Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non điền lư bá thước thanh hóa

1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết trong giáo dục giáo viên là nhân tố quyết định chất
lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực
hiện mục tiêu đào tạo. Và đặc biệt với bậc học mầm non vai trò của ngành học chỉ
được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non. Giáo
viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong
nhà trường và cũng chính giáo viên là người “Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ”[1] . Giáo viên là người truyền thụ kiến thức đến với
trẻ, trẻ nắm được hay không phụ thuộc vào giáo viên. Nếu phương pháp truyền thụ
của giáo viên mà không phù hợp với sự phát triển của trẻ thì chất lượng giáo dục sẽ
đạt kết quả không cao. “Trong quá trình giáo dục con người thì người giáo viên giữ
trò vị trí quan trọng nhất. Đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu
giáo dục thành hiện thực, giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo
dục”[2]. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến
lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm
chất và năng lực. Đặc biệt là Giáo dục mầm non với tư cách là một ngành học nền
tảng của hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò quan trọng là hình thành ở trẻ những
cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam và chuẩn bị
những tiền đề cần thiết cho trẻ vào trường phổ thông. Có thể nói, đội ngũ giáo viên
nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu

giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng
và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy phải nhanh chóng củng cố “về phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt
được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non”[3]. Đáp ứng kịp thời xu hướng đổi
mới của nền giáo dục hiện nay.
Là một phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tôi trăn trở trách nhiệm cá
nhân với nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã bắt tay ngay vào việc và nhận thấy ở
đơn vị tôi có đội ngũ trẻ, đa số là giáo viên mới ra trường và quá trình đào tạo thì
gián đoạn do đó về kinh nghiệm giảng dạy, cũng như các mặt công tác còn hạn chế.
Vì vậy việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ trong trường là việc làm hết sức
cần thiết, cần được thực hiện sớm, thường xuyên, liên tục, xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng phải gắn với tình hình, đặc điểm của trường mình. Nếu làm tốt công tác này
sẽ giúp giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy của từng hoạt động, có hình
thức tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, giúp giáo viên bình tĩnh, tự tin khi
lên lớp, có nhiều kiến thức trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu, từ đó
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.
Từ thực tiễn cũng như đặc điểm tình hình của trường như trên bản thân mạnh
dạn chọn nghiên cứu và xây dựng đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên tại Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư, Huyện Bá Thước,
tỉnh Thanh Hóa” để làm đề tài đầu tư nghiên cứu và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
1


cho đội ngũ nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý trường học đạt hiệu quả cao,
đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn của bản thân.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng giáo dục mầm non để tìm ra những biện pháp nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non nhằm góp phần đưa chất
lượng chuyên môn của giáo viên nói riêng và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói
chung ở trường đạt nhiều kết quả hơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về chất lượng của đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Điền
Lư.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.
Phương pháp thống kê
Phương pháp phân tích tổng hợp.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lí luận


Giáo dục Mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc
dân, nó chiếm vị trí quan trọng và là nền móng cho việc hình thành nhân cách con
người mới XHCN, chuẩn bị cần thiết để bước vào phổ thông. Mục tiêu của giáo
dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về mọi mặt. Muốn đạt được
mục tiêu đó thì trước hết phải quan tâm đến chỉ đạo chuyên môn. Hoạt động
chuyên môn có vai trò rất lớn trong nhà trường, quyết định phần lớn chất lượng
chuyên môn ở trường mầm non. Mà chất lượng chuyên môn ở trường có đạt hiệu
quả hay không chính là do trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ
giáo viên. Bởi không ai khác, đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường.
Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động để duy trì
và nâng cao chất lượng đội ngũ CB- GV- CNV là điều kiện quyết định để nhà
trường có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Vì vậy, công tác
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự cần phải thực hiện một cách có tổ chức và
có kế hoạch.
Đào tạo: là hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên môn, nghề nghiệp
bằng một quá trình giảng dạy, huấn luyện có hệ thống theo chương trình quy định
với những chuẩn mực nhất định.
Bồi dưỡng: là các hoạt động bồi bổ, làm tăng thêm trình độ hiện có về kiến
thức, kỹ năng, thái độ nhằm giúp cho CB- GV- CNV thực hiện công việc đạt kết
2


