Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo mô hình trường học mới

1


MỤC LỤC
Tên nội dung

Trang

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
1.3.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

II. PHẦN NỘI DUNG
2.1.CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ.

2. 2.1.Thực trạng về việc sinh hoạt chuyên môn hiện nay ở các

trường tiểu học
2.2.2.Thực trạng việc sinh hoạt chuyên môn ở trường TH Trung
Thượng
2.3. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

2.3.1.Xây dựng kế hoạch chuyên môn
2.3.2.Chỉ đạo tổ trưởng xây dựng quy chế hoạt động của tổ
2.3.3.Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành cho tổ khối trưởng
2.3.4.Chỉ đạo tư vấn cho tổ khối trưởng quy hoạch nội dung sinh
hoạt chuyên môn tổ khối
2.3.5.Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng tổ
khối
2.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.4.1.Hiệu quả
2.4.2.Bài học kinh nghiệm
III. PHẦN KẾT LUẬN
1.1.KẾT LUẬN
1. 2.KIẾN NGHỊ

Tài liệu tham khảo

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
2


TỔ KHỐI THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Đối với một trường Tiểu học, có hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học hay
không phần lớn do quyết tâm của Ban giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường.
Với phong trào thi đua “dạy tốt , học tốt” và phương châm “tất cả tập trung cho
chất lượng dạy và học” thì hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học nói
chung chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó phản ánh được thực chất của
việc “trồng người ” và hiệu quả đào tạo của nhà trường .
Trong hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học, tổ khối chuyên môn là
tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của
nhà trường. Tổ khối chuyên môn tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá ban đầu
về kết quả giảng dạy và học tập, về phương pháp đã được dạy học, về đổi mới


nội dung chương trình ..... một cách sát thực nhất. Tổ khối chuyên môn còn là
cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh. Tổ khối
chuyên môn phải theo sát từng giáo viên trong khối để nắm bắt và khắc phục
những yếu kém về phương pháp giảng dạy, học tập. Vì vậy tổ khối chuyên môn
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn
của nhà trường. Thực tế cho thấy những trường có phong trào chuyên môn
mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đều rất chú trọng đến sinh họat
chuyên môn tổ khối. Bên cạnh đó vẫn còn một số tổ khối chuyên môn còn tồn
tại như: tổ khối có họp nhưng không bàn về chuyên môn, biện pháp giảng dạy,
sử dụng phương pháp nào phù hợp với bài của phân môn sắp dạy .... mà chỉ tập
trung giáo viên trong khối lại họp “đối phó ” hoặc bàn về các sự việc khác. Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng quan trọng nhất là nhận thức
của các tổ khối trưởng. Các buổi họp khối để sinh hoạt chuyên môn sẽ không có
hiệu quả nếu phó hiệu trưởng không theo sát và khối trưởng không say mê
chuyên môn, chỉ sử dụng phương pháp quản lý chung chung, không có kiểm tra
đánh giá thì khối chỉ hoạt động hình thức. Một nguyên nhân khác là do năng lực
quản lý của đội ngũ tổ khối còn hạn chế. Nhiều khối trưởng cũng nhận thức
được mối liên quan chặt chẽ của hoạt động tổ khối chuyên môn và việc nâng cao
tay nghề của giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy nhưng không biết bắt đầu
từ đâu để xây dựng buổi sinh hoạt tổ khối có hiệu quả và duy trì thành nề nếp.
Hiện nay, nhiều trường học đang thực hiện dạy học theo mô hình trường
học mới, học sinh không còn là nhân vật thụ động lắng nghe, ghi nhớ, học thuộc
những điều thầy cô truyền thụ; học sinh thực sự là chủ thể của quá trình học tập,
tự học theo sách, chia sẻ hợp tác với bạn, trao đổi trong nhóm và báo cáo với
giáo viên. Quá trình học tập trong mô hình trường học mới hình thành cho học
sinh thói quen tự giác, tự quản, khả năng tự học, tự đánh giá và đánh giá bạn bè,
lắng nghe chia sẻ và hợp tác. Đòi hỏi giáo viên phải có năng lực chuyên môn
thật sự vững vàng, có khả năng bao quát tốt để điều hành giúp học sinh giải
quyết những vấn đề cần thiết. Từ những đòi hỏi trên chúng ta cần phải đổi mới
3


nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà
trường sao cho thật hiệu quả. Đây chính là cơ sở, là cốt lõi của mô hình trường
học mới. Vì vậy khi mới chuyển về trường công tác tôi đã tập trung nghiên cứu
triển khai thực hiện và rút ra những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo sinh
hoạt chuyên môn; hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường
Tiểu học Trung Thượng nói riêng và chất lượng giáo dục của Huyện nhà nói
chung. Đó cũng chính là lí do để tôi chọn đề tài SKKN: “Một số biện pháp chi
đạo sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo mô hình trường học mới”.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

- Mục đích nghiên cứu là tìm ra một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn
tổ khối, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp quản lý
giáo dục theo mô hình trường học mới.
- Tạo hứng thú, lòng say mê, sự tự tin rèn luyện, nâng cao kỹ năng cho giáo viên
và học sinh trong nhà trường.
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

- Tổ khối chuyên môn trường Tiểu học Trung Thượng – Quan Sơn – Thanh Hoá
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

- Hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường tiểu học.
- Các biện pháp nâng cao trình độ, năng lực giáo viên trong tổ chuyên môn.
1.5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo xây dựng tổ chuyên môn ở trường
Tiểu học. Dựa trên cơ sở khoa học đã được khẳng định của các nhà nghiên cứu
để tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo chuyên môn của nhà trường.
- Phân tích thực trạng chỉ đạo xây dựng tổ chuyên môn của trường Tiểu học
Trung Thượng. Tìm ra những thành công cần phát huy và tồn tại hạn chế cần
khắc phục.
- Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh
hoạt tổ khối chuyên môn.
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn kiện, các công văn, tài
liệu hướng dẫn về mô hình trường học mới;
- Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập các dữ liệu thực tiễn có liên quan;
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu.

