Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết ở trường MN hoằng quang

MỤC LỤC
Mục
Nội dung
Trang
1
Mở đầu
1
1.1
Lý do chọn đề tài
1
1.2
Mục đích nghiên cứu
2
1.3
Đối tượng nghiên cứu
2
1.4
Phương pháp nghiên cứu
2
2
Nội dung

3
2.1
Cơ sở lý luận
3
2.2
Thực trạng về tập thể sư phạm của trường mầm non Hoằng
4
Quang hiện nay
2.2. Tình hình chung
4
1
2.2. Kết quả thực trạng
5
2
2.3
Một số biện pháp cụ thể
6
2.3. Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương chính
6
1
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành đến từng
CBGV-NV trong nhà trường
2.3. Xây dựng đội ngũ CBGV phân công, công việc hợp lý phát
7
2
huy năng lực sở trường
2.3. Xây dựng kế hoạch năm học gắn với việc xây dựng kỷ cương,
8
3
nề nếp trong nhà trường
2.3. Thực hiện công tác dâm chủ trong trường học
9 + 10
4
2.3. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà
11
5
trường
2.3. Quan tâm chăm lo đến đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp
12
6


chính đáng cho CBGV
2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh công tác thi đua khen
13
7
thưởng, công tác đánh giá xếp loại giáo viên
2.3. Tăng cường phẩm chất và uy tín của nhà quản lý
14
8
2.4
Hiệu quả của SKKN
15
3
Kết luận, kiến nghị
16
3.1
Kết luận
16 + 17
3.2
Kiến nghị
18


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
Lúc sinh thời Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành
công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả cuộc đời
hoạt động cách mạng của Người. Xuất phát từ quan điểm của Người chúng ta
cần phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính cho
tất cả các thành viên trong nhà trường thực hiện.
Đoàn kết trong tập thể là sức mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ có
tập thể đoàn kết mới tạo ra được môi trường rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy tốt, học tốt. Do vậy
việc xây dựng tập thể đoàn kết trong nhà trường được đặt lên hàng đầu, được
tiến hành thường xuyên không phải một sớm, một chiều mà đòi hỏi người quản
lý giáo dục phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả
năng, trí tuệ để điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu
giáo dục đề ra.
Trên thực tế cho thấy sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ quyết định trong
việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường. Do vậy một tập thể
mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người, tính thân
thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề
cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị, cũng
chính là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường
thành một tập thể đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục
tiêu giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tỉnh nhà nói
chung và của nhà trường nói riêng.
Qua công tác quản lý, tôi nhận thấy việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn
kết là một vấn đề rất cần thiết và khó khăn nhất đối với những người làm công
tác quản lý. Xây dựng được tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết thì mới đáp
ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong mỗi nhà
trường. Để thực hiện được điều này nhà trường cần phải xây dựng tập thể lớp,
các khối, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết cùng chung chí hướng,
tất cả vì học sinh thân yêu, không khí trong tập thể phải ấm áp, thương yêu giúp
đỡ lẫn nhau, chan hòa tình chị em đồng nghiệp, tất cả mọi thành viên phải có
tinh thần trách nhiệm cao thì mới đem lại kết quả chăm sóc giáo dục trẻ tốt.
Ngược lại nếu nội bộ nhà trường mất đoàn kết thì sẽ mang đến một hậu quả
khôn lường trước được. Bản thân tôi đã từng đảm nhận chức vụ tại trường mầm
non Hoằng Quang thuộc địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như: Trường chia
thành 3 điểm trường cách nhau vài ba cây số, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ
giáo viên hợp đồng trường nhiều 9/21, năng lực của giáo viên không đồng đều,
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao, nhà trường chưa đạt cơ quan văn
hóa... Khắc ghi lời Bác dạy. Trong quá trình công tác bản thân tôi luôn suy nghĩ
1


và cố gắng làm sao xây dựng được tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết
toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp trồng người, Đây là vấn đề cần thiết, được tiến
hành thường xuyên , mọi sự mâu thuẫn cần được giải quyết một cách linh hoạt,
mềm dẻo, khéo léo để tạo sự đồng thuận trong nhà trường cùng chung mục
đích :Xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh". Vì thế tôi chọn đề tài: “Một số
kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường
mầm non Hoằng Quang - thành phố Thanh Hóa” Nhằm mục đích được đóng
góp một phần nhỏ của mình vào việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường
ngày càng phát triển .
1.2. Mục đích nghiên cứu
Việc xây dựng một tập thể vững mạnh trong một cơ quan đơn vị là việc
làm thiết thực, đậc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ không đơn giản.
Ngay cả trong một gia đình giữa anh chị em đôi lúc cũng không thống nhất ý
kiến, bất đồng về quan điểm, thậm chí ai cũng muốn giành phần hơn về mình.
Như vậy trong tập thể đông người điều đó càng phức tạp hơn. Vì thế việc xây
dựng tập thể sư phạm đoàn kết được đặt lên hang đầu, được tiến hành thường
xuyên không phải một sớm, một chiều mà đỏi hỏi người làm công tác quản lý
phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả năng trí tuệ để
điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu đề ra. Nếu người
cán bộ quản lý không chú tâm, cho là không quan trọng thì sự bất đồng sẽ xẩy ra
bất cứ lúc nào. Bản thân tôi luôn ý thức được rằng: Trong sự thành công của tập
thể nhà trường trước hết phải nói đến sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực của đội ngũ
cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
Trong những năm qua nhà trường luôn nêu cao tinh thần xây dựng đoàn
kết nội bộ từ cấp chi ủy- chính quyền đến từng cá nhân cán bộ giáo viên, nhân
viên nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn nội bộ, cùng nhau khắc
phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó được cấp trên công nhận chi bộ
đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ và tìm ra các biện pháp nhằm thất chặt và phát
huy hơn nữa tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ nhà trường.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Đới với đề tài này được thực hiện trên nhiều lĩnh vực vì phạm vi nghiên
cứu rộng. Tuy nhiên đối với một đơn vị trường học tôi xin Đề cập đến đội ngũ
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Hoằng Quang Thành phố
Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Để đề tài này hoàn thành và được đưa vào ứng dụng trong công tác quản lý
chỉ đạo điều hành các hoạt động trong nhà trường tôi đã sử dụng các phương
pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận:
2


