Tải bản đầy đủ

Giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN ĐÌNH MỸ

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KÊ BIÊN
TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, năm 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN ĐÌNH MỸ


GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KÊ BIÊN
TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 838.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. HOÀNG VĂN TÚ

HÀ NỘI, năm 2018


LỜI CẢM ƠN
Tôi trân trọng cảm ơn quí thầy giáo, cô giáo Học viện Khoa học xã hội
thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tận tình, chu đáo trong quá
trình giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tác giả.
Tác giả tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Quảng Nam, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, các đồng nghiệp, các bạn cùng
học và đặc biệt là gia đình đã động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận
lợi nhất để tác giả có thể hoàn thành chương trình học tập và luận văn tốt
nghiệp cao học.
Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Văn Tú- Phó Viện trưởng, Viện nghiên
cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn cao học: “Giải
quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh
Quảng Nam”.
Trân trọng cảm ơn!


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.
Các số liệu được sử dụng trong luận văn này có xuất xứ rõ ràng và kết quả
nghiên cứu là do quá trình học tập tích cực và trải qua thực tiễn công tác
nhiều năm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam của bản thân.
Tác giảNguyễn Đình Mỹ


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU
NẠI KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ..................... 6
1.1. Khái niệm khiếu nại và giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong thi
hành án dân sự ................................................................................................... 6
1.2. Nội dung giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong thi hành án dân
sự ....................................................................................................................... 9
1.3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong thi hành
án dân sự.......................................................................................................... 16
1.4. Tầm quan trọng, vai trò của giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản
trong thi hành án dân sự .................................................................................. 28
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KÊ
BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH QUẢNG NAM .................................................................................... 32
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong
thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ............................................ 32
2.2. Quy định của pháp luật ảnh hưởng đến giải quyết khiếu nại về kê biên
tài sản trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ....................... 37
2.3. Đánh giá về giải quyết khiếu nại kê biên tài sản trong thi hành án dân
sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ..................................................................... 54
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI
HÀNH ÁN DÂN SỰ ...................................................................................... 62
3.1. Quan điểm đảm bảo hiệu quả giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản
trong thi hành án dân sự .................................................................................. 62


3.2. Giải pháp tăng cường giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong thi
hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam.................................................. 67
KẾT LUẬN .................................................................................................... 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHV

: Chấp hành viên

CTHADS

: Cục Thi hành án dân sự

KN

: Khiếu nại

THA

: Thi hành án

THADS

: Thi hành án dân sự

TMCP

: Thương mại Cổ phần

TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng thống kê các vụ việc kê biên và số đơn khiếu nại về kê
biên tài sản trong THADS từ năm 2013 đến năm 2017 tại Thi hành án dân
sự tỉnh Quảng Nam ......................................................................................... 33
Bảng 2.2. Bảng phân loại đơn, thư khiếu nại về kên biên tài sản trong thi
hành án dân sự từ năm 2013 đến năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự
tỉnh Quảng Nam .............................................................................................. 42
Bảng 2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại về kê biên tài sản trong thi
hành án dân sự từ năm 2013 đến năm 2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh
Quảng Nam ..................................................................................................... 56


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khiếu nại là một trong các quyền chính trị cơ bản của công dân, được
ghi nhận trong các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như Hiến pháp,
luật. Điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại,
tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái
pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Quyền khiếu nại được quy định chi
tiết tại Luật khiếu nại năm 2011. Đối với khiếu nại về thi hành án dân sự, kế
thừa các quy định pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, Luật Thi
hành án dân sự và các Pháp lệnh Thi hành án dân sự trước đây, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2015 giữ nguyên các quy định về khiếu nại và giải quyết
khiếu nại về thi hành án dân sự của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, đồng
thời bổ sung thêm quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại tại khoản 41 Điều
1 Luật sửa đổi như sau: “Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi
lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có
thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết
khiếu nại.”
Việc Luật Thi hành án dân sự quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại
về thi hành án dân sự là một trong các phương thức để đương sự, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nhân dân) thực hiện quyền kiểm tra, giám sát
và thực hiện quyền làm chủ của mình, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân và bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh,
bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền.
Hoạt động THADS là hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, có tính chất
phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trực tiếp ảnh
1


