên các tiêu thức đơn
giản và ít có quan hệ nguyên quả

06/07/18

Ảnh hưởng đến
năng lực cạnh
tranh của Doanh
nghiệp

12


www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×