Tải bản đầy đủ

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên

Mục lục
mục
1
1.1
1.2
I.3

NộI DUNG
Mở đầu
Lý do chn ti
Mc ớch nghiờn cu
i tng nghiờn cu

Trang
1
2
3
3

1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4

Phng phỏp nghiờn cu
NI DUNG SNG KIN KINH NGHIM
C s lý lun ca sỏng kin kinh nghim
C s thc tin
Thc trng v i ng giỏo viờn trng Tiu hc Yờn Trung
Các giải pháp thực hiện chỉ đạo nõng cao cht lng i

4
4
4
5
7

ng giỏo viờn nhằm nâng cao chất lợng dạy và học ở trờng
2.5

Tiểu học Yên Trung.
Hiu qu sỏng kin kinh nghim

15

3
3.1
3.2

Kết luận và kiến nghị
Kt lun,
Ti liu tham kho

16
17
18

1.. Phần mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài


Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH
HĐH đất nớc đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho toàn xã hội,
đặc biệt l ngành Giáo dục - Đào tạo. Tiểu học là bậc học nền
1


tảng. Để nâng cao chất lợng dạy học ở trờng Tiểu học thì việc
bồi dỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ là một yếu tố hết sức
quan trọng.
Quản lí chuyên môn ở trờng TH trớc hết là quản lí con ngời, cụ thể là đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên là lực lợng chủ
yếu giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, kế
hoạch giáo dục, là ngời có ảnh hởng trực tiếp đến việc thành
công hay thất bại của nhà trờng. Vì thế việc tổ chức, quản lí
làm tốt công tác bồi dỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên là việc làm thờng xuyên và đợc các nhà trờng quan tâm
hàng đầu.
Hiện nay, đất nớc chúng ta đang tiến hành công cuộc
đổi mới. Giáo dục - Đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu nhằm:
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài. Góp
phần xây dựng đất nớc giàu đẹp, tiến kịp các nớc tiên tiến,
đặc biệt nớc ta đang trên con đờng hội nhập. Mục tiêu giáo dục
nói chung và mục tiêu giáo dục TH nói riêng đã chỉ rõ đây là
mục tiêu chiến lợc.
Đặc điểm lao động của ngời giáo viên cho thấy dạy học là
một nghề với nhiệm vụ chủ yếu hết sức quan trọng là giảng dạy
và giáo dục học sinh. thì vai trò của ngời giáo viên là ngời tổ
chức, hớng dẫn các hoạt động học tập của học sinh nhằm giúp
các em chiếm lĩnh kiến thức mới.
Muốn thực hiện đợc nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có đội
ngũ giáo viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng
và trình độ tay nghề cao. Trong văn kiện hội nghị BCH Trung -

2


ơng Đảng lần thứ IV khoá VIII đã viết:"Con ngời phát triển trí
tuệ, cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng
về đạo đức là động lực xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục
tiêu của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy mọi chủ trơng chính sách của
Đảng và Nhà nớc phải quán triệt việc chăm sóc, bồi dỡng và phát
huy nhân tố con ngời".
Vì vậy việc chăm lo bồi dỡng năng lực s phạm nói chung,
năng lực chuyên môn cho giáo viên là một việc làm có ý nghĩa
chiến lợc, là trách nhiệm cao cả của ngời cán bộ quản lý.
Xuất phát từ: Yêu cầu của đất nớc trong thời kì hội nhập,
Mục tiêu đào tạo của giáo dục tiểu học. Từ thực trạng đội ngũ
giáo viên trờng Tiểu học Yên Trung, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu
và đa ra: Một vài kinh nghiệm về bồi dỡng năng lực chuyên
môn cho đội ngũ giáo viên. Đây là một vấn đề rộng và phức
tạp, với khả năng cho phép, tôi chỉ mạnh dạn đi sâu nghiên cứu
và trình bày một số giải pháp của bản thân trong việc Một
vài kinh nghiệm bồi dỡng năng lực chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên ở trờng tiểu học Yên Trung.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích là tìm ra Một vi kinh nghiệm bồi dỡng năng
lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên số biện pháp chỉ đạo
nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy và học trong nhà trờng
và làm nền tảng để chỉ đạo cho những năm tiếp theo.
1.3. Đối tợng nghiên cứu
Các biện pháp chỉ đạo bồi dỡng năng lực chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên ở trờng Tiểu học Yên Trung.