+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có nội dung chuyên đề.
+ Một số văn kiện của Đảng về Giáo dục và Đào tạo.
+ Một số văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường giáo dục của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Các tạp chí giáo dục.
+ Tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp.
- Phương pháp quan sát nghiên cứu thực tiễn hoạt động ở nhà trường:
+ Thực nghiệm (Kiểm chứng kết quả qua môi trường sư phạm mầm non).
+ Trắc nghiệm (Qua phiếu điều tra giáo viên).
+ Phân tích, xử lý số liệu.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
Xây dựng một tập thể vững mạnh nhất thiết phải có sự đồng tâm, hợp lực
của các cá nhân về mọi hoạt động, cùng chung quan điểm, cùng đi một hướng
nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đoàn kết, thống nhất các lực lượng Cách mạng
Việt Nam là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sức mạnh của sự đoàn kết đã
đưa dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù và giữ vững độc lập dân tộc. Sức mạnh
của sự đoàn kết đã được Hồ Chí Minh đúc kết thành câu bất hủ: “Đoàn kết, đoàn
kết, đại đoàn kết.Thành công, thành công, đại thành công”.
Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đoàn kết tập thể luôn tạo nên sức
mạnh tổng hợp, đảm bảo sự thành công của tổ chức. Đoàn kết trong nội bộ nhà
trường vừa tạo nên sức mạnh của tập thể sư phạm, vừa tạo tâm lý xã hội đặc biệt
quan trọng của người quản lý. Trong cuốn “Hiệu trưởng nhà trường với bầu
không khí tập thể” đã viết: “Đoàn kết giáo viên là một trong những nhiệm vụ
tâm lý xã hội cơ bản của người lãnh đạo nhà trường, vì hiệu quả của quá
trình dạy học, giáo dục phần lớn phụ thuộc vào nó. Sự đoàn kết của tập thể
thúc đẩy sự tối ưu hoá tất cả các mặt đời sống và hoạt động của tập thể”.
Thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ngược lại một tập thể không có sự
đoàn kết thống nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả giáo dục
của nhà trường.
Tuy nhiên quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều
thành viên trong nhà trường tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh, ngược lại một
tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện tiến bộ của từng cá nhân. Sinh hoạt và làm
việc trong tập thể nhà trường là điều kiện của mỗi cá nhân phối hợp giúp đỡ lẫn
nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động. Khi
đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ
tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của tập thể nhà trường.

3


Mỗi người cán bộ quản lý trong nhà trường đều có những đặc điểm riêng
khác nhau về phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn...
nhưng họ đều có chung một mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.
Bất kì một cá nhân người cán bộ quản lý nào cũng có ảnh hưởng giáo dục
rộng rãi đến tập thể nhà trường và ngược lại. Đồng thời mỗi người cán bộ giáo
viên đều trực tiếp nhận sự ảnh hưởng đó. Chính vì vậy mối đoàn kết của tập thể
nhà trường không những tuỳ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và năng lực của
từng cán bộ quản lý, giáo viên mà còn tuỳ thuộc vào sự phối hợp giáo dục giữa
giáo viên và người quản lý.
Một tập thể sư phạm đoàn kết không chỉ là nguyện vọng của các cá nhân
mà còn là mong muốn của toàn xã hội. Tập thể sư phạm đoàn kết góp phần hình
thành và phát triển nhân cách con người và đào tạo ra những con người có đầy
đủ đức lẫn tài đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
Như vậy, việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là nhu cầu cấp bách đối
với tất cả các trường học nói chung và trường mầm non Hoằng Quang nói riêng
trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Thực trạng về tập thể sư phạm của trường mầm non Hoằng
Quang hiện nay
2.2.1. Tình hình chung
Trường mầm non Hoằng Quang nằm ở phía Đông Bắc thành phố Thanh
Hóa, thuộc địa bàn xã Hoằng Quang. Trong những năm qua mặc dù gặp không ít
những khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và
Đào tạo Thành phố, của Đảng ủy - UBND xã Hoằng Quang, cùng với sự nỗ lực
không ngừng phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ giáo viên và phụ huynh học
sinh trong toàn trường. nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo
dục trẻ tại trường. Có môi trường sư phạm trong sáng lành mạnh, đoàn kết nhất
trí cao. Đã đem lại lòng tin cho lãnh đạo và nhân dân địa phương
* Thuận lợi:
- Trong tình hình thực tế hiện nay, đội ngũ CB-GV-NV nhà trường đã
thấm nhuần và nhận thức rõ nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn có ý
thức rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tin tưởng vào bản thân và đồng
nghiệp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trong những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo
sâu sát của các cấp lãnh đạo, của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Các tổ chức
chính trị, Đặc biệt là sự thông cảm chia sẻ và vào cuộc của phụ huynh học sinh
trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, có sự phối kết hợp chặt chẽ của
các đoàn thể trong nhà trường. Nhà trường có Chi bộ Đảng gồm 08 đồng chí.
Mọi Đảng viên trong Chi bộ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình,
gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.

4


- Trường có 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn
và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 55%, có nhiều kinh nghiệm trong công
tác CSGD trẻ, có lối sống giản dị, lành mạnh, chan hòa, có tâm huyết với nghề,
kiên định vững vàng trong tư tưởng, xác định rõ vị trí và nhiệm vụ được giao
* Khó khăn:
- Hiện nay một số giáo viên chưa kịp thời đổi mới phương pháp giáo dục,
ý thức phê và phê bình chưa cao, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác còn hạn chế,
chưa có tính sáng tạo trong giảng dạy, một số giáo viên tuổi đời đã cao còn hạn
chế trong việc cập nhật kiến thức mới, thiếu năng động trong công tác giảng dạy,
một số giáo viên mới vào ngành chưa có kinh nghiệm trong thực tiễn, nhiều
giáo viên còn nuôi con nhỏ thời gian dành cho các hoạt động còn hạn chế
- Nhà trường còn nhiều giáo viên hợp đồng trường chưa được hưởng các
chế độ chính sách theo quy định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chị chưa
thực sự yên tâm công tác.
2.2.2. Kết quả thực trạng
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết
trong nhà trường, Song thực tế kết quả thực trạng vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả.
Nội dung
Tổng số
Đạt tốt
Khá
TB
CBGVNV
SL
Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
Tư tưởng phẩm chất
21
12 57.1% 7 33.3% 2 9.6%
chính trị
Đạo đức nghề nghiệp

