Tải bản đầy đủ

Đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THỊ KIỀU OANH

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI – năm 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THỊ KIỀU OANH


ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chuyên nghành : Luật kinh tế
Mã số

: 838.01.07

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN NHƯ PHÁT

HÀ NỘI – năm 2018


LỜI CẢM ƠN
Được sự phân công của Khoa Luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt
Nam, Học viện khoa học xã hội,và sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn Phó Giáo sư
– Tiến sĩ Nguyễn Như Phát, tôi đã thực hiện đề tài: “Đăng ký Doanh nghiệp theo
pháp luật doanh nghiệp Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”.
Thực tế luôn cho thấy, sự thành công nào cũng đều gắn liền với những sự hỗ
trợ, giúp đỡ của những người xung quanh dù cho sự giúp đỡ đó là ít hay nhiều, trực
tiếp hay gián tiếp.
Với tấm lòng biết ơn vô cùng sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành Đến
Thầy cô đã giảng dạy, truyền thụ nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giúp tôi
nâng cao sự hiểu biết, thêm nhiều kiến thức hữu ích trong cuộc sống.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Như Phát
đã tận tâm chỉ bảo hướng dẫn tôi qua từng buổi học, từng buổi nói chuyện, thảo
luận về đề tài nghiên cứu. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo đó, bài luận văn
này của tôi đã hoàn thành một cách suất sắc nhất. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm
ơn chân thành đến thầy.
Gia đình, bạn bè, các anh chị em trong trong lớp cao học Luật kinh tế khóa 7
đợt 1 năm 2016 đã luôn khích lệ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập .
Bài luận văn được thực hiện trong 3 tháng. Do vậy, không tránh khỏi những
thiếu sót, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và các anh chị
em trong lớp để bài luận văn được hoàn thiện hơn.


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
mọi lý luận, thực tiễn dẫn chứng trong luận văn là trung thực và được tìm
hiểu trong tài liệu tham khảo.
Tác giả luận văn

Đinh Thị Kiều Oanh


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ DOANH
NGHIỆP .................................................................................................................... 7
1.1. Tổng quan về Doanh nghiệp và Đăng ký doanh nghiệp ..................................... 7
1.2. Khái niệm, bản chất của đăng ký doanh nghiệp ................................................. 8
1.3. Nhu cầu và mục đích của đăng ký doanh nghiệp .............................................. 14
1.4. Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và hoạt động đăng ký nghiệp ở một số
nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam............................................................ 25
CHƯƠNG 2. THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ
THỰC TIỄN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ........... 30
2.1. Thực trạng pháp luật về đăng ký kinh doanh .................................................... 30
2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Đà Nẵng.................................................................................................................... 36
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC THI
PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ..................................................... 62
3.1. Yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đăng ký doanh nghiệp ......... 62
3.2. Định hướng hoàn thiện việc thực thi pháp luật về đăng ký doanh nghiệp trên địa
bàn Thành phố Đà Nẵng .......................................................................................... 66
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện việc thực thi pháp luật đăng ký doanh nghiệp trên
địa bàn Thành phố Đà Nẵng..................................................................................... 69
KẾT LUẬN ............................................................................................................. 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT
CTCP

