Tải bản đầy đủ

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an (tt)

!" # $

% & '

"

!"

# $% & '()*


( ) *+,- . *+,/

!" # $

% & '

"

+,-./ /0+#/+1 ,2/ 34 56 7+8 9# :6/0 7;=> ?@1 A(BC*B()B(A


!"

DE
0

DF
1

G H
2

!

# $% & '()*

I J


!" !#
0

$ %& '
1 2

8 &
;
$

F
1

0

&"

-

&


*0 /? /! C 2

&"

E
<

&

1

C
<

@0
7
2

@ /

1

.
4

/(

& '

/5 ( / 6

7

' /5

"<

9 :

<

1

&D

"
7

&* + ,- )

0

7

( /6
F

3

)

'

=>
&

(

6

A

&B

:
/G

70

/D

/5

*0 /? /-

:

H
+ ,-

I

< JKLM


%A
/-


0 4 A:P
G

N

!C 7

C &Q &

( !O
2

A
1

&D
9

1

4 N

9
&

:
+ ,-

I

< JKLM

E


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục hình
Danh mục bảng
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2
Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................3
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ....................................................................3
Các khái niệm và thuật ngữ khoa học .........................................................................4
Cấu trúc luận văn ........................................................................................................7
NỘI DUNG .................................................................................................................8
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI
HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN .................................................................8
1.1. Giới thiệu chung về huyện Diễn Châu .................................................................... 8
1.1.1. Điều kiện tự nhiên .....................................................................................8
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ........................................................................13
1.1.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật .......................................................................18
1.2. Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Diễn Châu, tỉnh
Nghệ An ..........................................................................................................................20
1.2.1. Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tại huyện
Diễn Châu..........................................................................................................20
1.2.2. Thực trạng về sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý CTRSH
tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ..................................................................26
1.2.3. Một số tồn tại và nguyên nhân ................................................................27


1.3. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước .................................................................30
1.3.1. Thực trạng phân cấp quản lý ...................................................................30
1.3.2. Thực trạng nguồn kinh phí quản lý CTRSH ...........................................33
1.4. Nhận xét vấn đề khoa học của đề tài .....................................................................34
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ CHẤT
THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN .............36
2.1. Cơ sở lý luận ...........................................................................................................36
2.1.1. Nguồn phát sinh, đặc điểm, thành phần, tính chất của CTRSH..............36
2.1.2. Những tác động của CTR tới sức khỏe cộng đồng, kinh tế xã hội .........41
2.1.3. Các nguyên tắc cơ bản quản lý CTRSH..................................................45
2.2. Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý chất thải rắn...............................................47
2.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật về QLCTR ..................................................47
2.2.2. Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn tổng hợp đến năm 2025 tầm
nhìn đến năm 2050 ............................................................................................51
2.2.3. Định hướng quy hoạch CTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 53
2.3. Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn của một số nước trên thế giới và Việt Nam.56
2.3.1. Kinh nghiệm QLCTR của một số nước trên thế giới..............................56
2.3.2. Kinh nghiệm QLCTR tại Việt Nam ........................................................58
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU,
TỈNH NGHỆ AN ......................................................................................................60
3.1. Quan điểm và nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt ....................................60
3.1.1. Quan điểm về quản lý CTRSH ...............................................................60
3.1.2. Nguyên tắc quản lý CTRSH....................................................................62
3.2. Đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Diễn Châu ...............63
3.2.1. Các tiêu chí lựa chọn mô hình.................................................................63
3.2.2. Đề xuất mô hình phân loại CTRSH tại nguồn ........................................65
3.2.3. Mô hình thu gom, vận chuyển CTRSH...................................................69
3.2.4. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý CTRSH .................................81


3.3. Đề xuất giải pháp cơ chế quản lý ...........................................................................82
3.3.1. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý CTRSH .................................82
3.3.2. Giải pháp về tài chính trong công tác QLCTR .......................................86
3.3.3. Chính sách về đầu tư và thu phí vệ sinh .................................................87
3.4. Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường .................................89
3.4.1. Hiệu quả về kinh tế .................................................................................89
3.4.2. Hiệu quả về xã hội...................................................................................89
3.4.3. Hiệu quả về bảo vệ môi trường ...............................................................89
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................90
Kết luận .....................................................................................................................90
Kiến nghị ...................................................................................................................91
TÀI LIỆU THAM KHẢO


!