21

11

52.4%

7

33,3%

3

14.3%

Lối sống tác phong

21

11

52.4%

8

38%

2

9.6%

Năng lực, chuyên
21
7
33.3% 10 47.6% 4 19.1%
môn nghiệp vụ
Chất lượng chuẩn
21
7
36.9 11 52.4% 4 19.1%
nghề nghiệp GVMN
Từ khảo sát trên cho thấy các tiêu chí cần đạt để xây dựng một tập thể sư
phạm đoàn kết đối với CBGV trong nhà trường về các tiêu chuẩn trên mức tỷ lệ
tốt khá còn thấp, tỷ lệ trung bình còn cao . Cụ thể:
Về tư tưởng: Do 100% giáo viên là nữ đôi lúc giữa giáo viên với nhau
chưa hài lòng về công việc hoặc trong cuộc sống chưa hiểu hết về nhau.
Về đạo đức nghề nghiệp: Chế độ đối với GVMN còn thấp dẫn đến một
vài giáo viên chưa thực sự tận tụy, tâm huyết với công việc, chưa kịp thời học
tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Thực hiện phê bình và tự phê
bình chưa cao.
Về lối sống, tác phong: Một số giáo viên mới, giáo viên cao tuổi tác
phong làm việc chưa nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học. Trong lời nói, giao
tiếp với đồng nghiệp còn “nói tiếng địa phương”, trang phục chưa gọn gàng,
chưa phù hợp môi trường sư phạm.
5


Năng lực của đội ngũ chưa đồng đều về kiến thức, chất lượng đào tạo các
hệ tại chức cũng như tập trung, chưa mang tính thống nhất cao, dẫn đến việc
phân hóa về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên còn hạn chế.
Số lượng cán bộ giáo viên hợp đồng trường còn nhiều 7/19, 100% là nữ
tuổi đời còn trẻ chiếm 32%, lực lượng này đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ nên chưa
có ý thức cao trong việc, thường ít tham gia góp ý xây dựng, chưa tích cực phối
hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, còn đi làm muộn, chưa đúng giờ.
Về tiêu chuẩn nghề nghiệp GVMN trong các năm học trước: Số lượng
GV đạt tỷ lệ xuất sắc còn thấp : 7/21 = 36,9%; Số lượng GV ở mức khá + TB
còn chiếm tỷ lệ cao: 14/21 = 63,1%.
Đứng trước thực trạng trên, bản thân là một cán bộ quản lý nhà trường, tôi
luôn trăn trở để tìm ra một số giải pháp bồi dưỡng tại chỗ, nâng cao các tiêu chí
theo quy định, xây dựng một tập thể vững mạnh đoàn kết. Nhằm nâng cao chất
lượng CSGD toàn diện trong nhà trường như sau:
2.3. Một số giải pháp cụ thể
2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành học và của địa phương
đến từng CBGV-NV trong nhà trường
Đây là nội dung quan trọng hàng đầu của người làm công tác quản lý giáo
dục. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBGV-NV, bồi
dưỡng về đạo đức lối sống, để giáo viên có cuộc sống lành mạnh trong sáng,
Quan hệ thân thiện, đúng mực với mọi đối tượng. Đặc biệt là đối với phụ huynh
học sinh.
Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước, của ngành đến từng CBGV-NV trong nhà trường. Triển khai kịp thời
các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động. Quán triệt đến
tất cả các thành viên trong nhà trường ra sức học tập và rèn luyện theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống và làm việc theo đúng Hiến pháp, Pháp luật,
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Quán triệt thực hiện Đề án "Đổi
mới giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hoá giai đoạn 2017-2020, định hướng
đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
Trong thực tế chúng ta đã biết: Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và
mọi công dân đều phải tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. Trong nhà
trường cũng vậy cần phải thực hiện nghiêm túc những văn bản, quy định luật
giáo dục, Căn cứ vào điều lệ trường mầm non và mục tiêu kế hoạch đào tạo,
Muốn thực hiện tốt được điều này trong nhà trường thì ngay từ đầu năm
học, hiệu trưởng phải triển khai kịp thời toàn bộ những văn bản nội quy, quy
định của các cấp, các nghành có liên quan về mục tiêu, nhiệm vụ năm học đến
toàn thể CB- GV-NV được học tập. Bằng cách phổ biến truyên truyền qua các
cuộc họp hội đồng giáo viên, qua hội nghị công chức viên chức và người lao
6


động đầu năm học, tổ chức cho CBGVNV viết bản cam kết với nhà trường theo
từng vị trí việc làm đã được phân công. Để thực hiên có hiệu quả trước tiên Chi
uỷ; Ban giám hiệu; Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường phải tăng cường và
phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, BGH, các đoàn thể
trong nhà trường, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền mà luôn luôn biết lắng
nghe và tiếp thu những ý kiến từ CB-GV-NV để có biện pháp bổ sung, điều
chỉnh phù hợp, có lòng vị tha. Đây là việc làm thường xuyên và liên tục trong
nhà trường. Nhằm xây dựng tập thể có tinh thần kỷ cương, nề nếp, dân chủ, kỷ
luật, luôn tạo nên môi trường thân thiện trong hội đồng giáo viên.
Thực hiện tốt quản lý pháp chế trong nhà trường là cơ sở để nâng cao hiệu
quả giáo dục đào tạo. Nhờ đó mà tập thể sư phạm nhà trường có ý thức tốt trong
việc chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, làm thay đổi nhận thức về mục tiêu giáo dục và tổ chức quản lý giáo
dục. Tùy theo tình hình thực tế của mỗi nhà trường mà người hiệu trưởng cần
sử dụng linh hoạt các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của trường mình.
2.3.2. Xây dựng đội ngũ CBGV phân công, công việc hợp lý phát huy
năng lực sở trường tạo điều kiện cho giáo viên , nhân viên hoàn thành
nhiệm vụ
Mỗi tổ chức trong nhà trường đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
riêng, không chồng chéo trách nhiệm, nhiệm vụ của các tổ chức bao trùm đầy đủ
các lĩnh vực hoạt động giáo dục của nhà trường và mọi tổ chức có chung một
mục tiêu vì sự phát triển giáo dục của nhà trường. Việc phân công, phân nhiệm
cho các thành viên, tổ chức phải được bàn bạc cụ thể đi đến thống nhất, đảm bảo
tính hợp lý, giao đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, sở trường, điều
kiện hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân. Đặc biệt, trong phân công giao việc, cán
bộ quản lý phải có niềm tin đối với người được giao việc, thường xuyên động
viên, khích lệ và giúp đỡ kịp thời để họ tự tin và thỏa mãn với công sức mà họ
đã cống hiến, đồng thời họ sẽ phát huy hết năng lực của mình. Thông qua bàn
bạc dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng quy chế
phối hợp giữa các tổ chức, các cá nhân một cách hợp lý, phù hợp với thực tế.
Ví dụ: * Đối với giáo viên, trước tiên tôi thường bố trí giáo viên vững về
chuyên môn, có trình độ trên chuẩn, có năng lực sư phạm, điều kiện hoàn cảnh
cá nhân tốt để ưu tiên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi, những giáo viên có kinh
nghiệm lâu năm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đi kèm với giáo viên mới
vào ngành.
* Đối với việc bầu tổ trưởng, tổ phó của các tổ chuyên môn phải thực
hiện đúng nguyên tắc nhằm đoảm bảo tính tập trung dân chủ: trước tiên phải
trưng cầu ý kiến của các thành viên trong tổ để họ có quyền giới thiệu tổ phó
cho tổ mình.Tổ trưởng, tổ phó phải đạt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về
chuyên môn, đảm bảo về phẩm chất đạo đức; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản
7


