Tải bản đầy đủ

Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết
quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, được phép sử dụng và chưa từng
được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.

Sinh viên thực hiện

Trần Mạnh Đình

i


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

ii


Lời cảm ơn
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS. Lê Minh Thắng, người
đã định hướng đề tài, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá
trình nghiên cứu, học tập và hoàn thành khóa luận.
Trân trọng cảm ơn quý thầy, cô Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Ban
Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá
trình học tập, nghiên cứu khóa luận này.
Xin cảm ơn Trung tâm học liệu Trường Đại học Quảng Bình, thư viện
tỉnh... đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tiếp cận, khai thác các nguồn tư
liệu phục vụ học tập và nghiên cứu.
Cảm ơn gia đình, bạn bè luôn đồng hành, động viên, chia sẻ và hỗ trợ tôi
trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.
Quảng Bình, tháng 5 năm 2018
Tác giả Khóa Luận

Trần Mạnh Đình

iii


MỤC LỤC


PHẦN 1. MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài .............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 1
3.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................1
3.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................1
4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 1
5. Nội dung nghiên cứu........................................................................................ 2
PHẦN 2. NỘI DUNG ................................................................................................. 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................ 3
1.1. Tổng quan về thương mại điện tử ................................................................. 3
1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử ...............................................................3
1.1.2. Động lực thúc đẩy thương mại điện tử phát triển .................................3
1.1.3. Các hình thức hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử.....................4
1.1.4. Các đặc trưng của thương mại điện tử ...................................................5
1.1.5. Lợi ích của thương mại điện tử ..............................................................5
1.2. Cơ bản về Joomla và ứng dụng .................................................................... 6
1.2.1. Khái niệm ...............................................................................................6
1.2.2. Kiến trúc của Joomla..............................................................................6
1.2.3. Các đặc điểm cơ bản của Joomla ...........................................................6
1.2.4. Các ứng dụng của Joomla ......................................................................7
1.2.5. Một số khái niệm cơ bản trong Joomla ..................................................7
1.2.6. Cài đặt Joomla ......................................................................................11
1.2.6.3. Cài đặt template ................................................................................13
1.3. Tính năng và ứng dụng VirtueMart ............................................................ 13
1.3.1. Sơ lược về VirtueMart .........................................................................13
1.3.2. Các tính năng của VirtueMart ..............................................................13
1.3.3. Cài đặt VirtueMart ...............................................................................14
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE ......................... 15
2.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống bán hàng công ty điện tử ITC ...................... 15
2.2. Giới thiệu bài toán ...................................................................................... 15
2.2.1. Mô tả bài toán ......................................................................................15
2.2.2. Phân tích yêu cầu .................................................................................15
2.2.3. Các thông tin đầu vào, đầu ra ...............................................................17
2.3. Xác định các tác nhân tham gia hệ thống ................................................... 17
2.4. Biểu đồ Use Case tổng quát ........................................................................ 18

iv


2.5. Biểu đồ Use Case chi tiết ............................................................................ 19
2.6. Đặc tả một số UC (Use Case) chính ........................................................... 20
2.6.1. UC đăng ký ..........................................................................................20
2.6.2. UC Đăng nhập ......................................................................................21
2.6.3. UC Cập nhật tài khoản .........................................................................22
2.6.4. UC Tìm kiếm hàng ...............................................................................22
2.6.5. UC Xem mặt hàng................................................................................22
2.6.6. UC Thêm hàng vào giỏ hàng ...............................................................23
2.6.7. UC Cập nhật số lượng hàng trong giỏ .................................................23
2.6.8. UC Xóa mặt hàng ra khỏi giỏ hàng .....................................................23
2.6.9. UC Đặt mua hàng .................................................................................24
2.6.10. UC Quản lý mặt hàng.........................................................................24
2.6.11. UC Quản lý đơn hàng ........................................................................25
2.6.12. UC Quản lý khách hàng .....................................................................25
2.6.13. UC Quản lý góp ý ..............................................................................25
2.6.14. UC Quản lý người dùng .....................................................................26
2.6.15. UC Quản lý bài viết ...........................................................................26
2.7. Biểu đồ tuần tự và biểu đồ cộng tác ........................................................... 27
2.7.1. Phần giao diện người dùng ..................................................................27
2.7.2. Phần quản trị hệ thống .........................................................................35
2.8. Cơ sở dữ liệu của hệ thống ......................................................................... 38
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ................................................................... 40
3.1. Công cụ cài đặt ........................................................................................... 40
3.1.1. Ngôn ngữ lập trình PHP .......................................................................40
3.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ........................................................41
3.2. Xây dựng demo Website ............................................................................ 42
3.2.1. Giao diện người dùng...........................................................................42
3.2.2. Giao diện quản trị .................................................................................43
3.2.3. Các bảng để quản lý cửa hàng trong VirtueMart .................................44
3.3. Đưa WebSite từ Localhost lên Web Host ................................................... 45
PHẦN 3: KẾT LUẬN ............................................................................................... 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 48

