Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

MỤC LỤC
Mục
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Nội dung
Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng về môi trường trong trường mầm non
Các biện pháp để " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm" đạt kết quả cao.
Hiệu qủa sáng kiến với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng
nghiệp và nhà trường.
Kết luận
Kết luận
Kiến nghị

Trang
1
1
1
2
2
2
2
3
4
19
20
20
21

1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Có thể khằng định rằng: "Bậc học mầm non là bậc học được xem là đặc
biệt", bới chúng ta vừa phải thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, vừa phải thực hiện
nhiệm vụ giáo dục trẻ. Vì vậy trách nhiệm của nhà trường đối với trẻ vô cùng
0


quan trọng và vất vả. Trẻ em ở lứa tuổi mầm non đang hình thành và phát triển,
cơ thể trẻ còn non nớt, sự tăng trưởng và phát triển luôn chịu sự tác động mạnh
mẽ, có tính quyết định của môi trường xung quanh. Môi trường giáo dục trong
trường mầm non là yếu tố rất quan trọng cần thiết để nâng cao chất lượng chăm
sóc - giáo dục, đặc biệt là “môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Bởi


vì một môi trường giáo dục tốt, chính là cái nôi để mọi hoạt động trong nhà
trường ươm mầm và phát triển đúng hướng, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.
Tuy nhiên bước đầu trong vệc thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ
làm trung tâm, vẫn còn gặp không ít hạn chế, môi trường bên trong và bên ngoài
lớp chưa mang tính khoa học, đồ dùng đồ chơi độ mở ít, chưa phong phú đa
dạng, chưa tận dụng hết nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, các kỹ năng của
trẻ còn hạn chế, chưa huy động hết sự chung tay giúp đỡ của phụ huynh. Chính
vì vậy để giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt "đức - trí - thể - mỹ", trước hết
chúng ta cần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, trong đó trẻ được đón nhận sự
an toàn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, trẻ được trải nghiệm, được sáng tạo và
tích cực hơn trong các hoạt động. Đó chính là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ của
nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường lấy
trẻ làm trung tâm đối với sự phát triển thành công của trẻ trong cuộc sống, trước
tình hình thực tế của nhà trường, và nhiệm vụ được giao, là một quản lý tôi luôn
trăn trở tìm tòi các giải pháp thiết thực, để phát huy tính chủ động sáng tạo của
đội ngũ giáo viên, phát huy được tính tích cực của trẻ, và huy động được sự
chung tay của phụ huynh và các tổ chức xã hội cùng với nhà trường để xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả. Vì vậy tôi chọn đề tài
"Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non" làm đề tài nghiên cứu của mình.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
- Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đưa ra “Một số biện pháp
chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường
mầm non”. Giúp giáo viên nhận thức được tầm quan trọng trong việc giáo dục
và phát triển toàn diện cho trẻ. Hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng
tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống
cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng
tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các bậc học tiếp theo, và cho việc học tập
suốt đời (1)
- Bên cạnh đó nhằm tạo niềm tin đối với các bậc phụ huynh, và sự quan
tâm của các cấp các ngành đối với giáo dục mầm non nói chung, và trường mầm
non Bắc Lương nói riêng.

