Tải bản đầy đủ

skkn nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2016 2017; 2017 2018

A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Xã hội hoá công tác giáo dục được coi như một phương châm, một
phương thức, cách làm giáo dục. Hàng loạt các công trình khoa học, báo cáo
tham luận, tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn đã giúp mọi người có cách nhìn
đúng đắn hơn về công tác xã hội hoá giáo dục.
Công tác xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là chủ trương lớn của ngành
Giáo dục nhằm vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong
toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, là xây dựng trách nhiệm của các
tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Vai trò của công tác xã
hội hoá giáo dục đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII và
Đại hội Đảng lần thứ VIII "Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, toàn dân
phải có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ". Nghị quyết TW2 khoá
VIII Ban chấp hành TW Đảng, nghị quyết khởi đầu cho một thời kỳ mới của
giáo dục và đào tạo cũng khẳng định rõ "Cùng với khoa học và công nghệ, giáo
dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, con người là trung tâm của sự phát
triển, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người ". Vì vậy, việc đẩy mạnh
công tác xã hội hoá giáo dục chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền
khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh việc phát triển của nền kinh tế, chính trị,
xã hội của toàn đất nước, mà muốn nền giáo dục được ngày càng phát triển thì
chúng ta phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phải làm thế nào để "Nhà

nhà làm giáo dục, ngành ngành làm giáo dục".
Song trong hoạt động thực tiễn còn có nhiều quan điểm đánh giá việc thực
hiện công tác xã hội hoá giáo dục khác nhau, thậm trí trái ngược nhau. Chính vì
vậy, một trong những đòi hỏi bức xúc của các nhà quản lý giáo dục là cần có
những tiêu chí cơ bản trong việc đánh giá công tác này để đối chiếu, so sánh và
quan trọng hơn là định hướng đúng vào hoạt động thực tiễn. Xã hội hoá giáo dục
Mầm non là một bộ phận của xã hội hoá công tác giáo dục, được vận dụng vào
đặc thù của giáo dục mầm non. Xã hội hoá giáo dục phải xuất phát từ nhiệm vụ,
mục tiêu của giáo dục Mầm non, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội và ngược lại từ phía xã hội đối với phát triển giáo dục Mầm non.
Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo Thanh Hoá đã chú
trọng đặc biệt đến công tác giáo dục, dùng nhiều biện pháp cụ thể, thích hợp để
huy động mọi nguồn lực trong xã hội. Tăng cường cơ sở vật chất trường học
theo hướng chuẩn hoá - hiện đại hoá - xã hội hoá, tạo điều kiện cho con em
trong tỉnh được hưởng điều kiện học tập tốt hơn, mục tiêu hướng tới là xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc Gia, hội tụ tất cả những yếu tố tốt nhất cho giáo dục (cơ
sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, môi trường giáo dục, kỷ cương, nề nếp,
chất lượng giáo dục…) đã thực hiện tốt cơ chế giáo dục phối hợp giữa nhà
trường - gia đình - xã hội, phát huy vai trò của các đoàn thể, để tổ chức động
viên các lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục. Mọi đoàn thể đều có trách
nhiệm cụ thể, thống nhất xây dựng phát triển giáo dục trên địa bàn.
1


Chính vì lý do trên, là Hiệu trưởng trực tiếp quản lý chung cũng như trong
công tác tham mưu, tôi đã xác định vai trò trong công tác quản lý là muốn cho
nhà trường Mầm non ngày càng được đầu tư và phát triển, xây dựng trường đạt
chuẩn Quốc Gia, thì người cán bộ quản lý phải làm tốt công tác xã hội hoá Giáo
dục, công tác tham mưu. Phải huy động được tất cả các cấp, các ngành, mọi
nguồn lực xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, có như vậy thì công tác quản
lý giáo dục mới thành công. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: "Nâng cao hiệu
quả công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc
Gia " làm đề tài nghiên cứu cho mình.
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tìm ra một số biện pháp để "Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo
dục, tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm học: 2016-2017 –
2017-2018".
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
"Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc gia năm học: 2016-2017 và 2017 -2018 ".


IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Phương pháp Quan sát.
- Phương pháp Đàm thoại.
- Phương pháp Điều tra.
- Phương pháp phân tích, giảng giải.
- Phương pháp thuyết phục.
- Phương pháp Nghiên cứu sản phẩm
- Phương pháp Tổng kết kinh nghiệm

B. NỘI DUNG
I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XHHGD:

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác XHHGD.
XHHGD là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm
huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng để xây dựng và phát triển sự
nghiệp giáo dục.
Giáo dục Mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Mục tiêu của giáo dục là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mỹ, hình thành và phát triển những yếu tố đầu tiên của nhân cách.
Công tác XHHGD đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII chỉ rõ:
Muốn tiến hành Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước một cách thắng lợi
phải chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là nhiệm vụ quốc sách
hàng đầu. Là những nhà quản lý giáo dục thì phải làm tốt công tác XHHGD để
mọi cá nhân, mọi nhà, mọi ngành, mọi cấp, mọi tổ chức xã hội thấy được vai trò,
trách nhiệm của mình để cùng góp sức xây dựng sự nghiệp giáo dục bởi đó là
trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải của riêng ai.

