Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non hà lan

MỤC LỤC
TT
I
1
2
3
4
II
1
2

NỘI DUNG
TRANG
MỞ ĐẦU
2
Lý do chọn đề tài
2
Mục đích nghiên cứu
2
Đối tượng nghiên cứu
2

Phương pháp nghiên cứu
2
NỘI DUNG
3
Cơ sở lý luận
3.4
Thực trạng
4
Thực trạng chung
4
2.1 Thuận lợi
4
2.2 Khó khăn
4
Kết quả khảo sát phân loại chất lượng giáo viên đầu năm
4
3
Các biện pháp thực hiện
5
Biện pháp 1: Điều tra nắm bắt tình hình của đội ngũ giáo viên
5.6
Biện pháp 2:Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
6.7
viên thông qua việc tham quan học hỏi kinh nghiệm.
Biện pháp 3: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
7.8.9.10
viên qua việc chỉ đạo điểm .
Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
10.11
viên thông qua việc dự giờ kiểm tra nhóm lớp
Biện pháp 5:Tổ chức phong trào thi đua trong năm học.
11.12.13
Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra
13.14
4
Hiệu quả thực hiện
14.15
III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
15
1


Kết luận
15
2
Kiến nghị
15

1


I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là khâu quan trọng
bậc nhất trong quá trình quản lý nguồn nhân lực. Trong xu thế toàn cầu hoá, hiện
đại hóa như hiện nay, trước nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ, sự phát
triển nhảy vọt của công nghệ thông tin. Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thường
xuyên là nhu cầu tất yếu không thể thiếu trong Giáo dục - Đào tạo. Giáo viên là
nhân tố quyết định chất lượng giáo dục được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có
đủ đức, đủ tài để đảm đương sứ mệnh của Đảng và của ngành giao.
Thực hiện được nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục, không ai khác ngoài vai
trò của người thầy giáo, cô giáo, vì đó là lực lượng chủ chốt của ngành, đồng
thời quyết định sự thành bại của sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Vị trí, vai trò của
người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói:
"Thầy giáo là nhân vật trung, là người quyết định đào tạo nên những con người
mới, xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy thầy giáo phải không ngừng học hỏi phấn
đấu vươn lên, rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt, để thực sự xứng đáng là người
thầy giáo xã hội chủ nghĩa .Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên
dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng của
mình. Chất lượng giáo dục tuỳ thuộc vào đội ngũ này. cho nên chăm lo cho sự
phát triển về giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo chất lượng đội ngũ
giáo viên".
Mục tiêu của công tác bồi dưỡng đội ngũ là nhằm hoàn thiện phẩm chất
đạo đức, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, nội dung
phương pháp giáo dục phù hợp với xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng
này người giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực, lương tâm
và nhân cách nhà giáo. Làm được việc này người giáo viên phải thường xuyên
tham gia học hỏi để cải tiến phương pháp phù hợp với thời đại thích ứng với sự
phát triển của xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện nay. Nhận thức rõ về
vai trò của lực lượng giáo viên là nòng cốt quyết định chất lượng giáo dục của
nhà trường. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên trường Mầm non Hà Lan ” Làm đề tài nghiên cứu khoa học cho
mình trong năm học 2017-2018.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng nhà trường để đưa ra biện pháp quản lý, xây dựng và phát
triển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hà Lan .
3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non
Hà Lan
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Phương pháp điều tra giáo dục
Phương pháp quan sát thực hành sư phạm
Phương pháp thống kê
2


II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
* Đội ngũ giáo viên là tập hợp số đông người cùng nghề giáo viên. Chất
lượng đội ngũ là nền tảng để xây dựng thành công chất lượng giáo dục của nhà
trường chính vì vậy phải quan tâm nâng cao chất lượng việc chỉ đạo quản lý các
hoạt động giáo dục trong nhà trường.
* Xây dựng đội ngũ giáo viên: Là duy trì sự tồn tại của đội ngũ giáo viên
và làm cho đội ngũ giáo viên phát triển (cả về số lượng và chất lượng).
- Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
trong nhà trường: Là xây dựng một đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng,
vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được
quy định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
- Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường mầm non: Chủ
yếu gồm cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ chăm
sóc bán trú, kế toán.
* Vị trí vai trò của đội ngũ giáo viên:
Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản giáo dục là nhằm xây dựng những con
người mới, một thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ
tổ quốc, thực hiện tốt công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương đất nước, giữ
gìn và phát huy các giá trị văn hoá chuyền thống của con người, năng động và
sáng tạo tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tài năng của dân tộc Việt
Nam. Làm chủ tri thức khoa học và công nghệ, có tính tổ chức kỷ luật. Để đạt
được mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục nêu trên, tất yếu phải có một đội ngũ giáo
viên vững mạnh, một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, nhiệt tình, năng động, sáng
tạo đảm bảo thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương
pháp giáo dục mới hiện nay. Đó chính là tập thể sư phạm nhà trường đủ về số
lượng, đảm bảo về chất lượng Vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Giáo dục mầm non là tiền đề cho giáo dục của các bậc học tiếp theo với
nhiệm vụ chăm sóc giáo dục các cháu phát triển toàn diện. Trẻ ở tuổi mầm non
ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan
trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm
non là đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định giáo dục toàn
diện cho trẻ.
Nhiệm vụ của người giáo viên mầm non hết sức nặng nề, ngoài việc
truyền thụ những kiến thức kỹ năng sơ giản ban đầu cho trẻ mà còn phải chăm
sóc, nuôi dưỡng, uốn nắn và tập cho trẻ những thói quen, kỹ năng sống. Muốn
thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của bậc học đề ra, đáp ứng nhu cầu đổi mới của
giáo dục hiện nay và để có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn,
tinh thông về nghiệp vụ sư phạm thì người cán bộ quản lý trong nhà trường cần
phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ chi tiết, cụ thể và phù hợp với điều kiện
thực tế.
Mục tiêu của giáo dục mầm non đặt ra rất lớn, đối chiếu với thực trạng
nhà trường hiện nay, đăc biệt là vấn đề bồi duỡng chuyên môn nghiệp vụ tiếp
3