1


1.3. Đối tượng nghiên cứu.
“Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong trường mầm non” giúp trẻ có môi trường học tập vui chơi tích
cực, đạt hiệu quả cao.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
+ Triển khai nội dung chuyên đề đến đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà
trường.
+ Khảo sát tình hình thực tế của nhà trường trong việc“ Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
+ Tuyên truyền phối kết hợp giữa phụ huynh và nhà trường.
+ Phát động phong trào “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm”.
+ Kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm của trẻ.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1 Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Một môi trường mang tính giáo dục cao, lành mạnh sẽ luôn mang đến cho
con người một cảm giác an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là đối với
trẻ mầm non. Xây dựng môi trường phù hợp là phương tiện, là điều kiện để trẻ
phát triển toàn diện các mặt "đức - trí - thể - mỹ". Chính vì vậy xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ. Môi trường bên trong là môi
trường lớp học, ở đây không thể thiếu các góc chơi được trang trí đẹp mắt hấp
dẫn, thuận tiện và mang đậm nét văn hóa của địa phương. Môi trường lớp học
bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu để trẻ được trải nghiệm và
thỏa sức sáng tạo. Còn môi xã hội là môi trường giao tiếp giữa mọi người với
nhau, trong đó nói đến sự tương tác giữa cô với trẻ, giữa trẻ với nhau, trẻ với
môi trường, sẽ tạo cho trẻ cơ hội được chia sẻ, giải bày tâm tư nguyện vọng
mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô trò hiểu nhau hơn, phối hợp
các hoạt động nhịp nhàng với nhau hơn, dẫn đến hiệu quả hoạt động cũng cao
hơn, từ đấy trẻ yêu quý trường lớp bạn bè cô giáo. Đó cũng chính là nét đẹp văn
hóa trường học mà mục tiêu giáo dục hướng tới. Chúng ta đã được tiếp thu
chuyên đề của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đưa ra chương trình giáo dục mầm non,
dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số chương trình giáo dục mầm non)
( 2). Đây chính là địa chỉ tin cậy để cán bộ quản lý giáo viên tìm hiểu và thực
hiện một cách chính xác chương trình "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm
2


trung tâm". Bên cạnh đó giáo viên nắm bắt được mục tiêu, nội dung và đưa ra
kế hoạch hoạt động phù hợp với từng độ tuổi tâm sinh lý của trẻ. Từ đó tạo môi
trường mở để trẻ chủ động hoạt động. Như vậy có thể nói việc “xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm” thực sự bổ ích và thiết thực, giúp trẻ thỏa mãn
nhu cầu chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó nhân cách của trẻ được hình
thành và phát triển toàn diện.
2.2 Thực trạng về môi trường trong trường mầm non:
* Thuận lợi.
Trường mầm non Bắc Lương được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các
ban ngành đoàn thể, phòng giáo dục huyện Thọ Xuân. Nên nhà trường được xây
dựng khang trang, và đã đạt danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức
độ 1 vào năm 2015.
Trường có đội ngũ giáo viên năng động nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có
trình độ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn là 73%, đa số cán bộ giáo viên nhân viên
còn trẻ, khỏe có khả năng tiếp cận kiến thức mới và thành thạo công nghệ thông
tin.
- 100% cán bộ giáo viên được tiếp thu đầy đủ chuyền đề “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” cơ bản nắm vững
được mục đích yêu cầu, nội dung của chuyên đề.
- Cơ sở vật chất các phòng học, bếp ăn được địa phương đầu tư xây dựng
kiên cố.
- Các trang thiết bị được bổ sung phù hợp với yêu cầu chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Đa số các bậc phụ huynh rất quan tâm trong việc phối hợp chăm sóc giáo
dục trẻ.
- Trẻ ra lớp đầy đủ chuyên cần, 100% ăn bán trú tại trường, mạnh dạn tự tin.
- Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện thường xuyên liên tục.
*Khó khăn.
Tuy cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, nhưng so với yêu cầu
chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trẻ.
- Đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non chưa đa dạng phong phú, chưa
tận dụng hết nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, chưa có độ mở nhiều, chưa
mang tính bền vững để trẻ được trải nghiệm. Các góc trong lớp sắp xếp chưa
khoa học. Chưa huy động hết sự giúp đỡ của phụ huynh.
* Đánh giá kết quả thực trạng việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm
trung tâm của nhà trường
- Từ khảo sát trên bản thân tôi nhận thấy chuyên đề đã thực hiện song chưa
có tính bền vững, đang còn mang nặng tính hình thức, thiếu tính sáng tạo, chưa
mang lại hiệu quả cao. Cụ thể qua khảo sát như sau:
3


TT

1
2
3
4

* Tiêu chí đánh giá
Số
Tiêu chí
lớp
Tỷ lệ
khảo sát
tham Tốt đạt
gia
(%)
Trang trí tạo
môi trường.
Tận dụng
nguyên vật
liệu.
Hoạt động
trải nghiệm
của trẻ.
Tương tác
giữa cô và
trẻ

