Tải bản đầy đủ

skkn biện pháp chỉ đạo, quản lí xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường tiểu học cẩm phong

I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Một đất nước có phát triển hay không, phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong
đó nền giáo dục có vai trò quyết định. Mục tiêu của nền giáo dục chúng ta là đào
tạo những con người phát triển toàn diện. Muốn làm tròn sứ mệnh cao cả đó,
giáo dục phải có sự thay đổi đồng bộ trên các mặt. Môi trường giáo dục cũng
góp một phần vào việc phát triển tư duy và nhận thức của con người. Để con
người phát triển toàn diện thì người học không chỉ chịu sự tác động bên ngoài
mà cần phát huy chính nội lực của mình. Phải có sự tác động qua lại giữa người
học và môi trường giáo dục thì kết quả đạt được mới như mong muốn. Có thể
khẳng định, môi trường giáo dục càng tốt đẹp bao nhiêu thì đó sẽ là cơ hội, là
điều kiện cho mỗi người phát triển nhân cách tốt đẹp, thuận lợi bấy nhiêu. Điều
đó đòi hỏi phải có một môi trường giáo dục lành mạnh, tốt đẹp.
“Thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực trong trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Kế hoạch số 307/KHBGDĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2008 về triển khai phong trào thi đua xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường phổ thông giai đoạn 20082013. Nội dung phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn
xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo môi trường giáo dục khuyến khích học
tập và dạy học hiệu quả, thực hiện giáo dục toàn diện” [1]. Đặc biệt coi trọng vai
trò chủ thể của học sinh. Xây dựng các mối quan hệ thân thiện giữa con người
với môi trường, cộng đồng, giữa con người với con người. Đồng thời góp phần

bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc, tôn trọng và giữ gìn các di tích Lịch sử văn
hóa.
Chính vì vậy “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chính
là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tốt đẹp, là thiết lập các quan hệ tích
cực để học sinh được sống, rèn luyện trong môi trường thuận lợi, nhằm hướng
tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư
phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng
giáo dục.
Tuy nhiên qua thực trạng của môi trường giáo dục hiện nay và triển khai
thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” còn lúng túng, các biện pháp quản lý chưa đáp ứng với yêu cầu mong
muốn, thiếu sự thống nhất và gặp nhiều khó khăn bất cập như thiếu nguồn lực,
thiếu thời gian và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết. Hạn chế trong ý thức,
thói quen của giáo viên và học sinh. Chưa có sự phối hợp đồng bộ và quan tâm
thường xuyên của các cấp, các ngành liên quan, của gia đình và cộng đồng...
Để thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Trường học
thân thiện, học sinh tích cực” vẫn còn nhiều vấn đề phải trăn trở như: Làm thế
nào để trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn. Chất lượng dạy học vững chắc,
1


thực chất. Trong từng hoạt động đem lại sự hứng thú cho học sinh. Các em có
được những kỹ năng sống cơ bản...
Đây là một vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm, vấn đề có tính thiết thực,
đang đặt ra cho các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã hội. Là
Hiệu trưởng nhà trường, người chịu trách nhiệm chính xây dựng, tổ chức triển
khai kế hoạch, là người giữ vai trò quyết định đảm bảo chất lượng, hiệu quả
phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương của mình. Xuất phát những lý do trên
tôi chọn đề tài “Biện pháp chỉ đạo, quản lý " Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực" ở trường Tiểu học Cẩm Phong.
2. Mục đích nghiên cứu:
Tìm hiểu cơ sở lí luận, phương pháp, biện pháp chỉ đạo, quản lý "Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở trường Tiểu học Cẩm Phong.
Để đưa ra các biện pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh
giá có hiệu quả trong việc thực hiện " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực" tại đơn vị.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Biện pháp chỉ đạo, quản lý "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực" ở trường Tiểu học Cẩm Phong.
4. Phương pháp nghiên cứu:


Phương pháp quan sát. Phương pháp điều tra. Phương pháp phân tích, so
sánh. Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận:
1.1. Khái niệm môi trường giáo dục:
“Môi trường giáo dục là toàn bộ điều kiện vật chất và tinh thần mà trong
đó con người được giáo dục, được sống, lao động và học tập, được sử dụng
nhằm tác động đến sự hình thành nhân cách của người học phù hợp với mục
đích giáo dục đã quy định.” [1]
1.2. Khái niệm môi trường giáo dục thân thiện:
“Môi trường giáo dục thân thiện là môi trường giáo dục mà người học
được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ
và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.”[1]
1.3. Mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”.
- “ Mục tiêu: Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và
ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả,
phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
2


Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và
các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.” [1]
- “ Yêu cầu: Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu
kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến
trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.
Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt
động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý
thức sáng tạo.
Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi
mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong
phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử
cách mạng cho học sinh” [1]
Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải
trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện ở cơ sở. Nội dung cụ thể của
phong trào là do cơ sở tự chọn, phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho
chất lượng giáo dục được nâng lên và có dấu ấn của địa phương một cách mạnh
mẽ.
1.4. Nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”
- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp an toàn.
- Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp
các em tự tin trong học tập.
- Rèn kỹ năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.
- Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn
hóa, cách mạng ở địa phương.
Môi trường trường học thân thiện, sẽ là nhân tố quyết định nâng cao chất
lượng dạy và học.[ 2]
1.5. Ý nghĩa của việc xây dựng“Trường học thân thiện, học sinh tích
cực”
“Trường học thân thiện là mô hình trường học do Quỹ Nhi đồng Liên hợp
quốc (UNICEF) đề xướng, xây dựng và triển khai từ vài thập kỷ qua ở nhiều
nước trên thế giới và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Ở Việt Nam, Bộ Giáo
dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF tổ chức thí điểm xây dựng mô hình
trường học thân thiện tại nhiều trường Tiểu học và trung học cơ sở. Sau đó, Bộ
Giáo dục và Đào tạo quyết định tiến hành mở rộng mô hình này ở tất cả các cấp
học phổ thông.”[1]

3


- Xây dựng môi trường giáo dục về vật chất và tinh thần an toàn, bình
đẳng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trên
cơ sở tập trung mọi nguồn lực, với các mối quan hệ thể hiện thái độ thân thiện
và dân chủ.
- Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường cho công tác giáo
dục. Giải quyết những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều
kiện cho công tác dạy và học.
- Xây dựng quá trình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn cuộc sống, lý
luận với thực hành góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất
nước,..
Chính vì vậy “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chính
là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tốt đẹp, là thiết lập các quan hệ tích
cực để học sinh được sống, rèn luyện trong môi trường thuận lợi, nhằm hướng
tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư
phạm lành mạnh, an toàn tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo
dục.
1.6. Vai trò quản lý của hiệu trưởng trong quá trình xây dựng “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Hiệu trưởng có xứ mệnh to lớn trước xã hội, phải chịu trách nhiệm trước
nhà nước và xã hội về chất lượng giáo dục và hiệu quả các phong trào thi đua.
- Hiệu trưởng phải là người nắm vững mục tiêu, yêu cầu “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Hiệu trưởng phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và địa
phương.
- Hiệu trưởng phải chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch
đã đề ra.
- Hiệu trưởng phải chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh
nghiệm, trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Thực trạng về chỉ đạo quản lý “Xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực”
2.1. Thực trạng về nhận thức vị trí vai trò, trách nhiệm tham gia “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Hiệu trưởng thường xuyên tuyên truyền về vị trí vai trò, ý nghĩa, lợi ích
của “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến cán bộ giáo viên,
học sinh, cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa
phương, cha mẹ học sinh để nắm vững mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và
nhu cầu cần thiết. Phần đa các lực lượng trong và ngoài nhà trường đã nhận thức
đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm thực hiện. Phần lớn các ý kiến
đều cho rằng việc “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” sẽ đem lại
4


một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng và khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo
cho học sinh trong học tập và rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Song một số ít các thành viên chưa nhận thức đầy đủ tính ưu việt, sự cần thiết, ý
nghĩa của việc thực hiện phong trào thi đua và trách nhiệm của mình về vấn đề
này, nên việc chỉ đạo, quan tâm, phối hợp chưa thường xuyên, đồng bộ và có
hiệu quả. Quan điểm của số thành viên này cho rằng: Việc thực hiện các nội
dung của phong trào thi đua là trách nhiệm của hiệu trưởng và các thầy cô giáo
trong nhà trường.
2.2. Thực trạng về xây dựng kế hoạch “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”
Việc xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” đã được Hiệu trưởng quan tâm chú trọng. Xây dựng kế hoạch dựa trên kế
hoạch năm học, phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường. Có nội dung
phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường như Công đoàn, đội Thiếu
niên, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cha mẹ học sinh... Song nội dung kế
hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đôi khi còn chung
chung, chưa rõ nét về hình thức tổ chức hoạt động, chưa chi tiết cụ thể về cách
tiến hành. Các biện pháp chưa mang tính khả thi cao. Kế hoạch phối hợp “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với các lực lượng trong và ngoài
nhà trường còn lồng ghép vào kế hoạch chung, chưa có kế hoạch riêng và có
những biện pháp cụ thể để phối hợp cho phù hợp. Hiệu trưởng chưa xây dựng kế
hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” dài hạn và trung hạn.
Các tổ chuyên môn, giáo viên chưa có kế hoạch “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” riêng mà lồng ghép vòa kế hoạch chủ nhiệm và kế
hoạch tổ chuyên môn.
2.3. Thực trạng về tổ chức thực hiện “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”
Hiệu trưởng đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các
cấp, ngành Giáo dục về xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Cụ
thể hóa các nội dung đến các lực lượng trong và ngoài nhà trường như tổ khối
chuyên môn, từng giáo viên, học sinh. Các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa
phương, cha mẹ học sinh...
- Hiệu trưởng quan tâm trong việc xây dựng trường trường lớp sạch sẽ, có
cây xanh, cây bóng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng đãng, bàn ghế hợp lứa tuổi
học sinh... Tuy nhiên việc giáo dục giữ gìn trường lớp sạch đẹp, ý thức giữ gìn
vệ sinh chung của một số giáo viên chưa hiệu quả. Vẫn còn những học sinh vứt
giấy rác tùy tiện, không đúng nơi quy định. Việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh
chưa được giáo viên và học sinh quan tâm một cách thường xuyên, liên tục. Nhà
trường chưa tạo được cảnh quan hấp dẫn và an toàn.
- Hiệu trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới theo hướng phát huy
tính tích cực, tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các hình thức tăng cường
giao lưu hợp tác giữa học sinh với học sinh, giữa giáo viên với học sinh. Trong
những năm gần đây việc đổi mới phương pháp dạy học đã có nhiều chuyển biến
5


