Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học điền quang 1

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TT
Phần 1:

TRANG

MỞ ĐẦU

I

LÝ DO CHỌN SKKN

II

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

2

III


ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

2

IV

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2

V

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SKKN

2

Phần 2

1-2

NỘI DUNG

I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1

Cơ sở lý luận

2

2

Thực tiễn chất lượng đội ngũ

3

IITHỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

1

Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên

3–4

2

Nguyên nhân hạn chế yếu kém

4–5

III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1

Mục đích yêu cầu

5–6

2

Nội dung bồi dưỡng

6–7

3

Một số giải pháp

7 - 18

IV

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

19 – 20

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

20

1

Kết luận chung

20

2

Kiến nghị, đề xuất

20

Phần 3:

0


Phần I: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Giáo viên
không chỉ đơn thuần là người cung cấp kiến thức và kỹ năng mà còn nuôi dưỡng,
phát triển tâm hồn, hình thành nhân cách cho học sinh. Giúp học sinh hình thành
những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống, kĩ năng học tập cơ bản (nghe, nói, đọc, viết và
tính toán). Sản phẩm lao động của thầy cô giáo trong nhà trường không trực tiếp
sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội như các ngành nghề khác, mà nó là sản phẩm
vô hình hóa, tác động gián tiếp nhưng lại quyết định rất lớn vào tương lai cho sự
phát triển của nhà trường cũng như xã hội thông qua đối tượng là con người. Đòi
hỏi cả quá trình đào tạo, rèn luyện và học tập của các thầy cô giáo và các em học
sinh. Chính vì vậy người giáo viên phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng
cao mở rộng tri thức và chuyên môn nghiệp vụ.
Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Một trong những yêu cầu để đảm bảo thực
hiện đổi mới hệ thống giáo dục là xây dựng đội ngũ nhà giáo…”.
Đội ngũ nhà giáo có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển
giáo dục, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường.
Để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chúng ta cần đổi mới căn bản
và toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà
giáo để từng bước đáp ứng các yêu cầu về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
và đào tạo trong giai đoạn từ 2019 – 2025” mà Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4 tháng
11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
Trong những năm học qua, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn tâm huyết với
nghề, thương yêu học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Song để đáp ứng tốt
và kịp thời chương trình đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi mỗi giáo viên phải hội tụ đầy đủ 3
yếu tố cơ bản: Phẩm chất đạo đức - Tư tưởng chính trị - Kiến thức và kĩ năng sư
phạm mà luật giáo dục đã quy định: “Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập,
rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và noi
gương tốt cho người học”.
Song thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên trường
tiểu học Điền Quang 1 nói riêng làm việc còn dựa trên kinh nghiệm, chưa thực sự
đổi mới cách tư duy, đổi mới phương pháp, cách đánh giá, chưa gắn hoạt động
giảng dạy với thực tiễn đời sống, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo
dục. Chính vì vậy là người quản lý ở trường tiểu học Điền Quang 1 huyện Bá
Thước tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và cần phải tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Một trong những câu hỏi mà bản
thân luôn đặt ra: Phải làm sao, làm như thế nào để đội ngũ giáo viên trong nhà
trường có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, đổi mới được phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học, đổi mới về quan điểm, cách tư duy thật mạnh mẽ đáp ứng nhu
cầu đổi mới giáo dục. Cho nên tôi nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm:
1


“Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Điền Quang 1”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu thực trạng một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
trường Tiểu học Điền Quang 1, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công
tác quản lý, đồng thời đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng có hiệu quả, từ đó góp
phần cải thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về mọi mặt.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Điền Quang 1.
- Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

1- Phương pháp điều tra - Khảo sát sư phạm: Khảo sát mức đánh giá chất
lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
2- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm dạy và học: Tích lũy các giờ dạy
trên lớp, dự giờ đồng nghiệp, đồng nghiệp dự giờ góp ý.
3 - Phương pháp thực nghiệm: Lựa chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng; áp
dụng dạy thử nghiệm trên lớp.
4- Phương pháp phân tích – So sánh: So sánh chất lượng giờ dạy, lực học,
mức độ tích cực của học sinh khi chưa áp dụng SKKN với khi đã áp dụng SKKN.
Phần II: NỘI DUNG
I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

1. Cơ sở lý luận.
Đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học Điền Quang 1 là lực lượng nòng cốt
chủ yếu giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ của năm
học, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục. Chất lượng đội ngũ giáo viên
quyết định quá trình dạy và học trong nhà trường. Do vậy đòi hỏi người giáo viên
ngay từ bây giờ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc
biệt là để tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy mới. Bởi vậy, việc chăm lo, bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong quản lý ở
trường tiểu học.
Trong tập thể sư phạm nhà trường nói chung và trường tiểu học Điền Quang
1 nói riêng, giáo viên là nguồn lực quan trọng đặc biệt. Người Hiệu trưởng nhà
trường phải có nhiệm vụ bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của từng giáo viên, nhân
viên tạo thành sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm nhà trường nhằm hoàn thành
tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra. Người Hiệu trưởng là người quản lý trực tiếp tập thể
giáo viên, học sinh, là người đề ra các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên, phát
hiện bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh mũi nhọn, đây là trách nhiệm nặng
nề trong nhà trường.
Do vậy việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong
nhà trường cần đòi hỏi người Hiệu trưởng phải xây dựng được kế hoạch từng năm
bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên…làm thế nào để giáo viên tự nhận thấy
được nhu cầu cần thiết phải tự rèn luyện, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là
nhiệm cụ cần phải thực hiện.
2


2. Thực tiễn chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học Điền Quang 1.
Thực tiễn giáo dục của các nhà trường tiểu học trong thời gian qua đã khẳng
định, nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ là
một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu
tổ chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo
viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục trong nhà trường tiểu học.
Thực tế hoạt động của công tác quản lý, chỉ đạo bồi dưỡng, xây dựng và nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở đơn vị trường tiểu học Điền Quang 1 trong
những năm học qua cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường tiểu học Điền Quang 1 có
nhiều chuyển biến rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham ra vào các
hoạt động học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt
động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên
môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu
cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên của trường vẫn phải cố gắng nhiều
hơn nữa. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về năng lực
chuyên môn nghiệp vụ, cũng như trình độ tay nghề một cách thường xuyên, liên tục
xuyên suốt quá trình giảng dạy của người giáo viên.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN QUANG 1

1. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường trong những
năm học qua.
Trong những năm qua đội ngũ giáo viên hầu hết đều đạt chuẩn về nghề nghiệp,
nhưng còn một bộ phận chưa đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nhất là năng lực
sư phạm. Đội ngũ giáo viên trong nhà trường vừa thừa lại vừa thiếu cục bộ, không
đồng bộ về cơ cấu chuyên môn, thừa giáo viên văn hóa, nhưng lại thiếu giáo viên
dạy các môn đặc thù. Trong thực tiễn đội ngũ giáo viên ở nhà trường còn làm vệc
dựa trên kinh nghiệm, chưa thực sự đổi mới phương pháp, đổi mới cách đánh giá,
chưa gắn kết lồng ghép các hoạt động giảng dạy với thực tiễn đời sống, chưa tổ
chức các hoạt động dạy học với giáo dục kĩ năng sống cho các em. Đáng chú ý một
số đồng chí giáo viên còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm và tâm huyết với nghề,
chưa chịu khó cố gắng phấn đấu vươn lên trong công tác, chưa có ý thức tự giác, tự
học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như trình độ tay
nghề, đôi lúc còn ỷ lại, phó mặc.
Song trong những năm học gần đây nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến việc
nâng cao và phát triển chất lượng về chuyên môn của đội ngũ giáo viên và chất
lượng đại trà của học sinh thông qua nhiều hình thức đổi mới trong công tác quản lí,
chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng và đã có nhiều chuyển biến khá rõ rệt.
Năm học 2017 - 2018 trường có 20 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 02
cán bộ quản lí, 2 nhân viên và 16 giáo viên, cùng với 271 học sinh được chia thành
12 lớp trên 5 khối lớp.
Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ
chuẩn và trên chuẩn.
3


* Chia theo trình độ đào tạo:
Tổng số
CBGV
20 đ/c

Chia ra
QL
GV Văn hóa
NV
Cộng

Số
lượng
02
16
02
20

Nữ
0
12
01
14

Trình độ CM đào tạo
ĐH

TC
SC
02
0
0
0
7
5
4
02
0
0
0
11
5
4

Ghi chú

Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ trao đổi với phụ
huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ, sẳn sàng giúp đỡ, bồi
dưỡng cho các đồng chí giáo viên còn hạn chế, yếu về phương pháp cũng như
chuyên môn nghiệp vụ.
Chính vì vậy trong 3 năm học gần đây nhà trường đã đạt được những thành tích
đáng tự hào, nhất là việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên. Nhà trường đã xây
dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phát huy được sức
mạnh của mỗi cá nhân và cộng đồng. Không những phát triển về số lượng mà điều
quan trọng là đã nâng cao được chất lượng đội ngũ giáo viên trên các mặt: Năng lực
chuyên môn, năng lực sư phạm. Số giáo viên giỏi các cấp ngày một tăng lên, số
giáo viên được xếp loại chuyên môn khá giỏi ngày một nhiều. Nhà trường không có
giáo viên bị xếp loại chuyên môn yếu, kém.
* Kết quả đạt được cụ thể qua bảng số liệu thống kê như sau:
Năm học

Tổng số
GV

2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017

18
18
16

Giáo viên giỏi các cấp
Cấp
Cấp
Cấp tỉnh
trường huyện
6
1
0
7
1
0
9
2
1

Xếp loại chuyên môn
Giỏi

Khá

TB

Yếu

6
7
8

7
8
7

5
3
1

0
0
0

Qua kết quả đạt được và thành tích về giảng dạy và học tập của đội ngũ cán bộ
giáo viên có thể đánh giá như sau:
2. Ưu nhược điểm, nguyên nhân hạn chế yếu kém.
* Về ưu điểm:
Về cơ bản đội ngũ giáo viên hiện nay đã đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào
tạo và phần lớn đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Đội ngũ giáo viên đã xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác
giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề nghiệp.
Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo, đặc biệt là các
đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được trang bị nhiều kiến thức
mới, thích ứng và đáp ứng nhanh, kịp thời các điều kiện, phương tiện dạy học theo
mô hình dạy học đổi mới. Đó cũng là điều kiện để đội ngũ giáo viên trẻ được tiếp
cận và phát huy được tác dụng là mũi nhọn trong công tác giảng dạy.
Đội ngũ giáo viên nhà trường trong những năm qua đã có nhiều cố gắng phấn
đấu vươn lên trong công tác tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức kỹ năng, rèn luyện
tay nghề sư phạm, vận dụng đổi mới phương pháp dạy học một cách tich cực và
hiệu quả hơn. Qua đó cho ta thấy được chất lượng đội ngũ giáo viên được đánh giá
xếp loại hàng năm về chuyên môn cũng như kết quả các kỳ thi giáo viên giỏi các
cấp đã được nâng lên khá rỏ rệt.
4


* Những hạn chế yếu kém:
Tỉ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp đặc biệt cấp huyện, cấp tỉnh còn
ít, chất lượng học sinh đại trà, học sinh mũi nhọn chưa cao.
Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn cuối năm ở một số đồng chí giáo viên
còn đạt mức Trung bình và TB khá, kết quả tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật nâng cao
kiến thức kỹ năng, cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn thấp, chưa
hiệu quả cao, tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo Trung cấp SP vẫn còn chiếm 25%.
Việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học, cập nhật kiến thức mới, ứng
dụng CNTT trong giảng dạy ở một số đồng chí giáo viên còn chưa nhạy bén, chưa
kịp thời, kém hiệu quả.
* Nguyên nhân những hạn chế yếu kém:
- Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham ra hoạt động
chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác dạy
và học của mình.
- Một số ít giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa nổ lực cao trong
việc tự học, tự bồi dưỡng để tự vươn lên chính mình.
- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên đối với Ban giám hiệu nhà trường còn thiếu kế hoạch dài hơi cho giáo viên. Kế
hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động
giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cấp và
xác định đúng mức.
- Chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ thời gian, chưa xây
dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần, kế hoạch của các tổ chuyên
môn còn chung chung.
- Một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng của việc tự học, tự bồi dưỡng
trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và hăng hái tham gia
hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ, biện pháp tổ chức chưa phù hợp với
mọi người nên chưa kích thích được tính tích cực của mỗi cá nhân, hình thức động
viên khuyến khích, khen thưởng và nhắc nhở, phê bình thiếu phong phú, chưa thiết
thực.
- Nhận thức về đổi mới PPDH của giáo viên chưa nhận thức được sự cần thiết
về yêu cầu đổi mới, thiếu năng lực chuyển nhận thức thành việc làm cụ thể, đa số
giáo viên ngại đầu tư, tìm tòi, khám phá cách làm mới, ỷ lại các yếu tố khách quan:
điều kiện - phương tiện dạy học, nhà trường, học sinh, CMHS, công tác quản lý và
cả các ảnh hưởng xã hội.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ BỒI
DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN QUANG 1

1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Mục đích.
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên là một trong những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi
đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” trong giai đoạn hiện nay ở
đơn vị nhà trường. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về
chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường,
5


giúp giáo viên nắm vững được hệ thống kiến thức kỹ năng cơ bản, nâng cao năng
lực sư phạm thực hiện công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng
tốt các yêu cầu đòi hỏi phát triển của xã hội hiện nay.
1.2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết trong công tác đổi mới quản lý, chỉ đạo và
bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
1.2.1. Đổi mới nhận thức của Ban giám hiệu:
Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu
được trong nhà trường tiểu học.
Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung
cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
1.2.2. Nhận thức của đội ngũ giáo viên.
Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về quan điểm chỉ đạo của BGH, đội ngũ
giáo viên cần xác định rõ được vai trò quan trọng của người thầy trong việc bồi
dưỡng, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp.
Hầu hết giáo viên đều cho rằng: Bồi dưỡng, phấn đấu nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề là rất quan trọng, cần thiết, trở thành nhu
cầu tự thân của mỗi giáo viên trong nhà trường.
1.2.3. Tổ chức chỉ đạo và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.
Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên có tính chất lâu dài, thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để
thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên
môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp,
phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được hiệu trưởng đánh giá.
2. Nội dung bồi dưỡng:
2.1. Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên,
giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ
và giáo viên.
2.2. Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hóa và tin học, ngoại ngữ. Mọi
cán bộ và giáo viên phải nắm vững trình độ hiểu biết văn hóa, xã hội, khoa học và
kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả.
2.3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu, là
công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên
phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng
những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt
các môn học mà mình được phân công.
2.4. Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt
động giảng dạy – giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy
học và giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá
trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng
nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho
giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu
trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến
cho họ.
6