9

2

23%

9

1

11%

9

2

23%

9

2

23%

Kết quả đạt được
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Khá đạt TB
đạt
( %)
( %)
4
3
3

4

Yếu

44%

3

33%

0

33%

5

56%

0

33%

4

44%

0

44%

3

33%

Tỷ lệ
đạt
( %)

0

*Qua bảng đánh giá trên cho ta thấy, việc xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm là rất cần thiết,
2.3. Các biện pháp để “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” đạt hiệu quả cao.
a. Biện pháp 1: Khảo sát tình hình thực tế của nhà trường trong việc
“Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một chuyên đề mới
được triển khai và đi vào thực hiện, do đó việc bước đầu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.
Để tận dụng được vị trí và tạo được môi trường phù hợp cho trẻ hoạt động vui
chơi trải nghiệm. Tôi tiến hành đánh giá tổng thể mặt bằng của nhà trường.
( Hình ảnh Trường mầm non Bắc Lương)
Về khuôn viên nhà trường, bố trí sân chơi, vườn cổ tích, khu vận động,
góc thiên nhiên, khu vực cây xanh, vườn rau của bé, khu vực cầu thang, hiên
trước hiên sau.
Đánh giá xếp loại việc sắp xếp, trang trí, sử dụng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm của từng nhóm lớp.
Đánh giá môi trường xã hội của nhà trường ( bao gồm các mối quan hệ
giao tiếp giữa giáo viên với nhau, giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa giáo
viên với phụ huynh
Từ kết quả đánh giá thực trạng môi trường giáo dục của nhà trường, tôi
nhận thấy rằng những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của việc “Xây dựng
4


môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Trực tiếp kiếm tra phòng lớp bố trí
góc chơi học liệu và đưa ra phương án bố trí sắp xếp hợp lý như:
* Sắp xếp các khu vực bên ngoài:
Yêu cầu khu vực vận động cho trẻ, khu vui chơi trải nghiệm, góc thiên
nhiên, vườn rau của bé, góc cầu thang…vừa mang đến môi trường cho trẻ đươc
khám phá trải nghiệm, vừa tạo cảnh quan môi trường đẹp mắt cho nhà trường.
* Sắp xếp các các góc trong phòng học.
Đối với trẻ mọi yếu tố môi trường đều quan trọng. Hiện nay trường mầm
non chúng tôi đã đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 diện tích phòng lớp, nơi
chơi, đồ dùng, đồ chơi Về trang thiết bị trong các lớp đã được bổ sung theo yêu
cầu phù hợp gồm:
- Các giá góc, giá đồ chơi, bàn ghế đúng quy cách.
- Các góc cho trẻ trưng bày sản phẩm tạo hình, góc trao đổi với phụ huynh
về tình hình sức khỏe, học tập sinh hoạt hàng ngày của trẻ.
- Trang trí các phòng học phải có thẩm mỹ và đảm bảo an toàn vệ sinh cho
trẻ, chúng tôi luôn chú ý khuyến khích các sản phẩm tự làm của giáo viên để
trang trí lớp tạo môi trường giáo dục đảm bảo tính khoa học và hiệu quả giáo
dục cao.
- Việc bố trí sắp xếp các góc chơi phải thuận tiện phù hợp, góc chơi gây
tiếng ồn, không xếp gần góc yên tĩnh.
*Ví dụ: góc xây dựng không xếp gần góc học tập.
- Các đồ dùng đồ chơi được sắp xếp và có độ mở có mục đích nhằm gây
hứng thú cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
- Việc bố trí sắp xếp các góc cũng cần tạo cho giáo viên quan sát toàn bộ
các hoạt động của trẻ ở lớp mình một cách dễ dàng nhất.
b. Biện pháp 2: Triển khai nội dung chuyên đề đến đội ngũ cán bộ giáo
viên.
Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” là
một chuyên đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang đến cho giáo dục mầm non
một phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực của trẻ, tránh sự nhàm
chán, giúp trẻ được học mà chơi, chủ động trong các hoạt động cùng với sự
giám sát gợi mở của cô. Để nắm vững được chương trình của chuyên đề tôi triển
khai lý thuyết tới cán bộ giáo viên. Trong quá trình triển khai tôi cho giáo viên
thảo luận, nêu lên ý tưởng của mình về cách trang trí, làm bài tập, và tận dụng
nguyên vật liệu như thế nào cho phù hợp với từng góc chơi, từng chủ đề, từng
độ tuổi … Đây cũng là độ mở giúp giáo viên chủ động sáng tạo hơn trong việc
thực hiện nhiệm vụ được giao.

