Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non hoằng hợp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA

TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH,
ĐẸP, THÂN THIỆN VÀ AN TOÀN TRONG TRƯỜNG MẦM
NON HOẰNG HỢP

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Hoằng Hợp

SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HOÁ NĂM 2018
0STT

MỤC LỤC
NỘI DUNG
Mục Lục

1

2
2.1
2.2
2.3

2.4
3

Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng SKKN
Các biện pháp
BP1: Tích cực tham mưu, chỉ đạo xây dựn cơ sở vật chất
BP2:Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa
giáo dục, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào
BP3: Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh - sạch- đẹp
và thân thiện
BP4: Tham mưu chỉ đạo xây dựng môi trường ngoài lớp học
xanh sạch, đẹp và an toàn cho trẻ.
BP5: Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức học sinh giữ gìn môi
trường trong ngoài lớp xanh, sạch, đẹp
Hiệu quả của SKKN đối với hoạt động giáo dục,với bản thân
và với đồng nghiệp
Kết luận và kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảoTRANG
2
2
2
3
3
4
3
3
4
5
5
6
7
12
15
17
18
18
18
20

1


1. Mở đầu:
- Lý do chon đề tài:
Như chúng ta đã biết hiện nay môi trường là một trong những vấn đề nóng
bỏng, rất được quan tâm của toàn xã hội, môi trường có ảnh hưởng lớn đến cuộc
sống của con người. Môi trường xanh, sạch, đẹp tạo hứng thú, tâm lý thoải mái
cho con người khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Đặc biệt đối với giáo dục
mầm non môi trường là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực
tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường. Môi trường xanh,
sạch, đẹp, thân thiện và an toàn là tất cả những gì trẻ em cần để sống. Môi
trường sống có ảnh hưởng tích cực tới việc hình thành nhân cách con người. Với
giáo dục điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mà đến trường trẻ không
những lĩnh hội được những tri thức, kiến thức mà còn hình thành nhân cách kỹ
năng sống trong tương lai. Trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn sẽ
tạo ra một môi trường học tập vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn đối với trẻ mầm
non, giúp trẻ càng thêm gắn bó với lớp, với trường cô giáo và bạn bè, được thụ
hưởng không gian giải trí sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi. Trường học
xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo
dục trẻ có ý thức thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường, tạo bầu không khí thân ái
quan tâm đến nhau tạo sự lan tỏa đến môi trường gia đình cộng đồng mà trẻ
đang sinh sống, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn
minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ tuổi học đường.
Tuy nhiên hiện nay ở một số trường đã có kế hoạch xây dựng môi trường
xanh, sạch, đẹp nhưng vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự tạo được một
môi trường xanh, đẹp, gần gũi và thân thiện cho trẻ học tập và trãi nghiệm.
Mà gióa dục mầm non là thực hiện phương châm: “ Mỗi ngày đến trường là
một ngày vui” “Giáo dục không chỉ chuẩn bị cho cuộc sống mà giáo dục phải
chính là cuộc sống của trẻ”. Bản thân là một cán bộ quản lý trường học tôi luôn
mong muốn học sinh mình được học tập, vui chơi trong một môi trường xanh,
sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Trăn trở với mục tiêu chung của giáo dục bậc
học mầm non là có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ phát triển một cách toàn
diện kể cả thể chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển trong
tất cả các môi trường tâm lý- xã hội, môi trường thiên nhiên và môi trường vật
chất. Chính vì sự toàn diện đó mà trong tôi lúc nào cũng luôn có một suy nghĩ
làm thế nào để xây dựng trường mầm non có một môi trường xanh, sạch, đẹp, an
toàn và thân thiện . Vì vậy tôi đã quyết định nghiên cứu và áp dụng một số biện
pháp xây dựng môi trường trong trường mầm non tại địa phương mình công tác
và chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo xây dựng môi trường xanh,
sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp”
- Mục đích nghiên cứu:
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà
trường về sự cần thiết phải thực hiện việc xây dựng môi trường giáo dục cho học
sinh. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên nhân viên đối với việc tạo
2


cảnh quan môi trường, xây dựng trường mầm non Hoằng Hợp ngày một xanh
hơn, sạch hơn, đẹp hơn, thân thiện và an toàn hơn.
Hơn nữa phát huy tối đa nội lực của nhà trường, tranh thủ sự đóng góp về
sức người, về tài chính của cha mẹ học sinh, của xã hội trong việc xây dựng nhà
trường “xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, đẩy mạnh phong trào xã hội
hóa giáo dục.
Đồng thời tạo môi trường vui tươi, lành mạnh, hấp dẫn để thu hút trẻ đến
trường. Từ đó tạo cho trẻ có cơ hội được vui chơi, học tập, được quan tâm, chăm
sóc, nuôi đưỡng, giáo dục, bảo vệ giúp trẻ phát triển toàn diện làm nền tảng cho
trẻ khi bước vào các cấp học tiếp theo và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
- Đối tượng nghiên cứu:
“Một số biện pháp quản lý chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp,
thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp”
- Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc sách, đọc các tài liệu tham khảo
về giáo dục bảo vệ môi trường, các văn bản chỉ đạo của ngành…
Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế việc giáo dục của giáo viên, việc
thực hiện của học sinh, quan sát học hỏi kinh nghiệm xây dựng trường XanhSạch - Đẹp - thân thiện và an toàn của các đơn vị bạn.
Phương pháp phân tích: Từ tình hình thực tế, phân tích các số liệu, cách
thức thực hiện, kế hoạch thực hiện.
Phương pháp đàm thoại: Nói chuyện với cán bộ giáo viên, với cha mẹ học
sinh, với các học sinh.
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
2.1 Cơ sở lý luận:
Trường học mầm non trước hết là nơi tiếp nhận tất cả trẻ em trong độ
tuổi qui định đến trường, có chất lượng giáo dục toàn diên, hiệu quả phát triển
giáo dục không ngừng và luôn được nâng cao, có môi trường sống an toàn, lành
mạnh và cơ sở vật chất xanh, sạch, đẹp đảm bảo. Trường học “xanh- sạch- đẹpthân thiện và an toàn”, là nơi huy động có hiệu quả sự tham gia của học sinh, cô
giáo, cha mẹ học sinh, của chính quyền địa phương và các đoàn thể, các đơn vị
kinh tế và của nhân dân địa phương đồng sức xây dựng nhà trường. Trường học
“xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, là việc tiếp cận trên cơ sở tôn trọng
quyền trẻ em nhằm khuyến khích học sinh tích cực hoạt động vui chơi, học tập
và được giáo viên nhiệt tình dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và cộng
đồng. Xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹp- an toàn, thân thiện” là tạo cho trẻ
một môi trường học tập, sinh hoạt vui chơi an toàn hấp dẫn đối với trẻ. Đồng
thời là biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ giúp trẻ nhận thức
được mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên từ đó có ý thức bảo vệ thiên
nhiên. Bên cạnh đó còn giúp nhà trường có biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ,
khích lệ trẻ vui chơi học tập tốt hơn. Xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹpthân thiện và an toàn” không những tác động lớn đến trẻ mà còn tạo ra một môi
trường làm việc đẹp khang trang thân thiện cho các cô giáo có một tâm lý làm
3