2.5. Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học
và giáo dục trong đội ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiêm và tham gia nghiên
cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt
hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản.
2.6. Bồi dưỡng sức khỏe cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện
nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế
độ khám sức khỏe, khám bệnh định kì, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức…
Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với Công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho giáo viên.
3. Một số giải pháp đổi mới về công tác quản lý, chỉ đaọ và bồi dưỡng nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Điền Quang 1
3.1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vấn đề đổi
mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên trong nhà trường.
Kinh nghiệm cho thấy muốn xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trước
hết người hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu, quản lý toàn diện một nhà
trường, cần phải nhận thức đúng đắn và sâu rộng về công tác bồi dưỡng và nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên.
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng
và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên
môn của mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập
được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến
thức cho mình, vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người
quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào
tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức:
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cụm, liên trường trong
cụm, sinh hoạt chuyên môn tổ khối nhằm góp ý, trao đổi học hỏi lẫn nhau về những
kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi
dưỡng và cách tư học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông
tin, tài liệu, xây dựng thư viên, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực
hành việc tự học, tự bồi dưỡng.
+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học, xây dựng
một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự
học, tự bồi dưỡng của giáo viên…
Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh
giá tiết dạy. Việc đánh giá góp ý tiết dạy của giáo viên đối với người quản lý phải
làm sao để giáo viên “Tâm phục, khẩu phục” trước những lời nhận xét, góp ý xác
đáng, từ đó giúp giáo viên rất nhiều trong việc xác định mục đích, yêu cầu của một
bài dạy đạt hiệu quả cao. Ngược lại nếu là những lời nhận xét chung chung, thậm
chí sai về kiến thức cơ bản thì nhìn nhận của giáo viên đối với Ban giám hiệu sẽ
giảm đi rất nhiều.
Vì vậy, trước khi dự giờ Ban giám hiệu phải tìm hiểu và nắm kỹ nội dung,
phương pháp cũng như xem trước nội dung bài dạy, tìm bắt kiến thức trọng tâm và
7


khó dạy, đồng thời suy nghĩ để góp ý cho giáo viên cần cung cấp, nâng cao kiến
thức cho học sinh trong tiết dạy đó.
Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư
phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản
lý về kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có quan điểm
nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi
dưỡng học sinh giỏi.
Ban giám hiệu phải coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan
trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trường.
Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt
của học sinh do mình phụ trách “Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi”.
Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng
dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý.
* Ví dụ: Một số quan điểm đổi mới nhận thức của BGH, giáo viên về chất
lượng đội ngũ giáo viên:
Nhận thức của BGH trước đây

Nhận thức của BGH hiện nay

- Đánh giá xếp loại giáo viên cuối kỳ hoặc
cuối năm học chỉ dựa vào tiết dự giờ hay
tiết thao giảng của giáo viên. Cộng với kết
quả kiểm tra hồ sơ giáo án. Do vậy không
đảm bảo được chất lượng và hiệu quả
giảng dạy. Việc dạy và học chỉ mang tính
chất hoàn thành nhiệm vụ công việc.
- Việc đi học nâng cao trình độ đào tạo
mặc dù được chú trọng quan tâm. Nhưng
hình thức tổ chức học tập và đào tạo chỉ
mạng tính chất đủ bằng cấp, kém hiệu quả,
không nâng cao được trình độ chuyên môn
cũng như trình độ tay nghề của giáo viên.
- Công tác sinh hoạt chuyên môn nhà
trường, sinh hoạt tổ khối rất hạn chế, chỉ
mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt sơ
sài, chung chung mang tính hình thức báo
cáo, diễn thuyết không cụ thể thiết thực.
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
giỏi, học sinh giỏi không được quan tâm,
phó mặc khi tham gia các kỳ thi ở trường,
huyện, tỉnh giáo viên, học sinh tự lo…vv

- Lấy chất lượng giáo viên giỏi, học sinh mũi
nhọn, chất lượng đại trà làm tiêu chí thi đua,
đánh giá xếp loại nhà trường, xếp loại giáo
viên.
- Sát hạch, phân loại giáo viên từ đó phân
công nhiệm vụ, việc làm, thanh toán các chế
độ chính sách cho cán bộ, giáo viên một cách
hợp lý.
- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu chất lượng học
sinh giáo khoán chất lượng học sinh cho giáo
viên chủ nhiệm.
- Phân công Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên
giỏi nhà trường có trách nhiệm tổ chức bồi
dưỡng, phụ đạo đội ngũ giáo viên còn yếu về
năng lực chuyên môn, bồi dưỡng chất lượng
học sinh mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn như:
sinh hoạt chuyên môn cụm, liên trường trong
cụm, sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo hình
thức góp ý, nghiên cứu bài dạy, thăm lớp dự
giờ góp ý xây dựng cho đồng nghiệp, tổ chức
các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ
kiến thức, trình độ tay nghề.
Nhận thức của giáo viên hiện nay
- Giáo viên phải chịu trách nhiệm về chất
lượng lớp đã được giao khoán và nhận chất
lượng lớp cho năm học tới.
- Tính cạnh trạnh giữa các giáo viên để được
phân lớp đã thúc đẩy giáo viên phải phấn đấu
về khả năng, năng lực của bản thân.
- Thi đua phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi các

Nhận thức của giáo viên trước đây
- Hoàn thành nhiệm vụ được hiệu trưởng
giao phó.
- Cuối năm học có đây đủ hồ sơ giáo án,
báo cáo đầy đủ kết quả kiểm tra đánh giá
xếp loại học sinh.
- Việc đi học nâng cao trình độ chuyên môn
đào tạo không thấy cần thiết: Do đã đào

8


tạo chuẩn và biên chế vào ngành, do điều
kiện gia đình kinh tế khó khăn.
- Việc tự học tự bồi dưỡng, đọc, nghiên cứu
tài liệu, viết sáng kiến kinh nghiệm không
chú trọng, quan tâm. Trừ khi giáo viên nào
đi thi giáo viên giỏi các cấp thì viết SKKN.
Bản chất giáo viên dạy song buổi lo về nhà
tham gia lao động, đi làm kinh tế thêm
kiếm tiền lo cuộc sống.

cấp, có học sinh đạt giải các kỳ thi, giao lưu
học sinh các cấp để đánh giá xếp loại GV theo
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Tích cực tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi
dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu viết
SKKN, đi học nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.

