Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp tham mưu cơ sở vật chất xây dựng trường mầm non thạch sơn đạt chuẩn quốc gia

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THAM MƯU CƠ SỞ
VẬT CHẤT XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH SƠN
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

Người thực hiện: Vũ Thị Tuyết
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thạch Sơn
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THẠCH SƠN, NĂM 2018
0


MỤC LỤC
NỘI DUNG


Tra
ng

1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài

1
1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. Nội dung

2

2.1. Cơ sở lý luận

2

2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

3

2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó khăn

3
4


2.2.3. Kết quả thực trạng

4

2.3. Các biện pháp thực hiện để giải quyết vấn đề

5

2.3.1. Khảo sát tình hình thực tế những thuận lợi và khó
khăn của địa phương và nhà trường.
2.3.2. Xây dựng kế hoạch tham mưu cơ sở vật chất với
địa phương, phòng giáo dục.

5

2.3.3. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục
trong và ngoài nhà trường để xây dựng trường chuẩn quốc gia
2.3.4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho cán bộ giáo viên.
2.3.5. Tổ chức xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an
toàn.
2.4. Hiệu quả áp dụng sau khi thực hiện các biện pháp

11

3. Kết luận kiến nghị
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị

7

14
15
18
19
19
20

1


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong việc hình thành những nét
cơ bản của nhân cách thể chất con người, nó ảnh hưởng lớn đến cả quãng đời
sau này của mỗi con người. Bởi “Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong
hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ,
tình cảm của trẻ. Giúp trẻ hình thành cơ sở ban đầu của nhân cách con người
mới, chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào phổ thông một cách vững
chắc” [1]. Bác Hồ đã từng nói “ Giáo dục mẫu giáo tốt sẽ mở đầu cho một nền
giáo dục tốt”[2]. Như vậy Giáo dục nói chung, Giáo dục mầm non nói riêng có
tác dụng to lớn đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của xã hội.
Để đạt được chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đáp ứng với yêu
cầu chung của Giáo dục mầm non hiện nay, đặc biệt là các trường mầm non
đang thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo chuyên đề lấy trẻ làm
trung tâm thì đòi hỏi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho trẻ phải đầy đủ,
đa dạng, an toàn không sắc nhọn, có tính thẩm mỹ, tính giáo dục cao.
Như chúng ta đã biết: Cơ sở vật chất trong trường mầm non là toàn bộ các
trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật khác nhau được sử dụng vào việc chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ như các phòng học, phòng chức năng, đồ dùng, đồ
chơi, môi trường giáo dục trong lớp, môi trường giáo dục ngoài lớp học....Đây
có thể nói là yếu tố quyết định nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
trong trường mầm non.
Đối với trường mầm non Thạch Sơn năm 2005 được sự quan tâm của lãnh
đạo địa phương, các cấp, các ngành nhà trường được cấp 3.377 m2 đất tại thôn
Liên Sơn- Xã Thạch Sơn. Trong những năm đầu chuyển về khu trung tâm nhà
trường còn khó khăn về CSVC trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp, lúc đó
tại khu trung tâm nhà trường mới có một nhà văn hóa thôn Liên Sơn để lại và
một nhà xóa tranh tre đến năm 2009 nhà nước đầu tư xây dựng 4 phòng học kiên
cố và khu bếp ăn đủ để tổ chức 6 lớp học bán trú, lúc này nhà trường đang còn
nhiều điểm lẻ cách khu trung tâm 3-4 km. Trời mưa đường đất đỏ trơn trượt khó
khăn cho phụ huynh đưa trẻ đến trường. Khu lẻ thôn Bái Đằng và Bình Chính có
2 phòng học cấp 4 đã xuống cấp không đủ diện tích, ánh sáng. Năm học 20112012 địa phương đã xây thêm cho nhà trường các phòng chức năng, phòng hiệu
bộ, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện tuy nhiên sân vườn vẫn chưa được
quy hoạch, các phòng học vẫn còn quá tải có lớp lên tới 70 cháu không đảm bảo
trên nhóm, lớp theo quy định điều lệ trường mầm non. Trang thiết bị bên trong
còn thiếu và không đáp ứng với nhu cầu giáo dục hiện nay.
Đứng trước thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường nói trên là một Hiệu
trưởng nhà trường tôi rất băn khoăn trăn trở: Làm thế nào để các cấp lãnh đạo
hiểu, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho nhà
trường để các nhóm, lớp các cháu có được nơi sinh hoạt, học tập đảm bảo theo
quy định, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động, để nhà trường thực

1


hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ những trăn trở đó tôi
thiết nghĩ rằng chỉ có xây dựng trường chuẩn quốc gia thì nhà trường mới được
sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm
trang thiết bị đảm bảo theo quy định. Qua tìm hiểu các trường mầm non trong
huyện, trong tỉnh xây dựng thành công trường Chuẩn Quốc gia. Thực tế cho
thấy rằng khi đã xây dựng thành công trường chuẩn theo “thông tư 02/2014-TTBGD&ĐT” [3] thì cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng và các trang thiết
bị xẽ đầy đủ, các phong trào giáo dục toàn diện của các nhà trường đều phát
triển nhanh. Tỷ lệ học sinh ra lớp xẽ cao hơn, chất lượng học sinh khá, giỏi nhất
là chất lượng mũi nhọn xẽ được nâng lên, phụ huynh và nhân dân xẽ tin tưởng
hơn khi gửi con vào nhà trường.
Chính vì lý do đó mà tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp tham mưu
cơ sở vật chất xây dựng trường Mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn Quốc gia
mức độ I” làm đề tài nghiên cứu.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao cơ sở vật chất để xây dựng trường
mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất nhà trường theo “thông tư số
02/2014-TT-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 02 năm 2014” [3] như: Hệ thống sân,
vườn, tường rào, cổng, phòng học và các công trình phụ trợ khác.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn Quốc gia
mức độ I năm 2017. Để nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi tại địa phương.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp nghiên cứu trên thực tế qua tài liệu có liên quan
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin
Phương pháp thực hành, trắc nghiệm.
Phương pháp thống kê sử lý số liệu, tích lũy kinh nghiệm.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận:
Với quan điểm “Giáo dục là sự nghiệp cách mạng của quần chúng, giáo
dục đào tạo vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội” [2].
Từ quan điểm đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục
và coi giáo dục là một trong những quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát
triển.
Trên cơ sở quan điểm trên, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thạch Sơn
về đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 đã đề ra các mục tiêu: “Nâng
cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, làm cho giáo dục phục vụ đắc lực sự

