Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lương dạy học 2 buổingày ở trường tiểu học

MỤC LỤC
TT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Nội dung
MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Những điểm mới của SKKN
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN.
Các giải pháp đã thực hiện
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Trang
2
2
2
2
2
3
3
3
4
7
15
17
17
18
19

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Tiểu học là
bậc học nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân
cách con người cũng là bậc học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban
đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và
các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.


Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương II khoá VIII ghi rõ tư tưởng chỉ
đạo của Đảng đối với phát triển Giáo dục và Đào tạo là: “Xây dựng con người
và thế hệ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có
đạo đức trong sáng, có ý thức kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy những gía trị tinh hoa
văn hoá dân tộc...là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng
vừa chuyên...”. Trọng tâm của chất lượng giáo dục là phát triển con người. Phát
triển giáo dục chính là phát triển nhân cách, phát triển nguồn lực, là động lực
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là yếu tố quyết định
sự phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời đại của công nghệ thông tin,
toàn cầu hoá, kinh tế tri thức, nên vấn đề con người được đặt lên hàng đầu, chất
lượng giáo dục, chất lượng con người đang là sự quan tâm hàng đầu của toàn xã
hội, của mọi người, của mọi nhà. Để đáp ứng nhu cấu của đất nước trong thời kỳ
đổi mới, việc nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường phổ thông nói
chung trong trường Tiểu học nói riêng đang được sự quan tâm của mọi tầng lớp
xã hội.
Đối với cấp Tiểu học, để thực hiện mục tiêu trên thì việc tổ chức dạy và
học 2 buổi /ngày ở các trường Tiểu học là một yêu cầu cần thiết để góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục. do vậy tôi mạnh dạn nghiên cứu về một số biện
pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày ở trường Tiểu học.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Hiện nay, việc dạy học 2 buổi/ngày trong trường Tiểu học đã được các nhà
trường quan tâm, song thực tế chất lượng dạy và học chưa phát huy hết được
hiệu quả, vẫn đang còn nhiều hạn chế. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy
và học 2 buổi/ngày, đảm bảo được mục tiêu giáo dục toàn diện. Đặc biệt là nâng
cao được chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở trường Tiểu học nói chung và những
trường Tiểu học ở vùng nông thôn nói riêng là một vấn đề mà đội ngũ cán bộ
quản lý của các trường Tiểu học còn nhiều băn khoăn trăn trở từ đó mục tiêu
nghiên cứu của tôi là “các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/
ngày ở trường Tiểu học” nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2buổi/ngày của
nhà trường nói riêng và ở trường Tiểu học nói chung.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
- Các văn bản hướng dẫn công tác dạy học 2 buổi/ngày.
- Đặc điểm tình hình thực tế địa phương, nhà trường.
- Kê hoạch năm học.
-Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2


- Nghiên cứu tài liệu
- Nghiên cứu thực tiễn
- Phương Pháp điều tra khảo sát thực tế.
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp thống kê.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Bất cứ một Quốc gia nào, một địa phương nào Giáo dục cũng luôn được
coi là nền móng của sự phát triển. Giáo dục đem lại sự tiến bộ trong khoa học kĩ
thuật mà khoa học kĩ thuật phát triển đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế
Quốc dân. Do đó có thể nói Giáo dục luôn đồng hành với sự phát triển của xã
hội.
Hiện nay vấn đề giáo dục nói chung, dạy học nói riêng đã được quan tâm:
Với Đảng và nhà nước ta: tại nghị quyết TW II khoá VIII đã xác định Giáo dục
là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển của cả
một xã hội.
Trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã ghi rõ “ Đối với
giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất,
năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề
nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo
dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và
kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng
tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Điều đó khẳng định một lần nữa
trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên, ngành học, bậc học phải có những trăn
trở, để giải được bài toán không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục mà còn
phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, tài năng cho các bậc học tiếp theo. Đây chính
là vấn đề mà công tác dạy học 2 buổi/ ngày sẽ là chìa khóa mở ra cho chúng ta
một hướng đi đúng đắn để việc vận dụng các biện pháp dạy học 2 buổi /ngày
nhằm đạt hiệu quả đúng với mục tiêu giáo dục.
Trong bối cảnh chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học
Minh Sơn1 đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định, số học
sinh đạt hoàn thành mức bền vững cao. Tuy nhiên để giữ được chất lượng bền
vững luôn ổn định cần phải có một quá trình thường xuyên, liên tục phát hiện
bồi dưỡng, phụ đạo, giúp đỡ cho học sinh trong quá trình học tập. Đặc biệt nhà
trường phải có các biện pháp dạy học tạo sự hứng thú trong học tập, giáo dục
học sinh có nhu cầu học để đảm bảo việc học tập nhẹ nhàng không áp lực mà
vẫn phát huy được tính tích cực hóa học tập của học sinh. Đây là một trong
những yêu cầu của công tác dạy học 2 buổi/ ngày phải đề ra, thực hiện trong nhà
trường.
Để thực hiện được mục tiêu giáo dục trong nhà trường Tiểu học, người
thầy có sự tác động mạnh đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của
người học sinh. Hiệu quả và sản phẩm lao động sư phạm là nhân cách phát triển
toàn diện của học sinh nhằm đạt mục tiêu phát triển của nhà trường. Học sinh
3