: Công ty cổ phần

CTHD

: Công ty hợp danh

CMND

: Chứng minh nhân dân

DN

: Doanh nghiệp

ĐKDN

: Đăng ký doanh nghiệp

ĐKKD

: Đăng ký kinh doanh

DNTN

: Doanh nghiệp tư nhân

DNXH

: Doanh nghiệp xã hội

ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

GCNĐKDN

: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

HĐTV

: Hội đồng thành viên

HĐQT

: Hội đồng quản trị

LDN

: Luật doanh nghiệp

LĐT

: Luật đầu tư: Nghị định

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

TNHH 1TV

: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TNHH 2TV

: Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

VPĐD

: Văn phòng đại diện


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, cộng đồng doanh
nghiệp đã có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp thành lập tăng kéo theo
sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng công việc của đăng ký doanh nghiệp
(ĐKDN) cũng như yêu cầu quản lý về ĐKDN. Ngày 26/11/2014, Luật Doanh
nghiệp năm 2014 được Quốc Hội thông qua. Với việc Luật Doanh nghiệp năm 2014
được thông qua, các quy định pháp luật đối với hoạt động ĐKDN có nhiều thay đổi
cần được đưa ra xem xét và kiến giải. Hiện nay việc thực thi pháp luật về ĐKKD
doanh nghiệp nói chung có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập, hạn
chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Cụ thể là: Hệ thống văn bản pháp luật về
ĐKDN chưa đồng bộ; có nhiều chủ thể có thẩm quyền thành lập và đăng ký các loại
hình doanh nghiệp khác nhau; có sự chồng chéo trong quản lý đối với ĐKDN giữa
các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài); việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong đối với ĐKDN còn
nhiều tồn tại.
Chính vì vậy việc thực thi pháp luật đối với ĐKDN đã và đang gặp rất nhiều
khó khăn với nhiều lý do cả khách quan và chủ quan. Thực tế hiện nay tình trạng
doanh nghiệp vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp (không chấp hành các
nội dung trong hồ sơ ĐKDN, không chấp hành các nghĩa vụ, báo cáo của doanh
nghiệp) có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất, mức độ vi phạm. Quan
ngại hơn cả là 6 chính tình trạng này là điều kiện, cơ hội cho các cá nhân, doanh
nghiệp tổ chức lợi dụng vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của các cá nhân,
tổ chức và toàn thể xã hội và làm đau đầu các cơ quan QLNN. Thành phố Đà Nẵng
là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước; phát triển với nhịp độ tăng
trưởng cao, hội nhập vào nền kinh tế khu vực ASEAN và toàn cầu.
Với xu thế phát triển đó, nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, với
mong muốn nhanh chóng gia nhập thị trường là điều tất yếu khách quan. Hiện nay

1


cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Đà Nẵng với số lượng doanh nghiệp vừa và
nhỏ khoảng hơn 1000 doanh nghiệp. Tại địa bàn TP Đà nẵng đã tồn tại tình trạng
các doanh nghiệp “ma”, “mất tích”, bỏ trốn khỏi địa chỉ ĐKDN; nhiều đối tượng đã
lợi dụng việc thủ tục thông thoáng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, lấy tư cách
pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh những khó
khăn trong công tác thực thi pháp luật doanh nghiệp của các cơ quan QLNN TP Đà
Nẵng thì hiện nay việc thực thi pháp luật của Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng đối với
ĐKDN theo Luật doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều tồn tại, vướng mắc rất cấp
thiết phải được hoàn thiện.
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng thành lập, gia nhập thị
trường, hạn chế doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp, hướng tới mục đích đảm
bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng của doanh nghiệp, đảm bảo tính nghiêm
minh của pháp luật phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng,
việc nghiên cứu công tác thực thi pháp luật ĐKKD trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm ra
những ưu điểm, hạn chế của pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật của Sở
KH&ĐT TP Đà Nẵng đối với ĐKDN với mục đích hoàn thiện pháp luật tăng cường
hiệu quả việc thực thi có vai trò vô cùng quan trọng, mang tính cấp thiết.
Xuất phát từ các yêu cầu trên, học viên đã đã mạnh dạn lựa chọn đề tài:
“Đăng ký Doanh nghiệp theo Pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng”để
nghiên cứu và làm Luận văn Thạc sĩ luật học, với mong muốn đóng góp một số ý kiến
và quan điểm cho quá trình sửa đổi và hoàn thiện trong thời gian sắp tới.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong những năm qua việc nghiên cứu, tổng kết vấn đề pháp luật về ĐKDN
nói chung đã được một số tác giả tiến hành. Ở mỗi một góc độ khác nhau cách thức
nghiên cứu, đánh giá về Luật Doanh nghiệp 2014 cũng là không giống nhau. Chính
vì vậy, tùy theo ý niệm chủ quan của từng tác giả dù là cùng một vấn đề nhưng cách
phân tích, nhìn nhận luôn mang tính cá nhân. Có rất nhiều bài viết đánh giá, phân
tích về từng nội dung đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014, so sánh Luật Doanh
nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014 về quy định nào đó của pháp luật, nghiên

2


cứu về sự bất cập mới phát sinh của Luật Doanh nghiệp 2014 hay đưa ra những
định hướng chủ quan góp phần hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về điều
kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp.Tuy nhiên, lĩnh vực thực thi pháp luật đối
với ĐKDN chưa có nhiều tác giả quan tâm. Do đó đây là một đề tài nghiên cứu
mang tính tiên phong và thực tiễn cao góp phần xây dựng cơ sở lý luận về thực thi
về pháp luật ĐKDN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Luận văn còn chỉ ra những điểm còn
bất cập, hạn chế trong các quy định hiện hành về đăng ký doanh nghệp.
Cụ thể:
- Luận văn thạc sĩ quản lý công “Hoàn thiện công tác đăng ký kinh doanh ở
Việt Nam đến năm 2020”. Người thực hiện Nguyễn Thị Việt Anh, Người hướng
dẫn GS.TS. Lars-Torsten Eriksson, TS. Nguyễn Thùy Anh. 2013 Đại học kinh tếĐHQGHN.
- Bài viết của PGS.TS Phan Huy Hồng: “Vấn đề đăng ký ngành, nghề kinh
doanh: cần sự đổi mới mạnh mẽ và triệt để” năm 2014.
- Bài viết của Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy “Hoàn thiện pháp luật về đăng ký
kinh doanh ở Việt nam hiện nay” năm 2015.
- Luận văn thạc sĩ Luật “Đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp Việt
Nam - thực trạng và một vài kiến nghị”. Người thực hiện: Lê Thế Phúc. Người
hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lan Hương. Khoa Luật năm 2006. Luận văn Làm sáng
tỏ cơ sở lý luận của hoạt động đăng ký kinh doanh.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài “Đăng ký Doanh nghiệp theo Pháp luật Việt Nam từ
thực tiễn Thành phố Đà Nẵng” nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn
của pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp ở những giai đoạn từ trước năm
1986, từ thời kỳ 1986 đến năm 1996, luật doanh nghiêp 2005,và từ 2014 đến nay,
thông qua việc tìm hiểu thực trạng các nguyên tắc, căn cứ thành lập doanh nghiệp,
qua đó đánh giá những hạn chế, bất cập của pháp luật về đăng ký thành lập doanh
nghiệp, trên cơ sở này đưa ra những định hướng chung nhằm góp phần hoàn thiện

