Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non tuy lộc hậu lộc

MỤC LỤC
Nội dung
1. MỞ ĐẦU
Trang
1.1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………....
1
1.2. Mục đích nghiên cứu………………………………………………..
2
1.3. Đối tuợng nghiên cứu…………………………………………….…
2
1.4. Phuơng pháp nghiên cứu…………………………………………....
2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến …………………………………….
2
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận………………………………………………………...
2
2.2. Thực trạng …………………………………………………………..
3
2.3. Các biện pháp và giải pháp………………………………………….
5

2.3.1. Các giải pháp……………………………………………………...
5
2.3.2. Biện pháp tổ chức thực hiện………………………………………
5
2.4. Hiệu quả sử dụng……………………………………………………
17
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận……………………………………………………………..
19
3.2. Kiến nghị……………………………………………………………
19
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1. MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài.
Đất nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định “cùng với khoa
học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
Mục tiêu của giáo dục đào tạo là xây dựng những thế hệ con người mới có
đủ tài, đủ đức, đủ bản lĩnh để đưa đất nước ta tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển
của thế giới, hình thành những công dân có ích cho xã hội. Vì vậy giáo dục là sự
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn dân tộc. Các cấp Đảng ủy, chính quyền
địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, các gia đình và
cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục
và đào tạo của đất nước.
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non chiếm một vị trí vô
cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là
nền tảng của ngành giáo dục và đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi
dưỡng trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục
ở trường tiểu học. Thực hiện nghị quyết 29 của Đảng (nghị quyết TW 8 khoá
XI), về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bộ giáo dục và đào tạo,
sở giáo dục đào tạo đã ra nhiều công văn nâng cao chất lượng “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để khẳng định đây là quan điểm giáo dục
tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên, hướng cho giáo viên mầm
non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, môi trường
được bố trí khu vực chơi và học trong và ngoài lớp học phù hợp, thuận tiện.
Điều đó có ý nghĩa to lớn không chỉ về sự phát triển thể chất của trẻ mà còn làm


thỏa mãn nhu cầu nhận thức, kích thích trẻ sáng tạo, trẻ sẽ mạnh dạn hơn, tự tin
hơn, hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, tích cực tham gia vào các hoạt động
tập thể, trong môi trường này còn giúp trẻ đáp ứng nhu cầu và hứng thú dưới
hình thức học bằng chơi, chơi bằng học, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
Muốn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trên cơ sở phải
xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, có năng lực, có trình độ và
tâm huyết với nghề. Đồng thời phải có hệ thống trường lớp được trang thiết bị
khang trang, đầy đủ, đảm bảo, mới đáp ứng với yêu cầu đổi mới của giáo dục
mầm non hiện nay. Trước những yêu cầu thiết yếu đã đề ra. Nhìn lại cơ sở vật
chất trường lớp của trường mầm non xã Tuy Lộc còn đang nghèo nàn về môi
trường trong và ngoài lớp, đồ dùng, đồ chơi chưa thật sự sinh động, sắp xếp
chưa khoa học, chưa thật sự thuận tiện khi trẻ chơi, chưa đủ để thỏa mãn nhu
cầu trong các hoạt động của trẻ học và chơi. Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với
qui định, các bậc phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm đến công tác giáo
dục của nhà trường. Là cán bộ quản lý tôi trăn trở suy nghĩ làm thế nào để xây
dựng được môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thấm nhuần lời dạy của
Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dặn “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi
đua dạy tốt và học tốt” để đáp ứng với yêu cầu của Đảng và Nhà nước giao cho.
Vì vậy tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Tuy Lộc"
2


1.2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm” để thoả mãn với nhu cầu “học bằng chơi, chơi bằng học” của trẻ trong
trường mầm non Tuy Lộc, từ đó nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, công tác bồi dưỡng
về chuyên môn, năng lực sư phạm, xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực
hiện của giáo viên. Công tác phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các đoàn
thể để “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm
non Tuy Lộc
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: Từ những kinh
nghiệm, kiến thức của quản lý. Bản thân tôi đã vận dụng vào để “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế: Khảo sát kết quả của thực trạng về
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trình độ năng lực của giáo viên, chất lượng
của học sinh, sự quan tâm của đảng, chính quyền đia phương, cộng đồng và phụ
huynh học sinh,
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu, so sánh: Tôi dùng những biện pháp
này để phân tích, chứng minh những kết quả đạt được của việc “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Phương pháp tuyên truyền, tham mưu, phối hợp: Tập huấn chuyên đề cho
cán bộ giáo viên, tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương, tuyên truyền
phụ huynh và cộng đồng về kế hoạch và xin hỗ trợ nguồn vốn.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lý luận
Sự phát triển của một quốc gia trong thế kỷ XXI sẽ phụ thuộc lớn vào tiềm
năng tri thức của dân tộc đó. Vì vậy đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.
Trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học là điều kiện vô
cùng quan trọng mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, là một trong
những điều kiên tiên quyết để nhà trường phát triển và thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường.
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự
nhiên và xã hội cần thiết trực tiếp đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường
mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là rất phù hợp
với việc đổi mới giáo dục hiện nay và góp phần thoả mãn nhu cầu vui chơi và
các hoạt động của trẻ. Trong môi trường này trẻ được tham gia vào các hoạt
động trải nghiệm và các loại trò chơi khác nhau tuỳ vào môi trường mà trẻ đang
ở đó. Nếu không có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, những phương pháp
hay của giáo viên thì không thể nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và nuôi
dưỡng trẻ. Điều kiện đó cũng chính là tạo ra một môi trường sư phạm có đầy đủ
phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi,
sân chơi..v..v. Đó chính là tạo ra môi trường sư phạm có đủ diện tích cho trẻ hoạt
động, có cảnh quan đẹp, hấp dẫn mang tính giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu đổi
mới của giáo dục hiện nay.
3


Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm gồm có môi trường
trong lớp và môi trường ngoài lớp, hai môi trường được nhà trường thiết kế thật
hài hoà xen kẽ các hoạt động, hoạt động tĩnh rất sinh động đẹp mắt, hấp dẫn,
khoa học và thuận tiện phù hợp và an toàn, trẻ sẽ có nhiều cơ hội để chơi, học và
trải nghiệm. Quá trình trẻ được trải nghiệm, trẻ thích tìm tòi khám phá, sẽ hình
thành tư duy trực quan hành động giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh nhất, dễ hiểu
nhất, khắc sâu kiến thức. Đồng thời có sự dìu dắt của cô giáo thì sẽ giúp trẻ
hứng thú đến trường.
2.2.Thực trạng vấn đề
* Vài nét về nhà trường:
Trường mầm non xã Tuy Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đặt vị trí ở
trung tâm xã, được thành lập năm 1996. Trong quá trình xây dựng và phát triển
trường mầm non Tuy Lộc được Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ
Quốc xã, các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân địa phương và sự nỗ lực cố
gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đã quan tâm tập trung đầu tư, xây
dựng nhà trường ngày một khang trang đẹp đẽ. Điều đó đã khẳng định công tác
giáo dục của xã Tuy Lộc đã từng bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ cả về
số lượng và chất lượng. Năm học 2002- 2003 đến nay, nhà trường được công
nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I. Hiện nay nhà trường có tổng diện tích
6720m². Có 12 nhóm lớp với 3 nhóm trẻ và 9 lớp mẫu giáo với tổng số học sinh
là 301 cháu, có các phòng chức năng, khu hiệu bộ và có bếp một chiều, hệ thống
nước sạch thuận tiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ hàng ngày.
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường có 28, trong đó 3 đồng chí
ban giám hiệu, 18 giáo viên, nhân viên và 7 cô nuôi dưỡng. Trình độ đạt chuẩn
100%, trên chuẩn là 85%.
* Thuận lợi:
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng giáo dục cả về
vật chất và tinh thần, giúp nhà trường những giải pháp, chiến lược để nhà trường
hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.
Tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, tích cực tham gia học tập nâng
cao trình độ đào tạo, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, gắn bó với công việc.
* Khó khăn
Xã Tuy Lộc là một xã đồng chiêm chũng, đặc canh cây lúa nước. Điều kiện
kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, phân bố dân cư địa bàn rộng
không đều, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,9% .
Trang thiết bị đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, môi trường trong lớp,
ngoài lớp còn nghèo nàn chưa sinh động nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ. Việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên còn chưa
nhiều. Số giáo viên còn thiếu so với qui định, một phần ảnh hưởng đến công tác
giáo dục của nhà trường
Vẫn còn một số các bậc phụ huynh, coi nhẹ vấn đề chăm sóc giáo dục trẻ
mầm non tại trường, chưa phối hợp cùng với các giáo viên chủ nhiệm nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn khó
khăn.
4


