Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non thành tâm

SỞ
SỞ GIÁO
GIÁO DỤC
DỤC VÀ
VÀ ĐÀO
ĐÀO TẠO
TẠO TỈNH
TỈNH THANH
THANH HÓA
HÓA

PHÒNG
PHÒNG GIÁO
GIÁO DỤC
DỤC VÀ
VÀ ĐÀO
ĐÀO TẠO
TẠO THẠCH
THẠCH THÀNH
THÀNH


SÁNG
SÁNG KIẾN
KIẾN KINH
KINH NGHIỆM
NGHIỆM

MỘT
MỘT SỐ
SỐ BIỆN
BIỆN PHÁP
PHÁP CHỈ
CHỈ ĐẠO
ĐẠO NÂNG
NÂNG CAO
CAO CHẤT
CHẤT LƯỢNG
LƯỢNG
GIÁO
DỤC
CHUYÊN
ĐỀ:
XÂY
DỰNG
MÔI
TRƯỜNG
GIÁO DỤC CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO
DỤCLÀM
LẤYTRUNG
TRẺ LÀM
TRUNG
TÂM
TRONGMẦM
DỤC GIÁO
LẤY TRẺ
TÂM
TRONG
TRƯỜNG
TRƯỜNG
MẦM
NON THÀNH


NON
THÀNH
TÂM TÂM

Ngườithực
thựchiện:
hiện:Nguyễn
NguyễnThị
ThịHân
Hân
Người
Chứcvụ:
vụ:Hiệu
Hiệutrưởng
trưởng
Chức
Đơnvịvịcông
côngtác:
tác:Trường
Trườngmầm
mầmnonThành
nonThànhTâm
Tâm
Đơn
SKKNthuộc
thuộclĩnh
lĩnhvực:
vực:Quản
Quảnlýlý
SKKN

THANH
2018
THANH HÓA
HÓA NĂM
NĂM 2018
0


MỤC LỤC

NỘI DUNG

Tra
ng

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài

1
1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. NỘI DUNG SÁNG KIÊN

2

2.1. Cơ sở lý luận

2

2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

2

2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó khăn

3
3

2.2.3. Kết quả thực trạng

3

2.3. Các biện pháp thực hiện để giải quyết vấn đề

5

2.3.1. Biện pháp1: Xây dựng kế hoạchchỉ đạo thực hiện

5

2.3.2. Biện pháp2: Tạo Môi trường trong lớp học Thân
thiện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
2.3.3. Biện pháp3: Tạo môi trường bên ngoài lớp học
thân thiện với trẻ.
2.3.4. Biện pháp4: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáoviên
là điều kiện phát huy tính tích cực tham gia hoạt động của trẻ
2.3.5. Biện pháp5: Tăng cường công tác tham mưu phối
kết hợp tuyên truyền vận động và xã hội hóa giáo dục
2.3.6. Biện pháp6: Chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy
học đồ chơi tự tạo.
2.3.7 Biện pháp7: Tổ chức hội thi Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm)
2.3.8 Biện pháp8: Biện phápkiểm tra đánh giá kết quả .
(Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm)
2.4.Hiệu quả sau khi thực hiện các biện pháp.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

6
8
11
11
13
14
15
16
18
18
19
19
1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã khẳng định: “Lấy giáo dục và đào
tạo, khoa học công nghệ làm yếu tố cơ bản, coi đó là khâu đột phá…”. Muốn
vậy ngành giáo dục cần phải đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ
chức cho phù hợp với mục tiêu của giáo dục mầm non. Mục tiêu đó là giúp trẻ
phát triển toàn diện, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con
người mới xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều cơ hội thắng lợi trên
con đường học hành cũng như trong cuộc sống [1].
Để đạt được những mục tiêu trên, đòi hỏi phải có sự đầu tư về chiến lược
con người, đầu tư cho giáo dục và đào tạo, mà yết tố quyết định chính là đội ngũ
cán bộ giáo viên. Bởi vai trò của đội ngũ nhà giáo trong việc chăm sóc giáo dục
trẻ ở trường mầm non là rất quan trọng. Chính vì vậy nhà trường không thể bỏ
qua việc bồi dưỡng lực lượng giáo viên mầm non. Mục tiêu của công tác nâng
cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ, giáo viên luôn phải nghiên cứu hàng
ngày trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Để nâng cao chất lượng sử dụng
môi trường hiện có vào chăm sóc, giáo dục trẻ. Mục tiêu này đòi hỏi người giáo
viên mầm non phải luôn sáng tạo trong việc tận dụng môi trường để bố trí, sắp
xếp, trang trí thật đẹp, phù hợp với chủ đề, độ tuổi của trẻ. Thường xuyên thay
đổi, làm mới nội dung mỗi ngày để khích thích trẻ tìm tòi, khám phá. Thực tế
cũng là lối đi trong vườn, hôm nay cô trò tạo cho nó là đường đến khu du
lịch “Thảo cầm viên” với những trang trí “khu du lịch”, ngày mai lại là đường
đến lễ hội “thỏ ngoan vui xuân” với những trang trí “Lễ hội mùa xuân”; Cũng là
vườn cây cảnh, hôm nay giáo viên hướng dẫn trẻ tưới nước cho cây với những
dụng cụ vừa sức với trẻ, ngày mai giáo viên lại hướng dẫn trẻ nhìn ngắm quan
sát, phát hiện cây có gì mới so với hôm qua, khuyến khích trẻ trang trí cho vườn
cây đẹp hơn, mới lạ hơn với những đồ dùng do cô chuẩn bị và trẻ lựa chọn [2].
Để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả, đòi
hỏi người quản lý lập kế hoạch cụ thể, tham mưu tạo cơ sở vật chất môi trường
giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với điều kiện thực tế của trường và của
địa phương. Làm thế nào để duy trì nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
của trường chuẩn Quốc gia mức độ I, với mục tiêu là tạo tâm thế cho trẻ “ Mỗi
ngày đến trường là một ngày vui”? Muốn thực hiện được mục tiêu đó, trước hết
cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phải không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác.
Xác định được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tôi đã bám
theo các nhiệm vụ của ngành để xây dựng, triển khai tại trường một cách cụ thể.
Đặc biệt là tôi quan tâm đến cảnh quan trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị
nhóm lớp. Vì cơ sở vật chất của trường mầm non là toàn bộ các phương tiện vật
chất kỹ thuật khác nhau được sử dụng vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
trẻ nó bao gồm các phòng học, phòng chức năng, các đồ dùng, đồ chơi, môi
trường giáo dục, môi trường thiên nhiên xung quanh trường lớp… Đây có thể
nói là yếu tố quyết định cơ bản để phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non- Thế
hệ tương lai đất nước.
2