2


Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ rõ: Các vấn đề
chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá, nhà nước giữ vai
trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ
chức trong xã hội, các cá nhân và các tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải
quyết các vấn đề xã hội.
2. Khái niệm XHHGD:
XHHGD các hoạt động giáo dục là vận động, tổ chức tham gia rộng rãi
của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển của sự nghiệp Giáo dục - đào tạo
nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ của giáo dục và phát triển thể chất,
tinh thần của nhân dân.
Ngoài ra, khái niệm XHHGD còn bao hàm cả khái niệm đa dạng hoá các
loại hình trường lớp và "Dân chủ hóa nhà trường", công tác XHHGD được đa
dạng hoá hay không đều phụ thuộc vào người quản lý. XHHGD chính là việc
tăng cường tính xã hội của công tác giáo dục, tạo môi trường cho mối quan hệ
giữa giáo dục và cộng đồng xã hội phát huy tối đa vai trò của mình, XHHGD
cũng chính là quá trình nhằm nâng cao hơn, làm gắn bó hơn, phong phú hơn
trách nhiệm của cả hai phía giáo dục và cộng đồng xã hội với nhau tạo điều kiện
cho giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng xã hội và
khơi dậy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng xã hội, tham
gia xây dựng và phát triển giáo dục đào tạo.
3. Tầm quan trọng của XHHGD:
Ở nước ta hiện nay việc tiến hành XHHGD có một vai trò hết sức quan
trọng bởi vì: Thực hiện XHHGD nhằm mở rộng, tạo cơ hội cho mọi người trong
xã hội được học tập nâng cao trình độ, từ đó giúp cho công việc hàng ngày đạt
hiệu quả hơn, tăng thu nhập cho người lao động.
XHHGD nhằm huy động mọi tổ chức, thành viên trong xã hội tham gia
vào sự nghiệp giáo dục, chủ trương xã hội hoá giáo dục không chỉ thực hiện ở
một thời điểm mà diễn ra lâu dài: Giáo dục là sự nghiệp lâu dài của nhân dân,
là nhiệm vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.
Xã hội hoá giáo dục cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chính sách
công bằng xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà
nước.

II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN QUỲ
1- Thực trạng của vấn đề nghiên cứu:
* Thuận lợi:
Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện, Phòng Giáo dục, được sự
đầu tư quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, các cấp có thẩm quyền và
các dự án, trường Mầm non Xuân Qùy được xây dựng 8 phòng học kiên cố,
được cung cấp một số đồ dùng phục vụ công tác dạy và học. Người dân đã được
tiếp xúc với nền khoa học kỹ thuật trong đời sống và lao động sản xuất nên nền
kinh tế dần được cải thiện, y tế, văn hoá - xã hội, trình độ dân trí từng bước được
3


nâng lên tạo điều kiện cho trẻ Mầm non đến trường. Nhà trường có đội ngũ cán
bộ giáo viên (100% trình độ chuẩn) trẻ, khoẻ, nhiệt tình, luôn khắc phục mọi
khó khăn nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhà trường không có khu lẽ.
Cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã Xuân Qùy luôn quan tâm đến
công tác XHHGD nhằm thực hiện mục tiêu: “Giáo dục con người” và thực hiện
chủ trương “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc xây dựng và phát triển
Giáo dục và đào tạo của địa phương. Nhờ vậy mà nhận thức của người dân về
việc XHHGD ngày một nâng lên.
* Khó khăn:
Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp,đời sống người dân thu
nhập không đồng đều và một bộ phận nhân dân nhất là phụ huynh có hiểu
biết về nghành học chưa cao nên sự quan tâm, đầu tư cho GDMN nói chung và
sự đóng góp cho trẻ học tập và vui chơi chưa theo yêu cầu, hỗ trợ cho nhân viên
nấu ăn nói riêng còn thấp so với nhu cầu trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng
giáo dục trẻ tại nhà trường.
Do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, việc đầu tư cho nhà
trường còn ít, tiến độ chậm. Quỹ khuyến học của hội chưa phát huy được vai trò
và ý nghĩa của nó. Một số phụ huynh còn ỷ lại, chưa quan tâm đúng mức, phó
mặc lại cho nhà trường và xã hội.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn rất nhiều, trường chưa quy hoạch được
khuôn viên, chưa có nguồn nước sạch, chưa xây dựng nhà hiệu bộ, nhà công vụ,
nhà ở tập thể GV và các phòng chức năng, vườn cổ tích, các trang thiết bị tối
thiểu phục vụ CT CSND& GD trẻ...
Trình độ của đội ngũ CBQL (củ) - GV tuy đã được đào tạo chuẩn nhưng
năng lực còn hạn chế. Bên cạnh đó thiếu 01 đ/c phó hiệu trưởng.
Công tác tham mưu, tuyên truyền XHHGD... nâng cao chất lượng toàn
diện đạt hiệu quả chưa cao.
Trẻ đi học còn trong tình trạng: "3 không" (Đầu không mũ, chân không
dép, áo không lành).
Chính vì vậy công tác XHHGD, tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc
gia gặp rất nhiều khó khăn.
* Về đội ngũ cán bộ giáo viên ( Năm học: 2016-2017 và 2017-2018)
- Trường có tổng số 20 cán bộ giáo viên; trong đó: quản lý 2 đồng chí, giáo viên
trực tiếp đứng lớp 16 đồng chí.
- 100% cán bộ giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn.
2. Nhận thức của CBGV Trường Mầm Non Xuân Qùy về XHHGD:
Mức độ
T
T
1
2

Nội dung
Góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo
Tạo ra một xã hội học tập góp phần

Rất quan
trọng
SL
%

Quan trọng

Không
quan trọng
SL
%

SL

%

0

16

100

0

0

0

16

100

0

0

4


3
4

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và
bồi dưỡng nhân tài
Phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh
tế xã hội của địa phương
Là con đường để thực hiện dân chủ hoá
công tác giáo dục

0

14

87,5

2

12,5

16

100

0

0

* Nhận thức của giáo viên về vai trò của BGH trong việc thực hiện công tác
XHHGD:
- Đa số CBGV có nhận thức về vai trò của BGH, GV và các tổ chức, đoàn thể
trong nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác XHHGD.
* Thực trạng về chất lượng CSND& GD trẻ.
Năm học

20162017
Tỷ lệ %
20172018
Tỷ lệ %

TS
học
sinh
205
220

Chăm sóc sức khỏe

Chất lượng nhận thức
Khá TB
Tốt
Yếu
Số trẻ
Số trẻ Số trẻ

Kênh BT

Kênh
SDD Độ
1

Kênh
SDD
Độ 2

86

14

0

160

32

13

209

17

0
0

78
190

15,6
25

6,4
11

92,5

7,5

0

84

11

5

Từ thực trạng trên thể hiện rõ khả năng và những hạn chế mà nhà trường
chưa làm được trong năm học: 2016- 2017 trở về trước. Bản thân tôi với cương
vị là một Hiệu trưởng mới được phân công và nhận nhiệm vụ tại đơn vị, gặp
không ít những khó khăn, nan giải nhưng đã cố gắng không ngừng tìm hiểu,
khảo sát thực tế, tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Mạnh dạn đưa ra
những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác XHHGD, tham mưu xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia như sau:

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch:
1.1. Công tác xây dựng kế hoạch:
Để làm tốt hơn nữa công tác XHHGD trường Mầm non Xuân Qùy đã xây
dựng kế hoạch tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, các ban ngành, đoàn
thể, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh trong xã. Để huy động các nguồn
vốn, hiện vật ủng hộ nhà trường hàng năm, đặc biệt là sự quan tâm đến việc
chăm sóc- Giáo dục trẻ trong nhà trường.
Muốn thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục thì khâu xây dựng kế hoạch là rất
quan trọng được BGH nhà trường đặc biệt quan tâm vì đây là khâu định hướng,
hoạch định cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân những công việc cụ thể cần làm
5


cho từng giai đoạn trong năm học theo 5 tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn
Quốc gia.
Căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương, phụ huynh học sinh và các
đoàn thể như: Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên đều được tham gia bàn bạc
cùng xây dựng kế hoạch.
Sau khi xây dựng được kế hoạch cụ thể, hiệu trưởng tranh thủ ý kiến, sự
ủng hộ của UBND xã, Chủ tịch HĐND xã, Hội trưởng hội cha mẹ học sinh của
trường.
1.2. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện:
Triển khai đến các tổ chức đoàn thể, đến giáo viên về kế hoạch công tác
XHHGD chung của nhà trường.
Nêu các giải pháp thực hiện cụ thể cho từng nội dung, từng giai đoạn, để
hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.
VD: Nắm bắt một số hoàn cảnh gia đình như: gia đình chính sách, hộ
nghèo... tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể như thế nào? Xây dựng
CSVC, mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng dạy và học ra sao?...
- Sau khi rà soát theo 5 tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, đối chiếu với đề án
xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nhà trường tiếp tục phân công từng thành viên
trong ban chỉ đạo tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ theo từng tiêu chuẩn và tự
chịu trách nhiệm công việc được phân công. Tổ chức tự kiểm tra theo 5 tiêu
chuẩn và sắp xếp hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn một cách khoa học và đầy đủ.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trong quá trình xây dựng trường chuẩn
Quốc Gia nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong lãnh đạo của địa
phương, các cấp, các nghành, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm huy
động sức mạnh tổng hợp tập trung vào các nội dung: mục đích ý nghĩa quy chế
xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kế hoạch và các bước thực hiện của việc xây
dựng trường chuẩn Quốc gia.
- Ngoài tiêu chuẩn CSVC phải có sự đầu tư thích đáng về kinh phí thì các
tiêu chuẩn khác cũng phải thực hiện một cách nghiêm túc đầy trách nhiệm mới
đạt kết quả như công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, công tác chất lượng dạy
và học, chất lượng đại trà và mũi nhọn, tổ chức xây dựng và hội thảo các chuyên
đề đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính và
giảng dạy. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tổ chức hoạt
động theo 5 nội dung của trường học thân thiện. Đây là việc làm khó nhưng tập
thể CBGV đã tổ chức nghiêm túc các nội dung và tự đánh giá là Trường đạt
trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng
CSND & GD trẻ, tạo uy tín, lòng tin đối với lực lượng cần huy động.
Chúng ta biết rằng:"Xây dựng đội ngũ giáo viên là tạo động lực cho
người dạy, người học vì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo
dục và được xã hội tôn vinh phải có đủ đức, đủ tài". (Nghị quyết Đại hội Đảng
lần thứ VII) từ đó ta thấy: Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt không thể
thiếu được trong công tác Xã hội hoá giáo dục.
6


Đối với giáo viên đã có trình độ chuẩn tạo điều kiện để họ được đào tạo
để có trình độ trên chuẩn.
Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn bằng cách mở các chuyên đề tại
nhà trường, xây dựng các tiết dạy mẫu cho giáo viên đến dự giờ rút kinh
nghiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất...
Thường xuyên phát động các phong trào làm đồ dùng, đồ chơi bằng
nguyên vật liệu của địa phương phục vụ cho các môn học, đảm bảo 100% các
giờ dạy trên lớp có đủ đồ dùng trực quan và đồ chơi cho trẻ quan sát và phục vụ
cho các trò chơi cùng các phong trào khác do nghành phát động.
Chỉ đạo GV biết áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình soạn, giảng
phù hợp, sử dụng ti vi dạy trẻ đạt hiệu quả.
Đối với trẻ 5-6 tuổi có kế hoạch đặc biệt để trẻ hoàn thành chương trình
phổ cập, bồi dưỡng thêm trong dịp hè để chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 đạt
kết quả cao.
3. Làm tốt công tác tuyên truyền, để cấp uỷ Đảng và chính quyền địa
phương, các cấp, các ngành hiểu rõ vị trí tầm quan trọng của ngành học.
Gây được lòng tin đối với phụ huynh, phải tuyên truyền rộng rãi làm cho
mọi người hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của ngành học. Tuyên truyền bằng
nhiều hình thức, lồng ghép mọi lúc mọi nơi:
Nói về khó khăn của nhà trường, và sự cần thiết của ngành học, tuyên
truyền cho phụ huynh hiểu trách nhiệm của mình đối với con em đến trường.
Đối với Đảng uỷ và chính quyền địa phương: Phải thường xuyên gặp gỡ
để trao đổi, đề xuất, trình bầy những khó khăn mà nhà trường gặp phải trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Tranh thủ những hội nghị, đại hội khi xã tổ chức, nhà trường cho đội văn
nghệ của cô và cháu vào chào mừng bằng các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể
chuyện...Các ngày hội, ngày lễ, các cuộc thi hàng năm nhà trường cần tổ chức
long trọng, có ý nghĩa, có chất lượng, chuẩn bị tốt về nội dung.
4. Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các
lực lượng xã hội trong việc tổ chức, tham gia cùng xây dựng cơ sở vật chất
cho nhà trường.
Mối quan hệ giữa trường Mầm non với địa phương chỉ được củng cố khi
các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình phát triển giáo dục ở địa phương đó
là giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường, cũng
thể hiện được quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng được tham gia vào quá
trình dân chủ hoá giáo dục, xây dựng CSVC, ủng hộ... cụ thể như: xây dựng góc
thư viện, xây dựng môi trường trồng cây xanh, làm vườn cổ tích...
Đối với phụ huynh học sinh chúng ta nên tranh thủ vào những dịp tuyển
sinh, hội nghị.
Đối với các đoàn thể khác như hội phụ nữ, trạm y tế, hội người cao tuổi,
hội chữ thập đỏ…Ta nên tranh thủ các ngày hội, ngày lễ, mít tinh tham gia chào
mừng, giao lưu và tham mưu mọi lúc, mọi nơi. Trong công việc tâm sự và trưng
cầu ý kiến góp ý từ đó tìm sự đồng tình, ủng hộ.
7