v


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Kiến trúc Joomla ......................................................................................... 6
Hình 1.2: Cài đặt cấu hình cho website .................................................................... 12
Hình 1.3: Thiết lập các thông số kết nối tới cơ sở dữ liệu ........................................ 12
Hình 1.4: Cài đặt tổng quan ...................................................................................... 12
Hình 2.1: Biểu đồ UC tổng quát................................................................................ 18
Hình 2.2: Biểu đồ UC Quản lý giỏ hàng ................................................................... 19
Hình 2.3: Biểu đồ UC Quản lý mặt hàng .................................................................. 19
Hình 2.4: Biểu đồ UC Quản lý đơn hàng .................................................................. 20
Hình 2.5: Biểu đồ UC Quản lý người dùng .............................................................. 20
Hình 2.6: Biểu đồ tuần tự của UC Đăng ký .............................................................. 27
Hình 2.7: Biểu đồ cộng tác của UC Đăng ký ............................................................ 27
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự của UC Đăng nhập .......................................................... 28
Hình 2.9: Biểu đồ cộng tác của UC Đăng nhập ........................................................ 28
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự của UC Tìm kiếm hàng ................................................. 29
Hình 2.11: Biểu đồ cộng tác của UC Tìm kiếm hàng ............................................... 29
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự của UC Xem thông tin hàng .......................................... 30
Hình 2.13: Biểu đồ cộng tác của UC Xem thông tin hàng........................................ 30
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự của UC Thêm hàng vào giỏ ........................................... 31
Hình 2.15: Biểu đồ cộng tác của UC Thêm hàng vào giỏ ........................................ 31
Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự của UC Cập nhật hàng trong giỏ ................................... 32
Hình 2.17: Biểu đồ cộng tác của UC Cập nhật hàng trong giỏ ................................. 32
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự của UC Đặt mua hàng ................................................... 33
Hình 2.19: Biểu đồ cộng tác của UC Đặt mua hàng ................................................. 33
Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự của UC Góp ý kiến ........................................................ 34
Hình 2.21: Biểu đồ cộng tác của UC Góp ý kiến ...................................................... 34
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự của UC Thêm loại hàng mới ......................................... 35
Hình 2.23: Biểu đồ cộng tác của UC Thêm loại hàng mới ....................................... 35
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự của UC Cập nhật đơn hàng ........................................... 36
Hình 2.25: Biểu đồ cộng tác của UC Cập nhật đơn hàng ......................................... 36
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự của UC Thêm mới bài viết ............................................ 37
Hình 2.27: Biểu đồ cộng tác của UC Thêm mới bài viết .......................................... 37
Hình 3.1. Trang chủ .................................................................................................. 42
Hình 3.2: Trang sản phẩm ......................................................................................... 42
Hình 3.3: Trang liên hệ ............................................................................................. 43
Hình 3.4: Trang thông tin giỏ hàng ........................................................................... 43
Hình 3.5: Trang quản trị ............................................................................................ 43
Hình 3.6: Bảng điều khiển cửa hàng trực tuyến........................................................ 44

vi


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong thời đại bùng nổ thông tin, quan hệ hợp tác toàn cầu phát triển mạnh mẽ,
đặc biệt là thương mại điện tử, một trong những lĩnh vực đang rất phổ biến hiện
nay. Một trong những ứng dụng thương mại điện tử, có vai trò quyết định đến hiệu
quả kinh doanh của các doanh nghiệp chính là website bán hàng trực tuyến. Nằm
trong xu thế trên, công ty điện tử ITC đang rất cần có một website bán hàng trực
tuyến để khẳng định thương hiệu và nâng cao chất lượng kinh doanh.
Đó là những lí do của đề tài: “Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty
điện tử ITC”
2. Mục đích nghiên cứu
- Xây dựng một website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng về Joomla trong xây dựng
website thương mại điện tử.
- Cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến Joomla
và việc xây dựng website thương mại điện tử trên Joomla tích hợp VirtueMart.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla và các kiến thức liên quan đến
thương mại điện tử.
- Hệ thống bán hàng công ty máy tính điện tử ITC.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Tìm hiểu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla với thành phần mở rộng
VirtueMart, cài đặt và ứng dụng tạo website bán hàng trực tuyến cho công ty điện
tử ITC.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
+ Tìm hiểu lý thuyết liên quan đến thương mại điện tử, hệ quản trị nội dung
mã nguồn mở Joomla.
+ Tham khảo các website thương mại điện tử khác.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát hiện trạng hệ thống bán hàng
công ty điện tử ITC và rút ra yêu cầu để phân tích thiết kế hệ thống website bán
hàng trực tuyến cho công ty. Tiến hành cài đặt Joomla và VirtueMart, ứng dụng cài
đặt hệ thống website bán hàng trực tuyến cho công ty điện tử ITC.

1


5. Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết: các cơ sở lý thuyết về thương mại điện tử, công cụ xây dựng
website thương mại điện tử – Joomla và VirtueMart.
- Phân tích và thiết kế hệ thống website.
- Cài đặt hệ thống.

2


PHẦN 2. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tổng quan về thương mại điện tử
1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử
Thương mại điện tử là hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông
qua mạng máy tính toàn cầu.
Thương mại điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa trong Luật mẫu về thương
mại điện tử của Ủy ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL):
“Thuật ngữ Thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề
phát sinh từ mọi quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay không có hợp đồng.
Các quan hệ mang tính thương mại bao gồm các giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch
nào về thương mại cung cấp hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ, thỏa thuận phân
phối, đại diện hoặc đại lý thương mại, ủy thác hoa hồng, cho thuê dài hạn, xây dựng
các công trình, tư vấn, kỹ thuật công trình, đầu tư, cấp vốn, ngân hàng, bảo hiểm,
thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng, liên doanh các hình thức khác về hợp tác công
nghiệp hoặc kinh doanh, chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường biển,
đường không, đường sắt hoặc đường bộ.”
Như vậy, có thể thấy rằng phạm vi của thương mại điện tử rất rộng, bao quát
hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua bán hàng hoá và dịch vụ chỉ là một
trong hàng ngàn lĩnh vực áp dụng của thương mại điện tử. Theo nghĩa hẹp, thương
mại điện tử chỉ gồm các hoạt động thương mại được tiến hành trên mạng máy tính
mở như Internet. Trên thực tế, chính các hoạt động thương mại thông qua mạng
Internet đã làm phát sinh thuật ngữ thương mại điện tử.
1.1.2. Động lực thúc đẩy thương mại điện tử phát triển
- Động lực kinh tế: một trong những lợi ích của thương mại điện tử là tính
hiệu quả kinh tế đạt được từ việc giảm chi phí truyền thống, hạ tầng công nghệ chi
phí thấp, tốc độ cao hơn và giao dịch điện tử kinh tế hơn với nhà cung cấp, chi phí
chia sẻ thông tin toàn cầu và quảng cáo thấp hơn, các lựa chọn dịch vụ của khách
hàng rẻ hơn. Sự hội nhập kinh tế hoặc là bên trong hoặc là bên ngoài. Sự hội nhập
bên trong liên quan tới mạng lưới kinh tế của các tổng công ty, tập đoàn, nhà cung
cấp, khách hàng và các nhà thầu độc lập vào trong một cộng đồng truyền đạt tới một
môi trường ảo (với Internet như là phương tiện). Việc tích hợp Internet, mặt khác là
mạng lưới của nhiều ban trong một công ty và của các hoạt động kinh doanh và chu
trình. Điều này cho phép thông tin kinh doanh quan trọng được lưu giữ dưới dạng
số có thể lấy được ngay lập tức và truyền tải điện tử. Việc hội nhập bên trong với
minh họa tốt nhất là mạng nội bộ công ty (Internet). Các công ty có mạng nội bộ
hiệu quả là Procter and Gamble, IBM, Nestle và Intel.
3