2


phát triển kinh tế và xã hội”. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia theo
hướng hiện đại hoá, chuẩn hoá, xã hội hoá về cơ sở vật chất, về công tác quản lí,
công tác tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện thực
chất.
Nhận thức từ chủ trương và tình hình thực tế của các địa phương trên cả
nước, nơi nào xây dựng được trường chuẩn quốc gia thì nơi đó giáo dục có điều
kiện phát triển toàn diện. Vì vậy quyết tâm xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc
gia mức độ I để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đã trở thành nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu của trường mầm non Thạch Sơn.
Ngoài ra, “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, “Nhà trường
phải gắn liền với gia đình và xã hội” [2]. Do đó xây dựng trường chuẩn quốc gia
không phải là đơn phương của nhà trường mà là của toàn xã hội. Vấn đề là vậy
nhưng làm thế nào để xã hội cùng tham gia, điều đó còn phụ thuộc vào năng lực
tuyên truyền, vận động trong công tác xã hội hóa của người quản lí. Người quản
lí phải biết cách tham mưu, biết tìm cơ hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức
trong các nhóm đối tượng mà mình cần huy động. Một khi đã hiểu về mục đích,
ý nghĩa, chủ trương về xây dựng trường chuẩn Quốc gia thì tính đồng thuận
trong thực hiện giữa nhà trường và xã hội sẽ được nâng cao hơn, việc huy động
các lực lượng xã hội cùng tham gia sẽ dễ dàng hơn, kế hoạch xây dựng trường
chuẩn Quốc gia xẽ thành công hơn.
Song thực trạng cơ sở vật chất của bậc học mầm non nói chung, trường
mầm non Thạch Sơn nói riêng còn khó khăn nhiều, trường còn thiếu phòng học,
đồ dùng đồ chơi chủ yếu là đồ tự làm, sân chơi chưa được quy hoạch, đồ chơi
ngoài trời chưa đủ 5 loại nên việc học tập, vui chơi của trẻ còn nhiều hạn chế.
Chất lượng giáo dục thấp.
Chính vì vậy, việc tuyên truyền nhận thức về chủ trương xây dựng trường
mầm non đạt chuẩn Quốc gia và huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia
xây trường học là hai yếu tố không thể thiếu được trong quá trình triển khai xây
dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Trong thời gian nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp tham mưu cơ sở vật
chất xây dựng trường Mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” tôi
nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
2.2.1. Thuận lợi :
Trường mầm non Thạch Sơn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ,
HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành; Đảng uỷ, HĐND, UBND
Xã Thạch Sơn. Trường đã có khu đất rộng diện tích 3.377 m 2 bằng phẳng, khuôn
viên thoáng mát tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn.
Theo nghị quyết hội đồng nhân dân xã Thạch Sơn ngày 15/5/2015 quyết
định xây dựng trường mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây
cũng là một trong 19 tiêu chí để hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2020. Căn cứ vào nghị quyết này ban giám hiệu đã họp bàn rà soát 5 tiêu chuẩn
theo thông tư 02/2014-TT-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 02 năm 2014 ban hành kèm
3


theo Quy chế xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia và xây dựng lộ
trình 3 năm để tham mưu cơ sở vật chất.
Bên cạnh đó công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường được phát
triển sâu rộng. Đa số bậc phụ huynh rất quan tâm đến trẻ và thường xuyên ủng
hộ vật chất cũng như tinh thần các hoạt động, phong trào của nhà trường.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn trở lên về trình độ đào
tạo, (trong đó 79% trên chuẩn) năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm
cao, đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng nhà trường.
Năm học 2017- 2018 nhà trường có 19 nhóm, lớp trong đó nhà trẻ 4
nhóm: 55 cháu; mẫu giáo 15 lớp: 383 cháu. Nhà trường có 438 cháu được học 2
buổi/ngày theo chương trình Giáo dục mầm non.
Chất lượng chăm sóc giáo dục hàng năm luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Chất lượng giáo dục đại trà hàng năm trên 97% đạt yêu cầu. Chất lượng mũi
nhọn luôn duy trì hàng năm có giáo viên giỏi, học sinh đạt giải cấp huyện. Chất
lượng chăm sóc, nuôi dưỡng luôn được đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, tỷ
lệ suy dinh dưỡng hàng năm đều dưới 6%.
2.2.2. Khó khăn
Trong những năm qua mặc dù đã được các cấp, các ngành và địa phương
quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất song so với nhu cầu thực tế cơ sở vật
chất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Năm học 2016-2017 nhà trường vẫn còn thiếu 6 phòng học tại khu trung
tâm, các lớp học hầu như là quá tải có lớp lên tới 70/cháu/lớp. Khuôn viên cảnh
quan, sân chơi chưa được quy hoạch, đồ chơi ngoài trời chưa đủ 5 loại. Các
phòng học xây dựng đã lâu từ năm 2004 nên đã xuống cấp. Các hạng mục như
bếp 1 chiều, nhà vệ sinh cho CBGV, nhà xe chưa có, Cổng biển tường rào đã có
nhưng chưa đúng theo quy định của trường chuẩn.[4]
Trang thiết bị phục vụ chăm sóc giáo dục còn thiếu và chưa đáp ứng yêu
cầu cụ thể:
Bàn ghế, sạp ngủ một số đồ dùng khác đã hư hỏng, hiện tại nhà trường
còn thiếu so với yêu cầu đạt chuẩn là: 54 cái bàn; 120 cái ghế, 70 cái sạp ngủ, 5
cái tủ tư trang, 9 cái tủ đựng chăn gối, 4 cái bảng từ, 17 cái giá góc, 5 cái giá
phơi khăn, 2 cái giá dép, 3cái ti vi, 3cái giá úp ca cốc, bàn ghế văn phòng, bàn
nghế phòng hiệu trưởng, hiệu phó, trang thiết bị phòng hòa nhạc...
Trình độ của giáo viên không đồng đều, một số giáo viên tuổi đã cao nên
việc đi học để nâng cao trình độ nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi
mới phương pháp giáo dục trẻ còn chậm và kết quả chưa cao. Số giáo viên trẻ
mới vào nghề kinh nghiệm chăm sóc trẻ còn lúng túng. Bên cạnh đó một số phụ
huynh chưa thực sự quan tâm đến trẻ còn phó mặc cho nhà trường.
2.2.3. Kết quả thực trạng:
Sau khi khảo sát thực trạng của nhà trường đối chiếu với 5 tiêu chuẩn theo
thông tư 02/2014-TT-BGD&ĐT ban hành kèm theo Quy chế xây dựng trường
mầm non đạt Chuẩn Quốc gia tôi đã thu được kết quả như sau:

4


TT
1
2
3

4

5

Các tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức
và quản lý
Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ
giáo viên, nhân viên
Tiêu chuẩn 3: Chất
lượng chăm sóc, GD

Kết quả thực trạng
Đã đạt
Đã đạt
Đã đạt

Chưa đạt: Thiếu 6 phòng học, bếp 1 chiều,
Tiêu chuẩn 4: Qui mô nhà để xe cho CBGV, Nhà vệ sinh cho
trường lớp, CSVC
CBGV
Hệ thống sân, vườn, cổng biển tường rào,
cảnh quan trường lớp chưa đạt.
Còn thiếu: 2 loại đồ chơi ngoài trời, 54 cái
Trang thiết bị
bàn; 120 cái ghế, 70 cái sạp ngủ, 5 cái tủ tư
trang, 9 cái tủ đựng chăn gối, 4 cái bảng từ,
17 cái giá góc, 5 cái giá phơi khăn, 2 cái giá
dép, 3cái ti vi, 5 cái giá úp ca cốc, Bàn ghế
văn phòng, bàn ghế phòng hiệu trưởng, hiệu
phó, trang thiết bị phòng hòa nhạc....
Tiêu chuẩn 5: Thực
Đã đạt
hiện XHHGD

Đứng trước thực trạng trên với cương vị là một hiệu trưởng tôi bản thân
tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư
cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để nhà
trường đạt các tiêu chuẩn về trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Từ đó tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu tại liệu, sách báo, học hỏi kinh nghiệm
của các trường chuẩn, xây dựng kế hoạch theo lộ trình 3 năm mỗi năm làm một
việc.Và đúc rút ra một số biện pháp như sau:
2.3. Các biện pháp thực hiện để giải quyết vấn đề
2.3.1. Khảo sát tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn của địa
phương, nhà trường .
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trước hết tôi phải nắm bắt được tình
hình thực tế của địa phương và nhà trường. Vậy làm thế nào để hiểu sâu hơn về
tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương khi bản thân tôi mới chuyển
công tác về trường mầm non. Để làm được việc này tôi đã sắp xếp công việc
khoa học, hợp lý tham gia đầy đủ các hội nghị của các ban ngành, đoàn thể
trong xã tổ chức. Khi tham gia hội nghị tôi nghiên cứu kĩ các báo cáo, lắng nghe
ý kiến thảo luận tại hội nghị để nắm bắt thông tin.Chủ động phát biểu ý kiến đề
xuất qua đó tôi đã biết được xã nhà đang từng bước hoàn thành 19 tiêu chí xây
dựng Nông thôn mới. Đây là cơ hội là điều kiện thuận lợi để nhà trường xây
dựng kế hoạch tham mưu.
5


Hình ảnh họp sơ kết 6 tháng đầu năm của UBND
Ảnh chụp tháng 7 năm 2017

Bên cạnh đó bản thân tôi cùng với nhà trường tích cực tham gia giao lưu
các hoạt động phong trào ở địa phương trong các buổi giao lưu tôi đã có cơ hội
tiếp xúc, trò chuyện với phụ huynh, người dân ở các thôn như ngày hội truyền
thống 2/9 nhà trường đã tham gia thi gói bánh lá, thi văn nghệ, cùng với địa
phương tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, đánh mảng, giao lưu văn
nghệ với các thôn xóm vào các ngày đại đoàn kết, vui xuân ....qua đó tôi đã tìm
hiểu đời sống của người dân, nắm bắt thông tin, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện
vọng của phụ huynh. Từ đó biết được nhu cầu của phụ huynh mong muốn gửi
con vào trường mầm non nhưng họ còn chưa thật sự tin tưởng vì các lớp quá
đông học sinh, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi còn thiếu đại đa số phụ huynh còn
đắn đo xuy nghĩ họ so sánh với các trường lân cận và mong muốn xã Thạch Sơn
có một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi để trẻ
được học tập, sinh hoạt trong môi trường sư phạm lành mạnh. Sau một thời gian
tìm hiểu, nghiên cứu và trực tiếp tham gia các hoạt động phong trào tôi đã có
những hiểu biết nhất định về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và nhu cầu của phụ huynh.
Nắm bắt được các thông tin trên tuy địa phương còn gặp nhiều khó khăn
nhưng mục tiêu và nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND bằng mọi nguồn lực từng
bước xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí đạt Chuẩn nông thôn mới, tập trung đầu
tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục xây dựng một trong 2 trường trung học
hoặc mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Đây quả là một thách thức đối với
nhà trường trong công tác tham mưu làm thế nào cho địa phương hiểu và chọn
trường mầm non để xây dựng chuẩn.
Muốn làm được việc này bản thân tôi đã nghiên cứu xây dựng đề án phát
triển sự nghiệp giáo dục mầm non nêu lên những thuận lợi, khó khăn, tầm quan