Đối với các doanh nghiệp đặt trên địa bàn: Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của
cấp uỷ, chính quyền địa phương - BGH nên đến trực tiếp tận cơ quan, doanh
nghiệp gặp gỡ trực tiếp các đồng chí lãnh đạo để đặt vấn đề, xin hỗ trợ kinh phí,
hổ trợ ngày công lao đông ...
5. Huy động toàn dân, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tham gia
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà trường, thực hiện công tác
chăm sóc, giáo dục trẻ, kết hợp giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội.
Trong những năm qua trường mầm non Xuân Qùy đã lôi cuốn nhiều lực
lượng xã hội ở địa phương tham gia XHHGD. Cụ thể: Đảng uỷ, HĐND, UBND
xã.
Các Ban ngành, cơ quan như: Ban chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em, Bảo
hiểm y tế, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh,
trạm y tế...trên địa bàn xã.
Các tổ chức làm Giáo dục như: Hội đồng giáo dục cơ sở, hội cha mẹ học
sinh, hội khuyến học.
Nhà trường đã kết hợp với trạm y tế, hội phụ nữ điều tra, huy động trẻ đi
học đúng độ tuổi, 100% trẻ 5 - 6 tuổi đến trường. Nhà trường nhờ các trưởng
thôn tuyên truyền trong các buổi họp, giúp chị em gắn trách nhiệm tuyên truyền
cho con em đi học đúng độ tuổi, tránh việc ông bà trông hộ ở nhà.
Nhà trường phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân xây dựng môi
trường giáo dục thuận lợi, làm cho các lực lượng xã hội phát huy trí tuệ, chăm lo
cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội cho mọi người được biết, được bàn, được giáo dục.
Mặt trận Tổ Quốc tổ chức các hình thức tuyên truyền về nội dung công
ước quốc tế về quyền trẻ em, luật bảo vê, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhân
dân, phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội nhận đỡ đầu trẻ em nghèo,
mồ côi, không nơi nương tựa, cùng với ngành văn hoá phối hợp chỉ đạo cuộc
vận động "Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá" đẩy mạnh phong
trào "Bé khoẻ - bé ngoan" góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, tạo đà cho xã
hội phát triển.
Phối hợp với mặt trận tổ quốc tạo nên phong trào quần chúng làm giáo
dục.
Hội cựu chiến binh tuyên truyền cho công tác giáo dục, thế hệ trẻ truyền
thống của quê hương anh hùng… Từ đó giáo dục trẻ có phẩm chất đạo đức, tình
yêu quê hương, đất nước.
Kết hợp với y tế chăm sóc sức khoẻ cho học sinh như: Khám sức khoẻ
định kỳ, tiêm văcxin phòng chống bệnh dịch, phòng chống bệnh theo mùa. Cung
cấp kiến thức vệ sinh ATTP, chống ngộ độc thực phẩm, tư vấn cho giáo viên biết
sơ cứu ban đầu cho học sinh tại trường…
Phối hợp với đoàn thanh niên xây dựng phong trào hoạt động giao lưu bề
nổi gây ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng xã hội.
Hội phụ nữ với vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức các buổi
nói chuyện, tuyên truyền, hướng dẫn chị em có những kiến thức nuôi dạy con
tốt, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng. Tích cực tham gia phong trào "Nuôi
con khoẻ - dạy con ngoan" hội phụ nữ của xã đã duy trì việc chăm sóc, đỡ đầu
8


cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cháu tàn tật, mồ côi. Tuyên truyền
rộng rãi phòng chống tệ nạn xã hội - nạn bắt cóc trẻ em...
6. Xây dựng và duy trì sự hoạt động của hội cha mẹ học sinh.
6.1. Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh:
Thời gian tiến hành: 3 lần/ 1 năm học
Hiệu trưởng phối hợp, làm tham mưu để hội trưởng hội cha mẹ học sinh
làm chủ trì. Chủ tịch UBND xã tham gia triển khai kế hoạch, chủ trương của địa
phương đối với công tác xã hội hoá giáo dục.
Phụ huynh đại diện các lớp bàn bạc thảo luận các giải pháp thực hiện
thống nhất nghị quyết.
Tổ chức họp phụ huynh theo đơn vị lớp (Đại diện phụ huynh của lớp và
giáo viên chủ nhiệm chủ trì). Các nội dung nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng
dạy, học và thúc đẩy công tác XHHGD đạt hiệu quả cao.
Đối với phụ huynh, nhà trường đã mở các cuộc nói chuyện, trao đổi về
kiến thức nuôi dạy trẻ, phát những bản tin ngắn về cách chăm sóc, giáo dục trẻ,
về nội dung công tác CS ND&GD trẻ ở trường, đề nghị gia đình cùng phối hợp.
Tổ chức các hội thi đầy đủ, sôi nổi, đông đảo các cháu và phụ huynh tham dự.
6.2. Xây dựng và duy trì sự hoạt động của hội cha mẹ học sinh
Cần xây dựng và duy trì sự hoạt động của hội cha mẹ học sinh, để phát
huy thế mạnh của hội.
Chúng ta cần tuyển chọn những người có nhận thức đúng đắn về công tác
XHHGD, nhiệt tình, năng động, tự nguyện. Nhà trường phải phối hợp với ban
thường trực phụ huynh thực hiện những công việc sau:
+ Cùng với giáo viên tìm hiểu nắm bắt gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc
biệt để làm tốt công tác điều tra, huy động trẻ đến trường, giúp nhà trường hoàn
thành các khoản thu.
+ Tuyên truyền với phụ huynh tham gia đóng góp cơ sở vật chất, đồ dùng
đồ chơi, các nguyên vật liệu phế thải...
+ Tham mưu với ban thường trực sử dụng biện pháp nêu gương những
phụ huynh tham gia tích cực vào công tác XHHGD trên hệ thống loa truyền
thanh của xã, thông qua các cuộc họp tại xã, họp hội phụ nữ...
+ Thu hút các bậc phụ huynh tham gia trực tiếp vào các hoạt động của nhà
trường như: Dự giờ, thăm các buổi tổ chức ăn bán trú, kiểm tra khẩu phần ăn
của trẻ…
7. Ban giám hiệu là đầu mối quan trọng của việc xây dựng, triển khai
CT XHHGD phù hợp với thực tiễn, có ý thức học tập, nâng cao trình độ về
mọi mặt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác XHHGD, trong cộng đồng
dân cư.
Thường xuyên tham mưu với Hội đồng giáo dục, duy trì hoạt động của
ban chấp hành, tổ chức Đại hội giáo dục đúng kỳ hạn.
Nắm chắc các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, công văn… đặc biệt hiệu
trưởng nhà trường là người phải có khả năng dung hòa các mối quan hệ xã hội.
BGH phải gương mẫu, đoàn kết, thống nhất một lòng, luôn phấn đấu
không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm về kiến thức, rèn luyện mình về đạo
9


đức, lối sống, tác phong đồng thời phải có hiểu biết sâu sắc về đặc điểm cá nhân
và tập thể trong cộng đồng để thiết lập tốt các mối quan hệ...
8. Công tác tham mưu với chính quyền địa phương.
Trước hết phải làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa
phương, tuyên truyền đến phụ huynh để nâng cao vai trò, vị trí của ngành học
mầm non.
Đầu tiên chúng ta cần phải gây được lòng tin đối với phụ huynh bằng
cách nâng cao chất lượng học tập, tổ chức các hội thi “Gia đình và dinh dưỡng
trẻ thơ " Bé khoẻ, bé ngoan", "Bé thông minh nhanh trí" và tổ chức thành
công hội thi "Bé hoạt động tạo hình và bảo vệ môi trường", "Bé hát dân ca"...
nhằm tuyên truyền đến phụ huynh chất lượng nuôi dạy để củng cố lòng tin của
phụ huynh đối với nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh nói riêng và
nhân dân nói chung cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đối với Đảng uỷ và chính quyền địa phương, chúng tôi tranh thủ gặp gỡ
các lãnh đạo xã (Đặc biệt là đồng chí chủ tịch) về việc xây dựng trường lớp.
Trước khi làm việc với xã, chúng tôi tranh thủ phân công nhau đi về các
thôn làm công tác điều tra độ tuổi, nắm chắc tình hình khu vực.
- Đầu năm học: 2016 – 2017 nhà trường xây dựng đề án Trường Mầm non
Xuân Qùy đạt chuẩn Quốc Gia vào học kỳ II năm học: 2016-2017. Với sự nổ lực
tích cực làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐND đã
đồng tình ủng hộ cao và đưa vào nghị quyết Đại Hội Đảng của Đảng Bộ xã,
HĐND xã đã đưa vào nghị quyết của HĐND là đầu tư cơ sở vật chất cho Trường
xây dựng chuẩn Quốc gia. Phòng GD&ĐT Như Xuân cũng rất quan tâm xác
định việc đầu tư cho trường chuẩn Quốc gia như điều tiết thêm giáo viên, hỗ trợ
thêm thiết bị dạy học. Về cơ sở vật chất, trường đã cơ bản được xây dựng mới
nhiều hạng mục, đầu tư các trang thiết bị dạy học hiện đại theo đúng tiêu chuẩn
trường chuẩn Quốc gia. Khuôn viên rộng hơn 3.000m2, được bố trí khoa học hợp
lý tạo nên khung cảnh sư phạm xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.
9. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xã hội hóa Giáo dục
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố soi sáng con
đường nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, văn minh của dân tộc. Trong năm
học: 2016-2017 tôi đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xã hội hóa
Giáo dục ở đơn vị cụ thể ở một số việc như sau:
Một là, xã hội hoá giáo dục trong hệ thống tổ chức cơ sở giáo dục, cấp
học, ngành học, huy động tài chính, kinh phí của xã hội.Ở nhiều nước trên thế
giới, người ta thực hiện xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực này bằng cách huy
động các nguồn đóng góp tài chính của xã hội qua thuế và các nguồn thu khác
để nhà nước trực tiếp quản lý, đầu tư cho giáo dục. Vì vậy họ thực hiện hệ thống
giáo dục thống nhất, nhà nước chi phí đầy đủ, thường xuyên cho mọi nhà
trường. Học sinh không phải đóng học phí. Kinh phí nhà trường gồm tiền lương
giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động đều được nhà nước chăm lo, xã hội
chăm sóc bằng nguồn tài chính do xã hội đóng góp. Hiện nay, ở nước ta thực
hiện đa dạng hoá cấp học, ngành học; đa dạng hoá phương thức và hình thức
10


