Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở trường tiểu học định hưng

MỤC LỤC
Nội dung

Mục
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

PHẦN MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


PHẦN NỘI DUNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN
THỰC TRẠNG

Một số nét về chính về Trường Tiểu học Định Hưng
Thực trạng công tác xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang
thiết bị theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở
Trường Tiểu học Định Hưng
2.2.3 Kết quả công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia Trường Tiểu
học Định Hưng
2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ
VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
MỨC ĐỘ 2 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để
nâng cao nhận thức về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia
mức độ 2
Tạo điều kiện cho lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh,
các tầng lớp nhân dân... tiếp xúc, chính kiến với các hoạt động
giáo dục nhà trường
Làm tốt công tác tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng trường
chuẩn quốc gia cấp xã và cấp huyện
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục – huy động sự đóng góp
về tài chính, vật lực của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị đóng
trên địa bàn, các nhà hảo tâm...
Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, môi
trường giáo dục
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG
THIẾT BỊ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 Ở TRƯỜNG
TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

2.4.1 Hiệu quả của bản thân
2.4.2 Kết quả các hạng mục công trình được xây dựng và các trang


thiết bị được mua sắm trong 2 năm xây dựng trường chuẩn quốc
gia mức độ 2

Trang
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
9
11
12
15
17
17
17
19

3
3.1
3.2

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ

19
19
0


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII đã
chỉ rõ: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu …”. Đất nước muốn phát triển thì phải
có con người có đủ đức, đủ tài mà nơi đào tạo con người chính là các trường
học. Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ của ngành giáo dục hiện nay là tập
trung xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia. Trường đạt chuẩn quốc gia
được xem là thước đo đánh giá hình thức hoạt động và hiệu quả đạt được của
các loại hình trường, trên cơ sở đó để thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo
nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước. Mô
hình “chuẩn” của một trường tiểu học là mục tiêu phấn đấu của tất cả các
trường tiểu học, nhằm mục đích có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
dạy học để đội ngũ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình và học
sinh có đủ các điều kiện để tham gia học tập tốt hơn nhằm phát triển toàn diện.
Chính vì vậy, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một yêu cầu hết
sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia
góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhận thức được công tác xây dựng trường chuẩn
quốc gia là giải pháp có tính chiến lược để nâng cao chất lượng toàn diện nên
nhiệm vụ hằng năm của giáo dục tiểu học huyện nhà đã quán triệt sâu sắc nhiệm
vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia đến các đơn vị trường học. Theo đó, nhiệm
vụ xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia đều được cụ thể trong kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường gắn với việc đánh giá năng lực quản lý
của người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi nhà
trường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
Thực tế, Trường Tiểu học Định Hưng được chính quyền địa phương xây
dựng dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học, 4 phòng học cấp 4 từ năm 1998 và được
công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2003, đến năm 2016 mới đủ
điều kiện công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm lần thứ 2.
Song, ngoài phòng học, phòng làm việc nhà trường còn thiếu các phòng chức
năng, sân chơi, bãi tập, khu bán trú, bồn hoa cây cảnh, trang thiết bị dạy học,
cảnh quan sư phạm …là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất
lượng toàn diện cho học sinh.
Nhìn lại tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của nhà trường
(chậm, kéo dài 13 năm mới được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia sau 5
năm lần thứ 2) và chỉ tiêu kế hoạch của Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp
huyện yêu cầu năm học 2016 - 2017 nhà trường xây dựng và được công nhận
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 4 năm học 2017 - 2018 là một thách
thức lớn đối với nhà trường và địa phương trong giai đoạn hiện nay (Chính
quyền địa phương và nhân dân vừa xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường
trung học cơ sở trên địa bàn cùng xã và xây dựng nông thôn mới) nếu không có
biện pháp, giải pháp tốt thì không thể đạt được.
Nhiệm vụ quản lý của tôi được thử thách, trải nghiệm gắn bó với việc xây
dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu học Định Hưng. Bản thân
1


tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải nắm bắt thời cơ vượt qua những
khó khăn thách thức khai thác phát huy triệt để nội lực nhà trường, địa phương,
huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị
dạy học.
Xuất phát từ những yêu cầu đó. Với trách nhiệm của người đứng đầu, đứng
trước lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tôi trăn trở tìm những
biện pháp tích cực nhất phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương để
làm thay đổi cách nhìn, cách làm so với các năm trước nhằm đẩy nhanh tiến độ
xây dựng đáp ứng với chỉ tiêu đề ra. Từ đó, có kế hoạch chiến lược không phải
trước mắt mà còn lâu dài, với những giải pháp thật cụ thể, thiết thực, khoa học.
Qua hai năm tích cực xây dựng, bản thân tôi rút ra được: “Một số biện pháp đẩy
nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường chuẩn
quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu học Định Hưng”.
1.2. MỤC ĐÍNH NGHIÊN CỨU

- Xác định cơ sở lý luận, cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của công tác xây
dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong các trường học tiểu học nói chung
và Trường Tiểu học Định Hưng nói riêng.
- Tiến hành đánh giá, điều tra thực trạng của trường chuẩn quốc gia mức
độ 1 và yêu cầu của các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 theo
Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012, phân tích nguyên
nhân, tìm những yếu tố liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn
quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu học Định Hưng.
- Đề xuất một số giải pháp có hiệu quả trong công tác xây dựng cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu học
Định Hưng trong giai đoạn hiện nay.
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu về cơ chế xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 .
- Nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Đặc điểm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, các tổ chức chính
trị, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Định Hưng,
Hội cha mẹ học sinh và tập thể giáo viên, học sinh nhà trường về xây dựng
trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Tổng kết các biện pháp tối ưu để thực hiện có hiệu quả công tác đẩy
nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu học
Định Hưng.
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu tài liệu của Đảng, quy chế, thông tư, các văn bản hướng dẫn
của Bộ; Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan về công tác xây
dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Nghiên cứu các tài liệu, các kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng trường
chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Điều tra tình hình thực tế ở địa phương.
- Phương pháp thuyết trình, phân tích, vận động...
2


2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN

Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết
của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo
dục có chất lượng toàn diện mức độ cao hơn so với mức độ 1, tạo tiền đề tiếp
cận với trình độ phát triển của các trường tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu
vực và trên thế giới.
Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục giáo dục là tất cả phương tiện vật chất
được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục
khác để đạt được mục đích giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục
là một hệ thống đa dạng về chủng loại và có một số bộ phận tương đối phức tạp
về mặt kỹ thuật. Tính đa dạng và phong phú tạo ra không ít trở ngại trong quản
lý và sử dụng.
Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng trong
phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, đồng thời là yêu cầu phát triển
mới của đất nước, của địa phương. Yêu cầu đó phải được quán triệt cả về nhận
thức và hành động trong mỗi cán bộ giáo viên nhân viên của trường và cấp ủy
Đảng, Chính quyền đến các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân ở
địa phương phải đặt dưới sự lãnh đạo sâu sắc của Đảng
Tại mục V.2 công văn số 336/GDYĐ ngày 8 tháng 9 năm 2016 về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 yêu cầu các nhà trường
Tiểu học “Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 ban
hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất
lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn
của Bộ, phòng giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
hiện việc xây dựng, kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối
thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đối với các trường đã đạt chuẩn
quốc gia, tiến hành kiểm tra, rà soát, tham mưu bổ sung các tiêu chí theo Thông
tư 59. … Lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và bán
trú: TH Định Tiến, TH Yên Phong, TH Định Long, TH Định Hưng ....”
Trên cơ sở quan điểm trên, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định
Hưng về Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 đã đề ra các mục tiêu:
“Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập góp phần
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, làm cho giáo dục
phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế và xã hội”; “Tập trung xây dựng trường
chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hoá, chuẩn hoá, xã hội hoá về cơ sở vật
chất, về công tác quản lí, công tác tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất
lượng giáo dục toàn diện thực chất. Từ nay đến tháng 5 năm 2018 phấn đấu
trường tiểu học Định Hưng được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2”.
Nhận thức từ chủ trương và tình hình thực tế của các địa phương trên cả
nước, nơi nào xây dựng được trường chuẩn quốc gia thì nơi đó giáo dục có điều
kiện phát triển toàn diện. Vì vậy, quyết tâm xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc
gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đã trở thành nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu của Trường Tiểu học Định Hưng.
3