Xuất phát từ những lý do trên, với trách nhiệm là người quản lý trường
mầm non tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất
lượng giáo dục chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm”.
Với mục đích là được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc chăm
sóc, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai của đất nước phát triển một cách
toàn diện.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Nhằm tìm ra các biện pháp tạo môi trường giáo dụctheo quan điểm “giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”, Để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáodục trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Thông qua các chuyên đề xây dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm, Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ 18 tháng
tuổi đến 5 tuổi trong trường mầm non Thành Tâm.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
Phương pháp thực hành, trắc nghiệm.
Phương pháp thống kê sử lý số liệu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Trường mầm non là cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân
là trường học đầu tiên của con người. Ở lứa tuổi này là một quãng thời gian có
tầm quan trọng trong quá trình phát triển chung của trẻ. Đây là chặng đường
phát triển tốt nhất của trẻ là buổi bình minh của cuộc đời, ở giai đoạn này trẻ có
những đặc điểm riêng, những quy luật phát triển độc đáo. Giáo dục trẻ ở lứa tuổi
này một mặt phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, thẩm mĩ, trí tuệ [4].
Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong trường mầm non là
yếu quan trọng góp phần quyết định việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ theo mục tiêu của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Để đảm bảo chất lượng
chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu thì đòi hỏi cơ sở vật chất,
các phương tiện dạy và học phải đảm bảo và đầy đủ, môi trường trong và ngoài
lớp học phải xanh, sạch, đẹp, an toàn, hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Vì vậy “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” là nhiệm vụ
quan trọng của giáo viên khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay khi mà toàn ngành giáo dục đang quyết tâm thực hiện
NQ số 29 của Đảng về: “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo”[3].
Xây dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dụng môi
trường thân thiện - an toàn, thu hút sự chú ý của trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia
vào mọi hoạt động. Đáp ứng kịp thời về đổi mới toàn diện phương pháp, hình
thức giáo dục mầm non.
2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
3


Trường Mầm non Thành Tâm là trường đạt chuẩn quốc gia tuy nhiên qua
nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng
giáo dục chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
Tôi còn gặp một số thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:
2.2.1. Thuận lợi
Được sự quan tâm đầu tư của các cấp Lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của
chuyên môn các cấp, sự động viên khích lệ của các cấp các ngành; Sự phối kết
hợp chặt chẽ giữa địa phương, nhà trường và gia đình trẻ. Cơ sở vật chất nhà
trường được xây dựng theo quy mô trường chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường lớp sạch sẽ, rộng rãi, khuôn viên cảnh quan đẹp. Đội ngũ cán bộ giáo
viên nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp. Tỉ lệ giáo
viên có trình độ trên chuẩn là 90%.
Phụ huynh học sinh quan tâm ủng hộ, tin tưởng gửi gắm con em mình cho
nhà trường. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của hội cha
mẹ trẻ, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ giáo viên. Trường mầm non Thành Tâm
đang ngày càng phát triển và phát triển không ngừng, nhiều năm liên tục trường
đã đạt danh hiệu Trường tiên tiên xuất sắc; Trường đã đạt trường mầm non đạt
chuẩn Quốc gia mức độ I.
2.2.2. Khó khăn
Trình độ chuyên môn, khả năng và năng lực sư phạm của giáo viên trong
nhà trường không đồng đều. Một số giáo viên tuổi đời cao nên chưa nắm vững
nội dung chuyên đề việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn chậm.
Phương pháp, hình thức đổi mới còn áp đặt, gò bó trẻ, thiếu linh hoạt, chưa sáng
tạo trong giờ dạy, chưa gây được hứng thú với trẻ mầm non.
Sự ý thức tự rèn luyện và công tác tự bồi dưỡng của giáo viên chưa cao,
hay có tính thụ động bắt chước hoạt động của người khác, không có sự đầu tư suy
nghĩ để sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện chương trình
chăm sóc trẻ theo hướng đổi mới. Môi trường lớp học còn nghèo nàn, đồ dùng đồ
chơi cho trẻ chưa phong phú, còn thiếu so với yêu cầu của ngành học, nhất là môi
trường bên ngoài, chưa đáp ứng được các yêu cầu so với số lượng trẻ.
2.2.3. Kết quả thực trạng.
Từ thực trạng nêu trên đối chiếu với nội dung yêu cầu các tiêu chí chuyên
đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tôi đã có số liệu cụ thể
sau khi khảo sát thực trạng đầu năm học 2017-2018.
+ Bảng điều tra khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
TT

Môi trường trong lớp học
1
a

Kết quả

Nội dung

Số lớp có đủ diện tích
phòng học thoáng mát có

Chưa đạt

Đạt
Đối
tượng
Lớp
học

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

12

100

Số
lượng
0

Tỷ lệ
(%)
0
4


TT
b
2
2.1

2.2
2.3

Kết quả

Nội dung
hiên chơi cho trẻ
Số lớp có đủ đồ dùng, đồ
chơi giúp trẻ hứng thú tham
gia hoạt động
Môi trường bên ngoài lớp học
Diện tích sân chơi rộng rãi
thoáng mát có đủ đồ chơi
ngoài trời theo yêu cầu
trường chuẩn quốc gia
Vườn thiên nhiên, vườn cổ
tích cho trẻ hoạt động ngoài
trời
Khu vui chơi phát triển vận
động

Đồ
dùng

5

41,6

7

58,4

Sân
chơi

1

100

0

0

Vườn

0

0

2

100

Khu

0

0

1

100

+ Bảng kết quả khảo sát chất lượng trẻ: Tổng số trẻ 380 cháu
T
T

1

2

3

4

Nội dung
Trẻ có sự hiểu biết cơ
bản mạnh dạn, tự tin
tham gia các hoạt
động.
Trẻ có khả năng tự
lực,có thói quen tự lấy
cất đồ dùng, đồ chơi.
Tích cực tham gia các
hoạt động trong vui
chơi, tìm tòi khám
phá, trải nghiệm, thực
hành, sáng tạo.
Trẻ biết tương tác, hỗ
trợ nhau trong các hoạt
động.