việc an toàn, tự tin từ đó an tâm công tác, tự tin làm việc và tác động mạnh mẽ
đến lương tâm trách nhiệm lòng yêu nghề của các cô giáo. Từ đó đội ngũ giáo
viên sẽ mang hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để giảng dạy chăm sóc
tạo nên được những giờ dạy hấp dẫn có chất lương cao. Xây dựng môi trường
“xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn” là một trong những yếu tố hết sức cần
thiết, có tác dụng quyết định tạo nên một môi trường học tập tốt góp phần nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dục sáng kiến:
* Thuận lợi:
Trường mầm non Hoằng Hợp, trong những năm gần đây luôn được đón
nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền đại phương, của ngành
GD&ĐT Hoằng Hóa cũng như sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học
sinh.
Nhà trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, sân trường có cây xanh
bóng mát, bồn hoa cây cảnh.Vườn trường rộng trồng các loại rau xanh, vườn
thuốc nam.
Cơ sở vật chất nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, đồ
dùng trang thiết bị tương đối tạm đủ, 100% cán bộ giáo viên nhà trường có trình
độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt
tình, năng động trong công tác.
* Khó khăn:
- Trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi chưa được phong phú, đa dạng,
đồng bộ, Một số phòng học diện tích còn chưa đảm bảo yêu cầu so với số trẻ
trên nhóm lớp.
- Một số cán bộ giáo viên tuổi đời và tuổi nghề cao nên việc thực hiện
phong trào còn hạn chế, số giáo viên định biên trên nhóm lớp còn thiếu, nhân
viên dinh dưỡng thiếu.
- Hoằng Hợp là một xã thuần nông, đa số phụ huynh học sinh là người
dân lao động nên ý thức bảo vệ môi trường nơi công sở trường học của họ chưa
cao, còn nhiều hạn chế trong việc kết hợp với nhà trường về việc chăm sóc giáo
dục trẻ.
* Kết quả khảo sát thực trạng nhà trường:
+ Khảo sát về cơ sở vật chất, môi trường xung quanh trường học:
Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được bổ sung, có hàng rào cổng trường
kiên cố nhưng diện tích phòng học hẹp không đủ cho trẻ vui chơi học tập và
nghỉ ngơi.
Sân trường có rất nhiều cây bóng mát nhưng trồng nhiều nên rất tối khi trời
mưa và trời âm u không có nắng.
Toàn bộ hành lang khuôn viên nhà trường chưa có chậu hoa cây cảnh, vườn
thiên nhiên, sân vận động cho trẻ hoạt động, chưa có ghế đá cho giáo viên học
sinh nghỉ ngơi sau mỗi giờ hoạt động ngoài trời.
Trường nằm gần cánh đồng gần đường chính liên xã tuy có tường rào
nhưng chưa cao nên học sinh vẫn trèo và chui ra ngoài được.
4


Công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích còn nhiều hạn chế.
Chưa có nội quy hướng dẫn sử dụng điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy có
nhưng chưa đảm bảo.
Khuôn viên nhà trường chưa có khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền
đến học sinh và phụ huynh.
+ Khảo sát về các hoạt động của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện
nội dung “Xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”.
Qua công tác quản lý và thực tế giảng dạy tại trường tôi nhận thấy giáo
viên mới chỉ chú trọng trong việc dạy kến thức văn hóa mà chưa giáo dục sâu
cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp
an toàn, thân thiện.
Học sinh lớp mẫu giáo lớn mới chỉ biết làm được các việc đơn giản là lau
bàn ăn, xếp dép.
Hơn nữa vẫn còn đa số các trẻ vứt rác bừa bãi như vỏ kẹo, vỏ sữa vào các
bồn cây, một số trẻ còn vẽ bậy lên tường.
Giáo viên chưa tổ chức được hoạt động ngoại khóa cho trẻ hoạt động như
thu dọn đồ dùng, làm sạch môi trường trong và ngoài lớp.
Trên cơ sở khảo sát nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường trong việc
thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “Xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an
toàn” tôi đưa ra một số biện pháp, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy, phát huy
hết các ưu điểm mà nhà trường đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế
trong việc thực hiện nội dung này trong nhà trường.
2.3.Các biện pháp thực hiện:
Biện pháp 1: Tích cực tham mưu, chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất:
Để có một môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”, thì việc
đầu tiên phải có cơ sở vật chất khang trang đảm bảo. Chính vì vậy ngay từ khi
bắt đầu nghỉ hè tôi đã khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường xem cần làm
bổ sung những gì từ phòng nhóm lớp đến khuôn viên trong ngoài nhà trường.
Để có sự thuyết phục tôi
đã tích cực tham mưu,
tham mưu đúng, tham
mưu trúng là một yếu tố
cực kỳ quan trọng trong
việc thực hiện phong trào
này. Trường mầm non
Hoằng Hợp Chúng tôi
phòng học đã đầy đủ tuy
nhiên để cho cháu học
tập vui chơi thì chưa đủ
diện tích theo quy định.
Tôi đã mạnh dạn tham
mưu với hiệu trưởng đề
nghị Ủy ban nhân dân xã
5