3.2. Lập kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Lập kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là việc
làm rất cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trong nhà trường. Việc
lập kế hoạch phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào sự nổ
lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải thể hiện rõ mục tiêu, nội
dung và đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện phải có tính khả thi, phù hợp với tình
hình thực tế nhà trường.
Gắn việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên vào các hoạt động chuyên môn, vào
tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trong hoạt động của nhà trường.
Đầu mỗi năm học Hiệu trưởng ra quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết
từng nhiệm vụ công việc cho từng giáo viên, tổ, khối. Tổ, khối quyết định chất
lượng từng lớp, từng khối và trong cùng một khối, nên bố trí đội ngũ giáo viên sao
cho có giáo viên trẻ, có giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, có giáo viên
đảm bảo về trình độ đào tạo và tay nghề…để họ có thể hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn theo yêu cầu của trường.
* Ví dụ: Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên của trường tiểu học
Điền Quang 1 năm học 2017 – 2018 như sau:
(Trích Quyết định số 27/QĐ-THĐQ ngày 3 tháng 8 năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ
đơn vị

Nhiệm vụ được giao

* Phụ trách chung – Thủ trưởng cơ quan.
-Tổ chức, chỉ đạo và quản lý các hoạt động dạy và học
trong nhà trường.
+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ
Hiệu
trong năm học. Tổ chức thanh kiểm tra, đánh giá xếp loại
1 Trịnh Hồng Văn
trưởng thi đua, xếp loại giáo viên, học sinh theo đúng qui định.
+ Xây dựng CSVC, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính,
NSNN theo đúng quy định.
* Dạy Bồi dưỡng học sinh mũi nhọn Môn Toán Lớp 2,3
( 02 tiết/Tuần).
2
Lê Văn Thế
Phó HT’ - Giúp hiệu trưởng tổ chức, quản lý và chỉ đạo các hoạt
-CTCĐ động trong nhà trường: Phụ trách công tác chuyên môn,
Công tác phổ cập.
+ Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng kế hoạch và tổ
chức thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chất
lượng học sinh.
9


3

Lê Văn Nam

Giáo
viên AN

4

Lê Thị Sâm

Giáo
viên

+ Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh,
thăm lớp dự giờ, KT hồ sơ giáo án.
- Ngoài ra còn phải trực tiếp tham gia một số công tác
khác do sự phân công điều động của Hiệu trưởng.
*Bồi dưỡng học sinh mũi nhọn Môn Toán 4,5 (4
tiết/Tuần)
*Giáo viên dạy môn Âm nhạc – Kiêm Tổng phụ trách
Đội.
- Tham gia giảng dạy môn Âm nhạc nghệ thuật, Phụ trách
các phong trào Văn hóa văn nghệ.
- Phụ trách và tổ chức, chỉ đạo các hoạt động Sao, Đội,
HĐNGLL, hoạt động ngoại khoá. Xây dựng và phát động
các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá văn nghệ.
Kiểm tra, đánh giá các nền nếp hoạt động ở các lớp, Khu.
* Giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp 4B – Tổ
trưởng tổ 4, 5.
- Quản lý và tổ chức, chỉ đạo các hoạt động CM Khối 4,5.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo
định kỳ, thăm lớp dự giờ, góp ý xây dựng bài cho GV
trong tổ khối, KT hồ sơ giáo án trong tổ phụ trách.

Kế hoạch cá nhân, tổ, khối chuyên môn được Ban giám hiệu kiểm tra theo
định kì hàng tuần, tháng, học kì và trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường.
3.3. Chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt chuyên môn nhằm
nâng cao chất lượng giảng dạy.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, người hiệu
trưởng cần phải xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý và chỉ đạo một nề
nếp sinh hoạt chuyên môn một cách thường xuyên, cụ thể:
+ Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên
môn, tổ, khối ở đơn vị nhà trường, sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường ở
các đơn vị cụm, trường trong huyện theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng giáo dục
và đào tạo.
+ Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn
thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả
việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua
“Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
Ví dụ 1: Kinh nghiệm đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiện
nay so với sinh hoạt chuyên môn trước đây:
Cách thức tổ chức sinh hoạt
Đổi mới nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên môn
chuyên môn trước đây
KQ đạt được
Kết quả đạt được
Nội dung
Nội dung
đối với GV
đối với GV
- Chuyên môn nhà -Giáo
viên - Chuyên môn sinh hoạt 1 đến 2 -Nâng cao khả
trường sinh hoạt nắm kết quả lần/tháng, tổ khối sinh hoạt 1 năng, năng lực của
chuyên
môn
1 hoạt
động lần/tuần. Chuyên môn, tổ, khối xây tổ trưởng, tổ phó,
10


lần/tháng; tổ khối
sinh hoạt chuyên
môn tháng từ 1 đến
2 lần/ tháng.
Với nội dung sơ sài,
diễn thuyết thông
qua báo cáo, thông
kê các kết quả hoạt
động của chuyên
môn, tổ khối, triển
khai một số nhiệm
vụ chuyên môn, tổ
khối thực hiện tiếp
theo.
- Đánh giá kết quả
học tập của học sinh
các khối lớp. Xây
dựng kế hoạch tổ
chức kiểm tra đánh
giá xếp loại học
sinh trong những
tháng tiếp theo…vv

chuyên môn
trong tháng,
ghi chép nội
dung
thực
hiện
tháng
tiếp theo. Yêu
cầu giáo viên
tổ chức thực
hiện theo kế
hoạch đã đề
ra và báo cáo
kết quả về tổ
khối

chuyên môn
nhà trường.

dựng kế hoạch trước một tuần với
các nội dung, kế hoạch cụ thể chi
tiết theo từng tuần, tháng, BGH
thường xuyên kiểm tra, giám sát và
trực tiếp tham gia chỉ đạo các buổi
sinh hoạt chuyên môn của tổ khối.
- Nội dung các buổi sinh hoạt
chuyên môn: Đa dạng hoá các nội
dung, hình thức tổ chức buổi sinh
hoạt chuyên môn như: Tập trung
xây dựng lập kế hoạch các bài dạy
khó, xây dựng các bài dạy mẫu; Tổ
chức thăm lớp dự giờ, góp ý thực
hành các tiết dạy mẫu; Tổ chức các
hội thảo chuyên đề về đổi mới
phương pháp dạy theo PPDH tích
cực; Tổ chức học tập bồi dưỡng về
kiến thức nâng cao, kiến thức dạy
các môn học (Kiến thức Toán;
T.Việt; TNXH…)…vv; Xây dựng
các tiết dạy mẫu để tham dự sinh
hoạt liên trường, cụm trường.

giáo viên được
phân công giao
nhiệm vụ tổ chức
triển khai.
-Giáo viên nắm
vững và đổi mới
được PPDH; nắm
vững thêm các kiến
thức cơ bản về các
môn học, cách tổ
chức dạy học các
bài khó dạy..vv
-Mọi giáo viên đều
phải tham gia các
tiết dạy mẫu và
góp xây dựng các
tiết dạy mẫu với
đồng nghiệp, bạn
bè giáo viên trong
nhà trường và các
trường trong cụm.