- Động lực thị trường: Các tổ hợp công ty được khuyến khích sử dụng
thương mại điện tử trong tiếp thị và xúc tiến sản phẩm nhằm nắm bắt được thị
trường quốc tế lớn và nhỏ. Tương tự, Internet được sử dụng như là một phương tiện
cho tăng cường các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Điều này dễ hơn nhiều cho các
công ty nhằm cung cấp cho người tiêu dùng với chi tiết hơn về sản phẩm và thông
tin dịch vụ qua việc sử dụng Internet.
- Động lực công nghệ: Sự phát triển của Công nghệ - Thông tin - Truyền
thông (ICT – Information and Communications Technology) là nhân tố chính trong
sự tăng trưởng của thương mại điện tử.
1.1.3. Các hình thức hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử
 Thư điện tử
Các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, cá nhân, tổ chức, … sử dụng thư điện
tử để gửi thư cho nhau một cách “trực tuyến” thông qua mạng, gọi là thư điện tử
(electronic mail, viết tắt là e – mail). Thông tin trong thư điện tử không phải tuân
theo một cấu trúc định trước nào.
 Thanh toán điện tử
Thanh toán điện tử là việc thanh toán tiền thông qua phương tiện điện tử, ví dụ,
trả lương bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, trả tiền mua hàng bằng thẻ
mua hàng, thẻ tín dụng v..v thực chất đều là dạng thanh toán điện tử.
 Trao đổi dữ liệu điện tử
Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange – EDI) là việc trao đổi các
dữ liệu dưới dạng “có cấu trúc”, từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác,
giữa các công ty hoặc đơn vị đã thoả thuận buôn bán với nhau.
Công việc trao đổi EDI trong thương mại điện tử thường gồm các nội dung sau:
- Giao dịch kết nối
- Đặt hàng
- Giao dịch gửi hàng
- Thanh toán
 Truyền dữ liệu
Dữ liệu là nội dung của hàng hóa số, giá trị của nó không phải trong vật mang
tin mà nằm trong bản thân nội dung của nó. Hàng hoá số có thể được giao qua
mạng.
 Mua bán hàng hoá hữu hình
Đến nay, danh sách các hàng hoá bán lẻ qua mạng đã mở rộng, và xuất hiện một
loại hoạt động gọi là “mua hàng điện tử”, hay “mua hàng trên mạng”; ở một số
nước, Internet bắt đầu trở thành công cụ để cạnh tranh bán lẻ hàng hoá hữu hình.
Tận dụng tính năng đa phương tiện của môi trường Web, người bán xây dựng trên
mạng các “cửa hàng ảo”, gọi là ảo bởi vì, cửa hàng có thật nhưng ta chỉ xem toàn bộ
4


quang cảnh cửa hàng và các hàng hoá chứa trong đó trên từng trang màn hình một.
1.1.4. Các đặc trưng của thương mại điện tử
Vì tính chất kinh doanh trên mạng nên thương mại điện tử có các đặc trưng cơ
bản khác với thương mại truyền thống như:
- Các bên tham gia giao dịch trong thương mại điện tử không tiếp xúc trực tiếp
với nhau: Khi giao dịch các bên tham gia trao đổi mua bán thực hiện thông qua
website mà không gặp mặt trực tiếp với nhau.
- Thương mại điện tử được thực hiện trong một môi trường không biên giới:
Thương mại điện tử thì website luôn mở cửa 24h/ ngày và được truyền trên mạng
nên ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.
- Trong thương mại điện tử, xuất hiện bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ mạng,
cơ quan chứng thực… để đưa website lên mạng internet.
- Không giống như thương mại truyền thống thương mại điện tử mạng lưới
thông tin là thị trường: trên website chỉ đưa ra những hình ảnh và thông tin được
xác thực để giới thiệu với khách hàng và đối tác kinh doanh.
1.1.5. Lợi ích của thương mại điện tử
1.1.5.1. Đối với tổ chức
- Mở rộng thị trường: tìm kiếm và tiếp cận với nhà cung cấp và khách hàng và
đối tác trên khắp thế giới...
- Giảm chi phí:
+ Chi phí sản xuất, tạo lập, duy trì, phân phối, lưu trữ và sử dụng thông tin
trên giấy.
+ Chi phí giao dịch: mặc dù khoản dịch vụ ngân hàng cho việc giao dịch
bằng séc giấy là không lớn, nhưng nếu thanh toán qua internet có thể giảm đến
80%.
- Cải thiện hệ thống phân phối:
+ Giảm gánh nặng lưu trữ hàng hóa;
+ Giảm độ trễ trong phân phối hàng
- Vượt giới hạn về thời gian: việc tự động hóa các giao dịch thông qua các
website giúp hoạt động kinh doanh được thực hiện, mô hình kinh doanh mới, tăng
tốc độ từng sản phẩm ra thị trường.
1.1.5.2. Đối với khách hàng
- Có thể tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ và tiến hành giao dịch mà
không cần quan tâm đến thời gian.
- Có quyền lựa chọn nhờ khả năng chủ động về thông tin → được tiêu dùng sản
phẩm với giá thấp.
5