hoằng Hợp mở rộng hiên sau cho 3 phòng học tầng 1 khu nhà 2 tầng . Tôi đã
cùng ban giám hiệu lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân xã. Kết quả là ngay trong
tháng 7 Ủy ban xã đã thiết kế và đấu thầu xây dựng mở rộng hiên sau cho nhà
trường 1 khu nhà ăn cho 3 lớp khang trang thoáng mát sạch sẽ. Đồng thời để có
cơ sở vật chất đầy đủ thuận tiện cho việc chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà trường bản
thân cùng ban giám hiệu nhà trường chủ động làm việc báo cáo kịp thời những
diễn biến của nhà trường với cấp ủy chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ
đạo hỗ trợ những vấn đề ngoài tầm tay của nhà trường. Tạo nhiều cơ hội để
chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường.
Luôn tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương không ngồi chờ
khi nhà trường gặp khó khăn. Thường xuyên cung cấp những thông tin, các chủ
chương của ngành các hoạt động của nhà trường đến cán bộ chủ chốt địa
phương nắm bắt kịp thời. Do làm tốt công tác tham mưu và chỉ đạo mà trường
mầm non Hoằng Hợp ngày một khang trang sạch đẹp, an toàn, thân thiện đáp
ứng được yêu cầu trong chăm sóc giáo dục trẻ hiện nay.
Biện pháp 2: Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa
giáo dục, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào:
Để thực hiên có hiệu xây dựng trường lớp “Xanh- sạch- đẹp- thân thiện
và an toàn” phải huy động có hiệu quả các nguồn lực giáo viên, cha mẹ học sinh,
chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong xã, các doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm và của nhân dân địa phương, tham gia hỗ trợ để đáp ứng được việc
thực hiện các nội dung phong trào.
Vậy nên việc nâng cao công tác tuyên truyền, phối hợp giữa gia đình và
nhà trường để cùng chăm sóc giáo dục trẻ là một quá trình liên tục lâu dài và có
kế hoạch cụ thể. Trong quá trình đó người làm công tác quản lý không những
phải nắm chắc những quy định, những nội dung công việc, những biện pháp
quản lí mà còn phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, hợp lý trong mọi lĩnh vực
hoạt động của nhà trường để có những cách vận động tuyên trường khéo léo.
Để việc tuyên truyền vận động có hiệu quả tôi đã tham mưu với ban giám
hiệu, các đoàn thể trong nhà trường công tác tuyên truyền thực hiện vào các
ngày lễ như: Ngày khai giảng, ngày 20/11, ngày tổng kết năm học, các hội thi
của trẻ .vv…. đây là thời điểm thích hợp nhất để tuyên truyền vận động. Đối
tượng nhà trường mời tới dự là cán bộ địa phương, các cơ quan đóng trên địa
bàn, hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, thông qua những ngày lễ và ngày
hội đó mọi người đều thấy được những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa cho
con cháu họ, tạo niềm tin cho các bậc cha mẹ, từ đó các bậc cha mẹ học sinh sẵn
sàng chia sẻ khó khăn cùng nhà trường, vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ khi
nhà trường cần đến. Đồng thời chỉ đạo giáo viên xây dựng mỗi lớp một góc
tuyên truyền với phụ huynh với các nội dung:
+ Tuyên truyền vận động phụ huynh hỗ trợ cây xanh, chậu cảnh, trang trí
lớp với nhiều hình thức đẹp, sáng tạo cho các lớp học và tổ chức hội thi để phụ
huynh cùng thực hiện.

6


+ Xây dựng các nội dung tuyên truyền về xây dựng môi trường ở bảng tin
theo từng thời điểm.
+ Dán hình ảnh hoạt động của nhà trường xây dựng môi trường ở góc thiên
nhiên, các lớp, hành lang cầu thang lên xuống.
+ Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và của các thôn với các
nội dung về xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn.

Từ các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú như trên nhà trường
chúng tôi đã vận động xã hội hóa và thu được kết quả như sau:
Lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhân dân và cha mẹ trẻ trên địa bàn đã
hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thân
thiện và an toàn. Ngoài việc UBND xã đầu tư mở rộng hiên sau cho 3 phòng học
trị giá hơn 600 triệu đồng. Nhà trường còn phối hợp ban đại diện cha mẹ học
sinh mua sắm bổ sung trang thiết bị bán trú, làm tiếp sân trường, làm được sân
vận động cho trẻ hoạt động cả sức người và vật chất trị giá hơn 50 triệu đồng.
Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh - sạch- đẹp và
thân thiện
+ Chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học xanh:
Cây xanh mang lại một sự sống tươi đẹp một không khí mát mẻ, đặc biệt
cây xanh rất cần thiết cho trường lớp mầm non. Trong trường mầm non cây xanh
còn là những vật mẫu thật, sống động để cho trẻ trực tiếp quan sát, làm quen,
khám phá, tìm tòi. Vì vậy tôi chỉ đạo giáo viên nhà trường tìm những cây xanh,
cây hoa trang trí trong lớp học.
Tuy nhiên tôi đã chỉ đạo hướng dẫn giáo viên trong nhà trường trồng cây
xanh trang trí trong lớp học phải xanh tươi, màu sắc đẹp, không có gai, không có
quả độc, không có sâu bệnh, các cây đó phải gần gũi với cuộc sống thường ngày
của trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác thân thiện như ở gia đình của mình. Nên trồng
cây vào chậu sành, sứ, chậu xi măng, chậu nhựa, để treo trên cửa sổ, trên các giá
đồ chơi, hiên chơi sao cho vừa đẹp vừa có tính thẩm mỹ.
7