Ngoài ra, “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, “Nhà trường
phải gắn liền với gia đình và xã hội”; do đó, xây dựng trường chuẩn quốc gia
không phải là đơn phương của nhà trường mà là của toàn xã hội. Vấn đề là vậy,
nhưng làm thế nào để xã hội cùng tham gia, cái đó còn phụ thuộc vào năng lực
của người quản lí trong công tác xã hội. Người quản lí phải biết cách tham mưu,
biết tìm cơ hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các nhóm đối tượng
mà mình cần huy động. Một khi đã hiểu về mục đích, ý nghĩa, chủ trương về xây
dựng trường chuẩn quốc gia thì tính đồng thuận trong thực hiện giữa nhà trường
và xã hội sẽ được nâng cao hơn, việc huy động các lực lượng xã hội cùng tham
gia sẽ dễ dàng hơn, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đề ra dễ thành
công hơn.
Xuất phát từ những quan điểm nêu trên, tôi tiến hành điều tra thực trạng
và trăn trở tìm giải pháp hình thành ra những việc làm để tiến hành đẩy nhanh
tiến độ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ 2 theo yêu cầu của Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất, trang
thiết bị trường học của Thông tư số 59/ 2012/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 12
năm 2012.
2.2. THỰC TRẠNG

2.2.1. Một số nét chính về Trường Tiểu học Định Hưng
Trường Tiểu học Định Hưng nằm ở trung tâm xã Định Hưng, cách trung
tâm huyện Yên Định 4 km về phía Đông Bắc. Định Hưng là một xã thuần nông,
người dân ở xã thu nhập chính bằng nghề nông, nên điều kiện kinh tế còn nhiều
khó khăn. Trường được thành lập tháng 8 năm 1954, trải qua hơn 60 năm xây
dựng phát triển và trưởng thành, thầy và trò đã kế thừa và phát huy truyền thống
của lớp lớp cha anh đi trước tạo cho mình những thành tích mới trong mọi lĩnh
vực.
Năm học 2017 - 2018 nhà trường có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên
là 24 đồng chí. Trong đó: cán bộ quản lý 3 đồng chí; giáo viên trực tiếp đứng lớp
20 đồng chí (giáo viên văn hóa 15 đồng chí; giáo viên đặc thù 4 đồng chí; giáo
viên tự chọn 1 đồng chí), 1 nhân viên hành chính. Cán bộ giáo viên đạt chuẩn và
trên chuẩn đạt tỷ lệ 100%, trên chuẩn chiếm 96%. Tỷ lệ giáo viên trên lớp
tương đương với 1,5 đáp ứng theo qui định của trường chuẩn quốc gia.
Hiện tại nhà trường 13 lớp với 385 học sinh, 13 trên 13 lớp học 2 buổi
trên ngày. Nhà trường có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tương đối
vững vàng, có giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Kết quả giáo dục của nhà
trường luôn đứng trong tốp đầu các trường cùng bậc học trong huyện. Năm học
2015 - 2016, trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen. Năm học
2016 - 2017, trường được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng “Cờ
thi đua” - là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “hai tốt”. Theo lộ trình, nhà
trường đang phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thời
gian tới.
Có được kết quả trên, bên cạnh sự đoàn kết nỗ lực hết mình trong công
tác giảng dạy, giáo dục của tập thể thầy và trò nhà trường và còn là do Ban giám
hiệu luôn tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng và các cấp lãnh
đạo địa phương, tìm hiểu, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các
4


nhà hảo tâm, đặc biệt là Hội phụ huynh học sinh thường xuyên làm tốt công tác
xây dựng bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo tốt cho hoạt
động giáo dục trong nhà trường.
2.2.2. Thực trạng công tác xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang
thiết bị theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở Trường Tiểu
học Định Hưng.
Trường Tiểu học Định Hưng được nằm ở trung tâm xã, nhà trường có
khuôn viên rộng rãi và thoáng mát (14.648 m2). Có đủ phòng học và bàn ghế cho
giáo viên và học sinh, có thư viện đạt chuẩn, có thiết bị dạy học cơ bản đảm bảo
cho công tác dạy và học. Nhà trường có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học
sinh. Tuy nhiên những hạng mục công trình và trang thiết bị chỉ đáp ứng với
trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, hiện tại
nhà trường còn thiếu rất nhiều hạng mục công trình và trang thiết bị dạy học.
Từ thực trạng trên, với trách nhiệm của người đứng đầu, trong năm học 2015 2016, tôi đã làm tờ trình trình Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp
xã nhiều lần song chưa có hiệu quả và tôi đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến
chậm tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để có biện pháp
khắc phục đó là:
- Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương xây dựng trường chuẩn
quốc gia mức độ 2 chưa được thực hiện đúng mức, chưa mang tính chiều sâu
dẫn đến quần chúng, nhân dân, phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn quan điểm
của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Đảng ủy, chính quyền địa phương chưa có những văn bản cụ thể về phát triển
giáo dục, sức lan toả yếu. Vì vậy nên các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa
bàn chưa có đóng góp lớn cho việc xây dựng và phát triển nhà trường. Đồng
thời, trong những năm đó, Ban giám hiệu nhà trường chưa quan tâm nhiều đến
lĩnh vực này mà chủ yếu tập trung vào công tác dạy học, về cơ sở vật chất, trang
thiết bị trường học chủ yếu nhờ vào hiệu quả của công tác tham mưu đối với
Chính quyền địa phương và sự trang cấp từ cấp trên.
- Nhà trường chưa có biện pháp tạo cơ hội, điều kiện để cho lãnh đạo địa
phương, phụ huynh học sinh chính kiến các hoạt động giáo dục trong nhà trường
nên lãnh đạo địa phương, phụ huynh, nhân dân chưa thấy hết được việc thiếu
thốn các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để tổ chức tốt các hoạt
động giáo dục.
- Nhận thức của một số bộ phận cán bộ chưa đầy đủ và chưa thấy được
tầm quan trọng về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, bởi lẽ
cán bộ, nhân dân, phụ huynh yên tâm với chất lượng giáo dục của nhà trường là
luôn đứng trong tốp đầu của toàn huyện nên việc xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị theo yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 chưa phải là việc làm
cấp bách trong nhà trường ở giai đoạn hiện nay. Từ việc nhận thức chưa đầy đủ
dẫn đến công tác tham mưu không thành công. Lãnh đạo địa phương cho rằng
kinh phí địa phương không có để đầu tư trong giai đoạn này vì mới xây dựng
nông thôn mới và xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
5