3


1.4. Phơng pháp nghiên cứu
+ Nghiên cứu lý thuyết:
- Nghiên cứu các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan
+ Nghiên cứu thực tiễn:
- Quan sát tình hình hoạt động dạy học của giáo viên và
hoạt động học của học sinh
- Nội dung hình thức sinh hoạt tổ khối chuyên môn của
nhà trờng
- Việc thực hiện hồ sơ sổ sách
+ Phơng pháp điều tra:
- Tổng hợp thống kê, so sánh số liệu về chất lợng giảng dạy
của giáo viên và giáo dục học tập của học sinh
2. Phần nội dung:
2.1. Cơ sở lý luận:
Tiểu học là bậc học đầu tiên. Đây là bậc học nền tảng của
hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục TH phải đảm bảo mục
tiêu giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự
phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất,
thẫm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân
cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bớc đầu xây dựng t
cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục
học trung học cơ sở. Từ mục tiêu này giúp cho ngời cán bộ quản
lí cũng nh đội ngũ giáo viên có đợc những định hớng đúng
đắn cho việc dạy học. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng
đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên.

4


Kho tàng tri thức của nhân loại là vô tận và luôn có sự đổi
mới. Tri thức là chìa khoá vạn năng giúp con ngời mở cửa cuộc
đời. Lê - nin đã dạy Không có sách thì không có tri thức" và
Ngời còn nhắc nhở Học học nữa học mãi. Trớc sự đổi mới
của tri thức khoa học và công nghệ diễn ra nh vũ bão, ngời giáo
viên phải không ngừng tự học và tự bồi dỡng. Hơn nữa ngời giáo
viên tiểu học không chỉ đơn thuần là dạy Toán hay dạy Tiếng
Việt mà là ông thầy tổng thể dạy tất cả các môn học. Do
đặc trng này, đối với học sinh TH, giáo viên là thần tợng, là trí
tuệ, là lí tởng, điều thầy giáo nói là chân lí, việc thầy giáo
làm là chuẩn mực. Vì vậy con đờng tối u của thầy giáo là tự
học, tự bồi dỡng và bồi dỡng thờng xuyên.
Dạy học là một hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của
mỗi trờng học. Quản lí chuyên môn ở trờng TH là quản lí dạy
học: quản lí dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ của giáo
viên. Quản lí giáo viên chủ yếu là quản lí năng lực của họ. Để
đội ngũ giáo viên ngày càng có phẩm chất và năng lực thì bồi
dỡng là công tác quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc nâng
cao chất lợng đội ngũ giáo viên, chất lợng giáo dục nói chung và
chất lợng giáo dục TH nói riêng. Đây cũng là cơ sở để khẳng
định có bao nhiêu thầy giáo giỏi thì có bấy nhiêu học trò
giỏi.
Để đạt đợc mục tiêu đào tạo, cụ thể là mục tiêu giáo dục TH,
thì đòi hỏi ngời cán bộ quản lý phải làm tốt công tác chỉ đạo
chuyên môn, muốn thực hiện tốt điều này cần quán triệt cán bộ

5


giáo viên thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn của nhà trờng.
2.2 Cơ sở thực tiễn:
Trớc sự đổi mới từng ngày, từng giờ của tri thức khoa học,
cùng với sự bùng nổ nhanh chống về kiến thức qua các phơng
tiện thông tin đại chúng đặc biệt là của internet thì việc giáo
viên truyền thụ kiến thức cho học sinh đòi hỏi phải chính xác,
kịp thời và có hệ thống,. Chính vì vậy, để dạy tốt ở bậc tiểu
học, giáo viên không ngừng phải học tập, nâng cao sự hiểu biết
của mình, rèn luyện nghiệp vụ s phạm để tiến tới một trình
độ cao hơn. Tri thức và tầm hiểu biết của ngời giáo viên tiểu
học đợc thể hiện qua quá trình giáo dục và giảng dạy. Vì vậy
trong nhà trờng, giáo viên không thể giáo dục học sinh một cách
tuỳ tiện, mà phải tuân thủ một quy chế, một chuẩn mực chung
của nhà trờng. Kiến thức giáo viên truyền thụ cho học sinh phải
chính xác, đảm bảo yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục tiểu
học. Phải tổ chức học tập một cách linh hoạt, chủ động sáng tạo
tự mình khám phá và chiếm lĩnh kiến thức.
Từ yêu cầu thực tiễn đó, ngời giáo viên phải thờng xuyên
rèn luyện đạo đức học tập văn hoá, bồi dỡng chuyên môn nghiệp
vụ để nâng cao chất lợng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục,
đáp ứng ngày càng cao theo tiêu chuẩn quy định đối với giáo
viên tiểu học, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.
Gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu tôn trọng đối xử công bằng
với học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học
sinh; đoàn kết giúp đỡ các bạn đồng nghiệp, xây dựng tập thể