* Khảo sát thực trạng
Để làm tốt việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi
tiến hành khảo sát môi trường giáo dục thực tế (tháng 8 năm 2017)
Bảng 1a: Khảo sát đội ngũ cán bộ, giáo viên
Stt
Tiêu chí khảo sát
Tổng
Xếp loại
số Tốt
Khá
TB
kém
SL Tỉ
SL Tỉ
SL TL
CBG SL Tỉ
V
lệ
lệ
lệ
1 Tư tưởng chính trị
19 19 100 0
0
0
2 Đạo đức lối sống
19 18 94,8 1 5,2 0
0
3 Chuyên môn nghiêp vụ
19 19 100 0
0
0
4 Năng lực sư phạm
19 7 36,8 7 36,8 5 26,4 0
Bảng 1b: Khảo sát đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện tiêu chí xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Stt
Tiêu chí khảo sát
Tổng
Xếp loại
số Tốt
Khá
TB
kém
CBG S Tỉ lệ S Tỉ lệ S Tỉ lệ SL Tỉ lệ
L
L
L
V
19
6 31,6
7 36,8
6 31,6
0
1 Xây dựng môi trường
giáo dục
19
7 36,8
7 36,8
5 26,4
0
2 Xây dựng kế hoạch giáo
dục
19
6 31,6
7 36,8
6 31,6
0
3 Tổ chức hoạt động giáo
dục
19
6 31,6
7 36,8
6 31,6
0
4 Đánh giá sự phát triển
của trẻ
19
6 31,6
7 36,8
6 31,6
5 Phối hợp giữa gia đình
và cộng đồng trong việc
giáo dục trẻ
Bảng 2: Khảo sát học sinh
Tổn
St
Nội dung khảo sát
Loại đạt
Chưa
g
số
t
đạt
Tốt
Khá
TB
1
2
3
4

Trẻ trải nghiệm thường
xuyên
Trẻ giao tiếp với mọi
người trong mọi hoạt động
Trẻ suy ngẫm, vận dụng,
giải quyết các tình huống
trong các hoạt động
Trẻ trao đổi, mong muốn
với mọi người ở lớp, ở
trường, ở nhà

trẻ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

301

80

26,6

106

35,3

104

34,5

11

Tỉ
lệ
3,6

301

89

29,6

111

36,9

97

32,2

4

1,3

301

80

26,6

104

34,5

106

35,5

11

3,6

301

80

26,6

106

35,3

104

34,5

11

3,6

5


* Nguyên nhân.
Đối với ban giám hiệu.
Công tác tham mưu xây dựng môi trường trong, ngoài cho trẻ hoạt động
chưa có kết quả cao. Kinh nghiệm trong công tác quản lý chưa nhiều.
Chưa thường xuyên sát sao thăm lớp, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm cho
giáo viên. Công tác thi đua khen thưởng đôi lúc chưa kịp thời.
Trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học vẫn còn thiếu.
Đối với giáo viên.
Vẫn còn một vài giáo viên chưa đầu tư thời gian để xây dựng môi trường
giáo dục phong phú về đồ dùng, đồ chơi, chưa đổi mới nhiều về phương pháp
dạy học chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm vào trong tiết dạy dẫn đến tiết dạy chưa
đạt hiệu quả cao. Xây dựng môi trường trong, ngoài ở một số lớp chưa phù hợp
với lứa tuổi hoặc còn sơ sài.
Đối với học sinh và phụ huynh.
Một số trẻ còn nhút nhát trong quá trình giao tiếp. Một số phụ huynh chưa
quan tâm đến việc học tập của con em mình.
Từ kết quả khảo sát và nguyên nhân bản thân tôi nhận thấy việc xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mới chỉ thể hiện ở bề rộng, chưa có
chiều sâu. Do đó kết quả mang lại chưa cao, số trẻ hứng thu, tích cực tham gia
vào các hoạt động và trải nghiệm chưa nhiều, trẻ lĩnh hội kiến thức chưa cao. Vì
vậy tôi cần phải có nhiều biện pháp để chỉ đạo việc xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm khoa học và hiệu quả hơn để thoả mãn nhu cầu học
bằng chơi, chơi bằng học của trẻ.
2.3. Các biện pháp thực hiện
Biện pháp 1: Khảo sát môi trường giáo dục trong và ngoài lớp
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một chuyên đề mới
được triển khai. Do đó, việc thiết lập và khai thác chúng như một phương tiện
giáo dục hữu hiệu vẫn còn nhiều hạn chế. Để có cơ hội đưa ra kế hoạch và xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với thực tế của nhà
trường, bản thân tôi là người trực tiếp chỉ đạo giáo viên thực hiện chuyên đề, tôi
đã tiến hành đánh giá thực trạng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của
nhà trường trên các mặt sau:
Đánh giá tổng thể cảnh quan chung của nhà trường, từ khâu thiết kế mặt
bằng. Cổng ra vào đảm bảo mỹ quan chưa? bố trí các phòng học, sân chơi, khu
vui chơi ngoài trời, khu phát triển vận động, vườn rau, vườn thiên nhiên, vườn
thuốc nam của bé đã phù hợp chưa? còn thiếu phần gì chưa làm được. Đánh giá
xếp loại việc sắp xếp, trang trí, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và sử dụng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp đã ở mức độ nào rồi,
cần chỉnh sửa bổ sung những gì. Đánh giá môi trường xã hội của nhà trường
bao gồm các mối quan hệ, giao tiếp, ứng xử giữa cán bộ giáo viên, nhân viên với
nhau, giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa giáo viên với phụ huynh đã
gần gũi và thân thiện chưa.
Từ việc khảo sát, đánh giá từ tổng thể đến chi tiết từng hạng mục, từng
phần, tôi cùng ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, báo cáo phòng giáo dục, chính
6


quyền điạ phương để xin ý kiến chỉ đạo việc “xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm”.
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch “xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm”.
Từ kết quả đánh giá trên, bản thân tôi đã thấy được những điểm đã làm
được và chưa làm được của việc “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” trong nhà trường. Từ đó tôi xây dựng kế hoạch như sau:
Xây dựng kế hoạch tổng thể về xây dựng môi trường trong lớp và môi
trường ngoài lớp đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học, tính mục đích. Trong đó
tôi lên kế hoạch thực hiện của khối nhà trẻ riêng, khối mẫu giáo riêng, để đảm
bảo tính mục đích của từng khối
Họp ban giám hiệu đưa kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
tung tâm để ban giám hiệu đóng góp ý xây dựng.
Báo cáo chính quyền địa phương, xin chủ trương xây dựng và xin ý kiến
viết bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã về “xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Tổ chức cho cán bộ giáo viên học chuyên đề “xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”
Triển khai kế hoạch xây dựng đến đội ngũ cán bộ giáo viên.
Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh.
Trong việc xây dựng kế hoạch, tôi đã xây dựng rõ ràng, chi tiết từng phần
của môi trường trong và môi trường ngoài của việc xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm, kể cả nội dung và hình thức để các cấp các ngành, phụ
huynh trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc “xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm” như:
Môi trường ngoài lớp học
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường bố trí các khu vực cho trẻ
hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập ngoài trời một cách khoa học và phù hợp.
Những yêu cầu về môi trường ngoài lớp học được nhà trường nghiên cứu tìm
hiểu bố trí sắp xếp khoa học, gọn gàng, đảm bảo tính sự phạm, tính giáo dục,
thẩm mĩ, hợp lý, an toàn, xanh - sạch – đẹp, hấp dẫn thì sẽ tạo cơ hội cho trẻ
hoạt động, đáp ứng với nhu cầu của trẻ. Để diện tích sân tập thể dục cho trẻ toàn
trường, khu vực vui chơi với đồ chơi ngoài trời cầu truợt, đu quay, đu bay, bập
bềnh, nhà bóng, đu dây; Để trẻ được tận hưởng những không gian thoáng mát về
mùa hè, ấm áp về mùa đông, an toàn tuyệt đối về tính mạng, cũng như trẻ được
thoả mãn nhu cầu tìm tòi khám phá tôi tận dụng không gian phù hợp để xây
dựng khu vực phát triển vận động cho trẻ trong đó trẻ được chơi với nhiều trò
chơi “bé mang bánh biếu bà” “bé yêu sasuky” “ai bắt bóng nhanh” “ném vòng
cổ trai”... Khu vực trẻ chơi với nước, với đất cát, khu vực trẻ trồng rau, trồng
hoa, trồng cây và chăm sóc cây cối... Hệ thống đường đi lối lại trên sân, độ rộng
của cổng và biển tường; khu đặt bảng tuyên truyền cho cha mẹ trẻ cũng được
nhà trường sắp đặt ngay ngắn và phù hợp.
Môi trưòng trong lớp học
7


Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, để lớp học thêm lôi
cuốn trẻ cần tạo một môi trường lớp học với những màu sắc sinh động, những
nhân vật ngộ nghĩnh... Không gian mở, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen
thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; trẻ được trải nghiệm, luôn thay đổi
không gian theo chủ đề, để tạo ra sự hấp dẫn đối với trẻ.
Môi trường học tập được bố trí đẹp mắt và hấp dẫn, hài hoà, đơn giản, ngăn
nắp, không gian lớp học cần phải có đủ về ánh sáng. Lớp học phải đem lại cho
trẻ cảm giác thoải mái, an toàn với những đồ chơi phù hợp. kích thước, kích cỡ
sinh động khoa học, phù hợp với độ tuổi thì trẻ sẽ hứng thú học tập. Để lớp học
hấp dẫn lôi cuốn trẻ, cô giáo cần tạo nên một môi trường trong lớp học với
những màu sắc sinh động, ngộ nghĩnh. Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp,
tôi đã nhắc nhở giáo viên lưu ý: bố trí các góc hoạt động hợp lý. Góc hoạt động
yên tĩnh thì xa góc hoạt động ồn ào, hoặc góc thư viện, sách, tranh thì ở nơi
nhiều ánh sáng và không nên bố trí bên góc xây dựng. Các góc hoạt động phải
có phân biệt khu vực, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết với góc
chơi. Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng
mẫu chữ quy định hiện hành.
Đồ chơi, học liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ
lấy, dễ dùng, dễ cất, tạo cơ hội cho trẻ được tự do lựa chọn và sử dụng đồ dùng.
Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyện vật liêu là phương tiện đặc trưng cho từng
góc, học liệu, nguyên vật liêu, đồ dùng, đồ chơi trong góc hoạt động đóng vai
trò không nhỏ trong quá trình chơi và học của trẻ. Vì vậy, các đồ dùng và học
liệu được lên kế hoạch thật cẩn thận để hỗ trợ cho việc học của trẻ và để thu hút
trẻ tham gia cũng như tạo ra các cơ hội để trẻ được trải nghiệm. Sắp xếp các góc
để giáo viên dễ quan sát, giám sát đuợc toàn bộ hoạt động của trẻ.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên liệu mang tính chất mở như: Lá cây, hột hạt, rơm
rạ....sản phẩm hoàn thiện của cô và trẻ tự làm, sản phẩm chưa hoàn thiện, hay
sản phẩm của địa phương như: Trang phục, dụng cụ lao động, củ quả, cây con,
vật thật,... các sản phẩm này phải an toàn, đảm bảo vệ sinh phù hợp với thể chất
và tâm lý của trẻ. Đồ dùng, đồ chơi được thay đổi bổ sung thường xuyên, phù
hợp với mục tiêu của chủ đề, hoạt động và hứng thú của trẻ. Với những lớp có
trẻ bị khuyết tật tôi luôn hướng cho giáo viên điều chỉnh đồ dùng, đồ chơi để hỗ
trợ trẻ khuyết tật
Khi kế hoạch đã được thống nhất, tôi phân nhóm công việc để thực hiện
cho có hiệu quả như:
Huy động nguồn lực tham mưu giao cho ban giám hiệu và giáo viên.
Trang trí môi trường trong và ngoài lớp giao cho giáo viên và phối hợp với
phụ huynh học sinh hỗ trợ.
Công tác tuyên truyền trực tiếp, truyền thanh của xã giao tổ chuyên môn.
Bồi nền khu phát triển vận động và xây dựng vườn rau, vườn hoa, vườn
thiên nhiên, vườn thuốc nam thì phối hợp với cựu chiến binh và huy động phụ
huynh học sinh.
Tu sửa, sơn lại các đồ chơi thì phối hợp với đoàn thanh niên hỗ trợ.

8


Việc triển khai kế hoạch được sự ủng hộ và hỗ trợ của đội ngũ cán bộ giáo
viên và các đoàn thể, hội phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân xã Tuy Lộc
đã phối hợp một cách nhịp nhàng có hiệu quả.
Biện pháp 3: Triển khai cho cán bộ giáo viên học chuyên đề “xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”đạt hiệu quả
Để thực hiện tốt việc “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm”, thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Hậu Lộc, ngay từ đầu
năm học tôi và ban giám hiệu đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập chuyên đề
“xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Có phân công rõ ràng tôi
chịu trách nhiệm về nội dung lý thuyết của chuyên đề, tổ chuyên môn chịu trách
nhiệm về “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và phần dạy
thực hành điểm ở 2 nhóm lớp. Muốn đạt dược kết quả của chuyên đề “xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, tôi đã cùng giáo viên làm rõ mục
tiêu và nôi dung của chuyên đề đó là:
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là phải tạo nhiều cơ
hội cho trẻ được học tập, vui chơi bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu
cầu và hứng thú của trẻ. Nhằm kích thích sự tập trung, chú ý, tư duy, suy ngẫm
của trẻ, thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi trải nghiệm. Việc xây
dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện để nhà trường
nâng cao chất lượng toàn diện ở cuối mỗi lứa tuổi của trẻ. Đối với phụ huynh và
xã hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của
các phụ huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của
họ đối với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, trong từng thời kì. Một môi
trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời
phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của
trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ
hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với
trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ
được chia sẻ, trình bầy nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ
đó mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn
nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp yêu cô giáo và bạn
bè hơn.
Nội dung của buổi học chuyên đề là bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình giáo
dục mầm non; xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài
lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; đổi mới hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm; tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia
đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Qua đó thể hiện rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như việc rà soát điều kiện của
nhà trường đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ
năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch phù hợp và hướng
dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo
9


quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; đầu tư
xây dựng các nhóm lớp điểm thực hiện tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng
toàn trường thực hiện.
Khi truyền đạt những nội dung của chuyên đề, tôi luôn dừng lại để phân
tích và có lấy ví dụ để giáo viên dễ hiểu hơn. Đồng thời cho giáo viên thảo luận
các nội dung của chuyên đề một cách rõ ràng, chi tiết để tiến hành cho việc thực
hiện “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học theo tinh thần đổi mới với
phương châm lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của trẻ. Ban giám hiệu tổ chức thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra, chọn giáo
viên giỏi, có khả năng xây dựng kế hoạch trình bày cách làm của mình.
Cụ thể:
Đọc và nắm vững các yêu cầu về nội dung, chương trình của lứa tuổi
mình phụ trách. So sánh những yêu cầu của độ tuổi đó với độ tuổi thấp hơn và
cao hơn để đề ra yêu cầu cho phù hợp.
Căn cứ vào từng chủ đề, căn cứ vào sự phát triển của trẻ ở lớp mình phụ
trách mà giáo viên đặt ra yêu cầu phát triển cho phù hợp.
Khi đã xác định được mục tiêu giáo viên xây dựng mạng hoạt động, kế
hoạch tuần, kế hoạch ngày sao cho phù hợp với nhận thức của trẻ.
Thiết kế xây dựng môi trường mở cho trẻ được tham gia xây dựng môi
trường học tập phù hợp với chủ đề, phong phú về màu sắc.
Tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã soạn.
Sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi chủ đề ghi lại những kết quả đánh giá họach
thực hiện những vấn đề thắc mắc khó khăn trao đổi với đồng nghiệp.
Để tiến hành 2 nhóm lớp xây dựng điểm môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tôi họp ban giám hiệu và các tổ chuyên môn thông qua kế hoạch và
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp phục vụ cho 2
nhóm lớp (nhóm trẻ 24-36 tháng A tuổi và lớp 5-6 tuổi A) tiến hành làm và bày
biện các góc chơi trong lớp, tôi luôn trực tiếp sát xao cùng với giáo viên làm và
góp ý chỉnh sửa làm sao cho phù hợp với độ tuổi mà lại khoa học, sinh động và
hấp dẫn.
Một buổi quan sát trẻ học và hội thảo về “xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm” được diễn ra ở nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi A do cô giáo Trịnh Thị
Thanh chủ nhiệm và lớp 5-6 tuổi A cô giáo Nguyễn Thị Hà chủ nhiệm. Sau khi
cán bộ giáo viên đã được dự 2 tiết học và quan sát xây dựng môi trường giáo
dục, tôi tiến hành tổ chức thảo luận để rút kinh nghiệm với một số nội dung:
Ví dụ:
Hình thức và nội dung trang trí theo chủ đề đúng chưa?, các góc phù hợp
với vị trí và phù hợp với độ tuổi chưa ?
Số đồ dùng, đồ chơi, học liệu có nhiều không, bày biện khoa học chưa? có
sinh động hấp hẫn không ? cách làm thế nào phối hợp với ai để có nhiều nguyên
liệu làm đồ chơi. Cách phối hợp như thế nào với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong
công tác chăm sóc giáo dục trẻ để có hiệu quả cao.
10


Có cần xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng
đồng trong việc thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm” không ? Trong giờ học vận dụng lấy trẻ làm trung tâm là như thế
nào ? trẻ có hứng thu vào hoạt động không? cô giáo có phát huy được tính tích
cực của trẻ không?, trong tiết học cô đóng vai trò gì ? trẻ đóng vai trò gì ? cô có
ân cần, thân thiện không? trẻ có được trải nghiệm thông qua các hoạt động
không?...
Với sự thảo luận sôi nổi của cán bộ, giáo viên, cuối buổi thảo luận cán bộ
giáo viên đã hiểu rõ cách “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và
kết quả mong đợi của trẻ ở từng độ tuổi, phù hợp với từng chủ đề, phù hợp với
địa phương. Môi trường này tôi đã tiến hành cho nhân rộng tất cả các lớp.
(Ảnh 1: Triển khai cán bộ giáo viên học chuyên đề)
Biện pháp 4: Tham mưu với Đảng uỷ chính quyền địa phương.
Để làm tốt công tác “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
trước tiên đó là cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp các ngành, phụ
huynh học sinh và cộng đồng hiểu sâu về tầm quan trọng của việc xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm. Vì trường lớp cơ sở vật chất khang trang sạch, đẹp
với đầy đủ các phương tiện thiết bị phục vụ cho học tập và vui chơi là mong mỏi
của cán bộ nhân dân xã Tuy Lộc, khi họ gửi con đến trường.
Như chúng ta đã biết trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước rất quan
tâm đến ngành học, coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Trong đó giáo dục
mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò nền là
tảng của bậc học tiếp theo. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đối
với giáo dục mầm non. Tuy nhiên việc áp dụng các chính sách đó ở địa phương
còn chưa đầy đủ, chưa tương xứng với tầm quan trọng của ngành học. Chính vì
vậy để kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt kết quả
thì công tác tham mưu của hiệu trưởng nó quyết định đến sự thành công hay thất
bại của kế hoạch đó. Vậy hiệu trưởng phải xác định được đối tượng mình cần
tham mưu, đó là phòng giáo dục và đào tạo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân xã. Khi xác định đối tượng tham mưu thì phải gửi các văn bản, các
quyết định của Nhà nước, của ngành để lãnh đạo địa phương nghiên cứu. Đồng
thời nhà trường làm văn bản, kế hoạch đề nghị.
Đối với địa phương phải làm cho họ hiểu cơ sở vật chất trang thiết bị hiện
tại của nhà trường một phần không đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục, đồ
dùng đồ chơi nghèo nàn, nó không thoả mãn với nhu cầu sự phát triển của trẻ,
không đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời đưa ra yêu cầu mới của giáo dục mầm
non hiện nay là phải “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”để
nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ tham mưu cho lãnh đạo địa phương về kế
hoạch “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” mà nhà trường đã
lên kế hoạch theo công văn của phòng chỉ đạo.
Khi các cấp lãnh đạo địa phương đã hiểu và thấy được sự cần thiết phải
“xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cho trường theo chiến
lược phát triển của ngành. Nhà trường mời lãnh đạo địa phương, mời đại diện
các ban ngành và ban đại diện cha mẹ phụ huynh đi thăm quan việc “xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của những trường vừa được phòng giáo
11


dục chỉ đạo xây dựng điểm như trường mầm non Thành Lộc, Đa Lộc. Từ việc
“việc mắt thấy, tai nghe” đã tác động rất lớn đến cách nhìn nhận của lãnh đạo địa
phương về “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Kết quả Đảng
uỷ, Chính quyền địa phương đã nhất trí cho nhà trường “xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và hỗ trợ cho nhà trường 10.000.000đ để mua
sắm một số đồ dùng trong khu vận động cho trẻ, động viên nhà trường tiếp tục
làm tốt công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực từ các công ty đóng trên địa
bàn xã, các gia đình hảo tâm, các cá nhân tập thể để có kinh phí “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Biện pháp 5: Triển khai thực hiện “xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm” cho cán bộ giáo viên đạt hiệu quả
Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm “lấy
trẻ làm trung tâm” là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực
hiện chương trình giáo dục mầm non. Để thực hiện đạt chất
lượng, hiệu quả nội dung này, tôi chỉ đạo cho tổ chuyên môn và
giáo viên các lớp tập trung triển khai phù hợp điều kiện thực tế
của trường, lớp và khả năng của trẻ trang trí môi trường lớp học phù
hợp với tính chất của các hoạt động, phù hợp với từng lứa tuổi. Điều quan
trọng là giáo viên phải nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng
của từng trẻ để có cách làm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp và
giảng dạy phù hợp. Vì vậy, nhà trường yêu cầu giáo viên phải
tạo nhiều cơ hội, môi trường thuận lợi cho trẻ. Môi trường ở đây
không chỉ dừng lại ở trong lớp học mà tận dụng tất cả không
gian ngoài lớp nhằm tạo điều kiện cho trẻ được học, chủ động
tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá mọi lúc, mọi nơi.
Đặc biệt, trẻ được trải nghiệm theo phương châm “học bằng
chơi, chơi mà học” phù hợp từng độ tuổi khác nhau. Qua đó, trẻ
hình thành nhân cách và phát triển toàn diện.
Với các nhóm trẻ tôi chỉ đạo giáo viên bố trí không gian trang trí lớp học
thân thiện, khoa học, thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.
Ví dụ: Các mảng tường xung quanh lớp được bố trí bằng các con vật, đồ
vật có kích thước to hơn độ tuổi mẫu giáo
Hoặc hoạt động nhận biết tập nói “bánh chưng, bánh dày” trẻ được sờ,
được nếm, được trải nghiệm nặn bánh dày và xâu lạt bánh chưng.
Hay ở hoạt động vui chơi trẻ được trải nghiệm bế em, cho em ăn và ru em
ngủ, trẻ làm nhạc sĩ chơi đàn ghi ta
Cùng những hoạt động trong ngày, Tôi chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên
luôn luôn thay đổi hình thức tổ chức, phương pháp truyền thụ để trẻ hứng thú
vào các hoạt động. Từ những tính tò mò, ham hiểu biết, cùng với sự tham gia
tích cực trong các hoạt động học bằng chơi, chơi bằng học,. Chứng tỏ rằng thể
lực và nhận thức của trẻ đã được nâng lên rõ rệt để trẻ có một hành trang cho các
năm học mẫu giáo tiếp theo.
Với các độ tuổi mẫu giáo, ở hoạt động đón trẻ, tôi chỉ đạo
cho giáo viên hình thành cho trẻ những kỹ năng chào hỏi thân
12


