Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương trường tiểu học lê lai năm 2017 2018

PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG TH LÊ LAI

Số:

/ KH-LL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Trung, ngày

tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI
NĂM HỌC 2017- 2018
Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học,
Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 880/SGDĐT- GDTH; ngày 17 tháng 6 năm 2016 của

Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo
dục địa phương cấp tiểu học;
Căn cứ công văn số 146/PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Thăng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2017-2018 về GDTH;
Căn cứ Nghị quyết năm học 2017-2018 và điều kiện thực tiễn của nhà
trường, của địa phương, Trường Tiểu học Lê Lai xây dựng kế hoạch dạy học nội
dung giáo dục địa phương như sau:
A. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
- Nhằm giúp học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào thực
tiễn, tìm hiểu về truyền thống quê hương, đất nước; gắn liền kiến thức đã học
với thực tiễn cuộc sống, đồng thời mở rộng phạm vi hiểu biết cho học sinh, góp
phần thực hiện nội dung, chương trình, đảm bảo tính phù hợp đối tượng và đặc
điểm vùng miền. Chú trọng đến tính tích hợp trong dạy học, tránh quá tải, nặng
nề.
- Nhằm giúp học sinh hiểu, nắm bắt được những phong tục tập quán,
những ngành nghề truyền thống, những danh lam thắng cảnh, những bài hát, dân
ca của quê hương.
- Nhằm góp phần giáo dục cho học sinh về tỉnh yêu quê hương, có ý thức
trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng quê hương giàu đẹp, đồng thời giúp học
sinh có ý thức tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.
- Góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
- Hình thức tổ chức theo tiết học và nếu có thể tổ chức thành một buổi
riêng(GDNGLL). Giáo viên cần chuẩn bị tư liệu chu đáo, tổ chức giờ dạy nhẹ
nhàng, hiệu quả.
- Tích hợp giáo dục vào các hoạt động trên lớp cũng như các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng việc dạy học trên thực địa, hiện trường, tăng
thực hành, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui hứng thú học tập cho học sinh, góp phần tích cực vào việc giáo dục
tình yêu quê hương đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương.


- Ngoài những nội dung trong tài liệu, giáo viên cần sử dụng thêm các thông
tin, sự kiện, tình huống, điển hình ở trường, lớp, địa phương, đặc biệt ở sự trải
nghiệm của học sinh; hướng dẫn các em sưu tầm tài liệu.
- Tổ chức cho học sinh thăm viếng, chăm sóc các di tích lịch sử, bia tưởng
niệm ở địa phương, nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trung.
- Tổ chức ngày hội Tết Trung Thu, chơi các trò chơi dân gian nhân các
buổi sinh hoạt tập thể, các ngày lễ.


C. NỘI DUNG CỤ THỂ:
TT
01

02
03
04

05

06
07
08
09
10
11

MÔN
TÊN BÀI HỌC
THỜI GIAN
HỌC
DẠY
LỚP
Âm nhạc 1 1.Học hát dân ca Quảng Nam: Hò ba Tuần 17
lý…
2.Ôn tập bài hát: Hò ba lý…
Tuần 24
Âm nhạc 2 1.Học hát dân ca Quảng Nam: Lý thương
nhau…
2.Ôn tập bài hát: Lý thương nhau …
Âm nhạc 3 1.Học hát dân ca Quảng Nam: Lý thiên
thai…
2.Ôn tập bài hát: Lý thiên thai
Âm nhạc 4 1.Học hát dân ca Quảng Nam: Lý con
sáo Quảng Nam…
2.Ôn tập bài hát: Lý con sáo Quảng Nam

Âm nhạc 5 1.Ôn tập 2 bài hát dân ca Quảng Nam:
Hò 3 lý, Lý thương nhau…
2.Ôn tập 2 bài hát: Lý thiên thai, lý con
sáo…
Đạo đức 1 1.An toàn khi tiếp xúc với người lạ…
2.Chúng em với gia đình…
Đạo đức 2 1.Xây dựng lớp học thân thiện
2.Nói không với bao bì ni lông….
Đạo đức 3 1 Phòng tránh tai nạn thương tích…
2.Chúng em với hoạt động đền ơn đáp
nghĩa…
Đạo đức 4 1. Chúng em bảo vệ rừng…
2.Chúng em với di tích, thắng cảnh của
quê hương…
Đạo đức 5 1.Chúng em bảo vệ môi trường nước…
2.Chúng em với di sản thế giới…
Địa lý 5