6


s phạm thành một khối đoàn kết, thân ái. Xuất phát từ nhiệm
vụ của ngời giáo viên tiểu học, yêu cầu về việc bồi dỡng năng lực
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đối với ngời quản lý lại càng
thiết thực hơn, cấp thiết hơn.
2.3. Thực trạng của đội ngũ giáo viên ở trờng Tiểu học
Yên Trung:
2.3.1.Một số nét cơ bản về tình hình và đặc điểm nhà trờng:
Trờng Tiểu học yên Trung nằm ở phía Tây Huyện Yên Định
cách Thị Trấn Quán Lào khoảng 10 ki lô mét, là một trờng thuộc
vùng nông thôn, Trờng đợc tách ra từ trờng phổ thông cơ sở vào
tháng 9 năm 1955. . Qua 58 năm xây dựng và phát triển đến
nay cơ sở vật chất nhà trờng ngày càng khang trang, sạch đẹp
trờng có 11 phòng học kiên cố và 2 phòng học cấp 4 , thiết bị
dạy học đầy đủ cho giáo viên và học sinh, trờng đã đợc công
nhận là trờng Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I tháng
12/2005. Và đợc kiểm tra công nhận lại vào tháng 2 năm 2012.
Cùng với nền giáo dục của huyện nhà trong nhiều năm qua trờng
luôn đạt trờng tiên tiến cấp Tỉnh và đợc giám đốc Sở giáo dục
và Đào tạo Thanh Hóa tặng giấy khen. năm học này trờng có 13
lớp với 364 học sinh và 20 cán bộ giáo viên nhân viên.
2.3.2.Tình hình đội ngũ:
Là một đơn vị thuộc vùng khó khăn của Huyện, đội ngũ
giáo viên thờng xuyên biến động qua hàng năm Đội ngũ phần lớn
tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, số giáo viên hợp đồng nhiều đa
số các đồng giáo viên hợp đồng ở xa phải ở lại trờng luôn nhiệt

7


tình năng nổ trong công tác nhng kinh nghiệm trong dạy học
còn hạn chế. Trong những năm qua, ban giám hiệu nhà trờng
nhận thức đợc việc đào tạo và bồi dỡng năng lực chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ giáo viên là cần thiết nên nhà trờng đã tạo
mọi điều kiện để cán bộ giáo viên tham gia học các lớp học
nâng cao trình độ. Cụ thể về trình độ đội ngũ giáo viên:
Đại học tiểu học : 17 đ/c
Cao đẳng tiểu học : 2 đ/c
THSP : 1 đ/c
Đội ngũ giáo viên đợc đào tạo qua nhiều thế hệ và số năm
công tác không đồng đều nhau
Qua hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều giáo viên đã
nhiệt tình tham gia và đạt giải. Năm học 2014- 2015

có 2

đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện , .
Năm học 2016-2017 có 01 cán bộ giáo viên đạt danh hiệ GV
dạy giỏi cấp Tỉnh. có 85% giáo viên đạt danh hiệu lao động
giỏi, trong đó có 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở và 03 đồng chí đợc công nhận danh hiệu lao động
tiên tiến cấp Huyện.
Về chất lợng giảng dạy đại trà của đội ngũ tơng đối đồng
đều, các đồng chí mới ra trờng nhiệt tình năng nổ, lại có kiến
thức, có trình độ nên khi tiếp cận với PPDH mới tơng đối nhanh
nhạy. Những giáo viên công tác lâu năm thì có bề dày kinh
nghiệm trong dạy học, ứng xử tình huống s phạm trên lớp khéo
léo hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trớc thực tế đổi mới PPDH,

8


sự bùng nổ về khoa học thông tin thì một số giáo viên cha đáp
ứng đợc yêu cầu này, khi bố trí dạy các lớp cuối cấp còn bất cập.
Là ngời cán bộ quản lí, ngời chịu trách nhiệm về trọng
trách quản lí nhà trờng và thực hiện đồng bộ tất cả các nội
dung định hớng chiến lợc phát triển GD - ĐT trong sự vận hành
chung của hệ thống giáo dục quốc dân, bản thân rất lo lắng
trớc sự đổi mới và yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối
với giáo dục.vì thế bản thân luôn quan tâm đến chất lợng đội
ngũ giáo viên trong nhà trờng.
2.3.3. Chất lợng giáo dục:
Trong 02 năm qua Học sinh đợc học đầy đủ tất cả các
môn quy định, 100% số lớp đợc học 02 buổi/ngày, số học sinh
giỏi cấp huyện, cấp tỉnh qua các kỳ thi đạt giải ngày càng
nhiều hơn. Cụ thể năm học 2015-2016 có 15 em đạt giải cấp
Huyện ở tất cả các môn dự thi. Năm học 2016-2017 có là 18 em
đạt giải cấp Huyên
Dới đây là bảng thống kê chất lợng hai mặt năm học 20162017:
Tổn

