Tải bản đầy đủ

Đấu thầu đối với việc đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh theo pháp luật việt nam hiện nay từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM THỊ TƯỜNG VĨ

ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP, CHĂM SÓC,
DUY TRÌ CÂY XANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, năm 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM THỊ TƯỜNG VĨ


ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP, CHĂM SÓC,
DUY TRÌ CÂY XANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
TỈNH QUẢNG NAM
Chuyên ngành : Luật kinh tế
Mã số
: 838.01.07

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. VŨ THỊ LAN ANH

HÀ NỘI, năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Đấu thầu đối với việc đối với việc
cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn
tỉnh Quảng Nam” là do tác giả thực hiện dưới dự hướng dẫn của PGS.TS. Vũ

Thị Lan Anh, các số liệu nêu trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên
cứu của luận văn dựa trên quá trình thu thập thông tin, khảo sát. Tôi xin chịu
trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Tác giả luận văn

Phạm Thị Tường Vĩ


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP, CHĂM
SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC
CUNG CẤP, CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH ......................................................... 6
1.1. Khái quát về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh ..................... 6
1.2. Khái quát pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh ... 15
CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI
VIỆC CUNG CẤP, CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
QUẢNG NAM .................................................................................................................... 43


2.1. Khái quát về tỉnh Quảng Nam ...................................................................................... 43
2.2.Tình hình thực hiện đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam ...................................................................................................... 46
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC CUNG
CẤP, CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH .................................................................... 65
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đấu thầu
cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh .................................................................................. 65
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc,
duy trì cây xanh.................................................................................................................... 67
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đấu thầu đối với việc cung
cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh ........................................................................................... 69
KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Cây xanh là một trong những nét đặc trưng gắn với đời sống văn hóa tinh
thần của cộng đồng dân cư đô thị, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc kiến
tạo cảnh quan kiến trúc đô thị, cải thiện môi trường. Tuy nhiên, xét về phương diện
an toàn, nhất là đối với các cây thuộc phân loại 3, cây cổ thụ là những cây đa phần
tồn tại từ rất lâu, là cây lâu năm già cỗi nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do nguy cơ
bị gãy đổ khi có mưa, bão, lốc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu với những
diễn biến khó lường như hiện nay. Quảng Nam là một trong các tỉnh đang trên đà
phát triển và đô thị hóa nên việc trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh có vai trò tất yếu
trong việc đô thị hóa.
Cây xanh được trồng với mục đích sử dụng lâu dài, luôn gắn với những
nguồn vốn đầu tư lớn mà có thể thuộc sở hữu của nhà nước. Sản phẩm của dịch vụ
cung cấp dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đòi hỏi phải bảo đảm tính năng sử
dụng, an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả, có tính mỹ quan cao và tránh tham nhũng,
lãng phí (vì là công trình sử dụng cho mục đích công). Các dự án đầu tư vệt cây
xanh là dự án đâu tư công, sử dụng vốn của Nhà nước. Do vậy để hình thành một
dự án đầu tư vệt cây xanh, đưa vào sử dụng, hoạt động đầu tư phải tuân thủ nhiều
qui trình, qui phạm ở những công đoạn khác nhau. Lựa chọn nhà thầu để thực hiện
công trình vệt cây xanh không chỉ là một công đoạn quan trọng và có ý nghĩa lớn,
ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình đầu tư vệt cây xanh mà còn có ý nghĩa trong
việc phòng chống tham nhũng, tránh thất thoát, và chống cạnh tranh không lành
mạnh…
Là một công đoạn quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả của các
công trình cây xanh, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động đấu thầu vào các dự án đầu
tư công đã được pháp luật qui định khá chặt chẽ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển
của nền kinh tế xã hội nói chung và trong lĩnh vực đầu tư nói riêng thì hoạt động
đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cũng phát sinh nhiều vấn đề cần