hoàn thành chương trình tiểu học phải đáp ứng những nhu cầu phát triển của bản
thân, gia đình và xã hội. Muốn đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi đội ngũ giáo viên
trong nhà trường phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, từ đó mới có
đủ khả năng, tâm huyết thực hiện nhiệm vụ của của bản thân của nhà trường.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.2.1. Những thuận lợi:
Trường Tiểu học Minh Sơn 1 được tách ra từ Trường THCS Minh Sơn
năm 1992, với tổng diện tích là 7844 (m2).
Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, nhà trường luôn được các
cấp ủy Đảng, Chính quyền, ngành giáo dục Ngọc Lặc, Hội Cha mẹ học sinh
luôn quan tâm và đầu tư đúng mức, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sự
nghiệp giáo dục ở nhà trường.
Nhà trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2000, đến năm 2014 được
công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ2.
Đội ngũ cán bộ giáo viên hiện nay gồm 29 đ/c, 100% đạt trình độ chuyên
môn chuẩn 100%, trong đó có 89,6% đạt trình độ trên chuẩn. Giáo viên giỏi cấp
huyện qua các năm: 18 đ/c; 02 đồng chí giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Có 18/29 đ/c là
Đảng viên, trong đó có 01 đ/c có trình độ Trung cấp lý luận Chính trị.
Cơ cấu trường lớp:
Năm học 2013 - 2014, nhà trường có 14 lớp, với tổng số học sinh là 365 em.
Năm học 2014 - 2015, nhà trường có 15 lớp, với tổng số học sinh là 385 em.
Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 15 lớp, với tổng số học sinh là 397 em.
Năm học 2016 - 2017, nhà trường có 16 lớp, với tổng số học sinh là 419 em.
Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 15 lớp, với tổng số học sinh là 430 em.
Dạy học 2 buổi/ngày ở trường Tiểu học là tổ chức cho học sinh học tập và
vui chơi trong ngày ở trường. Buổi thứ nhất thực hiện chương trình chính khóa,
buổi thứ hai là thời gian dành để bổ sung chương trình và tổ chức ôn luyện kiến
thức đã học, tăng cường nội dung các môn nghệ thuật, thể dục nhằm phát triển
năng khiếu cho học sinh, tổ chức dạy học các môn tự chọn và các hoạt động tập
thể. Giáo viên có thời gian và điều kiện gần gũi, gắn bó với học sinh hơn, thông
qua đó để phát hiện năng khiếu cũng như giúp học sinh bổ sung những kiến thức
cơ bản cần thiết. Giảm áp lực học tập cho học sinh, các em có điều kiện hoàn
thành bài ngay tại lớp mà không phải mang bài về nhà. Học sinh học đủ môn và
có chất lượng đối với các môn học bắt buộc, đồng thời được tiếp xúc với các
môn tự chọn (ngoại ngữ, tin học), các môn học được phân bổ hợp lý trong ngày,
trong tuần.
2.2.2. Những khó khăn:
Mặc dù trường Tiểu học Minh Sơn 1 đã được công nhận đạt Trường
Chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2014, nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác
tổ chức dạy học 2buổi/ngày của nhà trường còn hạn chế như: số phòng học dành
riêng cho việc sử dụng các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học
chưa có như phòng nghe nhìn, phòng đa năng, … do đó việc tổ chức dạy học 2
buổi/ngày chưa thể đáp ứng yêu cầu cao.
Nhà trường hiện có hai khu nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình bố
trí,sắp xếp giờ dạy buổi 2. Không những vậy, do Minh Sơn là một xã thuần
4


nông, phần lớn bố mẹ học sinh thường đi làm ăn xa dài ngày các em thường ở
với ông bà nên một bộ phận học sinh chưa được sự chăm sóc chu đáo của gia
đình, chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và chưa tạo điều kiện về thời gian
đến trường để học tập theo quy định chung, một bộ phận học sinh tham gia học
2 buổi/ngày nhiều em đi học xa nên việc đi lại khó khăn, đặc biệt với những khi
trời mưa,…
Nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học
sinh chưa đúng về vai trò, mục đích của việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Còn
có những quan điểm sai lệch về vấn đề này như cho rằng dạy học 2 buổi/ngày
chỉ là dạy thêm, dạy giãn chương trình,…
Đội ngũ CBGV, nhân viên nhà trường tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn tương
đối cao so với mặt bằng chung của huyện, song trình độ chuyên môn chưa thực
sự đồng đều.Trong đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế; còn ngại khó,
ngại khổ khi tham gia dạy 2 buổi/ngày. Mặt khác số lượng CBGV chưa thực sự
ổn định, trong năm học đủ số lượng giáo viên theo quy định nhưng tỉ lệ ốm đau
đã không ít ảnh hưởng đến chuyên môn.
Việc sắp xếp kế hoạch dạy học cho từng buổi học ở từng khối, từng lớp
đã được đội ngũ CBQL, GV quan tâm; nhưng chưa thực sự phù hợp với sự phát
triển tâm lý của trẻ. Thực tế ở trường Tiểu học hiện nay kế hoạch dạy học buổi 2
sắp xếp chưa khoa học được thể hiện đó là: Buổi 2 có thể chỉ ôn luyện 3 tiết là
môn Toán hoặc là môn Tiếng Việt, hoặc là bố trí tất cả các môn ít tiết,… để tiện
cho GVPTL khi soạn bài, thuận lợi về thời gian. Song họ chưa nhận thấy rằng
việc bố trí như vậy sẽ gây tâm lý của học sinh Tiểu học là chán học vì ở một
buổi chỉ học toàn là Toán và Tiếng Việt,.. điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến
chất lượng học tập của học sinh.
Chất lượng dạy học buổi 2 tuy đã được nhà trường quan tâm chỉ đạo
nhưng nhiều giáo viên chưa thực sự xây dựng được kế hoạch bài học phù hợp
với đối tượng học sinh của lớp mình.
2.2.3. Kết quả thực trạng:
Trước những thực trạng đó, việc tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày tại
trường Tiểu học Minh Sơn 1 ở những năm học trước ( năm học 2012 - 2013,
2013 - 2014 ) còn có nhiều hạn chế cụ thể như sau:
Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất nhà trường nhìn chung đầy đủ, song cơ
sở vật chất còn một số các phòng: phòng đa năng, phòng nghe nhìn cần bổ
sung….
Bảng 1:
Trong đó:
TT
Nội dung
Tổng số
Đạt
Không đạt
chuẩn
chuẩn
Phòng học:
15
15
0
1
- Kiên cố
15
- Cấp 4
03
03
0
2
Phòng chức năng
03
03
0
3
Chổ ngồi:
430
430
0
5