thiện, biết cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định. Đảm bảo
môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở giữa cô và trẻ, giữa
trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh. Quan hệ giữa cô và trẻ, người
lớn với trẻ phải thể hiện tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ,
tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình. Tạo
điều kiện cho trẻ giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi người,
đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh. Mọi cử chỉ, lời nói, việc làm của
cô giáo và người lớn luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Mối quan hệ giữa trẻ với trẻ
là quan hệ bạn bè cùng học cùng chơi, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, đồng cảm, học
hỏi lẫn nhau. Giáo viên phải luôn nhạy cảm để tận dụng các mối quan hệ giữa
trẻ với trẻ để giáo dục trẻ và có sự thống nhất giữa trường mầm non, gia đình và
cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Để có hoạt động có chủ đích đạt kết quả tốt, tôi chỉ đạo cho
tổ chuyên môn xây dựng mỗi độ tuổi một tiết mẫu để cho cán
bộ giáo viên và cha mẹ trẻ dự. Song mỗi giờ dạy tôi tổ chức cho
giáo viên trao đổi rút kinh nghiệm, phần nào đã được rồi, còn
thiếu phương pháp gì, phần nào chưa được và cần bổ sung
những gì, phụ huynh cần giúp cô giáo ở phần nào.
Tôi luôn động viên giáo viên tạo mọi điều kiện để trẻ hoạt
động và học tập, giúp trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động,
dân gian, hoạt động tham quan, quan sát môi trường, thiên
nhiên, chăm sóc cây xanh, vườn rau,... tạo cơ hội cho trẻ tự do
khám phá một cách tự nhiên, hứng thú và sáng tạo. Trong mọi
hoạt động, giáo viên đặt nhiều câu hỏi giúp trẻ suy nghĩ, giải
quyết vấn đề và phát triển tư duy. Tôi hướng dẫn cho giáo viên
biết lắng nghe ý kiến của trẻ, trò chuyện, chỉ dẫn, đưa ra gợi ý,
khuyến khích trẻ, chơi cùng trẻ, củng cố kiến thức cho trẻ
Hay ở hoạt động ngoài trời của trẻ 3-4 tuổi, tôi để cho cô và
trò tự nhiên trong hoạt động, khi hoạt động kết thúc tôi vỗ vai
cô giáo nhắc nhở.
Ví dụ: Trong phần quan sát có mục đích hoạt động ngoài trời
của trẻ đồng chí nên đặt nhiều câu hỏi mở giúp trẻ tư duy, suy
nghĩ, giải quyết vấn đề, để trẻ tự trả lời làm sao tất cả các trẻ
đều đóng góp ý kiến của nội dung đàm thoại, kết quả đạt được
mang tính chất tập thể.
Hay hoạt động trồng và chăm sóc cây hoa của lớp 4-5 tuổi
tôi thấy giáo viên trồng hộ trẻ, tôi đi đến nhắc nhở giáo viên
“đây là hoạt động trải nghiệm đồng chí cứ để trẻ tự làm mà cô
giáo hướng dẫn trẻ thôi” để phát triển tư duy và sáng tạo của
trẻ. Cứ như thế mỗi ngày một hoạt động tôi đã bồi dưỡng cho
giáo viên được nhiều phương pháp trong các hoạt động của trẻ.
Vì đây là những cơ hội quý báu để trẻ ứng dụng kiến thức và kỹ năng trẻ đã
được học mà không bị gò bó

13


Trong việc trang trí, sắp xếp các góc ở lớp học tôi chỉ đạo
cho giáo viên các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên, nên
không cần phải di chuyển, nhưng không được gò bó trẻ. Vì vậy tôi suy nghĩ cẩn
trọng về việc bố trí các góc này cho khoa học và phải có đầy đủ đồ dùng, đồ
chơi và học liệu được bàn tay cô giáo làm từ các nguyên liệu, phế liệu dễ kiếm ở
đia phương như: lá cây, vỏ cây, rơm rạ, vỏ ngao, bìa cắt tông hạt na, hạt
hồng...Đồ dùng, đồ chơi và học liệu này phải phong phú và đa dạng mang tính
chất mở, phù hợp với độ tuổi được bày biện theo từng chủ đề, đặc trưng của
từng góc được để trên kệ một cách khoa học, sinh động và hấp dẫn làm sao cho
trẻ hứng thú thuận tiện khi chơi dễ thấy, dễ lấy, dễ cất.
Ví dụ: Góc “Bé đến lớp” phải đặt ngay phía trên cạnh cửa ra vào để thuận
tiện mỗi trẻ đến lớp, trẻ thực hiện lấy ký hiệu của mình gắn bảng “Bé đến lớp’’
Nhắc nhở giáo viên sắp xếp các góc tương đồng thì ở gần nhau, góc yên
tĩnh thì xa góc ồn ào, việc sắp xếp phải rất linh hoạt để có thể sắp xếp lại, các
góc chơi phải có ký hiệu và thực đơn
Ví dụ: Để thay đổi sự tập trung của góc hoạt động phân vai từ trò chơi gia
đình sang trò chơi bác sĩ, hoặc tạo ra không gian cho giờ ngủ trưa bằng cách di
chuyển một số giá để đồ. Hoặc: Góc xây dựng thì phải vật liệu.. sản phẩm của
góc; góc nấu ăn phải có thực đơn và sản phẩm.
Khi trẻ chơi tôi hướng cho giáo viên luôn là người đóng các vai
chơi gương mẫu, luôn tôn trong ý kiến của, để trẻ học tập. Trẻ
biết giao lưu giữa các góc với nhau, biết những công việc bắt
đầu và kết thúc phải có sản phẩm. Từ đó tính sáng tạo và tư
duy của trẻ phát triển, hình thành tính tự lập cho trẻ, trẻ mạnh
dạn, tự tin, lễ phép khi giao tiếp với mọi người, biết tự phục vụ.
Trẻ biết kính trọng và biết nhường nhịn, vui chơi hòa thuận với
bạn bè và biết giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi bạn cần.
Qua 3 tháng tôi triển khai cho cán bộ giáo viên “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, kế hoạch đã có khả thi. Tôi họp ban
giám hiệu và tổ chuyên môn xây dựng kế hoach tổ chức hội thi “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”cấp trường để nâng cao năng lực của giáo
viên, cũng như nâng cao chất lượng toàn diện trên trẻ. Được sự hưởng ứng cao
của tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên, hội thi đã diễn ra vào tháng 01 năm
2018 đạt kết quả tốt đẹp. Phát huy kết quả đạt được của hội thi cấp trường, nhà
trường dự thi cấp huyện đã mang lại nhiều kết quả cao đó là đạt giải nhì “xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để làm thoả mãn nhu cầu “học
bằng chơi, chơi bằng học” của trẻ, đáp ứng với mục tiêu của Đảng và Nhà nước
là đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Thành công của nhà trường đã có sự chỉ
đạo sát sao của phòng giáo dục và đào tạo, sự quan tâm của Đảng uỷ, chính
quyền địa phương sự phối hợp nhịp nhàng của các đoàn thể, sự quan tâm thật
sâu sắc của các bậc phụ huynh học sinh, sự giúp đỡ của các cá nhân tập thể để
có kinh phí “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Để bảo tồn
và phát huy môi trường này, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên cố gắng
hơn nữa để vun đắp sự nghiệp trồng người của xã Tuy Lộc nói riêng, Đất nước
nói chung.
14