3


hệ thống pháp luật doanh nghiệp 2014 nói chung, chế độ đăng ký thành lập doanh
nghiệp nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu quả của hoạt đông đăng ký thành lập
doanh nghiệp trong thực tiễn.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt mục đích trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ sau đây:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Nghiên cứu, phân tích một cách có hệ thống các quy định của pháp luật
doanh nghiệp hiện hành về dăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Tìm hiểu một số vấn đề về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp, tình
hình thực hiện pháp luật đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Đánh giá, tìm ra những hạn chế bất cập của pháp luật về xây dựng, thực
hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi, mới hoàn thiện hệ thống pháp
luật doanh nghiệp nói chung, đăng ký thành lập doanh nghiệp nói riêng, đồng thời
nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thực tiễn
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn lấy các quan điểm khoa học pháp lý của Luật doanh nghiệp, các
qui phạm pháp luật doanh nghiệp liên quan đến đề tài:“ Đăng ký Doanh nghiệp theo
Pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng”để nghiên cứu vấn đề thuộc
nội dung luận văn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu dưới góc độ pháp Luật doanh nghiệp và giới hạn ở
góc độ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014.
Thời gian nghiên cứu và không gian nghiên cứu:
Dữ liệu thu thập theo các tài liệu tham khảo và thực tiễn.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê Nin; Phương pháp luận duy vât

4


biện chứng và duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí
Minh về nhà nước và pháp luật. Việc sử dụng các phương phấp tiếp cận và giải
quyết vấn đề của tôi là luôn luôn có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Tìm hiểu
những quy định của pháp luật trên cơ sở xem xét thực tế áp dụng chúng.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp cụ thể mà tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài
này đó là:
- Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp này chủ yếu được sử dụng
để phân tích, lý giải, lập luận những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập doanh
nghiệp.
- Phương pháp phân tích, giải thích pháp luật được sử dụng chủ yếu để phân
tích, giải thích các quy phạm pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Phương pháp so sánh pháp luật dùng để so sánh quy phạm pháp luật về
đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện hành với quy phạm pháp luật về đăng ký thành
lập doanh Các phương pháp nêu trên nhằm tổng hợp các quy định của pháp luật về
đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra những phân tích, đánh giá,
nhận xét việc thực hiện các quy định này trong thực tế và chứng minh những hạn
chế, thiếu sót của pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghệp dẫn đến việc đăng ký
thành lập doanh nghiệp hiện nay chưa phát huy hết vai trò doanh nghiệp, quản lý
chưa hợp lý, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế của toàn xã hội.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa về lý luận
Luận văn góp phần làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa,
điểm mới của pháp luật về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp và cơ sở
thực thi pháp luật. Phân tích, đánh giá một cách khách quan, theo sát thực tế của các
quy định pháp luật về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó
cũng đưa ra phương hướng, giải pháp áp dụng đối với pháp luật về điều kiện và thủ
tục thành lập doanh nghiệp dựa trên quan điểm cá nhân và đường lối chính sách của
Đảng, Nhà nước.

5


6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu cho vấn đề đăng ký
thành lập doanh nghiệp. Công trình nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo cho quá
trình hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thực tiễn đồng thời cũng là tài
liệu tham khảo trong quá trình học tập trong môn Luât doanh nghiệp của sinh viên
về vấn đề này.
7. Bố cục luận văn
Luận văn được kết cấu ra thành ba phần gồm lời mở đầu, nội dung chính và
kết luận. Phần nội dung chính tác giả bố cục thành ba chương theo hướng đi từ
những vấn đề chung mang tính khái quát đến những vấn đề cụ thể hơn. Chi tiết ba
chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đăng ký doanh nghiệp;
Chương 2: Thực thi pháp luật về đăng ký doanh nghiệp trên và thực tiễn thi
hành trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật về đăng
ký kinh doanh.

6


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×