II. PHẦN NỘI DUNG
4


2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ

2.1.1. Vai trò của công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn.
Quản lý dạy học ở trường Tiểu học cũng chính là quản lý hoạt động
chuyên môn của nhà trường. Quản lý chuyên môn là quá trình giáo dục đặt ra
cho trường Tiểu học sao cho 4 nhân tố then chốt: Mục tiêu giáo dục; nội dung
giáo dục; Phương pháp giáo dục và kết quả giáo dục được tương tác thống nhất
với nhau.
Mục tiêu của giáo dục Tiểu học là hình thành cho học sinh cơ sở ban đầu
cho sự phát triển lâu dài và đúng đắn về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng
cơ bản để học tiếp lên các bậc học trên. Vì kết thúc bậc Tiểu học, học sinh phải
đạt được những chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản. Vì vậy quản lý mục tiêu giáo
dục là sự phối hợp điều khiển các tác động có chủ định vào đối tượng giáo dục
để các khía cạnh của mục tiêu giáo dục được thực hiện một cách đồng bộ.
Quản lý nội dung giáo dục là lập kế hoạch và tổ chức điều phối sao cho
các môn học, các hoạt động theo kế hoạch đào tạo được thực hiện một cách đầy
đủ và đúng với mục tiêu giáo dục.
Quản lý phương pháp giáo dục là sự tổ chức điều phối sao cho phương
pháp hỗ trợ chặt chẽ nội dung cũng hướng tới việc thực hiện mục tiêu giáo dục.
Do đó, quản lý quá trình giáo dục chính là quản lý quá trình hoạt động
của thầy và trò vì thế không chỉ người Hiệu trưởng thực hiện tốt mà phó hiệu
trưởng cũng cần quan tâm và thực hiện thật tốt công tác quản lý dạy học trong
nhà trường. Trong quá trình dạy học hoạt động dạy của thầy và hoạt động học
của trò là hai hoạt động luôn diễn ra song song và hỗ trợ nhau. Trong đó, hoạt
động dạy của thầy giữ vai trò chủ đạo, trò là người chủ động tham gia hoạt động
học một cách tích cực. Muốn có người thầy giỏi thì người làm công tác quản lý
chuyên môn cần quan tâm đến việc đổi mới nề nếp sinh hoạt chuyên môn, vì tổ
chuyên môn là tổ chức quan trọng trong nhà trường, là cầu nối tổ chức, thực
hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả về đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình
ở cấp học một cách sát thực. Vì vậy tổ chuyên môn là tổ chức có ý nghĩa quan
trọng trong việc quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học của nhà
trường.
2.1.2. Điểm mới của sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới.
- Chương trình dạy học theo mô hình trường học mới tập trung vào đổi mới nội
dung dạy học.
- Đổi mới phương pháp dạy học;
- Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh;
- Đổi mới tổ chức lớp học;
- Đổi mới về sinh hoạt chuyên môn.
Theo công văn số 86/GPF- VNEN ngày 18/03/2014 của Dự án mô hình
trường học mới tại Việt Nam, việc sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai
mô hình Vnen cần:
+ Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên có chất lượng,
tránh tổ chức một cách hình thức tại các tổ chuyên môn, trường và cụm;
5


+ Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp đối
với học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương;
+ Nâng cao năng lực cho CBQL trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực
chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho GV trong hoạt động dạy học;
+ Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa CBQL và GV, giữa GV
và GV, giữa các tổ khối chuyên môn trong trường và các trường Tiểu học;
+ Nội dung sinh hoạt phải phù hợp với nội dung chương trình trường học mới
do chính CBQL và GV đề xuất, thống nhất thực hiện.
2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

2.2.1. Thực trạng việc sinh hoạt chuyên môn ở các trường Tiểu học hiện nay
Thực tiễn cho thấy, trường nào mà công tác quản lý, chỉ đạo sinh hoạt
chuyên môn khoa học thì việc sinh hoạt tổ chuyên môn có nề nếp, nội dung sinh
hoạt bám sát yêu cầu, mục tiêu, nội dung dạy học; tháo gỡ kịp thời những khó
khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên; phong trào thi
đua dạy tốt - học tốt; chất lượng học tập của học sinh của trường đó từng bước
được nâng lên. Ngược lại, trường nào mà công tác quản lý thiếu khoa học,
buông lỏng quản lý chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn không đảm bảo thời
gian, thời lượng, nội dung sơ sài thì chắc chắn nề nếp và chất lượng giáo dục của
trường đó sẽ không cao.
Thực tế hiện nay, việc sinh hoạt chuyên môn ở các trường Tiểu học được
tổ chức theo một quy trình tương đối thống nhất. Trước tiên nhà trường phân
công cho GV chuẩn bị bài, sau đó lên lớp dạy minh họa, rồi tổ chức rút kinh
nghiệm, tìm ra những ưu điểm hạn chế và sau cùng là xếp loại giờ dạy. Với cách
tổ chức như vậy chưa thu hút được sự tham gia tích cực của GV. Chính vì vậy
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của GV rất hạn chế. Có nhiều nguyên
nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là CBQL, GV chưa xác định đúng mục đích ý
nghĩa của việc sinh hoạt chuyên môn.
Vậy làm thế nào để giáo viên hào hứng tham gia sinh hoạt chuyên môn,
dành thời gian đầu tư cho việc sinh hoạt chuyên môn là cả một vấn đề các nhà
quản lý phải quan tâm, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về thời gian, về nội
dung. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của giáo
viên, làm cho giáo viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt chuyên môn và có nhu
cầu tham gia sinh hoạt chuyên môn.
2.2.2.Thực trạng về sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học Trung Thượng
Trường Tiểu học Trung Thượng là đơn vị trường học đang thực hiện dạy
học theo mô hình trường học mới Vnen. Năm học 2017 – 2018 nhà trường có 2
tổ chuyên môn:
Tổ 1, 2, 3 có 09 đ/c. Trong đó, Đại học là 06 đ/c; CĐ: 03đ/c; TC: 0 đ/c
Tổ 4, 5 có 10 đ/c. Trong đó, Đại học là 5 đ/c; CĐ: 3 đ/c; TC: 2 đ/c
Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường tương đối ổn định về số lượng,
nhưng chất lượng đội ngũ không đồng đều. Trình độ đào tạo ban đầu thấp; năng
lực sư phạm còn nhiều hạn chế; khả năng vận dụng phương pháp dạy học mới
theo chương trình Vnen của một số giáo viên còn chưa linh hoạt. Bên cạnh đó
6