"#
*

$
*

!

+

, -.

/0

/%
3

% & '$ #

$

12
4

()


! "

"

5

676

89 ': ; <. %

5

67A

89 %

5

67B

5

67D

C

=

%9

E%C

8(H 1!.
67J

C

5

67M

N

5

67R

C

5

67U

L 89 V

%> ?

%> ?

@

@

C

!

5

=

* C -F C '$ 5

G 84

()

% &

*

I
8(H 'G . K

O

C

(L

8P

1$ S CQ

G - QC E%

=

%

5

A76

%9

C

5

A7A

$

W

5

A7B

C

L

%

Q '$

K <

12 #

K

()

84 'T

8

()

: <. %

<.
$

%9

G X '$ %

4

()

? Y * -F C Q$ Z *

8()

-: 8

1
5

A7D

C

K
1T

5

A7J

C

Q Q[ E%. '$ 'X Q

8

:

.


5

A7M

C

5

B76

#

5

B7A

F

5

B7B

^ 8a

5

B7D

% &

5

B7J

L

5

B7M

L 89 8b c%

5
1

=

1

C 8(H

1

C
C

(T K

!
%9 ]

4
^

.
% &

\

%9
B _

'G -`

. B -C
B
% &

%

B
V

G - QC E%

12

<. %


#$ %
! &' (
6

&' (
C

A76
A7A

A7B

A7D
B

? &%
%9

V

4 <. %

4
H

C
$

YQ

W

5 8

! -C K 4 1(H
! -C

4

(L

%

. 'b E%

12 V

C 1
Y. I

1(H E%4

AdAJ> WQ

=

H

8

XQ AdJd
C
'$ 1. 8

8

XQ AdAd
W

8

XQ AdAd

XQ


!

"

#

! *

,% )

54
;
@

$%

' 6

-

7

<

6 ,

> (
B

%

/

>

( 0

4

%

HT5G

&
K0

$%0

(B' 8

> (

?

@

HT5A

+

D

>

#%

%F

E

/ 0

7

0

;

4/ K@

"

0 L/ M/ N

4/ E
3

';

"

0
0

( 0

UV'WX' Y 4

B &

8

, '

%

1

4

8

( 0

Q RRR

8

7

8

4 A

PQ RRR

S

'

GHIJ5

VRX [ ]RX

>

B '

* #

B

>

>

@

@

%

0

4

='

@

%F / 8
O

*

8

" #^ _

# % >
'

%F 34

3
`a

' / 8 8 :O

b $%
4

* e0

;
A

>

_
!

8

' #^ _ GHI (
%F

@ >

B

/ 8

ZRX [ \RX' ( % 6

8

34

d

"

0

7

% @

8 $%

4

/ 8

GHIJ5

8 ( %

"

O

8

"

?

; 8 $%

4

/ &

@

0

9

>

30
:7

% ,% / 8

4

+ $%
2

9

3-

!

0

1

1

E *

D

! *

6

>

D / 0 30

<

S

9

*

,% >

=

8

= 34

C >

/ 8

)

, / 0 1

=

% ,% %

>

.

%

A %

4 A

& '(

32
f

*

>

9
6

9
3 4 / 8/

, $%

&

' % 4 g 7 G &%' Y

c

G?

<

A 4h

c
8

8

$%

( 8
>

9
+ 6

%'
^


P

9

8 $%0
!

%

?

_

i

*
1

g 7 G &%

% 4

3 3B '

:

k

3-

F

O /

32

=

3B

:

1'

!%

!