* Ví dụ 2: Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ, khối trong
tháng ở trường tiểu học Điền Quang 1 như sau:
- Xây dựng kế hoạch phải chi tiết; cụ thể theo qui định hàng tuần trong tháng và
phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí giáo viên trong tổ, khối chịu
trách nhiệm về các nội dung để triển khai và tổ chức thực hiện trong tuần.
Tổ, khối
chuyên
môn

Nội dung sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2017.
(Theo qui định hàng tháng)
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
(Tuần 1/tháng)
(Tuần 2/tháng)
(Tuần 3/tháng)
(Tuần 4/tháng)
Tổ, khối: - Xây dựng kế hoạch -Tổ chức thăm -Bồi dưỡng nâng - Tham gia các hoạt
1lần/tuần dạy học trong tuần, lớp dự giờ, cao kiến thức động chuyên môn: Làm
xây dựng 01 tiết dạy góp ý xây thông qua các đồ dùng dạy học; học
mẫu khối 4,5; (Tiết: dựng bài, dự môn học. Hướng tập và nghiên cứu tài
Tập làm văn - Lớp giờ các tiết dẫn tìm ra các liệu trong thư viên.
4A Bài: Viết Thư – dạy
mẫu. biện pháp dạy các - Xây dựng ngân hàng
GV dạy: Phạm Thị Thống
nhất dạng bài khó, đề thi, đề KT, đề khảo
Hằng); 01 tiết dạy chung
nội hướng dẫn làm và sát và đáp án chấm.
mẫu khối 1,2,3. dung,
cũng giải các bài tập - Tổ chức học tập
(Tiết: Toán – Luyện như phương Toán, Tiếng việt Chương trình BDTX
tập Lớp 3A – GV pháp hình thức khó trong SGK. theo các nội dung đã
dạy: Hoàng Thị tổ chức trong (Phân công GV quy định..vv.
Luân)
khối.
trực tiếp bồi (Phân công đ/c: Luân
Phân công lần lượt (Dự giờ góp ý dưỡng các môn hướng dẫn chỉ đạo làm
mỗi đ/c đều phải dạy hai tiết dạy học: Đ/c Thế bồi đồ dùng dạy học; đ/c
các tiết mẫu trong của 2 đ/c dưỡng hướng dẫn Sâm – Hướng dẫn chỉ
tháng.
Hằng và đ/ c các dạng bài toán đạo học BDTX nội dung
11


Luân)

khó, kiến thức
môn Toán; đ/c
Hằng bồi dưỡng
kiến thức về môn
Tiếng Việt.

2; đ/c Thắm – Hướng
dẫn xây dựng hệ thống
đề, đáp án KTĐK Giữa
học kỳ I).

Ban giám hiệu cần lựa chọn tổ chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có
uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng
lãnh đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng
sẽ kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
Các buổi sinh hoạt chuyên môn phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức,
thông qua việc trao đổi nhau về nội dung chương trình, trao đổi dạy bài khó, xây
dựng các tiết dạy mẫu, cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất, cách
hướng dẫn học sinh giải các bài văn hay, toán khó theo cách ngắn gọn, phù hợp với
đặc điểm học sinh.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 3 năm học vừa qua, do quan
điểm chỉ đạo cần phải đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường,
cũng như tổ, khối tập trung vào thực hiện và giải quyết các nhiệm vụ công việc thực
tế, trách tình trạng trình bày, liệt kê báo cáo sáo rổng. Cho nên, chất lượng sinh hoạt
chuyên đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả. Khi các tổ sinh hoạt chuyên môn, Ban
giám hiệu phân công người trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh
hoạt thông qua sổ ghi chép của giáo viên, tổ, khối.
3.4. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ các hoạt động sư phạm đối với giáo
viên, thăm lớp dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh.
Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng
dạy không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao
chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tổ
chức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đánh giá đối với giáo viên.
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm học, kế hoạch dự giờ cho cả
năm, tháng, tuần chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch tuần phải thể hiện rõ tên người
được dự giờ, mục đích dự giờ, dự dưới hình thức nào? (Dự giờ định kì, dự giờ đột
xuất, dự giờ có mời đồng nghiệp cùng dự, dự giờ tiết dạy có sử dụng công nghệ
thông tin,…).
+ Khi xây dựng kế hoạch cần bám sát phân phối chương trình, tay nghề giáo
viên xem nên dự giờ ai? Phân công ai dự? Tiết nào? Thời gian nào? Nhằm giải
quyết vấn đề gì? Đối với giáo viên có nhiều kinh nghiệm, giáo viên giỏi thì dự
những tiết khó dạy để xem bản lĩnh của giáo viên. Đối với giáo viên mới chuyển
khối hoặc tay nghề còn hạn chế, sức phấn đấu chưa cao thì dự tiết tương đối dễ dạy
như dạy kiến thức mới, tiết luyện tập xem giáo viên đó có nắm chắc quy trình lên
lớp hay không? Cách thức truyền tải nội dung bài ra sao? Đối với đối tượng giáo
viên này, thường xuyên dự giờ để giáo viên luôn luôn chuẩn bị tâm thế cũng như ý
thức đối với nghề nghiệp.
+ Việc dự giờ không thể tùy tiện, đối với người cán bộ quản lý, trước khi dự giờ
cần xem trước nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu và
phân tích cái hay, cái dở trong bài giảng của giáo viên.
+ Ban giám hiệu thường xuyên, tăng cường tổ chức đi dự giờ cùng với khối
trưởng chuyên môn hoặc kiểm tra nội bộ các hoạt động chuyên môn đối với giáo
12


viên. Sau mỗi lần kiểm tra, dự giờ thăm lớp, Ban giám hiệu có đánh giá, nhận xét
chính xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt
mạnh, điều chỉnh những mặt hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí
giáo viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
* Ví dụ: Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ
đối với giáo viên năm học 2017 - 2018 của trường TH Điền Quang 1:
Trích: Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 – 2018
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch,
nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng
kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng
lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng
lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
a) Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của Hiệu trưởng nhà trường, là
chức năng thiết yếu của công tác quản lý. .........................
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên
- Kiểm tra hoạt động sư phạm ít nhất 50% tổng số giáo viên của trường/học kỳ.
- Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm:
+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông
tin, dự giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật lao động...)
+ Kiểm tra giờ trên lớp: Dự từ 1 đến 2 tiết/buổi. Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh
giá, xếp loại theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá nhận
xét các môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc phân loại
đối tượng học sinh; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong
trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).
2. Kiểm tra các chuyên đề.
.....................................................................................................................

III. LỊCH CỤ THỂ: (Kế hoạch kiểm tra tháng 10/2017)
Thời gian
Nội dung kiểm tra
- Từ 3-6/10 - Kế hoạch năm học, kế hoạch tuần, tháng của
tổ, cá nhân giáo viên.
- Từ ngày - Kiểm tra hoạt động dạy và học của giáo viên.
9-10/10 - Dự giờ thăm lớp + dự giờ góp ý xây dựng các
- Từ ngày: tiết dạy mẫu.
11-13/10
- Kiểm tra việc chấm chữa, nhận xét trong vở
- Ngày học sinh.
24/10
- Từ ngày - Kiểm tra kế hoạch BDTX năm học 2017 -2018
25-27/10 đối với giáo viên.

