Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non nga thanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI
TRƯỜNG MẦM NON NGA THANH

Người thực hiện: Mai Thị Huệ
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thanh
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA, NĂM 2018
1


MỤC LỤC
TT


NỘI DUNG

Trang

1

MỤC LỤC

1

2
3
4
5
6

A. MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Đối tượng nghiên cứu
IV. Phương pháp nghiên cứu

1
1
1
2
2

7

V. Những điểm mới của SKKN
8 B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
9 I, Cơ sở lí luận
10 II, Thực trạng của vấn đề.
11 1. Thuận lợi
12 2. Khó khăn
14 3. Kết quả khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường mầm non
Nga Thanh
15IIIII, Các biện pháp
16 1. Xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí.


17 2. Sắp xếp bố trí, tạo điều kiện cho GV học nâng cao nghiệp vụ

2

18
19
20
21
22
23
24

6
7
12
13
14
15
16

25
26

3. Bồi dưỡng chính trị tư tưởng.
4. Bồi dưỡng chuyên môn
5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên
6. Chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên
7. Bồi dưỡng thông qua hội thi DDĐC, viết SKKN.
8. Bồi dưỡng thông qua hội thi trong nhà trường.
9. Bồi dưỡng giáo viên thông qua đổi mới công tác thi đua khen
thưởng
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

27

1. Kết luận

18

28

2. Kiến nghị

19

29

Tài liệu tham khảo

20

2
2
3
3
3
3
4
4
5

18
18

2


A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
(Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Để đáp ứng với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vấn đề
nhân tài, nhân lực là điều hết sức quan trọng đang được Đảng, Nhà nước ta
quan tâm và đã giành nhiều thời gian bàn cãi việc đổi mới căn bản và toàn
diện về công tác giáo dục, về đào tạo chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm
nâng cao chất lượng thế hệ học sinh tương lai.
- Chất lượng chuyên môn đội ngũ sẽ góp phần to lớn đưa lại hiệu quả
cao về chất lượng học sinh giúp cho học sinh phát triển toàn diện chuẩn bị tốt
tâm thế để bước vào lớp một. Chính vì vậy, người giáo viên mầm non được
xem là người đặt nền móng đầu tiên, là yếu tố quyết định và hình thành nhân
cách đầu tiên cho trẻ. Nhiệm vụ của người giáo viên mầm non hết sức nặng
nề, ngoài việc truyền thụ những kiến thức kỹ năng sơ giản ban đầu cho trẻ mà
còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng, uốn nắn và tập cho trẻ những thói quen, kỹ
năng sống. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của cấp học đề ra và đáp ứng
nhu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay thì việc dạy học giữ vai trò chủ đạo
trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Thông qua hoạt
động dạy - học nhận thức về trí tuệ và hành vi của trẻ được phát triển. Điều
này chứng tỏ việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư
phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt dộng giáo dục cho đội ngũ giáo viên mầm
non là hết sức cần thiết.
- Chất lượng đội ngũ nâng cao tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh
an tâm gửi con đến trường. Để có được đội ngũ giáo viên vững vàng về
chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ sư phạm thì người cán bộ quản lý trong
nhà trường cần phải có kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ chi tiết, cụ thể và
phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ những nhận thức trên, bản thân tôi hiểu rõ tầm quan trọng và tính cấp
thiết của việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ
giáo viên. Với sự tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý. Tôi
mạnh dạn chọn đề tài:“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho
đội ngũ giáo viên” tại Trường Mầm non xã Nga Thanh.
II. Mục đích nghiên cứu.
- Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đưa ra một số biện pháp chỉ
đạo bồi dưỡng đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong
trường để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học ở đơn
vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm trong đội ngũ
giáo viên.
1


- Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả giáo
viên, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.
III. Đối tượng nghiên cứu.
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình giáo dục
mầm non.
- Đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
- Tình hình thực tế của nhà trường (Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học..)
VI. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp khảo sát chất lượng đội ngũ.
- Phương pháp thăm lớp dự giờ đánh giá giáo viên.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm.
V. Những điểm mới của Sáng kiến kinh nghiệm.
Biện pháp: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên trong nhà trường mầm non Nga Thanh.
B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
I. Cơ sở lý luận.
Người giáo viên nói chung là người lao động làm một nghề đặc biệt:
Nghề dạy học. Đây là nghề đòi hỏi có văn hóa trong lao động rất cao: Văn
hóa sư phạm, lại đòi hỏi kỹ năng lao động tạo ra hiệu quả đích thực. Sản
phẩm của người thầy khác với sản phẩm của các ngành nghề khác ở chỗ sản
phẩm này tích hợp cả nhân tố tinh thần và vật chất, chính vì đặc thù này mà
sứ mệnh của người giáo viên trong thời đại mới có ý nghĩa cao cả đặc biệt.
Người thầy là bộ phận lao động tinh hoa của đất nước, lao động của họ trực
tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của đất nước, cộng đồng, đi vào trạng
thái phát triển bền vững.
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục, xây
dựng con người mới, đặc biệt đối với bậc học mầm non bởi "Giáo dục mầm
non là cấp học đầu đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng
ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em
Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung
của các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.
Để có được đội ngũ giáo viên "Vừa có đức vừa có tài" là cả một vấn đề
hết sức khó khăn và phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, bởi vì chất
lượng đội ngũ giáo viên trong mỗi nhà trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
trong đó yếu tố ảnh hướng lớn nhất đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ
chính là khả năng sư phạm và lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên. Chính vì
vậy, việc nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ giáo viên không thể xem
2