M

%
/

/ .' g 7 G &%
0

3B

( % 6 e1

O 3 '

1 1

8

K@

<

&

;

D

"

# % D

b $%

;

! H%

%F

% @
>

E

:&

3;

0

@

;

< 38

@

O 3

' < ( -j
O

'

F ' & 3<

' 8

0

d

!

!"
6

6 ,

D

[ e8

1_

8

f

6

6

Y

?

% @
+

8

( %

B '

8

g7

%3B

n

>

8 / 8

&

O

l/' ( c

7
7

1

/ m ' 13

=

1' 6
d

!% 0

PV(
8

$%

(

@

% '0

O 32

4

1 = 34

#. :

!% 0

:, (

!

A 4h ' >

d

( % 6

!

Y

-'

g 7 G &%

% 0 0 '

_ GHIJ5'

D g 7 5?

O

K B g 7 G &%
8 g7 H

*

L# g7 H%

@ 3

$%0

4

j 3B

!

G &% H @

' = 34

# $

7

8 $%0

_ GHIJ5

% 4 g 7 G &%' Y

A 4h
[A

@

<%

;(
>

$%0

% 4 g 7 G &%' Y

[e
g 7 G &%' Y

[

e

D

6

opGHI ;
_ GHIJ5

@

d
>

0 / 8/ &
A 4h

"

;

7 (D
4 A

"/ >
B &

4% $%0

<%` G

(
4% $%0

4

!
8

A 4h
8 $%0

/ ? "/

@

9

8 $%0

_ GHIJ5

_ GHIJ5

% 4


Q

[

T

@

<%`

qH j (
F

`H

O

g 7 G &%

qH j
"

[T

!%

$%8
#8

D

2

9

D[#

6

8

D

t

%

/

O /

2

1

_ GHIJ5

% 4 u

D

6

O '

8` J^ :M

#8

6
c

c

B3D

$%8

!
8 '

4

'

D

"

PRQR

4%` J^
"

/ &
4

9

c ' 8
7

@ $%

D

!

$

6

"/' / &

B

!

' :6 8 '

% 4 '

c ` J^ :M

4

! $%0

#^ _

_'

(

d `A 2

8 $%0

O /
)

/ "/

4' 4

4

8

&

$%8

4

GHIJ5'

4

f (

/ 8

8 8 ( c

%

%& '

1 L 8

D @ $% u

8' 8

8

8 (D $%0

"

(@' i

#^ _

4% $%0 *

L

8

/ 8/

w

8

L ` vD

d

:9 4%'

[

B (

8 $%0

t 30 '

<% (
0' 8

'

% s

'( 0

c ' 8

/ 8/ (D

[T

A 4 h rK

GHIJ5u

[T

#^ _

6

!

(D %

% 4 ' 8
' = 34

% 4 g 7 G &%' Y

/ 8

'( 0

/ 8/ / &

@

QZ #

'/ -

!%

[T

M'

>

#

/ 8/

c

8

O

` H j $%
!

:M

3

( 8

_ GHIJ5 E

1 !% ( 4

6

*&

3i % ' 1/ / ,

4

; _ %

!

$%0 _ GHIJ5
[

w

f

6

G &%' Y

7 `5

Y

A 4 h rK

! $%0 _

> s

q A&

4% $%0

q A&

8

F

8 $%0

0 0 / 8/ (b % '

2 `
8 $%0 _

4

_ GHIJ5

*

>

! GHIJ5u

$%0 _ ! GHIJ5

% 4 g7
4

0 / 8/


W

+# ' #
H j p%
rv 0

P

#% ' (
3

30

,

' :O

>

$%

#% ' (

:

"

=

( 8 y e

' :O

B n

=

M'

4 rG)
=

_
d

%

0

%

:

H

M

( 0

0

Q

8
%

%

!% Q p%

30

8 ' :7 i' & t
d

E

"

@% k`

0

L 0

M

0

%

: >

z

VVSPR WSo5 Q 3
<
=

s

0s

%

4

) ' &
8

/ D 4%

:

1 D%

0

rG)

0

( 8

PQSR]SPR W'
7 ' :7

L 0

(

0
3?