4
5

Điện sáng
Có đủ
Quạt điện
Có đủ
Về đội ngũ CBGV: Nhà trường có đầy đủ số lượng giáo viên song trong
các năm học này nhà trường chưa có giáo viên dạy Tiếng Anh, thiếu 1CBTB,
1nhân viên y tế, 1đoàn đội . chất lượng đội ngũ CBQL chưa đồng đều. Cụ thể:
Bảng 2: Thống kê trình độ của giáo viên:
Đại học Sư
Cao đẳng
Trung học
Tổng số
phạm
Sư phạm
Sư phạm
Năm học
CBGV
SL
TL
SL
TL
SL
TL
2012 - 2013
28
21 75,1%
1
3,5%
6
21,4%
2013 - 2014
27
20 74,1%
1
3,7%
6
22,2%
Bảng 3: Thống kê xếp loại chuyên môn của Cán bộ, giáo viên:
Số lượng
Tổng Trong đó: Xếp loại
chuyên môn
giáo viên giỏi cấp
Năm học
số
CBGV Tốt Khá TB Yếu Trường Huyện Tỉnh
2012-2013
28
16
08
3
0
15
3
1
2013-2014
27
18
5
0
0
17
3
1
Bảng 4: Chất lượng xếp loại Hạnh kiểm, học lực môn Toán và Tiếng Việt,
Học sinh giỏi, danh hiệu thi đua HS:
Năm học 2012 Năm học 2013 - 2014
2013
Nội dung
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Tổng số học sinh
342(5KT)
365(4KT)
Trong đó:
- Số HS học 2buổi/ngày:
240
70,1
270
73,9
- Xếp loại Hạnh kiểm:
+ Thực hiện đầy đủ
342
342
365
365
+ Chưa thực hiện đầy đủ
0
0
0
0
- Xếp loại HLM Toán:
+ Giỏi
150
44,0
184
51,1
+ Khá
81
23,6
100
27,7
+ Trung bình
108
31,5
74
20,4
+ Yếu
3
0,9
3
0,8
- Xếp loại HLM Tiếng Việt:
+ Giỏi
+ Khá
+ Trung bình
+ Yếu
- Học sinh giỏi:

129
89
121
3

37,8
26,0
35,3
0,9

157
111
90
3

43,6
30,7
24,9
0,8

6


+ Cấp huyện
+ Cấp Tỉnh
- Đạt danh hiệu:
+ Học sinh Giỏi
+ Học sinh Tiên tiến

57
4

16,6
1,1

62

17,1

127
82

37,1
23,9

153
106

42,3
29,3

Qua các bảng thống kê trên ta nhận thấy mặc dù trình độ đào tạo của cán
bộ giáo viên đã đạt chuẩn 100%, song chất lượng đội ngũ chưa cao, tỷ lệ giáo
viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh còn thấp, do đó dẫn đến chất lượng
dạy và học còn nhiều hạn chế. Mặt khác, mặc dù nhà trường đã tổ chức dạy học
2 buổi/ngày nhưng chất lượng học tập của học sinh không ổn định.
Để khắc phục những thực trạng trên, nhằm từng bước nâng cao chất
lượng dạy và học 2 buổi/ngày trong nhà trường Tiểu học, trong những năm học
gần đây, tôi đã chỉ đạo thực hiện: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy
và học 2 buổi/ngày ở Trường Tiểu học ” để góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục trong nhà trường.
2.3. Các biện pháp đã thực hiện để giải quyết vấn đề.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, địa phương; căn cứ vào
nhiệm vụ và chủ đề của năm học và đặc biệt là thực trạng về việc tổ chức dạy
học 2 buổi/ngày của Trường Tiểu học Minh Sơn1, tôi đã chỉ đạo thực hiện một
số giải pháp trong năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016 để nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường như sau:
Biện pháp 1: Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền,
ngành và phối kết hợp với các lực lượng xã hội để tăng cường cơ sở vật chất
trường học đáp ứng nhu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Để tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày ở trường Tiểu học, cơ sở vật chất là
yếu tố quan trọng, đặc biệt là hệ thống phòng học, chỗ ngồi đảm bảo cho học
sinh. Chính vì vậy, tôi đã chủ động cùng Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng kế
hoạch tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân củng cố
nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy hoc 2 buổi/ ngày.
Chính vì vậy, hàng năm sau khi bắt đầu nghỉ hè tôi đó chỉ đạo nhà trường
tiến hành kiểm kê lại CSVC của nhà trường, đánh giá tình hình CSVC hiện có
và xây dựng kế hoạch để bổ sung CSVC cho năm học tiếp theo.
Sau khi có kết quả kiểm tra và đánh giá tinh hình CSVC của nhà trường,
tôi đã cùng với BGH nhà trường chủ động tham mưu với Đảng ủy, HĐND,
UBND, Hội đồng Giáo dục cấp xã về kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của
nhà trường, sau đó đề xuất, kiến nghị cần bổ sung các hạng mục về cở sở vật
chất để phục vụ cho năm học như việc chống thấm khu phòng học, mua bổ sung
và thay thế bàn ghế chưa đúng tiêu chuẩn cho học sinh, lắp hệ thống quạt, đèn
chiếu sáng, tôn tạo khuôn viên, sân chơi bãi tập trong nhà trường, các trang thiết
bị hiện đại phục vụ học tập như máy chiếu.
Đồng thời, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng chỉ đạo nhà trường thực hiện
tốt công tác phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và
cá nhân có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trẻ em trong địa bàn toàn xã nhằm
7


thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục, đồng thời huy động mọi
nguồn lực lượng xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học
tập và môi trường giáo dục lành mạnh.
Mặt khác Ban lãnh đạo nhà trường chúng tôi đã thường xuyên quan tâm
chỉ đạo đến đội ngũ GVCN phải quan tâm thường xuyên đến việc trang trí, sắp
xếp lớp học gọn gàng, sạch đẹp sao cho học sinh cảm thấy lớp học thật sự thân
thiện, gần gũi tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hình thức học tập
được đa dạng và phong phú.
Biện pháp 2: Thực hiện tốt việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế
hoạch dạy học 2 buổi/ngày.
Để nâng cao được chất lượng dạy học 2 buổi/ngày một cách thực chất,
đáp ứng được mục tiêu giáo dục, trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực
hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày tôi tập trung vào những điểm trọng tâm như
sau:
- Thống kê chính xác điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường để phục
vụ cho dạy và học 2 buổi/ngày như phòng học, chỗ ngồi, bảng, ánh sáng, quạt,...
- Tình hình đội ngũ CBGV và nhân viên nhà trường.
- Quy mô lớp học: Số học sinh, số lớp.
- Sắp xếp thời khóa biểu.
- Kế hoạch dạy học buổi 1 và buổi 2.
- Lựa chọn nội dung, tài liệu dạy và học phù hợp với vùng miền.
Để thực hiện tốt được Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, theo tôi thì khâu xây
dựng kế hoạch là rất quan trọng cần được BGH quan tâm.
Vì thế hàng năm tôi đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác điều tra phổ
cập để có dự báo chính xác về sĩ số học sinh; xây dựng kế hoạch tham mưu về
cơ sở vật chất, tham mưu về đội ngũ để đảm bảo được các nguồn lực cho dạy và
học 2 buổi/ngày.
Mặt khác để đảm bảo được mục tiêu của việc dạy và học 2 buổi/ngày ở
nhà trường tôi đã chỉ đạo nghiêm túc bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm
vụ năm học, các văn bản chỉ đạo về dạy học 2 buổi/ngày, theo kế hoạch tôi đã
chỉ đạo:
Thời lượng: Không quá 07 tiết /ngày.
Buổi 1: Thực hiện theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban
hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT.
Buổi 2: Thực hành kiến thức đã học; giúp đỡ học sinh chưa đạt yêu cầu;
bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn tự chọn; tổ chức các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Song để đảm bảo phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học, tránh sự nặng nề,
khô khan trong học buổi 2, tạo không khí học tập tôi đã linh hoạt trong việc sắp
xếp thời khóa biểu như tránh xếp một buổi chỉ học 3 tiết toàn là ôn luyện Toán,
Tiếng Việt mà phải sắp xếp xen kẽ ôn luyện Toán, ôn luyện Tiếng Việt, ôn luyện
Mỹ thuật, Hát nhạc, Thể dục...
Nội dung chương trình dạy học buổi 2 luôn được tôi quan tâm chỉ đạo, và
đây là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng dạy và học 2 buổi/ngày ở nhà
8


trường, sau khi có các văn bản giới thiệu về các tài liệu phục vụ nội dung dạy
học 2 buổi. Vì thế tôi xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên môn, cùng với các tổ
chuyên môn thảo luận, lên kế hoạch về việc lựa chọn tài liệu, nội dung kiến thức
cho từng tiết dạy ở từng khối, từng lớp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế
của nhà trường, phù hợp với đối tượng học sinh, đảm bảo được mục tiêu dạy học
2 buổi/ngày. Do vậy tôi chỉ đạo cần tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình
thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng
hoạt động xã hội của học sinh. Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời
những giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu đi đôi với việc giúp đỡ, phụ đạo các
học sinh chưa đạt yêu cầu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức có hiệu quả
việc ôn tập để học sinh nắm vững nội dung kiến thức và phương pháp học tập,
làm bài.
Biện pháp 3: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL và giáo
viên, phụ huynh học sinh về mục đích, vai trò của việc tổ chức dạy học
2buổi/ngày ở trường Tiểu học.
Đối với cán bộ quản lí: Để chủ trương học 2 buổi/ ngày được triển khai
đồng đều, có hiệu quả trên các vùng, miền, thì trước hết đội ngũ CBQL quán
triệt sâu sắc đến giáo viên nhà trường để nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích,
yêu cầu, nhiệm vụ của dạy học 2 buổi trong một ngày, đó là: Nhằm tăng thời
lượng học tập cho học sinh trên một đơn vị kiến thức, kĩ năng. Điều đó đồng
nghĩa với việc giảm áp lực về việc học tập đối với học sinh ở lứa tuổi tiểu học,
làm cho việc dạy học trở nên nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn. Đây là cơ hội để nhà
trường dạy cho học sinh phương pháp tự học có tổ chức ngay tại trường trong
khi phần lớn các gia đình phụ huynh hiện nay hoặc là không có điều kiện hoặc là
thiếu kiến thức về sư phạm nên việc học ở nhà của học sinh không mấy hiệu
quả. Dạy học 2 buổi/ngày giúp nhà trường thực hiện hiệu quả hơn mục tiêu giáo
dục toàn diện, giáo dục phân hóa nhằm can thiệp sớm quá trình hình thành và
phát triển nhân cách trẻ. Đặc biệt là việc phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu,
giúp đỡ học sinh phát triển năng khiếu riêng của mình.
Đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Ban lãnh đạo nhà
trường đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường. Đưa nội dung về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày vào hội
nghị cán bộ công chức, Đại hội công đoàn để bàn bạc đưa ra các giải pháp¸phù
hợp để thực hiện tốt công tác dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời tăng cường quán
triệt để mỗi giáo viên nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của việc
dạy học 2 buổi/ngày như việc triển khai Điều lệ trường Tiểu học, Luật Giáo dục,
Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của đơn vị,
đặc biệt là nhiệm vụ năm học hàng năm một cách triệt để mọi thành viên trong
nhà trường phải thấm nhuần, phải thấy được tầm quan trọng của nó từ đó nâng
cao ý thức tự giác tham gia dạy học 2 buổi/ngày, nhằm nâng chất lượng giáo dục
của nhà trường từng bước cải thiện ngày một tốt hơn để từ đó mỗi giáo viên
cũng có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc góp ý kiến, xây dựng để nâng cao nhận
thức của bản thân về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của dạy học 2 buổi/ngày đảm
bảo yêu cầu về chất lượng.
9