VD: Có thể trồng các loại cây: Phong lan, cây vạn niên thanh, cây trầu bà,
cây hoa đá, cây rồng nhả ngọc, cây trúc nhật….
Tại đơn vị tôi do nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp không đủ để
mua các chậu hoa, cây cảnh trang trí cho các lớp. Do đó tôi đã chỉ đạo giáo viên
vận động các bậc phụ huynh ủng hộ với nhiều loại cây cảnh khác nhau, sau đó
giúp giáo viên lựa chọn các loại cây đẹp, có màu sắc nổi bật, không có gai,
không có độc tố gây thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiếp xúc
với các loại cây đó, nhưng những loại cây đó phải nhiều chức năng khác nhau
giúp trẻ tìm tòi, khám phá phát hiện ra những điều mới lạ, từ đó tích luỹ được
kinh nghiệm cho bản thân. Hơn nữa để góc thiên nhiên luôn xanh đẹp tôi đã chỉ
đạo giáo viên dạy trẻ các kỹ năng chăm bón cây, gieo hạt hàng ngày để theo dõi
đặc điểm phát triển của cây, tưới nước cho cây quan sát cây phát triển giáo dục
trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây xanh và có thái độ thân thiện gần gũi với môi
trường, trẻ hiểu được tác dụng của cây xanh làm đẹp cho lớp, cho trường và có
tác dụng làm môi trường xanh đẹp mát mẻ và trong lành.

+ Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp học tạo sự thân
thiện đối với trẻ.
Để tạo cho trẻ có một môi trường lớp học đẹp, thân thiện lôi cuốn trẻ ngay
từ khi bắt đầu nghỉ hè tôi đã lên kế hoạch chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi
trang trí lớp, trang trí các góc. Tôi đã hướng dẫn chỉ đạo giáo viên rõ ràng cụ thể
cho từng việc làm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp. Cụ thể: Tôi cho giáo viên rà
soát lại các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, lên ý tưởng trang trí các góc theo chủ đề.
Những đồ nào có thể mua sắm, đồ dùng nào cần làm bổ sung, đồ chơi nào cần
phải bổ sung trước đồ chơi nào cần làm sau để từ đó có hướng chuẩn bị các
nguyên vật liệu cho phù hợp. Tôi tham mưu với hiệu trưởng nhà trường mua

8


nguyên vật liệu cho giáo viên làm trong hè vì nghỉ hè giáo viên có quỹ thời gian
nhiều hơn.
Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn đã có tôi chỉ đạo giáo viên ở các lớp
kêu gọi sử ủng hộ của các bậc phụ huynh mang tới những nguyên vật liệu ở
dạng phế liệu sẵn có như: thùng catton, xốp, đĩa vi deo cũ, giấy báo có trong bìa
quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải vụn, vỏ ốc, vỏ ngao,
vỏ sò, ống chỉ, khối gỗ…Tuy nhiên tất cả những nguyên vật liệu này phải đảm
bảo an toàn về tính mạng, không gây độc hại, không sắc nhọn, không nặng nề
đối với trẻ. Từ những nguyên vật liệu trên cô và trẻ có thể làm ra rất nhiều sản
phẩm phù hợp với từng chủ đề trong tháng.
Những sản phẩm có thể làm ra phải đơn giản, dễ làm, gần gũi với cuộc
sống hàng ngày của trẻ. Từ đó mới kích thích được tính tích cực hoạt động tạo ra
sản phẩm của trẻ. VD: Ở chủ đề Thực vật tôi chỉ đạo giáo viên may các loại quả,
làm các cây xanh, cây ăn quả…
Hay ở chủ đề Giao thông: Giáo viên có thể dùng những lon nước nước
ngọt, hộp giấy hình vuông, ống sữa tươi, cành cây khô, xốp màu, hồ dán, tranh,
nến dính…. cô và trẻ có thể tạo ra ô tô, tàu hỏa, máy bay…. Hay làm tranh về
phương tiện giao thông để dán vào hoạt động chung theo chủ đề giao thông
đang thực hiện. Hay ở chủ đề Thực vật tôi chỉ đạo giáo viên may các loại quả,
làm các cây xanh, cây ăn quả…

Hơn nữa tôi đã chỉ đạo giáo viên trang trí các mảng hoạt động theo chủ đề
các góc chơi bằng những hình ảnh đẹp, ngộ nghĩnh, gần gũi với cuộc sống hằng
ngày, những hình ảnh ấy mang tính giáo dục thẩm mỹ cao có tính giáo dục để
kích thích tính tích cực của trẻ.
Ví dụ: ở “Bảng theo dõi bé đến lớ, bé ở nhà”.
Với những nguyên vật liệu như xốp mầu, đĩa nhạc hỏng khuy áo …tôi đã
hướng dẫn giáo viên tạo thành một chiếc ô tô chú Mèo đáng yêu lái xe làm bảng
bé ở nhà. Bảng bé đến lớp là hình ảnh những quả quen thuộc gần gũi với trẻ
9