- Vận chuyển, phân phối sản phẩm, dịch vụ với tốc độ ngày càng được cải tiến,
nhất là sản phẩm số hóa.
- Khách hàng có thể tham gia trực tuyến vào các phiên đấu giá, mua/bán, sưu
tầm các món hàng quan tâm tại mọi nơi trên thế giới.
- Thông qua thương mại điện tử khách hàng trao đổi kinh nghiệm mua bán, giao
dịch trên mạng, trong việc sử dụng những sản phẩm.
- Trên đường đua dành lấy sự thỏa mãn của khách hàng, khi đó khách hàng sẽ
có nhiều cơ hội mua được hàng hóa chất lượng, giá rẻ và chính sách khuyến mãi
hấp dẫn.
1.2. Cơ bản về Joomla và ứng dụng
1.2.1. Khái niệm
Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tếng Anh: Open Source
Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới
cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội
dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla được phát âm theo tiếng Swahili như
là jumla nghĩa là "đồng tâm hiệp lực".
1.2.2. Kiến trúc của Joomla

Hình 1.1: Kiến trúc Joomla
Joomla gồm có 3 tầng hệ thống.
- Tầng dưới cùng là mức nền tảng, chứa các thư viện và các plugin (còn được
biết với tên gọi mambot).
- Tầng thứ hai là mức ứng dụng và chứa lớp JApplication. Hiện tại tầng này
gồm 3 lớp con: JInstallation, JAdministrator và JSite.
- Tầng thứ ba là mức mở rộng. Tại tầng này có các thành phần (component),
mô đun (module) và giao diện (template) được thực thi và thể hiện.
1.2.3. Các đặc điểm cơ bản của Joomla
- Mã nguồn mở miễn phí.
- Dễ cài đặt, quản lý.
- Độ tin cậy cao.
- Có thể phát triển thành các website cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách
nhanh chóng với nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Bộ máy bộ nhớ đệm để an toàn trong việc tạo trang nhanh chóng.
- Quản trị Banner, người dùng dễ dàng.
- Quản trị dữ liệu trong việc upload.
6


- Tóm tắt nội dung theo định dạng RSS.
- Bộ máy tìm kiếm thân thiện.
- Đa ngôn ngữ ở Front - end.
- Hệ thống component, template có thể mở rộng.
- Hệ thống template đơn giản nhưng mạnh mẽ (HTML, CSS, PHP).
- Thống kê khách viếng thăm một cách đơn giản.
- Cộng đồng người dùng và người phát triển khổng lồ luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn
nhau qua các forum rộng khắp.
1.2.4. Các ứng dụng của Joomla
Joomla đã được sử dụng trên khắp thế giới, đã được ứng dụng vào xây
dựng các website từ đơn giản như website cá nhân tới các ứng dụng website phức
tạp. Sau đây là một số ứng dụng có thể được xây dựng bằng Joomla.
- Các cổng thông tin điện tử hoặc các website doanh nghiệp
- Thương mại điện tử trực tuyến
- Báo điện tử, tạp chí điện tử
- Website của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Website của các cơ quan, tổ chức phi chính phủ
- Website các trường học
- Website của gia đình hay cá nhân
- Và nhiều ứng dụng khác.
1.2.5. Một số khái niệm cơ bản trong Joomla
1.2.5.1. Front–end và Back-end
1.2.5.1.1. Front–end
Front-end (tiền sảnh), còn được biết với tên gọi Public Front-end: phần giao
diện phía ngoài, nơi tiếp xúc với mọi người sử dụng. Bất cứ ai cũng có thể trông
thấy khi gõ đúng đường dẫn URL vào trình duyệt. Front-end chứa một trang đặc
biệt là FrontPage (homepage) - trang chủ.
1.2.5.1.2. Back–end
Back-end, còn được biết với tên gọi Public Back-end, Administrator, Control
Panel: phần dành cho người quản trị. Những người bình thường không biết đường
dẫn để truy cập, hoặc nếu có biết thì cũng phải qua bước kiểm tra tài khoản. Phần
Back-end được truy cập thông qua đường dẫn:
http://your_domain/administrator.
1.2.5.2. Các thành phần mở rộng (Extensions)
1.2.5.2.1. Module
Module là một trong 3 thành phần mở rộng chính của Joomla. Đó là một đoạn
mã nhỏ thường được dùng để truy vấn các thông tin từ cơ sở dữ liệu và
hiển thị các kết quả tìm được. Nó có thể được nạp vào một vị trí bất kỳ trên
template (vị trí left, right,top, bottom... hoặc vị trí do người dùng định nghĩa); có thể
7