5


Để hiểu rõ hơn về mục tiêu của chuyên đề tôi cho giáo viên từng độ tuổi
hoạt động nhóm riêng, mỗi độ tuổi phân công một trưởng nhóm, và làm một sản
phẩm. Sau đó thuyết trình ý tưởng về sản phẩm của mình, sản phẩm đó làm ra
giúp trẻ học được gì, khai thác nguyên vật liệu ra sao, và những loại đồ dùng đồ
chơi đó phục vụ trong môn học nào….Tất cả giúp giáo viên đều tích cực tham
gia tích cực. Bên cạnh đó giúp giáo viên có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Qua chuyên
đề này giúp giáo viên xác định rõ nhiệm vụ nội dung và cách thức thực hiện
nhiệm vụ vào công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
(Hình ảnh các nhóm đang làm sản phẩm)
c. Biện pháp 3: Tuyên truyền phối kết hợp giữa phụ huynh về việc
“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Công tác Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm là một nhiệm vụ
trọng tâm của năm học. Chính vì vậy việc để trẻ phát triển toàn diện không thể
thiếu sự chung tay giúp đỡ từ các bậc phụ huynh. Trước khi thực hiên chuyên đề
nhà trường đã có kế hoạch họp phụ huynh học sinh, thông qua đó giúp phụ
huynh hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của nhà trường và trách nhiệm của các bậc phụ
huynh đối với con em mình. Cũng từ đây nhà trường đã tuyên truyền vận động
tới các bậc phụ huynh về ủng hộ tặng cây cho nhà trường tạo góc thiên nhiên.
Ngoài ra các bậc phụ huynh còn giúp các cô giáo làm những công việc nặng.
Qua cuộc họp phụ huynh toàn trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các
bậc phụ huynh.
( Hình ảnh phụ huynh đang giúp đỡ các cô làm đồ dùng đồ chơi)
d. Biện pháp 4. Phát động phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm” cho trẻ hoạt động.
Để đáp ứng được mục tiêu của chuyên đề, tôi trực tiếp chỉ đạo giáo viên
thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hoạt động của trẻ, phù hợp với từng độ
tuổi, đa dạng phong phú hình thức tổ chức, vì đây là chuyên đề mở nên giáo
viên không ngừng sáng tạo tận dụng hết khả năng của mình để tạo nên một môi
trường giáo dục lành mạnh đáp ứng được mục tiêu giáo dục mầm non.
Trước tiên là sắp xếp bố trí lớp học một cách khoa học.
( Hình ảnh phòng học sắp xếp đủ các góc )
Sau đó tiến hành đến từng góc cụ thể như sau:
* Đối với góc “Phân vai” Chỉ đạo giáo viên trang trí chuẩn bị đồ dùng đồ
chơi, học liệu đa dạng phong phú, giúp trẻ thể hiện được vai chơi của mình.Trẻ
đóng vai và thể hiện các công việc của người lớn.
6


