Tải bản đầy đủ

Trách nhiệm giải trình của ủy ban nhân dân trước hội đồng nhân dân tỉnh cà mau thực trạng và giải pháp

O

P

TR

N

ỆM

TR
T

V

MT ỊN Ọ

Ả TRÌN
ỦA Ủ
AN N N
N N N DÂN TỈN

MAU
TR N V
Ả P P

LUẬN VĂN T

TP

OT O

SĨ LUẬT

MN

NĂMN


O

V

L

Tôi tên P

OT O

AM OAN

T ịN ọ
-

ả ủ

“Trách nhiệm giải trình


của
an nh n n tr c
i ng nh n n tỉnh
pháp” S đâ


ă ”
ô x
đ
ấ ả á ộ d
đ ợ ì

au Th c tr ng v giải

q ả


á

P

ứ độá


q

TR
N

ĩ

-

đề

Minh, là tá

ă

Khóab

MT ỊN Ọ

ă

á â ô d

dẫ
ă
ử dụ
dẫ

ý
á ô
đề đ ợ
dẫ
á

ô
đ ợ ử dụ


ỆM


q

dẫ
để
ụ ể
ă

Ả TRÌN
ỦA Ủ
AN N N
N N N
N TỈN
MAU
TR N V
Ả ọP viênPt ự iện

TR
T

P
Chuyên n àn
M s

Luật kin tế

60380107

LUẬN VĂN T

N

TP

T ịN ọ

SĨ LUẬT

N
ẪN K OA
P S TS Võ Trí ảo

MN

NĂM

xác và

N


M

L

TRAN P
ÌA
L
AM OAN
M
L
P NM
U ........................................................................................................1
ươn

ơs
á

á

uận v trề á

áá

á

áá

ì

áá

ì

q


đ

n iệ


ệ ......................................................................................... 5
ì1.2.2. ộ d

............................................................................................. 5á

áôb

â dâ

............................... 8á

độ
độ


ấ ấ
á
ộ đ

ĩ

á

ì

............................................................. 9bâ dâ
ìì

............................... 10

................................................ 11
.................................................. 11


ả ì

b
â dâ
ộ đ
â
á ...................................................................................... 12


á á

ý

áệ á
q bá


ìì......................................................................... 7

........................................................................... 5

ề á

ả ì

b
â dâ
............................................................................................................ 9á

ì

iải tr n ...............................................5


ả ì
đề ủ ộ đ
b
â dâ

ả ì
â dâ

â dâ
ô q
............................................ 14


b
â dâ
ô q
.............................................................. 15

á

ì

..................................... 16

............................................................................................................ 18

ươn
T ự tr n t ự iện tr
n iệ
iải tr n ủ Ủ
nn n n
trư
i n n n n tỉn
àM u N n
t ập n u ên n n và iải
p p ..........................................................................................................................19

2.1.1.

ôệ á
q
ì
ộ dá

á

á

ìb

â dâ

................... 19


ả ì
b
â dâ
ộ đ
â dâ
ứ bá á .......................................................................... 19
q

ì

ì

..................................................................... 19

.................................................................................. 22á

ả ì

b
â dâ
ô q
độ
đề ủ ộ đ
â dâ
á
q
ủ ộ đ
â dâ
................................................................................................................. 27
ộ d

q

ìì

..................................................................... 27
.................................................................................. 32

ệ á
ộ đ
ộ d
â dâ
q

ì

ì

ì

b
â dâ
ô q
độ
............................................................. 37

..................................................................... 37

.................................................................................. 43

bấ

â ................................................................................. 50

á

ả ì

b
â dâ
ộ đ
â dâ
......................................................................................................................... 50


2.2.2.


á

ả ì

b
â dâ
ộ đ
â
b độ ................................................................................... 50

ệ xá đ
á

đ
á â
ự ệ
á

ả ì

bấ
á
ệ ủ
b
â dâ
đ ợ đả bả ............................................................................................................... 512
á
â dâ

á
q

â


ộ đ

đ

á

ìâ dâ ẫ
bấ
độ
ủ ộ đ
......................................................................................... 53
ề á


ì
ì
b

đ
â dâ

đủ

............ 54ề áá ................................................................................................... 56

......... 55

ệ á q đ

á
ề á

ả ì
â
ả ì ................................................................................................... 56
bả

đ

á
ệ á â ủ “
đứ đ ”
ự ệ
................................................................................................... 53

ấ ủ
ệ q ả

ì

á đề

á
ý ứ
ộ đ

ệ để ộ đ
â dâ
ự ệ q ề ự ủ ì

........................................................................ 57
á


â dâb

â dâ
ự ệ á

......................................................... 59

........................................................................................................... 60

K T LUẬN ..............................................................................................................61
AN
AN

M
M

T L ỆU T AM K ẢO
VĂN ẢN QU P M P

P LUẬT


1

P

NM
1. L o

U
ọn
b


b
đá

ì

ấ bá

q

â
đ


á

tài

á

q
ủđ b

đ
q ề

đ

á
d


đ ợá

đ


ệ q ả
ì

q
x

á bộ ô

ộ q

ì


đâ
đề áNam, á

ả ì
ủ á
q
á ô

đ đ ợ q đ
á
ổ ứ
ộ ă
b
â dâ ă
bộ ô
ứ ă
… ệ ì
ì đ ợ x
ộ b
đá
ứ ũ
ủ á
q
ũ


ấ .