nhẹ mà cần phải có một kế hoạch và những giải pháp tổ chức đảm bảo tính
bền vững, hiệu quả cao, xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự có nghiệp vụ, tâm
huyết với nghề.
II. Thực trạng đội ngũ giáo vên trường Mầm non NgaThanh:
1, Thuận lợi.
Được phòng giáo dục qua tâm chỉ đạo sâu sát đến các hoạt động cuả nhà
trường Đội ngũ giáo viên nhà trường trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết
với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, hoàn
thành mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân.
- Cơ sở vật chất trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong
giai đoạn hiện nay như: Ti vi, Đầu kỹ thuật số, Máy chiếu, các đồ dùng đồ
chơi phục vụ cho các hoạt động của nhà trường đảm bảo theo Quyết định
02/BGD – ĐT về quy định danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu trong trường
mầm non.
2, Khó khăn:
Trường mầm non Nga Thanh thuộc xã nghèo chưa có điều kiện để xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Một số giáo viên tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng thiếu sự linh hoạt
trong việc tiếp thu những kiến thức mới do đã quen thuộc kiến thức cũ.
Do hoàn cảnh một số giáo viên có con nhỏ, chưa khắc phục được khó
khăn nên việc thích ứng với chương trình mới còn chậm chạp, việc tham gia
học nâng bằng còn hạn chế, chưa đồng bộ. Một số giáo viên chưa nhận thức
đầy đủ về phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm”, nội dung chương trình chưa
có sự gắn kết đồng bộ. Các môn học còn độc lập, tách rời, mang nặng cung
cấp kiến thức, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, chưa
biết tạo môi trường cho trẻ tham quan khám phá mọi lúc mọi nơi.
Một số giáo viên còn lúng túng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
Từ thực trạng trên tôi luôn trăn trở để tìm ra biện pháp chỉ đạo hữu hiệu
nhất để nâng cao được chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Tôi đã
tiến hành khảo sát:

3, Kết quả khảo sát đầu năm.
Tổng
STT
số
CBGV

Trình độ sư phạm Trình độ chuyên môn
Đại Cao Trung
Tốt Khá TB Yếu
học đẳng cấp
12
0
6
6
7
5

Chuẩn nghề nghiệp
Xuất
Khá TB Yếu
sắc
5
7
6

1
18
Tỉ
100
66
0
34
34
39
27
28
lệ%
III. Các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ.

36

36

3


1, Xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí.
Trong sự nghiệp giáo dục Lê nin đã nói: “Sự nhất trí trong một tâp thể sư
phạm là yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Vì vậy muốn
xây dựng tập thể đoàn kết, thì mỗi đồng chí trong BGH nhà trường phải là
trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, giải tỏa những mâu thuẫn
vướng mắc. Phối hợp với tổ công đoàn, tổ nữ công làm tốt công tác giáo dục
tư tưởng, xây dựng nhà trường thực sự là tổ ấm, trao đổi giúp đỡ nhau trong
công tác, trong chuyên môn và trong đời sống để từ đó tình cảm yêu thương
gắn bó giúp cho giáo viên yên tâm công tác. Để làm được điều này, bản thân
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng
chia sẻ giúp đỡ mọi khó khăn vướng mắc của giáo viên trong chuyên môn
cũng như trong đời sống hàng ngày. Biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện
vọng, hoàn cảnh của từng đồng chí. Tham mưu với hiệu trưởng nhà trường
quan tâm tạo điều kiện sắp xếp bố trí và động viên kịp thời những đồng chí có
hoàn cảnh khó khăn, hay những đ/c giáo viên trẻ còn ít kinh nghiệm như: Huy
động trẻ đến lớp, phân nhóm lớp, phân cháu theo độ tuổi …để các đồng chí tự
tin tham gia hoạt động tập thể. Thực hiện công bằng trong công tác thi đua,
khen thưởng, khen đúng người, thưởng đúng đối tượng, công khai minh bạch
các kế hoạch các tiêu chí thi đua, để không có sự thiên vị hay bè phái mất
đoàn kết. Nêu cao tinh thần tự phê của mỗi đồng chí phát huy quyền dân chủ
trong tập thể. Mọi người đều được tham gia xây dựng tập thể xây dựng nhà
trường một cách thoải mái. Thường xuyên quan tâm tìm hiểu cụ thể cuộc sống
hàng ngày của từng đồng chí để có sự động viên chia sẻ, giúp đỡ kịp thời khi
gia đình giáo viên có khó khăn vướng mắc, ốm đau, hiếu hỉ ….Vì vậy mà
trong tập thể CBGV trong nhà trường tôi luôn luôn đoàn kết thân thiện, tôn
trọng nhau, cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

(Hình ảnh tập thể CBGV nhà trường ngày 20/11)
4


2: Sắp xếp, bố trí tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao nghiệp vụ
cho đội ngũ giáo viên.
Từ xưa đến nay, làm bất cứ việc gì con người ta cũng chú ý vào 3 yếu tố
cực kỳ quan trọng: Thiên thời, địa lợi, và đặc biệt nhân hòa. Đúng vậy, con
người là trung tâm của vũ trụ, thành công hay thất bại đều do con người. Con
người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội vì thế con người có đầy đủ
những mặt xấu, hay tốt, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách
tích cực và hạn chế mặt tiêu cực muốn làm điều đó việc đầu tiên ta phải hiểu
được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên, nếu
chúng ta làm tốt việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc quản lý và
phân công nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.
Chính vì lẽ đó, tôi phải hiểu được từng con người, phân loại giáo viên
nào giỏi, khá, trung bình, đủ bản lĩnh đương đầu với những khó khăn vất vả
mà không ai thường xuyên giúp đỡ, vì vậy chính những giáo viên phải nổ lực
cố gắng hết sức mình, phải luôn trao đổi kiến thức, học tập để đổi mới toàn
diện từ phương pháp dạy học, khi lên lớp đến những công việc liên quan
khác... Chính sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẽ khiến mỗi
người tự mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẫm hoặc tị nạnh
cho ai. Từ đó phát huy được tinh thần tự lực, phát triển những mặt mạnh, hạn
chế mặt yếu để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ đáp ứng tốt công việc
của từng đồng chí.
Đối với những giáo viên giỏi và trung bình chúng tôi phân công đứng
lớp kèm nhau trong 1 lớp (đối với những lớp có biên chế 2 GV/lớp), 2 giáo
viên cùng làm một công việc, cùng hoàn thành một nhiệm vụ nghe ra có vẻ dễ
dàng hơn một người nhưng hoàn toàn không hẳn thế. Nếu hai người trái
ngược bản tính, không có tinh thần trách nhiệm chung, không bù đắp cho
nhau những khuyết điểm thì sẽ đi ngược lại những điều mong muốn, công
việc sẽ thất bại hoàn toàn. Do đó, phân công 2 giáo viên đứng một lớp là việc
ban giám hiệu nhà trường chúng tôi phải cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng, làm sao
để họ hòa hợp được với nhau, mỗi người bổ sung vào chỗ khuyết điểm cho
nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người xưa nói: “Gần mực thì đen”, “Gần
đèn thì sáng” tôi hy vọng với sự ảnh hưởng của một giáo viên giỏi bên cạnh
thì những giáo viên yếu sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích cần thiết. Thật vậy,
những giáo viên yếu không chỉ noi gương mà còn tiến bộ rõ rệt về mọi mặt,
đứng trước những con người giỏi ai cũng nhìn lại mình để suy xét, để xem lại
bản thân mình được, mất những gì. Từ đó mà cố gắng học tập noi gương
người bên cạnh để phấn đấu vươn lên. Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả
năng của từng giáo viên để bố trí lớp, chúng tôi còn chú ý phân công, công
5