( Hình ảnh mảng chủ đề chính và góc trẻ tập các kỹ năng sống đơn giản của
trẻ)
( Hình ảnh: Nguyên vật liệu gói bánh chưng)
* Góc học tập: Góc học tập là một góc có nhiều nhánh nhỏ, chính vì vậy
để đáp ứng với yêu cầu của chủ đề, cần rất nhiều học liệu để trang trí và tạo
thành những bài tập cho trẻ thực hiện. Trẻ được học chữ cái với trò chơi “ Ong
tìm chữ ”. Được làm sách làm tranh và kể chuyện theo tranh.
Vì vậy tôi chỉ đạo giáo viên phải nắm rõ bản chất cũng như yêu cầu mục
tiêu đề ra nhằm giúp trẻ phát triển lĩnh vực nhận thức một cách chính xác và tốt
nhất.
* Khám phá môi trường xung quanh: Ví dụ: Tổ chức cho trẻ được:
Khám phá thời tiết hôm nay, sự phát triển của cây từ hạt…Ở góc học tập này
giúp trẻ phát triển lĩnh vực nhận thức một cách chính xác, các nội dung bài tập
bằng nhiều hình thức khác nhau,và thay đổi theo từng chủ đề, phù hợp với từng
độ tuổi
( Hình ảnh góc bé vui học toán)
* Đối với góc nghệ thuật: Về tạo hình: Chỉ đạo theo hướng mở, để giáo
viên chuẩn bị đồ dùng học liệu phù hợp cho trẻ tạo ra sản phẩm mà mình yêu
thích.
( Hình ảnh góc nghệ thuật)
Về âm nhạc: Trẻ tận dụng những nguyên vật liệu của địa phương để làm
dụng cụ âm nhạc, như phách tre, mõ dừa, và các loại trang trí khác như hoa
tay….
Qua hoạt động này giáo viên giúp trẻ biết tạo ta cái đẹp, biết yêu quý trân
trọng cái đẹp, biết cảm nhận những giai điệu âm nhạc hay của quê hương.
*Đối với góc Xây dưng: Đối với góc này từ nguyên vật liệu sẵn có tôi chỉ
đạo giáo viên phải chuẩn bị học liệu đa dạng phong phú và hướng dẫn để trẻ có
thể tự lắp ghép xây dựng theo ý tưởng đã chọn của mình phù hợp với chủ đề. Ví
dụ: Xây vườn hoa mùa xuân, trẻ có thể tự làm cây hoa, tự lắp ghép hàng rào…
Qua đây giúp trẻ biết được ý nghĩa của việc của người làm vườn và yêu quý
người lao động.
( Hình ảnh góc xây dựng)
7


Các khu vực như Cầu thang chỉ đạo giáo viên tận dụng làm góc vận động
và góc thư viện cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi.
( Hình ảnh góc vận động tận dụng góc cầu thang)
*Chơi ngoài trời:
- Khu vận động: Chúng tôi tận dụng lốp xe để làm hàng rào bao quanh,
bên trong trải cỏ nhật để tạo thành khu vận động, và làm rất nhiều dụng cụ vận
động có tính bền vững sử dụng lâu dài cho trẻ chơi.
( Hình ảnh khu vận động)
- Góc chơi dân gian: Tôi chỉ đạo giáo viên tạo ra nhiều trò chơi dân gian
như kéo co, ô ăn quan, kép cua bỏ giỏ, cướp cờ, chọi cù, đánh đu…. …Giáo
viên đã tận dụng những nguyên vật lệu đa số là tre, nứa, rơm, rạ sỏi…để tạo cho
trẻ chơi các trò chơi dân gian. Ở khu vực này giúp trẻ biết sống gần gũi hòa nhập
với mọi người với làng quê, giáo dục trẻ biết nhớ về cội nguồn, nhớ về truyền
thống và thêm yêu quê hương mình hơn.
( Hình ảnh khu vực các trò chơi dân gian)
*Khu vực vui chơi trải nghiệm.
( Hình ảnh khu chợ cho trẻ trải nghiệm)
Ở đây trẻ được chơi với cát - nước, được chơi câu cá, được trải nghiệm trên
cảm nhận của trẻ về con đường đi, ngồi thư giãn trên xích đu…
(Tổng thể khu vực trải nghiệm)
(Hình ảnh trải nghiệm với nước )
( Hình ảnh hồ cá cho trẻ chơi câu cá)
- Vườn rau của bé: Trồng các loại rau để trẻ làm quen và chăm sóc.
- Góc thiên nhiên: Ở đây chúng tôi trồng các loại hoa đa dạng và phong
phú giúp trẻ làm quen và chăm sóc vườn hoa.
Qua hoạt động ngoài trời giúp trẻ cảm nhận được không khí trong lành,
cảm nhận về thời tiết nắng mưa, cảm nhận được vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá..và
chơi các trò chơi bổ ích.
( Hình ảnh góc thiên nhiên)
8