- Ban giám hiệu thường có những biện pháp khắc phục khó khăn trong các
hoạt động giáo dục, chưa tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các loại
hình câu lạc bộ, các phong trào thi đua ...
- Công tác xã hội hóa chưa có sức lan rộng mà mới chỉ trong phạm vi xã
nhà nên chỉ kêu gọi sự hỗ trợ bổ sung một số ít trang thiết bị dạy học.
2.2.3. Kết quả công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia Trường Tiểu
học Định Hưng
Trường Tiểu học Định Hưng đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm
2003. Đến tháng 8 năm 2013 Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia mức độ 1 kiểm
tra để công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, nhà trường không
đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 3 về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tháng 10
năm 2013, tôi được Ủy ban nhân dân huyện thuyên chuyển về trường với chức
vụ Hiệu trưởng. Tôi đã tham mưu và xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn của
trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và được Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia
công nhận lại sau 5 năm lần thứ 2 vào tháng 5 năm 2016.
Trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 nhà trường được
Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp huyện chỉ đạo và giao nhiệm vụ là một
trong các trường lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và
nuôi dạy bán trú.
Để nắm bắt rõ nguyên nhân, hạn chế của việc xây dựng trường chuẩn
quốc gia mức độ 2, tôi đã căn cứ vào Thông tư 59/2012/TT - BGDĐT ngày 28
tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công
nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đối chiếu với thực tế nhà trường, tôi
thống kê các hạng mục công trình cần tập trung xây dựng và các trang thiết bị
của nhà trường trong thời gian tới để đáp ứng với trường chuẩn quốc gia mức độ
2 cụ thể là:
Các hạng mục công trình cần
Trang thiết bị cần tập trung mua sắm và hạng
tập trung xây dựng
mục cần bổ sung tương ứng
Xây mới 4 phòng học kiên cố
60 bộ bàn ghế học sinh, 4 bộ bàn ghế giáo viên.
Xây mới 4 phòng chức năng kiên Lắp mới 01 phòng máy tin học 16 máy; 01 phòng
cố
ngoại ngữ đúng chuẩn; 01 phòng Mỹ thuật; 01
phòng Âm nhạc; 04 tivi thông minh 55inch.
Xây phòng thư viện quy chuẩn
04 bàn đọc học sinh; 10 bàn đọc giáo viên; 04 giá
đựng sách.
Xây khu bán trú đúng quy chuẩn
30 bộ bàn ghế 6 chỗ ngồi ăn; 30 gường ngủ; 04 tủ
đựng đồ; 02 tivi thông minh 55inch.
Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh 01 nhà vệ sinh tự hoại, 45m2
Quy hoạch lại khuôn viên sân Lát gạch, đổ bê tông, xây bồn hoa, đường đi,
trường
trồng cây, hoa...
Xây mới nhà bảo vệ
Xây nhà kiên cố rộng 20m2
Quy hoạch lại ao, kè ao, lan can... Quy hoạch vét sâu và kè đã, làm lan can cho
khoảng 1000 m2
Tân trang và bổ sung lại khu 12 Vôi ve, làm lan can
phòng học cũ
Làm mương, mở rộng hành lang Đổ bê tông 130m mương, 800m2 đường bê tông,
trước cổng trường.....
tường rào...

6


Trước tình hình đó, bản thân tôi với trách nhiệm của người Hiệu trưởng, tôi
nhận thấy để xây dựng được trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì việc làm cần
thiết trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 là phải xây dựng cơ sở
vật chất, trang thiết bị trường học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thiện vào
được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 5 năm 2018. Trên cơ
sở rà soát đánh giá thực trạng nêu trên, tôi chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể
về công tác xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu và mua sắm trang thiết
bị đầy đủ để đáp ứng với tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trình
xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy. Họp trao đổi thống nhất với Hội cha
mẹ học sinh trong trường. Được sự nhất trí của Chính quyền địa phương, sự
đồng thuận của Hội cha mẹ học sinh. Từ năm học 2016 - 2017, tôi đã có những
giải pháp tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia
mức độ 2 và cụ thể là xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Những
vấn đề tôi giải quyết trong quá trình xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc
gia cũng không thoát ly ngoài quy định chung của ngành, của các cấp. Điều
đáng chú ý là: Từ những quy định bắt buộc, những vấn đề đã định hướng, tôi đã
biết chọn lọc, tìm cách làm cho phù hợp với đặc điểm thực tế của nhà trường.
Những giải pháp mà tôi đã thực hiện có tính đột phá, đi tắt đón đầu, tạo sự chấp
nhận, đồng thuận ủng hộ của lãnh đạo địa phương, nhân dân, phụ huynh học
sinh và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nó đã góp phần
quyết định đến việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ
2 ở Trường Tiểu học Định Hưng đáp ứng với chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm
học 2017 - 2018 này.
2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT
CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

2.3.1. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để
nâng cao nhận thức về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2
Như chúng ta đã biết “ Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”;
chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không những là của những người
làm công tác giáo dục mà nó còn là của các cấp ủy Đảng, các cấp Chính quyền,
các cơ quan ban ngành, đoàn thể, của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
Thực tế chứng minh rằng, một trong những nguyên nhân thành công hoặc chưa
thành công trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 chính là vấn đề
nhận thức. Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp
thông tin một cách đầy đủ về đường lối, mục đích, yêu cầu, thuận lợi khó
khăn ... nhằm làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa
phương, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân theo hướng tích cực về vị trí
hàng đầu của giáo dục.
Nâng cao nhận thức về xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho
mọi người có rất nhiều con đường, nhiều hình thức. Để làm được điều này, tôi
quan tâm đến các vấn đề sau:
- Tuyên truyền thông qua các Hội nghị
Tôi thường tuyên truyền công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia thông
qua các hoạt động như: Phát biểu tham luận trong Đại hội giáo dục của địa
7


phương; phát biểu trong các lần họp của của Hội đồng nhân dân, họp Đảng bộ,
họp sơ kết tổng kết của Ủy ban nhân dân xã, Hội nghị cán bộ công chức đầu
năm; họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và họp phụ huynh toàn trường đầu năm,
cuối năm…Kinh nghiệm cho thấy, trong tham luận hay phát biểu cần hạn chế
phát biểu kể lể dài dòng về công việc đã làm hay báo cáo thành tích, mà là đi
vào công việc cụ thể mà nhà trường cần địa phương quan tâm giải quyết, cần
chú trọng giải thích vì sao phải làm như vậy? Làm thế có lợi gì cho phong trào
giáo dục địa phương? Hiện nay trường như thế nào? Cần phải phấn đấu và đầu
tư ra sao? Đề xuất thực hiện những vấn đề đã nêu…
Vào đầu năm học, tôi tổ chức họp phụ huynh học sinh tập trung toàn
trường, tôi trực tiếp tuyên truyền chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia
mức độ 2 để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, mục tiêu
trước mắt và lâu dài, đưa ra những hạng mục công trình, trang thiết bị dạy học
còn thiếu cần phải bổ sung xây dựng và mua sắm nhằm giúp cho phụ huynh học
sinh thấy rõ trách nhiệm của cha mẹ học sinh đối với nhà trường.
Phối hợp với Công đoàn nhà trường tuyên truyền trong các Hội nghị Cán
bộ viên chức đầu năm, Hội nghị sơ kết, tổng kết ... làm cho cán bộ giáo viên,
nhân viên trong trường nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,
của tỉnh, huyện, các kế hoạch của nhà trường về công tác xây dựng trường
chuẩn quốc gia mức độ 2 để làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học
sinh.
- Tuyên truyền qua hình thức đăng tải thông tin, hình ảnh, sự kiện
hoạt động của nhà trường qua mạng xã hội
Đăng tải thông tin, hình ảnh sự kiện hoạt động của nhà trường qua mạng
xã hội là biện pháp tuyên truyền thông qua cộng đồng xã hội. Biện pháp này
không mất nhiều thời gian công sức, không tốn kinh phí, không yêu cầu khoảng
cách địa điểm, số người được tuyên truyền nhiều, đối tượng được tuyên truyền
đa dạng. Đặc biệt hiệu quả có thể tăng theo cấp số cộng, số nhân khi được chia
sẽ thông tin qua nhóm và chủ thể không thể định lượng được kết quả. Đối tượng
thực hiện tuyên truyền không chỉ do nhà trường thực hiện mà do chính cộng
đồng xã hội thực hiện. Đây cũng chính là biện pháp đổi mới công tác quản lý,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục mà Nghị quyết
29/NQ/TW đã đề ra cho ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Như vậy, đăng tải thông tin, hình ảnh sự kiện hoạt động của nhà trường qua
mạng xã hội là một biện pháp tuyên truyền nhanh, hiệu quả, là phương tiện kết
nối, là con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất gắn kết các thế hệ thầy trò và lôi kéo
các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường để đáp ứng các tiêu chuẩn
của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Từ những biện pháp tuyên truyền tích cực như vậy, các cấp Ủy Đảng và
Chính quyền địa phương sẽ có nhận thức rõ, đầy đủ, cụ thể hơn về công tác xây
dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, họ đã hiểu rằng xây dựng trường chuẩn
quốc gia mức độ 2 không phải của riêng nhà trường mà là trách nhiệm của cả
cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, trước
nhân dân và trước ngành giáo dục. Từ đó, phát huy vai trò lãnh chỉ đạo trong
thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Bởi chỉ có họ mới
8