Các môn học và hoạt động

g số
HS
364

Tốt
SL
%
115 31,

giáo dục
Đạt
CCG
SL
%
SL
%
244 67,3 5
1,4

các năng lực và
phẩm chất
Đ
SL
364

%
100


Sl
0

%
0

6

Trên đậy là khái quát một số nét về một số thành tựu đã đạt
đợc trong năm qua. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của đội
9


ngũ giáo viên, đó cũng là dấu hiệu đánh giá chất lợng giảng dạy
của giáo viên, là nhân tố tích cực kích thích lòng yêu nghề của
đội ngũ nhà giáo nhng đóng vai trò quyết định trong thành
tựu đó là ngời cán bộ quản lý- phụ trách hoạt động chuyên môn
trong nhà trờng.
Tuy vậy, trớc yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông, sự
bùng nổ của khoa học thông tin thì một số giáo viên vẫn cha
đáp ứng đợc yêu cầu này, cha nắm bắt kịp thời, cha áp dụng
thành thạo việc đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực
ở một số môn học, tổ chức học tập cho học sinh còn thiếu sáng
tạo, chủ động. Do vậy, ngời cán bộ quản lý vẫn phải tiếp tục
không ngừng bồi dỡng năng lực s phạm cho đội ngũ
2.4. Một số giải pháp bồi dỡng năng lực chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên ở trờng TH Yên Trung
2.4.1. Bồi dỡng về phẩm chất nhân cách:
Nghề s phạm có tính đặc thù riêng, nó không giống bất kì
một nghề nào trong xã hội. Một nghề có chức năng phát triển
tâm hồn, trí tuệ con ngời, chức năng đó quy định phong cách
của ngời giáo viên trong xã hội. Vì vậy cần phải bồi dỡng cho đội
ngũ:
a. Về t tởng chính trị: Mỗi cán bộ giáo viên phải luôn trung
thành với đờng lối của Đảng, yêu lao động, trọng lẽ phải, không
ngừng học tập tu dỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,
hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
b. Về phẩm chất nghề nghiệp: Bồi dỡng cho giáo viên có lí
tởng nghề nghiệp đúng đắn, có đạo đức tác phong và lơng

10


tâm đúng mực. Tạo cho giáo viên có phong cách đĩnh đạc,
luôn thể hiện là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo là
khuôn vàng, thớc ngọc mà học sinh phải soi vào. Là giáo viên
TH phải có lòng nhân ái cao cả, phải gần gũi thơng yêu học
sinh. Đó là điểm xuất phát của sự sáng tạo s phạm làm cho giáo
viên có trách nhiệm cao đối với công việc của mình.
2.4.2. Bồi dỡng về năng lực s phạm:
a. Bồi dỡng kiến thức chuyên môn:
Giáo viên TH là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng
bậc TH trở thành bậc học nền tảng của hệ thồng giáo dục quốc
dân. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ phải có trình độ chuyên môn
toàn diện. Do đó, việc bồi dỡng kiến thức khoa học các môn học
ở bậc TH là yêu cầu cần thiết và quan trọng. Nội dung, chơng
trình dạy học ở TH rất phong phú nhằm cung cấp cho học sinh
những kiến thức, kĩ năng về con ngời và môi trờng tự nhiên xã
hội xung quanh, những kiến thức, kĩ năng phát triển thể chất
và thẩm mĩ. Nội dung này thể hiện trong các môn học bắt
buộc ở TH. Vì thế ngời giáo viên phải:
- Nắm vững chơng trình, sách giáo khoa từng môn học ở
từng khối lớp. Nắm vững yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng
các môn học.
- Xác định đúng, đầy đủ mục tiêu bài dạy.
- Tổ chức các hoạt động dạy học, sử dụng phơng pháp và
hình thức dạy học phù hợp với đặc trng bộ môn cũng nh từng bài
học cụ thể.
- Đánh giá, xếp loại học sinh chính xác công bằng.

11


- Có khả năng nắm bắt nhanh chóng những thay đổi của
chơng trình và sách giáo khoa.
b. Bồi dỡng các kĩ năng s phạm:
Bên cạnh việc bồi dỡng tri thức khoa học, vốn hiểu biết, vốn
sống thì ngời quản lí còn bồi dỡng về nghiệp vụ s phạm cho
đội ngũ. Đó là bồi dỡng nghệ thuật khi lên lớp sao cho tiết học
diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên nhng hiệu quả. Bồi dỡng kĩ năng
vận dụng PPDH một cách linh hoạt, tổ chức cho học sinh học
cách học, kĩ năng học nhằm phát huy vai trò là ngời tổ chức,
ngời hớng dẫn của giáo viên.
2.5. Các giải pháp thực hiện:
2.5.1. Điều tra, lập kế hoạch:
a. Công tác điều tra: Điều tra, phân tích khảo sát đến
từng giáo viên là công việc đầu tiên mà ngời cán bộ quản lý cần
phải làm trong quá trình bồi dỡng năng lực chuyên môn cho cán
bộ quản lý. Bởi vì có điều tra nắm bắt tình hình giảng dạy
thực tế thì mới lập đợc kế hoạch bồi dỡng sát đúng. Cán bộ quản
lí có thể trực tiếp khảo sát chất lợng giảng dạy của giáo viên
hoặc thông qua tổ chuyên môn, tiến hành dự giờ thăm lớp để
nắm bắt đợc chất lợng giảng dạy trên lớp của giáo viên, ý thức
trách nhiệm, thái độ, năng lực tổ chức, hớng dẫn...gọi chung là
năng lực s phạm của giáo viên để từ đó lập kế hoạch bồi dỡng .
Sau đây là 1 số kết quả điều tra khảo sát chất lợng dạy
học các môn hoc. (điều tra cuối năm học 2016-2017 của 11 giáo
viên).
* Bảng diều tra chất lợng dạy học các môn học