cận chương trình giáo dục mầm non lồng các chuyên đề mới, chuyên đề “ Xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Chính vì vậy đội ngũ giáo
viên luôn được phát huy và không ngừng học hỏi, nâng cao hiểu biết đáp ứng
với yêu cầu,nhiệm vụ của bậc học hiện nay.
2. Thực trạng
* Thực trạng chung:
Bản thân nhận công tác tại trường thời gian chưa nhiều, do đó điêu kiên
cho công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chưa được thuận lợi, vấn đề bồi dưỡng
chưa thực sự có hiệu quả. Mặt khác giáo viên nhiều khi còn xem nhẹ chưa đầu
tư nhiều để học hỏi chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp, xây dựng kế hoạch chưa
được linh hoạt, việc triển khai còn mang tính máy móc, trình độ giáo viên không
đồng đều,có nhiều giáo viên trẻ nên kinh nghiệm còn ít. Đấy chính là nguyên
nhân cần phải nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
2.1. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo Phòng, các Cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh cùng
với sự nhiệt tình, sự đoàn kết thống nhất cao trong ban giám hiệu nhà trường và
đội ngũ giáo viên, cùng nhau phấn đấu khắc phục khó khăn xây dựng nhà trường
ngày càng phát triển.
2.2. Khó khăn
Phụ huynh là người nông thôn thuần túy, đa số sống bằng nghề trồng
lúa điều kiện kinh tế còn khó khăn, một số phụ huynh còn xem nhẹ việc cho
trẻ đến trường do vậy việc huy động trẻ đến trường còn rất khó khăn.
Nhà trường còn thiếu phòng học và thiếu giáo viện nên phần nào có
ảnh hưởng đến việc bố trí sắp xếp các công việc ở trường.
Công tác quản lý chỉ đạo của cán bộ chưa đồng đều, kinh nghiệm
chuyên môn còn non trẻ. Việc đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật các
vấn đề đổi mới giáo dục lồng chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm
trung tâm” hiện nay còn chậm
Các buổi sinh hoạt chuyên môn nội dung chưa phong phú, chất lượng
sinh hoạt chuyên môn chưa cao, chưa phát huy được sức sáng tạo của giáo viên,
đầu tư thời gian về chuyên môn chưa nhiều.
*Kết quả khảo sát phân loại chất lượng giáo viên đầu năm học 2017-2018

T
T
1
2
3

Nội dung
Phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống
Kiến thức
Kỹ năng sư phạm

Tổng
GV Tốt
14

12

14
14

6
6

Xếp loại
Tỉ
lệ
86
43
43

Khá Tỉ lệ

Trung

Tỉ

bình

lệ

2

14

0

0

6
6

43
43

2
2

14
14
4


Qua kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ giáo viên mầm non đạt tốt chưa cao, tỷ
lệ khá còn nhiều. Vẫn còn tỷ lệ trung bình.
Căn cứ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên. Căn cứ vào thực trạng bảng khảo sát trên của nhà trường. Là hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn băn khoăn trăn trở làm thế nào để trường mình
thật sự là trường có uy tín, có chất lượng tốt, chiếm được niềm tin của lãnh
đạo và nhân dân nên tôi quyết tâm chọn và đưa ra “ Một số biện pháp nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Hà Lan” để khắc
phục những mặt tồn tại của nhà trường.
3. Biện pháp tổ chức thực hiện:
Biện pháp 1: Điều tra nắm bắt tình hình của đội ngũ giáo viên.
Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, việc đầu tiên tôi phải hiểu
được năng lực chuyên môn của từng giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng giáo viên cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường
nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Việc thứ hai bản thân tôi phải tạo được sự
đoàn kết thống nhất cao trong nhà trường đồng thời điều tra, nắm bắt tình hình
từng giáo viên, tìm hiểu điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, công việc của
chồng con, năng lực chuyên môn, hiểu về tính cách cá nhân của từng giáo viên
để phân công bố trí công việc sao cho phù hợp với khả năng, năng lực, đúng
người, đúng việc tạo không khí thân thiện, đoàn kết, vui vẻ để giáo viên cảm
thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả
công việc.
Ví dụ 1: Trường tôi có những giáo viên có con nhỏ, con ốm yếu tôi kịp thời
nắm bắt được tình hình,thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ. Đồng thời
tạo điều kiện phân công, công việc cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia
đình phù hợp với năng lực chuyên môn và thời gian để họ yên tâm công tác.
Ngoài ra tôi chọn những đồng chí thật sự có trình độ, năng lực chuyên
môn, có tâm huyết với nghề, có sức khỏe, nhiệt tình, chịu khó, năng động có
kinh nghiệm như cô Trần Thị Hà, cô Trương Thị Hà, Cô Bùi Thị Thanh Tân kèm
cặp những cô có trình độ chuyên môn còn non trẻ để họ trao đổi cho nhau những
kinh nghiệm chuyên môn, cách soạn bài, soạn giáo án điện tử, công nghệ thông
tin, cách chuyền thụ năng khiếu sư phạm để họ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau
tiến bộ.
Cách phân công bố trí hợp lý cùng với sự’ động viên kịp thời như vậy, sự
ảnh hưởng của giáo viên giỏi bên cạnh thì giáo viên yếu sẽ được học hỏi được
nhiều kinh nghiệm bổ ích, hỗ trợ cho nhau, động viên nhau để làm sao kiến thức
giáo viên được nâng lên đồng đều. Điều đó chính là thành công của tôi trong
công tác chỉ đạo việc chăm sóc giáo dục nuôi dạy trẻ trong nhà trường.
Ví dụ: Trường tôi có cô Bùi Thị Thanh Tân có kinh nghiệm về chuyên môn,
biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin tôi phân công cho cô tìm hiểu về
các loại phần mềm và hỗ trợ cho các giáo viên chưa thành thạo cách sử dụng
máy tính và soạn giáo án điện tử.
Bên cạnh đó chúng tôi còn đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên,
nắm bắt qua nhiều kênh thông tin: Thông tin từ phía phụ huynh, từ đồng nghiệp
5


