Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non hoằng hợp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA
TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG MÔI
TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG HỢP

Người thực hiện: Tào Thị Nga
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Hoằng Hợp
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH
HÓALỤC
NĂM 2018
MỤC


STT

1

2
2.1
2.2
2.3

NỘI DUNG
BÌA
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Lí do chọn dề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Các giải pháp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ

TRANG
1
2
3
3
4
4
4
4
4
5
7

làm trung tâm tại trường mầm non Hoằng Hợp
BP1: Khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch chỉ đạo.
BP2: Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ

7
8


làm trung tâm.
BP3: Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.
BP4: Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi sáng

12
12

tạo.
BP5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng

14

môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
BP6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp với cha mẹ trẻ

15

và các lực lượng xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục
2.4
3
3.1
3.2

lấy trẻ làm trung tâm.
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị

17
18
18
19

1. MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Chúng ta đều biết mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển toàn
diện khả năng cho trẻ, hình thành cho trẻ những khái niệm ban đầu về nhân cách con
người. Trong đó nhu cầu về vui chơi hay hoạt động trải nghiệm cũng là một phần
quan trọng và được phân bổ như hoạt động chính trong ngày. Thông qua hoạt động
vui chơi giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh… nhằm


giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển ở trẻ một
cách toàn diện.
Trẻ là chủ thể tích cực, giáo viên là người tạo cơ hội hướng dẫn, gợi mở các
hoạt động tìm tòi, khám phá của trẻ. Trẻ tham gia các hoạt động đó để phát triển khả
năng, năng lực của mình, trẻ tự do khám phá theo ý thích, theo khả năng của mình,
giúp trẻ phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kỹ năng kiến thức
của trẻ cũng được củng cố và bổ sung. Vì thế đối với trẻ mầm non, việc thiết lập,
xây dựng và khai thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được
xem như một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự
hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ.
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi
trường an toàn, thân thiện và ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút sự chú ý của trẻ,
giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học
bằng chơi, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự nhiên. Môi
trường giáo dục gồm có hai bộ phận không thể tách rời, có liên quan chặt chẽ và bổ
sung lẫn nhau đó là môi trường vật chất và môi trường xã hội.
Môi trường vật chất bao gồm toàn bộ phương tiện vật chất kể cả trong nhà và
ngoài trời có liên quan đến diện tích, phòng học, nhiệt độ, ánh sáng, đồ dùng, đồ
chơi...
Môi trường xã hội là toàn bộ các mối quan hệ giúp trẻ hình thành phát triển
nhân cách, hay nói cách khác môi trường xã hội chính là bầu không khí giao tiếp
giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, nó được tạo ra trong quá trình tương tác.
Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Mỗi đơn vị, mỗi giáo
viên thực hiện theo cách thức và quan điểm riêng của mình cho nên việc thực hiện
chưa thật sự đi vào chiều sâu và đúng hướng. Mặt khác, vẫn còn một số giáo viên
chưa đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, còn ngại đổi mới, ngại sáng tạo nên hiệu quả thực hiện
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa cao. Việc xây dựng môi
trường hoạt động cho trẻ chưa phong phú, còn mang tính áp đặt, cách bố trí các góc
hoạt động chưa linh hoạt, chưa khai thác và sử dụng hiệu quả các góc chơi cũng như
đồ dùng, đồ chơi….
Là một cán bộ quản lý bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ phải xây dựng môi
trường giáo dục như thế nào để trẻ được hoạt động một cách tích cực nhất, thoải mái
nhất mà lại đạt được hiệu quả cao nhất luôn là vấn đề mà tôi đặc biệt quan tâm. Vì
vậy trong năm học 2017 - 2018 tôi đã mạnh rạn nghiên cứu đề tài: “Một số biện
pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm
non Hoằng Hợp”, và bước đầu đã thu được kết quả khả quan.


