Tải bản đầy đủ

ĐỘI tàu 12344ddf lam chuyenc

Vi ệc v ận chuy ển hàng hoá qua các đại d ươ
n g là r ất quan tr ọng trong n ền kinh t ế
toàn c ầu, nh ư
ng tàu bi ển làm b ẩn hành tinh đã s ẵn b ị ô nhi ễm. M ột s ốgi ải pháp
thi ết k ếđể s ử
a ch ữ
a có th ểđược áp d ụng trong t ươ
n g lai.
Tháng tr ướ
c t ại San Diego, California, m ột k ỹs ưng ồi tr ướ
c máy tính và c ầm m ột c ần
đi ều khi ển ở trên bàn phía tr ước . Ông không ch ơ
i video game, ông đa ng lái m ột tàu
hàng đồ s ộcách b ờbi ển Scotland hàng ngàn Km.
C ần đi ều khi ển này được k ết n ối tr ực ti ếp v ới chi ếc tàu đó , thông qua v ệtinh, cho phép
ông ki ểm soát độn g tác c ủa nó m ột cách chính xác, hoàn toàn đi ều khi ển t ừxa b ằng
tay. Ông quan sát c ẩn th ận v ị trí đa ng thay đổi c ủa con tàu ảo được đá nh d ấu trên màn
hình. Trong khi đó , trên boong c ủa chính tàu này, nh ữ
ng công nhân khác giám sát vi ệc
th ửnghi ệm này quan sát các thi ết b ị và c ảm th ấy con tàu b ập b ềnh d ướ
i chân mình.

Trong 4 gi ờth ửnghi ệm (do hãng n ăng l ượ
n g và công ngh ệWärtsilä c ủa Ph ần Lan ti ến
hành) con tàu được ng ườ
i đồn g nghi ệp c ủa h ọđi ều khi ển cách đó n ử
a vòng trái đất .
Hãng Wärtsilä tin r ằng các tàu thông minh h ơ
n trong t ươ
n g lai s ẽcho phép các ch ủtàu
ki ểm soát hi ệu qu ảh ơn s ựdi chuy ển c ủa tàu, gi ảm được tiêu th ụnhiên li ệu và ch ất
th ải. Đó là m ột ý t ưở
n g đầy tham v ọng để gi ải quy ết m ột thách th ứ
c lớ
n c ủa th ếk ỷ21,
trong đó chúng ta cùng nhau liên k ết ch ặt ch ẽh ơ
n trong th ươ
n g m ại toàn c ầu, nh ư
ng
c ũng ph ải đối m ặt v ới bi ến đổi khí h ậu mà nó có th ểlàm thay đổi mô hình th ờ
i ti ết, m ự
c
n ướ
c bi ển và ản h h ưở
n g nghiêm tr ọng đến hành trình c ủa hàng hóa di chuy ển t ừA t ớ
i
B.


Hơn thế nữa những tàu này có thể không có trưởng tàu, và đến một ngày nào đó có
thể được điều khiển từ xa nhiều dặm không phải bởi con người, mà bởi máy tính.
Vận chuyển là một ngành công nghiệp khổng lồ, nhưng nó không được coi là có công
nghệ cao nhất. Nhiều tàu chạy như mắc cửi trên các đại dương ngày nay là kềnh càng,
là các gã khổng lồ ngốn săng dầu mạnh và đã không có thay đổi gì v ề c ơ b ản trong
nhiều năm.
Liệu thiết kế tàu sẽ thay đổi nhiều trong tương lai sắp tới không? Và t ự động hóa, mà
chúng ta đã thấy nhiều trong các phương tiện giao thông đường bộ, cũng s ẽ t ới ngành
đường thủy hay không?
Một động lực lớn để cải tiến các tàu trên thế giới là cuộc chiến chống ô nhiễm. Trên
thực tế, chỉ 16 trong số các tàu lớn nhất là đủ sản sinh ra lượng khí th ải bằng v ới c ủa
tất cả các ô tô trên hành tinh cộng lại. Nhưng tất nhiên các công ty l ớn c ũng đang tìm
cách tối đa hóa lợi nhuận của họ.Thử nghiệm của hãng Wärtsilä còn cần phải một thời gian nữa để trở thành m ột th ực t ế
hàng ngày trong vận tải biển, người đứng đầu kỹ thuật số Andrea Morgante th ừa nh ận.
Nhưng bởi vì các chủ tàu có thể cắt giảm chi phí một cách đáng kể bằng cách loại b ỏ
đội ngũ thuyền nhân trên tàu nên ông tin rằng điều nói trên là có ti ềm n ăng.
"Bạn có thể tưởng tượng những hình thức mới của tàu kéo được điều khiển từ xa, để
hỗ trợ các tàu thuyền trong bến cảng," ông nói. Một lựa chọn khác s ẽ là các tàu v ận
chuyển hàng hoá quanh các cảng hoặc dọc theo bờ bi ển.