và qua kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ, hội thi, theo dõi các phong trào thi đua....
Hàng tháng ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần. Mỗi tháng tôi dự giờ
giáo viên từ 4 đến 6 giờ, phó hiệu trưởng dự giờ từ 8-10 giờ, qua dự giờ BGH
chúng tôi nhận xét, đánh giá góp ý, trao đổi bổ sung một cách khách quan, công
bằng để giáo viên khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những ưu điểm.
Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát
huy tối đa, đồng thời cũng phải biết tổ chức phân công theo từng nhóm tùy từng
nhiệm vụ để tạo cho giáo viên có tinh thần tập thể, làm việc theo nhóm, giáo
viên vừa thể hiện được công việc và khả năng của mình đồng thời họ phát huy
tối đa khả năng để nhân thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thành viên
trong nhà trường với nhau, vừa hình thành ý thức xây dựng một đội ngũ, một tập
thể luôn có trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân, làm
cho mọi công việc của nhà trường được hoàn thành tốt, Đây là một biện pháp
quan trọng dẫn dắt đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ nhà trường.
Biện pháp 2: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
thông qua việc tham quan học hỏi kinh nghiệm.
Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 trong đó có chuyên đề “Xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Xác định được nhiệm vụ, ngay
từ đầu năm học tôi phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi ,tạo ra các góc
mở theo chuyên đề. Bước đầu thực hiện còn lúng túng,chưa hiểu rõ được vấn đề.
Do đó mà tôi đã tạo điều kiện cho giáo viên đi tham quan học hỏi trao đổi ở
trường bạn, sưu tầm qua mạng Internet, băng hình. Sau đó tập trung cùng nhau
trao đổi, chia sẻ tìm ra những phướng án tốt nhất để thưc hiện công tác chuyên
môn và đảm bảo yêu cầu của chuyên đề. Bên cạnh đó Phòng giáo dục tổ chức
hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cấp Thị xã, tạo điều kiện cho
cán bộ giáo viên các nhà trường được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm các
trường bạn . Trong quá trình đến trường bạn tham quan chúng tôi được học hỏi
kinh nghiệm về công tác quản lý của nhà trường rất nhiều.
Ví dụ: Chúng tôi được chứng kiến hiệu quả của công tác chỉ đạo của ban
giám hiệu về chuyên môn, phong trào làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học xây
dựng môi trường trong và ngoài lớp theo chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm, chúng tôi được học hỏi,trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, kinh
nghiệm về sự phối hợp và mối quan hệ thân thiện giữa ban giám hiệu với giáo
viên, quan hệ giữa phụ huynh và cô giáo, quan hệ giữa phụ huynh và nhà
trường, kinh nghiệm về chuyên môn, kinh nghiệm quan hệ giữa nhà trường và
nhân dân
Đợt tham quan này giúp chúng tôi chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khuôn
viên nhà trường, vẻ đẹp về cách trang trí thật đẹp mắt của các loại đồ chơi tự tay
cô và cháu trong trường mầm non làm từ chính các đồ dùng đã qua sử dụng,
nguyên vật liệu đã phế thải xung quanh ta như lọ xà phòng, vải vụn,, chai nước
rửa bát, lon bia, lon nước ngọt, hộp xà phòng, hộp kẹo, vỏ hộp đựng bánh, hộp
sữa chua các cô giáo đã làm ra các loại đồ chơi đep, các con vật,….
6


Ví dụ: Trường bạn đã xây dựng được các góc giới thiệu những đặc trưng
của vùng miền như cây lúa, khoai,sắn, mây tre đan..những di sản, nét văn hóa
của địa phương. Khu vui chơi vận động rất đẹp bằng lốp ô tô, xe máy phế thải.
Hay từ những hộp nhựa phế thải tạo ra được góc thiên nhiên. Nhiều đồ dùng đồ
chơi tự làm tạo ra các góc mở rất sáng tạo như hạt gấc lại làm được quân cờ chữ
cái, chữ số,ong tìm chữ...
Ngoài ra chúng tôi được quan sát các loại đồ chơi họ làm ra cây cỏ khô, cây
hoa dại đầy mầu sắc, các loại quả, loại lá cây , cành cây, thân cây gỗ. Như cành
cây khô cuốn giấy mầu trang trí thêm lại thành cây hoa thật đẹp mắt, hay các lốp
ô tô,xe máy lại tạo thành hình con vật, các đồ dùng dụng cụ phục vụ cho phát
triển vận động, những sân vận đông cho trẻ rất đẹp...Các loại lá cây cũng làm
thành các con vật như con trâu, con ong, con bướm điều kỳ diệu các đồ dụng
này cô giáo hướng dẫn cho các cháu lại có thể làm được.
Trong khi đi tham quan chúng tôi đều ghi chép những kinh nghiệm vào sổ
tay, nhât ký về học, bên cạnh đó chúng tôi còn đem theo máy ảnh, điện thoại di
động, máy tính đi để quay băng, ghi những hình ảnh, chụp ảnh lấy tư liệu và học
hỏi. Sau khi đi tham quan về chúng tôi tổ chức họp nhà trường, tổ chức họp phụ
huynh mở băng ghi các các hình ảnh, đồ dùng, đồ chơi, khuôn viên, cách trang
trí các mảng tường, tư liệu vừa đi tham quan về trình chiếu cho toàn thể giáo
viên được xem và học tập.Từ đó giúp giáo viên đưa ra những ý tưởng sáng tạo
để áp dụng cho từng nhóm, lớp mình phụ trách.
Biện pháp tham quan học hỏi kinh nghiệm này vô cùng bổ ích cho chính
cán bộ giáo viên trong nhà trường . Qua biện pháp này chúng tôi được mở mang
tầm nhìn, được học hỏi kinh nghiệm và được thực hành làm ra những sản phẩm
đep, đồ chơi đẹp đáp ứng nhu cầu, tạo môi trường trong và ngoài lớp học phục
vụ chuyên đề giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đây là một thành công lớn giúp
trường chúng tôi đạt giải Nhì của hội thi do Phòng giáo dục tổ chức vào tháng 2
vừa qua.
Biện pháp 3: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
thông qua việc chỉ đạo điểm.
* Thực hành soạn giáo án và dạy mẫu hoạt động học
Trong quá trình thực hiện chuyên môn, bất kỳ một hoạt đông nào trong
ngày cũng rất quan trọng. Song việc thực hiện trên các hoạt động học là hành
trang chủ chốt bắt buộc mỗi giáo viên phải ghi nhớ.
Sau khi tiến hành khảo sát tôi đã nắm bắt được tình hình cụ thể về chất
lượng của đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Vấn đề cần cải thiện và đi sâu
hơn là hoạt động ở các góc. Tôi chọn ba lớp của 3 độ tuổi: Lớp lớn, lớp nhỡ và
nhóm trẻ 25-36 tháng để dạy hoạt động ở các góc, vì hoạt động này giáo viên
trường tôi dạy còn lúng túng và cứng nhắc nên tôi chọn hoạt động này.
Ví dụ: Tôi chọn ra giáo viên có năng lực chuyên môn tác phong sư phạm
và đã có kinh nghiệm để dạy điểm; Cô Trương Thị Hà ( Khối Lớn) Và cô Vũ
Thị Tâm ( Khối Nhỡ) cô Trần Thị Hà phụ trách ( nhóm 25-36 tháng) để xây
dựng lớp điểm tổ chức vui chơi trong giờ hoạt động ở các góc.
7