Tuần 17
Tuần 33
Tuần 17
Tuần 32
Tuần 15
Tuần 32
Tuần 16
Tuần 32
Tuần 11
Tuần 32, 33
Tuần 11
Tuần 32, 33
Tuần 32
Tuần 33, 34
Tuần 32
Tuần 33, 34
Tuần 32

Tuần 33, 34
1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài Tuần 31


12
13
14
15
16

17

18

19

nguyên thiên nhiên…
2.Đặc điểm dân cư, lao động và kinh tế…
Lịch sử 5
1. Phong trào chống thuế ở Quảng
Nam…
2.Chiến thắng Núi Thành Quảng Nam…
Kỹ thuật 4 1.Làng nghề truyền thống…
Kỹ thuật 5 1.Đèn lồng Hội An…
2. Nghề đan lát…
Mỹ thuật 3 1.Thường thức Mĩ thuật. Tìm hiểu về
tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…
Mỹ thuật 4 1.Vẽ trang trí.Chép họa tiết trang trí dân
tộc…
2. Thường thức mĩ thuật. Xem tranh thiếu
nhi về thế giới Mỹ Sơn..
Mỹ thuật 5 1.Vẽ tranh phong cảnh địa phương…
2. Thường thức mĩ thuật. Xem tranh thiếu
nhi về phố cổ Hội An…
Chủ điểm 1. Em yêu trường em:
Trường TH của em…
Chủ điểm 2: Em yêu quê hương
Lớp 1
1. Lễ hội quê em

Lớp 2

Tuần 34
Tuần 33
Tuần 33
Tuần 34
Tuần 18
Tuần 26
Tuần 35
Tuần 26

Tuần 35
Tuần làm quen
HS Lớp 1
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 15
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 17
2. Trò chơi dân gian
Tất cả các giờ
ra chơi sân
trường
Chủ điểm 1. Em yêu quê hương
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 15
1. Làng nghề quê em…
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 17
2. Thắng cảnh và di sản văn hóa quê Tiết sinh hoạt
hương…
lớp Tuần 30
Chủ điểm 1. Em yêu quê hương
1. Các món ăn quê em…

20

Tuần 32
Tuần 33

Lớp 3
2. Cây ăn quả quê em…

Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 15
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 17
Tiết sinh hoạt
lớp Tuần 30

Phân môn Lịch sử - Địa lí lớp 4:
Dạy tích hợp vào các bài Địa lí, trong đó cho học sinh tìm hiểu về vị trí,
giới hạn, đặc điểm địa hình, khí hậu, kinh tế.... một số sản phẩm đặc biệt của


tỉnh... sự phát triển kinh tế của địa phương. Giới thiệu một số làng nghề, những
địa phương có truyền thống hiếu học, tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng…
D. Tổ chức thực hiện:
Nội dung và phương pháp mà tài liệu đưa ra chỉ là những định hướng cơ
bản. Ý nghĩa, hiệu quả của nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự linh hoạt của giáo
viên. Đặc biệt các bài soạn không phải là phương án duy nhất, mẫu mực mà chỉ
mang tính tham khảo. Trong thực tiễn chắc chắn có nhiều cách thức tổ chức sinh
động hơn, các thầy cô giáo linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện.
Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, bàn bạc tìm cách giải quyết những
vướng mắc, khó khăn.
Giáo viên dạy học các bài có nội dung giáo dục địa phương phải soạn bài,
chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi lên lớp.
Trên đây là kế hoạch hướng dẫn dạy học Giáo dục địa phương của Trường
Tiểu học Lê Lai năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo. Đề nghị các tổ
chuyên môn, giáo viên triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng( Báo cáo);
- Tổ CM( Triển khai thực hiện);
- Lưu: VP, CM.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Ánh Nhật HồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×