nhìn ngộ nghĩnh và đáng yêu và được gắn các móc hình con bướm. Mỗi buổi
sáng đến lớp các bé sẽ gắn hình của mình vào vị trí tổ của mình, nếu hình bạn
nào chưa được gắn lên là bạn đó nghỉ học ngày hôm đó. Chiều đi học về các bé
gỡ hình ở các quả gắn phía dưới ô tô. Hoạt động này không những giúp cho giáo
viên dễ dàng kiểm soát được
số cháu đi và số cháu nghỉ
học ngày hôm đó, mà còn
giúp trẻ cảm thấy thích thú
đến lớp để được gắn ảnh của
mình lên chiếc thuyền xinh
xắn đó. Hơn thế nữa, hoạt
động này còn tạo mối quan
hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ,
sự quan tâm giúp trẻ phát
hiện ra những bạn nghỉ học
ngày hôm đó và nhớ tên các
bạn trong lớp của mình. Hay
chỉ trang trí bằng 2 cây nấm
này cũng làm lớp học đẹp mà
gần gũi đối với trẻ.
VD: ở bảng “Mừng sinh nhật của bé”.
Tôi chỉ đạo giáo viên sử dụng nguyên vật liệu chính là giấy màu, đề can,
khuy áo, len tạo thành khuôn mặt, cắt hai trái tim gắn thành hai cánh tay, chừa
khoảng trống để dán hình của những bé có sinh nhật trong tháng. Như vậy tôi đã
làm được hình ảnh em bé thật là ngộ nghĩnh, dễ thương, vừa hấp dẫn sự chú ý
của trẻ, vừa tạo sự gần gũi thân thiện cho trẻ
Tổ chức hoạt động sinh nhật của bé là một trong những hoạt động không
thể thiếu được ở mỗi lớp Mầm non. Bởi trong hoạt động này không những tạo
nên mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ mà còn giúp
trẻ cảm nhận được sự yêu thương của cô giáo, sự quan tâm của bạn bè đối với
mình. Từ đó tạo dựng được lòng tin đối với trẻ, khiến trẻ không sợ hãi mỗi khi
đến lớp.
Tương tự ở tất cả những mảng trang trí khác tôi cũng chỉ đạo giáo viên
trang trí các hình ảnh thật ngộ nhĩnh gần gũi thật đẹp màu sắc trang trí hài hòa,
dễ hiểu, đơn giản mà lại lôi cuốn trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác thoải mái, thân
thiện như ở gia đình mình.
+ Chỉ đạo giáo viên trang trí góc hoạt động chung và các góc chơi theo
chủ đề và bằng chính sản phẩm của trẻ.
Chuẩn bị bước vào mỗi chủ đề mới tôi chỉ đạo giáo viên tận dụng các sản
phẩm của trẻ làm ra để trang trí vào các góc chơi trong lớp học. Ví dụ: Ở chủ đề
“Tết và mùa xuân ” trẻ được vẽ, xé dán, gấp, nặn các hình hoa, quả, bánh trưng
thông qua hoạt động có chủ đích và hoạt động ở các góc chơi. Sản phẩm của trẻ
10


tạo ra rất phong phú giáo viên đã tận dụng các sản phẩm này trang trí xung
quanh lớp theo chủ đề, ở một số góc của lớp để làm nổi bật chủ đề đang thực
hiện. Từ các sản phẩm của trẻ tạo ra mà môi trường trong lớp sinh động thân
thiện hơn. Đồng thời giúp trẻ cảm thấy thoải mái, tự hào về những sản phẩm của
mình làm ra, từ đó tạo cho trẻ sự phấn khởi, tích cực tự tin mạnh dạn hoạt động
hơn ở các giờ học tiếp theo, ở các cgur điểm sau.
Tuy nhiên những hình ảnh trang trí đó tôi chỉ đạo giáo viên phải đảm bảo
vừa tầm mắt quan sát của trẻ để trẻ có thể giao lưu, trò chuyện về sản phẩm của
bạn và của mình. Từ đó cũng tạo cho trẻ những mối quan hệ thân thiện, đoàn kết
giúp nhau giữa trẻ với trẻ, giúp trẻ ngày càng thêm gắn bó, gần gũi, quan tâm lẫn
nhau hơn .
+Chỉ đạo giáo viên bố trí, sắp xếp các góc chơi phù hợp với trẻ
Trong lớp học cần phải bố trí, sắp xếp các góc chơi phù hợp, linh hoạt để trẻ dễ
lấy, dễ quan sát. Đặt tên các góc phải đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với trẻ và phải
thay đổi nội dung phù hợp với từng chủ đề. Tôi đã chỉ đạo giáo viên bố trí các
góc chơi hợp lý, Góc hoạt động yên tĩnh cần bố trí xa góc ồn ào, góc thư viên ,
tranh cần bố trí nơi có nhiều ánh sáng. Các góc hoạt động có danh giới rõ ràng
có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi: VD: Sử
dụng giá đựng đồ chơi quay lại tạo thành ranh giới cho các góc chơi. Ranh giới
các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản việc quan sát của giáo viên.
Bố trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhu cầu hoạt động của trẻ, đáp ứng
được yêu cầu của chương trình tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân hoặc
theo nhóm nhỏ để được nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng hơn.
Tên hoặc ký hiệu góc chơi đơn giản gần gũi với trẻ VD: Góc xây dựng và góc
phân vai ở gần nhau và xa góc sách. Góc tạo hình gần nguồn nước, góc thiên
nhiên ở ngoài hiên....Các góc có khoảng rộng cách nhau hợp lý để trẻ hoạt động
thoải mái và đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Hơn nữa tôi đã chỉ đạo giáo viên

11


thay đổi vị trí các góc sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ, kích thích hứng
thú cho trẻ học tập và vui chơi. Góc đồ chơi phải phục vụ thật sự cho việc học
hỏi của trẻ, chứ không phải để trang trí. Trẻ phải được tự học theo hứng thú cá
nhân và tổ chức hoạt động vui chơi, tự lựa chọn đồ chơi yêu thích cho mình, trẻ
có thể tự hoạt động mà không cần sự hướng dẫn của cô giáo, vì vậy các đồ dùng,
đồ chơi trong các góc phải phong phú và được sắp đặt vừa tầm với trẻ để trẻ tự
lấy, tự cất.
Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp phải có tính mở và đảm bảo an toàn cho trẻ,
không sắc nhọn, không độc hại được bảo dưỡng định kỳ, sữa chữa kịp thời, tạo
hình ảnh và ấn tượng riêng của trường lớp, tạo cho trẻ một tâm thế vui vẻ và
hứng thú tham gia các hoạt động trong lớp. Sự thân thiện với môi trường trong
lớp chính là tạo cho trẻ sự gần gũi, thích thú khi đến trường. Mỗi đồ dùng, đồ
chơi phải phù hợp với mục đích giáo dục trẻ theo từng chủ đề, kích thích trẻ phát
triển các lĩnh vực vận động, nhận thức tình cảm và mối quan hệ xã hội.
Biện pháp 4: Tham mưu chỉ đạo xây dựng môi trường ngoài lớp học
xanh sạch, đẹp và an toàn cho trẻ.
* Chỉ đạo xây dựng trường học xanh, đẹp