Trước khi dạy tôi cho giáo viên tự xây dựng giáo án đưa ra hội đồng
trường duyệt góp ý thảo luận sửa sai giáo án thật kỹ cho hoàn chỉnh, tôi kiểm
tra tất cả các đồ dùng học liệu, trang trí các góc, các mảng tường, làm đồ dung,
đồ chơi đa dạng từ nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có ở tại địa phương để dạy
điểm phục vụ chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm đây cũng là một trong những
chuyên đề nóng đang được thực hiện trong năm.
Ví dụ: Tôi cùng đồng chí phó hiệu trưởng kết hợp vớí các đồng chí cán
bộ tổ chuyên môn, giáo viên phân công phụ trách trao đổi thảo luận xây dựng
và tiến hành trang trí làm đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học ở các góc cùng với
hội đồng trường kiểm tra từng góc chơi xem đồ dùng đã đầy đủ chưa, góc xây
dựng có những đồ dùng gì? Đồ dùng đồ chơi có đảm bảo an toàn, vệ sinh. nội
dung chủ đề chơi có đảm bảo tính giáo dục không?
Sau khi kiểm tra đồ dùng phục vụ tiết dạy đầy đủ, tôi tiến hành cùng với
hội đồng trường kiểm tra giáo án của từng đồng chí xem đúng với mục đích yêu
cầu và kiến thức, kỹ năng, thái độ chưa? xem lại mục đích yêu cầu, hệ thống
câu hỏi cô đưa ra có phù hợp với nội dung bài đưa ra không. Nội dung giáo án
có phong phú phù hợp với đề tài của bài dạy chưa, câu hỏi có mang tính chất gợi
mở hướng lái kích thích cho trẻ trả lời không? Mục đích nhằm giúp giáo viên
vận dụng cách dạy không máy móc dập khuôn, không áp đặt trẻ. Sau khi duyệt
xong giáo án tôi mời từng thành viên trong hội đồng trường thảo luận góp ý
chỉnh sửa cho phù hợp nội dung bài và hoàn chỉnh giáo án. Sau đó từng cô dạy
thử và cho ban giám hiệu nhà trường cùng tổ chuyên môn dự giờ góp ý.
Ví dụ: sau khi cho hội đồng góp ý thảo luận chỉnh sửa giáo án và chuẩn bị
đồ dung đồ chơi xong tôi bố trí cô giáo Vũ Thị Tâm dạy giờ hoạt động ở các
góc với chủ đề Nghề nghiệp: xây dựng doanh trại bộ đội, góc phân vai bán hàng,
góc học tập tô viết chữ cái đã học,có nhiều hoạt động phong phú ở các góc
chơi…để mọi người trong hội đồng dự và góp ý điều chỉnh và sửa sai. Sau đó tôi
mời toàn thể giáo viên trong trường cùng tham dự và rút kinh nghiệm.
Trong giờ hoạt động ở các góc này giáo viên trường tôi đa số còn mắc lỗi
chưa phát huy được tính sáng tạo của trẻ, khi dạy giáo viên chưa linh hoạt, làm
hộ cho trẻ nhiều. Tham dự xong tiết dạy tôi mời toàn thể giáo viên góp ý, rút
kinh nghiệm đi đến thống nhất, giúp giáo viên linh hoạt vận những những hình
thức phù hợp,những biện pháp hay, đăc biệt là phát huy được tính chủ động sáng
tạo của trẻ,, trẻ chủ đạo trong hoạt động cô đóng vai trò gợi mở, hướng lái.
Ngoài việc xây dựng củng cố lại hoạt động góc tôi còn chỉ đạo mở rộng
nâng cao chất lượng về các hoạt động học khác .
Ví dụ: Tôi tiếp tục tôi chỉ đạo tổ chức hoạt động cho trẻ “làm quen với
toán” ở lớp 5-6 tuổi cô Trương Thị Hà chủ nhiệm, nội dung đề tài: Đếm đến 6,
Nhận biết chữ số 6 tôi cũng thông qua cho tất cả mọi giáo viên xem giáo án và
dự giờ góp ý tương tự như vậy. Nhưng là kiến thức của giờ toán nên giáo viên
cần chú trọng ở phần tạo số mới, xếp tương ứng 1 - 1, liên hệ thực tế trong lớp
xem có những đồ dùng, đồ chơi nào có số lượng là 6. Đối với hoạt động này rất
khô cứng, giáo viên cần làm gì để giúp trẻ tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng mà
8


