Tải bản đầy đủ

TH HOÀNG ĐAN CAO CONG TAC PHAP CHE NAM HOC 2014 2015 (1)

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG ĐAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: … /BC-TH

Hoàng Đan, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2014-2015
Thực hiện Hướng dẫn số 534/HD-PGD&ĐT ngày 14/10/2014 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Tam Dương về thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 20142015, trường tiểu học Hoàng Đan báo cáo như sau:
1. Việc triển khai các văn bản
Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phổ biến, giáo dục Pháp luật của
các cấp đến CBGV-NV và học sinh.
2. Việc tổ chức thực hiện
2.1. Công tác chỉ đạo
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ pháp chế trong nhà trường

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 20142015.
2.2. Tổ chức các hoạt động
2.2.1. Về công tác xây dựng pháp luật
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản
Triển khai thực hiện đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản QPPL đúng quy
trình.
2.2.2. Về công tác kiểm tra
Giao cho Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp
chế của CBGV-NV, HS trong nhà trường.
2.2.3. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mới.
Triển khai lồng ghép trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần và
các HĐNK.
Mua bổ sung thêm đầu sách pháp luật vào thư viện nhà trường.
Vận động 100% CBGV-NV tham gia cuộc thi tìm hiểu về Pháp luật do
ngành và địa phương phát động.
Phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền kiến thức về Pháp luật.


2.2.4. Về công tác theo dõi tình hình thực hiện pháp luật
Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện pháp luật của CBGV-NV.
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với hoạt động
kiểm tra thực hiện pháp luật.
Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thực hiện việc kiểm tra xử lý
việc chấp hành pháp luật về giáo dục.
2.2.5. Việc thực hiện cải các thủ tục hành chính và Thi đua khen thưởng
Chỉ đạo thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên.
3. Hiệu quả của việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Qua các hoạt động phổ biến, giáo dục Pháp luật các CBGV-NV, Hs hăng hái
tham gia. Kết quả 100% CBGV-NV, HS thực hiện tốt không vi phạm pháp luật.
4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
* Tồn tại
Số lượng các lần tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh còn hạn chế.
Tủ sách Pháp luật của nhà trường đã có nhưng còn thiếu nhiều đầu sách.
*Nguyên nhân
Cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có nhiều kinh
nghiệm trong công tác tuyên truyền.
Kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp.
5. Đề xuất, kiến nghị.
Đề nghị Phòng GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn về công tác giáo dục Pháp


luật cho CBQL để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT (b/c);
- Lưu: VT.

Trần Thị Bích NăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×