Mục đích nghiên cứu:
- Giúp giáo viên nâng cao nhận thức và năng lực trong việc tổ chức xây dựng và
sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của
trường, lớp và địa phương.
- Giúp giáo viên xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mang tính “mở”, kích
thích tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động.
- Tạo cơ hội học tập qua chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu,
hứng thú và khả năng của trẻ.
- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi
trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong nhà trường.
Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
tại trường mầm non Hoằng Hợp.
Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
- Phương pháp thực hành.
- Phương pháp kiểm tra và đánh giá.
- Phương pháp thống kê.
2. NỘI DUNG SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1. Cơ sở lý luận:
Trong lý luận dạy và học có những quan điểm khác nhau về vai trò của nhà giáo
dục và vai trò của học sinh, nhưng qui tụ lại có hai hướng: Hoạt động lấy giáo viên
làm trung tâm hoặc hoạt động lấy học sinh làm trung tâm. Những năm gần đây các
tài liệu giáo dục thường nói tới việc phải chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung
tâm sang dạy học lấy trẻ làm trung tâm, đây là một xu hướng tất yếu của nền giáo
dục mà chúng ta nên áp dụng và đổi mới.
Vậy trong công tác giảng dạy người giáo viên luôn quan tâm trước hết đến việc
hoàn thành trách nhiệm của mình là truyền thụ tới trẻ cho hết nội dung qui định
trong chương trình, cố gắng làm cho mọi học sinh nhớ và hiểu những lời cô dạy.
Cũng từ đó hình thành kiểu học thụ động, thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ. Để khắc
phục tình trạng đó, cần phát huy tính tích cực chủ động học tập của trẻ, quan tâm
đến nhu cầu, khả năng của mỗi cá nhân trẻ trong tập thể lớp. Vì vậy các phương
pháp “Dạy học tích cực”, “Lấy người học làm trung tâm” đã đưa lại hiệu quả cao.
Theo tiến sỹ Phan Thị Thu Hiền – chuyên gia về giáo dục đàu đời tại Việt nam
cho biết “Cách tiếp nhận tốt nhất để giáo dục các phương pháp dạy học tích cực
nhằm thúc đẩy sự phát triển tính chủ động , khả năng tư duy, phản biện và giải quyết


vấn đề cho trẻ là cách tiếp cận tốt, thường thể hiện tính tích hợp cao và kết nối việc
học với đời sống thực tế của trẻ”.
Với quan điểm “mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt” và “mỗi đứa trẻ đều có cơ
hội được học bằng nhiều cách khác nhau”, vì vậy dạy cho trẻ mầm non cần được tiếp
cận với phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm”. Đó là phương pháp mà giáo viên cần
chú ý đến hứng thú, nhu cầu, khả năng, thế mạnh của mỗi trẻ để hiểu, đánh giá đúng
và tôn trọng. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung
tâm” là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm
non việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”
phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích
hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã
hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Thực tế cho thấy việc tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm
đã tạo ra một không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư duy và phương
pháp giải quyết vấn đề. Nếu trẻ được tạo nhiều cơ hội tự tham gia trải nghiệm, khám
phá, thì như vậy trẻ đã có thể được phát triển tư duy sáng tạo, giúp trẻ có nhiều cơ
hội phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển
nhận thức. Những lợi ích đó liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy học của các giáo
viên, đó chính là cách tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung
tâm.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
a. Thuận lợi:
- Trường mầm non Hoằng Hợp luôn nhận được sự quan tâm của Cấp ủy, Chính
quyền địa phương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và sự chỉ đạo sát sao về chuyên
môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa, vì vậy trường luôn là đơn vị
dẫn đầu trong các phong trào thi đua của bậc học mầm non toàn huyện.
- Trường có đội ngũ giáo viên năng động, nhiệt huyết với nghề, có trình độ
đào tạo trên chuẩn hơn 90%. Đa số giáo viên tuổi đời còn trẻ nên khả năng tiếp cận
với kiến thức mới và khoa học công nghệ nhanh.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ngành học
đề ra, đặc biệt là phục vụ cho các chuyên đề đang tổ chức triển khai thực hiện.
- Tỉ lệ huy động trẻ ra lớp cao, tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần bình quân đạt từ 95 98%. Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động.
- Công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội luôn được phát
huy có hiệu quả.
b. Khó khăn:


- Tuy cơ sở vật chất đã được đầu tư cơ bản, song vẫn chưa đáp ứng được so
với nhu cầu học tập của trẻ, cụ thể: Phòng học thiếu, một số phòng không đảm bảo
diện tích, trẻ ra lớp đông, lớp học quá tải, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc
tổ chức các hoạt động trong ngày cho trẻ, đặc biệt là hoạt động góc.
- Trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, môi trường ngoài lớp học còn hạn
chế, chưa phong phú, đa dạng.
- Khu vực hoạt động ngoài trời của trẻ đã được qui hoạch, song khuôn viên
quá chật hẹp so với số lượng trẻ ra lớp hiện tại.
- Một bộ phận phụ huynh cho trẻ tiếp cận sớm với thông tin điện tử như máy
tính, điện thoại…dẫn đến việc trẻ không hứng thú với đồ chơi theo lứa tuổi ở trường
mầm non, do đó việc giáo dục trẻ theo khoa học gặp không ít khó khăn.
c. Bảng thống kê số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài:
*. Bảng khảo sát giáo viên trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
STT
Tiêu chí khảo sát
Tổng số
Mức độ đạt được
Đạt
Chưa
GV
đạt
khảo sát Tốt Khá TB
1 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục
4
7
5
và đánh giá sự phát triển của trẻ theo
16
25% 44% 31%
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm.
2 Sáng tạo trong việc thiết lập MTGD lấy
16
3
8
5
trẻ làm trung tâm phù hợp với chủ đề.
19% 50% 31%
3 Tổ chức, hướng dẫn trẻ khai thác và sử
16
5
7
4
dụng môi trường giáo dục có hiệu quả.
31% 44% 25%
4 Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả
16
4
8
4
năng của riêng mình.
25% 50% 25%
*. Bảng khảo sát mức độ của trẻ trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
STT
Tiêu chí khảo sát
Tổng số
Mức độ đạt được
Đạt
Chưa
trẻ được
đạt
khảo sát Tốt Khá TB
1 Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào
51
87 143
54
việc thiết lập môi trường giáo dục
335
15% 26% 43% 16%
cùng với cô giáo và các bạn.
2 Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt
335
62
93 138
42
động học tập, vui chơi theo quan
19% 28% 41% 12%
điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
3 Trẻ thể hiện mối quan hệ thân thiết
335
45
69 164
57
với cô giáo, với các bạn và môi
13% 21% 49% 17%