công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn và hoạt động của tổ chuyên môn trong
nhà trường còn bộc lộ một số nhược điểm sau:
- Công tác chỉ đạo chuyên môn chưa thật sự sáng tạo; nhiều khi triển khai nhưng
thiếu sự kiểm tra giám sát thường xuyên của nhà trường.
- Tổ trưởng chuyên môn chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lý
coi mình cũng như giáo viên bình thường khác; chưa phân công nhiệm vụ cho
giáo viên trong tổ theo đúng yêu cầu nhiệm vụ, chưa chủ động xây dựng và thực
hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất
lượng sinh hoạt chuyên môn.
- Nội dung sinh hoạt chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu gò
bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo
gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ.
- Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý
kiến, những vấn đề đổi mới ít được mang ra bàn bạc thảo luận. Chủ yếu là tổ
khối trưởng triển khai sau đó cả tổ đồng ý tán thành.
- Một số giáo viên còn coi nhẹ công tác bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên môn của tổ
khối; chưa nắm được vị trí, chức trách nhiệm vụ của mình trong việc góp phần
nâng cao chất lượng toàn diện.
- Một số giáo viên thiếu tự tin vào năng lực chuyên môn của mình nên không
mạnh dạn trao đổi, không góp ý với đồng nghiệp khi tham gia sinh hoạt tổ.
- Các thành viên trong tổ thường không cố định mà thay đổi hàng năm nên giáo
viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy ở khối đó.
* Kết quả khảo sát:
Thống kê chất lượng giáo viên tháng 10 năm học: 2017 – 2018
Xếp loại chuyên Xếp loại phẩm
môn
chất đạo đức
TT Tổ chuyên môn
TSGV
T
T
T K
Y T K
Y
B
B
1 Khối 1, 2, 3
9
2
4 3
0 4 5 0
0
2 Khối 4, 5
10
3
5 2
0 5 5 0
0
Cộng
19
5
9 5
0 9 10 0
0
Thống kê công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ khối
2017 – 2018:
Tổ khối 1, 2, 3
T
Nội dung bồi dưỡng
T
TS Đạt

1 BDCM về PP dạy học
9
4
5
2 BDCM về đánh giá học sinh
9
3
6
3 BDCM về tổ chức lớp học
9
5
4
BDCM về ND phụ huynh và
9
5
4
4
cộng đồng tham gia giáo dục
BDCM về điều chỉnh Tài liệu
9
4
5
5.
Hướng dẫn học

tháng 10 năm học
Tổ khối 4, 5
TS Đạt CĐ
10
6
4
10
5
5
10
6
4
10
4
6
10

5

5
7


Qua bảng thống kê trên ta thấy giáo viên trong đơn vị đều có phẩm chất
đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao; Tuy nhiên
kết quả xếp loại chuyên môn còn khiêm tốn; vẫn còn tỷ lệ giáo viên xếp loại
Trung bình. Mặt khác tổ khối chuyên môn đã có nhiều nội dung bồi dưỡng cho
giáo viên thông qua các hoạt động triển khai trong năm học; Tuy nhiên vẫn còn
nhiều giáo viên chưa đạt theo yêu cầu đặt ra. Vậy làm thế nào để nâng cao chất
lượng đội ngũ. Vấn đề trên đặt ra cho người làm công tác quản lý tìm ra những
biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động chuyên môn, đặc biệt là việc sinh hoạt
chuyên môn tổ khối để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.
2.3. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.3.1. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn:
Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trong hoạt động giáo dục có ba cấp
độ là tổ chuyên môn, trường và cụm trường.
Lập kế hoạch chỉ đạo chuyên môn tạo khả năng ứng phó với sự bất định
và thay đổi trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn nói chung và dạy học nói
riêng. Lập kế hoạch chỉ đạo chuyên môn tạo điều kiện cho các cấp quản lý tập
trung vào những mục tiêu nhất định. Qua kế hoạch các nhà quản lý có cách nhìn
toàn diện, tổng thể về quá trình vận động, tiến lên của tổ chức. Qua đó thấy được
sự ảnh hưởng, tương tác giữa các bộ phận, làm cho sinh hoạt chuyên môn trở
thành nền nếp, tích cực hóa hoạt động của nhà trường theo mục đích đã đề ra.
Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cho phép lựa chọn những phương án tối ưu,
tiết kiệm nguồn lực, tạo hiệu quả cho tổ chức giáo dục; đồng thời tạo điều kiện
dễ dàng cho việc kiển tra, giám sát.
Chính vì những lý do trên nên kỹ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn
là kỹ năng quan trong nhất. Ngay từ đầu năm học chuyên môn nhà trường xây
dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể cho cả năm học và gửi xuống các tổ khối
cùng thực hiện.
Kế hoạch tổ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch
năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Khi xây
dựng cần căn cứ vào thực tiễn của nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, điều
kiện về cơ sở vật chất và thực tiễn học sinh. Trong kế hoạch tổ chuyên môn thì
nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là một phần quan trọng. Nội dung này phải
thể hiện được những công việc cần làm cho cả năm học và bổ sung những vấn
đề nhà trường chỉ đạo hoặc nảy sinh như tăng cường biện pháp bồi dưỡng học
sinh các Câu lạc bộ; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành; học sinh còn hạn chế về
Tiếng việt...; những vấn đề giáo viên chưa nắm vững hoặc gặp khó khăn trong
quá trình giảng dạy, đặc biệt quan tâm đến giáo viên có năng lực chuyên môn
hạn chế
2.3.2.Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động của tổ
khối.
Trước khi xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chuyên môn cần thực hiện
những quy chế sau:
8