tích cực. Năng lực tổ chức các hoạt động dạy học thuần thục hơn. Kỹ năng sử
dụng và khai thác triệt để đồ dùng dạy học. Tiết dạy nhẹ nhàng, phát huy tính
tích cực, chủ động của học sinh không dập khuôn, máy móc. Học sinh dễ hiểu
bài hứng thú học tập. Hiệu quả giờ dạy được nâng lên rõ rệt. Nhiều giáo viên đã
có những cố gắng để thoát khỏi sự ràng buộc của phương pháp cũ và cũng đã có
nhiều đổi mới trong vận dụng các phương pháp dạy học.
Tuy nhiên trong thực tế vận dụng đổi mới phương pháp dạy học không
phải giáo viên nào cũng thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả. Một số ít
giáo viên trình độ, năng lực sư phạm còn hạn chế nên chưa hiểu hết ngụ ý sách
giáo khoa, yêu cầu kiến thức cần đạt được trong mỗi hoạt động nên không dám
mạnh dạn, sáng tạo trong quá trình thiết kế các phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học, phương pháp dạy học còn mang tính áp đặt, chưa quan tâm đến
tâm tư, nguyện vọng, chưa chú ý đến việc tự học, tự giác của học sinh. Một số ít
giáo viên thiếu tâm huyết, ít trăn trở, tìm tòi, thử nghiệm để tìm ra các phương
pháp dạy học tối ưu. Có giáo viên do lịch sử để lại phương pháp cũ đã thuộc
lòng trở thành lối mòn căn bệnh cố hữu là chây ỳ, ngại thay đổi, thậm chí lười
biếng. Chính vì vậy khi áp dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới
thường lúng túng, nắm phương pháp mới chưa sâu, chưa rõ. Mà giáo viên mới
chỉ dừng lại ở tìm cách để truyền đạt hết, đầy đủ, chính xác có hệ thống nội dung
bài dạy. Chưa chú ý đến việc học tập của người học như thế nào ? không khí lớp
học đôi lúc rơi vào đơn điệu, gắng gượng. Cũng chính vì thế, môi trường giáo
dục còn thiếu thốn, gò bó, các em chưa có được sự tự tin, thoải mái khi đến
trường.
- Nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài
giờ lên lớp mang nội dung giáo dục thiết thực theo hướng tích cực, phát huy sự
năng động sáng tạo của học sinh thông qua hình thức tăng cường giao lưu hợp
tác giữa các học sinh góp phần rèn kỹ năng sống có hiệu quả như văn nghệ, thể
dục thể thao, các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm…
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động ngoài giờ lên lớp còn số ít giáo viên
vẫn chưa chú trọng và quan tâm đúng mức. Qua thực tế cho thấy: Giáo viên
ngại khi tổ chức hoạt động, các hoạt động còn đơn điệu qua loa mang tính hình
thức, chưa phong phú đa dạng và có chiều sâu, chưa thu hút tất cả các đối tượng
học sinh tham gia. Một số giáo viên cho rằng: có một số học sinh ngại tham gia
các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các em vẫn còn thiếu kỹ năng sống như: Kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng hợp tác.
2.3. Kết quả ban đầu “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”
Trong nhưng năm đầu tiên thực hiện phong trào xây dựng trường học thân
thiện học sinh tích cực. Hiệu trưởng nhà trường đã thực sự quan tâm đến công
tác chỉ đạo quản lý, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực và đã xây
dựng được nhiều biện pháp, tổ chức hoạt động với nội dung và hình thức tương
đối phù hợp và đã đạt được kết quả đạt nhất định như sự thay đổi nhận thức của
lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh,
6