6


trọng của giáo dục mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ bên cạnh đó tôi cũng
đưa ra các ý kiến, nhu cầu của phụ huynh muốn có một ngôi trường khang trang,
sạch đẹp, sau đó tôi đã đưa ra trưng cầu ý kiến của cán bộ giáo viên hoàn thiện
đề án tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương. Xây dựng trường mầm non
đạt chuẩn Quốc gia là đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và nhân
dân trong xã.
Đối với nhà trường tôi đã căn cứ vào Thông tư Số: 02/2014/TT-BGDĐT
ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư Ban hành
Quy chế công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia gồm 5 tiêu chuẩn:
- “Tiêu chuẩn 1: Tổ chức cán bộ.
- Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên và nhân viên.
- Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
- Tiêu chuẩn 5: Thực hiện xã hội hóa giáo dục”[3]
Tôi đã cùng với BGH nhà trường rà soát 5 tiêu chuẩn kết quả cho thấy các
tiêu chuẩn 1,2,3,5 nhà trường đã đạt đến 90 % duy nhất chỉ có tiêu chuẩn 4 là
trường chưa đạt như thực trạng đã nêu về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và
trang thiết bị.
Ở tiêu chuẩn này tôi lại tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể báo cáo
về thực trạng cơ sở vật chất tại thời điểm, thiếu cái gì, cần bổ xung cái gì, lộ
trình ra sao, những hạng mục nào thuộc về địa phương đầu tư, hạng mục nào
nhà trường phải huy động xã hội hóa giáo dục. Từ đó tôi đã chủ động đề xuất
nhu cầu cơ sở vật chất đáp ứng với trường chuẩn quốc gia mức độ I trình lãnh
đạo xem xét và thống nhất kế hoạch đầu tư.
Với diện tích khuôn viên nhà trường 3.377m 2, rộng ,bằng phẳng. Sau khi
đã khảo sát thực trạng tôi lập tờ trình đề xuất xây dựng các hạng mục sau:
- Xây mới 6 phòng học diện tích 55m2/phòng;
- Xây mới nhà bếp một chiều 120m2 (gồm 1 phòng kho, phòng nấu, phòng
chia cơm, phòng thay đồ, khu sơ chế thực phẩm sống, khu chế biến thực phẩm
chín, khu rửa bát khi trẻ ăn xong.
- Xây mới lại cổng, biển tường rào theo đúng quy định của trường chuẩn
quốc gia.
- Xây mới nhà vệ sinh, nhà tắm cho cán bộ giáo viên diện tích 15 m2.
- Sơn sửa lại toàn bộ khu nhà vòm, khu nhà hiệu bộ, các phòng chức
năng. Đồng thời quy hoạch 1300m 2 làm sân chơi, vườn hoa, vườn rau của
bé….phù hợp với giáo dục mầm non và tình hình thực tế của địa phương.
Sau khi lập tờ trình đề xuất được lãnh đạo địa phương chấp thuận tôi đã
xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể từng bước tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
với các cấp lãnh đạo để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I.
2.3.2. Xây dựng kế hoạch tham mưu cơ sở vật chất với địa phương,
phòng giáo dục.
Sau khi nắm bắt được tình hình thực tế của địa phương và nhà trường tôi
căn cứ vào Nghị quyết của Đảng Bộ xã Thạch Sơn về xây dựng cơ sở vật chất
7


trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, tôi chủ động báo cáo với thường vụ đảng
ủy, Chủ tịch UBND xã, tại các diễn đàn hội nghị như tiếp xúc cử tri với đại biểu
hội đồng nhân dân huyện, đại biểu hội đồng nhân dân xã, họp hội đồng nhân
dân, hội nghị sơ kết, tổng kết Đảng bộ, tổng kết UBND... Tôi chủ động tham gia
ý kiến bày tỏ quan điểm của mình về kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia
theo 5 tiêu chuẩn đặc biệt là tiêu chuẩn 4 Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất
đang còn thiếu và trang thiết bị chưa đạt vì thế đề nghị địa phương xem xét, đầu
tư xây dựng mới 6 phòng học, bếp ăn một chiều và các công trình phụ trợ khác
như cổng biển tường rào, nhà vệ sinh cho cán bộ giáo viên, sân khấu để tổ chức
các sự kiện trong năm học. Đối với sân vườn cần thay toàn bộ sân bê tông thành
lát gạch đỏ và quy hoạch vườn hoa cây cảnh phù hợp với diện tích của nhà
trường.
Công tác tham mưu cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia là cả
một quá trình bền bỉ nên hiệu trưởng phải có kế hoạch chi tiết cụ thể cần tham
mưu hạng mục nào làm trước, hạng mục nào làm sau để đạt Chuẩn mức độ I
nhưng phải phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương đảm bảo đầu tư đạt
chuẩn và sử dụng lâu dài.