- Đảm bảo thời gian sinh hoạt tổ khối 2 lần/1 tháng.
- Mạnh dạn phát biểu ý kiến, thống nhất kế hoạch trong tổ.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành sự phân công của tổ và của nhà trường.
- Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, ham học hỏi, tự bồi dưỡng chuyên môn
nâng cao trình độ nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức tác phong sư phạm.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, của tổ, tất cả giáo viên trong
tổ tự xây dựng kế hoạch cá nhân, tham gia xây dựng kế hoạch tổ và cam kết
thực hiện một số kế hoạch sau:
+ Kế hoạch hoạt động năm học, tháng, tuần.
+ Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh ở các môn học theo từng giai đoạn.
+ Kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, bồi dưỡng học sinh các Câu
lạc bộ (HSnăng khiếu).
+ Kế hoạch giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
+ Kế hoạch tham gia các phong trào thi đua: Dạy tốt- học tốt, phong trào giữ
vở sạch – viết chữ đẹp…
2.3.3.Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành cho tổ trưởng:
Tổ trưởng chuyên môn thường là những người có phẩm chất đạo đức tốt,
có năng lực chuyên môn, có sức khoẻ tốt được Ban giám hiệu tin tưởng, giáo
viên tin cậy nhưng lại chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ như Hiệu trưởng, Phó
hiệu trưởng. Vì vậy tôi quan tâm đến việc bồi dưỡng năng lực tổ chức, chỉ đạo
chuyên môn trong tổ. Đó là các kiến thức kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạc tổ theo năm học, tháng, tuần; Bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra nội bộ,
kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra việc thực hiện chương trình, thời khoá biểu của
các thành viên trong tổ; kiểm tra hiệu quả giáo dục của các thành viên trong tổ,
tham gia kiểm tra toàn diện giáo viên theo sự điều động của Hiệu trưởng.
Bồi dưỡng cho tổ trưởng kỹ năng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Tiểu học.
Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, sắp xếp nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
cho cả năm học, cho từng buổi cụ thể.
Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành một buổi sinh hoạt chuyên môn; tổ
chức một chuyên đề, một cuộc thi trong tổ; một số kỹ năng ra đề kiểm tra cho
học sinh trong các đợt kiểm tra định kì theo Thông tư 22; phân công nhiệm vụ
cho các thành viên trong tổ đúng người đúng việc; kiểm tra đôn đốc để điều
chỉnh và giúp đỡ giáo viên một cách kịp thời.
Cung cấp cho tổ trưởng chuyên môn hệ thống văn bản làm cơ sở pháp lý
cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
2.3.4. Chỉ đạo, tư vấn cho tổ trưởng quy hoạch nội dung sinh hoạt chuyên
môn, thiết kế và thực thi một buổi sinh hoạt chuyên môn.
2.3.4.1.Nội dung sinh hoạt chuyên môn:
Năm học 2017 – 2018, tôi chỉ đạo và tư vấn cho tổ trưởng sinh hoạt
chuyên môn tập trung và các vấn sau:
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phương pháp dạy học;
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung đánh giá học sinh;
9


- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung tổ chức lớp học;
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phụ huynh và cộng đồng cùng tham
gia vào hoạt động giáo dục;
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung điều chỉnh tài liệu dạy học;
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phương pháp Bàn tay nặn bột;
- Sinh hoạt chuyên môn về nội dung Giữ vở sạch- viết chữ đẹp.
- Sinh hoạt chuyên môn về phương pháp kỷ luật tích cực trong trường…
2.3.4.2.Hình thức sinh hoạt chuyên môn:
- Tổ chức xem băng hình, dự giờ, nêu tình huống sư phạm có thật hoặc
tình huống giả định;
- Tạo cơ hội cho GV tham gia tập huấn, tổ chức cho họ báo cáo hoặc tập
huấn lại cho đồng nghiệp trong trường.
- Hình thức sinh hoạt chuyên môn chủ yếu là rút kinh nghiệm qua quan
sát phân tích qua một bài dạy cụ thể.
* Hoạt động sinh hoạt chuyên môn gồm các bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
Bước 2: Tổ chức dạy học minh họa và suy ngẫm
Bước 3: Thảo luận chung
Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn dạy học
2.3.4.3. Một số nội dung thực hành sinh hoạt chuyên môn:
a . Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phương pháp dạy học:
Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phương pháp dạy học được tổ chức
thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
*Quy trình gồm 4 bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:
- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà GV, cán bộ
quản lý quan tâm, gặp vướng mắc khó khăn cần được chia sẻ hỗ trợ trong hoạt
động dạy học. Trong kế hoạch cần nêu rõ: bài dạy minh họa, người dạy, minh
họa, thời gian và địa điểm dạy…Khuyến khích GV tự nguyện đăng ký, lựa
chọn bài học, chủ động chuẩn bị bài căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh
hoạt chuyên môn.
- GV dạy minh họa chuẩn bị bài dạy. Trong quá trình chuẩn bị, GV trao
đổi về kế hoạch bài dạy với đồng nghiệp cùng tổ. Trên cơ sở xác định rõ mục
tiêu bài học với trình độ học sinh, điều kiện trường lớp để dự kiến điều chỉnh nội
dung dạy học, tiến trình diễn ra các hoạt động dạy học phương tiện và đồ dung
dạy học cần thiết.
- Phân công GV, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ GV dạy minh họa
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác.
- Bố trí lớp dạy minh họa có đủ chỗ ngồi hoặc đứng cho người dự giờ phù
hợp với không gian lớp học.
Bước 2: Tổ chức dạy minh họa, dự giờ và suy ngẫm:
Việc tổ chức dạy minh họa và dự giờ không làm ảnh hưởng đến việc dạy
của GV và việc học của HS.
10