các tổ chức xã hội... Công tác giáo dục đã từng bước có sự quan tâm đầu tư về
cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ công tác dạy và học. Môi
trường giáo dục có chú trọng trường lớp đã khang trang hơn. Chất lượng học
sinh có sự tiến bộ. Kỹ năng sống cho học sinh được nâng lên, các di tích lịch sử,
văn hóa địa phương được gữi gìn, chăm sóc và bảo vệ. Song phong trào thi đua
xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực còn nhiều mặt hạn chế nhất
định, chưa hiệu quả, chưa thúc đẩy phong trào có chiều sâu, kinh nghiệm trong
công tác quản lý của Hiệu trưởng chưa nhiều. Nhận thức của một số cán bộ, giáo
viên về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm của mình còn hạn chế. Cơ
chế tổ chức quản lý từ khâu lập kế hoach, tổ chức, kiểm tra, đánh giá còn gặp
khó khăn. Điều kiện vật chất, kinh phí cho hoạt động eo hẹp. Cơ chế huy động
các nguồn lực còn nhiều bất cập, đôi khi còn mang tính hình thức, chưa thường
xuyên, liên tục. Chưa huy động hết các lực lượng trong và ngoài nhà trường
tham gia vào công tác giáo dục.
Chính vì vậy để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một việc làm hết sức cần
thiết. Do đó, đòi hỏi hiệu trưởng nhà trường cần phải chú trọng nhiều hơn nữa
đến việc thực hiện, đồng thời đưa ra các biện pháp tối ưu để quản lý. Đặc biệt là
làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo “Xây dựng trường học thân
thiện học sinh tích cực”.
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một chủ trương
lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tác động tích cực trong việc xây dựng môi
trường giáo dục. Phong trào phù hợp với thực tiễn cũng như nhu cầu xu thế phát
triển của giáo dục. Việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là
trách nhiệm không chỉ của riêng một cá nhân, một tổ chức mà là của toàn xã hội.
Tuy nhiên, để quản lý việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
đạt hiệu quả, thì vai trò của người Hiệu trưởng hết sức quan trọng.
3. Biện pháp chỉ đạo, quản lý “xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”
Là người lãnh đạo, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về
việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua nói chung và phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nói riêng. Do vậy, Hiệu
trưởng cần có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung của phong
trào nhưng quan trọng hơn cả, Hiệu trưởng phải có nhiều sáng kiến, biện
pháp nhằm cụ thể hóa và huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng
giáo dục trong xã hội nhằm đẩy mạnh hoạt động của nhà trường theo các yêu
cầu của phong trào thi đua.
3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các lực lượng có liên
quan về thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Để thực hiện tốt việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trước hết người Hiệu trưởng cần tuyên truyền và triển khai đầy đủ các văn bản,
hướng dẫn của các cấp, ngành Giáo dục đến cán bộ, giáo viên, học sinh và các
lực lượng có liên quan. Từ đó cán bộ giáo viên nhận thức đúng đắn về tầm quan
7


trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của phong trào nhằm nâng cao chất lượng dạy và đáp
ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tổ chức triển khai nội dung dưới
nhiều hình thức phong phú như thông qua hội họp, sinh hoạt chuyên môn, các
hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo các chuyên đề. Từ đó tác động tâm lý, nhận
thức cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng có liên quan xác định rõ vị trí,
vai trò của mình trong công tác giáo dục. Hiệu trưởng thường xuyên quán triệt,
nhấn mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhân viên trong
nhà trường. Ngoài ra, trong các cuộc họp với Đảng ủy, chính quyền địa phương,
các ban, ngành, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh, Hiệu trưởng tuyên truyền sâu
rộng chủ trương này và đặt ra yêu cầu phối hợp, hình thành sự hợp tác giữa gia
đình, nhà trường và xã hội.
3.2. Thành lập ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”
Đây là công tác đòi hỏi người Hiệu trưởng phải huy động tối đa các nguồn
lực, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường.
Ngay từ đầu mỗi năm học Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo bao gồm:
- Hiệu trưởng:

Trưởng ban;

- Phó hiệu trưởng:

Phó trưởng ban;

- Chủ tịch công đoàn:

Phó trưởng ban;

- Giáo viên tổng phụ trách đội:

Ban viên;

- Các tổ trưởng chuyên môn:

Ban viên;

- Các tổ phó chuyên môn:

Ban viên;

- Đại diện cha mẹ học sinh:

Ban viên.

Ban chỉ đạo tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch “Xây dựng
trường học thân thiện học sinh tích cực” và kế hoạch phối hợp với các đoàn thể
trong nhà trường và địa phương đảm bảo mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức
và biện pháp thực hiện.
Hiệu trưởng phân công cụ thể rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng
thành viên trong ban chỉ đạo. Hiệu trưởng phát huy hết vai trò và khả năng tối đa
của mỗi thành viên trong ban chỉ đạo. Phải có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa
các thành viên và duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng để đánh giá việc thực hiện
kế hoạch của giáo viên, từng lớp và học sinh. Thông qua đó kịp thời động viên
khuyến khích những nhân tố, những tập thể tích cực. Kịp thời ngăn chặn, điều
chỉnh việc làm kết quả chưa cao, những biểu hiện lệch lạc...
3.3. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lý “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”
Hiệu trưởng căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của các cấp và ngành
giáo dục về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời
nghiên cứu, nắm vững mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”. Tổ chức khảo sát đánh giá tiềm năng trong và ngoài nhà trường như đội
8