việc hợp lý, mỗi người với những đặc điểm khác nhau sẽ phù hợp với từng
công việc khác nhau.
Ví dụ: Giáo viên có năng khiếu âm nhạc thì bố trí phụ trách nghiên cứu
về hoạt động Giáo dục âm nhạc và tổ chức các phong trào văn thể mỹ cho các
khối như: (Cô Nguyễn Thị Thu phụ trách khối Lớn, Cô Hoàng Thị Hạnh phụ
trách khối Nhỡ). Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông
tin phân công chuyên tìm hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc
soạn giáo án điện tử để tập huấn lại cho các giáo viên trường như: (Cô giáo
Mai Thị Hiên cô giáo Nguyễn Thị Liên ). Sắp sếp xen kẽ những đồng chí
đang tham gia học nâng bằng vào ngày thứ bảy chủ nhật tại trường Đại học
Hồng Đức với những đ/c đã học để các đ/c được học hỏi trao đỏi kinh nghiệm
để đạt kết quả cao nhất.
Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát
huy tối đa, mặt tiêu cực hạn chế tối thiểu đồng thời cũng phải biết tổ chức
phân công theo từng nhóm tùy từng nhiệm vụ tạo cho giáo viên có tinh thần
tập thể, làm việc theo nhóm. Đây là một biện pháp quan trọng dẫn dắt đến
nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
trong nhà trường.
3. Về bồi dưỡng chính trị tư tưởng.
Chính trị tư tưởng có vai trò rất lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo
con người mới nhưng để là một giáo viên giỏi trước hết người giáo viên đó
phải có đủ đức và tài như theo lời nói của Bác Hồ. Người giáo viên phải thật
sự gương mẫu để trẻ noi theo. Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho
các cán bộ giáo viên được tham gia học tập lớp bồi dưỡng chính trị hè, lên kế
hoạch tham gia các phong trào hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm như:
20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 30/4, 19/5….
Nhà trường luôn có kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ giáo viên nhân
viên thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào do Đảng, Nhà Nước
và ngành phát động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh, Cuộc vận động 2 không, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm
gương tự học và sáng tạo; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực, phong trào xanh – sạch- đẹp…Và hàng tháng đều có sự kiểm
tra, đánh giá quá trình thực hiện của từng cá nhân từ phía Ban chỉ đạo của nhà
trường.
Ví dụ: Trong buổi họp hội đồng định kỳ hàng tháng nhà trường luôn tổ
chức học tập, triển khai đầy đủ mọi thông tư, chỉ thị, nghị quyết, quyết định
của ngành và cấp trên. Triển khai các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo
viên mầm non. Sưu tầm những câu chuyện về Bác Hồ, đọc một số mẫu
6


chuyện về Bác trong các buổi họp để thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức
chính trị cho CBGVNV. Nhà trường còn tổ chức cho tập thể giáo viên đăng
ký việc làm về “Học tập và làm theo tấm gương đaọ đức phong cách Hồ Chí
Minh”, giúp đở trẻ trong học tập…và sẽ được đánh giá kết quả vào cuối mỗi
học kỳ và cuối năm học. Nhà trường tổ chức xét thi đua dựa theo các yêu cầu
của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và lĩnh vực phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống là một trong những lĩnh vực quan trọng để xét thi đua và bồi
dưỡng kết nạp Đảng viên mới. Hay vào những ngày hội ngày lễ như ngày
20/10, 8/3 chuyên môn phối hợp cùng với nhà trường tổ chức hội thi: Hái hoa
kiến thức về các chỉ thị nghị quyết, về kiến thức pháp luật. Qua đó các giáo
viên nắm được những kiến thức về các chỉ thị nghị quyết, các kiến thức về
pháp luật để từ đó thực hiện đạt hiệu quả.
Hơn nữa BGH chúng tôi luôn xác định lực lượng Đảng luôn là lực lượng
nòng cốt, luôn đi đầu trong mọi hoạt động cũng như các phong trào của nhà
trường. Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống giúp
cho giáo viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về
công tác giáo dục. Kết quả trong năm học đã bình xét được 1 đoàn viên xuất
sắc giới thiệu đi học lớp đối tượng Đảng, 1 đ/c đang là đảng viên dự bị. 1
đồng chí đã được chuyển Đảng chính thức1 đồng chí đã được kết nạp vào
Đảng Cộng sản Việt Nam nâng số Đảng viên của chi bộ lên 15 đ/c nâng số
Đảng viên của chi bộ lên 15 đ/c
4: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường trong năm
học. Nhà trường đã xác định các nội dung, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.
Từng nội dung được cụ thể hóa và phân định theo học kỳ, tháng, những nội
dung nào thuộc nhiệm vụ của Ban giám hiệu, nội dung nào thuộc tổ chuyên
môn và của cá nhân,
Đội ngũ giáo viên là người tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức,
tiếp thu của trẻ, nhưng thực tế ở trường tôi đội ngũ giáo viên có trình độ
chuyên môn không đồng đều (người thì nhiều năm công tác nên có tay nghề
vững hơn nhưng việc tiếp thu chương trình giáo dục mầm non mới bây giờ rất
hạn chế, còn giáo viên mới ra trường thì kinh nghiệm còn ít).
Đó là trách nhiệm của người quản lý. Ý thức được điều này tôi đã tổ
chức cho giáo viên học bằng cách:
a. Đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn:
Tổ chuyên môn là một trong những nhân tố quan trọng giúp giáo viên
trong tổ nâng cao nhận thức về chuyên môn. Vào đầu năm học, hiệu trưởng
căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất của các giáo
7