Tốt

Khá

Đạt yêu
cầu

Chưa đạt

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

135

35,5

125

33

105

27.6

15

3.9

140

36,8

125

33

105

27.6

10

2,6

135

35,5

125

33

105

27.6

15

3.9

140

36,8

125

33

105

27.6

10

2,6

Đứng trước thực trạng trên với tinh thần trách nhiệm tôi luôn suy nghĩ,
trăn trở phải làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Bằng những biện
pháp cụ thể tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất mua sắm thêm
trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, tạo dựng môi trường bên trong và ngoài lớp học
để tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động ở trường.
Qua khảo sát tôi nhận thấy rằng về kiến thức, kĩ năng giao tiếp của trẻ còn
5


nhiều hạn chế. Về môi trường giáo dục cơ sở vật chất chưa đảm bảo đáp ứng
yêu cầu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đây là một trong các nhiệm vụ quan
trọng, được tiến hành trong quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân
cách trẻ.
Từ cơ sở lý luận và cho đến thực tiễn của đơn vị, nhận thức vấn đề trên,
tôi đã mạnh dạn đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục
thực hiện chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
trong trường mầm non Thành Tâm Huyện Thạch Thành.
2.3. Các biện pháp đã thực hiện để giải quyết vấn đề.
2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm” của Phòng GD&ĐT Thạch Thành về việc thực hiện các chuyên
đề, định hướng chỉ đạo cho các trường mầm non trong Huyện xây dựng và triển
khai thực hiện có hiệu quả. Bám sát kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của Phòng
Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho từng năm học phù hợp
với đặc điểm tình hình của đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh
đạo, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, bổ sung trang thiết bị
trong lớp, ngoài lớp.
Ngoài việc chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch lồng ghép tích hợp vào
các hoạt động học, vui chơi hàng ngày của trẻ. Tôi đã tích cực tham mưu với các
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ trẻ... hỗ trợ kinh phí, xây dựng
cơ sở vật chất cảnh quan trường lớp học, ưu tiên các nội dung hạng mục phục vụ
cho công tác môi trường bên ngoài như: Làm mới khu vui chơi phát triển vận động
liên hoàn cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi. Xây khuôn viên vườn cổ tích, tận
dụng hành lang gầm cầu thang để tạo thêm điểm vui chơi, khám phá cho trẻ như
“Góc thư viên của bé”, “Góc dân gian Việt” ,”Góc âm nhạc” tạo điều kiện để giáo
viên tổ chức tốt các hoạt động.
Trong công tác xây dựng kế hoạch việc quan trọng nữa là phải xây dựng
được các lớp điểm, giờ dạy thực hành, tổ chức các buổi chuyên đề, tổ chức hội
thảo, tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan học tập các đơn vị trường học
trong huyện để giáo viên có cơ hội được dự giờ rút kinh nghiệm, trao đổi học tập
lẫn nhau. Đặc biệt theo từng chủ đề nhà trường chỉ đạo giáo viên phụ trách các
nhóm lớp thực hiện kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ phù hợp với chủ đề
cho trẻ thấy được sự mới lạ, kích thích trẻ tìm tòi học hỏi và tích cực tham gia
các hoạt động. Muốn kế hoạch trở thành hiện thực, mục tiêu trở thành kết quả
thì việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch có ý nghĩa quyết định.
- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức thống nhất kế hoạch nhằm tạo sự
nhất trí cao khi thực hiện kế hoạch.
- Kết hợp với các tổ chức, đoàn thể phát động các phong trào thi đua,
khuyến khích tính tích cực, chủ động sáng tạo của cá nhân và tập thể như: Công
đoàn Đoàn thanh niên, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo và tăng cường
phối hợp với các lực lượng xã hội nhằm vận động, huy động các nguồn lực từ
6


cộng đồng để đạt được mục tiêu của kế hoạch.
- Hàng tháng, nhà trường tổ chức họp để xem xét, đánh giá, rút kinh
nghiệm việc thực hiện kế hoạch trong tháng và triển khai kế hoạch tháng tiếp
theo trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các
bộ phận trong trường.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch, phát hiện
những sai lệch kịp thời uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp. Có tổng kết tình hình
thực hiện kế hoạch trong kỳ và cuối năm.
- Đánh giá đúng kết quả việc thực hiện chuyên đề, rút ra bài học kinh
nghiệm cho năm tiếp theo, động viên khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá
nhân khi hoàn thành kế hoạch đề ra.
2.3.2 Biện pháp 2: Tạo môi trường trong lớp học thân thiện theo quan điểm
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Môi trường cho trẻ hoạt động là nơi có các nguồn thông tin phong phú,
khuyến khích tính độc lập và hoạt động tích cực của trẻ. Nếu được học trong
một môi trường vật chất đầy đủ với phòng học phù hợp, thoáng mát, trang thiết
bị, đồ dùng, đồ chơi đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu của trẻ sẽ là điều kiện
thuận lợi để trẻ tích cực vận động, nắm bắt tri thức thuận lợi và hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, được học trong một môi trường thiên nhiên tốt cũng giúp trẻ cảm
thấy thoải mái hơn, trẻ được đến gần với thiên nhiên hơn và từ đó cũng phát
triển được ở trẻ năng lực cảm thụ thẫm mĩ hơn để hướng đến cái đẹp cho bản
thân và cái đẹp cho cuộc sống của trẻ sau này, môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm bao gồm; Môi trường xã hội và môi trường vật chất.
*/Tạomôi trường xã hội:
Đó chính là quá trình giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ
với những người xung quanh. Môi trường này vừa mang tính chất sư phạm vừa
mang tính chất gia đình.
Nên giáo viên cần tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết, môi trường giao
tiếp hòa đồng, cởi mở với trẻ: giao tiếp nhẹ nhàng gần gủi trẻ
Tôn trọng tình cảm và ý kiến của trẻ, không gò bó, áp đặt, định kiến với trẻ
Giáo viên luôn tạo ra những lời khuyến khích, những gợi ý để giúp trẻ có
thể tự tìm ra cách giải quyết được vấn đề của bản thân
Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể,khuyến khích tinh thần cộng
tác, trẻ cùng nhau hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau để trẻ mở rộng mối quan hệ
qua lại.
Giáo viên cần nhạy cảm để tận dụng các mối quan hệ giữa trẻ với trẻ để
giáo dục trẻ. Như gọi trẻ bằng con, chỉ có cấp học mầm non mới có tiếng gọi
thân thiết như mẹ con trong gia đình trẻ.
*/ Môi trường vật chất: gồm tất cả các phòng nhóm, lớp học, hành lang,
sân vườn và trang thiết bị đồ dùng dạy học. ( môi trường trong và ngoài lớp học)
Môi trường được xây dựng .Do đội ngũ giáo viên trong nhà trường, gia đình của
trẻ, cộng đồng tại địa phương cùng chung tay xây dựng môi trường.
- Môi trường bên trong lớp: Để có môi trường bên trong lớp học đủ điều
kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động giáo viên cần tạo các khu vực, các góc
7