ngũ giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nguồn tài
chính... Để xây dựng kế hoạch tổng thể một cách khái quát cho cả năm học, cụ
thể cho từng học kỳ và chi tiết cho từng tháng, tuần. Kế hoạch xây dựng dựa
trên thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng trong các tổ, khối chuyên môn, các tổ chức
đoàn thể trên cơ sở phát huy cao sự thống nhất và dân chủ. Cụ thể hóa các hoạt
động, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. Trên cơ sở đó, phát huy được vai
trò lãnh đạo của các tố chức, cá nhân.
Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch phù hợp với đối
tượng học sinh của lớp mình, điều kiện cơ sở vật chất thực tế…
Các kế hoạch về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của
hiệu trưởng, tổ chuyên môn, giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, tính thống
nhất giữa mục tiêu đổi mới, nội dung và hình thức, biện pháp phải sát với tình
hình thực tế và có tính khả thi cao.
3.4. Tổ chức thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”
3.4.1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.
Xanh, sạch, đẹp và an toàn cho học sinh là những yêu cầu quan trọng của
một môi trường thân thiện trong trường học.
Hiệu trưởng triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời những văn bản chỉ đạo
về xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn đến từng giáo viên và cụ thể
nội dung yêu cầu, tiêu chí. Việc thực hiện xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp an
toàn cần được tiến hành thường xuyên. Giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên và
tất cả các lớp. Nội dung đều đưa vào tiêu chí thi đua của giáo viên và các lớp.
Xây dựng cho học sinh ý thức, thói quen và nề nếp tự giác giữ gìn vệ sinh môi
trường ở mọi lúc, mọi nơi. Học sinh được trực tiếp tham gia các việc làm cụ thể
hàng ngày, hàng tuần như tổ chức trồng cây, trồng hoa, chăm sóc cây và hoa, vệ
sinh trường lớp... Từ đó các em biết giữ gìn bảo vệ môi trường, càng thêm yêu
quý trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Học sinh chăm sóc bồn hoa trong giờ ra chơi

9


Hàng tuần, tháng, học kỳ, cuối năm học tổ chức đánh giá kết quả theo kế
hoạch đã đề ra. Biểu dương khen thưởng những các cá nhân và tập thể làm tốt,
nhân rộng điển hình.
Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên khai thác nội dung kiến thức giáo dục môi
trường thông qua các môn học. Tổ chức dạy học tích giáo dục bảo bệ môi
trường qua các môn học đạo đức, tự nhiên và xã hội, Tiếng việt... Đồng phát huy
sự sáng tạo của giáo viên trong việc tận dụng các phế liệu để làm chậu cảnh,
chậu hoa nhằm tăng cường trách nhiệm của giáo viên trong việc xây dựng
trường lớp.

Giáo viên làm chậu cảnh, chậu hoa

Cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp

Hiệu trưởng chỉ đạo việc trang trí lớp học đẹp, gần gũi thân thiện, hấp dẫn
để học sinh thêm yêu gắn bó với trường lớp. Giáo dục học sinh tình cảm yêu
quý tôn trọng thiên nhiên góp phần hình thành và phát triển ở học sinh một số kỹ
năng, thói quen bảo vệ môi trường, thói quen sống vệ sinh, ngăn nắp, gọn gàng,
tiết kiệm...

Góc trang trí lớp học

10


Hình ảnh trang trí lớp học thân thiện.

Hiệu trưởng dành một khoảng kinh phí nhất định hàng năm từ nguồn ngân
sách nhà nước và huy động sự hỗ trợ các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cha
mẹ học sinh để bổ sung cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa và khẩu hiệu, pa nô...
Trường học xanh sạch đẹp còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục
học sinh có ý thức, có thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường và tạo sự lan tỏa đến
môi trường gia đình cộng đồng các em đang sống, đồng thời góp phần hình
thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh, văn hóa cho học sinh.
3.4.2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Chất lượng đội ngũ giáo viên có vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự
thành công của việc đổi mới phương pháp dạy học. Vì vậy người Hiệu trưởng
cần quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, thành thạo
về kỹ năng sư phạm. Tâm huyết, nhiệt tình với học sinh, luôn có ý chí phấn đấu.
Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia học các lớp nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Hiệu trưởng tổ chức các hình thức bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng
cao kiến thức, kỹ năng dạy học như: kỹ năng xây dựng kế hoạch bài học; kỹ
năng lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp; kỹ năng sử dụng
đồ dùng và thiết bị dạy học; kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động trong tiết
dạy.
Hiệu trưởng tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên môn với nhiều nội
dung phong phú như xây dựng kế hoạch bài học, hội giảng, hội thảo, chuyên đề,
tập huấn. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tranh ảnh, vật thực
phục vụ cho bài học, làm cho bài giảng thêm sinh động. Đồng thời luôn khuyến
khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tìm tư liệu trên
INTENET, soạn và dạy giáo án điện tử…
11