quả tốt hơn.
Phát triển nhân sự: là các hoạt động nhằm chuẩn bị và cung cấp lực lượng
lao động theo yêu cầu phát triển của nhà trường về số lượng, chất lượng và cơ cấu
dựa trên cơ sở những định hướng phát triển của nhà trường.
Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã không ngừng phát triển cả về
số lượng lẩn chất lượng. Những thành tựu đạt được đó, một trong những nguyên
nhân quan trọng là sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên.
Giáo dục nước ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính
quyết định, giai đoạn đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết của Đại Hội Đảng
lần thứ IX, nghị quyết 40 của Quốc Hội và chỉ thị 14 của Thủ Tướng Chính Phủ.
Vấn đề được đặt ra là: để đổi mới yêu cầu của đổi mới giáo dục cần có những nhà
giáo như thế nào? Nói cách khác, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên
môn và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên như thế nào để đảm bảo cho đổi mới giáo
dục thành công? Với vai trò to lớn như vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
đội ngũ giáo viên hiện nay là công việc hết sức quan trọng không phải của riêng
ngành giáo dục mà đang trở thành công việc của Đảng, của Nhà Nước và của toàn
xã hội.
Bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường là công việc mang tính chiến lược,
phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số
lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Mặt khác, công tác bồi dưỡng giáo
viên mang tính cấp bách bởi nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của
năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới
chương trình, phương pháp dạy học…
Công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn
nghiệp vụ của tất cả giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi khi
tiếp cận với chương trình mới, có thái độ tích cực với những thay đổi nhanh chóng
của thời đại.
Bồi dưỡng dưới nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng
tại cơ sở, tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ,
nhóm trong nhà trường.
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ khuyến khích giáo viên làm việc
chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Khi tham gia bồi dưỡng thường xuyên sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính
sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên.
Qua bồi dưỡng giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công
việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.
3


2.2. Thực trạng vấn đề
2.2.1. Thuận lợi:
Trường mầm non Điền Lư được thành lập từ năm 1996 Từ khi thành lập và
đi vào hoạt động cho đến nay nhà trường đã có sự phát triển nhanh chóng về số
lượng cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như số trẻ ở các độ tuổi. Trường đạt chuẩn
Quốc gia năm 2009 và được công nhận lại năm 2015 nên trường luôn nhận được sự
quan tâm, chỉ đạo sâu sắc và kịp thời của bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục &
Đào tạo Huyện Bá Thước; Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Các ban
ngành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của lực lượng phụ huynh trong toàn xã đối với
giáo dục mầm non xã nhà.
Về cơ sở vật chất của nhà trường có 6 phòng học kiến cố, 3 phòng học bán
kiến cố và 7 phòng tạm đủ điều kiện phục vụ hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
Về năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên mầm non Điền Lư đã được tào tạo
qua trường lớp cơ bản, và được trau dồi thêm trong quá trình giảng dạy và qua dự
giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Không ngừng tự học tự bồi dưỡng để
nâng cao kiến thức cho bản thân.
Đa số giáo viên của trường có tinh thần tự giác cao trong tất cả các hoạt động
của nhà trường về thường xuyên cũng như đột xuất.
Đam mê, tâm huyết với nghề, có trách nhiệm cao đối với công việc của mình
đã lựa chọn.
Có kỹ năng tuyên truyền thuyết phục đối với mọi người chung tay góp phần
chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
Khả năng tiếp ứng công nghệ thông tin tốt và thường xuyên áp dụng vào tất
cả các hoạt động để thu hút trẻ.
100% giáo viên có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt.
Có thể nói rằng trường mầm non Điền Lư có đội ngũ CBQL nhiệt tình, đoàn
kết nhất trí cao, có tinh thần trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều
hành và quản lý chuyên môn.
Tập thể CBGV đoàn kết tốt, đội ngũ giáo viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có
năng lực chuyên môn, luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao tay nghề về
mọi mặt; Có tình thần vượt khó vươn lên cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
2.2.2. Khó khăn:
Tuy trường có đội ngũ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo xong kinh nghiệm
chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế. Một số giáo viên mới vào trường chưa nắm
chắc phương pháp của từng hoạt động nên còn lúng túng trong việc tổ chức tiết
học, chưa thu hút được sự chú ý của trẻ vào giờ học, việc vận dụng phương pháp
dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm chưa linh hoạt, đặc biệt là việc ứng dụng và
khai thác CNTT chưa thật hiệu quả. Một số giáo viên thì trình độ đào tạo chủ yếu là
hệ tại chức và chuyển bằng vì vậy thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non giáo
viên chưa nắm bắt được.
4


Bên cạnh đó giờ dạy của giáo viên còn nặng theo chương trình cũ nên
phương pháp dạy chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 28/BGD&ĐT giáo
viên chưa thực sự tự tin trong việc thực hiện tiết dạy và các hoạt động. Các nội
dung, phương pháp dạy trẻ trên lớp còn mang nặng hình thức, chưa nhuần nhuyễn
trong quá trình thực hiện. Trong việc lập kế hoạch giáo dục trẻ còn lúng túng, chưa
chủ động sáng tạo để lập kế hoạch hoạt động ở các lớp sao cho phù hợp đặc điểm
sự phát triển của trẻ.
Trang trí phòng nhóm, lớp còn mang tính dập khuôn, chưa có tính mở nhiều
cho trẻ hoạt động.
Đồ dùng đồ chơi tự làm còn ít, việc huy động các bậc phụ huynh đóng góp
các nguyên vật liệu phế thải sẵn có của địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi dạy
học còn hạn chế.
Một số lớp bố trí các góc trong lớp chưa phù hợp, góc động đang gần góc
tĩnh.
2.2.3. Khảo sát thực tế chất lượng giáo viên:
TT