q


đ


q ề
ộ đ


ôứ trong q á ì
-CP,

đ

đ ợ x

án

á

ì


ă

,-CP)
á
á

ả ì

ề ă bả q
á
ổ ứ ộ đ
â dâ
ũ
ă
á
ộ q đ
ề áâ
ứ ủ ô
đ
-CP

ộ ô
ụ á ýq
dâ ă
ệ á
độ
ủ bộ á
á â

ô

đ
ổ ứ
q ề đ
ă
độ
á á


ộ đ
â dâ ă
đ
ũ
ệ ệ
á
ề á

ả ì
ủ á
q
á

ả ì đ ợ x


ô

đề
đ
ô
b
độ
ủ á
q
The q đ

đ
ì“ ả ì

q


á
ô
ề ự


ụ q ề
đ ợ
á


ì
ụ q ề
đ ”
á

ả ì

q
đô
b

q

b
â dâ
ũ
á ể
–x ộ
ủ đ


2

â

để

á
b


dâ b
đả
q ả

bả q

ìq

â dâ

đả
q á ì

á

ý

q ả

á
x

ô

â dâ
ì

b

u ỏi n
â dâ

â

ì

đá

á

i tượn n iên ứu

ì
ể á

á

ả ì củ
b
q ả ý
ô q

á ứ độ ả ì

q ề đ

4. Mụ tiêu n iên ứu
n t

q đ

á

á
ề á
ôá

b
q

đả


bả

â dâ


n n

n

n tỉnì


ì

â dâ t

ả ì

á

ban nhân dân ấ
đ ợ q đ
â
ự ễ

ệ á

ộ đ
â dâ
q ả ý
â

ệ á

q ả ý
.
â

á ì â
á
?.

i

ệ á
q ả ý
ô
bă

n trư–xđề

n

á

á

bả q ề

ô


ả ì
x
x đá
á

á
để ả
ệ đ ợ ì
ì
ể á q đ


dân
á độ
ủ q
á
á â ỏ
â
á

ả ì


3.

ụ ủ

đả

iên ứu
ứ ì
ể đá
á ề
ộ đ
â dâ
á

ả ì

ý

ô


bả

“Tr
n iệ
iải tr n ủ Ủ
nn
à M u T ự tr n và iải p p”
2.
ìb
ô

â
qq
áb

ệt Nam?.
â dâ

ìb

â dâìì

ả ì
â dâề á
ả ìb

b

â dâ

để

â dâ
ộ đ
â
đ x
xì

đá

á


3

, đánh giá ì
ì
ban nhân dân
ộ đ
á

ả ì
ể q ả ýđề

â

ự ễ
â dâ


áâ
ở đ

q ả

ý


q ả

á
ý

ệ q

á

ì

q ả

âý đấ đ

đ

áả ì
ệ á

â
áìâ
â dâ

b

.
t


Mau.á

5. P

nâng cao á

vi n
q


q
-

đ

đ
đ
á
q ề
đ
á ủì

đề

b

â dâ

áđ

iên ứu


-

ấ đề ý

đáá


đ ợ

ả ì

q
; ề á

ả ì
ổ ứ
q ề đ

ộ đ
â dâ ă

ă


b
â dâă bả

ăình
ủ quyđ ợ q
độ
á
á
á

q


â dâ
â
q ảđ bì

đá
á
đ đ â
â
ứ đề x

b


q ả ả
bấ


ì

á

ả ì

trong ĩ
ệ . Dự
â
ấ ợ
q ả ý


â dâ

6. P ươn p p n iên ứu
Trong
ă
á ả ử dụ
á
- P ươn p p tổn ợp ổ

ý
ự ễ đ
đ ợ

ự ễ ề ủ đề

- P ươn p p so s n Sử dụ

á q đ

á
á

ả ì

b
â dâ

á


b

á
ởđ


ấ đề
ể để

á
á
đâ để đá

đểô


á q đ
á ệ

ì

á4

- P ươn p
á ì
ì

đá


ễ ,


đ
â

ì

q ả

đ

â dâ
n


7.
đá


ô
ự ễ

ý
á

â
ì

uật ọ : Phân tích lý
á áávà i trị ứn ụn

đ ợ
q đ

á

áp p n tí
á ệ

ở đì


đ


tài
ệ dự
ề á
b
á

ì

á

đề
đá

đ
b
ả ì


ì

ì

q ả ý
. ề
ứ ũ x
x đá
á

ả ì
đ ợ
đ ợệ q ả ì


x ộ ũ


dâ đ

ứ á
ự ễ á
ả ũ đ


á
á

ả ì

b
â dâ
Cà Mau.

đ


á ề ì

â dâ

â dâ


ễ để
ủ lý

á
â
ì

â
á


â

b
á

dự đ ợ
ấ đề ý
nâng cao


5

ươn
K

ơs
i niệ

K

uận v tr

v trách nhiệ

i niệ

tr

iải tr n

iải tr n

n iệ
đển iệ

“đ ề

áá

á

” 1.