trường xung quanh.
Từ kết quả khảo sát trên, bản thân tôi nhận thấy thấy rằng việc xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mới chỉ thể hiện được ở bề rộng, chưa có
chiều sâu, do đó hiệu quả mang lại chưa cao. Vì vậy cần phải có những biện pháp
chỉ đạo sâu sát để đội ngũ cán bộ giáo viên nắm vững hơn kiến thức về chuyên đề
“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, từ đó thiết lập môi trường giáo
dục cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.
3.3. Các biện pháp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tại trường mầm non Hoằng Hợp.
Biện pháp 1: Khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện:
Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, để có
cơ sở đưa ra kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp
với thực tế của nhà trường, bản thân tôi đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường cụ thể như sau:
- Khảo sát, đánh giá cảnh quan chung của toàn trường (bố trí các phòng học, sắp
xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp, sân chơi, khu vực cho trẻ tham gia hoạt động ngoài
trời, vườn thiên nhiên, …)
- Đánh giá môi trường xã hội của nhà trường (các mối quan hệ ứng xử giữa giáo
viên với giáo viên, giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa giáo viên với phụ
huynh.
Qua kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng của nhà trường tôi đã xây dựng kế
hoạch cụ thể, chi tiết cho toàn trường và trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo đội ngũ giáo
viên tổ chức thực hiện, kế hoạch cụ thể như sau:
- Trước hết tôi lên kế hoạch hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho
từng nhóm lớp và thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hộ với
từng độ tuổi phát triển của trẻ.
- Trực tiếp xuống các nhóm lớp để quan sát và hướng dẫn giáo viên trong việc
thiết lập, bố trí, sắp xếp các phương tiện phục vụ cho việc giáo dục trẻ ở các chủ đề.
- Kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và khai
thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Ví dụ:
+ Đối với môi trường giáo dục trong lớp tôi khảo sát việc bố trí, sắp xếp các góc
hoạt động, vị trí treo các biểu bảng, khu vực trưng bày các đồ chơi, học liệu…tất cả
phải được sắp xếp một cách khoa học, trẻ dễ lấy, dễ sử dụng và đặc biệt phải đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình sử dụng.
+ Đối với môi trường ngoài lớp học như: Vị trí sân vận động của bé, khu vực
chợ quê cho trẻ được trải nghiệm các hoạt động mua bán, góc thiên nhiên, khu vực


trồng cây xanh, nơi đặt đồ chơi ngoài trời, khu vực hoạt động của trẻ…Tôi trực tiếp
hướng dẫn giáo viên cách bố trí, sắp đặt sao cho đẹp mắt, có tính khoa học và đặc
biệt là thuận lợi trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên, giúp
giáo viên vừa tổ chức cho trẻ hoạt dộng, vừa quan sát, bao quát trẻ một cách tốt nhất.
Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm:
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non được ví
như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa
mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó mà nhân cách của trẻ được
hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí giữa
khu vực chơi và học trong lớp cũng như ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to
lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận
thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Vì vậy
tôi đã trực tiếp hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm cụ thể như sau:
*. Xây dựng môi trường hoạt động trong lớp học:
Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để lớp học thêm lôi
cuốn trẻ tôi đã chỉ đạo giáo viên cần tạo nên một môi trường trong lớp với những
màu sắc sinh động và ngộ nghĩnh. Vì vậy khi thiết kế các góc hoạt động tôi luôn lưu
ý giáo viên cần bố trí các góc hoạt động hợp lý, góc hoạt động yên tĩnh cần bố trí xa
góc hoạt động ồn ào (Ví dụ: góc xây dựng, góc phân vai luôn được bố trí xa góc học
tập để trẻ có không gian yên tĩnh khi thực hiện bài tập của mình). Các góc đều phải
có danh giới rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc
chơi (Ví dụ: giáo viên luôn tận dụng giá góc để tạo ra danh giới giữa các góc). Đặc
biệt sắp xếp các góc sao cho cô giáo dễ dàng quan sát được toàn bộ hoạt động của
trẻ. Tên và ký hiệu các góc chơi đơn giản gần gũi với trẻ và được viết theo đúng qui
định mẫu chữ cái hiện hành. Nhiều góc chơi được bố trí trong phòng như góc phân
vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc học tập…nhưng cũng có những góc chơi
được bố trí ngoài trời như góc thiên nhiên để tiện cho hoạt động của trẻ. Các góc
chơi luôn được bày biện hấp dẫn, có đủ loại đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc
trưng cho từng góc chơi.


Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu đều có giá đựng ngăn nắp, gọn
gàng, tất cả đều được để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng và dễ cất đi. Các loại
đồ dùng, đồ chơi và nguyên vật liệu này luôn luôn được thay đổi và bổ sung để phù
hợp với mục tiêu chủ đề và kích thích trẻ hoạt động một cách hứng thú. Giáo viên
luôn tận dụng nguyên vật liệu mang tính mở sẵn có ở địa phương như lá cây, hột hạt,
len dạ….để tạo thành sản phẩm cho trẻ chơi, có sản phẩm giáo viên đã hoàn thiện,
nhưng cũng có những sản phẩm giáo viên chưa hoàn thiện để kích thích trẻ chơi
sáng tạo hơn. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu luôn được đảm bảo an toàn và vệ
sinh sạch sẽ phù hợp với thể chất và tâm lý của trẻ theo từng độ tuổi.

*. Xây dựng môi trường hoạt động ngoài lớp học:


Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng
cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ. Xây dựng môi trường ngoài lớp
học phù hợp, an toàn, sạch sẽ, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực hơn
và đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ. Chính vì vậy khi bố trí các khu vực hoạt
động ngoài trời tôi luôn lưu ý giáo viên cần phải xác định rõ ràng từng khu vực chơi.

Ở mỗi khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có
loại đặc trưng cho từng khu vực tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm.
Ví dụ:
- Với khu vực sân chơi vận động của bé: Tận dụng từ những chiếc lốp xe cũ bỏ
đi, giáo viên đã vệ sinh sạch sẽ và qua đôi bàn tay khéo léo giáo viên đã tạo nên
được những chiếc xích đu, bập bênh, bò chui qua cổng, hàng rào… tất cả những loại
đồ chơi này có giá trị sử dụng bền vững và và có tính thẩm mỹ rất cao. Vì vậy khi
chơi trẻ rất hứng thú.


- Với khu vực “Chợ quê”: Tận dụng phía trên sân khấu tôi đã hướng dẫn cho

đội ngũ giáo viên xây dựng ba gian hàng “Chợ quê” gồm: gian hàng rau, củ, quả
sạch; Gian hàng tạp hóa và gian hàng thời trang của bé. Với ba gian hàng này tất cả
đồ dùng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chủng loại phù hợp, trẻ dễ lấy, dễ sử
dụng. Khi trẻ được nhập vai chơi cùng với các phương tiện cho trẻ chơi phong phú,
đa dạng, vì vậy trẻ chơi rất hứng thú và sáng tạo. Qua các vai chơi trẻ được tập làm
người lớn với các công việc được thể hiện trong cuộc sống đời thường mà trẻ đã
biết. Trẻ được giao tiếp với các bạn nhập vai chơi như người lớn. Biết các thao tác
chế biến đơn giản các món ăn gần gũi với cuộc sống đời thường của trẻ.
- Với khu vực góc
thiên nhiên: hàng ngày
ra hoạt động ngoài trời
trẻ được tự tay chăm
sóc và tưới cho cây, bắt
sâu cho cây. Các loại
cây hoa được trẻ chăm
sóc trẻ được tận mắt
nhìn thấy quá trình phát
triển của cây vì vậy
luôn kích thích được sự
hăng say lao động của
trẻ.
Việc tạo môi trường có không gian phù hợp với cuộc sống thực hàng ngày của
trẻ, đảm bảo kết hợp các hoạt động tập thể, cá nhân, các hoạt động trong lớp và