viên mà có thể bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó cho các tổ. Hoạt động của tổ
chuyên môn là kiểm tra hồ sơ sổ sách, trình ký giáo án, dự giờ, kiểm tra các
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở các lớp. Dưới sự chỉ đạo sát sao và hướng
dẫn nhiệt tình của tôi, các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch năm, tháng,
tuần phù hợp với thực tế của nhà trường, địa phương và đáp ứng được nhu
cầu giáo dục. Tổ chuyên môn sinh hoạt 2lần/ tháng. Nội dung sinh hoạt
chuyên môn là trao đổi về nội dung, phương pháp soạn giảng, tổ chức thao
giảng, chuyên đề, hướng dẫn giáo viên cách làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề,
nêu những ưu khuyết điểm về chuyên môn của tổ.
Ví dụ: Mỗi tháng tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần:
Lần 1: Họp vào tuần 1của tháng: Là xây dựng kế hoạch hoạt động trong
tháng triển khai đến từng đ/c trong tổ, mỗi đồng chí giáo viên trong tổ tiếp thu
và đưa ra những biện pháp xây dựng nhằm phát huy cao tinh thần dân chủ của
mình nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.
Lần 2: Họp vào tuần 4 của tháng: Tổ họp đánh giá lại kết quả thực hiện
nhiệm vụ của từng đồng chí trong tổ. Sau đó rút ra kinh nghiệm những mặt
làm được và những mặt chưa làm được và nguyên nhân tại sao, cách khắc
phục các nguyên nhân đó như thế nào? để mỗi thành viên tự đưa ra những giải
pháp để tiếp tục thực hiện trong tháng tiếp theo. Ngoài ra các đ/c còn cập nhật
thong tin qua mạng internet…. Cứ như thế trong năm học giáo viên đã hình
thành cho mình một kỹ năng thực hiện chuyên môn theo tinh thần tự chủ của
mỗi đồng chí. Ứng dụng vào trong việc thực hiện công tác chăm sóc giáo dục
trẻ đạt hiệu quả cao.

(Hình ảnh sinh hoạt tổ chuyên môn).
8


b. Bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề, thao giảng,
tham quan học tập:
Tổ chức chuyên đề là một hình thức rất có bổ ích đối với giáo viên. Giáo
viên được trực tiếp tham gia học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ. Mà những giáo viên thực hiện chuyên đề là những giáo viên
cốt cán, có tay nghề, năng lực cao. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã căn cứ
vào chỉ đạo của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chuyên đề như :
chuyên đề giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề: “ Đạo đức của giáo
viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với phụ huynh”,Chuyên đề : Thông tư
28 của Bộ giáo dục ra ngày 30/12/2016,… Từ đó nhà trường chọn những
giáo viên cốt cán để tổ chức chuyên đề. Nhà trường đầu tư về mua sắm đồ
dùng, trang thiết bị , xây dựng môi trường giáo dục phục vụ các chuyên đề,
chỉnh sữa giáo án mẫu để tiết dạy hoàn thiện hơn. Đầu năm nhà trường tổ
chức chuyên đề giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm “Khám phá điều kỳ diệu của
nước ”. Giáo viên tổ chức hoạt động giờ dạy và tổ chức cho trẻ thực hành
đong, đo, chơi với cát nước, cho tập thể giáo viên tham dự. Thông qua đó thấy
rõ những ưu điểm của tiết dạy, ban giám hiệu xem xét, góp ý và chỉnh sửa
thành tiết dạy chuyên đề cho tập thể giáo viên thực hiện. Khiếm khuyết giáo
viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình. Ngoài việc tổ chức chuyên đề,
ban giám hiệu đề ra kế hoạch cho tổ mỗi tháng tổ chức chuyên đề tại tổ.
Trước đây mỗi khi thao giảng thường chỉ định một giáo viên khá hoặc
giáo viên lớp điểm dạy cho cả tổ cùng dự, sau khi dự giờ mức độ tiếp thu của
mỗi giáo viên chưa rõ, một số giáo viên đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc
ghi chép không đầy đủ nên kết quả qua buổi thao giảng không cao. Ban giám
hiệu đã cải tiến lại cách tổ chức như sau: Mỗi khi thao giảng mỗi hoạt động
nào đó từng giáo viên ai cũng tổ chức hoạt động và được góp ý giáo viên nào
chưa mạnh dạn thì được góp ý giúp đỡ để lần sau dạy tiếp cho đến khi có hoạt
động đạt yêu cầu cao hơn. Với biện pháp này giúp giáo viên học tập lẫn nhau
rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo
dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến cùng rút kinh nghiệm.
Ví dụ: Tháng 9 sẽ tổ chức thao giảng khối nhà trẻ thì yêu cầu các đồng
chí trong tổ nhà trẻ phải chỉ đạo giáo viên trong tổ chuẩn bị các giáo án và các
phương tiện đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các hoạt động của mình và tiến
hành tổ chức các hoạt dộng. 100% các đồng chí tổ mẫu giáo đến dự và rút
kinh nghiệm góp ý kiến cho bạn để rút kinh nghiệm cho bản thân mỗi đồng
chí.
Tháng 10 lại thao giảng khối mẫu giáo thì các đồng chí trong tổ mẫu
giáo cũng tiến hành như ở tổ nhà trẻ. Sau khi thao giảng xong nhà trường sẽ
tổ chức họp toàn nhà trường và đánh giá từng giáo viên trong mỗi tổ về những
9