Hình ảnh tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân xã
Ảnh chụp tháng 7 năm 2017

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình tham mưu tôi đã xin ý kiến của các
đ/c trong ban thường trực đảng ủy mời đồng chí phó chủ tịch UBND huyện trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia và các đồng chí lãnh đạo
chuyên viên phòng giáo dục cùng về khảo sát tình hình thực tế của nhà trường,
nghe nhà trường báo cáo lộ trình tham mưu xây dựng CSVC và cùng thảo luận
8


góp ý các hạng mục cần bổ sung sửa chữa. Đây là một vấn đề then chốt trong
công tác tham mưu bởi khi đã thống nhất được với các cấp lãnh đạo từ huyện
đến phòng thì việc còn lại là địa phương phải lo đầu tư kinh phí còn nhà trường
phải làm tốt công tác tham mưu và xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí
một lòng cùng nhau phấn đấu xây dựng trường mầm non Thạch Sơn đạt chuẩn
quốc gia mức độ I.
Bên cạnh đó tôi căn cứ vào thực trạng như đã nêu ở trên tiếp tục làm tờ
trình tham mưu cho phòng giáo dục, phòng tại chính xin được cấp một số trang
thiết bị phục vụ cho công tác bán trú, công tác dạy và học, công tác quản lý của
nhà trường.
Sau gần 1 năm thực hiện công tác tham mưu xin xây dựng trường mầm
non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I nhà trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt
của các cấp các ngành cụ thể như sau:
Năm học 2016 – 2017 và học kì 1 năm học 2017-2018 nhà trường đã
được UBND xã, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính quan tâm đầu
CSVC, mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng đảm bảo cho việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện và đảm bảo các tiêu chí quy định xây dựng Chuẩn
Quốc gia mức độ I như sau:
*Đối với Ủy ban nhân dân xã:
- Xây mới 6 phòng học phòng diện tích 55 m2 /phòng :
- Xây mới khu bếp 1 chiều 120m2
- Xây mới cổng, biển tường rào, khu sân khấu tổ chức các sự kiện cho trẻ
- Sơn, sửa lại toàn bộ các phòng học đã xuống cấp, các phòng chức năng
- Xây mới nhà vệ sinh, nhà tắm cho cán bộ giáo viên.
- Thay thế toàn bộ sân bê tông bằng lát gạch đỏ
- Quy hoạch sân vườn làm bồn hoa cây cảnh
(Tổng kinh phí 6,2 tỉ đồng )

9


Hình ảnh trường Mầm non Thạch Sơn gồm 11 phòng học, phòng hiệu bộ và các
phòng chức năng(Ảnh được chụp tại thời điểm tháng 11/2017)

* Đối với phòng giáo dục, phòng tài chính: Cấp một số trang thiết bị,
đồ dùng như :
- Đồ chơi ngoài trời: 1 nhà bóng;
- Trang thiết bị như: Bàn 54 cái ; ghế : 120 cái, 70 cái sạp ngủ, Tủ tư trang
5 cái, tủ đựng chăn gối: 9 cái, Bảng từ 4 cái, giá góc:17 cái, giá phôi khăn 2 cái,
giá dép, 2 cái, ti vi, 3cái, giá úp ca cốc: 5 cái, Bàn ghế văn phòng, bàn nghế
phòng hiệu trưởng, hiệu phó, trang thiết bị phòng hòa nhạc, tủ cơm ga 50kg, nồi
nấu cháo 50 lít, 10 cây nóng lạnh......
- Hỗ trợ kinh phí tạo bồn hoa cây cảnh, mua tượng nàng bạch tuyết và bẩy
chú lùn....
(Tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng)
Bên cạnh những hạng mục được chính quyền địa phương xây dựng tôi còn
chỉ đạo giáo viên tạo môi trường ngoài lớp học gần gũi với trẻ, phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non tạo cảm giác thoải mái khi đến trường đó là
khu vui chơi phát triên vận động nhằm phát triển thể lực của trẻ giúp trẻ khỏe để
học tập, khỏe để vui chơi. Môi trường bên ngoài đã được ban giám hiệu thiết kế
quy hoạch hợp lý, tạo bồn hoa, cây cảnh xen lẫn các thảm có xanh mát để tổ
chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ. Ở các mảng tường tôi cho vẽ tranh về các
hoạt động ngoại khóa, các trò chơi mang tính tập thể, khu phát triển vận động
được thiết kế bằng lốp xe ô tô và các nguyên vật liệu phế thải ...tạo môi trường
thân thiện giúp trẻ hứng thú đến trường đi học hơn.

10


Hình ảnh khu vui chơi phát triển vận động của bé
( Ảnh được chụp tại thời điểm tháng 01/2018)

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là của toàn thể nhân dân, địa
phương xã Thạch Sơn vì xây dựng được một trường chuẩn xẽ làm cho chất
lượng giáo dục xã nhà được nâng lên. Phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con vào
trường có đầy đủ trang thiết bị cho trẻ được vui chơi, học hành chính vì vậy bên
cạnh việc làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo phòng giáo dục, phòng tài
chính, lãnh đạo địa phương bản thân tôi còn phải làm tốt công tác xã hội hóa
giáo dục để giáo dục thật sự là của toàn Đảng, toàn dân.
2.3.3. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong và ngoài
nhà trường để xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Trong những năm gần đây nhà trường đã làm tốt công tác XHH để xây
dựng CSVC và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng
giáo dục trẻ từ các nguồn hỗ trợ của Các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm…
Năm học 2017-2018 để phấn đấu xây dựng trường MN Thạch Sơn đạt
chuẩn quốc gia mức độ 1, với cương vị là hiệu trưởng nhà trường tôi tiếp tục
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, làm thế nào để phụ huynh, nhân dân hiểu tầm
quan trọng của giáo dục mầm non. Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc
gia nhằm mục đích gì và 5tiêu chuẩn đó tiêu chuẩn nào đã làm được, tiêu chuẩn
nào chưa làm được ? lý do, vai trò của phụ huynh trong việc phối kết hợp với
nhà trường như thế nào. Để làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh tôi đã
sử dụng nhiều biện pháp: Tôi đã tổ chức chương trình “Vui tết trung thu” cho trẻ
và mời lãnh đạo địa phương, các trưởng đầu ngành, ban chấp hành hội cha mẹ
học sinh, trưởng thôn, bí thư các thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về
dự. Trước khi vào chương trình vui tết trung thu tôi đã phát cho đại biểu thông
tư ban hành kèm theo quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia,
kế hoạch và lộ trình xây dựng trường chuẩn. Sau đó tôi cho đại biểu xem video
các trường chuẩn đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, hoạt động của nhà trường,
một số hoạt động trong ngày của trẻ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng tôi tổ
chức chương trình “Vui tết trung thu” và cho trẻ được giao lưu với các đại biểu,
trao quà cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Kết thúc chương trình tôi mời đại biểu về văn phòng cùng trao đổi và tháo
gỡ những băn khoăn thắc mắc của đại biểu như:
*Đối với phụ huynh: Họ còn chưa hiểu xây dựng trường chuẩn là như thế
nào? Xây dựng trường chuẩn học sinh được hưởng lợi gì? Và vấn đề các phụ
huynh quan tâm nhất là kinh phí phải đóng góp như thế nào?
*Đối với các đại biểu khác thì họ quan tâm đến 5 tiêu chuẩn: nhà trường
đã làm được tiêu chuẩn nào còn tiêu chuẩn nào chưa làm được khó khăn vướng
mắc và họ xẽ làm gì để giúp nhà trường.
Bên cạnh đó tôi còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới các bậc phụ
huynh với nhiều hình thức phong phú thể hiện qua các biểu bảng, băng zôn, qua
đài phát thanh của xã. Chỉ đạo các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch và tổ chức