Thường xuyên kiểm tra nề nếp dạy học như dự giờ, kiểm tra việc soạn
bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học, việc đổi mới đánh giá của giáo viên qua các môn
học.
3.4.3.Chỉ đạo giáo viên dạy học theo phương pháp dạy học tích cực:
- Chỉ đạo đổi mới xây dựng kế hoạch bài học: Đây là khâu quan trọng
quyết định hiệu quả của việc dạy học. Để xây dựng kế hoạch bài học có chất
lượng giáo viên cần rèn luyện kỹ năng xác định mức độ kiến thức phù hợp với
đối tượng học sinh. Kiến thức phải căn cứ theo “chuẩn kiến thức, kỹ năng”. Xác
định kiến thức cơ bản trong mỗi tiết dạy. Giáo viên tìm thêm các tài liệu, các tư
liệu để mở rộng kiến thức.
- Chỉ đạo dạy học lấy học sinh làm trung tâm: Hiệu trưởng cần quán triệt
những điểm mới về phương pháp dạy học theo hướng tích cực “dạy học lấy học
sinh làm trung tâm”. Phương pháp dạy học tích cực người học đối tượng của
hoạt động “dạy” đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” giáo viên tổ chức và
hướng dẫn sao cho học sinh được được trao đổi nhiều hơn, được luyện tập, thực
hành nhiều hơn.
- Chỉ đạo dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học: Phương pháp
dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp tự học là biện pháp nâng cao
hiệu quả dạy học. Cần rèn luyện cho học sinh có được phương pháp, kỹ năng,
thói quen tự học, tự tìm hiểu kiến thức. Chính vì vậy giáo viên cần tập trung xây
dựng động cơ học tập cho học sinh, khuyến khích học sinh tự học.

Học sinh tự học, đọc sách trong thư viện

- Chỉ đạo dạy học tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp
tác, mối quan hệ hợp tác thầy với trò, trò với trò tạo nên giữa các cá nhân thông
qua thảo luận, tranh luận. Chính vì vậy giáo viên cần quan tâm dạy học theo
phương pháp học tập hợp tác như tổ chức hình thức dạy học thảo luận cặp đôi,
thảo luận nhóm, sắm vai, trò chơi... Từ đó học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến
thức, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo trong học tập.
12


Học sinh tích cực tham gia thảo luận nhóm trong giờ học

Trong quá trình hoạt động nhóm năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh
được bộc lộ, hình thành ý thức tổ chức, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ
nhau trong học tập và cuộc sống. Tổ chức dạy học theo nhóm nhằm đề cao vai
trò tự hợp tác, trách nhiệm cá nhân với tập thể. Đồng thời rèn luyện cho học
sinh những kĩ năng: Biết lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, cũng như rèn kỹ năng trình
bày, tổ chức.
- Chỉ đạo đổi mới cách đánh giá: Kết hợp đánh giá của thầy với đánh giá
của trò. Giáo viên cần tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh tự đánh giá kết quả học
tập của cá nhân mình, tham gia đánh giá bạn. Trong đánh giá giáo viên cần động
viên khuyến khích học sinh kịp thời dù chỉ là tiến bộ nhỏ nhất.
3.4.3.Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức rèn kỹ năng sống thông qua
hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Hoạt động ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt
động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng
vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh nâng cao chất
lượng giáo dục.
Các hoạt động thường xuyên: Là hoạt động hàng ngày, tuần, như chào cờ
đầu tuần, sinh hoạt lớp, thể dục giữa giờ, múa hát sân trường, công tác vệ sinh
trường lớp, giữ gìn vệ sinh môi trường... Từ đó học sinh rèn luyện thói quen, kỹ
năng thực hiện nề nếp trường lớp góp phần thúc đẩy các hoạt động của nhà
trường có chất lượng tốt hơn.
Các hoạt động theo chủ điểm: Là các hoạt động có chương trình theo từng
giai đoạn cụ thể gắn với các ngày lễ lớn trong năm tạo điều kiện cho học sinh có
cơ hội vận dụng, bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức trên lớp các em đã được
học thông qua hoạt động thực tiễn.
Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi tập thể, chơi các trò chơi dân gian
như: Nhảy bao bố, kéo co, ô ăn quan, nhảy dây… Qua các trò chơi rèn cho các
em tình đoàn kết, tôn trọng cảm thông và chia sẻ, kỹ năng hợp tác, nỗ lực phát
huy hết năng lực, biết hỗ trợ giúp đỡ các thành viên trong nhóm để hoàn thành
nhiệm vụ.

13


Học sinh tham gia nhảy ba bố

Học sinh tham gia kéo co

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, kể chuyện, chương trình an
toàn giao thông... qua các hoạt động rèn cho học sinh kĩ năng ứng xử với bạn bè,
xây dựng tinh thần đoàn kết, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng hợp tác, kỹ năng quyết
định, biết kiềm chế bản thân trong khi xử lí các tình huống của cuộc sống.

Hội thi tiếng hát dân ca

Chương trình an toàn giao thông cho nụ
cười trẻ thơ

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh. Tổ chức giao
lưu câu lạc bộ Toán, Tiếng việt, vẽ tranh, thi tìm hiểu cuộc sống quanh ta, thi
trạng nguyên nhỏ tuổi, thi rung chuông vàng nhằm hình thành cho học sinh
những khái niệm khoa học, phát triển các nhân cách của học sinh. Học sinh
được rèn các kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy sáng tạo, kỹ năng xử lý tình
huống,...
14


Học sinh tham gia giao lưu câu lạc bộ
Toán, Tiếng việt.

