Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiết 8 bài 6 Lịch sử 12

CHƯƠNG IV: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)
Ngày soạn:
BÀI 6: NƯỚC MĨ
(Tiết thứ 8)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Hiểu và trình bày được quá trình phát triển chung của nước Mỹ từ sau chiến
tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.
- Nhận thức được vai trò cường quốc hàng đầu của Mĩ trong đời sống chính
trị thế giới và quan hệ quốc tế.
2. Về kĩ năng:
Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích và khái quát các vấn đề.
3. Về thái độ:
Nhìn nhận đúng về nước Mĩ
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Bảng thống kê các giai đoạn phát triển của nước Mĩ.
- Lược đồ nước Mĩ.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HOC:
1. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi từ sau chiến
tranh thế giới thứ hai?

- Trình bày cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước Mĩ Latinh từ
sau chiến tranh thế giới thứ hai?
2. Dẫn dắt vào bài mới
3. Tiến trình tổ chức dạy học:
Hoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản cần nắm
Hoạt động 1: Cả lớp
I. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1945 ĐẾN
- GV sử dụng lược đồ nước Mĩ giới 1973
thiệu vài nét về nước Mĩ.
- HS quan sát, nghe, ghi nhớ.
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
1. Kinh tế:
- GV hỏi: Nêu tình hình kinh tế Mĩ từ - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền
sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ, trở thành
1973?
trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế
- HS trả lời.
giới.
- GV nhận xét, chốt ý.
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- Nguyên nhân phát triển:
- GV hỏi: Nêu nguyên nhân kinh tế Mĩ + Lãnh thổ rộng lớp, tài nguyên thiên
phát triển nhanh từ 1945 đến 1973?
nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi
- HS trả lời.
dào
+ Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu
- GV nhận xét, chốt ý.
+ Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học
– kĩ thuật hiện đại
+ Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các
công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ


Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV hỏi: Nêu thành tựu khoa học – kĩ
thuật của Mĩ từ 1945 đến 1973?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.


Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của
Mĩ từ năm 1945 đến năm 19873?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.

Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV hỏi: Nêu tình hình kinh tế Mĩ từ
năm 1973 đến năm 1991?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV hỏi: Nêu chính sách đối ngoại của
Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991.
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.

có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có
hiệu quả.
+ Các chính sách và biện pháp điều tiết
của Nhà nước đóng vai trò quan trọng.
2. Về khoa học kĩ thuật:
- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng
khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.
- Thành tựu: Mĩ đi đầu trong các lĩnh
vực: công cụ sản xuất, năng lượng mới,
vật liệu mới, chinh phục vũ trụ, CM
xanh trong nông nghiệp.
3. Đối ngoại:
- Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với
tham vọng làm bá chủ thế giới, nhằm
thực hiện ba mục tiêu chủ yếu:
+ Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ
CNXH trên thế giới.
+ Đàn áp các phong trào đấu tranh của
nhân dân trên thế giới.
+ Khống chế và chi phối các nước
đồng minh.
- Mỹ còn bắt tay với các nước lớn
XHCN như: Trung Quốc, Liên Xô để
chống lại PTCMTG.
II. NƯỚC MĨ TỪ 1973 ĐẾN 1991:
1. Kinh tế:
+ Năm 1973 – 1982: kinh tế Mĩ lâm vào
tình trạng khủng hoảng và suy thoái.
+ Từ năm 1983 kinh tế Mĩ bắt đầu phục
hồi và phát triển trở lại.
2. Đối ngoại:
+ Tiếp tục triển khai chiến lược toàn
cầu, tăng cường chạy đua vũ trang.
+ 12/1989, Mỹ và Liên Xô tuyên bố
chấm dứt chiến tranh lạnh.

Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
III. NƯỚC MĨ TỪ 1991 ĐẾN NĂM
- GV hỏi: Nêu tình hình kinh tế Mĩ từ 2000:
năm 1991 đến năm 2000?
1. Kinh tế:
- HS trả lời.
Trong suốt thập niên 90, Mĩ có trải qua
- GV nhận xét, chốt ý.
những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế
Mĩ vẫn đứng hàng đầu thế giới.
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân

2. Khoa học- kĩ thuật:


- GV hỏi: Nêu thành tựu khoa học – kĩ
thuật của Mĩ từ năm 1991 đến năm
2000?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV giảng về chính sách đối ngoại của
Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000.
- HS nghe, ghi nhớ.

Tiếp tục phát triển, chiếm 1/3 số lượng
phát minh sáng chế của thế giới.

3. Đối ngoại:
+ Mĩ vươn lên thế “một cực”.
+ Ngày 11-7-1995 Mĩ bình thường hoá
quan hệ với Việt Nam.
+ Từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 trong
chính sách đối nội, đối ngoại có sự thay
đổi.

4. Sơ kết bài học:
a. Củng cố:
- Tình hình kinh tế Mĩ qua các giai đoạn từ năm 1495 đến năm 2000.
- Nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.
- Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.
b. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập trong SGK.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Tây Âu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×