12


Môn dạy

Kết quả xếp loại
Khá
Đạt yêu cầu
4
5
5
4
5
4

Toán
Tiếng Việt
TNXH + Khoa

Tốt
2
2
2

Cha đạt
0
0
0

học
Lịch sử
Địa lí
Đạo đúc
Âm nhạc
Mĩ thuật
Kĩ thuật + Thủ

0
1
2
1
0
2

2
2
4
4
6
5

2
2
5
6
5
4

0
0
0
0
0
0

công
Thể dục

1

5

5

0

Kết quả trên cho thấy: Giờ dạy tốt của giáo viên còn ít, giờ dạy
đạt yêu cầu còn nhiều. Qua điều tra nắm bắt đợc chất lợng
giảng dạy của giáo viên ngời cán bộ quản lý cần nắm bắt đợc
mỗi cán bộ giáo viên còn yếu kém về mặt nào, môn gì để từ
đó xây dựng kế hoạch bồi dỡng phù hợp.
b.Lập kế hoạch bồi dỡng:
Qua điều tra, khảo sát, ngời cán bộ quản lí lập kế hoạch,
chọn nội dung bồi dỡng cho đội ngũ giáo viên phù hợp với điều
kiện và thực tế của đơn vị mình. Việc lập kế hoạch bồi dỡng
năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đợc tiến hành trong
suốt cả năm học, do đó đòi hỏi ngời cán bộ quản lý phải nghiên
cứu kỹ nội dung chơng trình tất cả các môn học để lập kế
hoạch bồi dỡng chuyên môn sao cho phù hợp với đơn vị (chu
trình này qua hàng năm có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp
với tình hình thực tế ).

13


* Từ kết quả điều tra trên tôi lập kế hoạch bồi dỡng cụ thể nh
sau:
Thời
gian

Nội dung bồi dỡng

Phơng pháp tiến

Ngời thực

hành

hiện

thán
g
9

10

11

12

- Chơng trình, SGK

Tự nghiên cứu cá

BGH + toàn

các môn

nhân, đề xuất

bộ GV

- Yêu cầu cơ bản về

- Nghiên cứu lí thuyết

KTKN
- Bồi dỡng PPDH môn

- Triển khai lí thuyết,

- BGH + GV

Toán + Đạo đức.

dạy thử nghiệm

4, 5

- Kiểm tra 2 chuyên

- Rút kinh nghiệm

đề này
- Bồi dỡng PPDH môn

- Nghiên cứu lí

- Tập thể SP
-BGH +GV

TViệt

thuyết, soạn và trình

toàn trờng

- Kiểm tra chuyên đề

bày KH dạy học

-Tập thể SP

này
- Bồi dỡng PPDH Mĩ

- Rút kinh nghiệm
- Soạn bài, dạy thử

- GV Mĩ

thuật, kĩ thuật.

nghiệm

thuật + GV

- Làm đồ dùng dạy học

1

4,5
- Chấm đồ dùng dạy

- BGH +TTCM

- Bồi dỡng PPDH Toán,

học
- Nghiên cứu lí

- BGH + GV

Khoa học.

thuyết, trình bày kế

4, 5

- Kiểm tra 2 chuyên

hoạch bài dạy.

đề này

- Rút kinh nghiệm

- Tập thể SP

14


2

- Bồi dỡng PPDH môn

- Dự giờ GV

BGH + TTCM

TNXH + Thể dục
- Bồi dỡng PPDH môn

- Soạn bài, trình bày

+ GV 1,2,3
- BGH + GV

3

Lịch sử + Địa lí

kế hoạch bài dạy

4, 5

- Kiểm tra chuyên đề

- Rút kinh nghiệm

này
4+ 5 - Bồi dỡng PPDH môn

- Dự giờ

Âm nhạc

- Tập thể SP
- BGH + GV
âm nhạc

- Tổng kết

- SH CM

- BGH + GV
toàn trờng

2.5.2. Xây dựng phong trào tự học, tự bồi dỡng:
Công tác

tự học, tự bồi dỡng của giáo viên có tầm quan

trọng rất lớn để nâng cao chất lợng dạy và học trong nhà trờng.
Cán bộ quản lí trực tiếp giao việc tự bồi dỡng cho giáo viên, đòi
hỏi mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch tự bồi dỡng cho mình
về những nội dung mà bản thân họ cảm thấy còn cha đáp ứng
với yêu cầu, một năm học mỗi giáo viên phải tự cố gắng ít nhất
nâng cao hơn một nội dung nào đó còn hạn chế (thông qua
điều tra khảo sát). Chẳng hạn yếu về phơng pháp (cách thức
tổ chức các hoạt động dạy học) thì tăng cờng dự giờ trên lớp của
đồng nghiệp, yếu về chữ viết thì tích cực rèn chữ viếtbảng và ở vở luyên viêt chữ đẹp .
Giao việc cụ thể đến tận từng giáo viên cho họ phấn đấu
và kiểm tra đánh giá sau một thời gian quy định. Qua kiểm tra
đánh giá để động viên kịp thời đội ngũ tích cực, tự giác nâng
cao năng lực SP. Tạo phong trào tự học, tự bồi dỡng có nền nếp,