Khi dự giờ người dự phải chuyển đối tượng quan sát từ GV sang HS, cần
quan sát một cách tỉ mĩ thái độ, nét mặt, hành vi, lời nói, cử chỉ, sự quan tâm của
HS với bài học, mối quan hệ giữa HS, việc làm và sản phẩm của HS. Người dự
cần chọn vị trí thuận lợi để quan sát hoạt động học của HS nhằm trả lời các câu
hỏi:
+ HS có nắm được các yêu cầu của hoạt động không?
+ HS có thực sự tự học, có tích cực thực hiện các hoạt động không?
+ Nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm như thế nào? HS trong nhóm
có tích cực, hợp tác khi học nhóm không?
+ Sản phẩm của từng nhóm, từng HS như thế nào?
+ GV giám sát hỗ trợ hoạt động học của từng nhóm/ HS như thế nào?
+ Hội đồng tự quản và công cụ của lớp học được phát huy tác dụng như
thế nào?
Bước 3: Thảo luận chung:
- Các GV cùng chia sẻ, suy ngẫm của mình về bài học trên cơ sở lắng nghe
và tôn trọng lẫn nhau. Việc thảo luận không tập trung vào đánh giá xếp loại GV,
không xếp giờ dạy mà chủ yếu nhằm phân tích các tình huống quan sát từ các
hoạt động học và kết quả học tập của HS trong giờ học. Trước hết cần nhấn
mạnh những điểm thành công của giờ học, bện cạnh đó chỉ ra nguyên nhân HS
chưa tích cực hoặc chưa đạt được kết quả trong bài học và tìm giải pháp phù hợp
để nâng cao chất lượng bài học nhằm tạo cơ hội cho mọi HS tham gia vào quá
trình học tập.
- Cuối buổi thảo luận người chủ trì tổng kết các vấn đề nổi bật qua thảo
luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để hoạt động của HS được tốt hơn.
Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn dạy học:
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua
dự giờ, các GV nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới hoạt động dạy học
theo mô hình trường học mới vào thực tiễn dạy học ở lớp.
b. Sinh hoạt chuyên môn về nội dung đánh giá học sinh.
Đối với nội dung đánh giá thường xuyên nên tổ chức sinh hoạt chuyên
môn thông qua hoạt động dự giờ; Đối với nội dung đánh giá định kỳ nên tổ chức
sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu đề kiểm tra, cách xây dựng ma trận đề
kiểm tra, nội dung dạy học, kết quả học tập của học sinh…
*Cần thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:
Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào các nội dung cụ thể mà GV, CBQL
quan tâm, gặp vướng mắc khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong đánh giá học
sinh. Cần nghiên cứu kỹ công văn 5737/BGD ĐT-GDTH ngày 21/8/2013 về
hướng dẫn thí điểm đánh giá HS tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam;
Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014; Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT
ngày 06/11/2016 và dựa trên thực tiễn đánh giá học sinh ở lớp, trường để xây
dựng kế hoạch trong sinh hoạt chuyên môn. Đối với nội dung đánh giá thường
xuyên trong kế hoạch cần nêu rõ bài dạy minh họa, thời gian và địa điểm dạy…
11


Đối với đánh giá định kỳ và các nội dung khác cần nêu rõ người chuẩn bị nội
dung, đề kiểm tra, bài kiểm tra,..Khuyến khích GV tự nguyện đăng ký nội dung
về đánh giá HS để chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn.
Bước 2: Tổ chức, triển khai
- Tổ chức dạy minh họa và dự giờ. Việc dự giờ tập trung vào nội dung
đánh giá thường xuyên theo tiến trình bài học và hoạt động giáo dục của GV và
HS nhằm trả lời câu hỏi:
+ GV quan sát hỗ trợ, đánh giá hoạt động học của từng nhóm/từng HS
như thế nào?
+ GV có vận dụng kỷ luật tích cực khi nhận xét, đánh giá HS không?
+ Các kỹ thuật đánh giá trên lớp nào được GV sử dụng?
+ HS có biết cách tự đánh giá và đánh giá bạn không?
+ Kết quả đánh giá của GV và kết quả HS tự đánh giá và đánh giá bạn
như thế nào?
+ GV ghi sổ theo dõi chất lượng đánh giá sau giờ dạy như thế nào?
+ Nên điều chỉnh hoạt động dạy học như thế nào sau giờ dạy?
Bước 3: Thảo luận chung
- Sau khi dự giờ, cần tập trung thảo luận về đánh giá thường xuyên học
sinh trong giờ học, các kỹ thuật đánh giá trên lớp. Trên cơ sở đó làm rõ những
điều đã học tập được, chia sẻ những băn khăn những đề xuất nhằm giúp HS học
tốt hơn thông qua đánh giá.
- Đối với các nội dung đánh giá định kỳ, khen thưởng, tổng hợp đánh giá,
trước khi thảo luận, GV được phân công thuyết trình về nội dung đã chuẩn bị kết
hợp với thực tiễn đánh giá, nêu rõ cách làm. Trên cơ sở đó, căn cứ vào thực tiễn
lớp, trường mình, các GV khác cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay,
những khó khăn vướng mắc và cùng tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn.
- Cuối buổi thảo luận, người chủ trì có thể tổng kết các vấn đề cần suy
ngẫm về đánh giá HS nhằm giúp HS có thể học tập có hứng thú và tiến bộ hơn.
Những người tham dự có thể tự suy ngẫm và lựa chọn biện pháp cho việc đánh
giá lớp mình phù hợp.
Bước 4: Áp dụng vào đánh giá học sinh
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập thông qua
dự giờ hoặc nghiên cứu cách đánh giá bài định kỳ các GV nêu rõ phương hướng
áp dụng để đổi mới cách đánh giá HS theo mô hình trường học mới vào thực
tiễn dạy học ở lớp mình.
c. Sinh hoạt chuyên môn về nội dung tổ chức lớp học.
Sinh hoạt chuyên môn về tổ chức lớp học có thể tổ chức dưới hình thức
chuyên đề thông qua quan sát của Hội đồng tự quản và các công cụ thúc đẩy
hoạt động của Hội đồng tự quản của một lớp học cụ thể.
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:
Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà GV, CBQL
quan tâm, gặp vướng mắc khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong việc tổ chức
lớp học theo mô hình trường học mới. trong kế hoạch cần nêu rõ lớp được chọn
12