hiện trên tất cả các trang của Website hay một số trang được ấn định. Khả năng
tương tác giữa người sử dụng và hệ thống thông qua module là hạn chế (chúng ta
thường chỉ nhận thông tin trả về).
Modules thường được dùng để hiển thị những thông tin khác nhau và/hoặc
những tính năng tương tác trong toàn bộ site Joomla của bạn. Một Module có thể
chứa hầu như bất kì thứ gì từ những văn bản đơn giản, đến HTML, đến những ứng
dụng hoàn toàn độc lập của các hãng thứ ba. Những Module cũng có thể hiển thị nội
dung tương tác, như các poll (thăm dò ý kiến), những tagboard, tin mới nhất, tin
khẩn và nhiều nữa. Các Site Module khác với các Administrator Module bởi vì
chúng hiển thị những nội dung trong Front-end của site trong khi nhưng
Administrator Module liên quan đến các tác vụ và/hoặc những tính năng khác nhau
của Administrative (hoặc Back-end). Các Module có thể được tạo bởi bạn hay được
tải về và cài đặt. Những Site Module sau được gói cùng với Joomla : Những tiêu đề
cho mỗi module là tiêu đề mặc định trong phiên bản Joomla. Những tiêu đề này có
thể được đổi tên hoặc dịch cho hợp với nhu cầu của người dùng.
+ mod_archive: Module hiển thị các bài viết đã được đánh dấu "lưu trữ".
+ mod_banners: Module hiển thị các quảng cáo.
+ mod_breadcrumbs: Module hiển thị thanh điều hướng.
+ mod_custom: Module hiển thị một đoạn mã HTML bất kỳ.
+ mod_feed: Module hiển thị tin lấy từ các website khác.
+ mod_footer: Module hiển thị dòng bản quyền ở cuối Website.
+ mod_latestnews: Module hiển thị các bài viết mới nhất.
+ mod_login: Module hiển thị form đăng nhập.
+ mod_mainmenu: Module hiển thị menu điều khiển.
+ mod_mostread: Moudle hiển thị các bài viết được đọc nhiều nhất.
+ mod_newsflash: Module hiển thị tin vắn / tin nhanh.
+ mod_poll: Module hiển thị bình chọn.
+ mod_random_image: Module hiển thị ảnh ngẫu nhiên.
+ mod_related_items: Module hiển thị các bài viết liên quan.
+ mod_search: Module hiển thị form tìm kiếm.
+ mod_sections: Module hiển thị danh sách các mục của Website.
+ mod_stats: Module hiển thị các thông số thống kê của Website.
+ mod_syndicate: Module cấp tin cho các website khác.
+ mod_whoisonline: Module hiện danh tính và số người trực tuyến.
+ mod_wrapper: Mudule hiển thị một trang web bất kỳ được nhúng vào
website Joomla.
1.2.5.2.2. Component
Component là một trong các thành phần mở rộng của Joomla, thực chất nó là
một ứng dụng trong hệ thống Joomla. Component được sử dụng để thực hiện một
8


chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: cung cấp tin tức, quảng cáo, rao vặt, đặt
phòng khách sạn, download...
Một component được hiển thị ở phần trung tâm của Website. Joomla bao gồm
một số nhân component và hỗ trợ khả năng tự tăng cường tính năng với component
của các hãng thứ ba. Những component được gắn sẵn, cài trong Joomla, là một
phần của tính năng nhân. Bạn sẽ tìm thấy những compnent của hãng thứ ba tại
Joomla Forge cũng như tại rất nhiều nhà phát triển thứ ba và những site cộng đồng.
Cấu hình và trợ giúp thêm thường được cung cấp với kèm với chính component.
Những component là mô phỏng tự nhiên, điều này làm nó có khả năng tăng cường
các chức năng của Joomla trong bất kì hoàn cảnh nào. Những visitor và/hay những
user có thể thấy nội dung của component bằng cách click vào liên kết của Menu
item này. Nó thường được hiển thị trong vùng nội dung chính của site. Những
component được bao gồm với Joomla là:
+ com_banners: Quản lý bảng quảng cáo (banner).
+ com_contact: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact).
+ com_content: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng
nhất).
+ com_mailto: Quản lý chức năng gửi/nhận email.
+ com_media: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình).
+ com_newsfeeds: Quản lý việc lấy tin từ website khác.
+ com_poll: Cung cấp chức năng bình chọn.
+ com_search: Cung cấp chức năng tìm kiếm.
+ com_user: Quản lý thành viên.
+ com_weblinks: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết.
+ com_wrapper: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của
website Joomla.
1.2.5.2.3. Mambot và Plugin
Mambot là những đơn vị chức năng hỗ trợ những hoạt động của Joomla. Chúng
có nhiều mục đích và những chức năng khác nhau và được nhóm lại để quản lý dễ
dàng hơn. Ví dụ, có nhiều Mambot chỉ hoạt động trong những content item, những
cái khác được cung cấp tính năng tìm kiếm, v.v. Trong một vài nhóm, một số
Mambot có thể được publish một lần, trong khi những cái khác (vi dụ như
WYSIWYG editor – trình soạn thảo trực quan) chỉ một cái được kích hoạt. Thứ tự
trong một vài nhóm là rất quan trọng, ví dụ như, trong nhóm content, đầu tiên phải
là Image.
Replacement Mambot–thay thế ảnh (mosimage), (ở đầu danh sách), và sau đó là
Pagination Mambot – tổ chức trang (mospaging).
Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla! nhằm giúp thực hiện
một cách tự động công việc cụ thể. Joomla có 8 loại plugin mặc định:
9


+ Authentication: Các plugin chứng thực quyền hạn
+ Content: Các plugin nội dung (bài viết)
+ Editors: Các plugin về trình soạn thảo
+ Editors-xtd: Các plugin hỗ trợ, mở rộng tính năng cho trình soạn thảo
+ Search: Các plugin về tìm kiếm
+ System: Các plugin của hệ thống
+ User: Các plugin về người dùng
+ Xmlrpc: Các plugin cho phép quản trị Joomla!, viết bài từ các hệ thống
khác.
1.2.5.2. Quản lý nội dung Website
Quản lý nội dung Website, trong Joomla! có 3 cấp quản lý nội dung.
- Section: Là cấp quản lý nội dung lớn nhất, chứa các Category. Có thể tạo
nhiều Section và mỗi Section có thể chứa nhiều Category.
- Category: Là cấp quản lý nội dung nhỏ hơn Section, chứa Content Item. Có
thể tạo nhiều Category và mỗi Category có thể chứa nhiều Content Item.
- Content Item (Article): Là phần nội dung, chứa các văn bản và hình ảnh
được hiển thị trên trang Web.
Các cấp quản lý nội dung đều được quản lý theo mã số ID nên có thể thay đổi
tên mà ảnh hưởng đến nội dung, địa chỉ liên kết của chúng. Như vậy để tạo một bài
viết chúng ta cần qua tối đa 3 bước và tối thiểu là 1 bước nếu đã có Section và
Category.
- Bước 1: Tạo Section: Vào Content --> Section Manage.
- Bước 2: Tạo Category: Vào Content --> Category Manager.
- Bước 3: Tạo Content: Vào Content --> Article Manager --> New.
1.2.5.3. Template
Template là một loạt các file trong Joomla CMS mà được sử dụng để điều khiển
cách thức hiển thị nội dung. Template không phải là một website, nó không được
coi là một thiết kế trang web đầy đủ. Template là một thiết kế nền tảng cơ bản cho
việc hiển thị website. Để tạo ra hiệu ứng của một trang web hoàn chỉnh, Template
làm việc cùng với nội dung được cất giữ trong cơ sở dữ liệu.
Các file của một template phải được đặt trong thư mục /templates trong thư mục
cài đặt của Joomla. Một Template thường gồm các thành phần cơ bản sau:
+ Phần khung giao diện (index.php).
+ Phần thiết đặt hiển thị (template_css.css).
+ Phần cài đặt (templateDetails.xml).
Ngoài ra có thể có các file khác như các folder, các file .js, file ảnh... tùy thuộc
vào độ phức tạp Template này và mức độ bạn hiểu. Có 2 files mà tên của chúng
10