Nội dung khảo sát

1

Giáo viên nắm vững phương pháp các
hoạt động.
Có hình thức tổ chức các hoạt động
linh hoạt, sáng tạo.
Giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt.
Giáo viên chủ động lên kế hoạch cho
lớp mình
Xếp loại hồ sơ giáo viên.
Công tác tự làm đồ dùng, đồ chơi
Công tác phối kết hợp giữa giáo viên
và phụ huynh
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.

2
3
4
5
6
7
8

Kết quả khảo sát 22 giáo viên
Tốt
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
S
%
L
3
13.6 10
45
6
27,8 3 13,6
4

18

9

41

7

32

2

9

4
5

18
23

9
10

41
45

5
5

23
23

4
2

18
9

4
4
4

18
18
18

9
9
10

41
41
45

5
7
8

23
32
37

4
2

18
9

5

23

10

45

5

23

2

9

Từ những thực trạng trên việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ gặp rất
nhiều khó khăn dẫn đến chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều. Vì vậy trong
quá trình chỉ đạo chuyên môn, bản thân tôi đã tìm ra một số biện pháp bồi dưỡng
chất lượng giáo viên.
2.3. Các biện pháp thực hiện:
2.3.1 Biện pháp 1 : Phân loại, sắp xếp, bố trí đội ngũ và lên kế hoạch bồi
dưỡng giáo viên cụ thể cho học kỳ và hàng tháng.
Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội vì thế con người có đầy
đủ những mặt xấu, hay tốt, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách
tích cực và hạn chế mặt tiêu cực muốn làm điều đó việc đầu tiên ta phải hiểu được
5


giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên, nếu chúng ta làm
tốt việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc quản lý và phân công nhiệm vụ
được hoàn thành tốt đẹp. Chính vì lẽ đó, chúng tôi phải hiểu được từng con người,
phân loại giáo viên nào giỏi, khá, trung bình, đủ bản lĩnh đương đầu với những khó
khăn vất vả mà không ai thường trực giúp đỡ, vì vậy chính những giáo viên phải nỗ
lực cố gắng hết sức mình, phải luôn trao đổi kiến thức, học tập để đổi mới toàn diện
từ phương pháp dạy học, khi lên lớp đến những công việc liên quan khác... Chính
sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẽ khiến mỗi người tự mình phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẫm hoặc tị nạnh cho ai. Từ đó phát huy được
tinh thần tự lực, phát triển những mặt mạnh, hạn chế mặt yếu để hoàn thiện bản
thân, nâng cao trình độ đáp ứng tốt công việc.
Đối với những giáo viên giỏi và trung bình chúng tôi phân công đứng lớp
kèm nhau trong 1 lớp (đối với những lớp có biên chế 2 GV/lớp), 2 giáo viên cùng
làm một công việc, cùng hoàn thành một nhiệm vụ nghe ra có vẻ dễ dàng hơn một
người người nhưng hoàn toàn không hẳn thế. Nếu hai người trái ngược bản tính,
không có tinh thần trách nhiệm chung, không bù đắp cho nhau những khuyết điểm
thì sẽ đi ngược lại những điều mong muốn, công việc sẽ thất bại hoàn toàn. Do đó,
phân công 2 giáo viên đứng một lớp là việc chúng tôi phải cân nhắc, suy tính kỹ
lưỡng, làm sao để họ hòa hợp được với nhau, mỗi người bổ sung vào chỗ khuyết
điểm cho nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ. Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần
đèn thì sáng” chúng tôi hy vọng với sự ảnh hưởng của một giáo viên giỏi bên cạnh
thì những giáo viên yếu sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích cần thiết. Thật vậy,
những giáo viên yếu không chỉ noi gương mà còn tiến bộ rõ rệt về mọi mặt, đứng
trước những con người giỏi ai cũng nhìn lại mình để suy xét, để xem lại bản thân
mình được, mất những gì. Từ đó mà cố gắng học tập noi gương người bên cạnh để
phấn đấu vươn lên. Còn những giáo viên giỏi vì tinh thần trách nhiệm chung, vì
danh hiệu và thành tích của lớp, và hơn hết vì tình đồng nghiệp đồng cam cộng khổ
sẽ tích cực giúp đỡ giáo viên yếu, tận tình chỉ bảo, trao hết kinh nghiệm những kiến
thức mình có để đồng nghiệp có thể tiến bộ hơn.
Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả năng của từng thành viên để bố trí
lớp chúng tôi còn phân công, công việc hợp lý, mỗi người với những đặc điểm khác
nhau sẽ phù hợp với từng công việc khác nhau.
Ví dụ: Giáo viên có năng khiếu âm nhạc thì bố trí phụ trách nghiên cứu về
hoạt động Giáo dục âm nhạc và tổ chức các phong trào văn thể mỹ cho các khối
như: (Cô Nguyễn Thị Tuyền phụ trách khối Lớn, Cô Đoàn Thị Hằng phụ trách
khối Nhỡ).
Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông tin phân công
chuyên tìm hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án điện
tử để tập huấn lại cho các giáo viên trường như: (Cô giáo Bùi Thị Hiền, Cô giáo
Nguyễn Thị Cúc).
6


Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát huy
tối đa, mặt tiêu cực hạn chế tối thiểu đồng thời cũng phải biết tổ chức phân công
theo từng nhóm tùy từng nhiệm vụ tạo cho giáo viên có tinh thần tập thể, làm việc
theo nhóm,
Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thành viên trong mái nhà
chung vừa hình thành ý thức xây dựng một đội ngũ, một tập thể luôn luôn có trách
nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân làm cho mọi công việc
của nhà trường được hoàn thành tốt đẹp. Đây là một biện pháp quan trọng dẫn dắt
đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
trong nhà trường.
Nghiên cứu kỹ càng phương pháp trên tôi đã xây dựng kế hoạch Năm học
2017 – 2018 như sau:
TT
1

2

3

Thời
gian
Tháng 8
(5 ngày)

Nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng lý thuyết và
hệ thống phương pháp
các môn học, học các
chuyên đề mà phòng
Giáo dục và đào tạo đã
tổ chức.

Đối
tượng
Toàn thể
giáo
viên
trong
trường

Mục đích

Ngườiphụ
trách

- Hệ thống tất các các
phương pháp trong chương
trình mầm non mới để giáo Phó hiệu
viên nắm vững các phương trưởng
pháp các bộ môn.
- Giáo viên nắm bắt kịp
thời các chuyên đề mà cấp
trên triển khai thực hiện.
Để tổ chức vận dụng và
thực hiện ở lớp có hiệu quả
nhất.
- Giúp cho cán bộ quản lý
thấy được nhu cầu của giáo
viên cần gì về chuyên môn,
họ còn thiếu cái gì, hạn chế
những gì từ đó kịp thời bồi
dưỡng.
Tháng 9 Họp chuyên môn trao Toàn thể Trao đổi chia sẻ về việc
Tuần 1
đổi chia sẻ về việc xây giáo
xây dựng kế hoạch các chủ
dựng kế hoạch các chủ viên
đề của nhóm lớp.
Phó
hiệu
Tuần 2,3, đề của nhóm lớp.
trưởng và các
4
Dự giờ bồi dưỡng thực Giáo
Bồi dưỡng thực hành giáo tổ trưởng tổ
hành giáo viên hạn chế viên hạn viên hạn chế năng lực và chuyên môn
năng lực và giáo viên chế năng giáo viên mới chuyển về
mới chuyển về trường. lực và trường.
giáo
viên mới
chuyển
về
trường.
Tháng 10 Tổ chức dạy mẫu các
Toàn thể - Giúp cho giáo viên nắm BGH,Tổ
7


Thứ 5, 6
Tuần 1,3

4

5

chuyên đề

giáo
viên

Tiếp tục Dự giờ bồi Giáo
Tuần 2,4 dưỡng thực hành giáo viên hạn
viên hạn chế năng lực
chế năng
lực
Tháng 11 Tổ chức dạy mẫu các Toàn thể
môn học mà giáo viên giáo
của trường còn lúng viên
túng (Tạohình, LQVT)
Tiếp tục Dự giờ bồi
dưỡng thực hành giáo Giáo
viên hạn chế năng lực
viên hạn
chế năng
lực
Tháng
Dạy mẫu tổ nhà trẻ (1 Giáo
12.
hoạt động), tổ mẫu giáo viên
Tuần
(2 hoạt động) có ứng toàn
1&3
dụng công nghệ thông trường
tin.
Tiếp tục tổ chức dạy
Tuần
mẫu các môn học mà
2&4
giáo viên của trường Giáo
còn lúng túng (Âm viên hạn
nhạc, MTXQ)
chế năng
lực

vững các chuyên đề cần
thực hiện trong năm học.
- Rèn luyện và nâng cao
tay nghề cho giáo viên có
chuyên môn
- Bồi dưỡng thực hành
giáo viên hạn chế năng lực.
- Bồi dưỡng chuyên môn
cho giáo viên trong toàn
trường.
- Giúp cho giáo viên toàn
trường cùng trao đôi đúc
rút kinh nghiệm cho tiết
dạy.

