Tải bản đầy đủ

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 20172018

PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Lễ. ngày 01 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hoạt động sáng tạo khoa học, kỹ thuật
năm học 2017-2018
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THCSAL của Trường THCS An Lễ ngày 17/9/2017 về việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Trường THCS An Lễ xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật
năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Ban chỉ đạo:
Đ/c: Uông Minh Thành – Trưởng ban (lập kế hoạch theo dõi chỉ đạo)
Đ/c: Nguyễn Đức Luân – Phó trưởng ban (theo dõi chỉ đạo trực tiếp)
Đ/c: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thái - Ủy viên (có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh
kích thích ý tưởng và làm sản phảm)
2. Đối tượng tham gia: Học sinh của trường THCS An Lễ
3. Thời gian thực hiện: từ 15 tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 10 năm 2017.

4. Nội dung: làm các sản phẩm sáng tạo về khoa học, kỹ thuật phục vụ học tập, giảng dạy
và đời sống
5. Dự trù kinh phí:
Chi hướng dẫn học sinh: 2 GV x 4 buổi x 50.000 = 400.000 đ
Chi bồi dưỡng giáo viên và học sinh tham gia dự thi: 7 người x 50.000 = 350.000 đ
Chi mua vật liệu làm các sản phẩm: 100.000 đ
Tổng chi: 850.000 đ (Tám trăm năm mươi nghìn đồng)
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
An Lễ, ngày

tháng

năm 2018

DANH SÁCH CHI TIỀN
V/v bồi dưỡng giáo viên, học sinh tham gia thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật
năm học 2017-2018
TT

Họ và tên

Số tiền

1

Uông Minh Thành

50.000

2


Nguyễn Văn Phước

50.000

3

Nguyễn Thị Thái

50.000

4

Nguyễn Đức Luân

50.000

5

Đinh Thị Ngọc Huyền (8B)

50.000

6

Vũ Hoàng Long(8B)

50.000

7

Phạm Hữu Quang (9B)

50.000

Tổng chi:
Ba trăm năm mươi nghìn đồng

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Ký nhận

Ghi chú

350.00
0

NGƯỜI CHI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Uông Minh Thành


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
An Lễ, ngày

tháng

năm 2018

DANH SÁCH CHI TIỀN
V/v bồi dưỡng giáo viên tham gia giảng dạy học sinh
thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật năm học 2017-2018
TT

Họ và tên

Số tiền

1

Nguyễn Văn Phước

200.000

2

Nguyễn Thị Thái

200.000

Tổng chi:
Bốn trăm nghìn đồng

400.00
0

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Ký nhận

Ghi chú

NGƯỜI CHI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Uông Minh ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×