Đối với phụ huynh học sinh: Nhà trường phải thực hiện tốt việc tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học
sinh có con em đang trực tiếp học tập tại nhà trường hoặc trong độ tuổi phổ cập.
Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua
nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh của xã, trong các cuộc họp
phụ huynh, gửi các văn bản tài liệu về hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày
tới các trưởng đầu ngành, thôn trưởng để thông qua các cuộc họp của thôn, xóm,
các tổ chức đoàn thể trong thôn, xóm, qua cuộc họp nhờ họ tuyên truyền, thông
qua đó giúp được các tấng lớp nhân dân, phụ huynh thấy được mục đích, vai trò
và quyền lợi của con em mình khi tham gia học tập 2 buổi/ngày ở trường Tiểu
học.
Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền để phụ huynh biết và thực hiện
tốt các điều kiện cơ bản để các em tham gia học tập như hướng dẫn và động viên
cha mẹ học sinh mua cho các em đầy đủ sách giáo khoa theo quy định, các loại
tài liệu liệu khác như vở luyện viết, bảng con, bộ thực hành Toán, Tiếng Việt,…
các gia đình có điều kiện có thể mua thêm các tài liệu nâng cao, tài liệu phục vụ
học 2 buổi/ngày cho các em đầy đủ,…
Biện pháp 4: Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng giáo viên và tự bồi dưỡng
của đội ngũ CBQL, GV; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy
để đáp ứng yêu cầu của dạy học 2 buổi/ngày là phải biết tổ chức đa dạng và
phong phú các hoạt động dạy học và giáo dục.
Để thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ngày có chất lượng thì việc bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ CBGV là hết sức
quan trọng. Chính vì vậy, trong mỗi năm học nhà trường đó bố trí sắp xếp cho
CBGV được theo học các lớp đào tạo trên chuẩn, các lớp bồi dưỡng tập trung
trong hè, trong các đợt tập huấn. Ngoài ra trong năm học, tôi đã chỉ đạo các tổ
chuyên môn nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề, Hội thảo, dự giờ
rút kinh nghiêm, thao giảng theo tổ khối chuyên môn toàn trường nhằm trao đổi
về phương pháp, nghiệp vụ cho đội ngũ, nhưng đồng thời cũng đặt yêu cầu cao
đối với trách nhiệm tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên nhằm giúp họ được tiếp cận
với cách dạy mới, cách tổ chức các hoạt động dạy học để phát huy được tính tích
cực của học sinh và cũng chính là giúp cho học sinh biết cách học sáng tạo để
chủ động hơn và hào hứng hơn trong quá trình học tập, tập dần với thói quen tự
mình tìm hiểu và khám phá những tri thức mới.
Mặt khác, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học tập các trường
bạn, tổ chức theo từng chuyên đề phù hợp với vùng miền để giao lưu học hỏi
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nhất là phương pháp giảng dạy mới cho giáo
viên. Chỉ đạo mỗi cán bộ quản lí, giáo viên đều đăng kí ngay từ đầu năm học
thực hiện một nội dung đổi mới trong phương pháp dạy học, học tập bồi dưỡng
năng lực chuyên môn và quản lí; các nội dung đổi mới phải cụ thể có tính khả
thi. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi
dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm
giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, tham dự hội thi giáo viên
giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh. Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo
10


viên cốt cán trong trường ... để từ đó đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học 2
buổi/ngày.
Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học để góp phần nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, trong những năm qua tôi đã
chỉ đạo chuyên môn nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, áp
dụng phương pháp dạy học tích cực, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng
lực đội ngũ giáo viên. Giáo viên luôn giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao
chất lượng giáo dục mà công việc cụ thể của giáo viên đó là việc dạy học. Để
thực hiện việc đó, tôi đã thực hiện những biện pháp sau:
Tôi xác định việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy không chỉ là phong
trào, để nó không chỉ là bề nổi mà còn được hưởng ứng của cả đội ngũ ở nhà
trường, ở từng lớp học và trở thành thói quen của mỗi thầy cô giáo thì một trong
những điều kiện cần thiết là sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ thiết thực từ phía Ban
lãnh đạo nhà trường. Tạo điều kiện để cán bộ giáo viên được tiếp cận với các
phương pháp dạy học mới, với trang thiết bị được đầu tư, có cơ hội được tham
dự những buổi hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm của những giáo viên cốt cán,
khích lệ giáo viên thường xuyên thực hiện đổi mới trong các giờ dạy, không để
tình trạng người làm cũng được, người không làm cũng chẳng sao. Vì thế, người
phụ trách công tác chuyên môn phải là nòng cốt trong các hoạt động chuyên
môn của nhà trường; có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, triển khai
thực thi, kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động đổi mới phương pháp dạy học
và hình thức tổ chức dạy học.
Để làm được điều đó tôi đã chỉ đạo mỗi giáo viên phải thực hiện tốt các
yêu cầu sau đây:
- Nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH, cách thức hướng dẫn các hoạt động
học tập của học sinh chú trọng việc phát huy tính tích cực và sáng tạo của học
sinh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong việc tổ chức các hoạt
động ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
- Nắm chắc điều kiện của trường để có thể khai thác giúp bản thân đổi mới
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học (cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị
dạy học, tài liệu tham khảo...)
- Biết và tranh thủ được những ai có thể giúp đỡ mình trong việc đổi mới
PPDH (đồng nghiệp, lãnh đạo tổ chuyên môn, lãnh đạo trường có tay nghề cao).
Biết cách tiếp nhận những thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét xây dựng
của học sinh về PPDH và giáo dục của mình; kiên trì phát huy mặt tốt, khắc
phục mặt yếu, tự tin, không tự ty hoặc chủ quan thỏa mãn.
Đối với tổ chuyên môn:
- Phải hình thành giáo viên cốt cán về đổi mới PPDH.
- Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ
chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung phong phú, thiết thực, động viên tinh
thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của giáo viên, giáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi
kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.
11