0 (
=

0

^ :M

QZSPR VSAe[GT ! $%0
0 ;

PQSR]SPR W

@% k` x

M'

O O

&

VVSPR WSo5 Q 3

F
H j

.'

4

!% Qs *
:

-

D%

'/ 1

1 = c

%

# ' &
( 8

GHI / 8

*
GHI / 8

L
$%8

/ 0
1

0'
%

$%0

0
=

_ @

0 #% ' (

_( 8

6

' :O

/ & 34

%
1

M
0

0

#8

0

O

>

M

c

O

(
0

B/ &

6 D
/ &

@

:

D
%

2

8

=

8
1

0 re
0

" / &

B 1 8 $%

O s
$%0


V

$%8
#^ _' 1

B ({

% B

j

0

%

D

! "#
(

D

(

$

4

i c

%

"

#^ _

2

/

8 $%

&

_( 8

D

/ (D s

=

' %

%
8

% B
6

D/

=

%

0

8 3 4 / 8/ (b
> '

%

N '

[ _

4

8

/ ,

%,

B

!% ( 4

% B ' 8 ^ :M ' 8

^ :M

'

(

)

*

D' F

0

#^ _'

/ ? "/ >

8

0 / 8/

$%8

%

4' (b

%

"

L

B

0
t

4

0
$%8
0 '

D%

,&

^ :M
3-'

1

t

@

8

0 / 8/

/' 8

'

"/

$%8

@%

4' (b
' @% * '

%

rv 8
/

0

-! +

% F

4%'

9 r5

/ 8

%

8 O L

Ds B

#^ _'

*

@

0 L

0

9'

1

*! +

8

%

%

/ (D

(c

/ ,

1

0

^ :M

$%8

8

>

4

8

%

% B

B

^ :M

'
=

$%0

%

0

_

4 / &

;

'

i c

%

2

% @

4 (D
"

4%

L
D

0
=

1

0 #%
0

"

|

1 B 8

^ :M

D'
% @

" #^ _

$ ./

8

; 0 #% ' (

:

' :O

M 1/ 8

0
0

&

8

i

< ' 8

&

; 9%

=

;

6

4 :O

M #^ _

"

L

0s

!%

;/ 8

0
$ . -! +
8

D' F

#^ _'

% F

t

0 rvB 0


]

0
'

12 3

i

% B GHIJ5

j $%

0 -! +

i

< ' 8

&

6

4 :O

M

%

O

< ' 8

&

; 9%

=

!%

; #^ _

0
H j p%
*

>

30

4

VVSPR WSo5 Q 3

PQSR]SPR W

@% k`

4

5

4

> 6 F
6
> '(

8

/ 8
/ 7 1

B

8

@

2
;

8

3: 1

# % D
8' 0

&

1 8

F

'

8

5
u<

4 '/ M

@

D%
'8

9

6

*

5

( c' &
8

D%

8
9

F

u(

( 8

'/ )

/ 1 6

L '

D 8

u( n / M
8 ' ^ :M

'

7 ' %

"/ _

% @

@

9
<1 1

"/ > $%

5

63D

%N (b

i *

%

8

/ ,

@%

(

%N

/ ?

& 0

;

# % D
1
/ ,
= >1
= 3D

5

6 %

' & 0

;

# % D

5

6

#0

i * 6

@ ' &

0

!

"

"

$%8

7 ' %

8

*

*
= 3D

i

i

<

@

d
?
$%

6/

+
"/ *

$%8
!% D%

D

M

@% *

8

&


U

?

+1

(b

% '#

3!

9

5

i

c

(

"/

D[#

*

.

D

< ( -j

$%

D

4

%

=
1 8

A
c
+
?