để minh họa cho việc thành lập và triển khai hoạt đông của Hội đồng tự quản và
các công cụ thúc đẩy hoạt động của Hội đồng tự quản. Có thể lựa chọn nội dung
để xây dựng như sau:
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ HS thành lập Hội đồng tự quản.
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ Hội đồng tự quản hoạt động hiệu quả, phát huy
tác dụng các công cụ để tổ chức hoạt động của Hội đồng tự quản.
+ Cách tổ chức cho HS xây dựng, sử dụng, quản lý và phát triển góc học
tập; Thư viện lớp học; Bản đồ cộng đồng; Góc cộng đồng…
+ Cách tổ chức nhóm, bồi dưỡng nhóm trưởng, quản lý và giám sát học
sinh học theo nhóm…
- Lớp học được chọn để tham quan chuẩn bị trình bày, thuyết trình về tổ
chức lớp học ở lớp mình.
- Phân công giáo viên, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ chuẩn bị
Bước 2: Tổ chức tham quan Hội đồng tự quản, các công cụ phục vụ Hội
đồng tự quản của lớp học, giao lưu với học sinh
- Lớp được chọn để tham quan giới thiệu về tổ chức lớp học của lớp mình
cho khách tham quan quan.
- Các giáo viên tham quan không gian lớp học, giao lưu với học sinh, tìm
hiểu về cách tổ chức Hội đồng tự quản, cách giáo viên rèn luyện cho học sinh
các kỹ năng cần thiết để có thể tự học và học nhóm theo mô hình Vnen; cách sử
dụng và phát huy các công cụ trong lớp học đối với hoạt động dạy học…
Bước 3: Thảo luận chung
Sau k hi tham quan Hội đồng tự quản và công cụ của Hội đồng tự quản
của lớp học, tiến hành trao đổi thảo luận:
+ GV được phân công thuyết trình nội dung đã chuẩn bị và cùng trao đổi
với giáo viên trong tổ về những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn giúp đỡ
học sinh tổ chức hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động của Hội đồng tự quản.
+ Các giáo viên khác thông qua việc tham quan lớp học và giao lưu với
học sinh có ý kiến nêu rõ những điều đã học tập được, chia sẻ những băn khăn,
khó khăn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn.
+ Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi
ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới
đạt hiệu quả.
Bước 4: Áp dụng
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát được, học tập được
qua tham quan, giao lưu với học sinh, các giáo viên nêu rõ phương hướng áp
dụng để đổi mới hình thức tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới vào lớp
mình.
d. Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phụ huynh và cộng đồng tham
gia vào giáo dục.
Sinh hoạt chuyên môn về nội dung đổi mới sự tham gia của phụ huynh và
cộng đồng vào giáo dục có thể tổ chức dưới hình thức chuyên đề hoặc tổ chức
Hội thảo thông qua các bước như sau:
13


Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào những vấn đề mà GV, CBQL quan
tâm, gặp vướng mắc khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ về nội dung phụ huynh
và cộng đồng tham gia vào giáo dục. Trong kế hoạch cần nêu rõ lớp được chọn
để minh họa cho nội dung sinh hoạt, dự kiến giáo viên, cha mẹ học sinh, các
đoàn thể, ban ngành sẽ tham gia giao lưu, chia sẻ trong buổi sinh hoạt chuyên
môn. Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn
như sau:
+ Tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng về vai trò của công tác giáo dục
để phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ và tích cực tham gia xây dựng trường học.
+ Cách phối hợp với phụ huynh và cộng đồng trong việc huy động trẻ đến
trường.
+ Cách hướng dẫn phụ huynh và cộng đồng hỗ trợ con em học ở nhà
+ Cách hướng dẫn phụ huynh viết phiếu đánh giá.
+ Cách hướng dẫn phụ huynh và cộng đồng tham gia xây dựng, bảo quản và
sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức không gian lớp học.
- Phân công GV, CBQL chuẩn bị thuyết trình nội dung về sự tham gia của
phụ huynh và cộng đồng trong chuyên đề hoặc Hội thảo.
- Mời 1 số phụ huynh, đại diện cộng đồng tham gia chuyên đề hoặc hội
thảo để trao đổi về cách phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục.
Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung phụ huynh và cộng
đồng tham gia vào giáo dục.
- GV, CBQL được phân công thuyết trình nội dung đã chuẩn bị.
- Các phụ huynh, đại diện cộng đồng chia sẻ về cách phối hợp với nhà
trường trong hoạt động giáo dục.
Bước 3: Thảo luận chung:
- Các giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh, đại diện cộng đồng cùng trao
đổi những điều đã học được, bổ sung những kinh nghiệm hay hoặc chia sẻ
những khó khăn cần tháo gỡ, đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong
việc phối hợp giữa phụ huynh và cộng đồng đối với giáo viên và nhà trường
trong các hoạt động giáo dục.
- Cuối buổi thảo luận người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý
những vấn đề cần suy ngẫm để việc phụ huynh và cộng đồng tham gia vào hoạt
động giáo dục đạt hiệu quả hơn.
Bước 4: Áp dụng
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã học tập được qua trao đổi,
chia sẻ, các giáo viên nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới sự tham gia của
phụ huynh và cộng đồng vào lớp mình.
e. Sinh hoạt chuyên môn về nội dung điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn
học theo Mô hình trường học mới.
Sinh hoạt chuyên môn về nội dung điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học có
thể tổ chức thông qua dưới hình thức chuyên đề.
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị:
14