Học sinh tham gia thi vẽ tranh

Học sinh thi rung chuông vàng

Học sinh tìm hiểu cuộc sống quanh ta

Tổ chức hoạt động ngoại khoá chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với nội
dung “ngôi trường sạch- khỏe” tạo cho HS một sân chơi để HS được thực hành
kỹ năng sống, được giao lưu, được tư vấn về kỹ năng sống để hiệu quả rèn kỹ
năng sống cho học sinh được nâng lên gắn liền với thực tế cuộc sống.

Ngoại khoá: Ngôi trường sạch- khỏe

Học sinh tham gia thể dục giữa giờ

15


3.4.3. Chỉ đạo chăm sóc các công trình, di tích lịch sử văn hóa ở địa
phương.
Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo như “tuần lễ bạn
nghèo”; vòng tay bè bạn, tết vì người nghèo, thăm hỏi động các gia đình thương
binh liệt sĩ, chăm sóc tài tưởng niệm liệt sĩ, tham quan các di tích lịch sử, văn
hóa... Qua đó giáo dục các em hướng về cội nguồn, biết yêu thương chia sẻ giúp
đỡ bạn bè. Hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp với đạo đức, xác định được bổn
phận và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Học sinh tham gia quét dọn vệ sinh đài
tưởng niệm liệt sĩ.

Học sinh tham gia quyên góp
“Tết vì người nghèo”

Việc rèn luyện kỹ năng sống qua các hoạt động giáo dục giúp các em phát
triển năng lực, phẩm chất, tư duy nuôi dưỡng nhân cách, sự tự tin, tính kiên trì,
tính tổ chức, khả năng hoà nhập, khả năng thích nghi với lối sống văn hoá văn
minh, thấm nhuần các đặc điểm tâm sinh lý cần thiết, hiểu biết về thể chất, tinh
thần, giá trị của bản thân, thúc đẩy cảm xúc và tình cảm.
3.4.4. Tổ chức công tác xã hội hóa giáo dục
Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn
kinh phí từ các nhà hảo tâm tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường: Các tổ
chức và cá nhân và cha mẹ học sinh hỗ trợ số tiền trong 2 năm học 2016- 2017;
2017- 2018 số tiền 185.000.000 triệu đồng. Chính vì vậy, cho đến nay diện mạo
nhà trường đã thay đổi rõ rệt, cở sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng
cường, cảnh quan nhà trường ngày càng thêm đẹp, an toàn, tạo tâm thế cho học
sinh thích đến trường, có hứng thú học tập.
4. Kết quả “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Sau quá trình thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” đã đạt được những kết quả và đáng trân trọng và tự hào,
góp phần nâng cao chất lượng giáo duc.
Nhà trường đã huy động được sức mạnh tổng hợp như các nguồn lực
trong và ngoài nhà trường tham gia vào công tác giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt
16


nhất cho dạy và học. Cơ sở vật chất được bổ sung, nâng cấp, làm mới năm học
2017- 2018 tổng số tiền 181.061.000 đồng. Cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ
HS và nhân dân địa phương đều cảm nhận sự thân thiện từ môi trường giáo dục.
Cảnh quan trường lớp nhà trường có nhiều sự thay đổi xanh, sạch, đẹp và an
toàn hơn.
Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục có hiệu quả. Phương pháp
dạy học tích cực được giáo viên hưởng ứng nhiệt tình và thúc đẩy phong trào lan
rộng đi vào chiều sâu có nề nếp. Nhiều giáo viên rất tích cực tham gia tự học, tự
bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Chất lượng đội ngũ giáo
viên được nâng lên rõ rệt. Nhiều giáo viên đã tỏ ra vững vàng, tự tin hơn trong
công tác chuyên môn. Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực sáng
tạo và đạt hiệu quả. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện cấp tỉnh.

Năm học

TS

Giáo viên
dạy giỏi

Số SKKN được
Công nhận

GV
đạt
chuẩn

GV
trên
chuẩn

Huyện

Tỉnh

huyện

Tỉnh

2016-2017

26

26

23

0

1

15

3

2017-2018

26

26

25

11

1

16

6

Chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt. Các năng lực và phẩm chất
được phát triển. Học sinh tích cực tự tin trong học tập, tư duy sáng tạo không
dập khuôn, máy móc, môi trường học tập thân thiện. Chất lượng học sinh nhà
trường luôn được xếp dẫn đầu của huyện Cẩm Thủy.
Năm học 2017 – 2018:
- Học sinh lên lớp: 490 em đạt 99,1 %;
- Học sinh hoàn thành chương tiểu học: 82 em đạt 100 %
- Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập: 201 đạt 29,4
- Học sinh có thành tích trong môn học: 174 đạt 35,2 %
- Học sinh đạt giải cấp Huyện: 47 học sinh. Trong đó giải nhất: 1em; giải
nhì: 1em ; giải ba: 11 em; giải khuyến khích 34 em
Nhà trường đã tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động
trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả thiết thực với nhiều nội dung phong phú thu
hút tất cả học sinh tích cực tham gia, học sinh tự tin, mạnh dạn, hứng thú tham
gia các hoạt động, có tinh thần đoàn kết biết giúp đỡ lẫn nhau, có thái độ văn
minh, lịch sự trong giao tiếp, có kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, hoạt
động nhóm, nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn đuối nước,
thương tích... Học sinh có những hiểu biết các di tích lịch sử, văn hoá, cách
mạng, ở địa phương, biết chăm sóc và bảo vệ các công trình công cộng, di tích,
lịch sử văn hoá ở địa phương.
Mối quan hệ giữa thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, thầy với cha mẹ
học sinh, cộng đồng dân cư thân thiện, gắn bó hơn trước. Vai trò của các đoàn
17