chuyên môn,
Cô Nguyễn
Thị Tuyền
(Chuyên đề
PPNN),
Giáo viên hạn
chế năng lực
BGH, Tổ
chuyên môn,
Cô Phạm Thị
Chung (Tạo
hình), Cô
Phạm Thị Nga
(LQVT)

Giáo viên cùng trao đổi
thảo luận những kinh
nghiệm trong việc ứng
dụng công nghệ thông tin
trong tiết dạy

BGH,Tổ
chuyên môn
BGH,Tổ
chuyên môn,
Cô: Trương
Thị Giang
(Âm nhạc)
Bùi Thị Ngân
(MTXQ)

Lưu ý: Để kế hoạch đề ra đạt kết quả cao khi lên kế hoạch cụ thể trong năm,
hàng tháng người phụ trách chuyên môn phải đưa vào và chỉ đạo thực hiện theo kế
hoạch đề ra có những biện pháp khả thi và luôn tìm các biện pháp phù hợp để thực
hiện kế hoạch đã đề ra trong tháng. Nếu có những biến đổi có thể điều chỉnh kế
hoạch đó cho phù hợp với nhà trường.
2.3.2 Biện pháp 2: Tăng cường tổ chức các tiết dạy mẫu.
Hàng tháng theo kế hoạch đã lên đầu năm học tôi tiến hành tổ chức các tiết
dạy mẫu. Dạy mẫu các chuyên đề thực hiện trong năm và dạy mẫu các môn học mà
giáo viên còn lúng túng. Mỗi bộ môn mỗi tháng 2- 3 tiết và ưu tiên những hoạt
động mà giáo viên còn yếu. Việc dạy mẫu này một mặt giúp cho những giáo viên
có chuyên môn chủ động và tích cực hơn trong soạn bài và rèn được kỹ năng lên
lớp và họ rút được nhiều kinh nghiệm nhờ sự góp ý của hội đồng chuyên môn, các
bạn đồng nghiệp. Mặt khác giúp cho những giáo viên trong trường được trao đổi
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó sẽ học được những cái tốt, cái hay trong
phương pháp trong bố trí lớp học, kỹ năng lên lớp... và hạn chế những tồn tại mà
bạn mình đã mắc phải để vận dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày cho phù hợp với
nhóm lớp.
8


Ví dụ: Theo kế hoạch đã dự kiến các tiết dạy mẫu hàng tháng, chuyên môn
thông qua cho giáo viên có sở trường về những môn học theo đã chọn để giáo viên
nắm bắt và chuẩn bị tốt. Để thực hiện tiết dạy mẫu trước hết chuyên môn cần để
cho những giáo viên dạy mẫu tự soạn bài, tự xây dựng ý tưởng cho tiết học. Sau đó
chúng tôi góp ý kiến và xây dựng cho giáo án hoàn thiện hơn, chỉnh chu hơn. Soạn
bài, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và tiến hành dạy để đúc rút kinh nghiệm. Điều chúng
ta cần lưu ý ở biện pháp này là tuyệt đối không cho giáo viên dạy trước (dạy thử)
chỉ cho làm quen một số trò chơi cần thiết. Vì nếu dạy trước thì trẻ sẽ mất hứng thú
và kết quả trên trẻ sẽ không cao.

Hình ảnh tiết dạy mẫu môn LQVH – Cô Tuyền – lớp MGLA1
Sau các tiết dạy chúng tôi cho tất cả giáo viên cùng nhận xét, trao đổi, thảo
luận những giáo án đó và rút kinh nghiệm.
Mỗi lần dạy mẫu chúng tôi tập trung toàn bộ các giáo án mẫu để đóng thành
tập giáo án tham khảo cho tất cả giáo viên và để lưu lại cho những năm tiếp theo.
2.3.3 Biện pháp 3: Tổ chức thăm quan, học hỏi các trường bạn.
Để cho giáo viên được học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn,
nghiệp vụ chúng tôi không chỉ tổ chức cho giáo viên thăm lớp và dự giờ đồng
nghiệp trong trường mà chúng tôi còn tổ chức cho giáo viên tham quan, trường
bạn.Việc lựa chọn đơn vị thăm quan cần tìm hiểu, có sự chuẩn bị chu đáo để đợt
tham quan đạt kết quả cao. Trước khi tham quan, tôi có sự định hướng giúp giáo
viên học tập ở trường bạn về cách tạo môi trường mở, cách trang trí nhóm lớp phù
hợp với chủ điểm, cách tuyên truyền các kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ
huynh. Sau đợt tham quan, tôi tổ chức cho giáo viên họp rút kinh nghiệm về những
vấn đề đã học tập được để áp dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương
mình. Tránh tình trạng hời hợt, hình thức, gây tốn kém lãng phí.
VD: Trong tháng 8,9 để chuẩn bị trường lớp cho năm học mới, chúng tôi tổ
chức cho giáo viên thăm quan học tập trường bạn về việc trang trí lớp. Chúng tôi
lựa chọn một số trường để đến tham quan học tập như trường Mầm non Điền Trung
9