Có thể nói rằng đây là một trong những biện pháp mang lại giá trị cao nhất
trong việc chỉ đạo “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, bởi
khi chúng tôi làm, chúng tôi nhận thấy rằng, ngôi trường thêm khang trang, trẻ
được thỏa sức học mà chơi, được trải nghiệm thực tế, được ghi nhận sự ủng hộ
từ phụ huynh và các cấp các ngành.
e. Biện pháp 5: Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm của
trẻ:
Công tác kiểm tra đánh giá là một công tác có ý nghĩa rất quan trọng với
người quản lý. Ngoài việc hướng dẫn chỉ đạo, người quản lý cần phải sát sao
đôn đốc giáo viên, kiểm tra những điểm chưa phù hợp chưa đáp ứng được mục
tiêu chuyên đề đưa ra, để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Với chuyên đề
này điều mục đích là lấy trẻ làm trung tâm. Trẻ hoạt động trải nghiệm được gì tất
cả phụ thuộc vào nghiệp vụ sư phạm của cô. Chính vì vậy để đánh giá tốt kết
quả hoạt động trải nghiệm của trẻ tôi thường xuyên phát động các phong trào thi
đua như, trang trí nhóm lớp, làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của
địa phương, và tiến hành thăm lớp dự giờ. Cuối chủ đề đánh giá kết quả rút kinh
nghiệm từng lớp.
*Ví dụ: Với chủ đề “Tết và mùa xuân” dự giờ hoạt động góc các khối
lớp
* Góc phân vai: Ở góc phân vai giáo viên đã biết tạo góc mở cho trẻ hoạt
động trải nghiệm, như dạy trẻ kỹ năng gói bánh trưng và trò chơi bán hàng. Trẻ
biết tập các kỹ năng gói bánh, biết giao tiếp khi bán hàng… Từ đó trẻ hiểu được
công việc của người lớn, biết trân trọng sản phẩm mình làm ra. Ở góc phân vai
này cũng có nhiều vai chơi khác nhau, chính vì vậy trong khi trẻ chơi trẻ được
tương tác với bạn.
( Hình ảnh trẻ thực hành kỹ năng gói bánh trưng)
( Hình ảnh trẻ đang tập các kỹ năng sống đơn giản)
*Góc học tập: Cô đã bố trí được nhiều nhánh chơi, trẻ biết tận dụng nguyên vật
liệu sẵn có để tạo nên bức tranh ngày tết.
( Hình ảnh trẻ làm tranh ngày tết)
Trẻ được học toán rất thoải mái ở góc mở.
( Hình ảnh trẻ học toán)
9