- Đánh giá đúng đắn và đề xuất khen thưởng những giáo viên tích cực đổi
mới PPDH và thực hiện đổi mới PPDH có hiệu quả.
Song để thực sự có hiệu quả trong việc dạy học 2 buổi/ngày tôi chỉ đạo tổ
chuyên môn, giáo viên phải chú trọng dạy và học ở cả buổi 1 và buổi 2; phải
linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức dạy và học buổi 2 để giúp các em được ôn
luyện kiến thức; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy và học, chú trọng đến mọi đối tượng học sinh. Vì vậy tôi chỉ
đạo giáo viên phải lập kế hoạch bài học dạy buổi 2 như thế nào nhằm mang lại
hiệu quả, giúp học sinh được củng cố kiến thức đã học, phụ đạo học sinh chưa
đạt yêu cầu và bồi dưỡng học sinh năng khiếu thì giáo viên trực tiếp đứng lớp
tuỳ theo tình hình thực tế của lớp mình mà đưa ra các nội dung và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp, giúp học sinh không bị nhàm chán với việc lặp lại những
gì đã học ở buổi sáng. Phải có sự phối hợp giữa dạy học buổi 1 và buổi 2 để
thống nhất nội dung soạn giảng phù hợp cho các đối tượng như đã phân loại.
Đồng thời tổ chức các hoạt động năng khiếu như văn nghệ, mỹ thuật, hoạt động
ngoài giờ lên lớp, các trò chơi dân gian để tạo môi trường học tập cho học sinh
Tiểu học một cách thân thiện, hiệu quả, thực sự “Mỗi ngày đến trường là một
ngày vui”.
Biện pháp 6: Thực hiện nghiêm túc khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng
dạy và học buổi 2.
Việc nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng vì
có đánh giá đúng thì mới có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Sau mỗi lần tổ chức
kiểm tra đánh giá Ban lãnh đạo cùng các tổ chuyên môn đều tổ chức sinh hoạt
chuyên môn để tìm ra những ưu, nhược điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên
nhân dẫn đến chất lượng thấp từ đó rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục
những nhược điểm, phát huy những ưu điểm, đồng thời giúp cho Ban lãnh đạo
quan tâm, giúp đỡ những trường hợp chưa đạt yêu cầu hay khó khăn bất cập khi
thực hiện.
Vì vậy, để công tác dạy và học 2 buổi/ngày đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ
quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra, đánh giá. Để công tác
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày nói chung buổi 2 nói
riêng đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo:
- Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu
nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch tuần, tháng, năm của nhà trường.
- Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ,
đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung,
hình thức, phương pháp kiểm tra.
- Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm
tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn
bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt đợt kiểm tra đó.
Do đó, tôi đã chỉ đạo thực hiện:
Về nội dung kiểm tra: kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách ( Kế
hoạch bài học, sổ điểm,…), về đổi mới phương pháp dạy học, đồ dùng chuẩn bị
cho tiết dạy, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp giảng dạy, khảo sát chất
12


lượng… để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn của giáo viên
có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ và khảo sát chất lượng học tập
của học sinh có báo trước, đột xuất về các tiết dạy cũng như hoạt động khác ở
buổi 2.
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá: Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính
khách quan và công khai, công bằng và dân chủ. Sau kiểm tra phải có những
nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp
họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong dạy và học.
Thời gian kiểm tra: Trong một tháng ít nhất giáo viên phải được dự ít nhất
một giờ dạy hoặc một hoạt động trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được
kiểm tra 3- 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời
nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn.
Kiểm tra chuyên đề:
Sau khi tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra đánh giá ở các năm học
2014 - 2015, 2015 - 2016 thì đến năm 2016 - 2017 và 2017 - 2018 tôi đã cụ thể
hóa các đợt kiểm tra và chia thời gian kiểm tra phù hợp với từng thời điểm và
từng nội dung như: kiểm tra hồ sơ cá nhân, kiểm tra học sinh chưa đạt yêu cầu,
kiểm tra học sinh đạt bền vững, kiểm tra vở sạch chữ đẹp, kiểm tra việc thực
hiện cam kết về chỉ tiêu đầu năm,...
- Đối với kiểm tra hồ sơ giáo viên: thời điểm đầu năm nhằm phát hiện,
định hướng cách làm đúng và chỉ ra lỗi cần tránh cho quá trình một năm thực
hiện. Thời điểm các đợt trong năm nhằm kiểm tra việc làm thường xuyên, sự cập
nhật các nội dung theo quy định, sự phối hợp giữa việc soạn dạy các nội dung
của bài học đã có sự phối hợp giữa giáo viên dạy buổi 1 và giáo viên dạy buổi 2
chưa, đã có sự lưa chọn kiến thức cho các đối tượng chưa...
- Đối với kiểm tra học sinh chưa đạt yêu cầu nhằm nắm tình hình số lượng
học sinh và mức độ kiến thức từng học sinh đạt được tại thời điểm để phân tích
chỉ ra lượng kiến thức mà học sinh chưa đạt. Từ đó tùy mức độ chưa đạt yêu cầu
của mỗi học sinh mà giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách kèm cặp phụ đạo
tăng cường trong một khoảng thời gian cho phép để tiển hành kiểm tra lại.
- Kiểm tra học sinh là đối tượng đạt bền vững để nắm bắt mức độ kiến
thức của học sinh đạt với mức độ nào, ở môn nào để phân loại đối tượng đồng
thời phát hiện học sinh năng khiếu, tạo điều kiện để học học sinh phát triển khả
năng tốt nhất.
- Kiểm tra thực hiện cam kết chỉ tiêu đầu năm. Ngoài việc kiểm tra học
sinh về mức độ đạt yêu cầu hay chưa và đạt ở mức nào thì mục tiêu của đợt
kiểm tra này là kiểm tra nắm bắt tình hình về chất lượng giáo dục cả năm của
giáo viên đã đạt các nội dung yêu cầu của chỉ tiêu chất lượng chưa và đạt là đạt
ở mức độ nào từ đó lấy chất lượng học sinh để đánh giá xếp loại giáo viên cuối
năm, làm cơ sở để phân lớp cho năm học tiếp theo.
Ngoài ra sau mỗi lần kiểm tra, tôi cùng với BGH, tổ trưởng chuyên môn
xem xét, phân tích các bài kiểm tra, tìm ra nguyên nhân lỗi sai của học sinh để
từ đó chỉ đạo giáo viên có biện pháp để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho các
em.
13


Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát
hiện, định hướng cách làm đúng một cách nhè nhàng, không gây áp lực cho học
sinh, giáo viên, có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học 2 buổi/ngày ở
trường tiểu học. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm,
tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng học tập của học sinh
trong nhà trường.
Biện pháp 7: Dạy học phân loại đối tượng học sinh và làm tốt công tác
bàn giao chất lượng.
Dựa vào kết quả khảo sát bàn giao chất lượng cuối năm và kết quả kiểm
tra của giáo viên chủ nhiệm nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm phân
loại học lực học sinh lớp mình theo ba nhóm.
- Nhóm thứ nhất: Gồm các em học sinh có học lực được đánh giá ở mức
chưa đạt yêu cầu.
- Nhóm thứ hai: Gồm các em học sinh có học lực được đánh giá ở mức độ
đạt yêu cầu (đạt chuẩn ở mức độ thấp).
- Nhóm thứ ba: Gồm các em học sinh có học lực được đánh giá ở mức đạt
tốt trở lên (đạt chuẩn ở mức độ cao hơn)
Phân loại học sinh có khả năng viết và trình bày bài vở đạt yêu cầu ở loại
A, loại B, C bàn giao cuối năm.
Phân công phù hợp đội ngũ cán bộ giáo viên phụ trách ở các khối lớp,
xây dựng kế hoạch kèm cặp cụ thể.
Ngay từ đầu năm học tôi trực tiếp giao chỉ tiêu, kí cam kết chất lượng với
từng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách các môn. Lấy chất lượng học sinh
để đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm và làm cơ sở để phân lớp cho năm học
tiếp theo. Trong đó tôi đặc bệt quan tâm đến chất lượng dạy học môn Tiếng Việt.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
Với những biện pháp chỉ đạo đó, trong các năm học 2014 - 2015, 2015 2016, ở trường Tiểu học Minh Sơn1 đó thu được những kết quả sau:
- Về nhận thức: Đội ngũ CBGV trong nhà, các tầng lớp nhân dân và phụ
huynh đó thấy được tầm quan trọng, thấy rõ mục đích, ý nghĩa của việc dạy 2
buổi/ngày đối với học sinh Tiểu học là chính đáng, do đó nhu cầu học 2
buổi/ngày càng cao và Trường Tiểu học Minh Sơn1 phải có ít nhất 80% học sinh
được học 2buổi/ngày.
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được đầu tư, bổ
sung đầy đủ, đảm bảo đủ các điều kiện cho nhà trường tổ chức dạy học 2
buổi/ngày: Phòng học đủ cho 15 lớp dạy và học 2 buổi/ngày; các lớp học được
các đồng chí giáo viên quan tâm đến việc trang trí, sắp xếp lớp học gọn gàng,
ngăn nắp, thân thiện phù hợp với phong trào xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực. Thuận lợi cho việc tổ chức các hình thức học tập được đa
dạng và phong phú như có đủ bàn đôi ghế một chỗ ngồi ( 400 chỗ ngồi đạt tỷ lệ
100% ), có đủ quạt, điện sáng, nước, các phòng chức năng được tu sửa, bổ sung
đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, giúp học sinh thuận lợi,
luôn được hoạt động khi các em học 2 buổi/ngày.
14


- Về đội ngũ: Nhà trường có đủ Giáo viên theo quy định của Trường đạt
chuẩn Quốc gia mức độ 2, trong đó Giáo viên Nhạc, Họa, Thể dục, Ngoại ngữ,
tin học đầy đủ theo quy định, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn tương đối cao
( 89,6% ). Cán bộ, giáo viên nhà trường đã hiểu được việc dạy 2 buổi/ngày là
giúp giáo viên có thời gian và điều kiện gần gũi, gắn bó với học sinh hơn. Chính
vì vậy, giáo viên đó xác định đúng mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ năng tiết dạy;
chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học chu đáo, đã ứng dụng được CNTT trong
dạy học, thực hiện tốt mục tiêu dạy học theo quy định; giáo viên đã thực hiện
được việc đổi mới trong phương pháp dạy học, đã thực hiện được việc dạy học
theo cá thể hóa học sinh, đồng thời thông qua việc dạy 2 buổi/ngày giáo viên đã
thực hiện tốt môi trường học thân thiện thông qua tất cả các hoạt động chính
khóa và ngoại khóa. Đặc biệt, chất lượng giảng dạy của giáo viên đã được nâng
lên rõ rệt, cụ thể, một số đồng chí đã có sự tiến bộ vượt bậc trong công tác giảng
dạy, tỷ lệ giáo viên xếp loại chuyên môn nghiệp vụ tốt tăng. Số lượng giáo viên
giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng, tỷ lệ xếp loại chuyên môn nghiệp vụ và kết quả
xếp loại kiểm tra toàn diện, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học đã có
nhiều chuyển biến đáng kể so với các năm học trước đó.
Cụ thể:
Trong đó: Xếp loại
Số lượng
Tổng số
chuyên môn
giáo viên giỏi cấp
Năm học
CBGV
Tốt Khá TB Yếu Trường Huyện Tỉnh
2014 – 2015
30
20
6
0
0
17
04
1
2015 – 2016
29
19
6
0
0
17
03
2
2016 - 2017
29
20
5
0
0
17
03
2
2017 - 2018
( học kì I)

26

18

4

0

0

14

3

2

- Về chất lượng học tập của học sinh: Chất lượng giáo dục được duy trì,
ổn định và được nâng lên một cách toàn diện ở tất cả các môn học, các phong
trào thi đua như: Vẽ tranh, Viết chữ đẹp, thể dục thể thao, văn nghệ, các cuộc thi
tìm hiểu về Bác Hồ… ở cấp huyện và cấp tỉnh. Nhiều học sinh đã biết tự học,
tham gia thảo luận nhóm hăng hái, biết hỗ trợ nhau hoàn thành công việc chung.
Học sinh nghe, đọc, nói viết và tính toán thành thạo, tham gia các hoạt động học
tập và giáo dục một cách chủ động và tự giác. Nhiều em biết vận dụng kiến thức
vào thực tiễn cuộc sống như giải thích một số hiện tượng thiên nhiên, thực hành
đo đạc, tính toán chu vi, diện tích, thể tích một số vật thường gặp, thường dùng
trong thực tiễn. Nhiều học sinh biết trình bày vấn đề một cách lưu loát. Giờ học
nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu quả hơn. Học sinh tham gia tích cực các hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Sau khi tiếp tục thực hiện SKKN và đổi mới về các biện pháp thì đến năm
2016 - 2017, 2017 - 2018 kết quả nâng lên rõ rệt:
Nội dung

Năm học
2014 - 2015

Năm học
2015 – 2016
( Tính đến
cuối kì
I/2016)