có đủ vai trò và tư cách để tập hợp các ngành, các lực lượng xã hội liên kết, hợp
tác với nhau trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Những việc tôi làm chỉ là một trong nhiều “kênh”thông tin góp phần nâng
cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của việc
xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhưng không thể phủ nhận những
kết quả mà tôi đã nhận được kết quả đáng khích lệ từ những biện pháp đã tiến
hành. Trong 2 năm học gần đây, môi trường giáo dục trong nhà trường đã có
nhiều thay đổi tích cực, cán bộ, lực lượng xã hội và nhân dân đều nhận thức rằng
chỉ có thể làm tốt công tác giáo dục thì mới đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu
của gia đình, của xã hội, nhằm mục đính xây dựng con người mới phục vụ công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2.3.2. Tạo điều kiện cho lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh,
các tầng lớp nhân dân …tiếp xúc, chính kiến với các hoạt động giáo dục
nhà trường
Để lãnh đạo địa phương, các đoàn thể trong xã, phụ huynh biết được cần
phải bổ sung cơ sở vật vất cho hoạt động giáo dục đáp ứng với trường chuẩn
quốc gia mức độ 2 tôi chỉ đạo tốt các hoạt động trong trường để họ nhìn thấy
được việc thiếu các cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ảnh hưởng không nhỏ
đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Vào đầu năm học, trong Hội nghị cán bộ công chức có mời lãnh đạo địa
phương, trưởng các tổ chức chính trị, phụ huynh trực tiếp nghe kế hoạch của nhà
trường và ý kiến của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Xây dựng kế hoạch, bổ sung
các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu đề ra, cán bộ giáo viên nhà trường đề cập
đến các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như :
- Ý kiến về nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trong địa bàn: Việc huy
động trẻ đúng độ tuổi ra lớp học xã nhà gặp nhiều khó khăn bởi vì các xã lân cận
đều nuôi dạy bán trú như: Trường Tiểu học Định Tân; Trường Tiểu học Thị trấn
Quán Lào…mà phụ huynh đều đi làm ăn xa và đi làm công ty nên việc đưa đón
con cái gặp nhiều khó khăn nên họ phải gửi con ở trường nuôi dạy bán trú mà
trường mình không có điều kiện nuôi dạy bán trú.
- Ý kiến về nâng cao chất lượng toàn diện: Để nâng cao chất lượng toàn
diện trước hết là phải đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị các phòng học bộ
môn. Đối với môn dạy đặc thù cần có phòng học riêng như môn Mĩ thuật dạy
chương trình theo phương pháp Đan Mạch yêu cầu phải có giá vẽ, sản phẩm
học sinh rất nhiều cần phải trưng bày, không có phòng riêng, không có nơi trưng
bày dẫn đến sản phẩm của học sinh bị hư hỏng không lưu giữ được những sản
phẩm đẹp để cho học sinh quan sát học tập trong quá trình giảng dạy ảnh hưởng
đến công tác thi đua của phòng giáo dục và đào tạo đề ra.
- Ý kiến về nâng cao chất lượng dạy môn học tự chọn (Tiếng Anh; Tin
học): Đối với môn Tiếng Anh, theo ma trận đề thi của Thông tư 22/2016/TTBGDĐT yêu cầu đề kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm phải đảm bảo 3 phần,
trong đó có phần nghe mà nhà trường không có điều kiện để trang bị đầy đủ
trang thiết bị như loa máy, tai nghe nên chất lượng bài làm học sinh không đáp
ứng với yêu cầu đề ra, đa số học sinh chỉ được điểm ở mức độ hoàn thành, ít có
học sinh hoàn thành tốt bài làm theo cấu trúc đề thi. Đối với môn Tin học, nhà
9


trường thiếu phòng máy, thiếu máy vi tính nối mạng Internet dẫn đến việc cho
học sinh thực hành trên máy gặp nhiều khó khăn, chất lượng giờ dạy đạt hiệu
quả chưa cao.
- Ý kiến về nâng cao chất lượng đội tuyển thể dục thể thao: Luyện tập cần
có sân bãi, hiện tại trường ta không có nơi cho học sinh ném bóng, đường chạy
điền kinh,….Nhà trường cần qui hoạch sân chơi bãi tập trong thời gian sớm nhất
để nâng cao chất lượng đội tuyển thể dục thể thao.
- Ý kiến về nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Trường học thân
thiện, học sinh tích cực”: một trong những nội dung của phong trào thi đua
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là xây dựng trường lớp xanh, sạch
đẹp, an toàn mà hiện tại khuôn viên nhà trường không được qui hoạch hợp lý;
bàn ghế học sinh chưa đảm bảo qui chuẩn; chưa kè ao, xây lan can để chống
đuối nước cho học sinh…
- Ý kiến về nâng cao chất lượng thư viện: Hiện tại cơ sở vật chất thư viện
đã xuống cấp. Diện tích phòng đọc cho giáo viên và học sinh không đảm bảo
theo yêu cầu của thư viện tiên tiến. Để các hoạt động thư viện đáp ứng với
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 nhà trường cần xây dựng cơ sở vật chất, mua
sắm trang thiết bị…
Từ những ý kiến trên, tôi làm cơ sở để chốt lại: Những nội dung các đồng
chí cán bộ giáo viên nêu là chính đáng, là yêu cầu cần thiết cho hoạt động giáo
dục để nâng cao chất lượng toàn diện và cũng là những yêu cầu cơ bản của tiêu
chuẩn 3 về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học của tiêu chuẩn trường
chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường rất mong sự quan tâm của lãnh đạo địa
phương, của phụ huynh và của các tầng lớp nhân dân trong xã tạo điều kiện xây
dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho nhà trường trong thời gian sớm nhất
để đáp ứng với yêu cầu giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài ra, để tạo bước đột phá trong nhận thức của cộng đồng tôi hướng
vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi
đua có sự chứng kiến, tham gia trực tiếp của lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ
học sinh, của các tổ chức đoàn thể trong xã, của cộng đồng. Từ đó, họ thấy được
nhu cầu cần thiết của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho
công tác giáo dục toàn diện học sinh và phối hợp thực hiện tốt mục tiêu giáo
dục. Tôi đã chỉ đạo cho chuyên môn mở rộng các loại hình câu lạc bộ trong nhà
trường: Qua việc tổ chức giao lưu các câu lạc bộ phụ huynh học sinh đã nhìn
thấy sự thiếu thốn về cơ sở vật chất như: Sân bãi, máy chiếu, loa máy, phòng
máy vi tính (phụ huynh phải mang máy tính sách tay từ nhà đến cho học sinh thi
giải toán, tiếng anh trên mạng vì nhà trường chỉ có hơn 10 máy)… học sinh phải
học ở phòng làm việc của hội đồng nhà trường nên mỗi khi hội họp tổng kết sơ
kết phòng học, bàn ghế đều phải di chuyển…
Từ những việc làm như trên, mọi người đều nghe thấy từ nguyện vọng
của cán bộ giáo viên, nhân viên, nhìn thấy sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và
trang thiết bị của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ
những hoạt động này, lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh không thể làm
ngơ trước những nhu cầu chính đáng của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho
công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo và được đã nhất trí đồng thuận cao.
10