- đây là trường điểm của huyện Bá Thước đạt Chuẩn quốc gia. Sau khi chọn và
liên hệ được các trường chúng tôi chọn thời điểm hợp lý cho giáo viên đi học tập
các trường. Sau khi được đi thăm quan, học tập chúng tôi cùng giáo viên trao đổi
thống nhất cách trang trí trường lớp, xây dựng tạo góc chơi mở theo hướng xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và quan trọng là cách xắp sếp bố trí
các góc chơi trong lớp phải phù hợp góc động không gần góc tĩnh. Kết quả 100%
các lớp xây dựng được góc mở cho trẻ hoạt động.
Một số hình ảnh trang trí môi trường trong lớp.

2.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát,
hỗ trợ giáo viên.
Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu
quả. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách, dự giờ,
10


cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn.
của giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không. Kiểm tra việc
thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý. Qua kiểm tra,
cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện
chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng
những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm
nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Trong công tác quản
lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên môn thì việc chỉ đạo chuyên môn của
người Hiệu phó sẽ mất đi một nội dung quan trọng. Mặt khác qua kiểm tra chuyên
môn, cán bộ quán lý tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách
nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng
được yêu cầu chuyên môn của nhà trường. Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý không được buông lỏng
công tác kiểm tra. Khi sử dụng biện pháp này người cán bộ quản lý phải chú ý cần
thay đổi cách đánh giá giáo viên, không góp ý một cách cứng nhắc, áp đặt sau khi
kiểm tra dự giờ, thăm lớp của giáo viên. Cần khuyến khích giúp đỡ giáo viên, chứ
không nên lúc nào cũng phê bình, áp đạt giáo viên làm theo ý của mình thì không
phát huy được tính sáng tạo của giáo viên mà cần đưa ra nhiều biện pháp để giáo
viên lựa chọn cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhóm lớp và phù hợp với khả
năng của giáo viên. Và kiểm tra phải đi cùng với việc giám sát và hỗ trợ giáo viên.
Ví dụ: Khi đi kiểm tra thăm lớp dự giờ thấy giáo viên làm đồ dùng dạy học
chưa phù hợp mà vội phê bình đồ dùng chưa đẹp chưa phù hợp sẽ làm giáo viên
chán nản. Mà nên hỏi ý tưởng giáo viên làm đồ dùng đó để làm gì và khai thác
được gì ở trẻ. Sau đó cần chia sẻ thêm cùng giáo viên để giáo viên tiến hành hoạt
động đó tốt hơn. Hoặc trong quá trình tiến hành hoạt động mà giáo viên quên bài
hay bỏ sót các bức nhỏ thì chuyên môn cũng không nên quá khắt khe trong xếp loại
và nhận xét. Chỉ cần nhắc các tồn tại để giáo viên đúc rút kinh nghiệm.
Để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt
hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo:
- Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm
vụ cụ thể của nhà trường của năm học.
- Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm học kỳ, đi sâu
vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức,
phương pháp kiểm tra.
- Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra,
khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi
phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước hoặc đột xuất về các
tiết dạy cũng như hoạt động thông qua phiếu dự giờ.
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá
+ Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công
bằng và dân chủ.
11


+Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu
điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những
hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
+ Kiểm tra phải đi kèm với việc giám sát và hỗ trợ giáo viên trong quá trình
thực hiện.
Thời gian kiểm tra: Trong một tháng giáo viên phải được dự ít nhất một giờ
dạy hoặc một hoạt động Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3- 4
lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ
giáo viên về chuyên môn.
Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những
ưu điểm, tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
2.3.5. Biện pháp 5: Thông qua tổ chức tốt các hội thi.
Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức
các hội thi thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lớp.
Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ
thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè…Từ
đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng lên. Phong trào thi
đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua của trong nhà trường càng sôi
nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.
Hàng năm trường tôi thường tổ chức các hội thi: hội thi “trang trí phòng
nhóm lớp”, hội thi “ Giáo viên giỏi cấp trường” chào mừng ngày nhà giáo Việt
nam, hội thi “làm đồ dùng dạy học”, hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm”.
Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu
vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện khẳng định mình
trước tập thể. Song bên cạnh đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan
hệ thân ái, giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ.
Để các hội thi thành công và có kết quả tốt đẹp, tôi tham mưu với đồng chí
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, thông báo tới toàn chị em để
họ nắm được nội dung, thời gian thi.
Ví dụ: Các hội thi tổ chức trong năm học 2017 – 2018
Nội
Tháng dung
Hình ảnh minh họa
thi
Tháng Thi
9, 10 trang
trí
nhóm
lớp
12