Một ngôi trường xanh mát, ngập tràn sắc màu thiên nhiên, để mỗi ngày
đến lớp, các cháu có cảm giác thư thái như mình đang vào công viên thì thật
tuyệt vời Chính vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã tham mưu cho hiệu trưởng
khảo sát thực tế cây xanh trong sân trường cây nào nên để lại cây nào nên bỏ đi
và trồng thêm những loại cây gì. Qua khảo sát tình hình thực tế xong tôi lên kế
hoạch chặt bỏ cây không có lợi và trồng thêm cây tỏa bóng mát và có lợi. Cụ thể
tôi tham mưu với hiệu trưởng chặt bỏ cây Xấu và cây Bàng vì hai cây này
thường có xâu gây ngứa mỗi khi các cháu chơi gần trồng vào đó là cây bằng
lăng, cây vú sữa. Đồng thời vào đầu mùa xuân tôi tham mưu với hiệu trưởng
phối hợp đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên, trồng cây

12


thêm ở khu vực khuôn viên, bồn hoa, lan can, sân chơi ngoài trời bằng các loại
cây hoa mười giờ, cây hoa sam, cây mắt ngọc, cỏ nhật...
Để cây cảnh luôn được xanh tươi tốt giao cho bảo vệ và đoàn thanh niên
thực hiện việc tưới cây hàng ngày, bón phân chăm sóc, cắt tỉa cây nhất là vào
mùa nắng đảm bảo các bồn hoa luôn xanh tươi và phát triển tốt.
Công tác chỉ đạo đã thực hiện được thành công giúp cho hệ thống cây cảnh,
cây xanh của nhà trường luôn được bảo vệ, chăm sóc xanh tốt. Tạo nên khuôn
viên nhà trường mát mẻ, sảng khoái và rất đẹp thu hút kích thích được trẻ đến
trường học tập và khám phá.
* Chỉ đạo xây dựng trường học sạch:
Sân trường là bộ mặt đầu tiên đập vào mắt mọi người mỗ khi bước vào nhà
trường sân trường sạch hay bẩn nó phản ánh một phần nội dung giáo dục của
trường đã đạt được hiệu quả hay chưa. Để thực hiện tốt được nội dung này tôi
đã tham mưu, chỉ đạo phối hợp với ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp
như sau:
Tham mưu cho hiệu trưởng và kế toán nhà trường mua thùng rác bố trí hợp
lý các thùng đựng rác tại sân trường, trên các phòng học, hành lang với vị trí
thuận lợi cho học sinh thuận tiện sử dụng. Ở từng thùng đựng rác được dán các
khẩu hiệu tuyên truyền như “Hãy bỏ rác đúng nơi quy định”, “Hãy bỏ rác vào
thùng”, “Hãy bảo vệ môi trường” … Cần phân loại rác theo theo ba nhóm sau:
nhóm giấy vụn, kim loại và nhựa, nhóm ni lông và lá cây. Nhóm giấy vụn, kim
loại, nhựa thì tận dụng bán làm quỹ mua bổ sung thùng rác bị hỏng, nhóm ni
lông và lá cây thì tiêu hủy.
Chỉ đạo toàn trường vào chiều thứ sáu hàng tuần làm vệ sinh khai thông
cống rảnh, nước thải không có hố nước đọng gây ô nhiễm và ruồi mưỗi sinh sản.

Chỉ đạo giáo viên lau chùi nhà vệ sinh thường xuyên, nhà vệ sinh của trẻ phải
luôn sạch sẽ không có mùi hôi tránh trơn trượt. Bố trí sắp xếp cho giáo viên toàn
trường làm lao động nhỏ cỏ, chăm sóc, cắt tỉa cây…
Mặt khác tôi còn chỉ đạo giáo viên vào các giờ hoạt động ngoài trời giáo
viên lồng ghép cho trẻ vệ sinh sân trường như nặt lá khô, nhỏ cỏ… Chiều thứ
13


sáu hàng tuần lên lịch cho giáo viên toàn trường làm lao động nhỏ cỏ, Vì vậy mà
trường Mầm non Hoằng Hợp luôn có một khuôn viên sạch và đẹp.
* Chỉ đạo xây dựng trường học an toàn:
Ngoài việc chú trọng thực hiện nội dung xanh, sạch, đẹp thì tôi đặc biệt chú
ý đến yêu cầu và quy định về an toàn trong nhà trường.
Trước hết phối hợp ban giám hiệu nhà trường kiểm tra lại các đồ chơi ngoài
trời kịp thời sửa chữa, hạn chế trẻ vấp ngã gây thương tích trong trường. Kiểm
tra tường rào bao bọc xung quanh trường, cổng trường bằng sắt nếu không an

toàn phải sửa chữa lại Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc
đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện
Tham mưu với hiệu trưởng bổ sung bình chữa cháy, thiết bị phòng cháy
chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng.
Phối hợp bảo vệ cắt tỉa, chặt bớt cành cây xanh trong sân trường trong mùa
mưa bão.
Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn
dạy các cháu không sờ tay vào lỗ ổ
cắm điện, không xô đẩy nhau khi
đi lên xuống cầu thang, không
tranh giành đồ chơi khi chơi ngoài
trời, không chơi dao, kéo và các đồ
vật sắc nhọn, bước đầu được làm
quen có ý thức chấp hành luật giao
thông, khi tham gia giao thông
bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm,
Trước cổng trường quy định nơi
phụ huynh để xe ( không chạy
trong sân).
14


