Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiết 4 bài 3 Lịch sử 12

CHƯƠNG III: CÁC NƯỚC Á PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 – 2000)
Ngày soạn: 26 – 8 – 2016
BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á
(Tiết 4)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Biết được những biến đổi lớn lao của khu vực ĐBA (Trung Quốc và bán đảo
Triều Tiên) sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
- Trình bày được các giai đoạn và nội dung của từng giai đoạn cách mạng Trung
Quốc từ sau năm 1945 đến năm 2000.
2. Về thái độ:
- Nhận thức được sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và hai nhà nước trên
bán đảo Triều Tiên không chỉ là thành quả đấu tranh của nhân dân các nước này mà
còn là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
- Nhận thức rõ quá trình xây dựng CNXH diễn ra không theo con đường thẳng
tắp, bằng phẳng mà gập ghềnh, khó khăn.
3. Về kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử.
- Biết khai thác các tranh, ảnh để hiểu nội dung các sự kiện lịch sử
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Lược đồ khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Tranh ảnh về đất nước Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HOC:
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước
Đông Âu?
2. Dẫn dắt vào bài mới
3. Tiến trình tổ chức dạy học:
Hoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản cần nắm
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
I. Những nét chung về khu vực Đông
- Giáo viên sử dụng lược đồ thế giới sau Bắc Á
CTTG II giới thiệu vài nét về khu vực - Là khu vực rộng lớn, đông dân nhất
Đông Bắc Á.
thế giới. Trước CTTGII, hầu hết các
- GV hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ nước này (trừ Nhật) đều bị CNTD nô
hai, các nước Đông Bắc Á có những dịch
biến chuyển như thế nào?
- Sau CTTGII khu vực này có nhiều
- HS trả lời.
chuyển biến:
- GV nhận xét, kết luận.
+ Cách mạng Trung Quốc thắng lợi,
nước CHND Trung Hoa ra đời
(10/1949)
+ Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt và tách
thành hai nhà nước.
+ Sau khi giành độc lập các nước đều
bắt tay xây dựng phát triển kinh tế và
đạt nhiều thành tựu to lớn.


II. Trung Quốc
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
1. Sự thành lập nước CHND Trung
- GV hỏi: Nêu sự thành lập nhà nước Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây
CHND Trung Hoa?
dựng chế độ mới (1949-1959)
- HS trả lời.
a- Sự thành lập:


- GV nhận xét, kết luận.
- Ngày 1- 10 - 1949 nước CHND Trung
- GV hỏi: Nhà nước CHND Trung Hoa Hoa được thành lập, do Mao Trạch
ra đời có ý nghĩa gì?
Đông đứng đầu.
- HS trả lời.
- Ý nghĩa:
- GV nhận xét, kết luận.
+ CMDTDC ở Trung Quốc thắng lợi,
chấm dứt ách thống trị của ĐQ, xóa bỏ
mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
+ Làm tăng cường lực lượng CNXH
trên TG, ảnh hưởng sâu sắc tới phong
trào cách mạng thế giới.
Không dạy
b. Mười năm đầu XD chế độ mới 1949
- 1959
Không dạy
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV hỏi: Nêu thời gian, nội dung của
đường lối cải cách mở cửa ở Trung
Quốc?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, kết luận.

2. Trung Quốc 20 năm không ổn định
(1959 – 1978)

3. Công cuộc cải cách mở cửa từ năm
1978
a. Đường lối cải cách – mở cửa:
- 12/1978, Đại hội ĐCS Trung Quốc đã
đề ra đường lối cải cách mở cửa
- Nội dung: Lấy phát triển kinh tế làm
trung tâm, tiến hành cải cách mở cửa…
- GV hỏi: Thực hiện đường lối cải cách b. Thành tựu:
mở cửa từ năm 1978 đến nay Trung - Kinh tế: tiến bộ nhanh chóng.
Quốc đã đạt được những thành tựu quan - KH-KT, văn hóa, giáo dục: đạt nhiều
trọng nào?
thành tựu nổi bật.
- HS trả lời.
- Đối ngoại: Bình thường hóa quan hệ
- GV nhận xét, kết luận.
với LX, MC, ÂĐ, Việt Nam. Mở rộng
quan hệ hợp tác với hầu hết các nước
trên thế giới. Có nhiều đóng góp trong
giải quyết tranh chấp quốc tế.
- GV hỏi: Thành tựu trên có ý nghĩa gì? c. Ý nghĩa:
- HS trả lời.
- Chứng minh sự đúng đắn của đường lối cải
- GV nhận xét, kết luận.
cách mở cửa, tăng sức mạnh và vị thế quốc
tế của TQ.
- Là bài học quý cho những nước đang
xây dựng CNXH, trong đó có Việt Nam.
4. Sơ kết bài học:
- Củng cố:


+ Nêu những nét chung về khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
đến nay?
+ Nêu các giai đoạn của nhà nước CHDCND Trung Hoa từ khi thành lập đến năm
2000?
- Dặn dò:
+ Học bài, làm bài tập cuối bài trong SGK.
+ Chuẩn bị bài 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×