Hội
Tháng thi
11
giáo
viên
giỏi
chào
mừng
ngày
nhà
giáo
Việt
nam
Tiết học tạo hình của trẻ :– lớp MGL

Hình ảnh tiết hoạt động ngoài trời của cô Tuyền lớp MGL A1

13


hoạt động ngoài trời: Trò chơi dân gian “Nhà ai bán lợn”
MGLA1

Tháng
12:

Thi
làm
đồ
dùng
dạy
học

Hình ảnh giáo viên cùng trẻ làm đồ dùng.

Hình ảnh hội thi làm đồ dùng đồ chơi

14


Hình ảnh hội thi làm đồ dùng đồ chơi
Tháng Thi
1, 2,3 giáo
Đạt 4/22 giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó 4
viên
giáo viên đạt loại giỏi (Trương Thị Giang, cô Bùi Thị Hiền, Cô
giỏi
Ngô Thị Luyến, Cô Nguyễn Thị Tâm).
cấp
huyện.
Tháng Hội
3
thi
Xây
dựng
môi
trường
giáo
dục
lấy trẻ
làm
trung
tâm

15


Trong các đợt thi, giáo viên trong nhà trường luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực
phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi đều có tổng kết rút kinh nghiệm, khen
thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên đã động
viên tinh thần phấn đấu của chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của
nhà trường. Qua hội thi này, chúng tôi thấy chị em rất cố gắng và có nhiều cải tiến
sáng tạo trong giảng dạy.
2.3.6.Biện pháp 6: Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi tập huấn, hội
thảo.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, ngay từ
đầu năm học tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức cho giáo viên
tham gia các buổi tập huấn, hội thảo, các buổi bồi dưỡng chuyên môn do Phòng
Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp cho
CBQL thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì, thiếu gì về chuyên môn để từ đó kịp
thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi tập huấn, hội thảo giúp cho đội ngũ
giáo viên có dịp chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ
học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách sử lý các tình huống sư phạm và phương pháp các
hoạt động.
Ví dụ: Trong những năm học gần đây trường mầm non Điền Lư đã tổ chức
rất nhiều chuyên đề:
+ Chuyên đề: “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn cho
trẻ tại trường Mầm non”
+ Chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
trường mầm non”
+ Chuyên đề: “Tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số”
+ Chuyên đề “Sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục
mầm non theo thông tư 28/BGD&ĐT”.
Để giáo viên nắm bắt được các chuyên đề áp dụng vào việc chăm sóc giáo
dục trẻ, sau khi đi tiếp thu nội dung tập huấn ở phòng, sở về tôi xây dựng và hệ
thống lại các chuyên đề và tập huấn cho các giáo viên để giáo viên nắm bắt kịp
thời.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Trong quá trình chỉ đạo chuyên môn vận dụng những biện pháp trên, trường
chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non đến nay chất lượng
đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt thể hiện kết quả sau:
TT

Nội dung khảo sát

1

Giáo viên nắm vững phương pháp các
môn học.
Có hình thức tổ chức các tiết dạy linh
hoạt, sáng tạo
Giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt.

2
3

Kết quả khảo sát 22 giáo viên
Tốt
Khá
TB
Yếu
Sl
%
Sl
%
Sl
%
Sl
%
5
22
13
60
4
18
0
0
6

27

11

50

5

23

0

0

5

22

13

60

4

18

0

0
16


4
5
6
7
8

Giáo viên chủ động lên kế hoạch cho
lớp mình
Xếp loại hồ sơ giáo viên
Công tác tự tạo đồ dùng đồ chơi
Công tác phối kết hợp giữa giáo viên
và phụ huynh
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.