2.3.3. Làm tốt công tác tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng trường
chuẩn quốc gia cấp xã và cấp huyện
Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, bản thân Hiệu trưởng là
thành viên trong Hội đồng giáo dục và Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia của
địa phương, là cán bộ quản lý trực thuộc phòng giáo dục và là người trực tiếp
với thực tế nhà trường nên trong lĩnh vực xây dựng trường chuẩn quốc gia
không ai hiểu và nắm rõ nội dung xây dựng trường chuẩn của đơn vị mình hơn
bản thân người Hiệu trưởng.
Chính vì vậy, tôi thực thi nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ
2, phải luôn xem mình như là một cán bộ giúp việc của lãnh đạo địa phương,
lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; phải có ý kiến tham mưu, đề xuất phương
án để lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định các vấn đề
xây dựng chuẩn ngoài khả năng quyết định của mình. Công tác tham mưu cho
lãnh đạo có tầm quan trọng rất lớn đối với hiệu quả công tác xây dựng trường
chuẩn quốc gia mức độ 2. Vì đây là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế và
tạo điều kiện cho việc xã hội hóa giáo dục triển khai thuận lợi. Để thực hiện tốt
công tác tham mưu tôi thực hiện như sau :
- Trên cơ sở các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào
tạo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, của Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Yên Định tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập ban chỉ đạo
xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đồng thời đưa chỉ tiêu xây dựng
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của nhà trường vào Nghị Quyết Đảng bộ nhiệm
kỳ 2015 - 2020 và Nghị Quyết Hội đồng nhân dân xã để triển khai thực hiện.
- Thành lập đoàn gồm có: Ban giám hiệu, trưởng các tổ chức đoàn thể,
mời đại diện phụ huynh và lãnh đạo xã, nhà thầu (Chủ thầu, ban thiết kế xây
dựng) cùng đi học tập kinh nghiệm của các trường đã đạt chuẩn trên địa bàn
(nhà trường đã thi tham quan Trường Tiểu học Định Tiến, Trường Tiểu học
Định Tân). Sau đợt học tập, Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp xã hội ý rút
kinh nghiệm những trường làm trước thống nhất và mời nhà thầu thiết kế theo
yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và có sự tư vấn về chuyên môn của
lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nhà trường xây dựng mối quan hệ với các cấp Chính quyền địa phương,
các tổ chức ban ngành đoàn thể đóng trên địa bàn, chủ động mời các đồng chí
lãnh đạo các cấp, các cơ quan ban ngành về thăm trường, báo cáo tình hình nhà
trường, những mặt nhà trường đã làm được đồng thời nêu những khó khăn
vướng mắc cần được sự chỉ đạo, quan tâm và ủng hộ của cấp trên. Luôn chủ
động tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Công tác tham mưu ở
những việc khó, phức tạp cần phải kiên trì, tham gia một lần chưa được hãy lặp
lại nhiều lần. Trình bày với một đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa xong, tìm gặp
nhiều đồng chí trong ban chấp hành, chính quyền địa phương để được tập thể
địa phương ủng hộ, đồng tình với đề xuất của nhà trường.
Từ việc làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, chính quyền
địa phương đã quyết định xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm trang
thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia bắt đầu từ tháng 1 năm
11


2017 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2018 và trích 50% nguồn kinh phí từ ngân
sách xã để xây dựng trường, huy động nhân dân đóng góp và công tác xã hội
hóa giáo dục 50% nguồn kinh phí. Tổng kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho nhà trường lên tới gần 13 tỷ đồng.
Đối với Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp huyện: Trong quá trình xây
dựng, do làm tốt công tác tham mưu, tôi đã mời được Ban chỉ đạo xây dựng
trường chuẩn quốc gia cấp huyện về trường 2 lần để tham mưu về công tác quy
hoạch và thúc đẩy tiến độ xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm trang
thiết bị.
- Lần thứ nhất vào thời điểm tháng 12 năm 2016: Đồng chí Lê Việt Hòa Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Thanh chuyên
viên Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc
gia về tư vấn chuyên môn và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế xây dựng các
hạng mục công trình, các trang thiết bị cần đầu tư mua sắm để đáp ứng với
trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Lần thứ 2 vào thời điểm tháng 1 năm 2018: tôi thấy tiến độ xây dựng
chậm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giáo dục và tiến độ xây dựng trường
chuẩn quốc gia mức độ 2 của nhà trường, tôi đã phát biểu tại Hội nghị sơ kết
ngành giáo dục và mong muốn ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp huyện tác
động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Sau đó, nhà trường được vinh dự đón Ông
Lê Xuân Thành - Thường vụ huyện ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trưởng ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia và cùng đi có lãnh đạo và chuyên
viên phòng giáo dục.
Sau mỗi lần, ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia cấp huyện về trường kiểm
tra, tư vấn, công tác xây dựng có sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm của nhà
thầu và lãnh đạo địa phương được nâng lên và họ còn hứa với các đồng chí trong
ban chỉ đạo cấp huyện là sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng vượt chỉ tiêu đề ra.
Tóm lại, trong triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiệm vụ
tham mưu của Hiệu trưởng có vai trò quan trọng. Việc tham mưu càng tích cực
sẽ giúp cho lãnh đạo địa phương và ngành có sự quan tâm hơn, chỉ đạo càng sát
sao hơn và có điều kiện thuận lợi hơn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Hiệu quả của việc tham mưu đã mang lại kết quả rõ nét sau mỗi giai đoạn, sau
mỗi lần ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia có ý kiến sát thực.
2.3.4. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục - huy động sự đóng góp về
tài chính, vật lực của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn,
các nhà hảo tâm...
Như chúng ta đã biết, xã hội hóa giáo dục là huy động và tổ chức các lực
lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục, đồng thời tạo điều
kiện cho người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem
lại. Từ đó, tạo ra cho được phong trào mọi người học tập suốt đời, cả địa phương
thành một “ Xã hội học tập”. Thực hiện liên kết các lực lượng xã hội hưởng ứng
tích cực đối với giáo dục, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ tham
gia xây dựng nhà trường. Các hình thức phối hợp làm công tác xã hội hóa giáo
dục cũng có những khía cạnh mức độ khác nhau tùy thuộc vào trình độ, sự tự
12


