Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chế độ tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn hồ tây ( Luận văn thạc sĩ)

..

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THỊ THU THẢO

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒ TÂY

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI, 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THỊ THU THẢO


HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒ TÂY
Ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh

HÀ NỘI, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Luận văn “Hoàn thiện chế độ tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu
hạn Hồ Tây” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa
học của PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh, nội dung của luận văn không có sự trùng
lặp với các đề tài cùng chủ đề, các số liệu trong luận văn được tổng hợp từ
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây mang tính xác thực cao. Tôi xin cam
đoan và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều này.
Hà Nội ngày 18/5/2018
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

ĐINH THỊ THU THẢO


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI
DOANH NGHIỆP ..................................................................................................... 7
1.1 Các khái niệm về tiền lương ................................................................................. 7
1.2 Tiền lương cấp bậc (chức vụ), phụ cấp lương....................................................... 9
1.3. Bản chất của tiền lương ...................................................................................... 11
1.4 Chức năng của tiền lương ................................................................................... 12
1.5. Chính sách và chế độ tiền lương ........................................................................ 13
1.6. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương .............................................. 23
1.7 Mục tiêu của hệ thống tiền lương........................................................................ 26
1.8 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động tại doanh
nghiệp ........................................................................................................................ 27
1.9. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác trả lương....................................... 32


1.10 Nội hàm của hoàn thiện chế độ tiền lương........................................................ 33
Chương 2: THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY HỒ TÂY ... 35
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Hồ Tây ................................................................. 35
2.2. Thực trạng về thực hiện tiền lương của Công ty Hồ Tây .................................. 40
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY HỒ TÂY ....................................... 66
3.1 Một số giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương tại Công ty Hồ Tây ................... 66
3.2. Kiến nghị ............................................................................................................ 73
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 76


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BHTN

:

Bảo hiểm thất nghiệp

BHXH

:

Bảo hiểm xã hội

BHYT

:

Bảo hiểm y tế

CN

:

Chi nhánh

CT

:

Công ty

CTHT

:

Công ty Hồ Tây

CV

:

Chuyên viên

CVC

:

Chuyên viên chính

GDP

:

Gross Domestic Product

KS

:

Kỹ sư

KSC

:

Kỹ sư chính

QLDA

:

Quản lý dự án

TC-KT

:

Tài chính kế toán

TSCĐ

:

Tài sản cố định

XD

:

Xây dựng

XDCB

:

Xây dựng cơ bản

XNXD&DVHT

:

Xí nghiệp xây dựng và dịch vụ Hồ Tây


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Bảng 1.1: Thang lương nhóm ngành cơ khí, điện, điện tử, tin học (tháng 10
năm 2004) .................................................................................................................. 17
Bảng 1.2 phản ánh hệ số Ki, hệ số tăng tuyệt đối (Ktđi) hệ số tăng tương đối
(Ktgđi) của Thang lương nhóm ngành cơ khí, điện, điện tử, tin học (tháng 10
năm 2004). ................................................................................................................. 20
Bảng 2.1: Bảng lương của thành viên Hội đồng quản trị ......................................... 42
Bảng 2.2: Bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó
giám đốc, Kế toán trưởng .......................................................................................... 42
Bảng 2.3: Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. ....................................... 43
Bảng 2.4: Bảng lương nhân viên văn thư, nhân viên phục vụ .................................. 44
Bảng 2.5 Thiết kế thang bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động
tại Công ty Hồ Tây theo thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ................................................................. 49


MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Chế độ tiền lương đóng một vị trí vô cùng quan trọng đối với người lao động
đang làm việc trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn
Hồ Tây một thành viên (gọi tắt là Công ty Hồ Tây) trực thuộc Văn phòng Trung
ương Đảng nói riêng, có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của hàng chục
triệu người lao động và gia đình họ. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao
cấp, tiền lương là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được
Nhà nước phân phối một cách có kế hoạch cho công nhân viên căn cứ vào số lượng,
chất lượng mà họ cống hiến. Cơ chế trả lương trên một mặt đã kìm hãm lực lượng
sản xuất phát triển, hạn chế tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lãnh
đạo doanh nghiệp, nảy sinh tư tưởng bị động, trông chờ, ỷ lại cấp trên, mặt khác đối
với người lao động mức lương bao cấp không đủ nuôi sống bản thân người lao động
và gia đình họ. Vì vậy người lao động kém phấn khởi, đã hạn chế tính năng động,
sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất v.v…để không
ngừng tăng năng suất lao động.
Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiền lương
được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động
theo giá trị sức lao động mà họ hao phí trên cơ sở thỏa thuận (theo hợp đồng lao
động). Tại điều 55, chương VI “tiền lương” của Bộ luật Lao động ban hành năm
1994 đã quy định: “Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp
đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công
việc”. Bước sang giai đoạn đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và
lãnh đạo, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về chế độ tiền lương.
Nhờ đó tiền lương và thu nhập của người lao động đã từng bước được cải thiện, tuy
nhiên những thời gian tiếp theo tiền lương thực tế của người lao động có chiều
hướng bị giảm sút nghiêm trọng, một mặt do tốc độ tăng giá các mặt hàng thiết yếu
chưa được kiểm soát kịp thời, mặt khác do các nhà quản lý doanh nghiệp chưa quản
trị doanh nghiệp tốt, còn sản xuất kinh doanh dàn trải, đầu tư ngoài ngành, gây thất

1


thoát, lãng phí, chưa có chiến lược kinh doanh bài bản, tiết giảm các chi phí không
cần thiết, có doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, có nguy cơ phá sản...Từ các
nguyên nhân trên, tiền lương và thu nhập của người lao động không tăng, thậm chí
còn đi xuống, do không bảo đảm được cuộc sống tối thiểu của người lao động và
gia đình họ nên đã có không ít người lao động đã bỏ doanh nghiệp mình đã gắn bó
trong một thời gian dài để đến doanh nghiệp khác có tiền lương và thu nhập cao
hơn, hoặc ra bên ngoài làm việc khác, hoặc chuyển sang làm việc ở các doanh
nghiệp nước ngoài, hoặc xuất khẩu lao động…Tại điều 91 Bộ luật Lao động năm
2012 đã quy định “mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất trả cho người lao
động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo
đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”. Theo thống kê của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng thì
mức sống tối thiểu của người lao động hiện nay đang làm việc trong các doanh
nghiệp mới chỉ đạt từ 68% đến 82%. Chế độ tiền lương tại các doanh nghiệp Việt
Nam nói chung, nhất là tại Công ty Hồ Tây nói riêng đang có những vấn đề về việc
định mức và phân công lao động, thang lương, bảng lương, phân phối tiền
lương...chưa hoàn thiện dẫn đến cản trở tinh thần làm việc của người lao động và
hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trong bối cảnh về chế độ tiền lương ở các doanh nghiệp nói chung trong đó
có Công ty Hồ Tây nói riêng mà em đã trình bầy ở trên, qua tìm hiểu về tổng quan
của Công ty Hồ Tây nhất là công tác thực hiện chế độ tiền lương tại Công ty, em đã
chọn đề tài “Hoàn thiện chế độ tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây”
làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. Em hy vọng qua luận văn này sẽ giúp em
nghiên cứu sâu hơn về công tác thực hiện chế độ tiền lương tại Công ty Hồ Tây và
đưa ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn nữa công tác thực hiện
chế độ tiền lương.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1. Nghiên cứu ngoài nước
Hoàn thiện chế độ tiền lương tại doanh nghiệp là đề tài đã được nhiều nước