Đối với góc nghệ thuật trẻ được thực hiện các kỹ năng tạo hình từ các
nguyên vật liệu quen thuộc như lá cây, cành cây, len, keo, kéo…..để tạo nên một
lọ hoa trang trí ngày tết.
( Hình ảnh trẻ làm hoa trang trí ngày tết)
2.4 Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục, với bản thân,
đồng nghiệp và nhà trường.
* Đối với hoạt động giáo dục: Có thể nói rằng chuyên đề “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thực sự là “cuộc cách mạng giáo dục”
cho bậc học mầm non. . Chuyên đề đã mang đến cho trẻ một phương pháp học
mới không gò bó không áp lực, trẻ được trải nghiệm, được thỏa mãn đam mê
tích cực sáng tạo.
*Đối với bản thân: Là một quản lý phụ trách chuyên môn trong nhà
trường khi thực hiện chuyên đề này tôi nhận thấy rằng chuyên đề thực sự bổ ích,
giúp tôi tích cực, năng động, sáng tạo hơn trong việc tìm tòi những phương pháp
mới để đưa chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường ngày một tốt hơn. Bên
cạnh đó tôi không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện học hỏi kinh nghiệm đồng
nghiệp và các trường bạn, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo giáo
viên “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm non Bắc
Lương, giúp trẻ được học trong một môi trường học tập thoải mái, hiệu quả.
* Đối với đồng nghiệp và nhà trường:
Trong việc chỉ đạo giáo viên thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đã làm thay đổi bộ mặt của nhà trường rất lớn,
nhà trường như khoác lên mình một chiếc áo mới về công tác chăm sóc giáo
dục. Đây cũng là dịp để nhà trường khẳng định mình với các cấp các ngành đặc
biệt là đối với các bậc phụ huynh. Đối với giáo viên tôi đã truyền đạt cho giáo
viên những kiến thức cơ bản về chuyên đề và điều quan trọng là lòng nhiệt huyết
với nghề, đây mới là điều vô cùng quan trọng, bởi nếu có tâm huyết với trường
thì chúng ta mới làm nên những điều kỳ diệu cho trẻ được. Qua đây giúp giáo
viên không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của mình,
không ngừng sáng tạo, tạo môi trường trong và ngoài lớp đa dạng phong phú,
giúp trẻ có môi trường học tập tích cực và phát triển toàn diện.
* Sau khi thực hiện sáng kiến đánh giá tiêu chí khảo sat kết quả thu được
như sau:

TT

Tiêu chí khảo
sát

Số lớp
tham
gia

Tốt

Tỷ lệ
đạt
(%)

Khá

Kết quả đạt được
Tỷ lệ
Tỷ lệ
đạt
TB
đạt
( %)
( %)

Yếu

Tỷ lệ
đạt
( %)
10


1
2
3
4

Trang trí tạo
môi trường.
Tận dụng
nguyên vật
liệu.
Hoạt động
trải nghiệm
của trẻ.
Tương tác
giữa cô và trẻ

9

7

78%

2

22%

0

0

9

7

78%

2

22%

0

0

9

7

78%

2

0

0

9

6

67%

0

0

3

22%
33%

3. Kết luận.
3.1: Kết luận:
Qua thời gian công tác chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, kết hợp với những biện pháp đã áp
dụng trong sáng kiến. Bản thân tôi nhận thấy rằng, những gì mình tâm huyết
nhất, những gì mình đi đúng hướng và mang tính giáo dục nhất, đã mang lại kết
quả rất lớn trong chương trình giáo dục của nhà trường nói riêng. Có thể nói đây
chính là một sự thay đổi lớn, một cuộc cách mạng trong giáo dục mầm non nói
chung. Tạo được niềm tin đối với các cấp các ngành, đặc biệt là niềm tin với các
bậc phụ huynh, và đặc biệt hơn nữa là các cháu đã được đắm mình trong sự đam
mê, được trải nghiệm, được sáng tạo ý tưởng của chính mình, đó chính là điều
mà những nhà giáo dục như chúng ta mong đợi. Cũng từ chuyên đề “Xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” này, với sự trăn trở tìm tòi những
biện pháp phù hợp khả thi của bản thân đối với nhà trường để chỉ đạo tới tập thể
giáo viên tạo môi trường trong và ngoài lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục trong nhà trường, giúp giáo viên hiểu rõ hơn nữa về môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm. Chủ động hơn trong việc bố trí sắp xếp góc lớp và tìm kiếm
học liệu ở địa phương để tạo ra các bài tập cho trẻ trải nghiệm và tiếp thu một
cách dễ dàng hơn, từ đó phát triển toàn diện các mặt đức trí thể mỹ cho trẻ. Đây
cũng chính là điều mà tôi tâm đắc nhất, và tôi nghĩ rằng với những biện pháp
trên, sẽ là “cẩm nang” để mang đến cho cô và trò trường mầm non Bắc Lương
một môi trường giáo dục vô cùng ý nghĩa.
3.2.Kiến nghị.
Để triển khai thực hiện các giải pháp giúp giáo viên sáng tạo trong tổ chức
thực hiện việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, tôi đưa
ra một số kiến nghị sau:
*Đối với sở Giáo dục - Đào tạo:
11