Trên thực tế, một hãng đã kết hợp với những hãng khác để thử nghi ệm và tri ển khai
các tàu hoàn toàn tự hành mà không cần ngườ i hoa tiêu là hãng Kongsberg c ủa Na Uy.

Hãng đang chế tạo hai tàu, Hrönn và YARA Birkeland. Birkeland, m ột tàu container dài
80 mét c ũng s ẽ ch ạy hoàn toàn b ằng đi ện và d ự ki ến s ẽ ho ạt động vào n ửa cu ối c ủa
năm 2018.
Peter Due, giám đốc v ề t ự hành c ủa hãng Kongsberg, ca ng ợi s ự chính xác c ủa các
cảm bi ến trên con tàu th ử nghi ệm c ủa hãng.
"M ột h ệ th ống có th ể nhìn th ấy m ột lon bia, b ạn có th ể không bi ết đó là bia Heineken
hay Carlsberg nh ưng b ạn có th ể th ấy m ột lon đang trôi t ới, ông gi ải thích. Vi ệc h ọc c ủa
máy t ập luy ện cho h ệ th ống bi ết lo ại v ật th ể nào là quan tr ọng để tránh, ông nói thêm.
Một báo cáo g ần đây c ủa đại h ọc Southampton cho th ấy tàu t ự hành s ẽ ra đời nhanh
h ơn d ự kiến, vì chi phí k ỹ thu ật bị gi ảm và ph ải gi ải quy ết v ấn đề thi ếu lao động trong
m ột s ố khu v ực c ủa v ận t ải bi ển.
Tuy nhiên, nh ư Due đã nói, các c ơ quan nh ư T ổ Ch ức Hàng H ải Qu ốc T ế (IMO) có l ẽ
s ẽ ph ải m ất vài n ăm để l ập ra các quy đị nh cho phép các tàu t ự hành ho ạt động trên
vùng bi ển qu ốc t ế. Tuy nhiên, trong vùng bi ển qu ốc gia, lu ật địa ph ương có th ể cho
phép áp d ụng nhanh h ơn các h ệ th ống này, ông nói thêm.
B ất k ể ai ho ặc cái gì đang lái nh ững con tàu t ương lai (có th ể là con ng ười ho ặc robot?)
thì vi ệc thi ết k ế các con tàu th ương m ại l ớn và phát ra khí th ải đã s ẵn sàng thay đổi. Và
đó là m ột cách khác mà các ph ương ti ện giao thông quan tr ọng này có th ể làm gi ảm tác
động của chúng lên hành tinh.