Hàng tháng phối hợp ban giám hiệu kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn
nước nhằm đảm bảo vệ sinh về nguồn nước ăn uống. Kiểm tra hệ thống phòng
chống cháy nổ.
Chỉ đạo tổ trưởng tổ nuôi dưỡng xắp xếp bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch
sẽ, nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn
hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn, theo nguyên tắc bếp ăn
một chiều, đảm bảo VSATTP.
Sân chơi nơi trẻ tham gia học và hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn,
tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh
Tham mưu hiệu trưởng mời trạm trưởng trạm y tế xã về trường hướng dẫn
tập huấn cho cán bộ giáo viên xử lý một số tai nạn trẻ thường gặp ở trường.
Mặt khác phối hợp với hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trường học an toàn
phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích tại nhà trường.
- Kiện toàn, củng cố phòng y tế của nhà trường mua sắm trang thiết bị sẵn
sàng xử trí kịp thời với những tai nạn thương tích không may xảy ra trong nhà
trường.
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn
thương tích, trường học an toàn trong từng nhóm lớp.
- Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an
toàn phòng chống tai nạn thương tích như thông qua các góc tuyên truyền ở lớp
và trường, qua hệ thống loa phóng thanh.
- Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên
các loại thương tích thường gặp: do ngã hóc sặc, tai nạn giao thông, bỏng, điện
giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.
- Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học, có
phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn như không cho xe đi vào
trường,
- Thiết lập hệ thống ghi chép theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng
trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các hoạt động giáo
dục
Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức học sinh giữ gìn môi
trường trong ngoài lớp xanh, sạch, đẹp.
Để một ngôi trường luôn xanh, sạch, đẹp thì công tác giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường cho trẻ là rất cần thiết vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã xây
dựng kế hoạch lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường trong các bài giảng như
lồng ghép vào các tiết cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, hoặc các
tiết văn học, giáo viên cần làm gương cho học sinh trong việc bảo vệ môi
trường, khuyến khích học sinh tự giám sát việc bảo vệ môi trường của nhau, từ
đó nhắc nhở, tuyên dương kịp thời các hành vi, hoạt động thân thiện với môi
trường. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường giúp học sinh biết
yêu thiên nhiên, hiểu được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống và hơn

15


nữa biết cách chăm sóc, giữ gìn ngôi trường mình học tập vui chơi luôn xanh
sạch hơn.
Ngoài việc giáo dục ý thức của trẻ về bảo vệ môi trường lồng ghép trong
tiết học tôi còn hướng dẫn giáo viên giáo dục bảo vệ môi trường qua hoạt động
chơi.
Hoạt động vui chơi có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của trẻ mầm
non nói chung và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nói riêng. Thông qua vai
chơi, hoàn cảnh chơi, các tình huống chơi trẻ biết phân biệt những hành vi đúng,
sai trong việc bảo vệ môi trường, từ đó có ý thức đúng đắn đối với môi trường
sống
Hoạt động chơi ngoài trời: đây là cơ hội trẻ được tiếp xúc với đa dạng các
đối tượng về môi trường: cỏ, cây, hoa, lá, các hiện tượng thiên nhiên xung quanh
trẻ. Trong quá trình quan sát môi trường, giáo viên dùng biện pháp đàm thoại,
tạo tình huống có vấn đề để trẻ tự giải quyết đó. Ví dụ: quan sát cây bị héo. Cô
hỏi: Tại sao cây bị héo? Cây sống được là do đâu? Muốn cây xanh tốt chúng ta
phải làm gì? Chính những câu hỏi, lời dẫn dắt của giáo viên dần hình thành cho
trẻ ý thức bảo vệ chăm sóc cây xanh
Đặc biệt hoạt động chơi ở các góc: Căn cứ vào nội dung giáo dục cô sắp
xếp các góc chơi phù hợp, thu hút trẻ vào các góc chơi. Trong quá trình chơi, cô
đưa các tình huống về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường để trẻ trải nghiệm như:
đóng vai bác nông dân chăm sóc vườn rau; cô lao công đang quét rọn đường
phố,… Tất cả những tình huống, vai chơi, hoàn cảnh chơi giáo viên đều có thể
tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm. Thông qua các trò chơi: trò chơi xây dựng,
trò chơi học tập giáo viên lồng ghép các nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi

trường.
Ở trường mầm non, hoạt động lao động rất có ý nghĩa đối với trẻ.
Ngoài việc giúp trẻ phát triển thể chất, hoạt động lao động còn giúp trẻ yêu quý
16


hoạt động lao động và được tiếp xúc nhiều với môi trường. Đây là phương tiện
rất tốt để trẻ được trải nghiệm như trồng cây, chăm sóc tưới nước, nhỏ cỏ cho
cây. Trong quá trình trẻ trải nghiệm đó cô hướng dẫn, giảng giải, giải thích, định
hướng cho trẻ những hành vi bảo vệ môi trường và trẻ được khắc sâu và nhớ lâu
hơn.
Đồng thời tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
thông qua các hoạt động ăn ngủ vệ sinh. Thông qua các công việc hàng ngày
như ăn, ngủ, vệ sinh cũng là một cơ hội tốt để trẻ được trải nghiệm. Trẻ tự chăm
sóc, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng là một cách bảo vệ môi trường xung quanh trẻ.
Vì vậy, việc để cho trẻ tự trải nghiệm những hoạt động vệ sinh cá nhân trẻ cũng
có vai trò lớn đối với việc giáo dục ý thức vảo vệ môi trường cho trẻ.
Mặt khác tôi đã chỉ đạo giáo viên lồng ghép nhắc nhở học sinh có thoi quen
vệ sinh văn minh như bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, không vẽ
bậy lên tường lớp học, để dày dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Qua một năm thực hiện xây dựng “ môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện
và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp” tôi nhân thấy rằng với sự nổ lực
của lãnh đạo nhà trường, của tập thể đội ngũ, của các cháu học sinh cùng với sự
quan tâm của các cấp lãnh đạo của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn xã
đã thu được kết quả đáng mừng:
Trường có môi trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo điều kiện cho trẻ hoạt
động học tập và vui chơi.
Nhà trường đã được đầu tư xây dựng sân trường được quy hoạch ô cỏ bồn
hoa, cây bóng mát hợp lý. Xây dựng được sân vận động cho trẻ hoạt động và
khám phá trải nghiệm.
Màu xanh bao phủ sân trường tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện
và an toàn.
Cảnh quan sư phạm đươc đầu tư đã tạo ra được một môi trường xanh, sach,
đẹp, học sinh được trang bị kiến thức bảo vệ môi trường một cách thường xuyên
và có hiệu quả.
Công tác xã hội hóa được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương các ban
ngành trên địa bàn xã, cha mẹ học sinh hưởng ứng tích cực và tin tưởng, yên
tâm tuyệt đối vào sự giáo dục trẻ tại trường.
Cô và trò được làm việc, học tập, vui chơi trong một bầu không khí trong
lành thân thiện và an toàn.
* Sau khi áp dục sáng kiến kết quả như sau:
+ Khảo sát về cơ sở vật chất, môi trường xung quanh trường học:
Nhà trường đã được Úy ban nhân dân xã Hoằng Hợp đầu tư mở rộng hiên
sau cho dãy nhà 2 tầng nâng diện tích phòng học đủ cho trẻ vui chơi học tập và
nghĩ ngơi.
Sân trường đã cải tạo chặt tỉa bớt cây bóng mát thêm cây cảnh và đã xanh,
thoáng mát phù hợp cảnh quan sư phạm.