ngoài trời đều có tác động đến việc hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ, từ đó giúp
trẻ phát triển một cách toàn diện hơn.
*. Xây dựng môi trường xã hội thân thiện, cởi mở:
Môi trường xã hội chính là nững mối quan hệ tương tác giữa cô và trẻ, giữa giáo
viên với phụ huynh và giữa trẻ với trẻ. Môi trường xã hội tích cực sẽ tạo ra bầu
không khí hỗ trợ trẻ phát triển và học tập tốt hơn.
Trẻ mầm non đang là độ tuổi học ăn, học nói, học cách giao tiếp, cách thể hiện
cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung và hoàn cảnh giao tiếp, mà với trẻ thời gian ở
trường trong ngày là rất niều, chính vì vậy môi trường giao tiếp trong nhà trường tốt
sẽ điều kiện tốt nhất giúp trẻ học cách giao tiếp, ứng xử.
Bản thân tôi đã chỉ đạo giáo viên và cùng với giáo viên tạo ra mối quan hệ nồng
ấm, yêu thương và tích cực. Trong giao tiếp luôn thân thiện cởi mở, dùng các từ ngữ
lịch sự, văn minh trong quá trình giao tiếp.
Ví dụ:
Giữa cô với cô phải mẫu mực, văn hóa, đoàn kết, thân ái, chân thành giúp nhau
cùng tiến bộ.
Giữa cô với trẻ thì cô phải mẫu mực trước trẻ, luôn quan tâm yêu thương trẻ thật
sự và đối xử công bằng với tất cả mọi trẻ.
Giữa trẻ với trẻ luôn gắn bó thân thiện và yêu thương nhau như anh em trong gia
đình, biết nhường nhịn và đoàn kết khi chơi cùng nhau.
Giữa trẻ với môi trường xung quanh luôn thân thiện và có ý thức chăm sóc, bảo
vệ, giữ gìn để môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện…
Quan hệ giữa cô và trẻ, giữa người lớn với nhau và giữa trẻ với trẻ luôn được
thể hiện tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, cô luôn tin tưởng trẻ, tạo cơ hội cho
trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình đối với mọi người và đối
với sự vật hiện tượng xung quanh. Mọi cử chỉ, lời nói, việc làm của cô giáo và người
lớn phải luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
Biện pháp 3: Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang
thiết bị:
Đối với trẻ mầm non hoạt động giáo dục không thể tách rời cơ sở vật chất, hay
nói cụ thể hơn là trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Chúng ta không thể giáo dục trẻ
một cách có hiệu quả nếu như chúng ta không được trang bị cơ sở vật chất một cách
đầy đủ, đồng bộ. Vì vậy công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất , mua sắm bổ
sung trang thiết bị , đồ dùng, đồ chơi có vai trò vô cùng quan trọng trong nhà trường.
Trong năm học 2017 – 2018 bản thân tôi đã cùng với Ban giám hiệu nhà trường
tham mưu với lãnh đạo địa phương mở rộng hiên sau của 3 phòng học với tổng diện


tích 125 m2. Cải tạo lại khuôn viên khang trang, sạch đẹp hơn đảm bảo an toàn cho
trẻ khi được ra hoạt động ngoài trời.
Tham mưu với UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung được 60 bộ bàn
ghế, 20 giá góc, 25 sạp ngủ và 10 tủ đựng đồ tư trang cho trẻ.
Tham mưu với cha mẹ trẻ đóng góp mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho các
nhóm lớp phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ như: Ti vi, đầu
đĩa, tài liệu, sách báo, các nguyên liệu... để tạo ra đồ dùng, đồ chơi trong các góc
chơi của trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, thực hành
tai lớp học của mình. Ngoài ra cha mẹ trẻ còn ủng hộ 70 m 2 cỏ nhân tạo và một số
ngày công để xây dựng sân vận động cho trẻ chơi.
Biện pháp 4: Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo:
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, một điều không thể thiếu
được đó là phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo. Đây là một
nội dung được giáo viên trong nhà trường tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.
Bởi vì việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua này là cơ hội để giáo
viên trong trường được thể hiện khả năng, năng lực chuyên môn của mình.
Để có được những sản phầm đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ cho công tác
giảng dạy, bản thân tôi đã lên kế hoạch cụ thể và triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu
năm học. Trong năm học, nhà trường thường phát động 3 đợt thi đua làm đồ dùng,
đồ chơi cho trẻ vào các dịp chuẩn bị các ngày hội, ngày lễ như khai giảng năm học
mới, chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ
nữ mùng 8/3... Bên cạnh đó, các cô giáo hàng ngày tranh thủ những lúc các cháu ngủ
trưa hay thứ 7, chủ nhật để làm đồ chơi. Nhà trường cũng thành lập một đội gồm
những cán bộ, giáo viên có năng khiếu, sáng tạo ra những đồ chơi mới lạ, hấp dẫn
trẻ bằng chính những vật liệu bỏ đi. Với những đồ chơi sáng tạo này trẻ rất thích thú,
say mê với đồ dùng, đồ chơi tự làm. Điển hình như các giáo viên đã tận dụng gỗ vụn
của thợ mộc bỏ đi để làm giường, tủ, bàn ghế đồ chơi cho trẻ ở góc chơi sáng tạo,
góc xây dựng; tận dụng nilon, nhựa phế liệu tạo thành các con vật rất ngộ nghĩnh;
tận dụng nan tre, nứa, lốp xe đã hỏng… tạo đồ dùng, đồ chơi như thang leo, cầu bập
bênh, xích đu, cổng chui… Ngoài ra, các vật liệu như bìa các tông, vỏ hộp sữa, các
loại xốp, vải vụn, dây thừng… đều được tận dụng hiệu quả. Những đồ dùng, đồ chơi
tự làm như thế không chỉ giúp trẻ hứng thú hơn với việc học tập và vui chơi, phát
triển tư duy mà còn giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tái sử dụng các vật
liệu, phế liệu xung quanh mình.
Không chỉ có giáo viên đảm nhiệm việc làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, mà các cô
giáo trong trường mầm non Hoằng Hợp còn vận động được phụ huynh và học sinh
cùng tham gia. Trong nhiều buổi học, giáo viên đã hướng dẫn, gợi mở để trẻ có thể