1


được pháp luật điều chỉnh một cách rõ ràng, chặt chẽ hơn. Thực tiễn trong những
năm gần đây tại tỉnh Quảng Nam cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng
đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh trên địa bàn vẫn còn bất cập. Quy
trình chăm sóc, duy trì cây xanh chưa thực sự chuyên nghiệp. Cụ thể, trong quy
trình chăm sóc, duy trì cây xanh chưa được các nhà thầu chú trọng về đặc thù loài,
về phân loại cây xanh để có quy trình tác động kỹ thuật phù hợp cho từng loài, từng
kích thước cây. Bên cạnh đó, công tác cắt mé, khống chế chiều cao được thực hiện
những năm trước chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây,
dẫn đến nguy cơ gãy, đổ trong những năm sau. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cây
xanh, cảnh quan cho biết, kinh phí cho việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh của
các đô thị rất lớn, đặc biệt là ở các đô thị phát triển như thành phố Tam Kỳ, thị xã
Điện Bàn, thành phố Hội An... Do đó, thực tế khảo sát cho thấy, so với kinh phí
Nhà nước bỏ ra, chất lượng cung cấp dịch vụ của các nhà thầu vẫn chưa đảm bảo
yêu cầu về kỹ thuật. Vì vậy, nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đấu thầu các dự án đầu
tư công nói chung và đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh nói
riêng luôn là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp
luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Nam.
Với nhận thức như vậy, tôi xin mạnh dạn lựa chọn đề tài “Đấu thầu đối với
việc đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh theo pháp luật Việt Nam hiện
nay từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Pháp luật về đấu thầu không phải là vấn đề quá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy
nhiên, đấu thầu trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh là một
vấn đề khá mới mẻ ở nước ta. Đã có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu viết về
vấn đề đấu thầu nói chung nhưng chưa có bài viết, hay công trình nghiên cứu khoa
học chuyên sâu về pháp luật đấu thầu đối với việc đối với việc cung cấp, chăm sóc,
duy trì cây xanh theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt qua thực tiễn tỉnh Quảng Nam.
Cụ thể, các công trình nghiên cứu chủ yếu là về pháp luật đấu thầu xây lắp và đấu
thầu mua sắm như Luận văn “Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa

2


theo pháp luật Việt Nam hiện nay” của Ths. Cao Thị Lê Thương (Học viện Khoa
học xã hội năm 2016), Luận văn “Đấu thầu của các nhà thầu trong nước đối với
đấu thầu xây lắp quốc tế” của Ths. Phạm Thị Thanh (Đại học quốc gia Hà Nội năm
2012), Báo cáo về rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về mua sắm
công của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của
Đại sứ quán Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam, xuất bản tại nhà xuất bản Công
thương năm 2016…
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài có mục tiêu làm rõ nền tảng lý luận pháp luật về đấu thầu cung cấp
dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh, trên cơ sở đó phân tích thực trạng các qui
định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành tại tỉnh Quảng Nam để tìm ra những
bất cập, nguyên nhân của những bất cập nhằm tới việc kiến nghị hoàn thiện lĩnh vực
pháp luật cả về phương diện lập pháp, tư pháp và hành pháp, đặc biệt là việc thực
hiện pháp luật trong lĩnh vực này tại tỉnh Quảng Nam.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau:
- Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luật Việt Nam đối
với đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh;
- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp,
chăm sóc, duy trì cây xanh ở Việt Nam hiện nay;
- Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật đấu thầu đối với việc cung
cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh ở Việt Nam hiện nay;
- Nghiên cứu, đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và
việc thi hành pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh ở nước ta trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng

3


pháp luật đấu thầu trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh tại tỉnh
Quảng Nam theo Luật Đấu thầu năm 2013. Đề tài không nghiên cứu các về đấu
thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh ở góc độ khác, cũng không
nghiên cứu vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa, truyền thống có liên quan, trừ khi trừ
khi thực sự cần thiết nhằm mục đích nghiên cứu nói trên.
4.1. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi pháp luật hiện hành ở Việt Nam và thực
tiễn thực hiện ở tỉnh Quảng Nam mà không nghiên cứu sâu về lịch sử của lĩnh vực
pháp luật này và cũng không nghiên cứu pháp luật của các nước khác trừ khi cần xử
lý những thông tin liên quan để đáp ứng mục đích nghiên cứu của đề tài theo sự lựa
chọn của tác giả Luận văn.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu dựa trên nền tảng tư
tưởng Mác - Lê Nin, bao gồm: Phương pháp phân tích qui phạm, phương pháp
phân tích vụ việc, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương trừu
tượng hóa.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lý luận
Ngoài ý nghĩa là một công trình nghiên cứu riêng của bản thân về một số vấn
đề lý luận và thực tiễn của đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh thao Luật Đấu thầu năm 2013 thành chương trình học tập và báo cáo tốt
nghiệp lớp Cao học Luật kinh tế khóa VII (đợt 1) năm 2016 của Học viện Khoa
học Xã hội, việc nghiên cứu đề tài còn có ý nghĩa đi sâu phân tích khái niệm, đặc
điểm, hình thức pháp lý, thủ tục của đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy
trì cây xanh. Từ đó tác giả kết hợp với việc nghiên cứu, so sánh pháp luật đấu thầu
đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh hiện nay giữa các văn bản pháp
luật có liên quan cùng điều chỉnh để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm
mục đích xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

4


6.2. Ý nghĩa thưc tiễn
Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đấu thầu đối với
việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh hiện hành. Bên cạnh đó, luận văn còn đi
sâu phân tích thực trạng thi hành pháp luật đấu thầu trên lĩnh vực này thông qua
thực tiễn tỉnh Quảng Nam; từ đó, đề xuất hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật và
việc thi hành pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh.
7. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh và pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh.
Chương 2: Thực tiễn thi hành pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp,
chăm sóc, duy trì cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực
hiện pháp luật về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh.

5


CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP, CHĂM
SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP, CHĂM SÓC, DUY TRÌ CÂY XANH
1.1. Khái quát về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc,
duy trì cây xanh
1.1.1.1. Khái niệm về đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh
Nền kinh tế thị trường thúc đẩy cạnh tranh phát triển. Những người bán hàng
hóa, dịch vụ luôn luôn có sự cọ xát để tranh dành người mua. Cơ chế đó làm cho
người mua có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Trên cơ sở đó, hoạt động đấu
thầu xuất hiện. Cơ chế đấu thầu cho phép người mua lựa chọn một hoặc một số
người bán có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ mà mình có nhu cầu sao cho đạt
được hiệu quả tối ưu cả về số lượng, chất lượng, giá cả, kỹ thuật, công nghệ…
Theo Đại từ điển tiếng Việt: “Đấu thầu là một phương thức giao dịch đặc biệt
trong mua sắm hàng hóa và công trình xây dựng, và người bán sẽ công bố giá để
người mua lựa chọn” [5, tr.610]. Theo Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học
Xã hội, thuật ngữ đấu thầu xuất hiện rất sớm và được định nghĩa: “là tranh nhau làm
một công trình kiến thiết, ai nhận với giá rẻ nhất thì được làm” [25, tr.276]. Từ điển
Luật học của Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp giải thích đấu thầu là: “phương
thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng một công trình (người gọi thầu) công
bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá
mà mình muốn nhận, người gọi thầu qua so sánh để lựa chọn nhà thầu có lợi nhất
cho mình theo các điều kiện do mình đưa ra” [29, tr.240]. Đây là các định nghĩa
khái niệm đấu thầu được sử dụng trong đời sống thường nhật theo nhận thức chung
của xã hội. Dù thế các định nghĩa này đã chỉ ra được những điểm cốt yếu của đấu