lý phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch
hoạt động của tổ; có khả năng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong việc tổ
chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết và uy tín trong đội ngũ
cán bộ giáo viên, viên chức trong tổ
2.3.3. Xây dựng kế hoạch năm học gắn với việc xây dựng kỷ
cương, nề nếp trong nhà trường.
Điều đầu tiên vô cùng quan trọng đó là: Xây dựng nội dung kế hoạch phải
phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cũng như của địa phương. Nhằm
phát huy tối đa nguồn lực hiện có của nhà trường và của địa phương nhưng phải
đảm bảo tính dân chủ. Có như vậy thì mới đảm bảo tính khả thi đây là cơ sở
pháp lý, khoa học trong các hoạt động giáo dục sẽ giúp tập thể sư phạm hoạt
động có kỷ cương, nề nếp.
Công tác xây dựng kỷ cương nề nếp trong tập thể sư phạm là tiền đề của
sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Vì vậy muốn tập thể sư phạm nhà trường thực
sự vững mạnh, trước hết người hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch đúng với
mục tiêu giáo dục và phù hợp với từng giai đoạn.
Muốn xây dựng kế hoạch năm học gắn với việc xây dựng kỷ cương, nề
nếp trong nhà trường mang tính khả thi thì trước hết ban giám hiệu phải có trình
độ chuyên môn vững, có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt, tự rèn luyện
tác phong làm việc khoa học, chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được
giao. Thẳng thắn trong góp ý xây dựng, không né tránh, không đổ lỗi cho khách
quan, từ bỏ thói quen làm việc dễ dãi, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Mặt khác xây dựng các nội dung, quy chế hoạt động của nhà trường: Quy chế
kiểm tra nội bộ; quy chế tuyển sinh; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ…
tất cả các quy chế này đều được đưa ra bàn bạc và thống nhất trong hội nghị cán
bộ viên chức.
Việc thực hiện nề nếp chuyên môn: Mỗi CBGV phải thực hiện đầy đủ nội
quy, quy chế chuyên môn như: Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu, chương
trình chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.
Đồng thời vận dụng tốt việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm
trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của trẻ.
Kiểm tra, đánh giá trẻ đúng, chính xác theo yêu cầu. Thực hiện nghiêm túc các
quy chế, quy định về chuyên môn như thao giảng, thăm lớp, dự giờ, kiểm tra
thường xuyên, kiểm tra đột xuất có hiệu quả thiết thực.
Xây dựng và triển khai thực hiện nề nếp sinh hoạt tập thể: Mọi nề nếp
sinh hoạt tập thể đều phải có nội dung, kế hoạch cụ thể theo hang ngày, tuần,
tháng, học kỳ, hoặc chủ đề. Các nội dung sinh hoạt phải thể hiện bằng văn bản
để theo dõi và thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kì để đánh giá rút kinh
nghiệm nhằm phát huy những mặt mạnh, có hướng khắc phục những hạn chế.
Cần phải thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những mặt còn thiếu sót chưa làm được.
8


Thiếu sót đó thuộc về ai, bộ phận nào. Sự rạch ròi trong công việc sẽ khiến mỗi
người có trách nhiệm hơn trong công việc của mình. Xây dựng một tập thể giáo
viên “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, đây là một việc làm rất
quan trọng không thể thiếu được trong tập thể sư phạm nhà trường. Dân chủ đi
liền với kỷ luật, xây dựng nền dân chủ khoa học trong tập thể mang tính chất
quyết định trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ. Trong các cuộc họp mọi ý kiến,
quan điểm được thể hiện, được phân tích và đóng góp một cách thẳng thắn, chỉ
ra được những mặt mạnh, yếu. Đồng thời có biện pháp khắc phục khó khăn tạo
được sự đồng thuận. Có làm tốt kỷ cương nề nếp thì giáo dục mới đạt hiệu quả.
Đối với trường mầm non tình thương, trách nhiệm của cô giáo cần hơn bao giờ
hết, không những cần phải có trách nhiệm trong công tác chăm sóc và giáo dục
mà phải có tình thương, gần gũi, bảo vệ trẻ như chính con đẻ của mình. Nếu như
chúng ta thể hiện thiếu tình thương đến trẻ, dù cố tình hay vô tình cũng đều làm
ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển nhận thức của trẻ. chính vì lẽ đó mà nhà
trường đã xây dựng tiêu chí thi đua về trách nhiệm của giáo viên đối với trẻ khi
trẻ đến trường
Để thành công trong công tác quản lý, thực hiện kế hoạch năm học và kỷ
cương, nề nếp trong nhà trường người hiệu trưởng không những có “tâm” mà
phải có “tầm” nhìn xa, có chiến lược xây dựng nhà trường đi đúng hướng để đội
ngũ giáo viên, nhân viên coi đó là một tấm gương sáng, một bài học hay trong
chính nhà trường của mình. Đồng thời củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc và giáo dục trong nhà
trường.
2.3.4. Thực hiện công tác dân chủ trong trường học
Thực hiện công tác dân chủ trong trường học là nội dung hết sức quan
trọng trong việc thực hiện công khai dân chủ trong hội đồng nhà trường đó là:
Thực hiện tốt ba công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá:
Một là: công khai cam kết và kết quả chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;
Hai là: công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;
Ba là: công khai thu- chi tài chính.
Từ nhận thức trên, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành họp bàn thống
nhất để cùng nhau xây dựng kế hoạch và bàn biện pháp triển khai thực hiện đảm
bảo hiệu quả và có tác dụng thiết thực. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển
khai học tập văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành đến 100% CBGV-NV và các tổ
chuyên môn. Các tổ chuyên môn cùng nhau bàn bạc thống nhất cách thực hiện
sao cho khoa học, sau đó nhà trường tổng hợp, chọn lọc thống nhất các ý kiến
mang tính khả thi cao, và xây dựng kế hoạch chung cho nhà trường rồi triển khai
đến toàn thể CBGV-NV trong toàn trường.
Để thực hiện tốt nội dung “ba công khai” BGH đã lựa chọn và đưa ra một
số biện pháp thực hiện sau:
9