15


giáo viên hứng thú tìm tòi sáng tạo và ngày càng cảm thấy tự tin
hơn vào năng lực của mình.
Đối với giáo viên phải tự lập cho mình một kế hoạch cụ thể
trong tuần, trong tháng cần nghiên cứu, học tập thêm những vấn
đề gì?, dự giờ môn gì?, lớp nào?.Bản thân cũng chuẩn bị tiết
dạy để mời tổ chuyên môn, BGH đến dự.
Để phong trào tự học, tự bồi dỡng trong nhà trờng có nền
nếp và đạt hiệu quả cao thì phải tạo điều kiện:
- Sắp xếp công việc, tạo quỹ thời gian.
- Giúp đỡ tài liệu có liên quan.
- Cử giáo viên nòng cốt giúp đỡ.
- Động viên đội ngũ tham gia các lớp đào tạo nâng cao
trình độ.
5.3. Tổ chúc dự giờ thăm lớp, hội thảo chuyên đề:
Việc tổ chức dự giờ thăm lớp là việc làm thờng xuyên và
liên tục trong năm học ở các trờng nói chung và trờng TH Yên
Trung nói riêng. Vào đầu năm học trờng tổ chức dự giờ tất cả
các môn học (chọn các đồng chí có năng lực SP khá, giỏi) để
giúp đội ngũ định hình lại PPDH từng bộ môn.
Hàng tuần đều có lịch dự giờ giáo viên để nắm tình
hình dạy học của giáo viên và học sinh, xác định thực chất
trình độ, năng lực SP của đội ngũ. Sau khi dự giờ giáo viên
nhận đợc sự góp ý của đồng nghiệp, của BGH nhà trờng về
những u điểm và tồn tại để giáo viên điều chỉnh, bổ sung rút
ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Đối với giáo viên mới ra trờng thì BGH càng quan tâm việc làm này nhiều hơn. Việc tổ

16


chức dự giờ thăm lớp là biện pháp cơ bản để nâng cao năng lực
Sp cho mỗi giáo viên, hơn nữa đây cũng là cơ hội để giáo viên
phát triển sự sáng tạo trong nghề nghiệp.
Qua các đợt bồi dỡng

nhằm giúp giáo viên nắm đợc nội

dung chơng trình, sách giáo khoa, PPDHmới vào đầu các năm
học, nhà trờng còn tổ chức hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH,
giải quyết những vớng mắc về đổi mới PPDH làm cho các bài
dạy đạt hiệu quả hơn. Có thể tiến hành xây dựng kế hoạch 1
bài dạy và dạy thử nghiệm, sau đó thảo luận giúp đội ngũ nắm
vững cách tổ chức, hớng dẫn, điều khiển học sinh tự chiếm
lĩnh kiến thức của bài học.
2.5.4.Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn
ở tổ khối chuyên môn trong nhà trờng:
Trong nhà trờng, tổ khối chuyên môn đóng vai trò rất quan
trọng. Do vậy, việc cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt tổ
chuyên môn ở trờng TH Yên Trung là một việc làm đúng đắn có
ảnh hởng rất lớn đối với việc bồi dỡng năng lực chuyên môn cho
đội ngũ. Cán bộ phụ trách chuyên môn trực tiếp chỉ đạo việc
sinh hoạt tổ CM. Dựa vào kế hoạch đã xây dựng để cải tiến
nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn cho phong phú,
đa dạng nh:
- Tổ chức soạn và trình bày kế hoạch kế hoạch bài dạy chi
tiết. Đó là những bài soạn điển hình đợc thống nhất chung cho
các khối lớp.
- Tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm.
- Tổ chức làm đồ dùng dạy học.