2


nghiên cứu và áp dụng như Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Cộng đồng Châu Âu,...
nhưng chưa có công trình nào đề cập cụ thể đến chủ đề “Hoàn thiện chế độ tiền
lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây”.
2.2 Nghiên cứu trong nước
Hoàn thiện chế độ tiền lương là đề tài đã được các tác giả trong nước đề cập
đến trong các luận văn, chuyên đề, đề tài, có thể kể đến một số đề tài, chuyên đề
tiêu biểu:
Luận văn “Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại Công ty trách nhiệm hữu
hạn Nhà nước một thành viên Dệt 19-5 Hà Nội” của Võ Thị Hương. Tác giả đã giới
thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dệt 19-5
Hà Nội cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động của Công ty, qua đó
phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác công tác thù lao lao
động tại Công ty trên.
Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện các hình thức trả lương trả thưởng tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tân Hoàng Anh” của Võ Thị
Thanh Viên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả
lương tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà” của Nguyễn Thị Linh.
Luận văn tốt nghiệp: “Thực trạng chính sách tiền lương, tiền thưởng và
các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư Hoa Hồng” của Chế Thị
Hồng Cẩm
Các tác giả đã nêu lên cơ sở lý luận về tiền lương, tiền thưởng, phân tích
thực trạng và đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả
lương, trả thưởng tại Công ty mình lựa chọn.
“Hoàn thiện chế độ tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây” là
đề tài tiếp cận vấn đề theo một cách riêng, không trùng lặp với các đề tài trong
cùng chủ đề, đây là đề tài đầu tiên đi sâu áp dụng phương pháp luận là phương pháp
duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước
về chế độ tiền lương tại doanh nghiệp qua đó nêu lên bản chất cũng như các giải

3


pháp nhằm hoàn thiện chế độ tiền lương tại doanh nghiệp trên trong tình hình hiện
nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận về chế độ tiền lương, Luận văn phân tích thực trạng chế độ
tiền lương tại Công ty Hồ Tây trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, từ đó đề
xuất giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương tại Công ty này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chế độ tiền lương tại
Công ty Hồ Tây.
Phân tích và đánh giá thực trạng về thực hiện chế độ tiền lương tại Công
ty Hồ Tây, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của chúng;
Nêu ra được phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương tại
Công ty Hồ Tây.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Tập trung nghiên cứu chế độ tiền lương đang được áp dụng tại Công ty Hồ Tây.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Nghiên cứu về thực hiện chế độ tiền lương của Công ty Hồ Tây
bao gồm các cán bộ quản lý, người lao động và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế
độ tiền lương tại Công ty Hồ Tây.
Về không gian: Tại Công ty Hồ Tây.
Về thời gian: Từ năm 2004 đến năm 2017
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cũng như quan điểm
của Đảng và Nhà nước về chế độ tiền lương tại Doanh nghiệp.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

4


Nghiên cứu các tài liệu tham khảo, các số liệu liên quan đã được xử lý của
Công ty Hồ Tây, các số liệu lưu trữ tại Công ty Hồ Tây có liên quan đến đề tài
nghiên cứu của luận văn. Đây là phương pháp nghiên cứu cơ bản, kế thừa các tài
liệu, số liệu thứ cấp đã có đảm bảo độ tin cậy chính xác cao, không mất nhiều thời
gian và công sức trong quá trình đi tìm hiểu, thu thập các tài liệu, số liệu này.
Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá là một trong
những phương pháp nghiên cứu khoa học. Dựa vào phương pháp này mà em đã có
được các số liệu về tiền lương hàng năm của cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. Tiền
lương bình quân, năng suất lao động bình quân tháng của người lao động đang làm
việc tại Công ty, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, trình độ tay nghề,
định mức lao động của người lao động v.v…Đây là những số liệu rất quan trọng để
em có cơ sở khoa học phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá được các mặt thành
công, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện chế độ
tiền lương của Công ty, trên cơ sở đó em đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn
chế của Công ty Hồ Tây.
6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1 Ý nghĩa lý luận
Luận văn đã khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện chế độ tiền lương tại các
doanh nghiệp nói chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây một thành viên
nói riêng trong bối cảnh hiện nay.
Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tiền lương (khái niệm tiền
lương, bản chất, chức năng của tiền lương), chế độ tiền lương, chính sách tiền lương
và các khái niệm có liên quan
Luận văn đã phân tích để làm sáng tỏ hơn quan điểm của Mác về bản chất về
tiền lương vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo
cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia về tiền lương trong quá trình
nghiên cứu, hoạch định các chính sách, chế độ tiền lương luôn đúng hướng, phù
hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong từng giai đoạn của
cách mạng Việt Nam.