ì

để
đ ợ

á

ệ á
bả

ả đả

ệ đ ợ
q ả ô

ì

2

q ả” .
áụ q ề

qđ ợ
ĩ

ệ á

â

á-
đ


-

á

bổ
á
ệ đ
K


i niệ

ểđ ợ
bổ

ă

â

ĩ

q ả bấ ợ
x ộ
á

ì
áý ộ ấ đề
ì
á
ỏ ộ ấ đề

â
ô
Thông tin.
2

ô
x ấ bả

b ”
đì

ủb
â

để


đ

ă

á
â

á

q


ì á


q ề

ụ ủ


á
q ề ự
đề

ô đủ
q ề
q á
á
á

ý

d ệ sau:
á â đ ợ
â

á

ô


“ ả

3t

S

đ


â
q
q ề ự
q ề
q

á

ệ ệ


iải tr n
để

1


á

á

á

á

x ộ
á

ĩ ụ ủ

đứ …

bộ á q

ộ ổ
x

ểđ ợ
q ề
á


ủ ể

á


ả â xứ
ệ để
á

đề
ệ để
á
dẫ đ
q ề
áìnt n

tnt n

t. á bả

ì

b

x ấ bả

ăộ -


6


nhân dân ă

q


đ

độ
á
á ủ

ộ đ
“G ả trìn là v c cơ qu n, cá n ân ữu qu n ả

t íc , làm rõ trác n m củ mìn tron v c t ực
n n m vụ, quyền
o t eo yêu cầu củ c ủ t
ám sát quy ịn t Luật này”.


đ

q

-

đ

n

ợc

“G ả trìn là v c cơ

qu n n à n ớc cun c p, ả t íc , làm rõ các t ôn t n về t ực
quyền n ợc
o và trác n m củ mìn tron v c t ực n n

n n m vụ,
m vụ, quyền

n ó. N ờ yêu cầu ả trìn là cơ qu n, tổ c c, cá n ân có yêu cầu cơ qu n
n à n ớc, n ờ có t ẩm quyền ả trìn về n ữn nộ dun l ên qu n n v c
t ực n quyền và n ĩ vụ củ mìn . N ờ ả trìn là n ờ
n ầu cơ qu n
n à n ớc oặc n ờ
ợc n ờ
n ầu cơ qu n n à n ớc ủy quyền t ực
n
v c ả trìn ”độ


ộ ệ
đ ợ


x
ộ ề ệ


ứ á
nhân dân
đứ đ
á
q
ộ đ
â dâ


ụ ủ
ì

ả ì
ộ đ
â dâ
á
ì
q


độ
á
á
ấ ấ ủ
ụ đ
á
ỏ á ấ đề
ủ á â
á
á


ụđ ợ


ô


ệ ủ ấ d
ứ ô đề
đ
á

ô

đ

x ộ
á

b
Trong ề ô
ụ ả ì
nhau. ụ ể
ả ì ở
dâ ề á
ệ ủ ì
gả ì ở
á ý, đ

3

â


ô

ăộ đ
â dâ
ì ả
ả ì

ả ì

ô ủ
b
â
ệ q ả ý đề

ô q
á bá á

á
ả ì
ô


q


ộ đ
á
ệ bá

đ
ì

d

á
ểđ ợ
đ
ì
t

ì

ì


â dâ
ệ bổ
á
ì b


b

ì
qđ ợ

ệ bá á
ộ bộ á
q

q
á bộ
ủ bộ á ô q ề đ

ì


- ả ì
ủ á
á ấ đề
ộ ĩ
ự q ả
ủ ô


để
nt n

ì

t

x ấ bả

ă

á
á
ý;
xả
ô


7

á
ệ ả
ì
q
đ
á bộ ô

ìđ

đ

á

á
dệ


đ
i niệ

tr

á

đ

ũ


đđ ợ
“c


áđâ đ ợ

ộ d
ì

ì đ ợ
á

ìề“ ả ì ” ứ
độ
á á ủ
ề“ ả ì ” đ
ăìô

â dâộ đ
ụ ô


â dâ )
ả ìq4

á bộ ô

iải tr n
á ý đ

ả ì ”

ì

đề

ứ .

n iệ

ề“ á

á
”.
q

ì


â dâ


đbở á q

1.1.3. K

đắ

ự ệ
đâ
á
độ

á

ủ ể
“ á

á ý ủ

đủ
-

đ
đ

á

qđ

ệ đ đủ ề “ á
ộ đ
â dâ ă
á â


ụ q ề

á

á
q
ô
ề ự
á ủ
á â


á

đ ợ
ả ì


đ đ ợ ử dụ
độ


ụ q ề

ụ q ề
đ
ả ì đ ợ

5
ả ì ”
á
ệ ở

ể đ


ự â ủ
q đ
bắ b ộ
ủ ể ả ự ệ

ả ì
đ
ể ệ á


q ả ề á

ì

á
ô


ệ á

ả ì


ụ ô


ũ

á

ì

b
á
á ý ủ
ủ ể ả
á


ểđ ợ


ă ý ứ á

Nh vậ , trách nhiệm giải trình h ng chỉ trình
, áo cáo, cung c p
th ng tin v việc th c hiện c ng việc, nhiệm v
c giao trong n i
m c n
m t u i tranh uận, trong
m t n t c u c u h i, m t n trả i, v
t quả
cuối cùng s phán xét chung của tập th v việc th c hiện nhiệm v của ng i

4

ă
“Hoàn
n về P áp Luật rác N m G ả rìn ” ệ
.
(http://giri.ac.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-trach-nhiem-giai-trinh_t104c2716n2019tn.aspx).
5
ă
“Hoàn
n về P áp Luật rác N m G ả rìn ” Vien Khoa hoc Thanh tra GIRI.
(http://giri.ac.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-trach-nhiem-giai-trinh t104c2716n2019tn.aspx).