11


tuyên truyền qua góc trao đổi với phụ huynh tại các nhóm lớp, trao đổi trực tiếp
trong giờ đón, trả trẻ.

Hình ảnh nhà trường đang cùng với các đại biểu thảo luận đề án xây dựng trường
chuẩn( Ảnh chụp thời điểm tháng 10 năm 2017)

Ngoài ra tôi còn tranh thủ tuyên truyền với các gia đình các bậc cha mẹ
học sinh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ thông qua hội nghị phụ huynh toàn
trường, họp ban đại diện phụ huynh học sinh, qua hội thi của trường và tổ chức
mời phụ huynh tham dự vào các hoạt động, phong trào như hội thi đồ dùng đồ
chơi do GV tự làm, các hội thi của trẻ trong năm học, không có gì vui sướng hơn
khi được trực tiếp nhìn thấy con em mình tham gia vào các hoạt động, nhìn thấy
thành quả lao động miệt mài của đội ngũ CBGV từ đó mà các bậc phụ huynh
hiểu được việc làm hàng ngày của các cô trên lớp, biết được cách chăm sóc giáo
dục trẻ theo khoa học và đã cùng với nhà trường thống nhất phương pháp chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong năm qua chất lượng chăm sóc giáo dục của
nhà trường được nâng lên, trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 4%. Đây thực sự
là kết quả đáng mừng đối với trường chúng tôi, một vùng mà học sinh là con em
của hầu hết các gia đình là nông dân và 80 % là dân tộc mường.
Trong công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia bản thân
tôi đã nhận thức được công tác xã hội hoá là một việc làm vô cùng cần thiết
trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và công tác xây dựng, bổ sung cơ sở vật
chất nhà trường. Nếu chỉ dựa vào sự đóng góp của nhân dân thì không thể xây
dựng được cơ sở vật chất để đáp ứng được các nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ
hiện nay, nhất là việc tạo môi trường ngoài lớp học cho trẻ hoạt động.

12


Trong quá trình thực hiện nhà trường đã tạo được sự đồng thuận của
nhân dân, các bậc phụ huynh, sự ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân hảo tâm
trong và ngoài xã, tham gia chung sức , chung tay xây dựng nhà trường và kết
quả đạt được ngoài sự mong đợi của tôi. Nhà trường đã huy động được sự tham
gia ủng hộ của phụ huynh nhiều ngày công như lao động dọn vệ sinh môi
trường, đổ đất quy hoạch vườn rau, vườn hoa, đổ bê tông nền nhà để xe. Số phụ
huynh tham gia lao động là 438 người tham gia và được tôi chia ra huy động
theo khối.
Ví dụ: - Khối mẫu giáo lớn đổ bê tông làm nhà để xe, tháo rỡ khu nhà cũ.
- Khối mẫu giáo nhỡ tôi huy động phụ huynh đến quét dọn, vệ sinh.
- Khối mẫu giáo bé và khối nhà trẻ đổ đất san vườn trồng rau
Sau nhiều ngày phát động được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành,
đoàn thể. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm, cán bộ,
đảng viên, nhân dân trên địa bàn, tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường ủng
hộ mua sắm trang thiết bị trường lớp, xây dựng khuôn viên sân trường khang
trang, sạch đẹp. Nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ kinh phí như: Các
doanh nghiệp 15 triệu đồng, các ban nghành đoàn thể 10 triệu đồng, hội cha mẹ
học sinh 27 triệu đồng, tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Thạch Sơn 20
triệu đồng, hỗ trợ của phòng giáo dục, phòng tài chính 60 triệu.
Tổng kinh phí huy động 122 triệu đồng số kinh phí này tôi đã xây dựng
kế hoạch cụ thể như:
1. Làm nhà xe, bắn mái tôn nhà vòm : 45.000.000đ
2. Đổ đất, xây bồn hoa, làm vườn cổ tích, mua tượng nàng bạch tuyết và
bảy chú lùn, làm sân giáo dục thể chất: 72.000.000đ
3. Trang trí môi trường trong lớp và ngoài lớp: 10.000.000đ
Sau đây là một số hình ảnh nhà trường phối kết hợp với phụ huynh trong
công tác xây dựng chuẩn:

13


Hình ảnh P.H khối nhỡ đang dọn vệ sinh
( Ảnh chụp tại thời điểm tháng 11/2017

Hình ảnh phụ huynh khối MG bé đang tham gia lao san vườn trồng rau
( Ảnh được chụp tại thời điểm tháng 10/ 2017)

2.3.4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ
giáo viên.
Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia việc nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là rất quan trọng bởi giáo viên là nhân tố
quyết định chất lượng giáo dục. Để chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển một cách
toàn diện thì đòi hỏi chất lượng đội ngũ phải nâng lên.
Vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng
đội ngũ đưa ra các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể như :
Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức cho đội ngũ giáo viên
Hiệu trưởng phải có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên như:
Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng nhà trường tôi luôn phổ
biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành đến đội ngũ cán
bộ giáo viên. Phối hợp với công đoàn nhà trường phát động các cuộc vận động,
các phong trào thi đua. Cuộc vận động “Học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng
tạo” được phát động thực hiện xuyên suốt năm học.