- Công khai công tác tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh được nhà trường
niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường, thông báo trên hệ thống truyền
thanh của xã để toàn bộ nhân dân được biết.
- Công khai chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường như: Trình độ đào
tạo của giáo viên, kết quả học tập của trẻ theo kỳ, theo năm học, kết quả các
cuộc thi đua của cô và trò qua các đợt thi, các hội thi… đều được công bố công
khai trước Hội đồng sư phạm, trước cuộc họp Hội cha mẹ học sinh.
- Công khai kế hoạch phân công nhiệm vụ giáo viên.
- Công khai các kế hoạch thực hiện năm học.
- Công khai tiền ăn và các khoản phục vụ bán trú học sinh.
- Công khai cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của
nhà trường cho toàn thể giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết ngay từ đầu
năm. Mỗi lần nhà trường tăng cường cơ sở vật chất do được cấp hay tự mua sắm
bằng bất kỳ nguồn nào cũng đều được công khai đến toàn thể CBGV và phụ
huynh học sinh.
- Công khai tài chính: Đây là vấn đề thực hiện theo nguyên tắc nếu không
thực hiện tốt việc công khai thu-chi trong nhà trường sẽ là nguyên nhân lớn nhất
cho việc mất đoàn kết nội bộ. Vì thế tôi đã hết sức chú trọng đến công tác công
khai tài chính về tất cả các khoản thu-chi, vừa để chống tham nhũng, chống lãng
phí, vừa tiết kiệm chi tiêu, chi đúng mục đích. Trước hết là phải thực hiện các
khoản thu-chi theo đúng quy định của pháp luật, của nhà nước và được tập thể
cùng nhau thống nhất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại Hội nghị cán bộ công
chức đầu năm học. Các khoản thu phục vụ học sinh mang tính chất dịch vụ thì
phải được công khai bàn bạc xây dựng phương án chung về định mức, tiêu
chuẩn, tính thời gian sử dụng tài sản để phân bổ chi phí sử dụng, đưa ra định
mức thu- chi hợp lý đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, minh bạch
nhưng phải thực hiện theo trình tự đầy đủ các bước sau:
Bước 1. Lập dự toán chi tiết các khoản thu theo mức trần của thành phố
quy định;
Bước 2. Công khai với cha mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu-chi
trên nguyên tắc thu đủ bù chi;
Bước 3. Nhà trường chỉ được thu khi cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp
và được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo trực tiếp quản lý;
Bước 4. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học đều được quyết toán, thực hiện
công khai, minh bạch các khoản thu-chi trong nhà trường theo đúng quy định tại
thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Công khai kiểm tra công tác bán trú: Hàng tháng, hàng kỳ thanh tra nhân
dân phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh và cán bộ y tế nhà trường tổ
chức kiểm tra đột xuất: Vệ sinh an toàn thực phẩm, nhận thực phẩm và khẩu
10


phần ăn của trẻ, đối chiếu bảng công khai tiền ăn của trẻ hàng ngày trên bảng
thông báo sau đó công bố công khai kết quả kiểm tra trên bảng tin của nhà
trường để tất cả mọi người cùng biết.
Như vậy thực hiện công tác dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường
đạt chất lượng toàn diện là một yêu cầu bức thiết đối với tất cả các trường học,
chỉ có khi thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường
thì mới làm cho trường phát triển bền vững.
2.3.5. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà
trường.
Công tác xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện là yếu tố quyết
định chất lượng giáo dục trong nhà trường, và ý chí quyết tâm của mỗi thành
viên trong tập thể sư phạm chính là sự kết dính chặt chẽ, khoa học của mỗi cá
nhân trong tập thể sư phạm. Không ngừng chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên
trở thành đội ngũ có năng lực, sáng tạo, có ý thức tiếp cận công nghệ thông tin
trong công tác giảng dạy, chú trọng đổi mới chương trình, nội dung và phương
pháp giáo dục.
Đoàn kết là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hành động vì một mục
đích chung, dìu dắt nhau cùng tiến bộ, mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần tự phê
bình và phê bình. Dám nhận ra những thiếu sót của bản thân, của đồng chí đồng
nghiệp và thẳng thắn góp ý xây dựng để loại bỏ những yếu điểm, hạn chế, giúp
nhau cùng tiến bộ; việc góp ý kiến phải chân thành, đúng lúc, đúng nơi để đồng
chí đồng nghiệp mình lắng nghe và khắc phục. Đồng thời mỗi đồng chí cần phải
biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết xem công việc của đồng
nghiệp cũng như công việc của chính mình, biết lắng nghe để tự sửa chữa và
hoàn thiên chính mình, biết góp ý chân tình, chân thật mang tính xây dựng cao
cho đồng nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững
mạnh hơn.
Để đạt được điều này trước hết ban giám hiệu nhà trường có vai trò rất
lớn trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Nó được thể hiện ở mối quan hệ
giữa ban giám hiệu với nhau, giữa ban giám hiệu với đội ngũ giáo viên, phải tạo
sự gần gũi, cảm thông, sự góp ý trung thực, cởi mở, không mang tính áp đặt .
Người quản lí cần biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân
viên trong trường. Khi phân công việc hay giải quyết những thắc mắc không để
gây áp lực hay bức xúc đối với giáo viên. Sự thông cảm, chia sẻ kịp thời, đúng
lúc đúng chỗ trong tư tưởng họ sẽ khiến con người ta nhiệt tình và yêu mến công
việc hơn, tạo môi trường giáo dục trung thực, lành mạnh và thân thiện.
Một vấn đề hết sức quan trọng trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ là
phát huy tinh thần dân chủ trong trường học, tạo sự công bằng đối với mỗi cá
nhân trong tập thể và sự minh bạch về các hoạt động giáo dục.