cũng như vị trí phải được đặt một cách chính xác và chúng được gọi là các kịch bản
lõi của Joomla (Joomla core script):
/JS_Smoothportal/templateDetails.xml
/JS_Smoothportal/index.php
- TemplateDetails.xml : Thông báo cho trình cài đặt các file sẽ được dùngcho
template này. Nó còn diễn giải các thông tin khác như tác giả , bản quyền.
- Index.php: là file quan trọng nhất, nó nói cho Joomla biết nơi đặt các
Components, Modules. Nó là sự kết hợp của PHP và (X) html. Trong hầu hết các
template có thêm các thành phần bổ sung, đây là các thành phần quy ước (không
yêu cầu bởi lõi của Joomla) chúng có tên và được đặt ở vị trí sau:
/JS_Smoothportal/template_thumbnail.png
/JS_Smoothportal/css/template_css.css
/JS_Smoothportal/images/ logo.png
- Template_thumbnail.png: là hình chụp giao diện của template thường có
kích thước 140 pixels chiều rộng và 90 pixels chiều cao, file này được sử dụng cho
chức năng xem trước (Preview).
- Css/template_css.css: vị trí của thư mục CSS là tùy chọn nhưng bạn phải
chỉ rõ nó ở đâu. Chú ý rằng tên của file chỉ quan trọng trong các tham chiếu ở trong
file index.php và bạn nên đặt tên như bạn thích.
- Image/logo.png: đây là 1 file ảnh bất kì đại diện cho một công ty, những
thiết kế thường đặt nó trong thư mục image và thường đặt tên là logo.png.
1.2.6. Cài đặt Joomla
1.2.6.1. Điều kiện cài đặt
Joomla là 1 CMS mã nguồn mở rất dễ sử dụng, cấu hình và khả năng phát triển
linh hoạt. Nó rất thích hợp với các ứng dụng vừa và nhỏ.
Điều kiện để có thể cài đặt Joomla là máy tính của bạn cần được cài đặt:
- Server: Apache Server
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- PHP
Ba điều kiện trên phải được cấu hình với nhau để có thể phục vụ lẫn nhau.
Chúng ta có thể cài đặt riêng lẻ hoặc dùng gói chung cho cả 3 loại trên như wamp
hoặc xampp. Trong đề tài này dùng gói xampp.
1.2.6.2. Cài đặt Joomla
Phiên bản Joomla được sử dụng ở đây là phiên bản 3.8.5.
Giải nén file Joomla_3.8.5-Stable-Full_Package, copy thư mục này vào
D:\xamp\htdocs và đặt tên folder này thành web.
Khởi động xampp, mở trình duyệt web và gõ vào http://localhost/web, phần cài
đặt xuất hiện
11


Hình 1.2: Cài đặt cấu hình cho website
Bước này Joomla yêu cầu khai báo các thông tin của website, tiến hành điền đầy
đủ thông tin và ấn Tiếp theo.

Hình 1.3: Thiết lập các thông số kết nối tới cơ sở dữ liệu
Bước này khai báo kết nối đến cơ sở dữ liệu, điền các thông tin nhưng để trống ô
mật khẩu, ấn Tiếp theo.

Hình 1.4: Cài đặt tổng quan
12


Đến phần này, hầu hết các thông số đã cài đặt xong, hệ thống Joomla đã chuẩn bị
hoạt động. Tại bước này, thêm 1 thông số lựa chọn nữa là có muốn cài đặt dữ liệu mẫu
vào website hay không. Chọn Dữ liệu mẫu mặc định English (GB) để Joomla cài đặt
dữ liệu mẫu chuẩn vào website.
Trước khi mở trình duyệt http://localhost/web/Administrator bạn vào
D:\xampp\htdocs\web xóa hoặc đổi tên thư mục Installation.
Sau khi xóa xong bạn mới có thể chọn Site để truy cập Trang chủ (Front-End)
hoặc Administration (Back-End) để truy cập vào phần Quản trị Joomla!.
1.2.6.3. Cài đặt template
Bước 1: Mở trang quản trị
Mở trang quản trị (Back-end) bằng đường dẫn:
http://localhost/web/administrator
Bước 2: Tiến hành cài đặt
Mở menu Extensions --> Manage --> Install, nhấn vào nút [Or browse for
file...] để chọn gói template (được đóng gói trong một file nén *.zip) để tiến
hành cài đặt.
Bước 3: Thiết lập template mới cài đặt thành template mặc định
- Khi xuất hiện thông báo cài đặt thành công, mở menu Extensions -->
Template, sẽ chuyển hướng đến trang quản lý các giao diện.
- Từ danh sách các giao diện, chọn giao diện (template) vừa cài đặt và nhấn nút
[Default] để thiết lập giao diện mặc định cho site.
1.3. Tính năng và ứng dụng VirtueMart
1.3.1. Sơ lược về VirtueMart
VirtueMart là thành phần mở rộng do Joomla phát triển trên nền tảng của
Jommla cho phép mở rộng ứng dụng website bán hàng trực tuyến.
Cũng như Joomla, VirtueMart cũng là mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ
PHP và kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL và đương nhiên là VirtueMart được phát
triển dựa trên nền tảng của Joomla.
VirtueMart là dạng component được cài thêm vào Joomla thuộc tầng hệ thống
thứ 3 Extention Tier. Chức năng chủ yếu của VirtueMart là một công cụ bao gồm
tất cả các chức năng cần thiết của một website thương mại điện tử.
VirtueMart cung cấp rất nhiều chức năng phục vụ cho việc quản lý sản phẩm
(products), danh mục sản phẩm, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán...
và các phương thức trình diễn sản phẩm như: danh sách danh mục sản phẩm, sản
phẩm mới, sản phẩm topten, sản phẩm đặc biệt...
1.3.2. Các tính năng của VirtueMart
- Quản lý số lượng sản phẩm và danh mục không giới hạn với số lượng lớn.
- Bán hàng qua mạng nên có thể dùng như một của hàng trên mạng.
13