giáo dục cho phù hợp với kinh tế thị trường cũng là một cách để xã hội hoá giáo
dục.
Nếu những cơ sở, cơ quan giáo dục thực hiện tốt, thật sự vì mục tiêu giáo
dục con người mới toàn diện, tức là đã huy động những thành viên xã hội, huy
động các thành phần kinh tế tham gia hoạt động giáo dục. Ngược lại, nếu cơ sở,
cơ quan, nhà trường nào đó lập ra với mục đích kinh doanh, lấy mục tiêu lỗ lãi
về tài chính, coi nhẹ chất lượng giáo dục toàn diện là trái với xã hội hoá giáo
dục, trái với tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội hóa Giáo dục, và thực chất đó là
thị trường hoá giáo dục.
Từ tư tưởng của Người về xã hội hóa Giáo dục và bằng các hành động cụ
thể qua các biện pháp nêu trên đặc biệt là qua thực tế, tôi đã lãnh chỉ đạo đội ngũ
CBGV thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao với phương châm GD
“Dạy học là một dịch vụ tri thức”. Khi đã là dịch vụ thì CBGV phải làm việc tận
tâm, có chất lượng, phải đảm bảo yêu cầu cao hơn và đã đáp ứng được các nhu
cầu ngày càng cao của nhân dân và phụ huynh. Qua đó nhà trường ngày càng
lớn mạnh và đạt trường chuẩn Quốc gia, được nhận Lá cờ đầu của Chủ tịch tỉnh,
tạo được niềm tin và sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân và cấp trên.
Hai là, xã hội hoá giáo dục về nội dung, chương trình giáo dục: Tôi hiểu
rằng: Giáo dục là hoạt động tuân theo quy luật nhận thức của con người từ thấp
đến cao, từ hẹp đến rộng, từ nông đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, từ gần đến
xa... Việc xây dựng nội dung chương trình giáo dục cần phải tuân theo quy luật
nhận thức đó hay nói dễ hiểu hơn là tuân theo nguyên tắc Giáo dục. Việc hiện
đại hoá giáo dục là tiếp thu, trang bị những tri thức, kiến thức hiện đại cho người
học, nhưng phải căn cứ vào quy luật nhận thức mà cụ thể hơn là việc chỉ đạo bộ
phận chuyên môn luôn tiếp thu, nắm bắt những chuyên đề mới nhất, chương
trình dạy học theo thông tư 28/2016 của Bộ GD&ĐT theo quan điểm “Dạy học
lấy trẻ làm trung tâm”. Tích cực chỉ đạo CBGV làm đồ dùng đồ chơi, trang trí
lớp học dự thi cuộc thi: “Xây dựng môi trường Dạy học lấy trẻ làm trung tâm”
đạt kết quả cao (Giải nhì cấp huyện). Thực tế, chúng ta không thể giáo dục
những kiến thức cổ hủ, cũ kỹ trong khi xã hội hiện đại đặt ra rất nhiều kiến thức
mới. Xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực này là tìm ra và trang bị cho trẻ những
kiến thức mới phổ biến, gần gũi trong xã hội, đang diễn ra mạnh mẽ, thành xu
hướng phát triển của thế giới hiện đại một cách phù hợp. Vì thế không thể bảo
thủ, trì trệ hoặc đưa mọi cái mới bất kỳ vào giáo dục một cách thiếu chọn lọc
làm cho không những không thực tế, thiếu hiệu quả mà còn phản tác dụng.
VD như trong giới trẻ hiện nay ngôn ngữ tiếng Việt không còn giữ được
nguyên vẹn như truyền thống và ngày càng có chiều hướng lệch lạc về cấu trúc
ngữ pháp, trật tự từ và câu vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường Giáo
dục đặc biệt là trường Mầm non có đối tượng trẻ đang còn rất nhỏ và một bộ
phận lớn GV đang ở độ tuổi Thanh niên. Với cương vị là Hiệu trưởng nhà
trường tôi đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBGV và nêu cao
tầm quan trọng của tiếng Việt để GV dạy trẻ đầy đủ, chính xác chữ cái, từ và
câu, qua đó trẻ hiểu về sự vật-hiện tượng một cách đúng đắn nhất…
11


Xã hội hoá giáo dục là xây dựng nội dung, chương trình giáo dục phù
hợp, thiết thực, có hiệu quả với từng loại đối tượng trong xã hội và xã hội phát
huy tốt vai trò của mình trong quá trình giáo dục.
Qua đó chúng ta thấy được việc dạy học đúng và đủ theo chương trình
GDMN đã khó lại thêm phần khó hơn khi bên cạnh đó còn phải chú ý dạy thêm
cho trẻ những kiến thức liên quan, kiến thức xã hội về nề nếp, thói quen lễ giáo,
lao động, CS sức khỏe và kiến thức địa phương, phong tục, tập quán nơi trẻ
đang sinh sống…nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, tập thể nhà trường trong đó
có cá nhân tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên
giao phó.
10. Làm tốt công tác tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời.
Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức
đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm trong quá trình thực hiện kế hoạch, thông qua
việc làm cụ thể, động viên khen thưởng cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể kịp
thời, thưởng phạt phân minh.
Qua đó giúp nhà trường thấy được thực chất của công việc, từ đó phát huy
mặt tích cực và khắc phục thiếu sót còn tồn tại trong công tác XHHGD, tham
mưu xây dựng trường chuẩn Quốc Gia.

V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Những kết quả đã đạt được qua năm học: 2016 - 2017
100% cán bộ giáo viên có đủ năng lực sư phạm, trẻ khoẻ, nhiệt tình, yêu
nghề, có tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần đoàn kết, luôn có ý thức phấn
đấu vươn lên bằng cách tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ. Tổng số CBGV, chất lượng CSND&GD trẻ tăng lên hàng năm.
Tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát động giáo viên làm đồ dùng đồ
chơi, trang trí phòng nhóm lớp, tạo môi trường lớp học và cảnh quan sân trường.
Qua điều tra 20/20 cán bộ giáo viên ta thấy rất rõ các đồng chí đều có
nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác Xã hội hoá giáo dục là rất quan
trọng. Có được nhận thức đúng đắn đó là do đội ngũ cán bộ giáo viên có ý thức
và xác định rõ tác dụng của công tác XHHGD.
Ngoài ra các tổ chức đoàn thể và nhân dân, phụ huynh trong xã rất quan
tâm đến nhà trường, đã giúp nhà trường tuyên truyền kiến thức xã hội hoá giáo
dục đến mọi người, mọi nhà, ủng hộ CSVC, hiện vật... cùng đồng tâm hiệp lực
chăm lo sự nghiệp GD.
Tham mưu với các cấp, các nghành về xây dựng CSVC trang thiết bị
trong nhà trường đảm bảo cho công tác dạy và học trị giá 2.168.000.000.000đ.
Cơ sở vật chất: Đã được Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng các phòng
học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, vườn cổ tích, mái che, tường rào, cổng
trường, sân chơi, quy hoạch khuôn viên rộng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân
thiện...