mặt mạnh và hạn chế tồn tại để áp dụng vào thực hiện ở từng nhóm lớp mỗi
đồng chí.
Khi thực hiện những hình thức này sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi
kinh nghiệm về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp
để rút ra những tồn tại cần khắc phục, học hỏi những cái hay, cái tốt chúng tôi
thực sự thấy hiệu quả với những buổi thao giảng và các buổi hội thảo chuyên
đề, sau mỗi hoạt động là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy
mà cho tất cả thành viên trong hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc,
chính xác, chân thành và đầy tinh thần xây dựng.
Ngoài việc tổ chức chuyên đề, thao giảng tôi còn tham mưu với hiệu trưởng
nhà trường tổ chức cho giáo viên đi thăm quan các trường bạn. Tạo cơ hội cho
giáo viên có cơ hội trao đổi, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong mọi hoạt động để
nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.
Ví dụ: Tổ chức cho giáo viên thăm quan các trường điểm trong huyện có
kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường đẹp, trang trí lớp đẹp và có
nhiều đồ dùng đồ chơi đẹp …Hay trường trong tỉnh như trường mầm non Tân
Sơn, trường MN Nam Ngạn….thì mỗi đ/c có 1 sổ tây ghi chép, một máy ảnh
chụp, quay …
Sau khi thăm quan, học hỏi trường bạn về, nhà trường sẽ tổ chức cho
giáo viên được trao đổi với nhau về những kinh nghiệm hay những bài học bổ
ích gì? Để mọi người thảo luận và thống nhất áp dụng vào thực hiện tại nhóm,
lớp của mình. Từ đó tôi thấy được sự, mạnh dạn, tự tin, năng động sáng tạo
của đội ngũ đã được cải thiện và nâng cao hơn.

Hình ảnh hội thảo chuyên đề.
c) Bồi dưỡng qua phong trào thi đua:
Có thể nói, bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội
thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin
10


khi lên lớp. Để đạt được thành tích cao đòi hỏi mỗi giáo viên phải tự trao dồi
Kiến thức cho bản thân, năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp nghệ thuật
thu hút trẻ vào hoạt động, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng
nghiệp, bạn bè … Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được
nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho phong trào thi
đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến đa số phụ
huynh; Trong các phong trào thi đua nhà trường luôn xác định rõ mục tiêu,
luôn thể hiện tốt tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng và dân
chủ trong các Hội thi. Trong năm trường đã tổ chức các hội thi: Xây dựng môi
trường giáo dục Lây trẻ làm trung tâm ở nhóm lớp, hội thi Đồ dùng đồ chơi
sáng tao, thi thiết kế giáo án điện tử, thi giáo viên giỏi chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam, đều đạt kết quả tốt…
Để các hội thi thành công và có kết quả tốt, BGH chỉ đạo chuyên môn
xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, thông báo với toàn chị em để họ
nắm được nội dung, thời gian thi.
Ví dụ: Tháng 10 : Thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo
- Tháng 11: Thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam.
- Tháng 1: Xây dựng môi trường giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm.
- Tháng 2: Thi Cháu: “Hội khỏe bé mầm non”…
Sau đó xây dựng kế hoạchcho từng hội thi. Có quy chế hội thi, thể lệ hội
thi, cơ cấu giải thưởng cụ thể và gửi đến tổ trưởng các tổ và tổ tiến hành họp
thông báo cho từng tổ viên được tiếp thu thực hiện.
Nhà trường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi hội thi: đánh giá
đúng, thực chất những mặt ưu điểm và hạn chế tồn tại, chỉ ra những đ/c đã
thực hiện tích cực hiệu quả và những đ/c chưa thực hiện có hiệu quả. Trao
giải, khen thưởng động viên kịp thời những đồng chí có thành tích xuất sắc.
Để mỗi giáo viên hứng thú phấn khởi phát huy thành tích đạt được và khắc
phục được những tồn tại hạn chế.
Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường như vậy có tác dụng thúc đẩy
sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện
khẳng định mình trước tập thể. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên phần nào
cũng đã động viên tinh thần của chị em, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
trong nhà trường được phát triển rõ rệt.
d) Công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong nhà trường:
Như chúng ta đã biết một điều vô cùng quan trọng cần thiết hơn phải làm
trước mắt cho giáo viên, đó là giảm tải sức lao động cho giáo viên, có thế giáo
11


viên mới có hứng thú và có thời gian đến với công nghệ thông tin. Và công
nghệ thông tin là phương tiện giúp cho giáo viên học hỏi, nâng cao trình độ
hiểu biết, chứ không chỉ đơn thuần chỉ soạn những giáo án điện tử để dạy cho
trẻ.
Chính vì lẽ đó hằng năm nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, phổ biến
cho giáo viên toàn trường đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác quản lý và dạy học. Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tập huấn
cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường bồi dưỡng và bổ sung về kĩ
năng vi tính, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học ở mỗi người bởi kiến
thức công nghệ thông tin là vô tận, Chính quyền và Công đoàn đã phối hợp
tạo điều kiện hổ trợ kinh phí cho đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng ứng dụng
công nghệ thông tin ngoài giờ. Qua đó tổ chức thi đua dạy và soạn giáo án
điện tử ở tất cả các khối lớp, mỗi giáo viên xây dựng cho mình một thư viện
bài giảng điện tử và tư liệu dạy học nhằm trao đổi thông tin lẫn nhau, đối với
trường lưu trữ kho tư liệu dùng chung và thiết lập cây thư mục khoa học dễ
dàng truy tìm.
Chỉ đạo và động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy bằng giáo án điện
tử, được Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn các tổ, các bạn đồng nghiệp
trong toàn trường dự giờ, rút kinh nghiệm.