hoạt động như góc xây dựng, góc phân vai, tạo hình, sách, khám phá, âm nhạc
và vận động, Góc hoạt động là nơi trẻ có chơi theo ý thích cá nhân, phù hợp chủ
đề, Ở đó, trẻ học cách tự quyết định, chia sẻ và giao lưu với nhau. Trẻ được trải
nghiệm các ý tưởng giúp trẻ bộc lộ khả năng.
- Khu vực đóng vai có thể đặt tên “Bé tập làm nội trợ”
Giáo viên bố trí nhóm chơi gia đình, nhóm chơi Bác sỹ, cửa hàng bách
hóa.Có giường, gối, búp bê, thú nhồi bông, điện thoại kiềm, búa, quần áo, giày
dép, mũ, nón, thau, khăn, chai, lọ, hộp. giá trưng bày, đồ để đựng, đóng gói hàng
hóa, các loại thực phẩm và đồ chơi bằng nhựa, cân, thước đo, bảng giá, tiền giấy
để trẻ trải nghiệm.
- Góc xây dựng, lắp ghép được ký hiệu “Những kỹ sư tí hon”.
* Vị trí: Ở nơi không cản trở lối đi lại, không gian đủ rộng cho trẻ xếp các
hình khối.Trang bị đồ dùng, đồ chơi:
Giá, kệ mở, nhiều khối kích thước, hình, chất liệu khác nhau, các đồ chơi
hình người, con vật, thảm có, cây hoa, xe có bánh để đẩy, toa xe chở hàng, ô tô,
xe đạp, bộ đồ chơi giao thông, tranh xây dựng, bìa cát tông kích cỡ khác nhau,
dải băng các loại, các bộ xếp hình, lắp ghép đa dạng về hình dáng, kích thước và
hướng dẫn lắp ráp, vật liệu để trẻ thực hành trải nghiệm.
- Khu vực góc sách truyện được ký hiệu; “Thư viện của của bé”.
Ở góc này được bố trí tận dụng khu vực hiên yên tĩnh, có ánh sáng tốt
Có đồ dùng, đồ chơi và nguyên vật liệu: Bàn, ghế được làm từ lốp xe đã
qua sử dụng, giá sách, gối, nệm, chiếu, các loại tranh ảnh sách, truyện, họa báo,
tạp chí, album, keo dán, tẩy, bút, kéo, hồ, các con rối, các thẻ tên.

Hình ảnh các bé xem tranh tại góc thư viện
Để tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vận động mọi lúc mọi nơi ngay từ
đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch tận dụng hành lang hiên trước xây dụng
góc thư viện của bé có rất nhiều đồ dùng, sách, báo, tranh ảnh...để cho trẻ được
ôn luyện mọi lúc mọi nơi với các môn học: Tạo hình, chữ cái, toán, xem tranh,
kể chuyện sáng tạo.
- Khu vực góc âm nhạc được đặt tên góc “Bé vui ca hát”,
* Vị trí: xa góc yên tĩnh, đủ rộng để trẻ vận động
8


Gồm có các dụng cụ âm nhạc, đầu video, đàn organ, tập bài hát, các trò
chơi, điệu múa, trang phục biểu diễn .
- Góc khám phá thiên nhiên: cô đặt tên góc “Bé yêu thiên nhiên”
* Giáo viên trang bị: Giá, kệ, khay, lọ đựng có nắp, các loại hoa, cây cảnh
không độc hại, cây trồng ngắn ngày, hộp đựng cát và bộ đồ chơi với cát, hột hạt,
khăn lau, chổi xẻng, khuôn, hồ cá, dụng cụ tưới cây.
Đồ chơi trong góc hoạt động được sắp xếp hợp lý:
- Các đồ chơi của trẻ được sắp đặt thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ cất
- Các góc trang trí mang tính mở, không cố định trẻ phải sử dụng theo
cách nào cho đúng.Phản ánh rõ sự khác biệt văn hóa (mang màu sắc vùng miền,
địa phương) Để trẻ có thể thể hiện các ý tưởng và không bị gò bó.
- Các lớp giáo viên cần tận dụng làm nhiều đồ chơi cho trẻ như: Ống bơ
sữa, chai lọ đã qua sử dụng để làm đồ dung đồ chơi trang trí lớp. Như lá cây,
hột, hạt, len, vải vụn…để khuyến khích trẻ trải nghiệm, có đồ dùng đã hoàn
thiện và chưa hoàn thiện để trẻ chơi.Các đồ chơi ở các góc được sắp xếp gọn
gàng, khoa học, dễ lấy, tiện cho trẻ khi sử dụng.
Môi trường bên trong lớp học các góc được bố trí gọn gàng, hợp lý, có chỗ
cho trẻ hoạt động với nội dung phong phú, đẹp thiết kế vừa tầm tạo điều kiện để
trẻ có thể xem bất kỳ lúc nào tại nhiều thời điểm trong ngày. Bố trí góc yên tĩnh
xa góc ồn ào.
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai, ở đây trẻ được yêu thương, chăm
sóc của cô giáo, được học tập vui chơi, được giao tiếp giữa cô với trẻ, trẻ với trẻ,
thông qua hoạt động trong ngày của trẻ.
Vì thế giáo viên phải là tấm gương cho trẻ học tập và làm theo. Tổ chức
nhiều trò chơi dân gian cho trẻ được tham gia giúp trẻ có kỹ năng giao tiếp thân
thiện với mọi người xung quanh.
2.3.3. Biện pháp 3: Tạo môi trường bên ngoài lớp học thân thiệnvới trẻ.
Để thực hiện tốt nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm, đảm bảo đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các khu vực chơi
phù hợp với từng chủ đề, nhằm đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ.
Môi trường ngoài lớp học được thiết kế phù hợp với không gian, diện tích
thực tế tại trường. Như khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ toàn trường có:
(cột bóng rổ, thang leo, khu vực chơi với đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, đu quay,
đu bay, bập bênh, nhà bóng...); khu vực chơi “giao thông”; khu vực thư viện
sách, của bé, khu vườn thiên nhiên cho trẻ trồng rau, trồng cây và chăm sóc cây
cối, khu vườn cổ tích có đường đi được bố trí lát gạch láng si măng phù hợp
sạch sẽ toàn bộ cổng trường tường rào tường bao trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh
từ các con vật cây hoa. Sân trường có cây xanh bóng mát, có biểu bảng ngoài
sân cho từng khu vực.
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là
thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong
công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt
động của trẻ. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học
trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với
9


sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu
biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi
mở, thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung
quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong
ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn,
hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ
yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn.
Bên ngoài môi trường vườn hoa, cây cảnh được quy hoạch hợp lý trẻ có
thể tham thực hành. Đặc biệt có lớp ở mỗi góc chơi có gắn những nội quy nho
nhỏ giúp trẻ có thể thực hiện đúng theo nội quy của từng góc đó...Qua đó khơi
dậy niềm ham mê nghề nghiệp, tính sáng tạo trong đội ngũ, trau dồi tính kiên trì
bền bỉ cho mỗi cá nhân, bổ sung thêm kiến thức và sáng tạo nghề nghiệp cho đội
ngũ yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu trong việc xây dựng một trường học
thân thiện đó là trẻ phải được học trong một môi trường tâm lý xã hội tốt, ở đó
không những có cô, có bạn mà có cả những mối quan hệ, giao lưu gần gũi mà
thân mật…
Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho
trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải
nghiệm. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được bố trí sắp xếp khoa học,
thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng
đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp phù hợp theo chủ đề. Tạo những điều
kiện, cơ hội cho trẻ tham gia vào hoạt động hứng thú với khả năng nhu cầu và
hứng thú của trẻ. Giáo viên thường xuyên hướng dẩn kỷ năng cho trẻ, trẻ được
hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường lớp học.
Trong khu vườn cổ tích có các mô hình đã mô phỏng lại các câu chuyện:
Tấm cám, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, thánh gióng.. để trẻ thể hiện trải
nghiệm qua câu chuyện đã học, giúp trẻ ôn lại kiến thức những câu truyện cố
tích mà trẻ đã được nghe cô giáo kể.
Kh

10


Các bé đang hứng thú nghe kể chuyện trong khu vườn cổ tích

Hình ảnh góc thiên nhiên
Để thực hiện nội dung giáo dục “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm” đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, tôi đã phát động phong trào
Trang trí lớp học, xây dựng môi trường bên ngoài của lớp từ các nguyên vật liệu
phế thải" để các lớp giáo viên có tinh thần hơn, sáng tạo trong công tác trang trí
phòng lớp học, tạo môi trường lớp học thân thiện, gần gũi trẻ mà lại tiết kiệm,
bảo vệ môi trường. Kết quả: 12/12 lớp, mỗi lớp một vẻ, lớp nào cũng tạo được
ấn tượng tốt cho mỗi ai được bước chân vào lớp học.

11


Hình ảnh trang trí bên ngoài lớp học
2.3.4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là điều kiện phát
huy tính tích cực tham gia hoạt động của trẻ:
Thực hiện tốt việc hoàn thiện cơ sở vật chất, tôi luôn chú trọng tới bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà
trường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên bởi chất lượng dạy học của nhà trường phụ
thuộc rất nhiều vào yếu tố này. Đầu năm học tôi xây dựng kế hoạch nâng cao
chất lượng đội ngũ. Đưa ra các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể: Tôi luôn giáo dục
nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức cho đội ngũ giáo viên. Thông qua các
cuộc sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng nhà trường tôi luôn phổ biến, tuyên truyền
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành đến đội ngũ cán bộ giáo viên.
Hảng tháng cùng với công đoàn nhà trường phát động các cuộc vận động, các
phong trào thi đua. Cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” trong năm học. Mỗi giáo viên, muốn nâng cao chất lượng
dạy và học thì đòi hỏi cán bộ giáo viên trong nhà trường phải tự học, tự bồi
dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất giúp đỡ chị em cán bộ giáo viên trong trường yên tâm đi học nâng cao trình
độ chuyên môn trên chuẩn. Đến nay nhà trường có 90% cán bộ giáo viên có
trình độ chuyên môn trên chuẩn.
Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ học không ai khác ngoài giáo viên
và gia đình trẻ cùng chung tay tạo môi trường cho trẻ. Từ việc xây dựng môi
trường giáo dục, ban giám hiệu yêu cầu giáo viên tổ chức các hoạt động để đánh
giá, nhận xét. Sau đó bổ sung nội dung, phương pháp, hình thức tiết dạy cho
hoàn chỉnh và hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tiếp thu các
chuyên đề mới, thực hành chuyên đề để giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm
lẫn nhau.
Cách làm đồ dùng đồ chơi, cách soạn bài, cách thiết kế các bài giảng, việc
tổ chức linh hoạt các hoạt động trong ngày cho trẻ, đặc biệt là việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non sủa đổi theo Thông tư 28.
Từ những biện pháp trên cho thấy chất lượng dạy và học trong nhà trường
12


