Tải bản đầy đủ

Kế hoạch về việc dạy và thi nghề phổ thông năm học 2017 2018

PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/KHHNDN-TrTHCS

An Lễ. ngày 17 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Về việc dạy nghề phổ thông năm học 2017-2018
- Kế hoạch số 01/KH-THCSAL của Trường THCS An Lễ ngày 17/9/2017 về việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Trường THCS An Lễ xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp dạy nghề năm
học 2017 – 2018 như sau:
1. Thời gian học, đối tượng học
- Thực hiện từ 20 tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2018 (có điều chỉnh).
- Đối tượng: Học sinh khối 8, 9 của trường THCS An Lễ
2. Địa điểm dạy: Tại trường THCS An Lễ
3. Phân công giảng dạy, số tiết học và TKB

- Trường phối hợp với TT HNDN Quỳnh Phụ tham gia giảng dạy và quản lí
TT Lớp

Số
HS

Nghề
học

Số TKB
tiết (thứ)

GV chủ nhiệm

GV giảng dạy
(Lí thuyết và TH)

1

8A

29

Tin học

70

3

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Văn Phước (62 tiết)
Trung tâm nghề(6 tiết TH)

2

8B

28


Tin học

70

6

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Văn Phước (62 tiết)
Trung tâm nghề(6 tiết TH)

3

8C

34 ĐiệnDD

70

3.6

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Thái (35 tiết LT)
Trung tâm nghề(35 tiết TH)

Tổng

91

Số máy tính hoạt động được: 18 ; 01 HS lớp 9A đăng ký dự thi (không học)

- Thời khóa biểu có thể điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế của nhà trường
4. Qui định về hồ sơ. sổ sách:
Có đầy đủ hồ sơ sổ sách. biểu mẫu. Sổ gọi tên và ghi điểm học nghề phổ thông khối
THCS theo qui định của Sở GD&ĐT Thái Bình
Thực hiện đúng những qui định về việc ghi chép và bảo quản hồ sơ chuyên môn.
5. Kiểm tra đánh giá:
- Số bài kiểm tra của một học kỳ được tính như sau:


Học kỳ I
TT

Nghề học

HS1
(KTTX)

HS 2 (KTĐK)

Học kỳ II

LT

TH

HS3
(HK)

HS1
(KTTX)

HS 2 (KTĐK)
LT

TH

HS3
(HK)

1

Tin học

3

1

2

1

3

1

2

1

2

Điện DD

3

1

2

1

3

2

1

1

- Hệ số (HS) điểm bài kiểm tra: điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1; điểm kiểm tra
định kỳ tính hệ số 2; điểm kiểm tra học kỳ tớnh hệ số 3.
- Cách tính điểm trung bình môn (TBm): Là trung bình cộng các điểm kiểm tra (đó tính
hệ số).
6. Dự trù thu chi kinh phí
a) Thu học phí: 91 học sinh x 192.000 đ = 17.472.000 đ
b) Chi học phí:
- Nộp về TT HNDN huyện: 4.061.000 đ trong đó (4% quản lí 698.800 đ ; Dạy 12 tiết
Tin học ở 2 lớp 8A, 8B, 35 tiết Điện DD 8C: 2.760.000 đ)
- Giảng dạy và quản lí tại trường: 12.537.800 đ
c) Lệ phí thi: (định mức 30.000 đ/ 1 HS; có 1 HS lớp 9 đăng ký thi cùng)
30.000 x 92 HS = 2.760.000 đ (nộp về TTHNDN huyện)
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Uông Minh Thành


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ

TRƯỜNG THCS AN Lễ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
An Lễ. ngày

tháng

năm 2018

DANH SÁCH CHI TIỀN
V/v quản lí và giảng dạy nghề phổ thông năm học 2017-2018
TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Tổng tiền

1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Dạy Tin 8A

4.072.594

2 NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Dạy Tin 8B

3.932.160

3 NGUYỄN THỊ THÁI

Dạy Điện 8C

2.611.200

4 HOÀNG PHÓ QUÁT

1% Quản lí

174.720

5 UÔNG MINH THÀNH

5% Quản lí

873.600

6 NGUYỄN T. THU TRUNG

5% Quản lí

873.600

Tổng chi: Mười hai triệu, năm trăm ba bảy nghìn
tám trăm đồng
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CHI

Ký nhận

12.537.8
00
NGƯỜI CHI

Uông Minh Thành

Ghi chú


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Lễ. ngày 09 tháng 4 năm 2018

QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
V/v dạy nghề phổ thông năm học 2017-2018
1. Thu chi kinh phí học

Thu: 16.896.000
Số Môn Số
Mức thu 1
Lớp
Số tiền 1 tiết
HS học tiết
HS

Chi: 16.896.000
Tổng
thu

Mua đồ
dùng DH
5%

Quản lí, nộp
Giảng dạy
TTGDTX
80%
15 %

8A

27 Tin

70

59.246

192.000

5.184.000

259.200

777.600

4.147.200

8B

27 Tin

70

59.246

192.000

5.184.000

259.200

777.600

4.147.200

8C

34 Điện 70

74.606

192.000

6.528.000

326.400

979.200

5.222.400

16.896.000

844.800

2.534.400

13.516.800

Tổng 88

210

193.097

2. Thu chi kinh phí thi:
Thu:
88 (HS) x 30.000 = 2.640.000 đ(hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)
Chi (nộp TT dạy nghề):
2.640.000 đ(hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)
DUYỆT QUYẾT TOÁN

NGƯỜI QUYẾT TOÁN

Uông Minh ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×