trẻ không bị mệt mỏi, tạo ra hình thức như thế nào để trẻ tiếp thu kiến thức một
cách thoải mái “học bằng chơi, chơi mà học”
Thông qua những giờ dạy như thế giáo viên đã được học hỏi rút kinh
nghiệm rất nhiều, thật sự là bổ ích. Cùng nhau trao đổi đưa ra nhiều ý tưởng
sáng tạo hiệu quả cho giờ dạy. Sau đó tôi kết luận khi toàn thể giáo viên nhất trí
và đi đến thống nhất. Trong quá trình dạy tại các nhóm, lớp giáo viên phải linh
hoạt, sáng tạo tùy vào tình hình của lớp, sự tiếp thu của trẻ để lập kế hoạch giảng
dạy phù hợp mà không làm mất đi việc: " Lấy trẻ làm trung tâm” cô chỉ là người
hướng lái, gợi mở.
Với cách làm như trên tôi đã giúp giáo viên hiểu được sâu hơn về ý
tưởng sáng tạo trong cách soạn bài, cách tiến hành tổ chức hoạt động trên lớp.
tôi không dừng lại ở đây mà hàng tuần hàng tháng tôi tiếp tục bồi dưỡng nhân
rộng điểm bằng cách chọn giáo viên tiếp tục dạy mẫu các hoạt động chung còn
lại và hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoat động chiều ở tất cả các khối,
lớp.... để giáo viên có cơ hội được dự, góp ý ở tất cả các hoạt động, từ đó giáo
viên mới nâng cao được chuyên môn của mình.
Hiện nay trường tôi vẫn đâng tiếp tục đang phát động phong trào thi đua
làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có tại địa phường để trang trí các mảng chủ
đề, các góc chơi theo dạng mở và tạo môi trường trong và ngoài lớp học phù
hợp với nhu cầu đổi mới hiện nay.Tiếp tục tiến hành chỉ đạo xây dựng lớp điểm
về nội dung này. Với yêu cầu xây dựng lớp điểm về cách trang trí, sắp xếp lớp
theo dạng mở, tôi gợi ý những giáo viên khéo tay, hay làm, kiên trì chịu khó,
biết vận động các bậc phụ huynh để họ tìm kiếm thêm nguyên vật liệu để trang
trí như cô Trịnh Thị Lan Hương, Trần Thị Hà trang trí làm lớp điểm,... Ý tưởng
của tôi là chỉ đạo giáo viên trang trí ít tốn kém nhưng hiệu quả sử dụng lại cao,
làm một lần nhưng sử dụng được nhiều lần, nhiều hoạt động khác nhau.;
Ví dụ: Trang trí theo chủ đề : “Ngành nghề” trang trí các mảng tường
trong lớp học. Áp dụng kinh nghiệm học hỏi trường bạn tôi bắt tay ngay vào chỉ
đạo điểm về cách trang trí lớp.
Giáo viên tìm và khai thác nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để dùng
dây len, sợi, rơm, hột hạt như hạt quả gấc, hạt lạc, hạt đậu, hạt ngô v.v. Các loại
vỏ như vỏ ốc, vỏ hến, vỏ ngao, vỏ chai, các loại lá cây, cây khô, vỏ chai, bia,
gỗ, lọ để xếp tạo thành các hình vuông, chữ nhật, tam giác, dùng keo, dán thành
hình mái trường, chia thành 3 mảng để trang trí theo chủ đề: Trường mầm non,
lớp học của bé, trung thu của bé, trong mỗi mảng làm túi để trẻ giắt các hình ảnh
phù hợp với chủ đề nhánh, góc mở. Đến chủ đề gia đình giáo viên chỉ việc thay
tên chủ đề về các hình ảnh về gia đình không tốn kém về kinh phí nhưng hình
ảnh mát mắt sinh động vô cùng phong phú đối với trẻ.
Hay ở góc học tập giáo viên có thể trang trí một cái bảng cài, dạng mở để
trẻ học toán, dãy trên là số thứ tự, dãy bên là những túi đựng hình ảnh đồ dùng,
đồ chơi tương ứng, hoặc là các chấm tròn tương ứng, những bông hoa, những
con vật, phương tiện giao thông tương ứng ...Trang trí một chủ đề để dùng cho
nhiều chủ đề trong năm học, cô chỉ việc thay đổi các hình ảnh phù hợp là trẻ
chơi được.
9


Ví dụ: Trang trí chủ đề giao thông, tôi hướng dẫn giáo viên trang trí ở góc
học tập một đoàn tàu đang chạy, có đầu tàu và các toa tàu được gắn lên tường,
trong đầu tàu và mỗi toa tàu có túi đựng vừa là để trang trí, vừa để cho trẻ chơi
mà học, đoàn tàu gắn các số từ 1 - 10 tùy thích, khi chơi trẻ A nói thực phẩm
giàu chất đạm thì trẻ B, trẻ C... gắn con cá, con tôm. .. lần lượt từ đầu đến các
toa tàu và đếm. Việc bố trí sắp xếp lớp theo các góc, tôi chỉ đạo cho giáo viên bố
trí góc nghệ thuật gần cửa ra vào, gần nguồn nước, rộng rãi, thoáng mát, thuận
tiện cho trẻ chơi. Bố trí góc nội trợ, bán hàng, nấu ăn nằm trong góc phân vai,
góc này thường ồn ào nên phải bố trí xa góc học tập, sách, gần góc xây dựng...
Tôi hướng cho giáo viên biết linh hoạt bố trí các góc theo đặc thù của lớp mình
thuận tiện và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ.
Ví dụ: Đầu tiên cho 4 lớp trang trí điểm đó là lớp cô Trương Hà ,cô Tâm ,
Cô Trần Hà, cô Tân cho các lớp, giáo viên thực hiện trang trí, sắp xếp các góc
trước sau đó cho tất cả giáo viên trong trường đến tham quan học tập làm theo,
tôi yêu cầu giáo viên trang trí không được trùng nhau, mối người có một ý tưởng
khác nhau, nhưng phải mang tính mở. Vì vậy tất cả các nhóm, lớp giáo viên đã
định hình được việc trang trí lớp phát động phong trào thi đua làm theo dạng mở
và trường tôi đã hoàn thành trang trí lớp học hoàn toàn mới so với đầu năm học
Giải pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông
qua việc dự giờ kiểm tra nhóm lớp:
Công tác dự giờ, kiểm tra là việc làm thường xuyên của người cán bộ
quản lý. Dự giờ, kiểm tra thường kết hợp với nhau nhằm mục đích hướng dẫn,
bổ sung những mặt còn hạn chế, của mỗi giáo viên, giúp họ nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ của mình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
tại trường chứ không nặng nề về công tác đánh giá, xếp loại kết quả giáo viên.
Hàng tuần, hàng tháng tôi xây dựng kế hoạch dự giờ, kiểm tra có báo
trước và dự giờ kiểm tra đột xuất. Đầu năm học tôi thường báo trước cho giáo
viên biết thời gian tôi dự và kiểm tra nhằm mục đích giúp giáo viên chuẩn bị tốt
bài dạy của mình, khi đã thành cái nếp thì tôi tiến hành kiểm tra, dự giờ không
báo trước. Nội dung dự giờ là dự tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày của cô
và trẻ, tôi đặc biệt quan tâm đến dự giờ ở lớp giáo viên còn non về phương pháp
giảng dạy .Bồi dưỡng cho các cô để trong giờ học cô không làm trước và làm
thay trẻ, mà chỉ gợi mở giúp trẻ được hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm
nhỏ, hướng dẫn các cô phương pháp tổ chức hoạt động, cách lồng ghép chuyên
đề, cách đặt câu hỏi đàm thoại, hướng dẫn các cô biết ứng dụng công nghệ thông
tin vào giảng dạy.... Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác trang trí, sắp
đặt nhóm, lớp theo chủ đề xem đã đúng, phù hợp chưa, trang trí có ở dạng mở
hay không, giúp giáo viên làm lại cho đúng, kiểm tra các loại vở của trẻ xem cô
cho trẻ thực hiện đến đâu, còn yêu cầu nào chưa thực hiện tôi giúp giáo viên
hoàn thiện, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của giáo viên để điều chỉnh, bổ sung những
thông tin cần thiếu mà giáo viên quên chưa thực hiện, kiểm tra giáo án của giáo
viên để biết giáo viên đã soạn đến bài nào, chất lượng mỗi bài ra sao để giúp
giáo viên bổ sung...
10