8

c trách nhiệm
phán xét ánh giá c ng nh m áp t hậu quả pháp
ối v i
nh ng h nh ng của ng i c trách nhiệm giải trình. â
đ để
q

để
âáá
ụđ ợ
K

i niệ

tr

n iệ
á ệ

â dâ

iải tr n
b

á

á
ệ á
â dâ

ả ì
â

đ

ệ q ả
q á ì


đ


á

â dâô
đ ợ
ủ Ủ
nn n
ứ ề á


á


ả ì
ả ìấ â

ì


ủ độ
b độ
đ ợ
ể ệ

ộ đ

n tỉn
ả ì


ì


ô q
â dâb

q


qá

á bá á ủ
ấ cáệ ủ ộ đ
â dâ ấ
đ ợ
ề ì

để â dâ
d
á á
á ộ d

ộ độ
â dâ
đề đ ợ ể ệ b
ă bả
đ ợ ô
ô
đệ ử ủ
ộ đ
â dâ ấ
ô q
ấ ấ
b
â dâ
ự ệ á

ả ì
ệ ự ệ

ụ q ề
đ ợ
nhâ dâ ủ đ
ô q
đ bể ộ đ
â dâ
Nh vậ , trách nhiệm giải trình của
an nh n

n tỉnh,

ch nh

an nh n

n tỉnh

ngh a v của

ngh a v của các th nh vi n của

an nh n

n tỉnh trong việc áo cáo, giải th ch, m r các v n
thu c trách nhiệm của
mình th o qu
nh của i n pháp v pháp uật tr c h nh phủ c quan h nh
ch nh nh n c c p tr n , tr c
i ng nh n n, các c quan của
i ng
nh n n, i i u
i ng nh n n cùng c p v tr c nh n n
á

ả ì

b
â dâ
b

dệ
dệ

bổ
ĩ ụ
b
â dâ

ả á
á
dệ
ự đ

b
â dâ
ả á
q ả bấ ợ
ô
bổ
ĩ ụ ủ ì

á

ả ì
ủ á
q
ấ đề đ ợ
ủq
â
ụ ể
ă bả ả
ấ ấ ủ


ễ ấ Dũ đ
ấ ấ ủ á đ bể
9
6


đ
ă


b-x

ề bấ
đ ợ đề
đ

á


ệ ự
ệ q ả
đ ợ q á

b

â dâ
d

đ
ủ ấ ủ
đá ứ đ ợN n qu ịn
un v tr
tỉn t o p p uật iện àn
t ự iện tr
đ

qu

q

đ
ũ

6bể

â


ô

á
ý


á q ảă

á

đ
“ ỷ
ý á bộ ô
á bộ ôđứ đ
ì
b ô
ỏ q ả ý Sự â đ


ấ đ đứ ủ á bộ ô
nghiêm các hành vi vi p

ủt


ệ q ảq ả


ô
ủ ũ

ụ ự ệ đ
bộ


ềá ả á
độ
đề
á

á
ábứ x

á

quyền p ảbộ


kha


ệ ỷ
đ ợ


ăđq ả

ý ủ
độ

ụ ủ

ộ bộ

ệ q ả á
ệ q ả
độ ôđứ


ô
ì
đ

ăn iệ

iải tr n

q ề

ôđủ
á
q

á bộ ô
ứ ”

đ
á
á
â

ì

ể ả á


ệ ô
ủ á
q
â
ă

xử ý

ủ Ủ

nn

n

n

n iệ

iải tr n
q đ
ủ ể ả ì
á
á đ

ệ ô l

q
q ề tr
ệ ự ệ trá

ả trình.

sử đổ bổ

đề ủ
ă

có yêu cầu, cơ qu n n à n ớc có t ẩm

ả trìn về quy t ịn , àn v củ mìn tron v c t ực

nn

m

ă bả bá á
ả ì

ấ ấ ủ

ễ ấ Dũ


Khóa XIII.

á
ă
. http://nguyentandung.org/toan-van-thu-tuong-tra-loi-chatvan-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ky-hop-thu-6-khoa-xiii.html


10

vụ, quyền n ợc
o tr ớc cơ qu n, tổ c c, cá n ân có quyền, lợ íc
p áp ị tác ộn trực t p ở quy t ịn , àn v ó”

ọp


đ
q đ
“G ả trìn là v c cơ qu n
n à n ớc cun c p, ả t íc , làm rõ các t ôn t n về t ực
n n m vụ, quyền
n

ợc

o và trác n

m củ mìn tron v c t ực

nn

m vụ, quyền

n

ó”.