14


Tiếp thu chuyên đề hè, học bồi dưỡng thường xuyên, học nâng bằng
cấp....Chọn cử giáo viên đi học đàn, vi tính...
Bồi dưỡng giáo viên qua dự giờ thăm lớp, qua kiểm tra giáo án. Tổ chức các
buổi hội thảo đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, các giờ dạy, chủ yếu tập trung vào
đổi mới phương pháp giảng dạy
Đẩy mạnh công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ
gìn phẩm chất đạo đức, có ý thức tự vươn lên, tạo niềm tin cho phụ huynh . Đến
nay 100% giáo viên trong trường đều đạt trình độ chuẩn trong đó 79% trên
chuẩn.
Tổ chức các buổi thảo luận để chị em phổ biến kinh nghiệm trong công
tác chuyên môn như: Cách làm đồ dùng đồ chơi, cách soạn bài trên máy vi tính,
cách thiết kế các bài giảng, việc tổ chức linh hoạt các hoạt động trong ngày cho
trẻ, đặc biệt là việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
Từ những biện pháp trên cho thấy chất lượng dạy và học trong nhà trường
được nâng lên rõ rệt. Hàng năm giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện tỷ lệ
đều đạt. Đồng thời chất lượng giáo dục luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cuối năm
học trường mầm non và trường tiểu học phối hợp khảo sát và bàn giao trẻ 5 tuổi
vào trường tiểu học luôn đạt 100%.

Hình ảnh họp chuyên môn nhà trường
( Ảnh chụp tại thời điểm tháng 10/2017

15


Hình ảnh giáo viên làm đồ dùng đồ chơi
( Ảnh chụp tại thời điểm tháng 10/2017)

2.3.5. Tổ chức xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn.
Ngoài việc tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương về việc đầu tư cơ
sở vật chất như các phòng học, các công trình phù trợ thì bản thân tôi còn nhận
thức sâu sắc về việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, trong trường
mầm non là rất quan trọng. Cùng với gia đình, trường mầm non là ngôi nhà thứ
hai của trẻ, là nơi giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ trẻ. Nhưng
không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ, thấu đáo về vai trò, vị trí đó của
môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi nhà trường phải xây dựng cho được một
môi trường sư phạm bảo đảm đạt được các yêu cầu về giáo dục . Vậy để phong
trào: “Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn ” trong trường đạt kết quả
tốt đẹp tôi đã thực hiện như sau:
* Về xây dựng kế hoạch, quy hoạch nhà trường:
- Đầu năm học tôi đã cùng với nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển
khai phong trào “Xây dựng trường học, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến ban
ngành, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để mỗi người đều
có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp; tham gia trồng, chăm
sóc và bảo vệ cây xanh... làm cho trường lớp ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp
hơn.
- Thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ tuyên truyền tạo cho trẻ có
ý thức trong việc giữ vệ sinh, bỏ giấy, các vật dụng khác đúng nơi quy định; tích
cực trong bảo vệ và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh.
- Phối hợp với chi đoàn thanh niên thôn liên sơn san đất trồng hoa khu
vườn cổ tích.
16


* Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện quy hoạch:
Trường luôn sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát, đẹp, an toàn, phòng học
của trẻ thoáng mát có đủ ánh sáng, các lớp học được bố trí, trang trí đẹp, phù
hợp với chủ điểm.
- Trang trí trong và ngoài lớp học đẹp, phù hợp với chủ đề, nhiều đơn vị
bạn đến tham quan học tập.
- 100% lớp học thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền
để tạo sự mới lạ thu hút sự chú ý của phụ huynh và của trẻ.
- Sân trường có vườn cổ tích đẹp, có hoa, có đồ chơi, vườn cổ tích thiết kế
đẹp tạo sự yêu thích cho trẻ.
- Ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng
cao.
- 100% trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định và sắp xếp đồ chơi gọn gàng,
ngăn nắp.
- Phối hợp với chi đoàn thanh niên thôn Liên Sơn san đất trồng hoa.
Các ban ngành đoàn thể, phụ huynh học sinh nhiệt tình ủng hộ nhà
trường bổ sung trang thiết bị như: Tặng máy lọc nước, chậu hoa, cây cảnh, cây
bóng mát.... trị giá 15 triệu đồng.
Giáo viên và học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ các công trình
công cộng của nhà trường, lớp học và đảm bảo vệ sinh cá nhân, không làm ảnh
hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường. Cán bộ giáo viên, nhân viên
có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao để xây dựng môi trường trong lớp, môi
trường ngoài lớp. Khu sân chơi luôn sạch sẽ để cho trẻ tập thể dục buổi sáng,
vui chơi ngoài trời. Thông qua các hoạt động rèn được kỹ năng sống cho học
sinh giúp học sinh có kỹ năng lao động biết tự phục vụ bản thân, gia đình, xã
hội. Có thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp, tham gia trồng, chăm sóc và bảo
vệ cây xanh làm cho trường lớp ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

17


Hình ảnh giáo viên hướng dẫn trẻ hoạt động ngoài trời
( Ảnh được chụp tại thời điểm tháng 1/2018)

Từ những kết quả đã làm được như trên ngày 07 tháng 11 năm 2017;
trường Mầm non Thạch Sơn đã đón đoàn kiểm tra thẩm định trường mầm non
đạt chuẩn quốc gia mức độ I của Sở Giáo dục và Đào tạo đây là một thuận lợi
lớn để xây dựng thành công “Trường học xanh - sạch - đẹp”, trong đó có đóng
góp không nhỏ của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà trường,
với cha mẹ học sinh, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ
giáo viên nhà trường.