(Ảnh 2,3,4,5,6 các hình ảnh giáo viên, học sinh đã, đang xây dựng môi trường
giáo lấy trẻ làm trung tâm)
Biện pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh và cộng
đồng để thu hút nguồn lực “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm”.
Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục mầm non chính là tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút trẻ đến trường lớp mầm non, mở rộng cánh cửa cho trẻ được
hưởng sự chăm sóc, giáo dục khoa học, chuẩn bị tốt các điều kiện vào lớp 1. Để
thực hiện tốt công tác xã hội hoá cho nhà trường tôi luôn nghĩ phải có biện pháp
để huy động các nguồn vốn từ các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân thì mới
phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp, góp phần quan trọng vào tiến
trình đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung của ngành mầm non nói riêng theo
quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”
Muốn làm công tác xã hội hoá giáo dục được tốt, trước hết theo kế hoạch
đã lên tôi viết bài tuyên truyền gửi ban văn hoá xã tuyên truyền trên loa truyền
thanh để nâng cao nhận thức, giúp mọi người trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là
các bậc phụ huynh học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp theo tôi cùng ban giám hiệu nhà
trường phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã, đặc biệt là chi hội phụ
nữ. Vì đây là tổ chức quan trọng, bởi quyền làm mẹ đã phần nào giúp chị em
hiểu và quan tâm chăm lo đến con em mình. Tôi tranh thủ tham gia các buổi
sinh hoạt của chị em ở phụ nữ xã lồng ghép chương trình chăm sóc giáo dục trẻ
từ 0 đến 6 tuổi, tuyên truyền kiến thức nuôi con theo khoa học, tuyên tuyền tầm
quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó
cũng nêu lên những thuận lợi đang được phát huy và khó khăn mà nhà trường
đang gặp phải. Động viên họ quyên góp nguyên vật liệu từ phế thải cho giáo
viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ và đặt vấn đề để phụ huynh, các đoàn thể cùng
tham gia hỗ trợ, ủng hộ thêm kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi
cho trẻ, hỗ trợ ngày công san lấp sân trường, tạo mặt bằng để làm khuôn viên
góc vận động, trồng các loại cây hoa tại trường. bởi vì công tác giáo dục là
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn cộng đồng, của tất cả các cấp, các ngành
chứ không chỉ là của riêng của nhà trường.
Song để các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng
hiểu rõ hơn về cấp học mầm non đó là nhiệm vụ của nhà trường và đội ngũ các
cô giáo mầm non. Chúng tôi xác định rằng chỉ có chất lượng chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ thật tốt mới có thể tạo được lòng tin và sự ủng hộ cao của
phụ huynh, các cấp các ngành và chính quyền địa phương, tôi chỉ đạo chuyên
môn tổ chức tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin với nội dung lấy trẻ làm
trung tâm cho các cấp lãnh đạo địa phương, các ban ngành, các bậc phụ huynh
về dự và tổ chức bữa ăn của trẻ để mọi người tham quan. Qua đó tạo niềm tin,
niềm mến phục của mọi người đối với các cô giáo. Thực tế này là nguồn thông
tin đến với mọi người dân một cách thuận lợi, .Với các khẩu hiệu thi đua trong
nhà trường: “nuôi tốt- dạy tốt- yêu thương các cháu như chính con em ruột thịt
của mình’’, “cô duyên dáng mẫu mực, bé khoẻ đẹp lễ phép”, “mỗi ngày đến
trường là một ngày vui của bé”….Thông qua việc tổ chức tốt các ngày hội đến
15


trường của bé, các hội thi giáo viên dinh dưỡng giỏi, bé yêu môi trường, chương
trình liên hoan văn nghệ mừng ngày hội ngày lễ, chào mừng các ngày hội làng,
chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương, tết trung thu để khẳng định chất lượng
thực của nhà trường .
Ngoài các buổi dự họp và phát biểu đi sâu về công tác giáo dục mầm non ở
hội nghị của xã và các thôn, hàng năm trong buổi lễ khai giảng năm học mới,
hội nghị cán bộ giáo viên, lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Chúng tôi
mời đại biểu đại diện Đảng uỷ- hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các ban
ngành của xã. Đặc biệt với đặc thù cấp học mầm non chúng tôi mời các ông bà
bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng khuyến học các chi hội trong thôn
cùng về dự. Qua đây chúng tôi tạo được niềm tin trong cán bộ và nhân dân địa
phương qua các thành tích, các con số biết nói, như số lượng trẻ ra lớp, ăn ngủ
tại lớp ngày càng đông, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm. Cụ thể tôi
thống kê cho phụ huynh biết thành tích trong 2 năm học qua số cháu mẫu giáo ra
lớp đạt 100%, nhà trẻ đạt 29%- 30%, 100% số cháu ăn bán trú tại trường, tỉ lệ
suy dinh dưỡng còn 2,38%. Đặc biệt trong 2 năm học có 6 giáo viên thi đạt giỏi
cấp huyện, 14 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện 2 đề tài
sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh và 10 học sinh giỏi cấp huyện,
222 học sinh giỏi cấp trường. Một kết quả đáng mừng lớn nhất là chúng tôi đã
tạo được niềm tin tưởng tuyệt đối về công tác chăm sóc giáo dục trẻ đối với các
cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Cho nên cứ vào rằm tháng 8 hàng năm
hội khuyến học của các thôn, các dòng họ tổ chức lễ phát thưởng cho học sinh
giỏi của cấp học mầm non.
Bên cạnh những thuận lợi và thành tích đạt được báo cáo trong hội nghị,
chúng tôi còn nêu những khó khăn, thiếu thốn khi “xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”, đồ dùng trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc,
giáo dục trẻ còn thiếu ảnh hưởng đến công tác dạy và học, làm việc của giáo
viên, môi trường ngoài cho trẻ hoạt động còn nghèo nàn.
Theo kế hoạch đã được Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt cho phép
nhà trường viết thư kêu gọi. Đồng thời Uỷ ban nhân dân thành lập quyết định
thành lập ban vận động xã hôi hoá để “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm”, ban vận động tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần vào những gia
đình hảo tâm, con em trong địa phương ở trong và ngoài xã kêu gọi tấm lòng
hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho nhà trường. Với sự quyết tâm của tập thể
cán bộ giáo viên, ban vận động xã hội hoá của nhà trường đã thu được kết quả
đó là:
Nhà trường đã được các gia đình hảo tâm trong và ngoài xã, các công ty
đóng trong địa bàn xã, nhà chùa Mật đa tỉnh Thanh Hoá, đã ủng hộ số tiền là
45.000.000 đ. Cùng với số tiền được trích trong ngân sách thường xuyên, nhà
trường đã “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, có góc vận
động ngoài trời có mái che mưa nắng được trải thảm và trang bị nhiều các đồ
chơi, trò chơi thật đẹp mắt và khoa học. Trong lớp học được giáo viên trang trí
sắp xếp các góc chơi một cách khoa học, sinh động và phù hợp với từng độ tuổi,
ngoài hành lang có góc tuyên tuyền và phối hợp với phụ huynh trong việc chăm
sóc, giáo dục trẻ. Một kết quả đáng mừng lớn nhất là chúng tôi đã tạo được niềm
16