ì

b


á
đ

á bộ


á
áq


q

q

á


â đ


ì

ô
á

á
ể ủ b
á á â - á bộ
ệ ự ệ
ứ á


q
đ ợ

ộ đ
ô


ụđ ợ


á

Nh vậ , chủ th th c hiện trách nhiệm giải trình của
an nh n n
tỉnh
nh ng ng i ng u ao g m hủ t ch, h
hủ t ch
an nh n
nv
vi n
an nh n n tỉnh giải trình tr c c quan c p tr n v tr c
c quan n c v
i i u nc
1.2.2. N i un tr
n iệ
iải tr n ủ Ủ
á

ả ì

độ
ô
ụ ủ á bộ ô

q

á

độ

nn

â
ả ắ
á

ả ì


đ

trình b
: nộ d
ô
q
đ b
q
đ

đ
ổ ứq
đ đề

q
q
ấ d
nộ d
ô

ộ b
d
cá ộ d
đ đ ợ
ẩ q ề
ụ ý ả q
.

n n tỉn
á ộ d
đứ đ

d

q ề
ộ d
ô

ì

q
áđề
q
á

n

b
ả trì

ô
đ

đnộ d
đ đ ợ

đ


ộ dung
ộ bộ
ô
q

Nh vậ , n i ung trách nhiệm giải trình của
an nh n n tỉnh
nh ng n i ung i n quan n việc th c hiện ch c trách, nhiệm v , qu n h n
của
an nh n n tỉnh, hủ t ch, h chủ t ch v các th nh vi n hác của
an nh n
n tỉnh th o qu
nh của pháp uật v trách nhiệm của
an
nhân n tỉnh, các th nh vi n của
an nh n n tỉnh trong việc th c hiện các
nhiệm v , qu n h n


11

3

i tượn


dân, ì đâ
áứb q ề

â dâ
đ

ư n t i ủ tr
bả
ấ ủ á

bể
ì
á


q ề ự
độ q ả

ì
á
ộ đ


â dâ
á

á ổ ứ
Nh
d
â dâ

iải tr n
ả ì
ũá
ộ bộ

7

q

á

ả ì
â dâ á

q
á

đ

đ

ý

áộ đ

n iệ


â


á
á đ
á

á ổ ứ q
“ ủ
â dâ d
ủ ấ ảq ề ựâ dâ


q
bể

đ

á q ề
ả ì
ì


dệ
â dâ ”
â dâ Trách

nhiệm giải trình của
an nh n n tỉnh, các th nh vi n của
an nh n
tỉnh
trách nhiệm của cá nhân
c t ra tr c nh n n v x h i ì
á
q
á â
bộ á
á
ệ bở
ô
ụ ủ ì
ì
đ

áq ả
độ
q
quan8.n t ứ t ự
độ bả đả
ì
ắ ề

iện tr
n iệ
iải tr n
q ề đ ợ
ô

á

ô
đ đ

ý

đ ợ
ể ệ b
ả ì
ủ độ
á
ủ độ
ô
ộ d
ổ ứ
á â

á

ả ì
ệ â
ủq
ắ á
trình ớn xuốn d ớ
áì
ôự ệ

ô

7ì
qđộ

ì

ì

đ
ì

đ
á
ộ q
á
ụ độbộ á
q ả

ì

á


ủ độ
ả ì b
á â
ủ độ
ô
ả ì b độ
á
ủ á
ủ ể

ô

n

ớn lên trên
á
ộ á â
ì á
ủ độqểđ ợ
ể ấ đ

ắ , rác n m ả trìn củ cơ qu n àn c ín n à n ớc ở
t N m n n y.
á
ă
8


Hoàn t n cơ sở p áp l về trác n m ả trìn . http://noichinh.vn/nghiencuu-trao-doi/201309/hoan-thien-co-so-phap-ly-ve-trach-nhiem-giai-trinh-292197/


12


đề đ

để ì đ ợ ự ủ
đ ợệ bả đả
9d


ì

ì

ũ
ì

ìì

đ


để


ì đ
ấ ấ

đđ


á


b
â dâ
â dâ

ộ đ
â dâ á


ô

q

d


â đ
ô đề


á
10

á
bấ
q
dâ ử đ b ể dâ
ả ì đ
á
q
ì

“ ề


x

ă

â dâ

ì

ì

ủ ủ ấ d
â bổ q ề ựban

á q

đ
ệ q ềá
độ
bả

á
â.
á

â ”
ử ô

q

á

ì
ì
ì

ì

dự

ứ bá á

á q ề

b


ăứ ề á

ả ì
ụ ể
á

ả ì


b nhân dân
b nhân dân
q
ủ ộ đ
â dâ
đ bể ộ đ
độ

á

áá

T ự iện tr
n iệ
iải tr n ủ Ủ
n n n n trư
i n
nhân dân tỉn t n qu
o o
á á ô
á
đề ủ
b
â dâ
ộ ì
ứ ự
ệ á

ả ì
ĩ
ự đ
ệ ả
ì
ề bổ
ĩ ụ ủ
b
â dâ
ô q
á bá á
á
q
á bộ ô

dâ ắ
ô
ề ì
ì
á

–x ộ ì
ì

á
ủ đ
đâ ũ
ô
để ắ đ ợ
q ả ự
ệ bổ
ĩ ụ ủ
b
â dâ
.

