Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra hk1 công nghệ 8

PHÒNG GD & ĐT ..
TRƯỜNG THCS SỐ 2 ..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Công nghệ 8
Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ BÀI

Câu 1: (1,5 điểm): Thế nào là hình chiếu? Nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ
kĩ thuật?
Câu 2: (4,0 điểm)
a. Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy có những nhóm nào? Khung xe đạp, vòng bi
có được gọi là chi máy không? Vì sao?
b. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng những mối ghép nào? Nêu đặc
điểm của các mối ghép đó?
Câu 3: (1,5 điểm): Nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?
Câu 4: (3,0 điểm): Một bộ truyền chuyển động bánh răng có số răng bánh dẫn
là 36 răng, số răng bánh bị dẫn là 18 răng, tốc độ quay bánh bị dẫn 30 v/p
a. Tính tỉ số truyền của bộ truyền chuyển động trên?
b. Tính tốc độ quay của bánh dẫn?

Người duyệt

Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Người ra đề

...


PHÒNG GD & ĐT ..
TRƯỜNG THCS SỐ 2 ..

Câu
Câu 1

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018

Nội dung

Điểm

- Hình chiếu của vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng chiếu.

0,5

- Hình chiếu bằng nằm phía dưới hình chiếu đứng.

0,5

1,5 điểm - Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng

0,5

a.
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một
nhiệm vụ nhất định trong máy.

1,0


- Chi tiết máy có 2 nhóm
Câu 2

+ Nhóm chi tiết máy có công dụng chung;

0,5

4,0 điểm

+ Nhóm chi tiết máy có công dụng riêng.

0,5

- Khung xe đạp, vòng bi cũng được gọi là chi tiết máy (theo quy
ước). Vì chúng có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được nữa.

1,0

b. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau gồm 2 mối ghép
- Mối ghép cố định: Là mối ghép mà các chi tiết lắp ghép không có
sự chuyển động tương đối với nhau.

0,5

- Mối ghép động: Là mối ghép mà các chi tiết lắp ghép có sự chuyển
động tương đối với nhau.
Câu 3
1,5 điểm

0,5

- Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện

0,5

- Nối đất thiết bị điện, đồ dùng điện

0,5

- Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và

0,25

trạm biên áp
- Kiểm tra cách điện đồ dùng điện
TT
Z1 = 36
Z2 = 18
N2 = 30 v/p

0,25


Tính
Câu 4
3,0 điểm

a. i = ?
b. N1 = ?

0,5
Giải

a. Tỉ số truyền của bộ truyền chuyển động bánh răng
ADCT: i 

N 2 Z1
Z1 36


2
vì Z1 = 36; Z2 = 18 � i 
N1 Z 2
Z 2 18

1,0

b. Tính tốc độ quay của bánh dẫn
ADCT: i 

N 2 Z1
Z2
18

� N1  N 2
thay số ta có N1  30  15 (v/p)
N1 Z 2
Z1
36

1,25

Đáp số i= 2; N1= 15(v/p).
0,25
Người duyệt

Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Người ra hướng dẫn

...


PHÒNG GD & ĐT ..
TRƯỜNG THCS SỐ 2 ..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Công nghệ 8
Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ BÀI

Câu 1: (1,5 điểm): Thế nào là hình chiếu? Nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ
kĩ thuật?
Câu 2: (4,0 điểm)
a. Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy có những nhóm nào? Khung xe đạp, vòng bi
có được gọi là chi máy không? Vì sao?
b. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng những mối ghép nào? Nêu đặc
điểm của các mối ghép đó?
Câu 3: (1,5 điểm): Nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?
Câu 4: (3,0 điểm): Một bộ truyền chuyển động bánh răng có số răng bánh dẫn
là 36 răng, số răng bánh bị dẫn là 18 răng, tốc độ quay bánh bị dẫn 30 v/p
a. Tính tỉ số truyền của bộ truyền chuyển động trên?
b. Tính tốc độ quay của bánh dẫn?
…………………Hết…………………
(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×