cùng làm đồ dùng, đồ chơi với cô theo tưởng tượng của chính mình. Theo đó, đồ
chơi trong trường được làm theo các chủ đề, theo các hoạt động và góc học tập của
trẻ như: Giúp trẻ làm quen với thơ hoặc truyện, giúp trẻ nhận biết môi trường xung
quanh… Vì vậy, đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ ở các nhóm lớp phong phú hơn, đa
dạng hơn, góp phần quan trọng trong thực hiện giáo dục toàn diện, mang tính thẩm
mỹ, tính sáng tạo, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, phát triển tư duy và phù hợp
với lứa tuổi cũng như tâm sinh lý của trẻ đúng với mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
Phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi đã lan tỏa khắp các nhóm lớp trong
toàn trường, nhiều sản phẩm được kết tinh từ sự khéo léo, sáng tạo của giáo viên,
phụ huynh và học sinh. Thông qua đó, bản thân trẻ được trải nghiệm với cơ hội học
tập khác nhau khi tham gia hoạt động này.

Nhiều đồ dùng, đồ chơi bền, đẹp, có tính sư phạm tốt, có giá trị sử dụng cao được
nhân rộng cách làm trong đội ngũ giáo viên, làm phương tiện hỗ trợ nâng cao chất
lượng học tập, vui chơi cho trẻ trong trường Mầm non; tạo cơ hội cho giáo viên phát
huy khả năng, sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến, tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ,
phục vụ thiết thực cho chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm.
Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm:


Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên là việc làm thường
xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với người làm công tác quản lý chỉ đạo. Ngoài việc
thường xuyên đôn đốc giáo viên thiết lập môi trường cho trẻ trong các hoạt động
hàng ngày, tôi còn kiểm tra giáo viên bằng phiếu đánh giá sau mỗi chủ đề, một mặt
để giúp giáo viên điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, chưa hợp lý trong quá trình
thực hiện, mặt khác làm căn cứ đánh giá chất lượng thực hiện chuyên đề, chuyên
môn. Sau mỗi chủ đề tôi công bố kết quả thực hiện của từng nhóm lớp trong buổi
sinh hoạt chuyên môn, mục đích giúp giáo viên thấy được năng lực thực sự của
mình, của đồng nghiệp để phấn đấu hơn nữa ở những chủ đề tiếp theo. Để làm tốt
công tác này bản thân tôi phải có sự đánh giá một cách công bằng, khách quan và
khoa học, phải chỉ ra được mặt tích cực và mặt hạn chế của từng giáo viên, từng
nhóm lớp, từ đó phát huy hơn nữa những mặt tích cực mà giáo viên đã làm được và
hạn chế tối thiểu những nhược điểm mà trong quá trình tổ chức thực hiện giáo viên
còn mắc phải, góp phần tạo dựng và thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm phải thực sự thu hút, hấp dẫn trẻ, mang lại hứng thú cho trẻ, giúp trẻ hoạt động
đạt hiệu quả cao nhất.
Qua quá trình kiểm tra, nhắc nhở về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ
trong và ngoài lớp học thường xuyên, vì vậy mà môi trường các nhóm lớp trong
trường tôi rất đa dạng phong phú, không lớp nào giống lớp nào, không chủ đề nào
giống chủ đề nào. Các bài tập, các sản phẩm của trẻ cũng rất đa dạng và sáng tạo, trẻ
mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều khi tham gia vào các hoạt động giáo dục theo chủ đề.
Nhờ đó mà kỹ năng xây dựng môi trường hoạt động của giáo viên cũng được tiến bộ
lên rõ rệt.
Biện pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp với cha mẹ trẻ và
các lực lượng xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm:
Môi trường giáo dục là yếu tố quyết định chất lượng học tập của trẻ. Để công
tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả thì chúng ta
không thể không nhắc đến các bộ phận quan trọng quyết định đến sự phát triển của
nhà trường ngày hôm nay, đó là cha mẹ trẻ và các lực lượng xã hội.
*. Đối với cha mẹ trẻ:


Phối kết hợp với cha mẹ trẻ đóng vai trò rất quan trọng công tác chăm sóc giáo
dục trẻ tại trường. Thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, thông qua hệ
thống bảng biểu và những buổi
gặp gỡ, nói chuyện với Hội cha mẹ
trẻ, nhà trường đã tuyên truyền
rộng rãi đến cha mẹ trẻ về tầm
quan trọng của việc thiết lập môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm. Từ đó giúp cha mẹ hiểu được
đặc điểm của con mình, biết được
con cần gì, nhu cầu hoạt động, vui
chơi của con như thế nào? Cần
phải kết hợp với cô giáo những gì
để con có một môi tường hoạt
động thân thiện, an toàn giúp con
phát triển toàn diện.
Ngoài việc chia sẻ với giáo viên về cách thức, về phương pháp giáo dục trẻ,
cha mẹ trẻ còn ủng hộ về vật chất để xây dựng sân vận động cho bé, mua sắm đồ
dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu để giáo viên và học sinh thiết kế, sáng tạo ra đồ dùng,
đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học đạt kết quả tốt.
Trong năm học 2017 – 2018, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với cha
mẹ học sinh xây dựng được 3 gian hàng “Chợ quê”, mua sắm được 70 m 2 cỏ nhân
tạo để làm sân vận động, tận dụng những lốp ô tô hỏng phụ huynh đã thiết kế cho
các cháu một số bập bênh, xích đu, bàn tạo hình…Bên cạnh đó phụ huynh còn hỗ trợ
cho các bé tham gia hội thi “Bé khỏe – Bé thông minh” cấp huyện, đồng thời trao
giải thưởng để động viên khuyến khích tinh thần cho các bé kịp thời.
Bên cạnh đó trong một số hội thi của nhà trường như thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường, thi trang trí lớp, thi triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm. Nhà trường có mời cha
mẹ trẻ đến dự. Qua đó cha, mẹ trẻ có sự thay đổi rất tích cực trong việc nhìn nhận
đánh giá giáo viên mầm non.
Bằng những hình thức trên, chúng tôi đã nâng cao nhận thức của phụ huynh học
sinh trong việc cùng nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ. Phụ huynh ngày càng tin
tưởng vào chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường, sẵn sàng hộ trợ khi nhà
trường cần có sự giúp đỡ của phụ huynh.
*. Đối với các lực lượng xã hội:


Việc tuyên truyền và phối kết hợp với các lực lượng xã hội là việc làm mà Ban
giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, cụ thể: Tuyên truyền về tầm quan trọng của
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua việc tổ chức các hội thi như: Hội thi
“Làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo”; Hội thi “Bé khỏe – Bé thông minh”; Hội thi “Xây

dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”… Thông qua các Hội thi này để
các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội và cộng đồng dân cư hiểu rõ hơn về bậc
học mầm non và có những chia sẻ đối với giáo viên và nhà trường trong công tác
phối kết hợp để chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao hơn.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục:
Sau những biện pháp tôi nghiên cứu và chỉ đạo giáo viên thực hiện thì chất
lượng xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ tại các nhóm lớp trong nhà trường đã có
nhiều tiến bộ rõ rệt, cụ thể:
*. Đối với giáo viên: Trong qua trình chỉ đạo thực hiện việc xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bản thân tôi đã truyền đạt cho giáo viên
những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng và khai thác môi trường cho
trẻ hoạt động một cách tích cực. Nhờ đó mà giáo viên đã linh hoạt hơn, sáng tạo hơn
trong việc tạo góc mở để trẻ được tích cực hoạt động, có cơ hội mở rộng hiểu biết,
củng cố kiến thức. Giáo viên biết trang trí, bố trí góc chơi một cách hợp lý, đảm bảo
tính khoa học, thẩm mỹ, tận dụng tối đa sản phẩm của trẻ vào trang trí lớp với hình
thức cô và trẻ cùng làm hoặc hướng dẫn trẻ tự làm. Trong quá trình cùng trẻ thực
hiện nhiệm vụ, sự gắn bó giữa cô với trẻ càng thêm khăng khít, trẻ yêu mến cô giáo
và tích cực hợp tác với cô để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa giáo viên


với đồng nghiệp, giữa giáo viên với cha mẹ trẻ ngày càng thêm gắn bó, gần gũi và
thân thiện hơn.
Bảng khảo sát giáo viên sau khi áp dụng các biện pháp của sáng kiến:
STT
Tiêu chí khảo sát
Tổng
Mức độ đạt được
Đạt
Chưa
số GV
đạt
được Tốt Khá TB
khảo
sát
1

Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo
7
8
1
0
dục và đánh giá sự phát triển của trẻ
16
44% 50% 6%
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
2 Sáng tạo trong việc thiết lập MTGD
16
9
7
0
0
lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với chủ
56% 44%
đề.
3 Tổ chức, hướng dẫn trẻ khai thác và
16
10
6
0
0
sử dụng môi trường giáo dục có hiệu
63% 37%
quả.
4 Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết
16
8
8
0
0
khả năng của riêng mình.
50% 50%
*. Đối với trẻ: Hầu hết trẻ đều hứng thú khi tham gia vào các hoạt động xây
dựng môi trường giáo dục. Trẻ mạnh dạn, tự tin nói lên suy nghĩ, ý định của mình
khi tham gia tương tác giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với đồ dùng, học
liệu trong quá trình hoạt động. Trẻ bộc lộ rõ sự say mê, chăm chú vào các đối tượng
mà trẻ được trực tiếp tạo ra, từ đó trẻ phát triển một cách toàn diện về ngôn ngữ, tư
duy, tình cảm xã hội và các kỹ năng cần thiết. Trẻ gần gũi, thân thiện với cô giáo, với
các bạn và với môi trường xung quanh.
Bảng khảo sát mức độ của trẻ sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
STT
Tiêu chí khảo sát
Tổng số
Mức độ đạt được
Đạt
Chưa
trẻ được
đạt
khảo sát Tốt Khá TB
1 Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào
159 154 22
0
việc thiết lập môi trường giáo dục
335
47% 46% 7%
cùng với cô giáo và các bạn.
2 Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt
167 151 17
0
động học tập, vui chơi theo quan
335
50% 45% 5%
điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
3 Trẻ thể hiện mối quan hệ thân thiết
171 158
6
0


với cô giáo, với các bạn và môi
335
51% 47% 2%
trường xung quanh.
*. Đối với phụ huynh: Phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực, nhiệt tình sưu tầm và ủng
hộ các nguyên, vật liệu, tranh ảnh, sách báo để góp phần cho trẻ được hoạt động một
cách tích cực. Luôn tin tưởng và phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc
chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận:
Sau một năm chỉ đạo và thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tại trường mầm non Hoằng Hợp, bản thân tôi thấy rằng các biện pháp trên
đã tác động mạnh mẽ, đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
trong toàn trường. Giáo viên hiểu rõ hơn về môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm và tầm quan trọng của việc xây dựng, thiết lập môi trường cho trẻ hoạt động.
Chủ động hơn trong cách bố trí, sắp xếp, thay đổi, tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho trẻ, thu
hút trẻ vào các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Trẻ chủ động hứng thú và tích cực
tham gia vào các hoạt động, đặc biệt là các vận động bằng thân thể và các giác quan
dưới nhiều hình thức khác nhau giúp cho quá trình tiếp thu tri thức của trẻ được dễ
dàng hơn, trẻ phát triển một cách toàn diện hơn.
Từ thực tiễn triển khai thực hiện, bản thân tôi đã rút ra một số kinh nghiệm
trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cụ thể
như sau:
- Khảo sát và nắm vững thực trạng, chủ động tìm hiểu nguyên nhân, đặt mục
tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
một cách vững chắc, đúng hướng cho tập thể cán bộ giáo viên.
- Tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng nắm chắc nguyên tắc, mục tiêu,
yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, từ đó giúp họ chủ
động hơn trong việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chi tiết đối với từng nhóm lớp, hướng dẫn giáo
viên có các biện pháp, hình thức thực hiện một cách có hiệu quả với môi trường đã
tạo ra và thường xuyên bổ sung, đổi mới hoàn thiện.
- Chỉ đạo giáo viên tích cực trao đổi, phối hợp và kêu gọi hỗ trợ của phụ huynh
trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo môi trường vật chất và môi trường xã hội
thân thiện tích cực để trẻ được tham gia hoạt động và vui chơi.
3.2. Kiến nghị:


Qua quá trình thực hiện các biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm, căn cứ vào tình thực tế của đơn vị, bản thân tôi mạnh dạn đề
xuất một số nội dung sau:
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
+ Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức cho cán bộ giáo
viên hàng năm, đặc biệt là chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm”.
+ Xây dựng các mô hình điểm trong huyện để cán bộ quản lý và giáo viên có
cơ hội tham gia học tập khinh nghiệm.
- Đối với UBND xã Hoằng Hợp:
+ Sớm qui hoạch thêm quỹ đất để đầu tư xây dựng số phòng học còn thiếu cho
nhà trường hướng tới xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
- Đối với nhà trường:
+ Tích cực tham mưu với cấp trên mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị hiện
đại cho nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện.
+ Làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương, huy
động tốt các nguồn lực để tiếp tục chung tay xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ
ngày càng phong phú và đa dạng hơn.
Trên đây là “Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm tại trường mầm non Hoằng Hợp”. Rất mong nhận được sự góp của
Hội đồng khoa học các cấp để bản thân tôi hoàn thiện hơn nữa trong quá trình chỉ
đạo thực hiện.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Hoằng Hợp, ngày 25 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh
nghiệm của mình viết, không sao chép nội
dung của người khác.
NGƯỜI VIẾT

Tào Thị Nga


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình ‘Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non”
2. MĐ1-D: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm – Tài liệu đào tạo
giáo viên MN – NXB Dân trí.
3. Bài viết: Lấy trẻ làm trung tâm là cách giáo dục tốt nhất – Tác giả: Mai
Thương – Tạp chí giáo dục.
4. Dự án tăng cường khả năng sẵn sang đi học cho trẻ mầm non – Bộ GD&ĐT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×