Người được kiểm tra
- Tổ, khối và GV
- Thắm, Luân, Đào.
- Dự giờ thăm lớp 2 đ/c:
Hằng; Bích; Dự giờ 02 tiết
dạy mẫu: Tâm + Thanh.
- Giáo viên, học sinh: Lớp
2A - Hoa; 3B – Thủy
- Tâm, Hạnh, Viễn, Thơm
13


Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, nhà trường sẽ có kế hoạch kiểm tra đột xuất theo
chuyên đề.
3.5. Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện và tỉnh.
Ngoài ra hàng năm Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch tổ chức đợt “Hội giảng
giáo viên dạy giỏi cấp trường” có thể tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm học. Đó là dịp để
mọi giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình trước đồng nghiệp và
Ban giám hiệu. Hội giảng nhằm mục đích bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên giỏi, phát hiện tài năng chuyên môn và uốn nắn, khắc phục kịp thời những
điểm còn bất cập, hạn chế. Tổ chức hội giảng vừa là để tuyển chọn và tiếp tục bồi
dưỡng để giáo viên có cơ hội tham dự các kỳ thi giáo viên giỏi các cấp (cấp huyện,
tỉnh), đồng thời vừa là cơ hội để người giáo viên thử nghiệm việc đổi mới nội dung,
phương pháp và hình thức dạy học.
* Ví dụ: Về xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường định hướng
bồi dưỡng giáo viên tham dự kỳ thi GVG cấp huyện, tỉnh.
Trích: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Mục đích yêu cầu Hội thi.
1. Mục đích.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GVDG các cấp các, tạo điều
kiện để giáo viên thể hiện năng lực, được học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ
chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực
hiện chương trình giáo dục tiểu học .
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên,
tạo cơ hội cho giáo viên tự học, tự rèn và sáng tạo. Qua Hội thi, Ban giám hiệu nhà trường
có cơ sở để chỉ đạo, điều chỉnh việc đổi mới phương pháp dạy - học từng bộ môn, đồng thời
phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát
triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường, địa phương và của toàn ngành.
- Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu.
- Hội thi được tổ chức theo các môn học đối với giáo viên dạy các môn đặc thù và một
số môn học đối với giáo viên dạy văn hóa, được quy định trong Chương trình giáo dục
Tiểu học .
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác
dụng giáo dục, khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, truyền đạt,
phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. Nội dung và hình thức thi.
1. Nội dung.
a. Báo cáo SKKN được đánh giá trong thời gian 1 năm học gần nhất.
b. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư
phạm thuộc chương trình tiểu học hiện hành;
c. Thực hành giảng:
- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra
Hội thi, trong đó 1 tiết do GV tự chọn môn (trong số các môn: Tự nhiên và Xã hội, Khoa
học, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí) và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc
thăm (trong 2 môn Toán, Tiếng Việt).
2. Hình thức thi.
14


a. GV nộp cho BTC Hội thi 1 SKKN để Hội đồng KH nhà trường chấm, thẩm định
trước thời điểm thi.
b. Bài thi năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm:
- Bài thi gồm 2 phần:
+ Phần kiến thức chung (2.0 điểm):
+ Phần kiến thức, kĩ năng môn học (8.0 điểm):
c. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Giáo viên thực hành dạy 2 tiết.
III. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi.
1. Tổ chức thi.
2. Đánh giá các nội dung thi.
VII. Xử lí kết quả các bài thi và công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.
1. Xử lí kết quả.
2. Công nhận danh hiệu.
- GV tham gia đủ các các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định trên
được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi và cấp giấy chứng nhận.
- GV đạt xuất sắc Hội thi được Hiệu trưởng tặng thưởng.

3.6. Đa dạng hóa nội dung, hình thức bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên.
3.6.1. Đa dạng hóa nội dung bồi dưỡng.
a) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị và lòng nhân ái sư phạm.
Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo đức
của người thầy phải được coi trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người thầy cũng
phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người hiệu trưởng khi
xây dựng phong cách người thầy phải chú ý tới hai mặt. Đó là thái độ đối với công
việc và cách ứng xử trước những vấn đề, tình huống trong quan hệ với cấp trên, với
đồng nghiệp, với học sinh. Người thầy muốn làm tốt công tác giáo dục phải có tác
phong mẫu mực, tôn trọng và công bằng đối xử với học sinh, phải xây dựng uy tín
với học sinh, nhân dân và xã hội. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm
hoen ố danh dự người thầy. Phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp,
lương tâm trách nhiệm. Thông qua bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho thầy cô giáo
thêm tự hào, gắn bó với nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường.
Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm đội ngũ giáo viên là nội dung quan trọng
trong công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Với giáo viên thì tình yêu thương
học sinh thể hiện trong các hoạt động dạy học và giáo dục, đó cũng là điểm xuất
phát của tình yêu nghề mến trẻ. Ý thức thái độ và tình yêu nghề nghiệp thể hiện ở
việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành tấm gương sáng, gây
niềm tin đạo đức trước học sinh và nhân dân. Phải làm cho mọi giáo viên thấm
nhuần câu khẩu hiệu: “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
b) Bồi dưỡng năng lực sư phạm.
Đây là một yêu cầu cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Năng
lực sư phạm bao gồm: Năng lực tổ chức quá trình dạy học và tổ chức quá trình giáo
dục. Tri thức khoa học sâu rộng, vững chắc là nền tảng của năng lực sư phạm.
Người giáo viên phải có tri thức khoa học sâu rộng, vững chắc để từ đó phát triển
năng lực sư phạm. Do vậy cần tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ bản sau:
+ Thường xuyên cung cấp cho giáo viên những điều chỉnh, hoặc đổi mới nội
dung, phương pháp giáo dục và dạy học của từng mặt giáo dục, của từng môn học
trong chương trình. (Ví dụ: Thực hiện sự tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường,
15


kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông…) Hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy
và giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập của học
sinh.
+ Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế giáo án các môn học, giáo án điện tử,
năng lực ra đề, chấm thi, trả bài..vv.
+ Bồi dưỡng cho giáo viên năng lực ứng xử các tình huống trong giảng dạy và
giáo dục.
+ Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động tập
thể, năng lực thuyết phục, cảm hóa học sinh.
c) Bồi dưỡng năng lực chuyên môn.
Năng lực chuyên môn là nền tảng, là đòn bẩy của năng lực sư phạm. Muốn có
năng lực sư phạm tốt phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Bởi “Có bột mới gột
nên hồ”.
Năng lực chuyên môn hay trình độ chuyên môn bao gồm nhiều yếu tố như:
+ Kiến thức khoa học, xã hội về các phân môn trong giảng dạy và các kiến
thức liên quan.
+ Phương pháp giảng dạy phù hợp đối với từng phân môn, từng bài, kiểu bài.
+ Chất lượng bài dạy, giờ dạy.
+ Chất lượng học tập của học sinh.
+ Sự sáng tạo, khả năng vận dụng đúc rút và phổ biến kinh nghiệm.
Do đó, bồi dưỡng năng lực chuyên môn là bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Thường xuyên cung cấp những tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên quan
đến nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy theo các môn học.
+ Tạo điều kiện để giáo viên đúc rút kinh nghiệm giảng dạy.
+ Bồi dưỡng khả năng nắm bắt mục đích yêu cầu từng bài, kiểu bài, có đủ và
vững vàng kiến thức để dạy tất cả các môn và các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.
+ Đánh giá đúng chất lượng giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học
sinh.
d) Tổ chức các chuyên đề:
Một trong những công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất
lượng đội ngũ đó là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự
các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy các bộ môn học do Phòng GD,
các chương trình dự án tổ chức trong và ngoài huyện.
Hàng năm Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch triển khai một số chuyên đề
cần thiết, phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở một số môn nhất định:
Ví dụ: Chuyên đề đổi mới PPDH như: Phương pháp dạy học môn Mĩ Thuật
của Đan Mạch; Phương pháp dạy học theo Chương trình Việt Nam mới (Vnen);
Phương pháp dạy học tích cực do dự án Tầm nhìn thế giới hổ trợ đối với các phân
môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Đạo đức theo từng năm học (Mỗi năm học triển khai
từ một đến hai chuyên đề); Chuyên đề: Xây dựng kỹ năng ra đề thi giáo viên giỏi,
học sinh mũi nhọn; Chuyên đề: “Tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục: Giáo
dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường…vào các môn học”; Chuyên đề: “ Tổ chức
các hoạt động Ngoài giờ lên lớp”…vv.
e) Tổ chức bồi dưỡng giáo viên mũi nhọn tham gia các kỳ thi giáo viên dạy
giỏi các cấp.
16


Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, điều quan trọng là phải xây dựng
được đội ngũ giáo viên mũi nhọn. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần
khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi
và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu vươn lên. Muốn có trò giỏi,
trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi về chuyên môn mà
trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao với học
sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có như vậy mới được học sinh
kính trọng, mới là: “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.
Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường phải có kế hoạch xây dựng
bồi dưỡng đội tuyển giáo viên giỏi cấp trường để dự thi giáo viên giỏi các cấp thông
qua việc đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Trên cơ sở đó, Ban giám hiệu có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi dưỡng
thêm về chuyên môn như: Tăng cường dự giờ góp ý, xây dựng bài cho giáo viên dự
thi, tạo điều kiện để các đồng chí được tham gia các chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao
do Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề…
Ban giám hiệu xây dựng các tiết dạy mẫu để giáo viên dạy thử, sau đó rút
kinh nghiệm, trao đổi chân tình, góp ý thật tỉ mỉ để giáo viên có bài giảng sâu sắc,
phong phú.
3.6.2. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên.
a) Bồi dưỡng tại trường.
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tại trường mang lại hiệu quả cao phù hợp với
điều kiện và hoàn cảnh của đa số giáo viên. Tổ chuyên môn, giáo viên dạy giỏi là
những cốt cán trong công tác bồi dưỡng. Họ vừa là người gương mẫu đi đầu trong
việc bồi dưỡng, vừa có trách nhiệm giúp đỡ những thành viên trong tổ. Đổi mới nội
dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn cũng mang lại hiệu quả bồi dưỡng tốt.
Tổ chức hội giảng như: Hội giảng chào mừng theo chủ điểm, hội thi giáo viên
giỏi cấp trường..vv.
Tổ chức học tập, hội thảo theo chuyên đề do nhà trường tự tổ chức, giao cho tổ
trưởng chuyên môn, những người có năng lực cao chuẩn bị nội dung theo chủ đề
hội thảo.
Đầu tư xây dựng và tổ chức có hiệu quả các hoạt động của thư viện và góp
phần không nhỏ trong công tác bồi dưỡng. Thư viện phải có đầy đủ sách giáo khoa,
sách hướng dẫn, nhiều sách tham khảo, các loại báo, tạp chí đặc biệt là tập san
chuyên ngành (Ví dụ: Tạp chí giáo dục tiểu học, báo giải toán tuổi thơ, Báo Giáo
dục &thời đại, các SKKN đã được các cấp công nhận…). Xây dựng phòng đọc đáp
ứng nhu cầu cho giáo viên và học sinh. Tổ chức giới thiệu sách, khuyến khích giáo
viên mượn đọc, học tập. Thủ thư xây dựng kế hoạch, lên lịch cho giáo viên, học
sinh vào trong thư viện đọc và nghiên cứu tài liệu.
Tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Có thể động viên giáo
viên theo học ở các trung tâm hoặc tổ chức tại trường bằng cách thuê, hợp đồng
giáo viên ngoại ngữ (nếu trường không có giáo viên), giáo viên tin học về dạy.
b) Bồi dưỡng ngắn hạn:
Cử giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn do
Phòng GD hoặc Sở Giáo dục tổ chức theo chuyên đề. Sau khi tham dự về phải phổ
biến, triển khai và áp dụng.
17


c) Bố trí tạo điều kiện để giáo viên tham ra học các lớp đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng từ xa.
d) Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn luyện.
Xây dựng nội dung thành một phong trào thi đua. Giáo viên đăng ký vấn đề
tự học theo định kỳ sau đó viết thu hoạch trình bày để giáo viên toàn trường hoặc tổ
thảo luận, đánh giá góp ý. Học bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, theo các
chuyên đề bồi dưỡng qui định của Bộ, Sở, Phòng giáo dục. (Hiện nay đang học
BDTX theo chu kỳ 2017 – 2018).
3.7. Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.
Viết sáng kiến kinh nghiệm là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi
giáo viên cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường và tất cả
giáo viên trong trường đều tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm theo nhiệm vụ hoặc
chuyên môn của mình. Đây là điều kiện và cũng là yêu cầu bắt buộc trong các vòng
thi đối với giáo viên khi tham dự thi giáo viên giỏi từ cấp trường, huyện đến cấp
tỉnh, đối với cán bộ quản lý là điều kiện để xét các danh hiệu thi đua các cấp trong
năm học. Do vậy cần tổ chức nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm một cách nghiêm
túc, có sự đánh giá khách quan và những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cần được
áp dụng, nhân rộng phổ biến điểm hình cho giáo viên toàn trường.
Đẩy mạnh phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt hơn cho bài
giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ dùng dạy
học phù hợp với bài dạy của mình, phù hợp với việc đổi mới phương pháp, phương
tiện dạy học hiện nay. Trong ba năm học gần đây phong trào làm đồ dùng dạy học
tại đơn vị nhà trường đã trở thành chu kỳ hoạt động thường xuyên, liên tục đối với
toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường và được áp dụng vào thực hiện đổi mới
PPDH theo Phương pháp dạy học tích cực do tổ chức Tầm nhìn thế giới hổ trợ,
nhằm mục đích sử dụng và nâng cao chất lượng các tiết dạy học của giáo viên trên
lớp được sinh động và hiệu quả hơn.
3.8. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Công tác thi đua khen thưởng có tác dụng lớn trong việc đẩy mạnh, nâng cao
chất lượng các hoạt động trong nhà trường. Phải làm cho mọi người nhận thức được
mục đích của công tác thi đua khen thưởng là để đánh giá công lao, cống hiến của
mỗi cá nhân, tập thể, thi đua khen thưởng là để động viên, khuyến khích mọi thành
viên, tập thể làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Thực hiện phương châm ai làm tốt sẽ
được khen thưởng, sẽ được cử đi học cao, được đề nghị để bổ nhiệm, ai vi phạm sẽ
bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ. Công tác thi đua khen thưởng phải được duy trì
đều đặn, liên tục, đảm bảo tính công bằng và phải xây dựng thành tiêu chí thi đua để
mọi người phấn đấu. Đầu năm học, qua Hội nghị CBCC nhà trường cho các giáo
viên, tổ đăng ký danh hiệu thi đua, như: Giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, tỉnh,
danh hiệu lao động xuất sắc, LĐTT. Trong năm học có nhiều ngày lễ lớn, tổ chức
thi đua hưởng ứng chào mừng những ngày lễ lớn đó.
IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NHỮNG
NĂM HỌC QUA
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là công việc phức tạp, yêu
cầu người hiệu trưởng phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để đạt chất
lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu
18