được nâng lên rõ rệt. Hàng năm giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện tỷ lệ
đều đạt 100%.
2.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác tham mưu, phối kết hợp, tuyên
truyền vận động và xã hội hóa giáo dục.
Trong xây dựng cơ sở vật chất công tác xã hội hóa giáo dục vô cùng quan
trọng nó đóng vai trò then chốt, vì vậy để thành công ta cần phải tăng
cường công tác vận động tuyên truyền về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và
giáo dục trẻ một cách có khoa học, để nâng cao chất lượng và đảm bảo được số
lượng thì chúng ta mới có thể làm tốt được công tác xã hội giáo dục trong việc
xây dựng cơ sở vật chất trong trường mầm non. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào
nguồn đóng góp của nhân dân không thì không thể xây dựng được mà cần phải
có sự hỗ trợ của toàn xã hội cho nên vào đầu năm học tôi đã tranh thủ viết thư
ngỏ đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và các doanh nghiệp, nhà hảo
tâm xin hỗ trợ nguồn quỹ để tạo môi trường bên ngoài lớp học.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong trường mầm non nhằm giúp cho
các nhà trường làm tốt công tác phối hợp giữa 3 môi trường “Nhà trường - Gia
đình và xã hội” để cùng “Chung tay chăm sóc trẻ, góp sức xây dựng môi trường
lớp học Xanh - sạch - đẹp”.
*/ Công tác tuyên truyền.
Thông qua các buổi họp phụhuynh toàn trường hoặc các buổi họp ban đại
diện phụ huynh học sinh để tuyên truyền những kiến thức chăm sóc và nuôi dạy
con theo khoa học. Từ đó phụ huynh sẽ thấy rõ việc nuôi dưỡng phải gắn liền
với việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho sự kết hợp với hội phụ huynh
học sinh vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất một cách dễ dàng hơn
và được sự đồng tình cao của phụ huynh.
Tranh thủ sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân nhằm tăng cường đầu tư
cơ sở vật chất trang thiết bị, phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ nhất
là phục vụ chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
trường mầm non. Từ năm 2016 - 2017 đến nay nhà trường đã huy động các
doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Thành Tâm. Công Ty Xuân Sơn tặng 12 triệu
đồng. Công ty Hạnh Duy tặng 3 triệu đồng. Tổng nguồn kinh phí huy động từ
công tác xã hội hóa giáo dục được mọi người, mọi nhà, các đoàn thể tổ chức
chính trị, các nhà hảo tâm, tích cực tham gia ủng hộ tinh thần, vật chất, ngày
công, tiền bạc và các hiện vật… lên đến 205.000.000 đồng (Hai trăm linh năm
triệu đồng). +Số kinh phí thực hiện theo kế hoạch cụ thể:
- Vẽ tranh tường các phòng học: 28.750.000đ
- Xây dựng vườn cổ tích trồng cỏ: 35.350.000đ
- Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn 01 bộ: 12.650.000đ
- Bộ cô tấm giếng nước 01 bộ: 5.000.000đ
- Thánh Gióng 01: 9.800.000đ
- Làm cổng vườn cổ tích: 8.500.000đ
- Hưu cao cổ 02 con: 9.000.000đ
- Khu vui chơi Phát triển vận động: 85.000.000đ
- Xây bồn hoa cây cảnh: 6.500.000đ
13


Hình ảnh một góc khu vui chơi phát triển vận động

Toàn cảnh khu vườn cổ tích của bé
Như chúng ta đã biết các cháu mầm non như những cây non mới được
gieo trồng nếu không được chăm bón tốt thì cây non kia sẽ cằn cỗi, úa tàn. Vì
vậy sự nghiệp giáo dục là của toàn dân, giáo dục luôn là trách nhiệm của mọi
người và các bậc cha mẹ trẻ là những người trực tiếp gửi trẻ trong nhà trường
cần phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình. Chính vì vậy nhà trường thường
xuyên phối kết hợp với các bậc cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo
dục cho trẻ đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
14


2.3.6. Biện pháp 6: Chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
Hiện nay, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của
trẻ còn hạn chế rất nhiều.Chưa đáp ứng được với yêu cầu bài dạy, nhà trường đã
tổ chức phát động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, mỗi giáo viên làm từ 2 đồ dùng
đồ chơi/ tháng trở lên. Hình thức tổ chức làm theo chủ đề, làm theo nhóm và
chấm điểm theo kì học hoặc lấy thành tích để chào mừng các ngày lễ lớn như
ngày 20/11, ngày 8/3…Kết quả làm đồ dùng đồ chơi tự tạo được lấy để đánh giá
xếp loại thi đua hàng tháng, học kì và năm học.
Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đợt bồi dưỡng cho giáo viên.
Hướng dẫn giáo viên cách làm, hướng dẫn giáo viên cách lựa chọn và sử dụng
các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương như: Các đồ dùng phế liệu, các chai lọ
nhựa, mẩu gỗ vụn, cám cưa, giấy gói quà, len, vải vụn, ni nol, đá sỏi, cành cây
khô…Để tạo ra những sản phẩm có giá trị sử dụng cao, bền đẹp, an toàn, phù
hợp với đối tượng trẻ, mang tính chất thẩm mĩ cao gây được hứng thú cho trẻ
trong hoạt động học tập cũng như trong vui chơi.

Hình ảnh góc hoạt động của bé được tạo bằng đồchơi tự tạo
Ngoài ra chúng tôi còn hướng dẫn giáo viên học hỏi tham khảo, sưu tầm
trên mạng về cách làm đồ dùng đồ chơi mới; tạo điều kiện cho giáo viên đi học
tập lớp bồi dưỡng chuyên đề về cách thức làm đồ dùng đồ chơi do sở, phòng
giáo dục tổ chức sau đó về triển khai trong toàn trường.
Từ những phong trào phát động thi đua trên số lượng đồ dùng đồ chơi
được tăng lên, qua đó giúp cho giờ học, giờ chơi đạt kết quả cao hơn. Đây cũng
là biện pháp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cũng như nâng
cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
2.3.7. Biện pháp 7: Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.”
Việc tổ chức cho giáo viên tham gia vào các hội thi là cơ hội để giáo viên
tích cực đi sâu vào nghiên cứu chuyên môn, nâng cao tay nghề, kĩ năng làm đồ
dung đồ chơi. Nâng cao trình độ hiểu biết học tập được nhiều kinh nghiệm nảy
sinh được nhiều sáng kiến hay, phát huy tốt năng lực của mình để phấn đấu
vươn lên.
Ngay từ đầu năm học tôi đã cùng Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế
hoạch về việc tổ chức các hội thi trong năm học dựa trên cơ sở kế hoạch triển
15