thể trong và ngoài nhà trường được phát huy tốt hơn. Đảng ủy, chính quyền địa
phương, các tổ chức xã hội... quan tâm tham gia vào công tác giáo dục. Điều đó
cho thấy phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã gắn
kết rất hiệu quả ngày càng bền chặt các lực lượng giáo dục để tạo nên sức mạnh
tổng hợp thúc đẩy công tác giáo dục ngày càng phát triển bền vững.
Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của nhà
trường được lan rộng trong huyện và các huyện bạn, các Tỉnh đến thăm học tập
kinh nghiệm như các trường Tiểu học ở huyện Bá Thước, Huyện Thường Xuân,
Lang Chánh. Các Tỉnh bạn như Hòa Bình; Lào Cai .
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Để “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả đòi
hỏi người Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng đắn về yêu cầu, mục đích, ý
nghĩa và nội dung của phong trào. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết
phù hợp thực tế địa phương, làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng,
Chính quyền, tuyên truyền với toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân
hiểu và tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện. Đồng thời người Hiệu trưởng phải
tâm huyết, nhiệt tình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp quản lý, chỉ
đạo, tổ chức, kiểm tra đánh giá một cách có hiệu quả để nâng cao chất lượng
quản lý. Huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài
nhà trường tham gia công tác giáo dục. Tổ chức sơ, tổng kết “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập
thể thực hiện tốt phong trào. Như vậy, phong trào thi đua mới thực sự có sức
sống, có hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tạo mọi điều kiện tốt
nhất để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức hội thảo về xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý học tập, tham quan các trường trong và
ngoài huyện có mô hình xây dựng trường học thân thiện nhiều sáng tạo, hiệu
quả.
2.2. Đối với nhà trường:
- Bổ sung sách tham khảo, tài liệu, đồ dùng dạy học, các thiết bị dạy học
phục vụ cho công tác dạy và học.
2.3. Đối với địa phương
- Tạo điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho việc
tổ chức dạy và học và các hoạt động giáo dục nhà trường.
Sáng kiến kinh nghiệm qua hai năm tổ chức thực hiện phong trào “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường Tiểu học Cẩm Phong
đã đạt được kết quả đáng trân trọng. Nội dung này chắc chắn sẽ còn có nhiều
18


thành công hơn ở những năm học sau khi thực trạng và điều kiện tương đồng
với đơn vị và đặc biệt được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Cẩm Thuỷ, ngày 20 tháng 3 năm 2018
KT. HIỆU TRƯỞNG
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
P. HIỆU TRƯỞNG
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết
Lê Thị Loan

Ngô Thị Hương

19


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT
Tên tài liệu
1
Sổ tay trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tên tác giả
Nhóm biên soạn:
Trần Đình Châu
Nguyễn Đình Mạnh

Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng
2

Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua

Bộ trưởng Bộ Giáo dục

“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh

và Đào tạo.

tích cực” trong trường phổ thông giai đoạn
2008- 2013.
3

Kế hoạch số 307/KH- BGDĐT, ngày 22 tháng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục

7 năm 2008 về triển khai phong trào thi đua “

và Đào tạo.

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” trong trường phổ thông giai đoạn 20082013

DANH MỤC
20


CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Ngô Thị Hương
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng- Trường Tiểu học Cẩm Phong

TT

1
2
3
4
5

Tên đề tài SKKN
Biện pháp quản lý đổi mới
phương pháp dạy học ở Tiểu
học”.
Biện pháp quản lý chỉ đạo
giáo dục đạo đức cho học
sinh Tiểu học
Biện pháp quản lý chỉ đạo
nâng cao chất lượn giáo dục
học sinh Tiểu học.
Biện pháp quản lý chỉ đạo rèn
kỹ năng sống cho học sinh
Tiểu học.
Biện pháp quản lý chỉ đạo rèn
kỹ năng sống cho học sinh
Tiểu học.

Kết quả
Cấp đánh
đánh giá
giá xếp loại
Năm học đánh
xếp loại
(Phòng, Sở,
giá xếp loại
(A, B,
Tỉnh...)
hoặc C)
Phòng
GD&ĐT

B

2010-2011

Sở
GD &ĐT

C

2011-2012

Phòng
GD&ĐT

B

2013 – 2014

Phòng
GD&ĐT

A

2014- 2015

Sở
GD&ĐT

C

2014- 2015

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHONG
21


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM THỦY
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×