@
+

'

8

%F

A 0A 8

4

M

i

6

F

&

2

D

0

B

4

3> 0

;

G8

1 @

0 } opGHI E

1

B

0

$%8

0

8

B

c

$% !
:O

F

M

0

d

3

3

(D

O'

4%

( 0 '

:%

`

0

7 8 2

"

B5 +" :C '

/

8 09 :

(

)

&

;, < ) + = > ?

09 :

D'

;, < ) + = >

,A 5

:
+

8

~

; ,%' (D %

45 6 (

(
/ 8

b $%

% @

01 2 -

t

8

"

<

&

B

8 / ,

"

*

4

% B ' #^ _' 8

A1

* %

30

'

F 8

+/

2

c

$%

?@

1/ / , / M

"/ 8 3 4 / 8/' % / 8/'

"

D5

E /

8

#

@
=

;, < ) + = > ?

7 8 2

/

8 09

,A 5
&
@

, 7 8 F
,A 5

# 7 8 2

/

8


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


\R

br6

s@ de bHr@ @IJt

bg 2 H 6

$%0

_ GHIJ5 % 4 g 7 G &%

_ GHIJ5 % 4 g 7 G &% )
%F '
D 3O

%

*

'

F

%

'

9

F

F

3

'

/' (B 0

% B

8 $%0

( &% / &

#^ _ GHI (B 0 ! /

K

8 $%0

_'

D

4 '

c

8 '

t

#& :6

"

; _ %

6

7

!
!"

! opGHI'
$%0

; / 8/ _

; 1' 8

0

e! #%

D'

e8

8
8

O 3

/ &

%' 3

3i %

"/ >

$%

D

; _
>

GHIJ5

%F u

%

#^ _ GHIJ5 % 4 g 7 G &%

e! #%

GHI

4

# $'

! #% `

%

% B

@

. (D (

`

_ GHIJ5

H@

>

<

:&

p%

% D

GHIJ5

c

8

4% $%0 (
! #%

8 $%0
$%0

D[Š

@

%F
!% ( 4

0 / 8/ !
% 4

_ GHIJ5 % 4 g 7 G &%


4

% 4 g 7 G &%' 8

*
8

0 ! #%
%

_ GHIJ5 % 4 g 7 G &%u e! #%

% @

%

8
'

6

% B ' 8/ :M

4

0 / 8/ ! #%
% B GHIJ5
0 / 8/ / &
4 #^ _ / ?


\

bg

u

eB

6

e

>

4

"

8

! #%

@% @ ' 8

0 E

8 (D

O

%`
> `

[ G, #& :6
f

6

%

'

% B

[K

8

3

8 $%

:6

D( % D ( c

/ , (

#^ _ GHI

D

O

8

#^ /

D %

>

< / c 30

D
!

#0 GHIJ5 ?

4

' !

%D

4

'

; B 8

O /

#&

< / c / ? "/
[ G1

D

"

% @

% !

2

&

<

*

& :&

! 30

4
e

> ŽKAg Y

[ G,

>

8

opGHI B 1

8

9

[ G1 (D

!%
,%

#8 B
D

`

%

t 30
Y

@ $%

(O/

#& :6 ' &

4

4

D

8 30

/ ? "/ >

6 D

/ 4

,

%

4

(b

% B GHI L

% ' = 34
%F / 8

#^ _ GHI
ŽKAg % 4 `
[A
7

@

<%

!% / 0
t

!%

0

4

&

D

6 / M

B

0
D/ M

,%

8 :M

&

k` GHI (

^ :M ' 8

D D%

$% !