12


Cung cấp các trang thiết bị phục vụ công tác CSND&GD trẻ, chăm sóc
nuôi dạy trẻ: Đồ dùng bán trú, các đồ chơi ngoài trời, tủ, bàn ghế, ti vi... đồ dùng
cho các phòng chức năng, âm nhạc, y tế và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm...
Nhìn chung: Qua 2 năm tham mưu, xã hội hóa công tác GD xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc Gia. Từ một trường khó khăn và chưa đạt tiêu chí nào
theo kết quả khảo sát ban đầu. Đến nay trường Mầm non Xuân Qùy đã hoàn
thành nâng cao chất lượng toàn diện đạt 5 tiêu chí XD trường chuẩn Quốc
Gia.và được đón nhận bằng khen, lá Cờ Đầu của CTUBND tỉnh Thanh Hóa và
tiếp tục duy tri trường chuẩn Quốc Gia mức độ I ,lá Cờ đầu,tiếp tục phấn đấu
các chỉ tiêu xây dựng trường Chuẩn Quốc Gia mức độ II Kết quả cụ thể như
sau:
1.1. Kết quả của công tác XHHGD với ban ngành, đoàn thể của Trường
Mầm non Xuân Qùy và các hoạt động khác:
CT
tham

Nhà Nước, Cấp uỷ

Hội cha

mưu,

Đảng, chính quyền

mẹ học

phối kết

địa phương

sinh

Trạm y tế

Hội phụ
nữ

Cựu

Đoàn

chiến

thanh

binh

niên

MTTQ

Ban

Các

khuyến

doanh

học

nghiệp

hợp
- Qui hoạch quỹ

Tham gia

-Khám

- Mở

-Nhân

-Dành

Tổ chức

Khen

-Ủng hộ

đất, mua sắm

các hoạt

sức khoẻ

lớp tập

dịp các

10 ngày

hội thảo

thưởng

bằng

trang thiết bị ti vi,

động,

định kỳ

huấn

ngày lễ

công lao

(Công ước

cho các

hiện vật

đồ dùng, đồ chơi...

mua sắm

cho các

hội thảo

như 22-

động

quốc tế về

phong

như:

san ủi, XD các

đồ dùng,

cháu 2

chăm

12 đã kể

cho nhà

quyền trẻ

trào thi

Làm sân

phòng học, nhà

đồ chơi,

lần/ năm.

sóc sức

chuyện

trường,

em)

đua học

khấu,

hiệu bộ, các

lao động

- Tư vấn

khoẻ

về anh

tập văn

- Tặng quà

tập của

Tặng

Kết quả

phòng chức năng,

trồng cây,

sức khoẻ

cho trẻ.

bộ đội.

nghệ

cho nhà

cô và trẻ

quà

thu

nhà bảo vệ, tường

Xd vườn

cho

- Tặng

- Trồng

chào

trường

trong 5

nhân

được

rào, cổng trường,

cổ tích

CBGV

quà cho

cây xanh

mừng

nhân ngày

năm trị

ngày lễ

mái che, lát gạch

cho trẻ

trong

các hội

lưu niệm

ngày

lễ trị giá

giá:

trị giá

sân chơi cho trẻ...

tổng trị

trường.

thi trị

cho

hội của

2.000.000

3.500.00

30.000.

giá

Tặng nhà

giá

trường

các nhà

đ.

0đ.

000đ

71.000.00

trường 16

2.000.0

trị giá

giáoloại cây

00đ.

2.000.000

20/11.

tổng trị giá
1.689.000.000.000
đ

thuốc nam

đ.

1.2. Kết quả của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

13


Năm học

Tổng
số CB
giáo
viên

2015 -2016

CBGV đạt
danh hiệu thi
đua cấp
trường

CBGV đạt danh
hiệu thi đua cấp
huyện


G


TT

GV
G

CST
Đ


TT

GVG

HTXSN
V

GVG

6

4

5

01

04

02

0

0

0

0

02

0

2016-2017

20

11

15

6

01

05

2017-2018

20

12

15

12

01

08

CBGV đạt
danh hiệu thi
đua cấp tỉnh

03

KQ Năm học: 2016
-2017so với năm học:
2014 - 2016
- Số CBGV đạt các
danh hiệu TĐ cấp
trường bình quân tăng
(+) 15 Đ/c đạt TL:75%
- Số CBGV đạt các
danh hiệu TĐ cấp
huyện bình quân tăng
(+) 10 Đ/c đạt TL:55%
- Số CBGV đạt các
danh hiệu TĐ cấp tỉnh
bình quân tăng (+) 02
Đ/c đạt TL:10 %

1.4. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ:
- Nhà trường đã tổ chức bán trú cho trẻ tại trường ngay từ đầu năm học:.
- Năm học 2016 -2017 số trẻ ăn bán trú
= 198 cháu
- Năm học 2017 -2018 số trẻ ăn bán trú
= 220 cháu
- 100% trẻ đến trường và ăn bán trú đảm bảo an toàn về tính mạng, được
khám SK định kỳ, trong giai đoạn không có trường hợp nào bị ngộ độc
TP.
- 100% trẻ đến trường học 2 buổi/ ngày theo chương trình GDMN mới,
nâng cao chất lượng GD nhất là trẻ 5 tuổi. Năm học: 2016-2017 Nhà
trường đã được công nhận trường đạt chuẩn phổ cập trẻ em 5T.
Chất lượng nhận thức GD
Năm học