11


Ngoài việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, muốn đơn vị trường trở thành
đơn vị vững mạnh thì phải xây dựng và vận dụng được sức mạnh tổng hợp từ
các đoàn thể trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học mỗi đoàn thể phải xây
dựng cho mình kế hoạch làm việc của đoàn thể mình và phân định công việc
phù hợp cụ thể cho từng tháng, từng kì và năm.
Ví dụ : Tổ chức công đoàn phải phối kết hợp với chuyên môn xây dựng
được kế hochj phát động phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi, phong trào thi
đua « 2 tốt », phong trào đền ơn đáp nghĩa…
Việc xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế, không qua loa, đại
khái hay chung chung, có sự phân định trách nhiệm công việc rõ ràng, phân
đúng người, đúng việc dựa theo khả năng, sở trường của mỗi người như vậy
hiệu quả công việc sẽ cao.
Xây dựng một tập thể đoàn kết nhất trí cao về quan điểm, đường lối và có
trách nhiệm với công việc, có lòng nhân ái, vị tha, biết đặt lợi ích của tập thể lên
lợi ích cá nhân. Tạo bầu không khí ấm áp với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Để
tập thể trở thành tổ ấm như gia đình của chính mình.
Như vậy dù cá nhân hay tập thể đều phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp
để tìm ra cái đúng, cái sai mà sửa chữa để hoàn thiện mình. Một tập thể đoàn
kết, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương giúp đỡ nhau thì chắc chắn tập thể
đó sẽ vững mạnh và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2.3.6. Quan tâm chăm lo đến đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp
chính đáng cho CBGV
Người hiệu trưởng phải hiểu từng giáo viên mình quản lý một cách toàn
diện như: Hoàn cảnh gia đình, quá trình đào tạo, hiệu quả công việc của giáo
viên đó như : kết quả tham gia từng phong trào, chất lượng giảng dạy, uy tín với
phụ huynh học sinh, năng lực sở trường, nguyện vọng… Từ đó có thể nhận biết
được từng cá nhân có những mặt ưu điểm, tồn tại nào để phát huy những mặt
mạnh và có kế hoạch bồi dưỡng sửa chữa những khuyết điểm.
Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Hàng năm nhà trường phải xây
dựng được kế hoạch cho CBGV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, đây là việc làm cần thiết và thường xuyên đối với cán bộ giáo viên nếu
không sẽ bị mai một về kiến thức ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Để đạt được mục tiêu đề ra ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch:
Thường xuyên dự giờ, thăm lớp, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề,
tổ chức thao giảng, tổ chức thi của cháu, thảo luận về phương pháp giảng dạy
trong nhà trường. Từ việc tự học, tự rèn luyện mà tay nghề của mỗi giáo viên
ngày càng vững vàng hơn. Bên cạnh đó phải phát huy được tính tích cực của
từng cán bộ giáo viên trong công tác giảng dạy, sinh hoạt tập thể để khơi dạy sự
năng động, sáng tạo của họ trong chuyên môn để làm nồng cốt trong việc xây
dựng phong trào thi đua của nhà trường. Mặt khác cần chú trọng phong trào thi
12


đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”. Đồng
thời xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên với phụ huynh học sinh nêu rõ
được trách nhiệm của mỗi bên để cùng nhau phối hợp.
Bồi dưỡng lòng nhân ái, truyền thống tôn sư trọng đạo thông qua các hoạt
động ngoại khóa: Tổ chức các ngày lễ lớn như ngày 20/10; 20/11; 8/3… qua đó
khơi dậy lòng yêu mến trẻ, luôn yêu thương trẻ, không ngừng phấn đấu học tập
và rèn luyện để giữ được phẩm chất của người giáo viên. Bên cạnh việc tham
gia các hoạt động do nghành học, nhà trường tổ chức còn động viên cán bộ giáo
viên tham gia các hoạt động do địa phương nơi cư trú cũng như nơi công tác tổ
chức nhằm gắn thêm tình làng nghĩa xóm cũng như trách nhiệm đối với quê
hương làng xóm của mình
Bên cạnh đó đảm bảo chế độ chính sách của nhà nước, của ngành, của nhà
trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt đối với giáo viên hợp đồng
trường .Việc quan tâm đến gia đình của mỗi thành viên trong trường mình quản
lý chính là tăng thêm sức mạnh cho mỗi cá nhân, thường xuyên quan tâm kịp
thời, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các thành viên của mình quản giúp họ vượt
qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
2.3.7. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh công tác thi
đua khen thưởng, công tác đánh giá xếp loại giáo viên.
Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả, kết
quả kiểm tra phản ánh được thực trạng và khai thác, tận dụng mọi khả năng,
sáng tạo của cán bộ giáo viên trong hoạt động. Xây dựng môi trường thân thiện,
dân chủ và tôn trọng lẫn nhau trong quá trình đánh giá; không tạo nên sự căng
thẳng, không áp lực cho cán bộ giáo viên, việc đánh giá căn cứ kết quả của các
minh chứng, các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non đã quy định ( Phiếu đánh giá...). Nhà trường có thực hiện tốt công tác
thanh tra, kiểm tra nội bộ định kỳ theo quy định thì việc thi đua khen thưởng
mới có hiệu quả thiết thực.
Phát động thi đua phải khách quan, công bằng, dân chủ, phải cân nhắc kỹ
càng, dựa vào tập thể. Khi xét thi đua phải có đầy đủ các thành phần trong hội
đồng thi đua theo Điều lệ trường mầm non. Có làm tốt công tác thi đua mới thúc
đẩy được phong trào thi đua “2 tốt” của nhà trường . Đó chính là động lực cho
việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện.
Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị của
nhà trường, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến sẽ có tác dụng khuyến
khích động viên cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
Khen thưởng phải đảm bảo sự công bằng, chính xác, công khai và có ý nghĩa
giáo dục trong tập thể.