- Tìm kiếm thông tin sản phẩm, danh mục hay nhà cung cấp một cách nhanh
chóng.
- Có thể sắp xếp theo từng thuộc tính của sản phẩm nếu muốn.
- Đánh dấu ghi nhận là sản phẩm “đặc biệt” để thể hiện nổi bật sản phẩm riêng
biệt của từng cửa hàng.
- Thông báo số lượng sản phẩm còn tồn tại trong kho cho khách hàng khi lựa
chọn sản phẩm.
- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến, người quản trị có thể nhập các hình thức thanh
toán cho các loại thẻ.
- Cung cấp đầy đủ các hình thức vận chuyển hàng (như: UPS, DHL, cảng…)
và giá cho từng loại hình thức vận chuyển.
- Quản lý toàn vẹn quy trình bán hàng từ lúc đặt hàng cho đến khi đơn hàng
hoàn tất.
- An toàn bảo mật với thuật toán mã hóa nâng cao AES và nhiều thiết lập bảo
mật khác.
1.3.3. Cài đặt VirtueMart
Phiên bản Virtuemart được sử dụng ở đây là VirtueMart 3.0.10.
- Bước 1: Dowload bộ cài về máy và giải nén. Giải nén các thư mục và tập tin
trong gói cái đặt này ra một thư mục riêng.
Trong này có file com_virtueMart.3.0.10.zip dùng để cài đặt Compnent
VirtueMart, thư mục modules chứa các gói cài đặt Module để bổ sung thêm chức
năng cho VirtueMart và thư mục plugins chứa các gói cài đặt Plugin cho
VirtueMart.
- Bước 2: Tiến hành cài đặt Component VirtueMart.
Đăng nhập trang Admin mở menu Extensions --> Manage --> Install, nhấn
vào nút [Or browse for file...] tìm đến file: com_virtueMart.3.0.10.zip.
- Bước 3: Sau khi cài đặt xong VirtueMart sẽ chuyển vào phần quản lý Control
Panel.

14


CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE
2.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống bán hàng công ty điện tử ITC
Công ty điện tử ITC chuyên kinh doanh các mặt hàng về máy tính, các thiết bị
văn phòng. Hiện tại hệ thống bán hàng của công ty vẫn đang hoạt động theo phương
thức cũ là khách hàng muốn tham khảo sản phẩm và mua hàng phải đến công ty
mới có thể giao dịch được. Điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh của công ty, cũng
như khó quảng bá các mặt hàng của công ty đến người tiêu dùng. Đặc biệt, mô hình
hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty chỉ có 2 đến 3 nhân viên phụ trách toàn
bộ công việc giao dịch như giới thiệu các sản phẩm khách hàng quan tâm, tư vấn
cấu hình cho khách hàng, lập phiếu mua hàng, thanh toán hóa đơn thủ công. Nếu số
lượng khách hàng đông sẽ xảy ra tình trạng chậm trễ khiến khách hàng phải chờ
đợi, hiệu suất làm việc giảm. Để mở rộng phạm vi kinh doanh và hoạt động kinh
doanh chuyên nghiệp hơn, công ty cần xây dựng cho mình một website để khách
hàng có thể dễ dàng chọn cho mình một sản phẩm phù hợp và ưng ý mà không cần
phải đến công ty. Khách hàng có thể ở bất cứ đâu với một chiếc máy tính và có kết
nối internet là có thể xem sản phẩm và tìm thấy sản phẩm phù hợp sẽ tiến hành mua
sản phẩm ngay trên website.
2.2. Giới thiệu bài toán
2.2.1. Mô tả bài toán
Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến cho công ty điện tử ITC là một
Website cung cấp cho người sử dụng, nhà quản lý những chức năng cần thiết để tiến
hành giao dịch, quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến cũng như theo dõi tình
hình phát triển của công ty.
Đối với khách hàng, hệ thống cho phép xem thông tin về sản phẩm của công ty.
Sau khi đăng ký làm thành viên, khách hàng có thể chọn sản phẩm trên website đưa
vào giỏ hàng và tiến hành giao dịch mua bán. Sau khi chọn hàng xong khách hàng
chuyển qua việc thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán, đồng thời
chọn địa điểm và xác định thời gian giao hàng. Sau khi đã thực hiện xong, khách
hàng nhấn xác nhận để hoàn tất giao dịch.
2.2.2. Phân tích yêu cầu
Từ bài toán đặt ra, ta thấy cần xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công
ty với các tính năng sau:
Đối với khách hàng truy cập website, hệ thống sẽ cung cấp những chức năng:
- Chức năng đăng ký thành viên và đăng nhập hệ thống:
Mỗi khách hàng khi giao dịch tại website sẽ được quyền đăng ký một tài khoản
riêng. Tài khoản này sẽ được sử dụng khi hệ thống yêu cầu. Một tài khoản do khách
hàng đăng ký sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong trường hợp
15