của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong
nhà trường. Qua đó trong những năm học qua và năm học 2017 – 2018 chất lượng
đội ngũ, cũng như chất lượng giáo dục học sinh trường tiểu học Điền Quang 1 đã
có nhiều chuyển biến tích cực, rỏ rệt đáng tự hào và khích lệ qua kết quả cụ thể như
sau:
* Về chất lượng đội ngũ giáo viên.
Năm học
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 – 2018

Tổng số
GV
18
16
16

Giáo viên giỏi các cấp
Trường Huyện Tỉnh
7
1
0
9
2
1
10
3
0

Giỏi
5
8
9

Xếp loại chuyên môn
Khá
TB
Yếu
8
3
0
7
1
0
7
0
0

Qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018 đơn vị nhà
trường có 03 đ/c tham dự kỳ thi và được Ban tổ chức kỳ thi đánh giá cao: Vòng 2
thi kiểm tra kiến thức 02 đ/c: đạt 9,5/10 điểm; 01 đ/c đạt: 9/10 điểm; vòng 3 thi thực
hành cả 3 đ/c đều được công nhận giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện; 01 đ/c (Lê
Văn Nam) đạt giáo viên xuất sắc trong kỳ thi. Đó cũng là sự cố gắng nổ lực hết sức
mình của bản thân các đồng chí và cũng là thành quả của quá trình tổ chức chỉ đạo
bồi dưỡng về kiến thức cũng như phương pháp dạy học của các đồng chí trong Ban
giám hiệu, tổ khối chuyên môn và các đồng nghiệp trong nhà trường đã bồi dưỡng
giúp đỡ.
4.6. Kết quả xếp loại các mặt giáo dục.
* Xếp loại giáo dục:
Năm học
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Số
HS
221
230
271

Xếp loại năng lực
Tốt
Đạt
CCG
37%
62,1%
0,9%
40%
59,6%
0,4%
58%
42%
0

Xếp loại phẩm chất
Tốt
Đạt
CCG
66,5% 32,2%
1,3%
50,4% 48,8%
0,8%
78,5% 21,5%
0

Ghi chú

c) Xếp loại các môn học:

Năm học
2015 – 2016
2016 – 2017
2017-2018

Số
HS
221
230
271

Tốt
SL
68
70
105

TL%
30,7
30
39%

Hoàn thành
SL
TL%
151
68,4
160
69,6
166
61%

Chưa HT
SL
TL%
2
0,9
1
0,4
0
0

Ghi chú

Nhà trường ba năm liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện và được Giám đốc
Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Năm học 2016 – 2017 có 01 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh; 02 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 đ/c được Giám đốc Sở giáo dục
tặng giấy khen, 7 đ/c đạt Lao động xuất sắc.
Phần III
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận chung.
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một biện pháp quản lý
đặc biệt quan trọng, đầy khó khăn, phức tạp và có tính lâu dài, đòi hỏi người quản lý
phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp. Là những người phải có tâm, có
19


phẩm chất và năng lực cao, có tầm nhìn tổng quát với công việc và có ý thức học
hỏi vươn lên trong công tác. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quan trọng
trong nhà trường tiểu học. Do vậy phải đầu tư bồi dưỡng toàn diện “Không có thầy
giỏi, thì không có trò giỏi”.
Lãnh đạo nhà trường cần phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cần
phải chăm lo vun trồng những “Hạt giống”. Thực tế cho thấy công tác chỉ đạo bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao chất lượng giáo
dục. Nhất là đối với tình hình đội ngũ giáo viên tiểu học hiện nay còn một bộ phận
yếu về trình độ chuyên môn nghiêp vụ, lúng túng trong phương pháp dạy học mới.
Vì vậy trong quá trình quản lý người hiệu trưởng cần xác định đối tượng, nội dung
bồi dưỡng để có những giải pháp tối ưu, nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong
trường.
Cuối cùng điều quan trọng cốt yếu để giúp người quản lý thành công trong
công tác chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà
trường không chỉ bằng nhiệt tình, bằng nguyên tắc mà còn phải quản lý bằng cả tâm
hồn và nghị lực, kiến thức thực tiễn và kiến thức khoa học. Đồng thời với sự cố
gắng nổ lực phấn đấu vươn lên, lòng nhiệt tình của tập thể sư phạm nhà trường thì
chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu phát triển giáo dục một cách toàn diện trong những
năm học tiếp theo, đáp ứng yêu cầu “ Đổi mới căn bản và toàn diện” giáo dục và
đào tạo trong giai đoạn hiện nay và đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông bắt
đầu từ năm học 2019 – 2020.
2. Những kiến nghị đề xuất.
Tăng cường tổ chức nhiều hơn nữa các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, tổ
chức hội thảo về nghiên cứu khoa học, làm đề tài, viết sáng kiến kinh nghiệm, xây
dựng những đề tài, SKKN có giá trị, hiệu quả để ứng dụng trong công tác quản lý
cũng như trong dạy học ở các đơn vị nhà trường và nhân rộng trong toàn huyện.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Thế

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác
NGƯỜI VIẾT

Trịnh Hồng Văn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của BCH TW tại hội
nghị trung ương 8 khóa XI
2. Tài liệu báo cáo của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khoá XI.
20


3. Tài liệu về đổi mới Phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích
cực ở tiểu học (tài liệu tham khảo + Tạp chí giáo dục Tiểu học) của Bộ giáo dục đào
tạo.
4. Văn bản hướng dẫn số 242/PGDĐT-GDTH ngày 19/9/2017 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Bá Thước về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20172018 cấp Tiểu học;
5. Tài liệu BDTX ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08
tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI
TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Trịnh Hồng Văn
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng – Trường tiểu học Điền Quang 1

TT
1.

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá xếp
loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

Năm học đánh giá
xếp loại

C

2010 – 2011

C

2015 – 2016

Hiệu trưởng chỉ đạo công

Ngành giáo dục
tác chủ nhiệm lớp ở trường huyện Bá Thước
tiểu học
2.

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc
C)

Một số kinh nghiệm trong
việc huy động xã hội hóa giáo
dục nhằm tăng cường CSVC

Ngành giáo dục
huyện Bá Thước

tại trường TH Điền Quang 1
PHỤ LỤC
(Không)

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×