Tải bản đầy đủ

Liệu pháp insulin khoa hồi sức bệnh viện bicetre paris

Phác đồ Insulin theo Protocoles du MAPAR – Bệnh viện
Bicêtre Paris
I – Cách dùng
-

Pha dung dịch muối sinh lý: 1UI/ml ( Ví dụ 50UI/50ml)
Dừng khi có thể : Đi chụp CT, Chụp mạch..

II - Theo dõi đường máu
-

Lý tưởng : 2h/lần -> 4h/lần
Đường máu > 7UI/h theo dõi 2h/lần

III - Liều Insulin duy trì
-

Duy trì ban đầu

Đường máu : 6,5 – 12 mmol/l
Đường máu : > 12 mmol/l

+ Theo dõi 3 lần đường máu kế tiếp

Duy trì 1 – 2 UI/h
Duy trì 2 – 4 UI/h

+ Nếu giảm hơn 50 % giữa 3 lần thì chia đôi liều Insulin
Ví dụ : Lần 1 thử 12,0 mmol/l duy trì 2UI/h, theo dõi thử đường máu lần 2 là 9,0 mmol/l, thử đường
máu lần 3 là 5,5mmol/l  chia đôi liều Insulin  duy trì 1UI/h
+ Nếu 3 lần thử đều ở giới hạn bình thường ( 4,4 – 7,5) thì giữ nguyên liều insulin
+ Trong tất cả các trường hợp chỉnh như sau:
Đường
máu
Xử trí

< 2,1

<3

<4

< 4,5

< 5,5

<6,5

< 7,5

<8

<12

>12

100ml
Glucose
20%

50ml
glucose


20% 7-

Dừng
duy trì
Insulin

Chia
đôi liều

Giảm
liều
1UI/h

Giữ
nguyên
liều

Tăng
liều
0,5UI/h

Tăng
liều
1UI/h

Tăng
liều
1UI/h

Tăng
liều
2UI/
h

+ Không được duy trì quá 10 UI/h
+ Dừng Insulin :

Nếu chuyển toàn bộ hoặc dừng liệu
pháp
Nếu ĐMMM < 3
G 30 %
Nếu ĐMMM 3-3,5

Nhắc lại 1-2 UI/h nếu dextro > 6,5
2UI/h nếu > 8
Kiểm tra đường máu trong 30 p sau đó
thử 1h/lần
Nhắc lại 50 % liều cũ khi đường máu >
6,5

IV – Liều Insulin Tiêm : Thử đường máu trước ăn
7 – 9 mmol/l
5 UI tiêm tĩnh mạch

9 – 12 mmol/l
8 UI

12 – 15 mmol/l
10 UI

>15 mmol/l
10UI sau đó duy trìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×