tin tưởng tuyệt đối về công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ đối với các
cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Tuy môi trường đã xong nhưng vẫn
chưa tuyệt đối, song tôi thiết nghĩ rằng đây là một món quà thật lớn lao về tinh
thần và vật chất của Đảng bộ chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân các
gia đình hảo tâm, các nhà chùa, các doanh nghiệp đã chung tay giúp đỡ nhà
trường ươm trồng những mầm xanh tương lai cho đất nước.
(Ảnh 7,8,9 cảnh phụ huynh đang hỗ trợ nhà trường )
Biện pháp 7: Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương khen
thưởng việc “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Việc tổ chức “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt
được kết quả ở mức độ nào thì do người quản lý phải quyết định, kế hoạch của
người quản lý đã lên dù có tốt đến bao nhiêu, nhưng khi đưa kế hoạch vào thực
hiện mà không có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ giáo viên thì
chắc chắn kết quả thực hiện sẽ không cao. Nắm chắc được điều này, khi triển
khai nhiệm vụ cho từng bộ phận các mảng công việc, ví dụ như: Tôi là hiệu
trưởng chịu trách nhiệm chung, hiệu phó chuyên môn và tổ chuyên môn giao
cho việc cùng với giáo viên sắp xếp, trang trí các nhóm lớp, hiệu phó nuôi
dưỡng giao cùng với các đoàn thể, phụ huynh học sinh tạo dựng khu vận động
và các bồn hoa cây cảnh…Trong khi thực hiện các phần việc tôi luôn kiểm tra
tiến độ thực hiện của các mảng xem thiếu cái gì, chỗ nào chưa hợp lý cần bổ
sung, hay là lắng nghe ý kiến của mọi người góp ý.
Ví dụ: Trong kế hoạch của tôi bắn nhựa sáng để che mưa nắng khi trẻ chơi,
nhưng khi làm có nhiều phụ huynh góp ý là nên dùng nhựa xanh để khi trời
nắng sẽ không phản ánh sáng chói xuống khi trẻ chơi. Hay kiểm tra lại nhóm
trồng hoa và cây cảnh xem có phù hợp không, để có vườn hoa sinh động, tôi
trao đổi với phụ huynh để tận dụng các lốp xe hỏng mua sơn và nhờ phụ huynh
sơn, sau đó dùng thép xâu lại và rào thành vườn thuốc nam cho trẻ, hay vườn
rau của bé. Kiểm lại nhóm vẽ tranh trên tường khu vận động, cầu thang, các góc
tuyên truyền xem nội dung vẽ có đúng thiết kế không, cần bổ sung, chỉnh sửa
những gì.
Với môi trường trong lớp, khi tổ chuyên môn, giáo viên đã lên kế hoạch tôi
đã kiểm tra lại kế hoạch có phù hợp với từng độ tuổi không, nội dung, kiến thức
của từng hoạt động và hình thức tổ chức có đầy đủ không, khoa học không, công
tác phối hợp với phụ huynh có chưa, yêu cầu cần đạt của cuối chủ đề có chưa,
để kịp thời bổ sung và góp ý rút kinh nghiệm. Khi thực hiện trang trí và làm đồ
dùng, đồ chơi ở từng chủ đề, từng độ tuổi, tôi luôn trực tiếp đến quan sát từng
nhóm lớp việc thực hiện của giáo viên để góp ý kịp thời.
Ví dụ: Khi giáo viên làm đồ dùng phục vụ cho bài thơ “ Nàng tiên ốc”. thấy
giáo viên dùng giấy xốp để cắt sợi nhỏ để làm mái nhà. Tôi kịp thời góp ý, để
cho phù hợp với nội dung bài thơ lại dễ tìm, dễ làm, không mất tiền mua thì phối
hợp với phụ huynh gom nguyên liệu rơm rạ ở địa phương mình thì tốt hơn.
Hoặc ví dụ: Khi sắp xếp góc phân vai, giáo viên lại bố trí thành 2 mảng ở
bên cửa ra vào và bên kia của cửa phụ, tôi thấy không phù hợp, không khoa học
với vị trí của lớp, nên tôi góp ý nếu để góc chơi như vậy sẽ không thuận tiện cho
17


việc giao tiếp của góc khi trẻ chơi. Nên để góc chơi gần nhau để trẻ chơi thuận
tiện hơn.
Hay việc bày bịên đồ dùng, đồ chơi, học liệu của lớp 3-4 tuổi để kệ quá
cao. Tôi giải thích, nếu để quá cao sẽ không dễ lấy, dễ thấy và không thuận tiện
cho trẻ chơi.
Hoặc việc giáo viên bố trí góc “bé đến lớp” của khối 4-5 tuổi, giáo viên lại
đạt ở cuối lớp một mảng hình vuông. Tôi góp ý như vậy sẽ không khoa hoc và
không sinh động, không thuận tiện. Mà có thể thay mảng bằng quả cam hay
bông hoa để sinh động hơn, đặt ngay cạnh cửa ra vào hoặc đặt lên tường phía
trước của lớp thì khoa học hơn và thuận tiện khi thực hiện hành vi đẹp lấy ký
hiệu của mình dán vào bảng bé đến lớp.
Không những việc làm đồ dùng, đồ chơi, tìm kiếm nguyên vật liệu, mà
trong cả các hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động có chủ đích, hoạt động
ngoài trời, hoạt động góc...Tôi cũng thường xuyên thăm lớp dự giờ, kiểm tra có
báo trước và không báo trước để góp ý kịp thời việc nâng cao chất lượng “xây
dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm ”.
Ví dụ: Ở lớp 5-6 tuổi luôn thấy cô giáo cất hộ đồ dùng cho trẻ, tôi kịp nhắc
nhở, phải dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
Hay khi xem giáo án giờ khám phá một số loại hoa của lớp 4-5 tuổi, khi kết
thúc giờ học xong cô giáo động viên khuyến khích trẻ. Tôi góp ý giáo viên, có
thể phân bố giờ để có thể kết thúc giờ bằng một hoạt động trẻ được trải nghiệm
trồng hoa, chắc chắn rằng kết quả của giờ học sẽ có hiệu quả hơn.
Hoặc tôi kiểm tra giáo án của giáo viên dạy nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi, hoạt
động nhận biết tập nói một số loại quả. Trong tiết học chưa thấy cô giáo cho trẻ
nếm, sờ các loại quả, tôi góp ý cho giáo viên bổ sung kiến thức vào giáo án,
phân tích giờ học lấy trẻ làm trung tâm là phải cho trẻ được trải nghiệm.
Hay giáo án của giáo viên dạy 3-4 tuổi giờ sự kỳ diệu của các loại quả.
Trong giờ học cô giáo làm thí nghiệm nước cam nhưng chỉ cho một trẻ lên nếm.
Tôi góp ý, giờ học lấy trẻ làm trung tâm như thế là chưa đảm bảo, mà trong khi
cô giáo làm thí nghiệm, cho trẻ lên vắt nước cam cùng cô, khi pha nước cam tất
cả các trẻ đều được ngửi và nếm để trẻ đều được biết sự kỳ diệu của nước.
Từ việc kiểm tra giáo án của giáo viên, tôi cũng thường xuyên thăm lớp dự
giờ, quan sát các hoạt động của cô và trẻ để góp ý cho giáo viên về phương pháp
Ví dụ: Phương pháp quan sát đàm thoại ở hoạt động ngoài trời “quan sát
và đàm thoại sự nảy mầm của cây đậu” ở lớp 5-6 tuổi. Cô giáo chỉ hỏi trẻ một số
câu hỏi như: Cây có gì, màu gì, tên cây là gì, cây đậu lớn lên có tác dụng gì.
nghe được cô trò quan sát và đàm thoại tôi góp ý cho giáo viên, để có nội dung
của buổi học sinh động giáo viên nên chuẩn bị gieo hạt trước đó để cây đậu lên
mầm số cây đậu bằng số và một cây đã lớn chuẩn bị ra hoa. Mỗi trẻ được trang
bị que tre. Khi quan sát và đàm thoại cô cùng trẻ được đàm thoại về tác dụng
của đất đối cây trẻ được dùng que xới đất và tìm hiểu mầm cây.... Sau đó cô giao
nhiệm vụ cho trẻ trong giờ hoạt động góc nhóm nào chăm sóc cây thì phải chăm
sóc cây đậu nhanh lớn để ra hoa kết quả.
Cứ từng chủ đề Tôi chỉ đạo tổ chuyên môn và bản thân sát xao kiểm tra
việc thực hiện của giáo viên. Đánh giá rút kinh nghiệm việc làm đồ dùng dạy
18