hưởng đến tiền, tài sản, nhân thân của các bên đương sự và những người có
liên quan. Việc CHV áp dụng biện pháp kê biên tài sản trong thi hành án dân
sự sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của
các bên đương sự. Chính vì vậy, nhiều trường hợp đương sự luôn cảm thấy
bức xúc trước những hành vi của CHV thi hành án khi họ thực thi nhiệm vụ,
công vụ. Mọi thủ tục của cơ quan THADS tổ chức, thực hiện đều có thể bị
khiếu nại. Trong đó việc KN kê biên tài sản trong quá trình tổ chức THADS
là điều không thể trách khỏi.
Công tác THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua
luôn tăng về số lượng và giá trị nhưng kết quả thi hành vẫn hoàn thành và
vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Tuy nhiên, không phải lúc nào các quyết
định thi hành án được ban hành và tống đạt đến người phải thi hành án là thu
được tiền mà phải dùng các biện pháp cưỡng chế để thi hành. Trong đó, biện
pháp cưỡng chế kê biên tài sản là một trong sáu biện pháp mà CHV áp dụng
để thực thi nhiệm vụ. Quá trình THA có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn
đến tình trạng việc THA xảy ra KN về kê biên tài sản.
Đối với công tác giải quyết kiếu nại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn
được đề cao, coi trọng và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác THADS.
Với việc tăng cường, tập trung giải quyết, chỉ đạo giải quyết dứt điểm
những vụ việc khiếu nại kéo dài, đặc biệt là những vụ việc kê biên có giá trị
lớn; tăng cường đối thoại, giải thích, giáo dục, thuyết phục, chú trọng tiến độ,
thời hạn, chất lượng. Việc giải quyết khiếu nại kê biên tài sản trong THADS
những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc CHV
áp dụng biện pháp kê biên tài sản để thi hành án nhiều vụ việc hết sức phức
tạp dẫn đến tình hình giải quyết KN về kê biên tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương và
làm giảm đáng kể niềm tin của người dân vào cơ quan THADS. Vậy, đòi hỏi

2


phải có sự quan tâm nhằm tăng cường giải quyết KN về kê biên tài sản trong
THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc lựa chọn đề tài "Giải quyết khiếu nại về
kê biên tài sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam" để nghiên cứu là
hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Những năm gần đây đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về
lĩnh vực THADS như:
- Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Mô hình quản lý thống
nhất công tác thi hành án, mã số 96-98-027/ĐT, đề tài khoa học cấp Bộ.
- Nguyễn Thanh Thuỷ (2008), Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự
ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật học tại Học viện Chính trị - Hành
chính quốc gia Hồ Chí Minh .
- TS. Lê Thu Hà (2010), Triển khai áp dụng Luật thi hành án dân sự
trong công tác đào tạo nghiệp vụ thi hành án, đề tài khoa học cấp cơ sở tại
Học viện Tư pháp.
- Hoàng Thế Anh (2013), Giám sát thi hành án dân sự, mã số 62380101,
Luận án Tiến sĩ Luật học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Tài liệu học tập thi hành án dân sự- NXB Đại học Quốc gia –Tp. Hồ
Chí Minh của tác giải Huỳnh Thị Nam Hải.
Các công trình trên đã có nội dung nghiên cứu liên quan đến giải quyết
khiếu nại về thi hành án dân sự ở những góc độ, khía cạnh và mức độ khác
nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào đề
cập trực tiếp về lý luận và thực tiễn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài luận văn có mục đích xây dựng luận cứ khoa học về giải quyết

3


khiếu nại về kê biên tài sản trong thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Quảng
Nam.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để giải quyết mục đích nêu trên, đề tài luận văn có các nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về giải quyết khiếu nại về kê biên tài
sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam hiện nay;
Đánh giá đúng đắn, toàn diện thực trạng giải quyết khiếu nại về kê biên
tài sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam và nguyên nhân của thực
trạng đó;
Kiến nghị những giải pháp tăng cường giải quyết khiếu nại về kê biên tài
sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam, tạo điều kiện thuận lợi thúc
đẩy công tác THADS đạt hiệu quả cao hơn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của
giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu về không gian: Tập trung nghiên cứu trong phạm vi
giải quyết khiếu nại về kê biên tài sản trong THADS của các cơ quan THADS
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm: Cục THADS tỉnh Quảng Nam và 18 Chi
cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện
chứng, duy vật lịch sử và phép biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật.

4


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×