Như vậy dự giờ đồng thời kết hợp kiểm tra mọi hoạt động của giáo viên
trong ngày là giúp giáo viên điều chỉnh, bổ sung những cái còn thiếu để giáo
viên nâng cao tay nghề của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với cách làm trên tôi đã giúp cho tất cả giáo viên trường tôi thực hiện tốt
mọi hoạt động trong ngày. Nắm vững kiến thức chuyên môn có nhiều tính sáng
tạo, phát huy được năng lực của mỗi giáo viên , nhất là tạo dược tinh thần thoải
mái không áp lực và phong trào thi đua dạy tốt học tốt thực sự có hiệu quả
Biện pháp 5: Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm học
* Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm học.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu luôn nhắc chúng ta “ Thi đua là yêu nước, yêu
nước là thi đua”
Đúng vậy phong trào thi đua là hoạt động quan trọng nhất trong nhà trường
chúng tôi.Vì phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao và chất lượng công việc
thực sự để đánh giá một cách thực tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhà
trường chúng tôi.
Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, ngay từ đầu năm tôi đã đưa ra
mục tiêu phấn đấu của nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hoc. Để làm
được điều đó tôi chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể về trang thiết bị dạy hoc,
đồ dùng, đồ chơi ở tất cả các nhóm lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo
viên khi thưc hiện công tác chuyên môn. Có được như thế thì khi phát động
phong trào thi đua giáo viên mới có động lực và điều kiện thuận lợi phát huy
được nhiều thành tích trong năm học. Giáo viên tích cực tìm kiếm nguyên vật
liệu thiên nhiên và đồ dùng tái chế đã qua sử dụng tại địa phương.để làm đồ
dung đồ chơi cho trẻ chơi. Tạo khuôn viên xanh sạch đẹp và tạo môi trường
trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động theo chuyên đề giáo dục “lấy trẻ làm trung
tâm”
Tôi đã triển khai tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường đây là điều kiện
hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất. Qua thao giảng, từng giáo viên có
ý thức rõ ràng hơn về việc làm của mình, biết tìm tòi các biện pháp có hiệu quả
ứng dụng vào các giờ dạy và công việc hàng ngày.
Ví dụ : Hội thi giáo viên giỏi cấp trường tôi chỉ đạo chuyên môn xây
dựng kế hoạch, đề tài thực hành, biểu chấm cho phù hợp và khách quan. Qua
thao giảng giáo viên được thực hành, học hỏi, tích cực phát huy hết khả năng để
đưa ra những phương pháp hình thức hay trong những tiết dạy.
Ngoài ra tôi còn tổ chức các phong trào thi đua như:
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 20/10, ngày 8/3 ngày
26/3; thi vẽ tranh dạy trẻ; tổ chức giờ dạy sáng tạo hiệu quả; sáng tác bài hát,
điệu múa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lễ hội; xây dựng thực đơn khẩu
phần ăn; chế biến các món ăn ngon phù hợp nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng;
sáng tác sưu tầm thơ ca. hò vè về trường học, lớp học, nhằm nâng cao hiệu quả
phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" .
Kết quả là 100% giáo viên hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua 1
cách tích cực đạt kết quả cao
* Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm:
11


Vào đầu năm học tôi phát động toàn bộ cán bộ giáo viên đăng ký đề tài
sáng kiến kinh nghiệm, sau đó chỉ đạo cho giáo viên áp dụng các biện pháp của
sáng kiến vào hoạt động thực tiễn cũng như công tác chăm sóc giáo dục trẻ .
Trong năm 2017-2018 nhà trường có 100% giáo viên tham gia viết sáng kiến
kinh nghiệm và đươc xếp loại cấp trường. Trong đó có 5 đề tài xếp loại A gửi
tham dự cấp Thị xã
Ví dụ : Để khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm một
cách có chất lượng, hàng năm tôi bình chọn và khen thưởng những sáng kiến đạt
kết quả cao và báo cáo điển hình những sáng kiến hay để giáo viên học tập.
Qua việc đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm, những sáng kiến
hay đã được phổ biến áp dụng chất lượng giảng dạy trong trường ngày một tốt
hơn.
*Tổ chức triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm :
Đồ dùng đồ chơi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục mầm
non, nó là phương pháp hữu hiệu nhất để truyền thụ kiến thức cho trẻ. Để có đồ
dùng, đồ chơi đẹp gây sự chú ý của trẻ và phát triển tính tò mò ham hiểu biết,
thích tìm tòi, khám phá. Chính vì vậy tôi thường xuyên khuyến khích cho giáo
viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi, từ nguyên vật liệu tự nhiên, nguyên vật liệu
phế thải.
Với kết quả triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm, tôi nhận xét đánh giá và có
khen thưởng đối với giáo viên làm đồ chơi đẹp, có sáng tạo. Kết quả đó tôi đưa
vào tiêu chí đánh giá thi đua. Chính vì vậy phong trào làm đồ dùng đồ chơi của
trường tôi rất mạnh, 100% cán bộ giáo viên tích cực tham gia làm đồ dùng đồ
chơi từ nguyên liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu có ở địa phương đẹp và sáng
tạo. Qua bàn tay khéo léo của cô giáo mầm non, đã tạo thành những bộ đồ dùng,
đồ chơi đẹp có tính giáo dục cao, phù hợp với hoạt động giáo dục của trẻ, góp
phần tăng cường trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong nhà trường.
* Thi đua trang trí lớp học xanh, sạch đẹp :
- Đối với các nhóm, lớp học: phải luôn sạch sẽ, an toàn, trang trí lớp có
tính thẩm mỹ cao, đa dạng, phong phú các loại đồ chơi, thu hút sự tham gia của
trẻ để kích thích trẻ phát triển.
+ Có ít nhất 4-5 góc chơi đa dạng/ lớp, mỗi lớp có một màu sắc riêng phù
hợp với độ tuổi của trẻ. Thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, sáng tạo, có nội dung
chơi rõ ràng.
+Học liệu chơi đa dạng, an toàn, dễ kiếm, dễ sử dụng, linh hoạt thay đổi theo
từng chủ đề, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, sáng tạo
+ Ưu tiên đồ dùng đồ chơi tự làm từ nguyên liệu có sẵn ở địa phương.
+ Phòng học được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ.
- Phòng vệ sinh, khô luôn sạch sẽ, trang trí phù hợp, xếp đặt khoa học, thuận
tiện cho sử dụng và an toàn với trẻ. Có đủ thiết bị, đủ nước sạch, vòi nước và xà
phòng rửa tay. Trang trí đẹp, đúng quy định. Bảo quản chất tẩy rửa, đồ dùng,
thiết bị VS đúng nơi quy định, an toàn, hợp lý khi sử dụng.
- Tạo cảnh quan bên ngoài lớp học
12