9

ă). àn về trác n m ả trìn .
http://thanhtra.edu.vn/category/detail/119-ban-ve-trach-nhiem-giai-trinh.html
10
Duy Nghĩ 2013. rác N m G ả rìn : ơn ớ N ữn C uẩn Mực Củ Một Nền Hàn C ín
P ục vụ P át r n. www.fetp.edu.vn/attachment.aspx?ID=40747


13

độ
q ề đ
đâ dâ
ă
â

á


độ

á

b

â dâ

ă


qđ:“


ụ q ề

â dâ
“… bá


b
â dâ

ô

đứ đ

ộ đ
q ề đ
q

á
đ

á


q đ
â dâ .


; bá

á

b
ộ đ


ề ệ
; bá á

â dâ
â dâ
á

dân,

q
á bá á đ
ĩ

á
dân
S
x
x bá
q
ề ô
á ủ
q
ụ q ề
á

â
q
đ
ấ đề


q

á


á

x


á


ể ềq

á
đ

”.á

b
đ ợ

ă
bq đ
nhân dân và

ẩ b á dự á đề á bá á
ự â ô
đ ợ
á
q đ h.

ộ đ
â dâ ă
ủ ộ đ
â dâ
b
â


â á
q
á ề ô
á


á
á

đ

â dâ

bá á ề ô

ả q
á

đềá

á
ĩ


á

ả ì
ộ đ
đ bể ộ đ
â dâ c

á
ă
bá á
đề ề
á


ộ đ

á


á ; t
â
á
q ề đ
á

áô

q
ổ ứ
q
á

ộ ộ d
ì
đ
â dâ


ụ q

độ
á á ủ
ũ q đ
á

dân bá á

- x ộ bá á ề
á
â á
ủ đ
á

q

á

ũ
q

ă

á
â dâ

â dâ
â dâ

y ban
ộ đ

áđ ợ

â dâ đ
q ề đđ ợ q đ
độ
á á ủ


bá ủ
â dâ

b
ă

ộ đ
đá
á
á
bá á

â dâ
q ả ự
bấ
bấ
q ả ựá


â
ô
â


trách
14

T ự iện tr
n iệ
iải tr n ủ Ủ
o t n i
s t u ên

i n n n

ệ á

ả ì
ô q
nhân dân

x
ủ á
q
q á ìđộ
Giám sát
qá

á

á


â


q
q đ

2015: ộ đb
x


ũ q
đủ
q
q

â dâ

q
â dâ

đ
ộ dá

bổ
ĩ


áá
á

á

á


á
áđ


độ
á
q ề

á

â dâ

ă
ă

áởđ
á á q
đ
ộ ấ đề ấ đâ


á


q

q ề đ
ộ đ


áâ dâ
đ
á

áá

ộ đâ dâ ă
đá
á

â


độ
q

ì

â
xử ý

ì

q ề xử ý.


á
á ủ


độ

ụ ủ

ộ đ
d x
x

á

ự á
ụ q ề

n n n n tỉn t n qu
n tỉn
độ
á á ủ ộ đ


ộ đ
ự á á
ể á
áâ dâ ă

ệ đ

ô

đ

ụ ủ ì
ô
ộ d
ụ b
đ

á
ề bả ệ b
ì ủ ể á
á đ
ô
ộ dệ đ ợ
bá á

á q
đ đủ

q
á â
ẩ q ề
á á

q
á á ủ ộ đ
â dâộ đ
â dâ

ộ đ
â dâ
ổđ bể
ộ đ
â

đ bể ộ đ
â dâ
ô q
độ
á
á
x
á
á
đề

ộ đ
â dâ

ộ đ
â dâ
á

ộ đ
nhân dân
đ bể
ộ đ
â dâ , ủ
b
â dâ

b
â dâ
b nhân dân

ệ á

ả ì

ấ đề

ứ á

ụ q ề
ủ ì
ì


ệ á

ả ì


b nhân dân,

b
â dâ
b nhân dân
ô q
độ
á
á ủ
ộ đ
â dâ v
ĩ

ĩ15

đ
á

á

ệ q ả


áá

ụ ủ


ũì

độ

ý
x
b


áá

3 T ự
o t


á

á ủ
â dâ

áộ đ
á

ộ đ


ý đề

â dâ

iện tr

á


xá đá
á

áq ả
ệ …
iải tr n

áá

ì

á
á bệủ Ủ

nn
â dâ

ấ đề
xá đ

n iệ

ì

đ


t v n ủa
i n n n n tỉn
ấ ấ

độ
á á ủ
q

ả ả
ề á


ì đ
ấ ợ
q ả bấ ợ

đề đ

đá ứ đ ợ
ả á

b b

để
ể đ

.