học, việc tổ chức dự thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
của giáo viên trong cuộc họp chuyên môn biểu dương và thưởng cho những giáo
viên đã thực hiện tốt. Những giáo viên nào còn hạn chế thì tổ chuyên môn sẽ có
nhiệm vụ bồi dưỡng để giáo viên đó tiến bộ trong chủ đề sau. Việc làm này được
giáo viên hưởng ứng cao, giáo viên nào cũng cố gắng thi đua để đạt kết quả cao.
Vì vậy trong năm học này phòng giáo dục tổ chức thi “xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trường tôi đã đạt giải nhì trong toàn huyện. Kết
quả đó chứng toả rằng tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Tuy lộc đã thực
hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” .
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Qua việc áp dụng các biện pháp để “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm”. tôi thấy những chuyển biến về nhận thức của cộng đồng xã hội
và tập thể cán bộ giáo viên và học sinh đó là:
Bản thân, ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên nhiệt tình, tích cực có
tâm huyết với công việc, đã thấm nhuần đầy đủ các văn bản, chủ trương, nghị
quyết của Đảng và Nhà nước của ngành học để tập trung xây dựng và triển khai
thực hiện kế hoạch đảm bảo lộ trình của phòng giáo dục về “xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường tốt công tác phối kết hợp
của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác tuyên
truyền vận động, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
Đối với giáo viên: Giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc “xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Đã có sự đầu tư nhiều vào việc
chăm sóc và giảng dạy trẻ, việc lập kế hoạch biết bám sát vào mục tiêu, nội
dung và kết quả mong đợi của từng chủ đề, biết xây dựng trang trí khoa học và
đẹp mắt hơn, sắp xếp và làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
Đối với trẻ: Trẻ được trải nghiệm, tìm tòi khám phá nhiều hơn, thích tham
gia vào các hoạt động tập thể, thích những sản phẩm tự tay mình làm ra. Trẻ
mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp gần gũi, thân thiện hơn giữa trẻ với bạn và mọi
người, tâm thế trẻ thoải mái, thích đến trường lớp hơn. Đặc biệt trẻ được thoả
mãn nhu cầu “học bằng chơi, chơi bằng học”. Từ đó phát triển toàn diện cho trẻ.
Lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, cá nhân, các bậc phụ huynh
và nhân dân trong xã hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc “xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, thấy được sự cần thiết về cơ sở vật
chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục trẻ ở trường mầm non.
Các bậc phụ huynh rất phấn khởi khi thấy trường lớp khang trang xanhsạch - đẹp và an toàn, thấy con cháu mình ngoan hơn, thích đến trường lớp hơn,
sự quan tâm của phụ huynh trong việc phối hợp với nhà trường trong việc chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt hơn. Phụ huynh đã đăng ký cho trẻ học nhà trẻ
ngày càng đông. Mối quan hệ nhà trường, cộng đồng xã hội ngày càng gắn bó
hơn.
Bảng 3a : Kết quả đạt được khi tăng cường các biệp pháp đối với cán
bộ giáo viên
Stt
Tiêu chí khảo sát
Tổng
Xếp loại
19


số Tốt
CBG SL TL
V
1
2
3
4

Tư tưởng chính trị
Đạo đức lối sống
Chuyên môn nghiêp vụ
Năng lực sư phạm

19
19
19
19

19
19
19
15

100
100
100
78,9

Khá
SL
0
0
0
4

TB
TL

SL

21,

0
0
0
0

kém
TL

SL

TL

0
0
0
0

1

Bảng 3b: Kết quả cán bộ, giáo viên thực hiện các tiêu chí xây dưng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Stt
Tiêu chí khảo sát
Tổng
Xếp loại
Tốt
Khá
TB
kém
số
SL Tỉ
SL Tỉ SL Tỉ
CBGV SL Tỉ
lệ
73,7

lệ
26,3

lệ

lệ

19
14
5
0
0
Xây dựng môi trường
giáo dục
19
15 78,9
4
21,1
0
0
2 Xây dựng kế hoạch
giáo dục
19
14 73,7
5
26,3
0
0
3 Tổ chức hoạt động
giáo dục
19
14 73,7
5
26,3
0
0
4 Đánh giá sự phát triển
của trẻ
19
15 78,9
4
21,1
0
0
5 Phối hợp giữa gia đình
và cộng đồng trong
việc giáo dục trẻ
Bảng 4: Kết quả đạt được khi tăng cường các biệp pháp đối với trẻ
Tổn
Loại đạt
Chưa
St
Nội dung khảo sát
g
số
đạt
Tốt
Khá
TB
t

1

trẻ

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

301 126 41,9 152 50,5 23 7,6
0
Trẻ trải nghiệm thường
xuyên
301 110 36,5 150 49,9 41 13,6 0
2 Trẻ giao tiếp với mọi
người trong mọi hoạt động
301 93
30,9 128 42,5 80 26,6 0
3 Trẻ suy ngẫm, vận dụng,
giải quyết các tình huống
trong các hoạt động
301 110 36,5 150 49,9 41 13,6 0
4 Trẻ trao đổi, mong muốn
với mọi người ở lớp, ở
trường, ở nhà
Từ kết quả của bảng 3 và bảng 4 tôi thấy các biện pháp mà tôi áp dụng để
“xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Tuy
Lộc” năm học 2017-2018 đã thành công. Hiện nay các cháu được học và chơi

1

20

T
L


trong môi trường giáo dục khang trang, đẹp, an toàn, bảo đảm tính sư phạm và
tính thực tiễn.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3. 1. Kết luận
Từ những kết quả đã đạt được như trên, bản thân tôi rút ra một số kết luận
trong công tác “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” như sau:
Công tác “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” là việc
khó khăn và phức tạp đòi hỏi người hiệu trưởng phải có lòng kiên trì và nhẫn
nại. Vì đây nội dung là vừa xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, vừa bồi dưỡng
năng lực cho giáo viên, vừa nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ
Tích cực nghiên cứu học tập, thâm nhập thực tế, tiếp thu cái mới đáp ứng
yêu cầu của bậc học. Nắm chắc các văn bản quy định và các công văn hướng
dẫn của các cấp về “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” biết
vận dụng sáng tạo thực tế ở trường mình.
Người cán bộ quản lý nhất là người hiệu trường phải làm tốt công tác
tham mưu. Có làm tốt công tác tham mưu thì nhà trường mới đón nhận được sự
quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương ủng hộ trong việc tạo
điều kiện về kinh phí, “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Đồng thời chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng,
cộng đồng, các cá nhân, tập thể, các gia đình hảo tâm trong và ngoài địa phương
thì sự nghiệp giáo dục sẽ có nhiều thành công.
Nâng cao năng lực chuyên môn cho cho cán bộ giáo viên qua việc “xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” là một việc làm cần thiết để
tăng cường trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi nâng cao chất lượng cho trẻ. Giúp cho
giáo viên có năng lực, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ hơn, có tâm huyết,
năng động sáng tạo để truyền thụ kiến thức cho trẻ một cách tốt nhất.
Cần phải phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội. Để đạt
được điều đó đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động tới toàn thể
các bậc phụ huynh và cộng đồng đều chung tay vun đắp sự nghiệp trồng người,
đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn chúng ta “vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.”
3.2. Kiến nghị:
* Đối với Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc, UBND tỉnh Thanh Hoá.
Từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà
trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc “xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ở trường mầm non Tuy Lộc, đã áp dụng đạt kết
quả tốt trong năm học 2017-2018 và sẽ được phát huy, áp dụng, thực hiện tốt
trong những năm học tiếp theo.
Kính mong hội đồng khoa học các cấp xét duyệt và giúp đỡ tôi hoàn thành
đề tài, áp dụng đạt hiệu quả cao hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Tuy Lộc, ngày 10 tháng 3 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình, không sao chép nội dung của người khác.
21


Xác nhận của HĐKH ngành

Người viết sáng kiến

Mai Thị Hường

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu bồi duỡng thuờng xuyên nâng cao năng lực chuyên môn
nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên năm học
2017- 2018. NXB giáo dục Việt Nam.
2. Thông tư 02 của bộ giáo dục về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
3. Tạp chí giáo dục mầm non số 2 năm 2017
4. Chuơng trình giáo dục mầm non. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
5. Phát triển giáo dục mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013. Hội nghị Trung uơng 8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục và đào tạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×