TS
học
sinh

2016-2017

205

Kết quả NH: 2016 2018 (tăng +, giảm -)
so với NH: 2015 -2016

Huy
động
(+) 80
cháu

Chăm sóc sức khỏe
Đạt yêu cầu
Kênh bình
thườngKênh SDD

Số
trẻ

%

Số
trẻ

%

205 =
95,6%

13 = 4,4%

3

95

15

5

(+) 12 %

(-)11,6%

(+) 11%

(-) 11%

C. KẾT LUẬN
I. Những bài học kinh nghiệm:
Xây dựng và phát triển giáo dục là việc khó khăn phức tạp, không phải ai
cũng nhận thức đầy đủ. Vì vậy cần tuyên truyền, quán triệt các quan điểm đổi
14


mới giáo dục của Đảng đến tất cả các đối tượng nhân dân địa phương, làm cho
nhận thức về vai trò, vị trí, lợi ích của giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc và cuộc sống mỗi người ngày càng nâng cao trong đảng viên và
nhân dân.
Ban giám hiệu phải năng động, sáng tạo, tích cực, tư duy mềm dẻo linh
hoạt trong việc vận động quần chúng cần phát huy vai trò tham mưu đối với các
cấp Uỷ Đảng, chính quyền.
Gắn liền mục tiêu của nhà trường với trách nhiệm của toàn xã hội, thực
hiện công tác thông tin giữa nhà trường và cộng đồng.
Cần công khai, dân chủ hoá, góp phần tổ chức các đại hội giáo dục, kế
hoạch hoá mọi hoạt động giáo dục trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp từ các đại hội
giáo dục các cấp và nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Tăng cường dân chủ hoá
giáo dục thông qua đại hội giáo dục đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đặc biệt là
phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội thoả mãn nhu cầu học tập
của học sinh.
Tham mưu để xây dựng được quỹ khuyến học, sử dụng hợp lí, công khai
các quỹ hỗ trợ giáo dục nhằm khuyến khích CBGV và học sinh giỏi, HS nghèo...
Tập thể nhà trường phải thực hiện sự đoàn kết, tâm huyết năng động,
đứng đầu là hiệu trưởng.
Các đoàn thể trong nhà trường, đội ngũ giáo viên phải được phổ biến,
thấm nhuần tinh thần của XHHGD để làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, chính
quyền sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, giúp phát hiện
và phát huy thế mạnh của các bậc phụ huynh học sinh, cùng khai thác các nguồn
lực, tiềm năng, quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Muốn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thì trước hết phải nghiên cứu
kỹ 5 tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, tổ chức phổ biến cho đội ngũ học tập hiểu rõ
việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tổ chức phân công các thành viên trong
ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trong từng tiêu chuẩn. Làm tốt công việc xây dựng
đề án, lộ trình thực hiện đề án và tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa
phương đưa vào nghị quyết để tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức thực hiện đề
án theo lộ trình đã xây dựng.
II. Kết luận:
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chiến lược
mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho toàn ngành giáo dục trong giai đoạn sắp tới, để
khẳng định vị thế của ngành giáo dục là " Quốc sách hàng đầu ". Nghị quyết
TW2 đã nhấn mạnh " Đầu tư cho Giáo dục là đầu tư cho phát triển ". Giáo dục
là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng,
toàn dân, mọi người được hưởng quyền lợi giáo dục và có trách nhiệm vun đắp,
xây dựng sự nghiệp giáo dục.
Trường Mầm non Xuân Qùy được sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Đảng
uỷ Xã và Phòng GD, cơ sở vật chất của nhà trường chủ yếu do Đảng, Nhà Nước,
chính quyền và sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn. Vì vậy công tác xã hội
hoá giáo dục là vô cùng quan trọng, với phương châm "Mưa dầm thấm lâu "
kiên trì khéo léo thuyết phục. Trong công tác tham mưu, người tham mưu luôn
15


chuẩn bị trước nội dung cụ thể, vận dụng linh hoạt, lí lẽ trình bày đầy đủ, tranh
thủ thời cơ thuận tiện, đôi khi phải cứng rắn để đấu tranh cho vấn đề cần giải
quyết. Làm tốt công XHHGD để mở rộng thu hút nguồn đầu tư, khai thác tiềm
năng nhân lực, tài lực, vật lực trong xã hội. Mỗi cán bộ giáo viên trong trường
phải nâng cao nhận thức về mọi mặt đồng thời phải là một tuyên truyền viên tích
cực cùng với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để Đảng bộ và nhân dân
nhận thức một cách sâu sắc, toàn diện về đầu tư cho phát triển giáo dục. Đặc biệt
BGH, đội ngũ giáo viên phải có quyết tâm cao, đoàn kết, gương mẫu, có tinh
thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong mọi công việc. Không ngừng cố gắng
vươn lên tạo được uy tín, lòng tin cho chính mình. Nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ để làm bài tuyên truyền chất lượng nhất, hiệu quả nhất.
Làm tốt công tác XHHGD, tranh thủ nguồn đầu tư công sức của toàn xã
hội, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương, quan tâm đến
các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tăng thêm sức mạnh tổng hợp cho
nhà trường. Đó là nguồn động lực to lớn và là công việc vô cùng cấp thiết, quan
trọng, là những bài học kinh nghiệm gặt hái được nhiều thành công của người
Quản lý nói chung và hiệu trưởng - bản thân tôi nói riêng trong quá trình xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Với ý thức trách nhiệm cao, sự kiên trì, nhẫn
nại và lòng quyết tâm cống hiến cho nghề qua 2 năm xây dựng (2016-2017,
2017- 2018) Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
vào tháng 11 năm 2017
III. Đề xuất:
Các cấp, các ngành cùng tham gia công tác XHHGD.
Nhà nước có chủ trương hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, kinh phí mua sắm các
phương tiện và đồ dùng – đc dạy học còn thiếu để nhà trường thực hiện công tác
XHHGD, hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn trong những giai đoạn sau. Phấn
đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
* Trên đây là một số biện pháp về công tác XHHGD, tham mưu nâng cao
hiệu quả xây dựng trường chuẩn Quốc gia của tôi trong điều kiện thực tế ở
trường Mầm non Xuân Qùy. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của đồng
nghiệp, các cấp lãnh đạo để tôi công tác tốt hơn trong những năm tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

PHT:

Như Xuân, ngày 16 tháng 04 năm
2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Tác giả:

Trịnh Thị Hồng
16


Nguyễn Thị Mận

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×