x

ô

â

á

q ả

á á
đ bể
ả ì

đểệ để xả

â để
độ
ủ ộ đ

ểđ ợ bể d
ộ ấ đề ụ

ì

–x


ệ xá đ
q

ì

ô

á
ì

ấ đề “
ủ ộ đ
â để
bệ
â đ
á
nn tỉn t

q
” q
â dâ
á xử
ểb x
ấ đ
n qu

n

p áx

dâ ử
ấ đề đ ợ

đ ợ
ĩ

ă

ổ ứ
q ề đ
ă
q đ
bể ộ đ
â dâ
q ề
ấ ấ

b
â dâ

b
â dâ
b nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dâể á
â dâ

b
ấ ấ
ả ả

ấ đề
đ bể ộ đ
â dâ
ấ ấ
ể b


độ
á
á ủ


đ
â dâ ă
ũ q đ

b
ấ ấ
ả ả

đ đủ
ấ đề
đ bể
ộ đ
â dâ đ
ấ ấ
ô đ ợ ủ
q ề
á ả
xá đ
á
ệ bệ
á


bấ

á


ấ ấ
ôđứ
đ
ũ
ô

á bộ bì
á
qb
â dâ

b
â dâ
b
â dâ –
đứ đ
q
ô

b


16

nhân dân
á

bổ
q ả

ệ q đ
â
á

á


ý đề

ì

ô

ô

đ


qđ ợ ủ q ề

đứ đâ
ụđ ợ


á

b
ô

á

ởđ
đ

ấ đề
á


đ

â dâ
đ
q
ĩ

đô

ì


b
ì

q á ìì
b

â dâ –


ì
ă
x
q ả ý đề
ụ á

ệ á


â dâ
ô
b nhân dân

đ

á
q ả bấ ợ
xá đ
á


xá đ
á
ể ắ
ụ â


á

q

ấ đề
nhân dân, Phó

đứ đ
ệ ổ ứâ dâ


ì

xá đ
ứ áộ đ

á
b

á ĩbểâ dâ
b n nhân dânáụ bổá

ủ đáự…


bệ

q


á

ả ì


b
b nhâ dâ –
đứ
ô q

ấ ấ


ả ì
ả á

ì
ệ để xả
ệ để xả
â dâ

ề đ đứ ô
ụ ìđ

á

ả ì
ểb ấ
ệ bỏ

x

ộ đ
â dâ

q
ề ấ
q
đá
á
q ả ự


ụ q ề
á

bá á
bấ
â
q
đ
ấ đề
á


bấ
á


q
á
á
ệ bá á
q ả ự ệ
ấ ấ
ộ đ
â dâ ấ
đ ợ
á
ì

ợ d
ộ đ
â dâ q
đ
â ũ
ì
ứ để á
q


á


â dâ

3 Mụ tiêu

n

ủ việ t ự


á


iện tr


ủ á

n iệ
ì
độ

â


ì

iải tr n


q ả ý

đâ

đ


ì


17


ộ đô


ý
q

á
đ

đả

bả
dệ


ứ độ

á

ụ ũâ dâ
q á ì

b
đả

â dâệ để
đả

q á ì

đ
q
bả q ề

ì

â dâ
bả q ề

dâ ự ủ
“ ủ
â dâ


b

â dâ
á

xá đ
b

để
đâ
đề
dâ b

ô
d


â

á

đá


â dâ
bổ

b


q ả
bả


ì

ý đề
ô
ô
ụ ủ

đề

á

â dâ
ệ để ắ


ụ đ
b
đả bả để
á â
đứ

đả bả q ề
á á ủ
â dâ
đả

â dâ
q ả ý
x ộ


á

ả ì
á
q
ổ ứ
đ

ự á độ

ô

q
đ
q ả ý ủ
ẩ q ề
â
đ ợ x
ộ ệ
x
ộ ô

ủ độ
ủ á
q

b
â dâ
đ ợ đề
ô

dân,â

ũ

ă

b
q
ì

ì

â dâ ”11.

b

dá q ề
ệ đả bả

ĩ q

ì

áâ dâ –

ệ q ảq ả
ô
ấ ủ

â dâ
ể ệ
bả
â dâ
ì â dâ ”
ệ ự ệ á

ả ì
ựđ

đề

dễ d
á
â dâ
á
q
đđá
ể á

11

ề 2
x ộ

dâ ”