GV thuộc các tổ chuyên môn cần nghiên cứu kỹ tài liệu Hướng dẫn học
để liệt kê danh sách dự kiến những nội dung sẽ điều chỉnh, báo cáo dánh sách
này cho tổ trưởng chuyên môn.
Cơ sở để GV điều chỉnh căn cứ vào đặc điểm và trình độ học sinh, điều
kiện cơ sở vật chất của lớp, kinh nghiệm, năng lực sư phạm của giáo viên, nhu
cầu của cộng đồng…
Tổ trưởng chuyên môn phân công GV chuẩn bị dạy thử một bài đã điều
chỉnh nội dung để xem xét sự phù hợp của phương án điều chỉnh tài liệu.
Bước 2: Thảo luận, thống nhất nội dung và phương án điều chỉnh
- Đối với sinh hoạt chuyên môn trong tổ khối: Các giáo viên cùng trau đổi,
thống nhất những nội dung sẽ điều chỉnh, đề xuất phương án điều chỉnh tài liệu
Hướng dẫn học với các giáo viên khác trong tổ chuyên môn.
- Đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường: Tổ trưởng chuyên môn báo
cáo những nội dung cơ bản trong tài liệu Hướng dẫn học đã thống nhất điều
chỉnh ở trong tổ. Các tổ chuyên môn cùng trao đổi phương hướng điều chỉnh tài
liệu sao cho phù hợp với học sinh trường mình.
Bước 3: Áp dụng
Các giáo viên áp dụng phương pháp điều chỉnh tài liệu đã thống nhất vào
hoạt động ở lớp mình, trường mình.
2.3.5. Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn và đánh giá
sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, hàng kì.
Mỗi tháng Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt cùng một tổ chuyên môn một
lần. Khi tham gia sinh hoạt Ban giám hiệu đóng vai trò là thành viên chứ không
phải là CBQL đến giám sát để tạo không khí bình đẳng dân chủ; thân thiện trong
buổi sinh hoạt; không áp đặt ý kiến của mình, không đánh giá ý kiến người khác,
lắng nghe ý kiến của mọi thành viên với thái độ chân trọng. Ban giám hiệu cũng
nên nhận một phần việc như: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, phân tích làm rõ một số
điểm mới đối với các văn bản chỉ đạo hoặc những thuật ngữ khó hiểu, hỗ trợ
giáo viên khi cần thiết. Trong quá trình dự sinh hoạt Ban giám hiệu nên ghi chép
nội dung chính hoặc những vấn đề giáo viên còn vướng mắc.
Từ những thông tin thu thập được sau mỗi lần sinh hoạt tổ, nên chỉ đạo,
góp ý cho tổ trưởng cần bổ sung những nội dung nào giáo viên còn yếu, phát
huy thế mạnh năng lực sở trường của giáo viên để có thể nghiên cứu sâu hơn.
Trong các cuộc họp chuyên môn hàng tháng, nên thường xuyên đánh giá
hoạt động của các tổ chuyên môn. Đánh giá những việc đã làm được và những
việc chưa làm được, đánh giá thi đua giữ các tổ. Mỗi năm học có khen thưởng
cho tổ chuyên môn làm tốt nhiệm vụ, khen thưởng cho nhóm giáo viên làm
chuyên đề có giá trị. Những việc làm đó có tác dụng điều chỉnh và bổ sung kế
hoạch chuyên môn vào việc sinh hoạt chuyên môn có chất lượng có hiệu quả
thiết thực. Đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng đưa nội dung sinh hoạt chuyên
môn là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua tổ, thi đua các nhân. khen thưởng
đối với những các nhân có nhiều đóng góp trong sinh hoạt tổ.
2.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
15


2.4.1. HIỆU QUẢ:

a. Về tinh thần, thái độ của tổ trưởng và giáo viên.
Vai trò của tổ trưởng được phát huy. Tổ trưởng chủ động trong việc xây
dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của giáo
viên trong tổ trong vấn đề chuyên môn, kịp thời nắm bắt, chuẩn đoán được
những khó khăn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thiết kế
sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho giáo viên rõ dàng, dễ thực hiện;
chỉ đạo; tổ chức các hoạt động của tổ khoa học, linh hoạt và sáng tạo.
Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ và hào hứng, thực hiện
tốt nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên
môn thể hiện được tính dân chủ cởi mở. Các thành viên chủ động, tích cực phát
biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt. Mối quan hệ động nghiệp gắn bó
hơn, đoàn kết hơn.
b. Hiệu quả giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh
* Hiệu quả giảng dạy của giáo viên:
- Giáo viên đã xác định được đúng mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng tiết dạy,
chuẩn bị phương tiện thiết bị dạy học chu đáo, phối hợp linh hoạt các phương
pháp và hình thức dạy học, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh giúp học
sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kỹ năng một cách chủ động.
- Các tiết dạy đã thể hiện rõ việc phân hoá đối tượng học sinh trong lớp theo
trình độ theo khả năng đáp ứng và sở thích nhất. Đã thực hiện được việc bồi
dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành trong các tiết
dạy buổi 2 bằng hệ thống bài tập từ dễ đến khó.
* Chất lượng học tập của học sinh:
- Trong các tiết học, học sinh được đặt vào vị trí trung tâm của hoạt động dạy và
học, được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, hình thành kiến thức và rút ra bài học
nên rất hứng thú tham gia.
- Nhiều học sinh đã biết tự học, tham gia thảo luận nhóm hăng hái, biết hỗ trợ
nhau hoàn thành công việc chung. Học sinh đọc nói viết và tính toán thành thạo
tham gia các hoạt động học tập và giáo dục một cách chủ động và tự giác.
- Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, có nhiều cơ hội độc lập suy nghĩ, bộc
lộ ý kiến cá nhân và có cơ hội hợp tác khi học theo nhóm.
- Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống một cách linh hoạt.
Kết quả thống kê cụ thể như sau:
* Thống kê chất lượng giáo viên tháng 4 năm học 2017 – 2018:
Xếp loại chuyên Xếp loại phẩm
môn
chất đạo đức
TT Tổ chuyên môn TSGV
T
T
T K
Y T K
Y
B
B
1 Khối 1, 2, 3
9
4
5
0 6 3 0
0
2 Khối 4, 5
10
5
5 0
0 7 3 0
0
Cộng
19
9 10 0
0 13 6 0
0
16


* Thống kê công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ khối
2018:
Tổ khối 1, 2, 3
T
Nội dung bồi dưỡng
T
TS Đạt