nguyện, tự giác, khả năng điều kiện riêng của các lực lượng xã hội và tính chất
của từng hoạt động xã hội. Như vậy, người Hiệu trưởng cần ý thức được yêu cầu
phù hợp để điều hành các hoạt động ở đơn vị, có sự liên kết thỏa thuận, hợp
đồng trách nhiệm để cụ thể hóa từng công việc sao cho đạt được hiệu quả cao.
Xây dựng các mối quan hệ cụ thể, phù hợp với nhiều tầng bậc, vai trò của từng
lực lượng xã hội trong quá trình phối hợp, song ở phương diện nào, nhà trường
luôn phải giữ vai trò nòng cốt. Để làm tốt công tác huy động sự đóng góp về tài
chính của các công ty, doanh nghiệp, các con em thành đạt của quê hương đang
sinh sống, công tác trên mọi miềm đất nước tôi tiến hành như sau:
- Tôi tranh thủ những mối quan hệ, tìm hiểu về các đối tác để có cơ hội
trao đổi với họ về kế hoạch phát triển của nhà trường, thông qua đó sẽ kêu gọi
sự ủng hộ, giúp đỡ của họ cho các vấn đề liên quan đến giáo dục của nhà
trường.Trên thực tế, ngoài các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các
doanh nhân, các nhà hảo tâm đều là người quen của cán bộ giáo viên trong
trường, là những người địa phương đã thành đạt trên các miền đất nước có
nguyện vọng đóng góp cho quê hương, là con cháu thuộc các dòng họ trong xã.
Bằng các mối quan hệ của lãnh đạo địa phương, của cán bộ giáo viên nhân viên
trong nhà trường tôi tạo mối quan hệ thông qua các sự kiện huyện tổ chức, của
địa phương, của các trường bạn tiến hành việc vận động các nhà hảo tâm, các
doanh nghiệp, doanh nhân trong địa bàn tham gia vào việc xây dựng trường
chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Tổ chức gặp trao đổi: Để việc gặp trao đổi với các công ty, doanh
nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các con em quê hương thành đạt, tôi bố
trí những người có uy tín trong nhà trường và phải có mối quan hệ tốt với họ,
tiến hành gặp gỡ và trao đổi trước mục đích, nội dung, phương thức hoạt động
để các mọi người biết và ủng hộ về mặt quan điểm. Trong trường hợp cán bộ
giáo viên nhà trường uy tín chưa cao, cần thiết thì phải nhờ những người có uy
tín khác có mối quan hệ với nhà trường. Thực tế chứng minh rằng, nếu sử dụng
các doanh nhân để tuyên truyền vận động các doanh nhân khác ủng hộ quỹ, kết
quả thu được thường cao hơn so với việc nhà trường trực tiếp đi vận động.
- Tôi viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ nguồn kinh phí nhân dịp nhà trường,
địa phương xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 kèm theo các hạng mục
công trình cần xây dựng, các trang thiết bị cần mua sắm như phần thực trạng đã
nêu. Nội dung thư ngỏ toát lên được những thành tích đạt được từ sự nỗ lực của
cán bộ giáo viên và những vấn đề nhà trường đang gặp khó khăn trong việc xây
dựng và phát triển nhà trường như:

THƯ NGỎ!
(Nhân dịp xây dựng và đón nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2)
Kính gửi: - Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã! (Gửi đi đâu kính
gửi ở đó)
- Các con em quê hương thành đạt sống trên mọi miềm đất
nước!
Trường Tiểu học Định Hưng được thành lập từ năm 1953. Trải qua hơn
60 năm phát triển và trưởng thành, thầy và trò Trường Tiểu học Định Hưng đã
kế thừa và phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, tạo dựng thêm
13


cho mình những thành tích mới, bổ sung vào truyền thống hiếu học và thành
tích của nhà trường.
Trong những năm gần đây, chất lượng nhà trường không ngừng được
nâng lên, nhà trường luôn giữ vững tốp đầu của các trường tiểu học trong toàn
huyện, có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện. Nhiều giáo viên được
công nhận “Giáo viên dạy giỏi” các cấp, được ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục tặng khen. Nhà
trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà
nước như: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bằng khen của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thanh Hóa… Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017, nhà trường
xếp thứ nhất toàn huyện về các mặt hoạt động Giáo dục và được Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng “Cờ thi đua” là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Dạy và Học,
đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và xây dựng trường đạt chuẩn
quốc gia mức độ 2.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Trường Tiểu học Định Hưng còn
gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phấn đấu xây dựng để trưởng thành.
Xã Định Hưng là một xã thuần nông, không có ngành nghề phụ, đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay, địa phương đang dốc sức “Xây dựng Nông thôn mới”,
thì việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường càng gặp
nhiều khó khăn, trong khi đó thời gian cấp trên yêu cầu nhà trường “trả nợ”
Trường chuẩn mức độ 1 và xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào đầu
năm 2018 đã đến rất gần. Song, nhà trường còn rất nhiều hạng mục về cơ sở
vật chất, như: phòng Tin học; phòng Ngoại ngữ, phòng Truyền thống; hệ thống
tivi; máy chiếu; Camer... vẫn chưa có; kinh phí tổ chức cho các hoạt động ngoại
khóa…cũng như trang thiết bị dạy – học, trang thiết bị bán trú, trang thiết bị
các phòng chức năng, khuôn viên nhà trường... Sự thiếu thốn này ảnh hưởng rất
lớn đến công tác giảng dạy, giáo dục cho các con hiện nay. Đây là một điều
thiệt thòi đáng kể so với các địa phương lân cận như: xã Định Tân, xã Định
Tiến, xã Định Hải - là các xã cùng CỤM (Hưng - Hải - Tân - Tiến) nhưng đã có
đầy đủ các điều kiện này!
Để đạt được trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào đầu năm 2018 cũng
như động viên, khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh, nhà trường rất
mong các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các con em thành đạt sống
trên mọi miền đất nước quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất động viên các
thầy cô và các em học sinh nhân xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2
nhằm khích lệ phong trào thi đua Dạy - Học, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, xây dựng nhà trường
ngày càng lớn mạnh để theo kịp các trường trong CỤM (Hưng-Hải-Tân-Tiến),
đáp ứng với sự quan tâm của tầng lớp nhân dân cũng như Đảng ủy, Chính
quyền địa phương.
Thay mặt cho các thầy cô và các em học sinh trong trường, Ban giám
hiệu nhà trường xin trân trọng gửi tới các quý công ty, doanh nghiệp, các nhà
hảo tâm, các con em thành đạt sống trên mọi miền đất nước và gia đình lời chúc
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Trân trọng cảm ơn!
14


Tôi vô cùng bất ngờ, từ các mối quan hệ thông qua lãnh đạo địa phương,
thông qua con em địa phương thành đạt, sau khi gửi thư ngỏ theo địa chỉ mà Ban
giám hiệu tìm hiểu và địa chỉ mà lãnh đạo địa phương giới thiệu và đăng tải trên
mạng xã hội, Ban giám hiệu nhà trường và Lãnh đạo địa phương được cô Lưu
Thị Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Bộ Y tế mời ra Hà Nội giao
lưu gặp mặt các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm 2 lần và đã nhận được
sự hỗ trợ về kinh phí để xây dựng nhà trường.
Sau 2 năm làm công tác xã hội hóa giáo dục cụ thể như sau:
+ Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam hỗ trợ 2 000 000 000 đồng (Hai
tỷ đồng) - cho kinh phí làm khuôn viên nhà trường.
+ Bà: Tiến sĩ Lưu Thị Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Bộ Y
tế, hỗ trợ: 20 000 000 đồng (Hai mươi triệu đồng) - Mua sắm trang thiết bị
+ Ông Lưu Đức Sơn - Giám đốc Công ty xây dựng Việt Sơn - Thành phố
Hồ Chí Minh, hỗ trợ bộ loa máy trị giá 30 000 000 đồng (Ba mươi triệu đồng)
+ Công ty xây dựng Hồng Quân hỗ trợ hệ thống cây cảnh trị giá
35 000 000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)
+ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Toan Hòa trồng 3 cây bóng mát trị giá:
6 000 000 đồng (Sáu triệu đồng)...
Từ kết quả trên, tôi nhận thức được rằng, nếu làm tốt được công tác xã hội
hóa giáo dục sẽ đáp ứng được đầy đủ hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học trong giai đoạn hiện nay, nhằm mục đích xây dựng con người mới phục vụ
công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở mục tiêu giáo
dục, mỗi cơ quan đoàn thể, mỗi cá nhân trong cộng đồng có thể tham gia vào
một số việc nhất định phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, để góp phần
thiết thực vào công tác giáo dục ở địa phương. Và từ nội dung trong thư ngỏ đó
còn có rất nhiều công ty, các nhà hảo tâm hứa sẽ tài trợ kinh phí trong buổi lễ
đón nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 để động viên cán bộ giáo viên học
sinh và nhân dân trong xã.
Từ sự hỗ trợ tài chính của phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm, các tổ
chức đoàn thể, tôi tổng hợp thành “Sổ vàng” truyền thống để tuyên truyền nhân
rộng tấm gương điển hình trưng bày phòng truyền thống của nhà trường.
2.3.5. Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, môi
trường giáo dục
Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự nghiệp phát
triển của nhà trường. Xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, môi
trường giáo dục lành mạnh sẽ tạo được uy tín, niềm tin đối với các cấp lãnh đạo
và nhân dân trên địa bàn, việc huy động xã hội hóa giáo dục nhận được sự ủng
hộ nhiều hơn. Để xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, môi trường
giáo dục lành mạnh, tôi thực hiện tốt các nội dung sau đây :
- Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác đầu tư ngân sách để cải tạo
cảnh quan sư phạm : trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí các khẩu hiệu, nội quy
lớp học... chú trọng đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập để các em có chỗ vui chơi.
Chăm lo xây dựng bồn hoa, cây cảnh, vườn trường, chú trọng công tác vệ sinh
để nhà trường thật sự xanh - sạch - đẹp. Từng bước hoàn thành các tiêu chí của
trường học thân thiện - học sinh tích cực với đúng nghĩa làm cho học sinh “Mỗi
15