+ Hiên trước, hiên sau : Trang trí thân thiện phù hợp có mục đích giáo dục
rõ ràng. Có bảng tuyên truyền phụ huynh đẹp, đa dạng, đủ thông tin. Có các loại
cây hoa, dây leo... được trồng, trang trí tạo môi trường giáo dục thân thiện cho
trẻ cao
Kết quả 100% giáo viên các nhóm lớp biết trang trí, sắp đặt tạo môi trường giáo
dục cho trẻ hoạt động tích cực, trường lớp có một khung cảnh sư phạm đẹp, thân
thiện, trang trí không rập khuôn máy móc, phát huy tinh thần sáng tạo của từng
giáo viên. Đặc biệt thông qua cuộc thi đua này cho trẻ có tâm thế hào hứng đến
trường nhiều hơn, giáo viên cảm thấy yêu mến trường lớp hơn. góp phần làm
công tác tuyên truyền cho các ban ngành đoàn thể, các cấp lãnh đạo và toàn xã
hội, đặc biệt là phụ huynh hiểu rõ hơn về giáo dục mầm non.
Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra.
Một người quản lý tốt ngoài việc lên kế hoạch chỉ đạo cho giáo viên,
nhân viên thực hiện thì công tác kiểm tra là rất quan trọng, bởi có kiểm tra mới
nắm bắt được việc thực hiện của giáo viên đạt đến đâu, tốt hay chưa, điều gì cần
bổ xung. Chính vì vậy tôi có kế hoạch kiểm tra với nhiều hình thức.
- Kiểm tra thường xuyên : hàng ngày tôi kiểm tra, giám sát việc thực hiện,
nội quy quy chế chuyên môn của giáo viên, công tác chăm sóc nuôi dưỡng....
Ví dụ : Kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, thường xuyên phải
sạch sẽ và được thực hiện ngay trước giờ đón trẻ vệ sinh mở phòng thông
thoáng để lưu thông . Thực hiện nề nếp chuyên môn có nghiêm túc giờ nào việc
ấy không? Nề nếp học tập của trẻ như thế nào ? Trẻ đã ngoan chưa có nề nếp
thói quen không? Đồ dùng đồ chơi sắp đặt có ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ko?
- Kiểm tra đột xuất : Ngoài việc kiểm tra thường xuyên hàng ngày, tôi
còn kiểm tra đột xuất các nhóm lớp có thực hiện theo kế hoạch đề ra không,
kiểm tra bất kỳ ngày nào trong tuần, hoặc trong tháng và bất kỳ thời điểm nào
trong ngày việc thực hiện của giáo viên ở các nhóm lớp và nhân viên.
- Quan sát đánh giá : Ngoài kiểm tra trực tiếp tôi còn quan sát giáo viên
và nhân viên và cả trẻ xem, việc thực hiện của giáo viên, nhân viên, trẻ đạt kết
quả tốt chưa để có biện pháp chỉ đạo phù hợp hơn.
Ví dụ : Quan sát giáo viên thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày, giờ nào
việc đấy : thực hiện thể dục sáng cho trẻ có đầy đủ không ? Thực hiện hoạt
động ngoài trời có đúng nội dung kế hoạch chưa? Trong giờ đón trả trẻ thái độ
ứng sử của giáo viên giao tiếp với phụ huynh như thế nào? có thân thiện cởi mở
không ? Trẻ có nề nếp thói quen trong học tập vui chơi, lao động, ăn ngủ
không?...
Quan sát đó tôi có thể biết được việc làm của giáo viên có thường xuyên
và nề nếp hay không? Để tôi chấn chỉnh kịp thời giáo viên , nhân viên thực hiện
đúng quy chế chuyên môn cũng như nội quy, quy định của nhà trường.
- Đối với kết quả của trẻ : Tôi có thể khảo sát một vài trẻ, một số nội dung
để đánh giá được chất lượng thực hiện giáo dục của giáo viên.
Ví dụ : Khảo sát trẻ nề nếp vệ sinh trước- trong -sau khi ăn trẻ thực hiện
những gì? nếu đa số trẻ thực hiện và trả lời được, như vậy giáo viên đã giáo dục
13


trẻ và trẻ được thực hiện thường xuyên và ngược lại.. Tôi khảo sát một số kiến
thức kỹ năng các hoạt động giáo dục...
Qua việc kiểm tra giáo viên , khảo sát trên trẻ để đánh giá giáo viên, bản
thân tôi cần chỉ ra những ưu điểm đã đạt được để giáo viên cần phát huy những
tồn đọng và hạn chế để giáo viên nhận thấy và rút kinh nghiệm trong chăm sóc
và giáo dục trẻ. Như vậy thông qua công tác kiểm tra, nhận xét đánh giá từng
giáo viên, cộng với kết quả đạt được trong các phong trào thi đua trong mỗi đợt
phát động, tôi có cơ sở để biểu dương, khen thưởng cho giáo viên đạt những
thành tích, những kết quả tốt.
4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Sau khi áp dụng thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên trường mầm non Hà Lan đạt kết quả như sau:
* Đối với giáo viên
Qua biện pháp này giáo viên trường tôi hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của
mình tự giác tham gia học hỏi kinh nghiệm nên chất lượng giáo viên ngày càng
cao.
Xếp loại
T
T