khai của sở, phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hội thi và động viên đội
ngũ toàn trường cùng tham gia.
Hội thi đem đến cho trẻ nhiều niềm vui, sự hào hứng, tạo niềm tin cho các bậc
phụ huynh, được đông đảo phụ huynh đồng tình ủng hộ và động lực thúc đẩy để tập
thể cán bộ giáo viên thêm yêu nghề, yêu trẻ, vững bước trên con đường mình đã
chọn. Hội thi góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trong trường Mầm non”.
+ Tổ chức Hội chợ Xuân:
Vào dịp Tết nguyên đán, chúng tôi tổ chức lễ hội xuân nhằm tạo sân chơi
vui vẻ và cho các bé làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc, giúp trẻ phát triển toàn
diện, mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về thế giới xung quanh, hình thành cho trẻ kĩ
năng trong giao tiếp, kĩ năng sống qua hoạt động phát triển vận động cho trẻ dưới
hình thức tổ chức các trò chơi dân gian, để tham gia ngày hội chúng tôi phân công
các lớp xây dựng kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động với nhiều phần quà hấp
lớp mời các bậc phụ huynh cùng tham gia dẫn, với các gian hàng.

Hình ảnh các bé vui hội chợ xuân 2018
Trong chương trình này cho trẻ được tham gia các trò chơi vận động nhằm
phát triển các vận động cơ bản trong chương trình giáo dục mầm non, rèn luyện
cho trẻ các kĩ năng vận động, sự khéo léo và phát triển các tố chất vận động. Hoạt
động này thu hút được sự tham gia các bậc phụ huynh, từ đó phụ huynh thấy được
tầm quan trọng của giáo dục trẻ với sự phát triển toàn diện của trẻ và phối hợp tốt
hơn với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Thông qua hội thi nhằm
đánh giá kết quả làm đồ dùng dạy học vận dụng vào công tác giảng dạy của cô và
nhận thức của trẻ. Đây cũng là biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm mở mang
kiến thức góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Sau mỗi hội thi nhà trường đã đánh giá, động viên, khen thưởng những
tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.Góp phần động viên cho những tập thể cá
nhân trong việc tham gia các phong trào.Đồng thời rút kinh nghiệm để những
lần sau chỉ đạo tổ chức đạt kết quả cao hơn.
2.3.8 Biện pháp 8: Biện pháp kiểm tra đánh giá kết quả “Xây dựng môi
16


trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.”
Để thúc đẩy phong trào giáo dục mầm non, công tác kiểm tra phải được
tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể
của từng năm học. Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra các chuyên
đề mới trong năm học công tác kiểm tra cụ thể chi tiết; Trong năm 100% giáo
viên được kiểm toàn diện, trong đó 2/3 giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
Hàng tháng kiểm tra khoảng 3- 4 giáo viên trong toàn trường.
* Nội dung kiểm tra:
Việc xây dựng kế hoạch của giáo viên, việc tổ chức các hoạt động giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Kiểm tra công tác tạo môi trường cho trẻ hoạt động trong và ngoài nhóm lớp.
- Kiểm tra công tác làm đồ dùng đồ chơi, công tác tuyên truyền phối kết
hợp với các bậc phụ huynh.
Sau những lần kiểm tra chúng tôi ghi lại những kết quả chính để theo dõi,
tiếp tục chỉ đạo quá trình thực hiện công việc tiếp theo. Những kết quả này là cơ
sở để đánh giá thi đua khen thưởng hay kỉ luật.
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, người kiểm tra phải nắm vững nguyên
tắc, nghiên cứu kĩ các văn bản, các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra để
kiểm tra chính xác trọng tâm và đưa ra nhận xét thuyết phục. Khi đánh giá cũng
phải khách quan, chính xác và hết sức cụ thể, tư vấn góp ý rõ ràng thì giáo viên
dễ hiểu, dễ thực hiện, khi đánh giá phải có sự so sánh, đối chiếu khoa học để
giáo viên chấp nhận và tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy đòi
hỏi người cán bộ quản lý phải có nhiều kinh nghiệm kĩ năng kiểm tra và kinh
nghiệm thực tế trong công tác quản lý chỉ đạo nói chung và chỉ đạo chuyên đề
“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm non,
luôn đi sát thực tế để nắm vững công việc của từng bộ phận, nghiên cứu, chỉ đạo
đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác kiểm tra của mình. Để giáo
viên góp phần tích cực vào việc thiết lập môi trường giáo dục.
Nhờ có việc tổ chức kiểm tra thường xuyên theo đúng quy định, quy trình
và kế hoạch đã tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành các nội quy về
quy chế chuyên môn, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ngày càng
được nâng lên.
Qua kiểm tra, nhà trường kịp thời khen thưởng động viên bằng nhiều hình
thức như: thưởng tiền mặt hoặc hiện vật cho tập thể và cá nhân cá thành tích
xuất sắc và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhờ vậy mà phong trào thi đua đã
thật sự có tác dụng thúc đẩy nâng chất lượng hoạt động chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên.
2.4. Hiệu quả sau khi thực hiện các biện pháp.
*/ Đối với trẻ:
Phát huy tính tích hoạt động của trẻ, trẻ được tự khám phá, trẻ được
trải nghiệm bằng các giác quan, tăng cường giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với
trẻ. trong quá trình tổ chức hoạt động, sáng tạo, không bị gò bó khi tổ chức các
hoạt động, nhất là hoạt động chung có mục đích học tập và hoạt động góc chơi,
giáo viên có thể sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để
17