Hình ảnh Giáo viên ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động
Áp dụng theo chuyên đề giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường
đã triển khai cho giáo viên tổ chức cho trẻ ở khối các lớp mẫu giáo làm quen
với máy vi tính thông qua các phần mềm phát triển trí tuệ: trong các hoạt
động học như bấm chuột chơi trò chơi với số, hình ảnh, con vật, cây cối.. hay
12


chơi với chữ cái, tìm chữ cái đã học, chọn đúng chữ…, sử dụng phần mềm
Kidsmart, HappyKids nhằm hình thành cho trẻ thói quen và kĩ năng sử dụng
máy tính đơn giản, phát huy tính tích cực, tự tin của trẻ, cũng như tạo điều
kiện cho hoạt động tương tác giữa trẻ và cô trong giờ học bằng giáo án điện
tử.
5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên.
Công tác kiểm tra để đánh giá giáo viên là việc làm không thể thiếu được
của người cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy việc kiểm tra đánh giá giáo viên
phải được thực hiện thường xuyên liên tục, tổ chức kiểm tra bằng nhiều hình
thức như: Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ, kiểm tra
đột xuât và kiểm tra có báo trước… .BGH đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho
việc kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên theo từng tháng, từng học kỳ và cả
năm học. trong năm học nhà trường đã kiểm tra toàn diện được 14đồng chí
giáo viên. Kết quả 10 giáo viên xếp loại tốt, 4 giáo viên xếp loại khá. Hàng
tháng BGH đẫ tổ chức dự giờ có báo trước và dự giờ đột xuất. Đến nay dự
được 151 giờ. xếp loại Tốt 94 giờ đạt 62%, khá 50,giờ đạt 33%, TBình 3 giờ
chiếm 5%. So với đầu năm thì đã có sự phát triển mạnh. Đó là do sự kiểm tra
thường xuyên và đánh giá rút kinh nghiệm bổ sung kịp thời nên các đồng chí
đã phấn đấu tự tin thực hiện có hiệu quả.
6. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ:
Bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ trên các mặt cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất
nghề nghiệp, một điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu sát, đó
chính là đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên là yếu tố cần thiết
đây là một trong những vấn đề mà ngành học mầm non nói chung và trường
Mầm non Nga Thanh nói riêng, để chị em yên tâm công tác, ngoài công tác
thực hiện chuyên môn, nhà trường thường xuyên phối hợp với công đoàn
quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần với đội ngũ giáo viên. Tổ chức hội
thi, tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ trong các ngày lễ 20/10 và
ngày 8/3, tổ chức đi tham quan dã ngoại, với nội dung phong phú, thể hiện
bầu không khí đầm ấm, vui vẻ yêu thương, đoàn kết rất cao trong nhà trường,
chị em đã thể hiện được tài năng nấu ăn cũng như tài năng ca hát, đọc, ngâm
thơ một cách tự tin hồn nhiên vui vẻ.
Mỗi khi có đồng chí nào bị ốm, hay trong gia đình có gặp phải chuyện
buồn thì tập thể lại quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời. Qua việc tổ chức
như thế đã được 100% chị em hưởng ứng và thực hiện tốt, phụ huynh quan
tâm tặng quà, địa phương nhiệt tình ủng hộ.

13


- Chế độ chính sách đối với giáo viên: Muốn giáo viên thực sự tâm
huyết, tự giác tu dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn thì việc chăm lo đời
sống cho giáo viên rất quan trọng. Việc tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên có
hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn về kinh tế. Xoa dịu nỗi vất vả, căng thẳng, mệt
nhọc, tổ chức tốt các ngày lễ để tạo niềm vui, tinh thần cho giáo viên. Thành
lập hội khuyến học trong nhà trường để có quà tặng cho các cháu đạt thành
tích cao trong học tập kể cả con em giáo viên trong nhà trường. Hàng năm tổ
chức trao tặng vào dịp tổng kết năm học. khen thưởng kịp thời. Nhà trường
luôn giải quyết chế độ lương, phụ cấp kịp thời, công khai đầy đủ; không để
giáo viên nghi ngờ thắc mắc, đây là nguyên nhân xây dựng mối đoàn kết
trong nhà trường. viên an tâm công tác, nhiệt tình bám trường, bám lớp, hoàn
thành tốt công tác do cấp trên giao và nâng cao chất lượng giảng dạy ở nhà
trường.

Hình ảnh giáo viên trong hội thi nấu ăn và thăm quan du lịch
7. Bồi dưỡng qua thi làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh
nghiệm.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục đặc biệt là thực
hiện chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giúp giáo viên có thêm kinh
nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú và đa dạng
đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên được trải nghiệm và có nhiều cố gắng
trong công tác giáo dục:
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức phát động phong trào làm
đồ dùng dạy học, đồ chơi chấm điểm theo các chủ đề, chào mừng các ngày
hội, ngày lễ trong năm như ngày 20/10, 20/11, ngày 8/3. Nhằm nâng cao kỹ
14


