Tải bản đầy đủ

Slide Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Đường lối khánh chiến chống thực dân Pháp (1946 1954)

Đêm 22 rạng 23/09/1945 - mở đầu cuộc xâm
lược lần 2


Nếu chúng ta k đáp ứng yêu cầu đó thì chậm
nhất 20/12/1946 P sẽ hành động.
HĐ sơ bộ 6/3, Tạm ước 6/9


20h 19/12/1946 công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cho tắt điện
cả tp HN làm hiệu lệnh chiến đấu


Dựa trên thực tiễn đối phó với những âm mưu,
thủ đoạn của Thực dân Pháp, Đường lối kháng
chiến của Đảng ta đã được hình thành và hoàn
chỉnh.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×