17


- Tổ chức rèn chữ viết và cách trình bày bảng..
Qua những việc làm này,đội ngũ có ý thức trong việc đổi
mới PPDH, không ngừng phấn đấu vơn lên nhằm nâng cao năng
lực s phạm. Cũng qua sinh hoạt chuyên môn giáo viên tự bổ sung
kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho mình.
2.5.5. Phối hợp một cách đồng bộ, thống nhất giữa các tổ
chức trong nhà trờng:
Việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng có tác
dụng nâng cao chất lợng chuyên môn cho đội ngũ. Vì vậy cần
tranh thủ những ý kiến chỉ đạo của chi bộ, công đoàn, chi
đoàn...Trong các tổ chức này đều có giáo viên là Đảng viên,
giáo viên nồng cốt. Họ vừa là ngời lãnh đạo vừa là ngời thực hiện.
Trong quá trình phối hợp cần đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh
đạo, chính quyền quản lí, quần chúng làm chủ. Hàng tháng có
nghị quyết của từng tổ chức, định hớng cho việc bồi dỡng đội
ngũ. Công đoàn tổ chức phong trào hoạt động, đoàn viên thi
đua, gắn phong trào thi đua của công đoàn vào hoạt động
chuyên môn và ngợc lại. Chủ tịch Công đoàn cùng Hiệu trởng kí
cam kết thực hiện từ đầu năm. Nh vậy, ngoài vai trò nòng cốt
của tổ chức chuyên môn, cần phối hợp một cách toàn diện các
tổ chức nói trên. Để đội ngũ giáo viên nhà trờng có trình độ
chuyên môn vững vàng cần phối hợp sức mạnh tổng hợp của các
tổ chức trong nhà trờng.
2.5.6. Đánh giá công tác bồi dớng chuyên môn cho đội ngũ:
Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình
tổ chức thực hiện các biện pháp, thông qua kiểm tra đánh giá

18


ngời quản lý có thể đánh giá đúng chất lợng giảng dạy của từng
giáo viên và từ đó tuyên dơng kịp thời đối với CBGV có năng lực
chuyên môn tốt và đề ra biện pháp tiếp tục bồi dỡng đối với
những CBGV có năng lực chuyên môn còn hạn chế. từ đó thúc
đẩy phong trào dạy học trong nhà trờng.Việc kiểm tra đánh giá
năng lực chuyên môn của CBGV là việc làm thờng xuyên, có thể
kiểm tra hàng tháng để đa ra kế hoạch tháng sau. trong quá
trình đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ, cần chỉ rõ cụ thể
tháng này đã bồi dỡng đợc mặt nào? Kết quả ra sao? (dựa vào
kế hoạch). Qua đánh giá cần nêu gơng những đồng chí bồi dỡng tốt để khuyến khích nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của
đội ngũ đồng thời có thể điều chỉnh cho phù hợp.
2.5.7. Tuân thủ ý kiến chỉ đạo của phòng Giáo dục:
Thông qua các đợt thanh tra toàn diện của Phòng giáo dục
ngời cán bộ quản lý cần phối hợp với phòng Giáo dục nắm chắc
phẩm chất năng lực của đội ngũ, thực trạng đội ngũ để có giải
pháp bồi dỡng, giới thiệu những CBGV có năng lực chuyên môn
tốt làm cốt cán cho ngành vừa giúp nhà trờng có cơ sở chỉ đạo
hoạt động chuyên môn của trờng mình. Tranh thủ sự giúp đỡ
của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đợc học tập
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .để nâng cao năng
lực đội ngũ.
2.5. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:
Qua một số biện pháp chỉ đạo bồi dỡng năng lực chuyên
môn cho đội ngũ giáo viên trờng TH Yên Trung nh đã nêu trên
tôi thấy chất lợng chuyên môn của đội ngũ

ngày càng vững

19


vàng đạt đợc các yêu cầu cơ bản về phẩm chất đạo đức cũng
nh năng lực chuyên môn.
Trong tập thể, mỗi thành viên đều có mục tiêu phấn đấu
trở thành ngời giáo viên giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, có
đạo đức lối sống lành mạnh, mẫu mực, có trình đội chuyên
môn giỏi. Thực tế qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trờng, nhiều
đồng chí đạt dạy giỏi và dạy giỏi xuất sắc nh đồng chí Minh,
đồng chí Luyến ......Trong học kỳ 1 năm học 2017 -2018 số tiết
thao giảng cấp trờng đạt giờ dạy giỏi 85% , đây là dấu hiệu
đáng phấn khởi trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt của
nhà trờng.
Đội ngũ giáo viên hăng say hơn trong phong trào tự học, tự
bồi dỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, mỗi giáo viên thực
sự là ngời dẫn dắt , học sinh tự chiếm chiếm lĩnh tri thức khoa
học.
Song song với chất lợng đội ngũ giáo viên thì chất lợng học
tập của học sịnh cũng đợc nâng lên. Chất lợng mũi nhọn tiến bộ
vợt bậc.
Năm học 2015 -2016 đội tuyển học sinh giỏi cấp Huyện xếp
thứ 5 trong toàn huyên.
Năm học 2016 -2017 đội tuyển học sinh giỏi cấp Huyện xếp
thứ 2 trong toàn huyện.
Sau đây là số liệu cụ thể về kết quả đạt đợc
Bảng 1: Kết quả xếp loại năng lực s phạm cuối học kỳ 1 năm
học 2017-2018