á
ĩ
xý
â dâ


q
ô

b

â dâ
á ổ ứ
q
đ
q ả ý ủ ủ
q đ

á

dâ đ
á
q


đ


ĩ

á q ề x ộ


ắ b
“ ủ
â dâă


ĩđ xá đ
â dâ


d

â dâ


ì

á


â


18

Kết uận

ươn

Quy đá

đ ợ q đ
đ
á

á
đ

á
ộ đ
ề á
ộ đ
để ă


bộ ô
ự ệđộũ á bộ

q ề đ
â dâ ă

ả ì
â dâ
ự á
á ủ
ự ệ q ề ự
á á đ
á

â

ụ ô


b
đ

ì
á

ì


ề á

ô

qq
ệ b

ả ì
á độ á

á
đ
độ

đ
q

đ

d đ
đ đủ

ă


đ

á

-CP q đ
á độ

q


đ ợ
ộ qă bả q
ề á


q


ì

d

đ
áá

ũ


ũ đ ở
ô


q
đ
ở để q
độ
ủ á
q
á

ủ á
q

b

dệ

á ủệ ệ
â dâ

á

á


ýq
â dâ đ
q ề thự ệ
độ
ũ á19

ươn
T ự tr n t ự iện tr
ban nhân dân trư
i n n n
t ập n u ên n

n và iải p

2.1. T ự tr n t ự

iện tr

T ự iện tr
n iệ
dân tỉn
à M u t n qu

ô

n iệ
n tỉn

p

n iệ

iải tr n

ộ đ


ủ Ủ

nn

n

iải tr n Ủ ban nhân dân trư
n t ứ
o o

N i un qu tr n iải tr n
b
â dâ


á
á
đ
ộ đ
â dân


iải tr n ủ Ủ
à M u. N n

â dâ á
ự ộ đ

ì

i

ôì

ủ ộ đ
â dâ á

n n

q


n tỉn


ử bá

â dâ
ủ ộ đ

n

á
á
â

dân,
b
â dâ
ự ệ bá á độ x ấ bá á ự
ả ì
ề ộ ấ đề
đ
ấ ả á ĩ


q ả ý đề

ứ á

ụ ủ á
q

bá á

ì
á
đ
á

ự ộ đ
â dâ


độ
á á ủ

ộ đ
â dâ
ă
b
â dâ
ự ệ
ả ì
q
ì
đâ
n t
â dâ
á
ă
á


q
b
á


á ủ


ô
ả bá á
đ
â dâ
b

12

á


đâ

á
â dâ


qq


ộ đ

á

ì

ô

q

ự ộ đ
â dâ
bá á độ x ấ

ộ đ
â dâ
đ
ổ ứ
q ề đ
â dâ
ộ đ
â dâ

ụđ ợ


á
x
bá á
đ
á
á
ả ì

ực ộ đ
đ
á
độ x ấdân
ô


â dâ

ì
t


q ả ự
q ả ý đề

đ


ử bá
ệ bá á

đ

á


ìộ đ

á

đ


ô
ộ đ

á

b
á
â dâ

ă
ệ bá
ấ ềq á ì

b
â dâ
ă
đâ 12
â dâ
á


ộ đ
â

ứ á


â dâ

đ


bá

ụ bổ
ụ á
â dâ ă
ộ đ
á


â20

–x ộ
á
q ả


đ

ộ đ

ộ đ

ýq

â
S

á

đâ dâ

dân
á


x
đ

ề ì


á

ì
x
đề

đ

ộ đ
ă

ă

q


đb


â dâ
á

đ

ĩ

đấ đ ; q ả

á

q


ì

ý ử dụ


ý

á


ý, đ ề

b

â dâả bệ


b

â
ô

ả ì
â dâđ
ì

ấ đề

á
á
ộ đâ dâ

ì

q ả ự
â dâb
â dâ
nhân dân.

ộ đ

ì
á

â dâq ả

â dâ

đ

xâ dự
b

ì

bá á
â dâ

â dâ đề

â dâ ề ấ đề ụ
á


ộ đ

tq

đô

q


áề đ
đ

á

ô

á

á


ộ đ

ủa

ă
t độ

á

á

q
ă
á ủ
ệ ủ

nhân dân
ộ đ
â dâ
x x á bá á ủ

- x ộ bá á ề ự

â á
q
ủ đ
bá á ề ô
á
ề ự

bá á ề ô
á
á
bá á ề ệ
ả q
á

bá á ề ệ
á

ĩ


á
bá á
á
đề

ự ộ đ
q đ
b
â dâ
á
ệ bá á

nhân dân

ă

ô q
á
đ
â dâ bá á ô
á
đ
á
ă
á bá á d
b
â dâ
ì

đề đ ợ á
ủ ộ đ
â dâ

q ả
q
đ bể
ộ đ
â dâ
ô
để ả
x x
q
p.

b

á
ì

ộ đ


đ


ă


ộ đ

â dâ
á
â á
ũ
bá á


q đ
â dâ .
ộ đ
ệ ủ ộ
â dâ
ă ứ21ề á


đ ợ q

đá

đá
á

á
á
q


â

b


n


t ề á

â
â dâ

ể ềả ì

á
ả ì

độb

â dâ
ộ đ


á âq

q ề đ

b
ụ q

q ề đ
á

á

b


ũ
â dâă
â dâ

đ ợ
, về á

b
â dââ dâ

á


ộ đ
â dâ đ

â dâ
ng và

á

â dâ
ì

ă

q


đ

ộ đ

độ
á
á ủ
â dâ x
x


ộ đ
áđâ
n t, n ờ
n ầu cơ qu n có áo cáo trìn bày báo cáo
đâ xá
đ
ábá á

đứ đ ” ứ ôđứ đ
ộ á â
á đ ợ
đứ đ
q
bá á ủ q ề
d
ô q đ

đứ đ
q
bá á
đ ợ ủ q ề
ô
q đ
xá đ
á

á â ủ
đứ đ
q
bá á
ả ì

ì
nhân dân.

để á â
q á ì

ứ á

á

bổ

ì

â


ì

á
đ ợ đ

, r ởn
n củ Hộ ồn n ân dân trìn ày áo cáo t ẩm tr .

độ
ứ x x đá
á ề
xá ũ

ợ ủ ộ d
ă bả
ì
ì
q ả ự ệ
ấ ợ dự á dự

q đ

á
bá á

ệ q

ô
á đ bể
ở để ủ
đ
á
đ bể

bể q
ô q
á ấ đề q
ì
q ả ẩ
ô

bả
bả “ ể đ ” ấ ợ
á bá áá á
â


viên các Ban ộ đ
â dâ
,n ờ
n ầu cơ qu n có áo cáo có t trìn ày ổ sun n ữn
v n ề có l ên qu n mà Hộ ồn n ân dân qu n tâm
bá á

đá
á ủ ác Ban ộ đ
â dâ
bá á
ể ả ì


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×