khách hàng đã đăng ký mà quên mật khẩu hay tài khoản, hệ thống sẽ cho phép lấy
lại mật khẩu với thông tin đã đăng ký.
- Chức năng hiển thị thông tin và phân loại sản phẩm:
Sản phẩm hiển thị lên website sẽ được hiển thị đầy đủ thông tin về sản phẩm đó
như: hình ảnh sản phẩm, tên sản phầm, đặc điểm nổi bật của sản phẩm, thông tin chi
tiết sản phẩm,….Các sản phẩm này sẽ được phân loại theo từng hãng sản xuất, theo
tên chủng loại. Sự phân loại này sẽ được người dùng lựa chọn khi tham quan gian
hàng. Trên trang chủ của website, thành phần chính sẽ hiển thị một số sản phẩm
mới nhất, nổi bật nhất và bán chạy nhất.
- Chức năng giỏ hàng, thanh toán giỏ hàng:
Khi tham khảo đầy đủ thông tin về sản phẩm, khách hàng có thể đặt mua sản
phẩm ngay tại Website thông qua giỏ hàng mà không cần phải đến công ty. Giỏ
hàng được mô phỏng như giỏ hàng trên thực tế có thể thêm, bớt, thanh toán thành
tiền các sản phẩm đã mua. Khi chọn thanh toán giỏ hàng, khách hàng phải ghi đầy
đủ các thông tin cá nhân, thông tin này được hệ thống lưu trữ và xử lý.
- Chức năng liên hệ, phản hồi:
Khách hàng có thể liên hệ hoặc đóng góp ý kiến về sản phẩm và công ty qua
chức năng này.
- Chức năng hỗ trợ trực tuyến:
Khách hàng có thể liên hệ trực tuyến với nhân viên bán hàng và hộ phận kỹ
thuật vể các thắc mắc, ý kiến của mình.
Đối với người quản trị:
- Cập nhật các nhóm sản phẩm.
Người quản trị có quyền thêm, sửa, xóa các nhóm sản phẩm trên website. Các
nhóm sản phẩm cập nhật sẽ được đưa lên website.
- Cập nhật loại sản phẩm:
Người quản trị sẽ có quyền thêm, sửa, xóa các loại sản phẩm trên website. Các
loại sản phẩm cập nhật sẽ được đưa lên website. Mỗi loại sản phẩm sẽ nằm trong
nhóm sản phẩm tương ứng.
- Cập nhật sản phẩm:
Người quản trị sẽ có quyền thêm, sửa, xóa các sản phẩm trên website. Các sản
phẩm cập nhật sẽ được đưa lên website. Mỗi sản phẩm sẽ nằm trong loại sản phẩm
tương ứng.
- Cập nhật tin tức và tin công nghệ:
Tương tự như sản phẩm, các tin tức cũng như tin tức quảng cáo được cập nhật
bởi người quản trị.
- Quản lý, hỗ trợ khách hàng:

16


Tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được lưu lại giúp cho người quản trị
trang web dễ dàng quản lý: các thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch,…Cho phép
người quản trị phản hồi lại các yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý đơn hàng:
Các đơn hàng sẽ được lưu lại đầy đủ thông tin giúp người quản trị dễ dàng quản
lý.
- Quản lý liên hệ của khách hàng:
Quản lý các thư liên hệ, góp ý của khách hàng với công ty.
- Thống kê:
Thống kê các thông tin về mua bán, số lượng sản phẩm, số thành viên, số lượt
truy cập…
2.2.3. Các thông tin đầu vào, đầu ra
Các thông tin đầu vào:
- Các thông tin giới thiệu về công ty.
- Các thông tin về loại sản phẩm: tên loại sản phẩm, xuất xứ.
- Các thông tin về sản phẩm: tên sản phẩm, thuộc tính, hình ảnh, xuất xứ, thông
tin mô tả chi tiết sản phẩm.
- Các thông tin về khách hàng: họ tên, email, địa chỉ, nghề nghiệp…
- Các thông tin về đơn hàng: tên hàng, số lượng, tên khách, địa chỉ nhận hàng,
phương thức vận chuyện, phương thức thanh toán…
- Các bài viết tin tức, thông tin khuyến mại.
- Các bài góp ý, ý kiến, hỏi đáp của khách hàng, bài trả lời…….
Các thông tin đầu ra:
- Hệ thống hiển thị thông tin về loại sản phẩm, thông tin chi tiết về sản phẩm,
sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới, sản phẩm khuyến mại, các bài viết, các bài viết
liên quan đến sản phẩm….
- Các thông tin cần thiết cho khách hàng ở mọi khía cạnh mà khách hàng quan
tâm đến sản phẩm của cửa hàng. Thông tin về sản phẩm, tin tức khách hàng yêu
cầu, tìm kiếm. Thông tin mà quản trị viên yêu cầu, các thông tin phản hồi, thông
báo.
2.3. Xác định các tác nhân tham gia hệ thống
Dựa vào mô tả bài toán, ta có thể xác định được các tác nhân chính của hệ
thống như sau:
Người quản trị: là người dùng hệ thống có quyền cao nhất trên hệ thống. Tác
nhân này quản lý thông tin người dùng, quản trị phân quyền người dùng, quản lý tin
tức hệ thống, quản lý danh mục hệ thống.
Người dùng: là người sử dụng hệ thống thực hiện các chức năng tương ứng với
quyền của mình.
17


Khách hàng: là người dùng hệ thống sau khi đăng ký một tài khoản trên hệ
thống thì tác nhân này có quyền hoạt động trên hệ thống với các chức năng: quản lý
thông tin tài khoản khách hàng, tham gia bình chọn, đánh giá, xem thông tin các
mặt hàng, tìm kiếm thông tin, xem tin tức, đặt mua hàng.
Nhân viên: là người dùng hệ thống sau khi đăng ký một tài khoản trên hệ thống
và được phân quyền cụ thể thì sẽ có quyền sử dụng các chức năng tương ứng như
quản lý thông tin mặt hàng, quản lý khách hàng, quản lý đơn đặt hàng, phản hồi ý
kiến khách hàng, thống kê hàng bán chạy, tìm kiếm thông tin…
2.4. Biểu đồ Use Case tổng quát

Hình 2.1: Biểu đồ UC tổng quát
18


2.5. Biểu đồ Use Case chi tiết

Hình 2.2: Biểu đồ UC Quản lý giỏ hàng

Hình 2.3: Biểu đồ UC Quản lý mặt hàng

19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×