13


Việc đánh giá xếp loại giáo viên khách quan, chính xác, công bằng đồng
thời định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của giáo viên, nhân viên.
Kiểm tra, phải trên cơ sở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Động viên khuyến khích kịp thời đối với cán bộ giáo viên, nhân viên tạo
được bầu không khí phấn khởi vui tươi lành mạnh cho cán bộ giáo viên, nhân
viên khi bước chân đến trường.
2.3.8. Tăng cường phẩm chất và uy tín của nhà quản lý.
Người quản lý phải xác định rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của mình
xứng đáng là con chim đầu đàn của tập thể sư phạm. Lý luận và thực tiễn trong
quản lý đã khẳng định vai trò to lớn của người đứng đầu các tổ chức trong sự
phát triển của tập thể. Muốn xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết,
người quản lý phải tận tình, tâm huyết và gương mẫu với mục tiêu của tập thể,
tích cực phát huy uy tín cá nhân và vai trò người lãnh đạo trong tập thể trong
mọi mặt công tác. Đối xử công bằng, tôn trọng và quan tâm tới mọi thành viên
trong trường, phải là trung tâm gắn kết các thành viên trong tập thể với nhau,
sẵn sàng vì lợi ích chung của tập thể. Phải biết quan tâm đến quyền lợi, nguyện
vọng chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên từ đó động viên được mọi đối
tượng thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần tự giác với lương tâm nghề nghiệp
trồng người.
Người cán bộ quản lý phải có kiến thức, năng lực chuyên môn vững vàng,
năng động và sáng tạo trong công việc, có sự tôn trọng, đoàn kết trong lời nói và
cử chỉ, biết cảm hóa mọi người, chân tình, nhân ái, độ lượng trong cư xử, biết
giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thành công, thất
bại của các thành viên trong nhà trường. Phải có uy tín cao trong tập thể, biết tạo
ra cho mình sự tin yêu để mọi người tôn trọng và phục tùng một cách tự giác.
Mặt khác ban giám hiệu phải biết lắng nghe và chỉnh sửa, bổ sung những sai sót,
chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của tập thể, bình tĩnh sáng suốt, thận trọng
trong công việc. Làm việc có kế hoạch và khoa học, thực hiện nghiêm túc công
tác thanh tra - kiểm tra nội bộ trường học. Bên cạnh đó thường xuyên thực hiện
nghiêm túc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo quy
định. Từ đó phát huy được mặt mạnh và sửa chữa khuyết điểm của mỗi đồng chí
trong ban giám hiệu. Đây chính là tạo cho tập thể một niềm tin đối với ban lãnh
đạo nhà trường.
Người quản lý phải thực sự là người đồng chí, người bạn chân thành, cởi
mở và là nơi hội tụ của mọi trí tuệ, mọi khát vọng vươn lên . Là niềm tin của tập
thể trong giai đoạn hiện nay.
Ban giám hiệu phải nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, của ngành, biết vận dụng một cách khoa học và hiệu quả
trong nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt,
lối sống trung thực, lành mạnh, trong sáng. Phải luôn gương mẫu thể hiện tính
14


tiên phong, tích cực trong mọi hoạt động, không ngừng hoàn thiện nhân cách và
phong cách quản lý của người lãnh đạo để đạt được yêu cầu vừa là thủ trưởng,
vừa là thủ lĩnh của tập thể sư phạm, thực hiện tốt những quy chuẩn đạo đức nhà
giáo mà đã được xã hội tôn vinh.
Thường xuyên đổi mới công tác quản lý, không ngừng tự học, tự rèn
luyện để nâng cao nhận thức về mọi mặt, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý, thực hiện
tốt công tác dân chủ, công khai, công bằng.
Phải khéo léo, sáng suốt trong giải quyết và xử lý các công việc, các tình
huống trong quản lý, đảm bảo hợp tình, hợp lý. Luôn đặt lợi ích của tập thể lên
trên lợi ích của cá nhân. Đồng thời có nhiều giải pháp để nâng cao đời sống cho
đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, động viên khuyến khích
mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục đào tạo.
2.4. Hiệu quả của SKKN
Trong những năm qua nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của
Phòng GD&ĐT thành phố; cùng với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên
của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Đến nay nhà trường đã có nhiều
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng CSGD trẻ cũng như trình độ, khả năng của
đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng lên và kết quả cho thấy như sau:
Từ khảo sát trên cho thấy qua các biện pháp mà tôi áp dụng đã đạt được
hiệu quả đáng khích lệ như:.
Nội dung

Đạt tốt

Khá

TB

Tổng số
CBGVNV

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ
lệ

Tư tưởng phẩm chất
chính trị

21

19

90%

2

10

0

0

Đạo đức nghề nghiệp

21

19

90%

2

10%

0

0

Lối sống tác phong

21

17

81%

4

19%

0

0

Năng lực, chuyên
21
14 66.6% 7
33.4%
0
0
môn nghiệp vụ
Chất lượng chuẩn
21
14 66.6% 7
33.4%
0
0
nghề nghiệp GVMN
Về Tư tưởng, phẩm chất chính trị: 100% giáo viên tư tưởng ổn định, lập
trường vững vàng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước,
quy định của ngành, nhà trường, địa phương.
100% giáo viên đoàn kết, có ý thức cao trong công việc, tích cực phối hợp
chặt chẽ đồng bộ với nhau trong công tác CS-GD trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của ngành, nhà trường,
Về đạo đức nghề nghiệp: Chế độ đời sống của giáo viên hợp đồng được
cải thiện, giáo viên hợp đồng trường mức lương được nâng lên từ 2.500.000đ
15


lên 3.500.000 lên tháng/cô, đến nay 100% giáo viên tận tụy, tâm huyết với nghề,
thái độ hòa nhã , ân cần, niềm nở, có ý thức tự học, tự rèn luyện nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay chất lượng đào tạo, kiến thức tương đối
đồng đều, 100% đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn đạt 62%.Về lối
sống, tác phong: 81% giáo viên tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương,
khoa học. Trong lời nói, giao tiếp với đồng nghiệp hạn chế giáo viên nói tiếng
địa phương, trang phục luôn gọn gàng, lịch sự phù hợp môi trường sư phạm.
Về tiêu chuẩn nghề nghiệp GVMN so với các năm học trước: Số lượng
giáo viên đạt tỷ lệ xuất sắc cao có 14/21 = 66.6%; Số lượng giáo viên ở mức khá
7/21 = 33.4%, không còn trung bình.
Đối với nhà trường: Được sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo địa
phương và phụ huynh học sinh nên trong năm qua học sinh ra trường cao hơn
năm trước vượt chỉ tiêu so với quy định. Kết quả trên tuy chưa được cao so với
mong muốn và tiềm năng của đơn vị, song cũng cho thấy những kết quả đó là
sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết của tập thể sư phạm nhà trường.
Bằng những kinh nghiệm thực tế và sự học hỏi của bản thân, sự chỉ đạo
sát sao của ngành giáo dục & đào tạo đến nay có thể khẳng định rằng trường
mầm non Hoằng Quang luôn là tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh .
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết đóng vai trò quyết định trong
nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của nhà trường. Có xây dựng được
tập thể sư phạm đoàn kết thì mới nâng cao được chất lượng dạy và học. Đồng
thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm trong việc thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Nó quyết định mọi sự thành công cho việc
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao cho. Qua
những việc mà tôi đã thực hiện tại trường mầm non Hoằng Quang tôi đã rút ra
bài học kinh nghiệm như sau:
- Tiếp tục phát huy thực hiện những giải pháp đã thực hiện những giải pháp đã
thực hiện và đạt được kết quả khả quan. từng bước xây dựng một tập thể vững
mạnh
- Ban giám hiệu phải thực sự quan tâm đến nội bộ nhà trường trong tất cả các
hoạt động dạy học, sinh hoạtđể từ đó đưa ra nhiều giải pháp hợp lý mang lại
hiệu quả cao nhất
- Trong công tác truyên truyền cần quán triệt đến tất cả các thành viên trong nhà
trường, luôn trau dồi đạo đức, không ngừng hoàn thiện nhân cách, uy tín. Có
trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt đến tất cả các thành viên trong nhà trường
ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống và làm
việc theo đúng Hiến pháp, Pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà
nước. Từ đó hình thành cho mọi thành viên phẩm chất đạo đức lối sống trong
16