năng tự tạo, sáng tạo của giáo viên trong việc làm và sử dụng đồ dùng đồ dạy
học và đồ chơi trong thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trong nhà
trường. Các đồng chí đã hưởng ứng nhiệt tình. Từ các nguyên vật liệu sẵn có
ở địa phương, các vật liệu phế thải, các vật liệu từ thiên nhiên như cói, lõi, áo
ngô, lá cây … các đ/c đã tạo ra được nhiều bộ đồ dùng, đồ chơi và đem đến
những bộ đồ chơi đẹp, hấp dẫn có hiệu quả sử dụng cao. Các đồng chí đã ứng
dụng trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm có hiệu quả nâng
cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Hình ảnh hội thi đồ dùng đồ chơi.
Tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm, thành lập hội đồng khoa học
chấm và xếp loại chính xác, khách quan. Lựa chọn những kinh nghiệm hay để
chia sẻ, đưa vào áp dụng trong thực tiễn những biện pháp, những kinh nghiệm
trong sáng kiến đã được công nhận.
Đánh giá xếp loại đồ dùng, sáng kiến kinh nghiệm phải thật công bằng,
khách quan.
Mỗi sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng được xếp giải cao thì nhà trường lại
tuyên truyền, giới thiệu để tất cả cán bộ giáo viên có thể biết đến và có thể
tham khảo, áp dụng vào thực tiễn. Qua việc tổ chức phát động thi làm đồ
dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm đã phát huy được nội lực, sức
mạnh của đội ngũ giáo viên nhà trường và thực sự trở thành nguồn động viên
lớn đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong trường Mầm non Nga Thanh.
8. Bồi dưỡng thông qua hội thi trong nhà trường.
Để khẳng định kết quả chăm sóc giáo dục của giáo viên và học sinh
trong năm học. Nhà trường tổ chức các hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi
đua khá mạnh, trong công tác quản lý người cán bộ quản lý phải biết tạo yếu
15


tố hạt nhân làm nòng cốt phong trào. Qua các hội thi giáo viên sẽ rút được
nhiều kinh nghiệm và từ đó trưởng thành trong chuyên môn.
* Hội thi giáo viên giỏi:
Tổ chức hôi thi giáo viên giỏi cấp trường thúc đẩy công tác chuyên môn
khá mạnh vì thông qua hội thi này giáo viên đầu tư nghiên cứu, ôn tập thêm
về kiến thức và đầu tư thêm chiều sâu về bài soạn, đồ dùng dạy học, phương
pháp lên lớp, và qua hội thi giáo viên trong toàn trường được học tập phương
pháp lên lớp của đồng nghiệp. Giúp cho các đ/c giáo viên mạnh dạn, tự tin
tham gia hội thi. Cấp trường đạt 14 đ/c /14 đ/c = 100%.
* Hội thi đối với học sinh:
Nhà trường tổ chức hội thi “ Hội khỏe bé mầm non”. Công khai kết quả
học tập của con em trước phụ huynh. Thông qua hội thi của học sinh, giáo
viên được học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp để từ đó đưa ra biện
pháp sáng tạo hướng dẫn, bồi dưỡng cho học sinh nâng cao được nghiệp vụ
chuyên môn.

HỘI THI
HỘI KHỎE BÉ MẦM
NON
NĂM HỌC: 2017 - 2018

Hình ảnh hội thi: “Hội khỏe bé mầm non”.
Sau các hội thi cấp trường tôi đã tổng kết lại kết quả đạt được, đánh giá
được những mặt mạnh, mặt tồn tại để tập thể nhà trường đúc rút kinh nghiệm
thực hiện.
9. Bồi dưỡng giáo viên thông qua đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen
thưởng là một bộ phận, một nội dung không thể thiếu trong công tác quản lý
trường học. Chú trọng và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng không những
16


phát huy được sức mạnh to lớn của tình đoàn kết, thắt chặt hơn mối quan hệ
trong công việc giữa cán bộ với giáo viên, nhân viên; giữa đội ngũ viên chức
với học sinh mà còn tạo sự đồng bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc,
là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển đi lên mọi mặt trong nhà trường.
Để các danh hiệu thi đua thực sự xứng đáng là sự tôn vinh của nhà trường, xã
hội đối với từng giáo viên, tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong công
tác dạy học cũng như trong công tác quản lý giáo dục.
Trước đây việc đăng ký thi đua của từng cá nhân, tập thể chưa gắn sát
với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng viên chức vì thế khi bình xét thi
đua chưa đưa ra được con số thực tế để so sánh chất lượng đầu năm đăng ký
với chất lượng cuối năm đạt được dẫn đến việc bình xét thi đua còn qua loa
chiếu lệ, tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong xét thi đua chưa cao, chưa
gắn kết quả công việc của mỗi cá nhân vào việc xem xét đánh giá. Vì vậy chất
lượng các hoạt động giảng dạy của giáo viên và chất lượng giáo dục trường
học không được đánh giá đúng mức; một số viên chức không chịu học hỏi
tiếp cận thông tin mới để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành dẫn đến
chất lượng đội ngũ chưa cao.
Vì vậy trong năm học 2017-2018 tôi đã tham mưu với nhà trường đổi
mới công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực và tinh thần thi đua cho
giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen
thưởng của nhà trường đã phát động đăng ký thi đua cho mỗi giáo viên, mở
rộng hình thức thi đua, việc phát động ký kết, giao ước thi đua, mô hình thi
đua theo “tổ”, “cá nhân” cụ thể là một minh chứng của việc đổi mới và đem
lại hiệu quả cao. Xây dựng quy chế, hình thức, nội dung, định mức thi đua,
khen thưởng.
Ví dụ: Đầu năm phát động cho giáo viên toàn trường đăng ký thi đua để phấn
đấu cho cả năm học. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hàng tháng
nhà trường đánh giá hoạt động trong tháng những giáo viên được xếp loại A
thì nhà trường sẽ thưởng trực tiếp để khuyến khích tinh thần làm việc của giáo
viên trong tháng tiếp theo, hay sau khi phát động phong trào thi đua chào
mừng các ngày hội ngày lễ như ngày 20/10/ngày 8/3, ngày 20/11, viết sáng
kiến kinh nghiệm…là nhà trường “thưởng nóng” cho những giáo viên tiêu
biểu trong phong trào: có sáng kiến kinh nghiệm hay áp dụng vào công tác
giáo dục đạt hiệu quả, hay trong các đợt dự giờ thao giảng, hội thi giáo viên
giỏi cấp trường thưởng cho những giáo viên có giờ dạy giỏi, có đồ dùng đẹp,
sử dụng đồ dùng khoa học …Thưởng đúng người đúng việc, đúng thành tích.
Vì vậy mỗi giáo viên đều thấy công sức bỏ ra của mình bỏ ra được đền đáp
xứng đáng. Từ đó các giáo viên chưa được khen tự giác học tập để nâng cao
kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho bản thân để đáp ứng với yêu cầu giáo dục
17