làm phong phú các hoạt động của trẻ, gây được sự chú ý của trẻ, phát huy kĩ
năng giao tiếp ngôn ngữ tình cảm. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
trong trường mầm non.
*/ Đối với giáo viên:
Giúp giáo viên nhận thức được việc đổi mới phương pháp dạy học làrất
cần thiết trong việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục bậc học mầm
non. Có được những thành quả trên là do nhà trường luôn đầu tư đầy đủ trang
thiết bị cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Ban giám hiệu có tầm nhìn, đưa ra các biện pháp phù hợp, đạt hiệu quả. Giáo
viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi chuyên môn Các
bậc phụ huynh của trường có nhận thức sâu sắc, luôn có sự phối hợp với giáo
viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Có sự quan tâm của các cấp các
ngành luôn ủng hộ các hoạt động của nhà trường.
Qua thực hiện vận dụng một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất
lượng giáo dục thông qua chuyên đề: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.” cho trong trường mầm non Thành Tâm, chúng tôi thấy hiệu quả
các hoạt động của nhà trường được tăng lên một cách rõ rệt. Đã tạo được bầu
không khí làm việc sôi nổi trong nhà trường, đội ngũ giáo viên phấn khởi, hăng
say làm việc. Đặc biệt là giáo viên đã có ý thức vươn lên, cùng chung tay chăm
sóc giáo dục trẻ toàn diện. Chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao.
Cụ thể như sau;
+ Bảng khảo sát về cơ sở vật chất trang thiết bị cuối năm học 2017 - 2018
Kết quả
TT
Nội dung
Đạt
Chưa đạt
Đối
Số
Tỷ lệ
Số
Tỷ lệ
tượng
1 - Môi trường trong lớp học
1.1

1.2
2
2.1
2.2
2.3

Số lớp có đủ diện tích phòng
học thoáng mát có hiên chơi
cho trẻ
Số lớp có đủ đồ dùng, đồ
chơi giúp trẻ hứng thú tham
gia hoạt động
Môi trường bên ngoài lớp học
Diện tích sân chơi rộng rãi
thoáng mát có đủ đồ chơi
ngoài trời theo yêu cầu
trường chuẩn quốc gia
Vườn thiên nhiên, vườn cổ tích
cho trẻ hoạt động ngoài trời
Khu vui chơi phát triển vận
động

Lượng

(%)

lượng

Lớp
học

12

100

0

0

Đồ
dùng

10

83,3

2

16.7

Sân
chơi

1

100

0

0

Vườn

2

100

0

0

Khu

1

100

0

0

(%)

18


+ Kết quả khảo sát đánh giá cuối năm: Tổng số trẻ 380 cháu
Tốt
T
T

Nội dung

Đạt yêu
cầu

Khá

Chưa
đạt

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

1

Trẻ có sự hiểu biết cơ
bản mạnh dạn, tự tin
tham gia các hoạt
động.

160

42

160

42

60

16

0

2

Tích cực tham gia các
hoạt động trong vui
chơi, tìm tòi khám
phá, trải nghiệm, thực
hành, sáng tạo.

150

39

155

41

75

20

0

3

Trẻ có khả năng tự
lực,có thói quen tự lấy
cất đồ dùng, đồ chơi

145

38

140

37

95

25

0

150

39

155

41

20

0

4

Trẻ biết tương tác, hỗ
trợ nhau trong các
hoạt động.

75

Tỷ
lệ
(%)

Qua bảng khảo sát chất lượng chuyên đề chất lượng giáo dục được tăng
lên rõ rệt. Điều đó chứng tỏ rằng đối với bất cứ hoạt động nào muốn đạt được
kết quả cao về chất lượng cần phải có những biện pháp tác động.Đối với người
giáo viên mầm non luôn luôn phải tìm tòi, nâng cao trình độ năng lực chuyên
môn của mình để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
3.1. Kết luận:
Vai trò của người cán bộ quản lý, tổ chức và thực hiện tốt chuyên đề
“ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong năm học là
trách nhiệm nặng nề mà đòi hỏi người chỉ đạo luôn luôn năng động, sáng tạo và
đầu tư có hiệu quả. Giúp cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện và được quy
hoạch lại khang trang và có quy mô, có nhiều đồ chơi mang tính hiện đại. Có
nhiều khu vui chơi cho trẻ, như khu phát triển vận động liên hoàn và khu vườn
cổ tích, vườn thiên nhiên. Qua đó tôi rút ra một số bài học đó là:
Cán bộ quản lý cần tạo môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô
với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho
trẻ được chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn
19


bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp
nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô
giáo và bạn bè hơn.
Thường xuyên liên tục tìm tòi những biện pháp tối ưu tạo môi trường lớp
học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, với tinh thần trách nhiệm và nhân cách
nhà giáo, có lòng nhân ái tận tụy yêu nghề, mến trẻ, coi trẻ như chính con em
của mình. Quan hệ giữa cô và trẻ, người lớn với trẻ phải thể hiện tình cảm yêu
thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ, tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ,
tâm tư nguyện vọng của mình.
Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của mình đối với
mọi người, đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh. Mọi cử chỉ, lời nói,
việc làm của cô giáo và người lớn phải luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Mối quan
hệ giữa trẻ với trẻ là quan hệ bạn bè cùng học cùng chơi, đoàn kết, hợp tác, chia
sẻ, đồng cảm, học hỏi lẫn nhau.
Phối kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục Gia đình- Nhà trường - Xã
hội. Cần phải phối kết hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong nhà trường, nâng
cao vai trò trách nhiệm cho đội ngũ cốt cán, vai trò nòng cốt chuyên môn trong
nhà trường;
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Vận dụng linh hoạt,
sáng tạo nội dung “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào
hoạt động hàng ngày của trẻ.
3.2. Một số kiến nghị.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,
tôi mạnh dạn kiến nghị với các cấp một số ý kiến sau:
- Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho trường mầm non để mua sắm trang thiết
bị phục vụ chuyên đề theo hướng hiện đại hóa.
Trên đây là một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chuyên đề xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trong trường mầm non, chắc
chắn không tránh khỏi thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, rất mong nhận được sự
góp ý của Hội đồng khoa học các cấp quản lý và đồng nghiệp để bản thân tôi rút
kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chuyên đề cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ năm
học này và những năm tiếp theo.
Tôi xin chân thành cám ơn!
XÁC NHẬN CỦA PHÓ
HIỆU TRƯỞNG

Thạch Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
Người viết sáng kiến

Nguyễn Thị Hân
20


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×