sáng. Có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, cộng đồng, luôn
tận tụy, tận tâm với trẻ. Tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Dân
chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô
giáo là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”...
- Phải xây dựng được các kế hoạch, quy chế hoạt động chung cho nhà
trường sao cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình địa
phương, nhà trường. Xây dựng tập thể sư phạm không chỉ xây dựng tập thể
gương mẫu, đoàn kết, nề nếp kỷ cương mà còn phải xây dựng tập thể học tập
thường xuyên, có trình độ năng lực, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Tạo được sự đồng thuận và phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức đoàn
thể dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường. Trong công việc cần thể hiện tính
tập trung dân chủ.
- Trong hoạt động của nhà trường, hiệu trưởng cần biết sử dụng kỹ năng
quản lý, ngăn ngừa hiện tượng làm mất đoàn kết nội bộ xảy ra dẫn đến làm giảm
chất lượng hoạt động của nhà trường. Luôn tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn,
giải quyết sự mâu thuẫn, Khi phát hiện có biểu hiện xung đột phải bình tĩnh, giải
quyết sao cho thấu tình đạt lý, người hiệu trưởng phải mềm dẻo, linh hoạt khi
giải quyết vấn đề, cần vững vàng tự tin, xông xáo tìm ra biện pháp hợp lý, tránh
sự việc tồn đọng trong khoảng thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mối đoàn
kết nội bộ.
- Quan tâm đúng mức đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, hiểu biết
về tâm lý của đội ngũ, biết tổ chức công việc có hệ thống, khoa học, hiệu quả,
biết cách tạo ra động lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Làm việc công
tâm, phân công lao động công bằng phù hợp với từng đối tượng, giải quyết mọi
tình huống linh hoạt, tế nhị, khéo léo, kịp thời, tránh cách làm việc theo cảm
tính.
- Khen thưởng và xử lý đúng người, đúng việc, tạo được tính công bằng
trong nhà trường, động viên khích lệ những tấm gương điển hình, đồng thời đẩy
mạnh công tác tự phê và phê bình đấu tranh bảo vệ nội bộ.
- Trong hoạt động của nhà trường người hiệu trưởng cần ngăn ngừa hiện
tượng làm mất đoàn kết xảy ra, luôn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn,
làm việc công tâm, bình tĩnh vững vàng, tự tin hoạt bát , gải quyết vấn đề phải
tế nhị, khéo léo, tìm ra giải pháp kịp thời hợp lý, luôn thể hiện tính dân chủ tập
trung trong nhà trường . Mọi vấn đề đều bàn bạc và thống nhất cuối cùng hiệu
trưởng là người quyết định
Sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư
phạm đoàn kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục được trình bầy trong
phạm vi giới hạn về công tác quản lý tại nhà trường . Với mong muốn được các
bạn đồng nghiệp tham khảo và đóng góp ý kiến xây dựng sáng kiến được hoàn
17


chỉnh hơn, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền giáo dục của chúng ta
ngày càng chất lượng và bền vững.
3.2. Kiến nghị
- Nhà nước cần có sự quan tâm đúng mức hơn nữa đối với ngành học mầm
non. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học đồng bộ tạo điều kiện tốt
cho nhà trường thực hiện chương trình CSGD trẻ và thực hiện tốt đề án “Đổi
mới giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hoá giai đoạn 2017-2020, định hướng
đến năm 2025”.
- Tiếp tục có chế độ chính sách, được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt
buộc đối với đội ngũ cán bộ giáo viên hợp đồng trường, để giáo viên yên tâm
công tác và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà bản thân đã rút ra trong quá trình xây
dựng tập thể sư phạm đoàn kết trong trường mầm non Hoằng Quang - Thành
phố Thanh Hóa. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Hội
đồng xét duyệt để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn và mong muốn được
đưa vào sử dụng đạt kết quả cao trong các năm học tiếp theo ./.
XÁC NHẬN
Thanh Hóa, ngày 05 tháng 04 năm 2018
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết

Nguyễn Thị Đại

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật giáo dục năm 2009- Nhà xuất bản giáo dục;
2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non năm 2015;
3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non của Học viện quản lý
giáo dục
4. Các Báo cáo tổng kết năm học của trường mầm non Hoằng Quang các năm
2014-2015, 2015-2016; Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018:
5. Một số báo, tạp chí, thông tin quản lí giáo dục, . . .
6. Văn bản “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ giáo
dục và đào tạo;
7. Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục đào tạo. H2003
8. Truyện Bác Hồ trồng người – NXB Phụ nữ. H1999
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Lý luận chính trị. H2004


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Đại
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường Mầm non Hoằng Quang - TP
Thanh Hóa.

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số biện pháp huy động xã
hội hóa giáo dục ở trường mầm
non
Một số biện pháp huy động xã
hội hóa giáo dục ở trường mầm
non Hoằng Quang
Một số Biện pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên ở
trường mầm non Hoằng Quang
Một số kinh nghiệm chỉ đạo
thực hiện chuyên đề giáo dục
bảo vệ môi trường trong trường
mầm non

2.

3.

4.

Kết quả
Cấp đánh giá đánh giá
Năm học
xếp loại (Phòng, xếp loại đánh giá xếp
Sở, Tỉnh...)
(A, B,
loại
hoặc C)
Sở GD&ĐT
Thanh Hóa

C

2010-2011

Phòng GD&ĐT
TP. Thanh Hóa

A

2012-2013

Sở GD&ĐT
Thanh Hóa

B

2013-2014

Phòng GD&ĐT
TP. Thanh Hóa

A

2014-2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×