Năm học
2016 –
2017

Năm học
2017 – 2018
( Tính đến
cuối kì
I/2018)
15


Số
lượng

Tổng số học sinh
Trong đó:
- Số HS học 2 buổi/ngày:
- Đánh giá về năng lực,
phẩm chất:
+ Mức độ hình thành và
phát triển năng lực
+ Mức độ hình thành và
phát triển phẩm chất
- Điểm kiểm tra cuối kì II
-Toán:
+ Điểm 9,10
+ Điểm7,8
+Điểm 5,6
+ Điểm dưới 5
- Điểm kiểm tra cuối kì II
- Tiếng Việt:

385

+ Điểm 9,10
+ Điểm7,8
+ Điểm 5,6
+ Điểm dưới 5
- Đạt danh hiệu:
+ HS được khen đặc biệt
+Học sinh HTT các
môn(HTXS)
+ Học sinh khen 1 môn
(HTT 1 môn)

Tỷ
lệ

Số
lượng

Tỷ
lệ

398

Số
lượn
g

Tỷ
lệ

419

Số
lượng

Tỷ
lệ

430

270

73

244

56,1

266

63,3

294

69,5

379

98,5

392

99,7

414

98,8

414

97,7

379

98,5

398

100

414

98,8

420

99,6

212

55,3

276

70

315

76,0

213

50,2

81

21,1

62

20,8

90

21,9

146

34,4

84

21,9

29

7,3

9

2,1

49

11,7

6

1,5

11

2,7

0

0

16

3,7

174

45,4

153

38,8

241

58,2

160

37,7

115

30,2

173

44,3

138

33,5

192

45,4

88

22,9

58

14,7

31

7,4

62

14,6

6

1,5

9

2,2

4

0.9

10

2,3

2

0,5

0

0

1

0,2

11

2,5

192

49,8

199

48,0

212

51,2

212

50,0

76

19,7

72

18,0

115

27,7

146

34,4

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Tóm lại, để việc dạy và học 2 buổi/ ngày ở Tiểu học đạt mục tiêu đảm
bảo việc học tập nhẹ nhàng không áp lực mà vẫn phát huy được tính tích cực
hóa học tập của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện. Đây là một yêu
cầu quan trọng, cần thiết và đầy khó khăn vì đòi hỏi người giáo viên phải biết
đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của
học sinh, tạo điều kiện để học sinh chủ động trong việc học tập. Chú trọng xây
dựng cách học, tạo niềm vui trong học tập để nâng cao hứng thú. Người giáo
viên phải phân loại được các đối tượng học sinh để từ đó tổ chức được các hoạt
động của thầy và trò một các hợp lý, khoa học, biết gợi mở, tư duy độc lập, sáng
16


tạo, phát huy hết năng lực tiềm tàng của mỗi bản thân học sinh, tạo không khí
thân mật, hiểu biết tin tưởng nhau giữa thầy và trò trong tiết học, từ đó học sinh
không ngại học mà ngược lại nhu cầu được học sẽ hình thành và khi người học
đã có nhu cầu học thì chất lượng dạy học mới có thể cải thiện tích cực và mục
tiêu của việc dạy học nói chung và đối với dạy học 2 buổi/ngày trong nhà trường
Tiểu học nói riêng sẽ đạt kết quả như kế hoạch đặt ra.
3.2. Kiến nghị
Với những kết quả bước đầu đã đạt được tôi thấy rằng để nâng cao chất
lượng dạy và học 2 buổi/ngày tôi kiến nghị:
* Đối với Sở GD&ĐT: Tạo điều kiện về kinh phí, đội ngũ giáo viên đảm
bảo đủ cho việc bố trí, sắp xếp dạy học 2 buổi/ngày.
* Đối với Phòng GD&ĐT: Tham mưu với cấp trên để nhà trường có đủ
giáo viên cho việc bố trí sắp xếp tiết dạy buổi 2.
* Đối với Ban giám hiệu nhà trường:
- Thực hiện tốt công tác tham mưu với địa phương, công tác phối hợp với
Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và cá nhân có tâm huyết với
sự nghiệp giáo dục trẻ em trong địa bàn toàn xã nhằm thống nhất quan điểm, nội
dung, phương pháp giáo dục.
- Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày phù hợp với thực tế. Tuyên
truyền giáo dục tư tưởng tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh hiểu rõ mục tiêu,
nhiệm vụ công tác dạy học 2 buổi/ ngày tạo sự đồng hành, phối hợp để đạt mục
tiêu chất lượng dạy học
- Cần thực hiện tốt nền nếp dạy và học, bố trí sắp xếp phân công chuyên
môn hợp lý.
- Cần lựa chọn nội dung kiến thức, tài liệu, lên kế hoạch dạy học phù hợp
với điều kiện nhà trường. Linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch.
- Công tác kiểm tra thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phát huy tính
tích cực, khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc.
* Đối với giáo viên:
- Tích cực, nhiệt huyết trong trong thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn đề xuất
ý kiến của bản thân trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở đơn vị.
- Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh tạo mọi điều kiện để
học sinh tham gia có hiệu quả kế hoạch học buổi 2.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Minh Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết

Phạm Thị Thắng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
17


- Các văn bản hướng dẫn công tác dạy học 2 buổi /ngày.
- Kế hoạch năm học các năm học.
- Kế hoạch dạy học buổi 2 các năm học.
- Tài liệu hướng dẫn dạy học buổi 2.

DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Phạm Thị Thắng
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Sơn1

TT

Tên đề tài SKKN

Một số biện pháp dạy học sinh

1.

lớp 2 học tốt tập làm văn
2.

3.

Rèn kĩ năng đọc viết số có
bốn chưc số cho học sinh lớp 3
Một số biện pháp nâng cao
chất lượng dạy và học ở

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc
C)

Năm học
đánh giá xếp
loại

Cấp huyện

B

2004 - 2005

Cấp huyện

C

2010 - 2011

Cấp huyện

B

2012 - 2013

Cấp huyện

A

2017 - 2018

trường Tiểu học
Một số biện pháp nâng cao
4.

chất lượng dạy học 2
buổi/ngày ở trường Tiểu học

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×