17


Toàn bộ hành lang khuôn viên nhà trường đã có chậu hoa cây cảnh, đã cải
tạo được vườn thiên nhiên, sân vận động cho trẻ hoạt động, phu huynh đã tài trợ
ghế đá cho giáo viên học sinh nghỉ ngơi sau mỗi giờ hoạt động ngoài trời.
Công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích đã có kế hoach cụ thể.
có nội quy hướng dẫn sử dụng điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã có bình
chữa cháy đầy đủ đảm bảo.
Khuôn viên nhà trường đã có khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền đến
học sinh và phụ huynh.
+ Khảo sát về các hoạt động của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện
nội dung “Xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện và an toàn”.
Giáo viên đã chú trọng lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ và xây dựng môi
trường trong các hoạt động của trẻ ở trường một cách sâu rộng .
Học sinh đã có ý thức bảo vệ môi trường, biết làm được các việc đơn giản
là lau bàn ăn, xếp dép ngăn nắp gọn gàng không còn tình trạng trẻ vứt rác bừa
bãi như vỏ kẹo, vỏ sữa vào các bồn cây hay vẽ bậy lên tường.
Giáo viên đã tổ chức được hoạt động ngoại khóa cho trẻ hoạt động như
thu dọn đồ dùng, làm sạch môi trường trong và ngoài lớp.
3. Kết luận và kiến nghị:
- Kết luận:
Trường mầm non là cái nôi đầu tiên cho trẻ em bắt đầu cuộc sống học tập
vui chơi và phát triển. Đặc biệt với trẻ mầm non cần phải tiếp thu những tri thức
một cách khoa học và có hệ thống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hình
thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi
trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân
cách của trẻ sau này. Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước chính vì
vậy phải chăm sóc giáo dục thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi mầm non. Trẻ
phải được giáo dục toàn diện để phát triển các mặt: thể chất, nhận thức, ngôn
ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội. Trường học xanh, sach, đẹp thân thiện là nơi
không chỉ tạo điều kiện cơ hội cho trẻ vui chơi, học tập mà còn là môi trường
sống lành mạnh, an toàn, nơi đó trẻ phải được đối xử công bằng, được quan tâm
chăm sóc, giáo dục, được bảo vệ và tích cực tham gia vào quá trình học tập để
phát triển nhận thức một cách toàn diện. Vì vậy việc tạo môi trường xanh, sạch
thân thiện, an toàn, lành mạnh ở trường mầm non là một trong những yếu tố vô
cùng quan trọng và rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân
nhiều hơn, được tự do khám phá theo ý thích, theo khả năng của mình giúp trẻ
phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức kỹ năng của
trẻ được củng cố và bổ sung góp phần thực hiện tốt phương pháp đổi mới giáo
dục mầm non một cách toàn diện.
- Kiến nghị:
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp trên có hiệu quả, phát huy những thành
tích đạt được vào trong hoạt động thực tiễn, dựa vào điều kiện thực tế của
trường tôi xin đề xuất những việc sau:
* Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT:
18


- Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non về phương pháp dạy học tích cực.
- Tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi với giáo viên mầm non.
- Hàng năm tổ chức hội thảo về SKKN để CBGV được trao đổi, học hỏi lẫn
nhau những kinh nghiệm hay trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc, giáo dục trẻ.
Tổ chức cho các trường đi thăm quan học tập lẫn nhau về việc xây dựng
môi trường trong ngoài lớp học.
* Đối với trường mầm non:
- Nhà trường đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi,
trang thiết bị cho các lớp học để kích thích trẻ hoạt động một cách tích cực.
- Tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư cơ sỏ vật chất xây dựng
thêm phòng học khuôn viên, tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp cho trẻ hoạt
động .
- Tổ chức cho giáo viên trường được đi tham quan học tập môi trường lớp
học của các trường trong huyện và ngoài tỉnh để học tập.
- Làm tốt công tác phối hợp gia đình, nhà trường, địa phương nhằm xây
dựng môi trường thân thiện.
Trên đây là một số giải pháp trong quá trình chỉ đạo "Xây môi trường xanh,
sạch, đẹp, thân thiện và an toàn trong trường mầm non Hoằng Hợp" bản thân tôi
mong được sự góp ý của hội đồng khoa học nghành để nhà trường chỉ đạo tốt
hơn trong những năm học tiếp theo.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hoằng Hợp, ngày 05 tháng 05 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thị Hiên

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN . NXB Giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
- Tập san giáo dục Thanh Hóa.

20


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×