Hình ảnh đón đoàn thẩm định trường chuẩn quốc gia
18


2.4. Hiệu quả áp dụng sau khi thực hiện các biện pháp
Sau khi áp dụng các biện pháp trên nhà trường đã đạt được kết quả sau:
TT
1
2
3
4
5

Các tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý
Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên, nhân viên
Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
Tiêu chuẩn 4: Qui mô trường lớp, CSVC

Kết quả
thực trạng
Đã đạt
Đã đạt
Đã đạt
Đã đạt.

Trang thiết bị

Đã đạt

Tiêu chuẩn 5: Thực hiện xã hội hoá giáo dục

Đã đạt

* Chất lượng chăm sóc, giáo dục:
Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, Trong năm học nhà trường luôn
đảm bảo VSATTP cho trẻ, 100% trẻ đến trường đảm bảo an toàn tuyệt đối, tỉ lệ
trẻ xuy dinh dưỡng giảm xuống dưới 4 %, Tỉ lệ học sinh ra lớp vượt chỉ tiêu
phòng giao, Tham gia hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm đạt giải nhì cấp huyện.
* CSVC,TTB:
Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp, các công trình được xây
dựng kiên cố, nhà trường có đủ các khối công trình như khối phòng hành chính
quản trị, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng tổ chức ăn bán trú, khối
phòng học cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, đúng tiêu chuẩn diện tích, ánh sáng, lớp
học được thiết kế và trang trí theo đúng chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ
làm trung tâm. Trang thiết bị cũng đã được bổ sung đầy đủ đảm bảo theo quy
định của thông tư 02/ 2010/TT-BGD&ĐT ngày 11/02/2010.
* Khuôn viên trường:
Nhà trường có đầy đủ sân, vườn được quy hoạch, thiết kế phù hợp, tạo
khuôn viên sân trường xanh - sạch - đẹp và nhà trường đang làm tờ trình đề
nghị phòng thẩm định công nhận trường học xanh, sạch, đẹp an toàn phòng
chống tai nạn thương tích theo thông tư số 13/2010 ngày 15 tháng 04 năm 2010.
Tổng kinh phí mà tôi đã tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị
để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là : 6.822.000.000đ
( Sáu tỉ tám trăm hai hai triệu đồng).
Sau một thời gian miệt mài, bền bỉ tham mưu nhà trường đã nhận được
nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng giáo dục, lãnh
đạo địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã, tập thể cán bộ giáo viên, sự
nhiệt tình ủng hộ của phụ huynh học sinh ngày 28 tháng 01 năm 2018 nhà
trường đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường mầm non Thạch Sơn
chuẩn Quốc gia mức độ I

19


Hình ảnh đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I
( Ảnh được chụp tại thời điểm tháng 01/2018)

3. Kết luận kiến nghị
3.1. Kết luận:
Qua nghiên cứu lý luận và thực trạng ở trường mầm non Thạch Sơn, tôi
đã mạnh dạn đưa ra 5 biện pháp đề xuất là có căn cứ và lý luận thực tiễn, có tác
động to lớn trong việc tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
20


Tôi nhận thấy những biện pháp mà tôi đã đưa ra có tính khả thi, là rất cần
thiết và quan trọng đối với người cán bộ quản lý trong lĩnh vực tham mưu như
tôi đã trình bày ở trên: Xây dựng thành công trường mầm non đạt chuẩn Quốc
gia thì phong trào giáo dục toàn diện của các nhà trường đều phát triển tốt.
Xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia là kết hợp bởi nhiều yếu tố:
Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của Mặt trận tổ quốc xã, các ban
ngành đoàn thể, các cá nhân hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trẻn địa bàn, sự
đồng thuận ủng hộ của nhân dân và phụ huynh học sinh.
3.2. Kiến nghị
Để công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non
đạt kết quả tốt chúng tôi đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo tham mưu đề xuất
với Lãnh đạo các cấp về việc tăng cường về cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi cho
các nhà trường để tạo điều kiện tốt cho việc dạy và học ở các trường mần non.
Trên đây là một số biện pháp tham mưu XDCSVC của bản thân tôi đã đúc
rút từ trong thực tế và đạt được những kết quả trong việc xây dựng cơ sở vật
chất cho trường Mầm non Thạch Sơn năm học 2017 - 2018, tuy nhiên SKKN
của tôi vẫn còn có những mặt hạn chế rất mong được hội đồng khoa học các cấp
góp ý để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Thạch Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
Người viết sáng kiến
(đã ký)

Vũ Thị Tuyết

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục mầm non. NXB
Giáo dục Việt Nam.
[2]. Trang mạng xã hội google.com.vn
- http://www.tudiendanhngon.vn
[3]. Thông tư Số: 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành qui chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia.
[4] Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

22


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Vũ Thị Tuyết
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Sơn

TTT

1.

2.

Tên đề tài SKKN

Cấp
đánh giá
xếp loại
(Phòng, Sở,
Tỉnh...)

Một số biện pháp chỉ đạo
Cấp Huyện
nâng cao chất lượng
chuyên môn trong
trường mầm non
Một số biện pháp chỉ đạo
công tác phối kết hợp
giữa gia đình và nhà
Cấp Huyện
trường trong việc chăm
sóc giáo dục trẻ ở trường
mầm non

Kết quả
đánh
giá xếp
loại (A,
B, hoặc
C)

Năm
học đánh giá
xếp loại

B

2013-2014

B

2015-2016

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×