và mặt khác luôn cố gắng để được khen thưởng như bạn đồng nghiệp của
mình.
Qua áp dụng biện pháp này tôi thấy được sự thi đua tích cực của mỗi đồng
chí giáo viên mỗi ngày ”người người thi đua” mọi cá nhân và tập thể hăng hái
thi đua vươn lên tự học tự nghiên cứu trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp
vụ để thể hiện bản thân trong việc tổ chức hoạt động giáo dục đạt hiệu quả
chất lượng cao.
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
a. Đối với hoạt động giáo dục.
Qua một năm nghiên cứu và ứng dụng thực hiện các biện pháp bỗi
dưỡng cho đội ngũ giáo viên đã có hiệu quả chất lượng đội ngũ đã nâng cao,
trình độ giáo viên tương đối đồng đều, nghiệp vụ sư phạm được cải thiện và
giáo viên đẫ tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Kết quả đã đạt được như sau:

STT
1
2
Tỉ
lệ%

Tổng số
Trình độ chuyên
Trình độ sư phạm
Chuẩn nghề nghiệp
CBGV
môn
Đại Cao Trung
18
Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu
học đẳng cấp
18
14
4
10 6
2
0
9
6
2
0
100%

88

12

58

36

6

52

36

12

b. Đối với bản thân.
Bản thân đã rút ra được kinh nghiệm trong việc sắp xếp, bồi dưỡng đội
ngũ giáo viên để tham mưu với hiệu trưởng nhà trường thực hiện tốt các
nhiệm vụ năm học của nhà trường đề ra.
c. Đối với đồng nghiệp.
Được áp dụng vào thực tế giảng dạy trong nhà trường và đạt hiệu quả cao.
d. Đối với nhà trường.
Có được đội ngũ giáo viên đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
theo quyết điịnh 02. Được phòng giáo dục đánh giá cao trong năm học.
18


C. KÊT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những
giải pháp đưa chất lượng giáo dục trong nhà trường nâng lên rỏ rệt. Vì đội
ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà mỗi địa phương,
mỗi đơn vị có những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên khác
nhau. Những biện pháp đã thực hiện trên chỉ là một trong nhiều biện pháp
khác và mỗi biện pháp đều có những ưu và khuyết điểm riêng.
Người quản lý biết kết hợp hài hòa các biện pháp bồi dưỡng giữa
chuyên môn và nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên. Phải xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương và
đơn vị.Tạo điều kiện cho tập thể giáo viên được tham gia học tập, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, nâng cao nhận thức bản thân.Tổ
chức cho giáo viên tham gia các phong trào thi đua, hướng dẫn làm nhiều đồ
dùng đồ chơi phong phú để nâng cao tinh thần phấn khởi hoàn thành nhiệm
vụ trong công tác. Có sự kiểm tra, đánh giá chính xác để tạo niềm tin đối với
tập thể.Tổ chức nhiều hoạt động giúp giáo viên nâng cao tay nghề: dự giờ,
thao giảng, chuyên đề…Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm
kích cầu cho đội ngũ giáo viên hăng hái thi đua dạy tốt học tốt.
2. Kiến nghị.
Để có đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng nâng cao về chất lượng
giảng dạy đề nghị phòng giáo dục tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập
ở các trường tron tỉnh và trường ở ngoài tỉnh để chị em được học hỏi thêm
kinh nghiệm cho bản thân.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ được áp dụng trong quá trình thực hiện ở Trường mầm non
Nga Thanh đã có hiệu quả. Rất mong sự góp ý phê bình đánh giá của các thầy
cô giáo, bạn đọc, đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện
hơn và áp dụng thực hiện rộng rãi.

19


XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bùi Thị Huệ

Nga Thanh, ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh
nghiệm này là do bản thân tôi viết.
Cam kết không copy của ai!
Người viết SKKN

Mai Thị Huệ

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đề án phát triển giáo dục mầm non 2015 – 2020.
2. Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI số 29 ngày 14 tháng 11
năm 2013. Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
3. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số
28/2016/ TT- BGDĐTngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục
và Đào tạo).
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý giáo viên mầm non
năm học 2016 -2017.
5. Hướng dẫn thực hiện chương trình ở các độ tuổi từ 0- 5 tuổi năm học
2017- 2018.
6. Quyết dịnh số 02 quy định về chuẩn giáo viên mầm non.
7. Tạp chí giáo dục số 60, 61 năm 2015.
8. Qua mạng internet, sách báo, đài ti vi….

21


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả:. Mai Thị Huệ
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng Trường MN Nga Thanh

TT

1.

31
2.

42

3.

53
4.
64
5

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp chỉ đạo
thực hiện chương trình giáo
dục mầm non mới
Một số kinh nghiệm chỉ đạo
cao chất lượng giáo dục dinh
dưỡng và phòng chống suy
dinh dưỡng cho trẻ mầm
non.
Một số biện pháp chỉ đạo
thực hiện nâng cao chất
lượng hoạt động chuyên
môn trong trường Mầm non.
Một số biện pháp chỉ đạo
thực hiện nâng cao chất
lượng hoạt động chuyên
môn trong trường Mầm non.
Một số biện pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên
trường Mầm nonNga Hưng

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Kết quả;
đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Phòng GD&ĐT
Huyện Nga Sơn

Loại: C

Năm học:
2009-2010

Phòng GD&ĐT
Huyện Nga Sơn

Loại: C

Năm học:
2011-2012

Phòng GD&ĐT
Huyện Nga Sơn

Loại: A

Năm học:
2012-2013

Sở GD& ĐT
Thanh Hóa

Loại: C

Năm học:
2012-2013

Phòng GD& ĐT
Nga Sơn

Loại: A

Năm học:
2015-2016

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×