Nội dung

Tổng
GV

Tốt

Tỉ
lệ%

Khá

Tỉ lệ

Trung

%

bình

Tỉ
lệ
%

Phẩm chất chính trị
14
14 100
0
0
0
0
đạo đức lối sống
2 Kiến thức
14
10
71
4
29
0
3 Kỹ năng sư phạm
14
9
64
5
36
0
Qua kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ giáo viên có kiến thức về phương
pháp đổi mới giáo dục đạt tỉ lệ tốt (10/14) tỉ lệ 71.% tăng 28% , giáo viên có
kỹ năng sư phạm được nâng lên rõ rệt với 9/14 tỉ lệ 64% tăng 21/% so với
đầu năm.
* Đối với bản thân tôi
Qua công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tôi nhận
thấy để làm tốt nhiệm vụ này người cán bộ quản lý chuyên môn cần:
- Nắm bắt tình hình cụ thể nhà trường, chất lượng đội ngũ yếu về mặt nào
thì cần phải có giải pháp, biện pháp bồi dưỡng về mặt đó.
- Coi trọng công tác chỉ đạo điểm để giáo viên học tập rút kinh nghiệm.
- Bản thân luôn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi để tìm ra những
cái mới đáp ứng yêu cầu với sự phát triển của giáo dục hiện nay.
- Luôn nghiên cứu tài liệu, văn bản chỉ đạo của nghành, cập nhật mạng
Internet, vào trang web để tìm hiểu thêm thông tin mới để bồi dưỡng giáo viên.
- Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn tổ, chuyên môn nhà trường.
- Thường xuyên gần gũi giáo viên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tạo
điều kiện giúp đỡ giáo viên về mọi mặt.
1

14


- Không ngừng tham gia học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp,
các trường có bề dày thành tích để nâng cao nghiệp vụ quản lý cũng như kinh
nghiệm chuyên môn cho bản thân
* Đối phụ huynh
Qua thực hiện biện pháp này phụ huynh đã thấu hiểu nhiệm vụ, trách
nhiệm và công việc chăm sóc giáo dục trẻ, sự thay đổi về mọi mặt trong nhà
trường, nên họ đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho nhà trường về mọi mặt
như tự nguyện ủng hộ xã hội hóa, quyên góp đồ dùng đồ chơi và nguyên vật liệu
sẵn có tại địa phương, tham gia các công việc trong nhà trường, đặt niềm tin và
yên tâm đưa con đến trường học đúng độ tuổi.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Kết luận
Giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển
của nước nhà, mà giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của quá trình giáo dục
con người. Vì vậy người cán bộ quản lý và giáo viên, là con chim đầu đàn mình
phải chịu thương chịu khó, năng động, sáng tạo, luôn học tập bồi dưỡng, suy
nghĩ tìm ra cái mới để vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phải nắm vững chương
trình, nội dung, phương pháp giáo dục trẻ một cách đầy đủ, chính xác, phải có
kế hoạch, phương pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp, yếu mặt nào thì bồi dưỡng
mặt đó, cái gì cần bồi dưỡng trước, cái gì cần bồi dưỡng sau, bồi dưỡng phải
thường xuyên, liên tục theo một quy trình khép kín, là một quá trình lâu dài và
phức tạp không thể nóng vội, không thể có kết quả trong ngày một ngày hai .Vì
vậy người cán bộ quản lý phải kiên trì, nhẫn nại và có quyết tâm cao, có như vậy
mới đi đến thành công
- Kiến nghị.
- Đề nghị các cấp, các nghành cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ tợ về
kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường để có
đủ điều kiện và phương tiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Trên đây là “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
trường Mầm non Hà Lan thị xã Bỉm Sơn” được tích lũy của bản thân tôi trong
công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, bài viết không thể tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong được hội đồng khoa học các cấp góp ý để sáng kiến
kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Xác nhận của HĐKHcấp trường

Hà Lan ,ngày 10 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan SNKN này là do tôi viết
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

Nguyễn Thị Hoa

15


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
năm 2014 - 2015, 2015- 2016, 2016 - 2017;
Thông tư 28/2016/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016, sửa đổi bổ
sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non ban hành theo thông tư số
17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng bộ giáo dục và
đào tạo.
Tài liệu chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi, 4 - 5 tuổi,
5-6 tuổi, 25-36 tháng tuổi của vụ giáo dục mầm non.
Thông tư 17/2011/TT- BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của bộ trưởng
bộ giáo dục và đào tạo. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là thước đo năng
lực của hiệu trưởng đang quản lý nhà trường mầm non.
Quyết đinh số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 1 năm 2008 của Bộ
trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non.
Tài liệu hướng dẫn phục vụ chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”.

16


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường mầm non Hà Lan
Kếtquả
Cấpđánh giá
đánh giá
xếp loại
TT
Tên đề tài SKKN
xếp loại
( Phòng, Sở,
( A,B hoặc
Tỉnh…)
C)
Kinh nghiệm tạo hình cho
1
PhòngGD&ĐT
C
trẻ 3 – 4 tuổi.
Kinh nghiệm dạy môn giáo PhòngGD&ĐT
A
2 dục âm nhạc cho trẻ mẫu
giáo 3 – 4 tuổi.
Sở GD & ĐT
C
Dạy trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
3 làm quen với môi trường
PhòngGD&ĐT
C
xung quanh.
Kinh nghiệm dạy trẻ 4 – 5
4
PhòngGD&ĐT
B
tuổi môn Tạo hình.
Kinh nghiệm dạy môn giáo
5 dục âm nhạc cho trẻ mẫu
PhòngGD&ĐT
C
giáo 5 – 6 tuổi

Năm học
đánh giá
xếp loại
2005 - 2006
2006- 2007

2007 -2008
2008 -2009
2009 - 2010
17


6
7
8

9

Kinh nghiệm dạy khám phá
khoa học cho trẻ mẫu giáo
5 – 6 tuổi
Kinh nghiệm dạy tạo hình
cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
Kinh nghiệm dạy trẻ mẫu
giáo 5 – 6 tuổi làm quen với
chữ cái
Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng nuôi
dưỡng cho trẻ trường mầm
non

PhòngGD&ĐT

B

2010 - 2011

PhòngGD&ĐT

B

2013 - 2014

PhòngGD&ĐT

B

2014 - 2015

PhòngGD&ĐT

A
2016 - 2017

Sở GD & ĐT

C

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×