"

4

6

B 30

3O
O 3
_

/ 0

4 / &
4 %

&
' F

'

@

% !

d

< x
n

4

% @

B 8

8

j

4
2

8
:&

c

%/ c 4

/ c

[ Ht

1

<

!% ! y B

%F (

D 3O' /

Y

*

c

1 '

% 4
< 30

< 330

8

4

4


\P

[H
3
,%

H

#% @

<

#% @ 3F : z
(

/ c' &

[ ŽKAg Y
N

i

D

% 4 g 7 G &%

t

$%
&
6

d
t

/(
6

8 3

j $%

6

*

% @

8 ' t

*

8

O

O g 7 G &%

A 4 h ' ŽKAg % 4 g 7 G &% ,
B (

4

4 #& :6
" :% 4

t

( % #^ _ GHI

%F

6 '

# g 7 „@ '


!" # $ %&'
"# $%

&

!
( )*

+ ,

&

-

.

)*

/#% 01230456789!
'

7

:, ; <
#. $# /0 )

:

7

12

@ ,
$ 9

/

=

7 A

-

&

7 A

N

B ,

!M +

DR F
7 A
@ K+
C

$%

!"
;

8

8

69 !

C @ @ '

' <.

,-

DE

4

= <.

69 !

:, 4P6304G6%I;/J

" 4>6036304G K& / L

F

DE F

!" )

'

QC !$ '

:, UP6304G6%I;/J
N

C !" @

?

DE

DE T

" 3>60>6304G K& / L

$ T

G

C

N

C O

" "#

!

G

H

?

'

A I 1- J

:, D

!" # $ %&'

"# $%

N
K

# $ %&'

$ W

M

N

N7 L 0

C

2B

'!

!M /
#.

P

C O

+0

BV

H< O

+ C

C O

K& 'S

-!

!" W

N

C

O

"

!

L 0
,

C

) "# $%

F L -

'

7 #

)*+

" 0H60>63001 K& / L

DE

= %

E

6

(

:, GH630016%I;/J

'

!M + C

7D

6 *

QC !$ '
S

B ,

- 45

> ?' 3041

C O !

= %

@ K+

+

7 #

%

@ K !M + C

3-

%

6 *

B ,

&

$@ !6! AB

F

> 4?- @

=&

:
P

!M ! $ @
303GF .'

7 A

7C !$ '
B ,

$ /

DE

:, GG6304>6 -4UT

G
DR + ,

?' 30G0!

:, 34>H6 I;BB
&+ C

V

R@

N

" 416436300H
C O

?'


:

Q

*

6 *

3041
=

&

Q

& Q"
*

$ 9

6 *

7 #

'F W

9

/

&

Q

*

6 *

+ C
'

DE

Q

6 *
^

+ C

& <

$ IM

AB?

9

/

Q

* 8

,

& Q"

]

.M

BUKK@-1$- /

V

'

BUKK@-1

W- V

:

BUKK$-

1. V

=

BUKK 1 -

&

BUKKX-1$1

H .

W- V
W- V
1

F

" 3G60P3045 !6!
/

DE

T

" 0H60U63045 !6!

'F W

/

C F C'

&

3045;3030T

:, UG6<-;[7%9
+ C

" 3U60U63045

" D T

'

DE

&
& Q"

$
$

: V
V

/0 YW@/ W I

:, 1>630456 I;[7%9
&

!_

? RS * 6
F.

B/UKK@-1.1 1.

B

$
$

'F !

`

C

/ N

C :

% $Z T

H6

YYY

$ 9

&

3064363045 !6!

BUKK.1

&

3045;3030\T
6 9

7M

0P;

& Q"

$ 9

$ + C

C F C' QC !$ :

&

DE

:, 0P;IZ6-[

& Q"

' W

'

& Q"

&

7 #

$ IM

" D F

:, 0P6/B;[7%9

& IM

" D F

QC !$ :
*

+ C

DE

7 #

?'

0U ?' 3041YT

/ ]

QC !$ '

DE

) + C 04 ?'
DE

7 #

DE

40 ?' 3041YT

3045;3030\ XB

6 *

!6! V

XB

C F C' QC !$ :

DE
*

QC !$ '

7

+ C

?

C

/

" 0H60U63045 !M AB?

Q

G

7

IZ6-[

?

C

7 #

5 T-

!

C

O :

"Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×