20


Xếp

Giỏi

Khá

Đạt yêu

loại

cầu

TS GV
17
12
5
Bảng 2: Chất lợng giáo dục học sinh
Tổn
g

Cha đạt

Các môn học và hoạt động

số

học
sinh
364

0

Tốt
SL %
19

53,

6

8

giáo dục
Đạt
SL
%
168

0
Các năng lực và

phẩm chất
CCG
Đ

SL
% SL
%
SL
%

46,2 0

0 364 100 0

0

*Chất lợng mũi nhọn: Tính đến thời điểm hiện tai 15 học
sinh đạt giải trong kỳ thi TDTT cấp Huyện
Qua những việc đã làm và kết quả đạt đợc, bản thân tôi
rút ra bài học kinh nghiệm nh sau:
- Để chất lợng đội ngũ trong nhà trờng đáp ứng với yêu cầu
trong giai đoạn hiện nay thì ngời cán bộ quản lí cần quán triệt
và nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác bồi dỡng
đội ngũ. Đây là công việc khó khăn không thể thành công một
sớm một chiều mà phải tiến hành thờng xuyên, lâu dài.
- Phải xây dựng kế hoạch, chơng trình bồi dỡng phù hợp với
đội ngũ đơn vị mình. Thờng xuyên chỉ đạo, tổ chức thực
hiện công tác kiểm tra đánh giá nắm bắt thông tin, đề ra các
quyết định đúng đắn.
- Quan tâm bồi dỡng cả phẩm chất đạo đức và năng lực
chuyên môn.

21


- Phải kết hợp hài hoà giữa tập thể và cá nhân, tôn trọng ý
kiến cá nhân, biết chọn lọc và tổng hợp ý kiến, phát huy tính
sáng tạo cá nhân để làm giàu cho kinh nghiệm tập thể.
- Quan tâm xây dựng lực lợng nòng cốt, có độ tin cậy, có
đủ trình độ chuyên môn để đảm đơng, giải quyết những
nhiệm vụ quan trọng của nhà trờng và lấy đó làm mới cho
phong trào tự học, tự bồi dỡng năng lực đội ngũ
3. Phần kết luận
3.1. Kết luận và kiến nghị
3.1.2. Đội ngũ giáo viên là lực lợng chủ yếu có tính quyết
định đến sự thành bại của một nhà trờng. Việc bồi dỡng năng
lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một hớng đi hết sức
đúng đắn và đóng vai trò quan trọng thiết thực trong tình
hình hiện nay. Mỗi một cố gắng, mỗi một kết quả tuy nhỏ nhng
chất lợng đội ngũ giáo viên sẽ có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học, đặc biệt góp phần thực hiện cuộc
vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục. Một trờng học có uy tín, tồn tại và phát
triển phải là một nhà trờng có môi trờng s phạm lành mạnh,
trong đó đội ngũ giáo viên luôn là tấm gơng sáng cho học sinh
noi theo. Họ chính là những kĩ s tâm hồn đang ngày đêm
thiết kế hàng vạn tâm hồn trẻ ngây thơ, trong sáng để một
mai không xa lớp trẻ lớn lên gánh vác sự nghiệp của đất nớc. Là
một ngời thầy, cần luôn đợc bồi dỡng và bồi dỡng thờng xuyên về
phẩm chất cũng nh năng lực chuyên môn để làm ra những sản
phẩm đáp ứng với yêu cầu của xã hội.

22


Với điều kiện thời gian có hạn, bản thân tôi đã mạnh dạn đa ra một số kinh nghiệm bồi dỡng năng lực chuyên môn cho đội
nghũ giáo viên ở trờng Tiểu học Yên Trung bớc đầu đã mang lại
hiệu quả cao. Chất lợng đội ngũ giáo viên trong nhà trờng đã có
sự tiến bộ một cách rõ rệt về nhiều mặt, đặc biệt về năng lực
s phạm. Tuy nhiên kinh nghiệm chắc chắn sẽ không tránh khỏi
những thiếu xót. Tôi kính mong đợc sự chia sẻ của đồng nghiệp
đặc biệt là hội đồng khoa học cấp trên góp ý bổ sung thêm
để kinh nghiệm đạt hiệu quả hơn và

đợc áp dụng rộng rãi

trong đơn vị có điều kiện tơng tự.
3.2 Ti liu tham kho
.- iu l trng Tiu hc
- .Xõy dng i ng giỏo viờn v tp th s phm trng
tiu hc ca Tin s V Vn D.
- Cụng tỏc xõy dng tp th t ca Nguyn Tri.
- Tp chớ giỏo dc
- Cỏc bỏo cỏo tham kho kinh nghim ca ng nghip.

XC NHN CA TH TRNG N V

Yờn nh ngy 25 thỏng 3 nm 2018
Tụi xin cam oan õy l SKKN ca
mỡnh vit, khụng sao chộp ni dung ca
ngi khỏc
Ngi vit :

Vũ Th Thủy
23


24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×