- Tiếp tục tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên đề, tăng cường các giờ thực
hành mẫu về chuyên đề.
*Đối với Phòng Giáo dục huyện Thọ Xuân:
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng hè, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, lưu ý
đến việc bồi dưỡng năng khiếu cho giáo viên. Tổ chức tham quan học hỏi kinh
nghiệm các trường bạn.
*Đối với đội ngũ giáo viên của trường:
- Thực hiện nghiêm túc chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” và điều lệ trường Mầm non.
- Xây dựng tinh thần ham học hỏi, tích cực nghiên cứu, sáng tạo tìm tòi
nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để vận dụng vào công tác giảng dạy.
Trên đây là một số sáng kiến của bản thân tôi về “Một số biện pháp chỉ
đạo Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường
mầm non”. Trong qua trình chỉ đạo thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót.
Kính mong hội đồng khoa học các cấp góp ý chân thành để sáng kiến của tôi
được hoàn thiện hơn./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của thủ trường cơ quan

Thọ xuân, ngày 25 tháng 05 năm 2018
Tôi xin cam đoạn đây là SKKN của mình
viết không sao chép của người khác
Người viết SKKN

Lê Thị Ngọc
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: 1 (Hình ảnh Trường mầm non Bắc Lương)
Phụ lục 2: 1 (Hình ảnh các nhóm đang làm sản phẩm)
Phụ lục 3: 1 (Hình ảnh phụ huynh đang giúp đỡ các cô làm đồ dùng đồ chơi)
Phụ luc 4: 1 (Hình ảnh phòng học sắp xếp đủ các góc)
2 (Hình ảnh phòng học sắp xếp đủ các góc)
3 (Hình ảnh mảng chủ đề chính và góc trẻ tập các kỹ năng sống đơn
giản của trẻ)
4 (Hình ảnh: Nguyên vật liệu gói bánh chưng)
5 (Hình ảnh góc bé vui học toán)
6 (Hình ảnh góc nghệ thuật)
12


7 (Hình ảnh góc xây dựng)
8 (Hình ảnh góc vận động tận dụng góc cầu thang)
9 (Hình ảnh khu vận động)
10 (Hình ảnh khu vực các trò chơi dân gian)
11 (Hình ảnh khu chợ cho trẻ trải nghiệm)
12 (Tổng thể khu vực trải nghiệm)
13 (Hình ảnh trải nghiệm với nước)
14 (Hình ảnh hồ cá cho trẻ chơi câu cá)
15 (Hình ảnh góc thiên nhiên)
Phụ luc 5: 1 (Hình ảnh trẻ thực hành kỹ năng gói bánh trưng)
2 (Hình ảnh trẻ đang tập các kỹ năng sống đơn giản)
3 (Hình ảnh trẻ làm tranh ngày tết)
4 (Hình ảnh trẻ học toán)
5 (Hình ảnh trẻ làm hoa trang trí ngày tết)

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN.

Họ tên tác giả: Lê Thị Ngọc
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Lương

TT

1
2

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp giúp
trẻ 5 tuổi học tốt môn
Toán qua tập hợp số
đếm.
Một số biện pháp giúp

Cấp đánh giá,
xếp loại
(Phòng, Sở,
Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B hoặc
C).

Phòng GD&ĐT

C

Phòng GD&ĐT

C

Năm học
đánh giá xếp
loại.
2007-2008
2010-2011
13


3

4

5

trẻ học tốt môn tạo hình
phát triển ngôn ngữ cho
trẻ thông qua môn văn
Phòng GD&ĐT
học thể loại truyện kể đối
tượng 5-6 tuổi
Một số kinh nghiệm chỉ
đạo xây dựng môi trường
Phòng GD&ĐT
giáo dục trong trường
mầm non
Một số biên pháp chỉ
đạo xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm
Phòng GD&ĐT
trung tâm trong trường
mầm non

B

2012-2013

B

2014 - 2015

B

2017-2018

14


15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×