1 BDCM về PP dạy học
9
9
0
2 BDCM về đánh giá học sinh
9
9
0
3 BDCM về tổ chức lớp học
9
9
0
BDCM về ND phụ huynh và
9
9
0
4
cộng đồng tham gia giáo dục
BDCM về điều chỉnh Tài liệu
9
9
0
5.
Hướng dẫn học

tháng 4 học 2017 –
Tổ khối 4, 5
TS Đạt CĐ
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10

10

0

* Kết quả khảo sát năng lực của tổ chuyên môn cuối năm học 2017 – 2018
Mức độ đạt được
T
Nội dung khảo sát
Tổn
Lí do
T
Tốt Khá TB Yếu
g số
khác
1 Kỹ năng XD kế hoạch CM
2
2
0
0
0
Năng lực tổ chức sinh hoạt
2
2
2
0
0
0
chuyên môn
Kỹ năng giúp đỡ GV chưa
3
2
2
0
0
0
hoàn thành
4 Kỹ năng hoàn thiện hồ sơ
2
2
0
0
0
5 Năng lực tổng hợp báo cáo
2
2
0
0
0
2.4.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này, tôi nhận thấy: Muốn
nâng cao chất lượng giáo dục thì người quản lý phải chỉ đạo tốt hoạt động
chuyên môn. Đặc biệt là công tác chỉ đạo tổ chuyên môn bởi công tác thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, các hình thức tổ chức hoạt động chuyên môn của nhà
trường phụ thuộc vào vai trò trách nhiệm của người quản lý trong đó có đội ngũ
tổ khối chuyên môn.
Năng lực của tổ khối trưởng có ý rất quan trọng, quyết định không nhờ tới
sự thành công của nhà trường. Muốn vậy người tổ khối trưởng phải hiểu rõ bản
chất của vấn đề, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cách thức nghiên cứu và tiếp
cận vấn đề một cách khoa học; nhận diện vấn đề một cách toàn diện thì mới có
hướng giải quyết hiệu quả. Chính vì vậy, đòi hỏi người làm công tác chỉ đạo
chuyên môn phải có kiến thức cơ bản vững chắc và có khả năng phân tích tổng
hợp. Kết hợp với cơ sở lý luận vững vàng.
Chất lượng chuyên môn của tổ khối phải đa dạng, hình thức tổ chức phải
linh hoạt, nội dung bồi dưỡng chuyên môn phải phong phú như tạo hứng thú để
giáo viên thoải mái trao đổi thảo luận.
Ban giám hiệu có kế hoach bồi dưỡng chỉ đạo có hiệu quả đội ngũ tổ
trưởng chuyên môn. Tạo ra sự gắn kết chặt chẽ làm việc khoa học giữa tổ khối
trưởng và Ban giám hiệu. Nâng cao năng lực chuyên môn và công tác điều hành
17


hoạt động trong tổ; từng bước hoàn thiện những nội dung còn thiếu sót trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ và quản lý chuyên môn của mình.

III. PHẦN KẾT LUẬN
3.1. KẾT LUẬN:

18


Để nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường thì vai trò của đội ngũ tổ
trưởng chuyên môn là rất quan trọng. Tổ trưởng chuyên môn là người giúp giáo
viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề, tạo ra chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận
thức cho giáo viên về nhiệm vụ được giao. Tập thể giáo viên nhà trường coi
trọng công tác hoạt động chuyên môn của tổ khối. Đội ngũ tổ trưởng cần nhận
thức được vai trò và trách nhiệm của mình để nâng cao chất lượng giáo dục
trong nhà trường. Người tổ trưởng biết cách tổ chức các hoạt động chuyên môn
của tổ, biết cách tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của giáo viên, biết tạo ra
sự đa dạng trong quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn và khơi dậy tiềm năng
của mỗi giáo viên. Tạo ra động lực tích cực cho giáo viên phấn đấu vươn lên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban giám hiệu cần nhận thức sâu sắc về vấn đề
của tổ trưởng chuyên môn trong sự phát triển chung của nhà trường, từ đó có kế
hoach bồi dưỡng chỉ đạo có hiệu quả đội ngũ tổ trưởng chuyên môn. Tạo ra sự
gắn kết chặt chẽ làm việc khoa học giữa tổ khối trưởng và Ban giám hiệu. Nâng
cao năng lực chuyên môn và công tác điều hành hoạt động trong tổ; từng bước
hoàn thiện những nội dung còn thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và
quản lý chuyên môn của mình. Từng bước xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh,
góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn chung của nhà trường.
3.2. KIẾN NGHỊ:

- Các cấp quản lý cần có kế hoạch tập huấn công tác quản lý chỉ đạo chuyên
môn cho đội ngũ tổ khối trưởng. Tổ chức giao lưu chuyên môn cho các giáo
viên làm tổ khối trưởng trong toàn huyện.
- Tiếp tục tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn liên trường để cán bộ giáo
viên và các tổ khối trưởng học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Cần nhân rộng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới Vnen trong
toàn Huyện.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân trong việc chỉ đạo tổ chức
sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo mô hình trường học mới Vnen. Trong quá
trình thực hiện cũng như trình bày sáng kiến sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót. Rất mong được sự góp ý của các đồng chí đồng nghiệp và các đồng chí cán
bộ quản lý phụ trách chuyên môn các trường học.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Trung Thượng, ngày 20 /4/2018
Tôi xin cam đoan
Đây là SKKN của mình viết,
không sao chép của người khác.
Người viết SKKN

Đỗ Thị Lợị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
19


1.Sách hướng dẫn học Toán, Tiếng việt từ lớp 1 đến lớp 5Tập 1A-2B, tập
2A-2B – NXBGDVN;
2.Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới- NXBGDVN
3.Phương pháp dạy học ở Tiểu học – NXBGDVN;
4.Các phương pháp dạy học hiệu quả- NXBGDVN
5.Hướng dẫn điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học theo Mô hình trường học mới.
6.Công văn số 86/GPF- VNEN ngày 18/03/2014 của Dự án mô hình trường học
mới tại Việt Nam
7.Công văn 5737/BGD ĐT-GDTH ngày 21/8/2013 về hướng dẫn thí điểm đánh
giá HS tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam;
8.Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TTBGDĐT ngày 06/11/2016 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×