Tải bản đầy đủ

Giáo án bài 7 Lịch sử 12

Ngày soạn:
Tiết thứ 9
BÀI 7: TÂY ÂU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Hiểu và trình bày được quá trình phát triển chung của nước Tây Âu từ sau
chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.
- Hiểu được sự ra đời, phát triển của tổ chức Liên minh châu Âu (EU).
2. Về thái độ:
Nhìn nhận đúng về các nước Tâu Âu.
3. Về kĩ năng:
Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích và khái quát các vấn đề.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Bảng thống kê các giai đoạn phát triển của tây Âu, bản đồ châu Âu.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HOC:
1. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày những thành tựu của kinh tế Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973?
- Nêu nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973?
2. Dẫn dắt vào bài mới
3. Tiến trình tổ chức dạy học:
Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950:
- GV hỏi:Nêu tình hình kinh tế các nước 1. Về kinh tế:
Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950?
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các
- HS trả lời.
nước Tây Âu bị thiệt hại nặng nề.
- GV nhận xét, kết luận
- Từ năm 1947 các nước Tây Âu nhận
viện trợ của Mĩ theo “kế hoạch
Mácsan”.
- Năm 1950, kinh tế các nước Tây Âu
được phục hồi.
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
2. Đối ngoại:
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của Liên minh chặt chẽ với Mĩ.
các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm
1950?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, kết luận
II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm
1973:
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
1. Về kinh tế:
- GV hỏi: Nêu tình hình kinh tế các - Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70, kinh
nước Tây Âu từ năm 1950 đến năm tế các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu
1973?
đều có sự phát triển nhanh. Tây Âu trở
- HS trả lời.
thành một trong ba trung tâm kinh tế –
- GV nhận xét, kết luận
tài chính lớn của thế giới.
- Nguyên nhân:


+ Áp dụng những thành tựu của cuộc
cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
+ Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc
quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.


+ Các nước Tây Âu đã tận dụng tốt các
cơ hội bên ngoài
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
2. Về đối ngoại:
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của - Liên minh chặt chẽ với Mĩ.
các nước Tây Âu từ năm 1950 đến năm - Đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa
1973?
quan hệ đối ngoại.
- HS trả lời.
- Nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà
- GV nhận xét, kết luận
Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì
“phi thực dân hóa” trên phạm vi thế
giới.
III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm
1991:
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
1. Về kinh tế:
- GV hỏi:Nêu tình hình kinh tế các nước - Từ năm 1973 lâm vào khủng hoảng,
Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991?
suy thoái, phát triển không ổn định.
- HS trả lời.
- GV nhận xét, kết luận
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của
các nước Tây Âu từ năm 1973 đến năm
1991?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, kết luận

2. Về đối ngoại:
- Tháng 11 – 1972: Kí hiệp định về
những cơ sở của quan hệ giữa Cộng hòa
Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ
Đức làm cho tình hình châu Âu dịu đi.
- Năm 1975 các nước kí Định ước
Henxinki.
- Tháng 11 – 1989 bức tường Béclin bị
phá bỏ.
- Ngày 3 – 10 – 1990, nước Đức tái
thống nhất.

IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm
2000:
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
1. Về kinh tế:
- GV hỏi: Nêu tình hình kinh tế các - Đầu thập kỉ 90 suy thoái ngắn.
nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm - Từ 1994, kinh tế được phục hồi và
2000?
phát triển. Tây Âu vẫn là một trong ba
- HS trả lời.
trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế
- GV nhận xét, kết luận
giới.
2. Về đối ngoại:
* Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp
- Chính sách đối ngoại các nước này có
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của sự điều chỉnh:


các nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm
2000?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV giảng về sự ra đời và quá trình
phát triển của tổ chức Liên minh châu
Âu.
- HS nghe, ghi nhớ.

- Mở rộng quan hệ với các nước trên thế
giới.

V. Liên minh châu Âu (EU)
* Sự ra đời và quá trình phát triển
- 25/3/1957 hình thành khối thị trường
chung Châu Âu (EEC) bao gồm 6 nước:
Pháp, Tây Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia và
Lucxămbua.
- Năm 1973, kết nạp thêm Anh, Ailen,
Đan Mạch.
- Năm 1981, kết nạp thêm Hi Lạp (10
nước)
- Năm 1986, Tây Ban Nha và Bồ Đào
Nha gia nhập.
- Ngày 2/12/1991, các nước EEC ký
Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan) khẳng định
một tiến trình hình thành một liên minh
châu Âu mới vào năm 2000 với đồng
tiền chung, ngân hàng chung…
- 1/1/1993 EEC đổi thành Liên minh
Châu Âu (EU), mở rộng liên kết không
chỉ về kinh tế tiền tệ mà còn cả trong
lĩnh vực chính trị đối ngoại và an ninh
chung.
- Năm 1994, kết nạp thêm áo, Thuỵ
Điển, Phần Lan (15 nước).
- Năm 1995, có 7 nước đã huỷ bỏ sự
kiểm soát việc đi lại của công dân.
- Ngày 1/1/1999, phát hành đồng tiền
chung Châu Âu (EURO) và tới ngày
1/1/2002 chính thức được lưu hành ở
nhiều nước EU.
- Tháng 5/2004, kết nạp thêm 10 nước
Đông Âu (25 nước).
- Tháng 1/2007 thêm Bungari, Rumani
(27 nước).
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
* Quan hệ ngoại giao Việt Nam- Tây Âu
- GV hỏi: Em biết gì về quan hệ EU – - Tháng 10/1990 EU và Việt Nam đặt
Việt Nam?
quan hệ chính thức.
- HS trả lời.
- Tháng 7/1995, EU và VN kí Hiệp định
- GV chốt ý.
hợp tác toàn diện.
4. Sơ kết bài học:


a. Củng cố:
- Tình hình kinh tế Tây Âu qua các giai đoạn từ năm 1495 đến năm 2000.
- Chính sách đối ngoại của các nước Tây Ây từ năm 1945 đến năm 2000.
- Sự ra đời và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).
b. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập trong SGK.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Nhật Bản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×