ngày đến trường là một ngày vui”. Nhờ đó, mới thu hút được sự chú ý và ủng hộ
của chính quyền địa phương, của phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm quan
tâm đến giáo dục.
- Đoàn - Đội tổ chức các hoạt động vui chơi văn nghệ, thể dục thể thao,
các trò chơi dân gian vào các ngày lễ như 20/10, 20/11, 8/3, 26/3... Qua việc tổ
chức các phong trào hoạt động tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh cảm thấy yêu
trường, yêu lớp hơn, chăm chỉ học tập hơn, mỗi ngày đến trường là một ngày
vui.
- Xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong trường, giữa thầy
với thầy, giữa thầy với trò, giữa học sinh với nhau. Trong các mối quan hệ phải
thực sự đúng mực, hài hòa. Xây dựng đúng nghĩa “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
- Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích của học sinh như câu lạc bộ “Thể
dục thể thao” ; câu lạc bộ “ Nét chữ nết người” ; câu lạc bộ “Toán - Tiếng
Việt” ; câu lạc bộ “Tiếng Anh”... để tạo cho học sinh có sân chơi lành mạnh góp
phần giáo dục toàn diện học sinh.
- Nhà trường phối hợp với Đoàn - Đội tổ chức Hội thi xây dựng lớp học
thân thiện, sưu tầm tranh ảnh, cây xanh để trang trí lớp học sạch đẹp có ý nghĩa
giáo dục cao theo các chủ đề như : Góc trưng bày sản phẩm của học sinh (góc
sáng tạo ; góc nét chữ nết người, góc toán khó văn hay, góc hoa điểm tốt) ; hộp
thư bạn bè, cây sinh nhật ... và duy trì trong suốt năm học, xây dựng tập thể lớp
vững mạnh đoàn kết.
Từ những việc làm trên, đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành
mạnh, an toàn, vui tươi cảnh quan để học sinh “ Mỗi giờ đến trường là một giờ
khám phá, mỗi ngày đến trường là một ngày vui” tạo tiền đề cho công tác kêu
gọi tầng lớp nhân dân tích cực trong việc xây dựng nhà trường ngày càng phát
triển.
Bên cạnh đó, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho chi đoàn trang trí thư viện
vườn trường thật đẹp mắt, tạo ra không gian đọc sách đẹp, thu hút học sinh đọc
sách mỗi ngày. Vận dụng sự khéo léo của các đồng chí giáo viên dạy âm nhạc,
mĩ thuật, với sức trẻ của đoàn viên các đồng chí đã tạo ra những mảng màu,
những bức tranh sinh động xung quanh không gian phòng đọc sách; những bộ
bàn ghế với hình thù ngộ nghĩnh được các đồng chí đoàn viên lao động tự
nguyện cùng làm ra sản phẩm đẹp, tạo vị trí ngồi đọc sách hấp dẫn, đẹp mắt. Với
không gian lạ mắt, hàng ngày luôn thu hút học sinh đọc sách thường xuyên, từ
đó, các em vừa được giải trí vừa tìm hiểu nhiều điều mới lạ qua kho tàng trí thức
ở sách vở. Hoạt động đọc sách được duy trì thường xuyên, được cán bộ thư viện
thiết bị theo dõi, đánh giá và kiểm tra nội dung các cuốn sách các em đã đọc, tổ
chức thi giới thiệu sách vào giờ chào cờ để đánh giá học sinh.
Công tác vệ sinh luôn được nhà trường chú trọng từ vệ sinh cá nhân đến
vệ sinh trường lớp. Các em được kiểm tra vệ sinh cá nhân thường xuyên để nhắc
nhở kịp thời. Các lớp hoàn thành các khu vực vệ sinh hàng ngày và được đánh
giá thi đua hàng tuần. Tiến tới học sinh ăn ở bán trú được đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, có phòng ăn phòng ngủ riêng biệt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng
16


tốt, sức khoẻ tốt. Khu gom rác thải và hệ thống thoát nước hợp lý, vì vậy cảnh
quan trong trường luôn xanh sạch đẹp, luôn thu hút học sinh yêu thích đến
trường.
2.4. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT
BỊ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

2.4.1. Hiệu quả của bản thân
Nhìn toàn cảnh nhà trường lúc này, tôi cảm thấy vui với những gì đã làm
được trong 2 năm qua. Ngôi trường khang trang với đầy đủ các hạng mục cơ sở
vật chất, trang thiết bị dạy học, khuôn viên gọn gàng đẹp mắt…đáp ứng với yêu
cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
Phụ huynh và nhân dân phấn khởi tin tưởng vào nhà trường, uy tín của bản thân
ngày càng được củng cố vững chắc, tạo điều kiện cho công tác quản lý, chỉ đạo,
tham mưu cũng như công tác giáo dục, xã hội hóa ngày càng thuận lợi, hiệu quả
trong những năm tiếp theo.Với những kết quả đạt được và nhận định về chiều
hướng phát triển, khả năng ứng dụng của sáng kiến, tôi sẽ tiếp tục triển khai,
phổ biến rộng rãi để mở rộng ứng dụng của sáng kiến đến các đồng nghiệp.
2.4.2. Kết quả các hạng mục công trình được xây dựng và các trang
thiết bị được mua sắm trong 2 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia mức
độ 2
Cơ sở vật chất xây dựng và trang thiết bị
Số tiền đầu tư xây dựng,
đã mua sắm
mua sắm
Xây mới 4 phòng học kiên cố
Hơn 8 000 000 000 đồng
Xây mới 4 phòng chức năng kiên cố
Xây phòng thư viện quy chuẩn
Xây khu bán trú đúng quy chuẩn
200 000 000 đồng
Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh
Thiết bị bán trú và phòng Mỹ thuật, Âm nhạc
821 000 000 đồng
Thiết bị phòng Tin học, phòng Ngoại ngữ
540 000 000 đồng
Quy hoạch lại khuôn viên sân trường
Hơn 2 700 000 000 đồng
Xây mới nhà bảo vệ
Quy hoạch lại ao, kè ao, lan can...
Tân trang và bổ sung lại khu 12 phòng học cũ
Làm mương, mở rộng hành lang trước cổng Gần 400 000 000 đồng
trường.....
Tổng số tiền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Gần 13 000 000 000 đồng
và mua sắm trang thiết bị đáp ứng với tiêu
chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2
Sau hai năm áp dụng thực hiện các biện pháp trên, tháng 5 năm 2018 này
Trường Tiểu học Định Hưng đã đạt được mục tiêu đề ra. Bước vào năm học
2018 - 2019, nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất khang trang hiện đại đáp ứng
nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới. Cùng với ngân sách của xã nhà
trường đã huy động từ nguồn xã hội hóa giáo dục từ các công ty doanh nghiệp
cùng với sự đóng góp của các bậc phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất nhà
trường với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Hiện tại, cảnh quan nhà trường ngày
17