5


Luận văn cho thấy chính sách tiền lương, chế độ tiền lương không phải bất
biến mà nó cần được điều chỉnh khi có một vài thay đổi cho phù hợp, cải tiến khi có
những thay đổi cơ bản phù hợp với điều kiện hiện tại.
Chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, duy ý chí khi nghiên cứu, hoạch định chính
sách tiền lương và chế độ tiền lương. Cần quán triệt, tránh tư tưởng cho rằng chính
sách tiền lương và chế độ tiền lương bao giờ cũng luôn đúng nên không cần phải
điều chỉnh, cải tiến và cải cách.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn
Luận văn đã cho chúng ta thấy toàn cảnh việc thực hiện chế độ tiền lương tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây một thành viên.
Từ luận văn đã cho chúng ta thấy những thành công, những hạn chế trong việc
thực hiện chế độ tiền lương tại Công ty Hồ Tây để đưa ra các giải pháp đồng bộ
khắc phục những hạn chế đó.
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu vì nó có ý nghĩa cả về
mặt lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị lên các cấp
có thẩm quyền xem xét để hoàn thiện chế độ tiền lương đối với các doanh nghiệp
nói chung và Công ty Hồ Tây nói riêng.
Luận văn là nguồn tài liệu lưu trữ dùng để so sánh, đối chiếu về thực hiện chế
độ tiền lương của Công ty Hồ Tây so với thời kỳ trước đây và trong thời gian tới.
Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho Công ty Hồ Tây và các Công ty
khác có tương tự ở Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chế độ tiền lương của mình.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung
luận văn có 03 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chế độ tiền lương tại doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng chế độ tiền lương tại Công ty Hồ Tây .
Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại
Công ty Hồ Tây .

6


Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI
DOANH NGHIỆP
1.1 Các khái niệm về tiền lương
1.1.1 Khái niệm tiền lương
Sự phức tạp về tiền lương đã thể hiện ngay trong quan điểm triết lý về tiền lương.
Trên thực tế, khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới.
Ở Pháp “Sự trả công được hiểu là tiền lương, hoặc lương bổng cơ bản, bình
thường hay tối thiểu và mọi thứ lợi ích, được trả trực tiếp hay gián tiếp bằng tiền
hay hiện vật, mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm của
người lao động”.[16]
Ở Nhật Bản: Tiền lương là thù lao bằng tiền mặt và hiện vật trả cho người
làm công một cách đều đặn, cho thời gian làm việc hoặc cho lao động thực tế, cùng
với thù lao cho khoảng thời gian không làm việc, như là nghỉ mát hàng năm, các
ngày nghỉ có hưởng lương hoặc nghỉ lễ. Tiền lương không tính đến những đóng góp
của người thuê lao động đối với bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí cho người lao động
và phúc lợi mà người lao động được hưởng nhờ có những chính sách này. Khoản
tiền được trả khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cũng không được coi
là tiền lương. [16]
Ở Việt Nam cũng có nhiều khái niệm khác nhau về tiền lương. Một số khái
niệm về tiền lương có thể được nêu ra như sau:
“Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa
người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu
sức lao động trong nền kinh tế thị trường”. [16]
“Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hoàn thành
hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc đó không bị pháp luật
ngăn cấm” [16]
“Tiền lương là khoản thu nhập mang tính thường xuyên mà nhân viên
được hưởng từ công việc”,“Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người

7


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×