6


thầu với tính cách là một công đoạn quan trọng trong hoạt động xây dựng hoặc mua
bán hàng hóa hay dịch vụ.
Luật Đấu thầu năm 2013 đã đưa ra một định nghĩa có tính cách pháp lý như
sau: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung
cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà
thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư,
dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch
và hiệu quả kinh tế”. Định nghĩa này đã nói tới tổng quát các yêu cầu cơ bản của
hoạt động đấu thầu hiện nay ở Việt Nam. Đây là một định nghĩa khá chi tiết, khác
hẳn với định nghĩa tổng quát của UNCITRAL rằng: “đấu thầu là tiến hành mua sắm
hàng hóa, xây dựng và dịch vụ theo một cách nào đó” (Luật mẫu của UNCITRAL,
Điều 2).
Có thể thấy, các định nghĩa trên dù ở góc độ học thuật hay thông dụng đều
hướng tới việc chỉ ra rằng: đấu thầu là một thuật ngữ để chỉ một quá trình mua sắm
hàng hóa, xây lắp và dịch vụ thông qua một quá trình mang tính chuẩn hóa do bên
mời thầu áp dụng để lựa chọn nhà thầu phù hợp với các tiêu chí bên mời thầu đưa ra
thực hiện việc cung ứng hàng hóa, xây dựng và dịch vụ.
Cây xanh trong đề tài được hiểu theo nghĩa là cây xanh đô thị hay cây xanh
trong công viên, vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay, do cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền trồng, quản lý và sử dụng phục vụ mục đích công cộng như tạo
cảnh quan đô thị, bóng mát… Theo Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Thủ tướng
Chính phủ, “Cây xanh đô thị” là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn
chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị.
Các dịch vụ liên quan đến cây xanh chủ yếu là cung cấp (trồng), chăm sóc,
duy trì... Cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh là việc trồng, kiểm tra định kỳ cắt
mé cành và nhánh nặng tán, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, chống sửa cây
nghiêng, tạo dáng, bón phân, xử lý sâu bệnh và xử lý cây ký sinh bám trên cây chủ
để tăng tuổi thọ của cây, đồng thời làm cỏ gốc, phá vỡ lớp đất mặt để khi tưới cây
dễ thấm vào đất.

7


Từ những nghiên cứu ở trên, có thể định nghĩa khái niệm đấu thầu đối với
việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh như sau: “Đấu thầu đối với việc cung cấp,
chăm sóc, duy trì cây xanh là hình thức đấu thầu với mục đích lựa chọn được nhà
thầu hoặc một nhóm nhà thầu (liên danh) đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu do bên
mời thầu đặt ra để thực hiện các dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh.”
1.1.1.2. Các đặc điểm của đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì
cây xanh
Đấu thầu giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất những
yêu cầu của mình. Nhờ đó họ có được những công trình cây xanh có chất lượng cao,
có tỉnh thẩm mỹ, giá cả hợp lý. Mặc dù cũng có bản chất là sự lựa chọn người cung
cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, nhưng đầu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì
có những đặc điểm riêng sau đây khác biệt với các loại đấu thầu khác:
- Đặc điểm thứ nhất: Đấu thầu đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây
xanh mang tính kỹ thuật. Vì việc cắt tỉa cành, khống chế chiều cao, bón phân,xử lý
sâu bệnh…. là công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật, tay nghề mới thực hiện được, nếu
không cây sẽ phát triển không tốt, mất thẩm mỹ, thậm chí có thể chết. Mặt khác,
nếu vào mùa mưa bão nếu không cắt bớt cành hoặc cắt cành không đúng quy cách,
khi cành gãy có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, đấu thầu đối với
việc đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh phải bảo đảm lựa chọn được
nhà thầu có khả năng kỹ thuật, có công nghệ đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của
từng gói thầu nhất định.
- Đặc điểm thứ hai: Giống như các hoạt động đấu thầu nói chung, đấu thầu
đối với việc cung cấp, chăm sóc, duy trì cây xanh với mục đích tìm ra phương thức,
hình thức đấu thầu thích hợp để sử dụng lượng vốn phù hợp nhất, mang lại hiệu quả
kinh tế cũng như xã hội cao nhất. Dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh ở Việt Nam là
dịch vụ công thì đặc điểm này càng có ý nghĩa. Đấu thầu đối với việc cung cấp,
chăm sóc, duy trì cây xanh, nhất là cây xanh công viên, vỉa hè, đường phố, dải phân
cách, vòng xoay là đấu thầu dịch vụ công, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Do

8


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×