càng thay đổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với tiêu chuẩn của trường
chuẩn quốc gia mức độ 2 đúng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra và trường tiểu học
Định Hưng đang được đánh giá là trường có cơ sở vật chất, khuôn viên đẹp nhất
và hiện đại nhất trong toàn huyện (có ảnh kèm theo phần phụ lục) và trong thời
gian gần đây nhà trường được vinh dự đón rất nhiều trường về tham quan học
tập không những các trường cùng bậc học trong huyện mà có cả trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông. Và nhà trường đang được hứa hẹn được
đăng cai nhiều hội thi và đón tiếp nhiều hội nghị của ngành cũng như tiếp đón
các đoàn kiểm tra cấp trên về làm việc tại trường.
Từ kết quả đạt của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã đem
lại điều kiện dạy và học của nhà trường được tốt hơn. Chất lượng đội ngũ cũng
như chất lượng học sinh được nâng lên. Hàng năm nhà trường đều có giáo viên
giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Chất lượng các câu lạc bộ, các hội thi được nâng lên cả
về chiều sâu và chiều rộng. Nhà trường liên tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng khen “Tập thể lao động xuất sắc” và đang hướng tới Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. Chính quyền địa phương, phụ huynh
học sinh và nhân dân địa phương phấn khởi và tin tưởng vào sự phát triển lớn
mạnh của nhà trường, ngày càng phối kết hợp tốt với nhà trường trong việc
chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm để con em họ có môi
trường học tập tốt nhất. Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, nhất trí học sinh
trong trường biết yêu thương đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Uy
tín, thương hiệu của nhà trường được giữ vững.

18


3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN

Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 là
một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ nặng nề
nhưng rất vinh dự của nhà trường và địa phương, nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực
phấn đấu, huy động nhiều nguồn lực, nhiều lực lượng tham gia. Do đó, cần phải
có sự đồng lòng, đồng sức, sự chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên của các cấp uỷ
Đảng và chính quyền đoàn thể ở địa phương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Công tác tham mưu đòi hỏi phải hết sức tích cực, thiết thực. Trường Tiểu học
Định Hưng đã khởi động xây dựng trường các hạng mục công trình của chuẩn
quốc gia mức độ 2 trong năm 2017 là một cơ hội lớn, để con em địa phương
sớm có được môi trường giáo dục lành mạnh, mạng lưới trường lớp đạt chuẩn
đủ điều kiện phục vụ tốt cho các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đồng
thời đánh dấu một bước đột phá trong sự phát triển đi lên của giáo dục xã nhà.
Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia xã Định Hưng đã xác định rõ mục
tiêu, nhiệm vụ của công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các nhà
trường trong địa bàn xã nhà nói chung và đối với Trường Tiểu học Định Hưng
nói riêng, vì vậy địa phương cũng như nhà trường đã tranh thủ được sự ủng hộ,
quan tâm và chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp,
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Định, của đội ngũ thầy cô giáo Trường Tiểu
học Định Hưng, của Ban đại diện cha mẹ, học sinh và các lực lượng giáo dục
trong xã nhà, cùng nhau tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 để Trường Tiểu học Định Hưng
được kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 5
năm 2018. Trường Tiểu học Định Hưng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm
học 2017- 2018 là một sự cố gắng vượt bậc của Đảng, chính quyền, các đoàn thể
địa phương, của đội ngũ thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Định Hưng, của
ban đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục trong xã nhà. Tuy vậy,
địa phương, nhà trường còn phải phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ vững và
phát triển trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ở mức độ cao hơn trong những năm
học tiếp theo.
Như vậy qua thực tế, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học trong nhà trường là rất cần thiết, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của
người Hiệu trưởng. Nếu biết phát huy các nguồn lực, nhà trường sẽ thực hiện tốt
nhiệm vụ năm học, các thầy cô yên tâm công tác và tâm huyết với nghề, học
sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tạo không khí thi đua “ Hai tốt” ngày
càng có chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao thành tích của
nhà trường đáp ứng được mục tiêu kế hoạch đề ra.
3.2. KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ủng hộ các chủ trương của nhà trường
trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục. Tạo mối quan hệ
tốt với con em địa phương thành đạt làm ăn, sinh sống trên mọi miền đất nước,
làm cầu nối cho nhà trường giao lưu, gặp gỡ, liên hệ để nhân rộng góp phần hỗ
trợ tạo điều kiện thuận lợi bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như động viên,
19


khích lệ công tác giáo dục của nhà trường từ đó giúp phần nâng cao chất lượng
giáo dục xã nhà.
Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi trong hai năm xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở
Trường Tiểu học Định Hưng, sau mỗi năm học tôi đều rút kinh nghiệm và đưa
vào các nhóm giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Trong quá trình thực
hiện, tôi đã áp dụng song song triệt để các biện pháp này và đã có kết quả khả
quan. Song không tránh khỏi những thiết sót, rất mong nhận được sự góp ý
chân thành của các đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Yên Định, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết

Trịnh Văn Tuấn

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tư 59/2012/TT - BGDĐT - Qui định tiêu chuẩn đánh giá, công
nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia.
2. Luật giáo dục năm 2005.
3. Điều lệ trường phổ thông.
4. Thông tin về quản lý giáo dục
5. Các văn bản, đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia.

21


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Trịnh Văn Tuấn
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng – Trường tiểu học Định Hưng
huyện Yên Định – tỉnh Thanh Hóa

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số biện pháp của người
cán bộ quản lí nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục trong nhà
trường Tiểu học hiện nay.
Hiệu trưởng kiểm tra đánh
giá giờ lên lớp của giáo viên
Hiệu trưởng kiểm tra đánh
giá giờ lên lớp của giáo viên
Biện pháp chỉ đạo công tác
bồi dưỡng học sinh giỏi – HS
năng khiếu ở Trường Tiểu
học Yên Hùng
Một số biện pháp thực hiện
có hiệu quả công tác xã hội
hóa giáo dục ở Trường Tiểu
học Định Hưng giai đoạn
2013 - 2016
Một số biện pháp thực hiện
có hiệu quả công tác khuyến
học nâng cao chất lượng giáo
dục ở trường Tiểu học Định
Hưng giai đoạn 2014- 2017

2.
3.
4.

5.

6.

Kết quả
Cấp đánh
đánh giá
giá xếp loại
xếp loại
(Phòng, Sở,
(A, B,
Tỉnh...)
hoặc C)
Sở GD&ĐT

Năm học
đánh giá xếp
loại

B

2005 - 2006

A

2009-2010

B

2010-2011

Sở GD&ĐT

C

2012 - 2013

Sở GD&ĐT

C

2015-2016

Sở GD&ĐT

C

2016-2017

Phòng
GD&ĐT
Phòng
GD&ĐT

22


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN ĐỊNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT,
TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC
GIA MỨC ĐỘ 2 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HƯNG

Người thực hiện: Trịnh Văn Tuấn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Định Hưng
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

YÊN ĐỊNH, NĂM 2018
23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×