Thí d ụ có th ể làm các tàu b ằng v ật li ệu composite nh ư s ợi th ủy tinh và nh ựa, mà chúng
có th ể làm gi ảm đáng k ể tr ọng l ượng c ủa m ột s ố tàu và do đó c ải thi ện vi ệc tiêu hao
nhiên liệu và t ăng kh ả n ăng ch ở hàng.
Liên Minh Châu Âu g ần đây đã đưa ra m ột d ự án, Fibreship, để phát tri ển v ỏ tàu b ằng
vật li ệu composite cho tàu ch ở hàng dài h ơn 50 mét.
Đối v ới m ột s ố tàu, k ể c ả tàu ch ở khách, đi ều này có th ể s ẽ có l ợi, Volker Bertram, giáo
s ư thiết kế tàu và giám đốc d ự án c ủa công ty DNV GL, nói.
Nh ưng ông nói thêm r ằng đố i v ới nh ững tàu l ớn h ơn, đặc bi ệt là để ch ở hàng n ặng, thì
thép s ẽ v ẫn là v ật li ệu đượ c l ựa ch ọn.
"Nếu bạn có một chi ếc tàu ch ở dầu mà 90% tr ọng l ượng tàu là dành cho hàng hóa, thì
không c ần ph ải ch ế t ạo nó theo ki ểu nh ẹ." ông gi ải thích.
Hãng Eco Marine Power, có tr ụ s ở ở Nh ật, đang thi ết k ế cánh bu ồm c ứng g ắn các t ấm
pin m ặt tr ời có th ể l ắp đặ t cho tàu ch ở hàng.
"Khi chúng tôi b ắt đầ u, thì vi ệc l ắp t ấm pin m ặt tr ời lên thành bu ồm c ứng là không kh ả
thi, nh ưng công ngh ệ luôn đượ c c ải ti ến và chi phí s ẽ gi ảm," Greg Atkinson, giám đốc
và tr ưởng ban công ngh ệ, gi ải thích.
Ông nói b ất k ỳ tàu nào s ử d ụng Aquarius v ẫn s ẽ c ần m ột độ ng c ơ và ngu ồn nhiên li ệu
truy ền th ống, nh ưng gió và n ăng l ượng m ặt tr ời có th ể đượ c s ử d ụng thêm vào để gi ảm
tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
V ề ph ần n ăng l ượng tái t ạo, ông tin r ằng kho ảng 80% s ẽ đến t ừ s ức gió lên cánh bu ồm
và thêm 20% t ừ các t ấm pin m ặt tr ời.
Hãng Eco Marine hy v ọng s ẽ th ử nghi ệm h ệ th ống này trên bi ển v ới m ột tàu ch ở hàng
r ời, m ột lo ại tàu th ương m ại l ớn ch ở lo ại hàng nh ư qu ặng s ắt, than đá hay ng ũ c ốc.


Cũng có nh ững h ệ thống khác ở nh ững n ơi khác trên th ế gi ới, mà k ế ho ạch là phát
tri ển m ột con tàu ch ở hàng có nh ững cánh bu ồm c ứng, l ần này là m ột tàu ch ở xe ô tô
có th ể ch ở t ới 2.000 xe.
Nh ưng có thêm các chi phí liên quan đến thi ết k ế ki ểu này, và c ả s ự r ủi ro. Nh ững chi ếc
bu ồm c ứng, dĩ nhiên, có th ể là nguy hi ểm khi có gió l ớn, đặc bi ệt n ếu chúng không th ể
gập lại ho ặc gập xu ống d ưới sàn tàu.
"Cũng có chút lo ngại là r ất nhi ều ý t ưởng đượ c đưa ra, và thông qua r ất nhi ều ấn
ph ẩm, nh ưng chúng ta th ấy t ương đố i ít vi ệc l ắp đặt," Bertram nh ận xét. Ông ch ỉ ra
r ằng công ngh ệ k ỹ thu ật s ố đang tr ợ giúp các nhà thi ết k ế tàu và giúp h ọ mô ph ỏng
chính xác h ơn cách mà các con tàu s ẽ ph ản ứng trong các đi ều ki ện khác nhau trên
bi ển. Ông tin r ằng k ết qu ả c ủa công vi ệc này có th ể là ti ết ki ệm hi ệu xu ất n ăng l ượng
được một vài ph ần tr ăm.
Và các k ỹ thu ật nh ư in 3D có l ẽ s ẽ thay đổi cách s ản xu ất m ột s ố thành ph ần c ủa tàu.
M ột chân v ịt in 3D nguyên m ẫu đã đượ c s ản xu ất g ần đây b ởi m ột t ập đoàn các công ty
vận tải ở Rotterdam, Hà Lan.
T ất nhiên, n ếu m ột b ộ ph ận bị h ỏng khi đang đi trên bi ển và c ần ph ải thay th ế thì in 3D
ngay trên tàu có th ể là m ột tri ển v ọng h ấp d ẫn đố i v ới các ng ười ch ủ c ủa m ột s ố tàu l ớn
nhất thế gi ới.
Nh ững con tàu t ương lai này, nh ững tàu kh ổng l ồ đượ c đi ều khi ển t ừ cách n ửa vòng
trái đất gi ống nh ư một đồ ch ơi, đượ c ch ế t ạo t ừ các v ật li ệu c ủa t ương lai làm gi ảm
lượng khí thải và có khả năng dùng n ăng l ượng m ặt tr ời, là nh ững con quái v ật to l ớn
c ủa bi ển mà chúng có th ể làm thay đổi mãi mãi b ộ m ặt c ủa đại d ương.


TRÍCH WEDSIDE: BBC.COMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×