7

32

11

50

4

18

0

0

7
7
10

32
32
45

12
12
12

55
55
65

3
3
0

13
13
0

0
0
0

0
0
0

7

32

12

55

3

13

0

0

Qua kết quả trên cho chúng ta thấy việc vận dụng các biện pháp trên trong
bồi dương chuyên môn, chất lượng giáo viên được cải thiện và nâng cao. Giáo
viên nắm vững được phương pháp đổi mới, biết lập kế hoạch phù hợp, biết đánh
giá trẻ để điều chỉnh phù hợp và biết vận dụng môi trường ở lớp cho trẻ hoạt động.
Vì thế mà nề nếp và chất lượng học sinh cũng được nâng lên thể hiện ở qua các đợt
khảo sát đánh giá trẻ cuối năm đều đạt kết quả cao. Riêng học sinh 5-6 tuổi bàn
giao cho lớp 1 đạt 100%. Như vậy các biện pháp trên đây nó cá tình ứng dụng
rộng rãi, có thể áp dụng và nhân rộng ra ở các trường bạn.
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Sau quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài tôi xin rút ra một số kết luận
như sau:
Xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phạm là việc làm hết sức cần thiết, nó
có một ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc
và giáo dục trẻ trong trường mầm non.
Qua phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lao động giỏi, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ... của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Mầm non Điền Lư
được nâng cao.
Một đóng góp nữa của đề tài là các biện pháp đề ra mang tính khả thi mà
những người làm công tác quản lý thực sự quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ
cũng có thể thực hiện được một cách dễ dàng, chỉ cần chịu khó nghiên cứu tìm hiểu
về lý lịch, công việc hằng ngày, hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ, giáo viên,
nhân viên trong trường học để có định hướng và lựa chọn biện pháp, giải pháp phù
hợp, sát đúng. Đồng thời người quản lý phải kiên trì, khéo léo, tế nhị trong việc
thực hiện các biện pháp, giải pháp vì sự phát triển của đội ngũ, vì chất lượng lợi ích
của học sinh, vì sự vươn lên của nhà trường.
Động viên kịp thời những giáo viên có những sáng tạo trong chuyên môn và
biết phát huy tính sáng tạo đó của giáo viên, mua tài liệu tham khảo và tạo điều
kiện cho giáo viên được nghiên cứu học tập về chuyên môn. Đầu tư trang thiết bị ,
đồ dùng phục vụ cho công tác chuyên môn của nhà trường

17


Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường mầm non, người quản lý
phải có kế hoạch thăm lớp dự giờ bồi dưỡng chuyên môn cho những giáo viên mới
về trường và giáo viên còn hạn chế trong chuyên môn.
Tham mưu với nhà trường bố trí mỗi điểm trường phải có giáo viên giỏi,
giáo viên có chất lượng mũi nhọn kèm giáo viên hạn chế chuyên môn để cùng học
tập lẫn nhau.
Động viên kịp thời những giáo viên có những sáng tạo trong chuyên môn và
biết phát huy tính sáng tạo đó của giáo viên, mua tài liệu tham khảo và tạo điều
kiện cho giáo viên được nghiên cứu học tập về chuyên môn.
Quan tâm đến học bồi dưỡng thường xuyên của CBGV, động viên giáo viên
đi học để nâng cao trình độ, tiếp cận với công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu
đổi mới.
3.2. Những đề xuất kiến nghị
Để việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường
mầm non đạt hiệu quả bản thân người làm chuyên môn rất mong Nhà trường tạo
điều kiện cho chuyên môn hoạt động hàng tháng, triển khai kịp thời có hiệu quả các
nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên.
BGH có những đầu tư cho chuyên môn, mua các tài liệu tham khảo, các phần
mềm tin học để giáo viên biết vận dụng vào các hoạt động trên lớp. Tạo điều kiện
cho giáo viên được nghiên cứu tài liệu đó để tìm hiểu và chia sẻ với nhau trong
chuyên môn.
Trên đây là một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường
mà bản thân đã thực hiện trong thời gian qua, phần nào cũng đã góp phần nâng cao
chất lượng cho đội ngũ giáo viên. Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ duy trì nề nếp sinh hoạt,
các hoạt động trong nhà trường để thực hiện tốt công tác phát triển và giữ chuẩn
trong Nhà trường; Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định, rất mong
được sự hỗ trợ và góp ý chân tình của đồng nghiệp và Hội đồng khoa học các cấp
để sáng kiến kinh nghiệm của tôi ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Điền Lư, ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
NGƯỜI VIẾT SKKN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Thị Huyền

Hà Thị Liên

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường mầm non chương IV giáo viên và nhân viên Điều 34 và
điều 35.
2. Vị trí của giáo dục mầm non đối với xã hội. trung tâm trí tuệ việt,
tritueviet.net.vn.
3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo quyết định số
02/2008/QĐ- BGDĐT ngày 21-1-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chương I Điều 2.

19


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN
XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Hà Thị Liên
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng - Trường mầm non Điền Lư

TT

1.

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá xếp
loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Một số biện pháp giúp trẻ học Ngành giáo dục
huyện Bá Thước
tốt môn nhận biết tập nói đối

2.

tượng 24 – 36 tháng tuổi
Một số kinh nghiệm cho trẻ

3.

khám phá khoa học
Một số biện pháp nâng cao
chất lượng dạy vận động theo

Ngành giáo dục
huyện Bá Thước

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc
C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

C

2009-2010

C

2011-2012

C

2013-2014

C

2015-2016

Ngành giáo dục
huyện Bá Thước

nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5
4.

tuổi
Một số biện pháp chỉ đạo
giáo viên tổ chức cho trẻ mẫu

Ngành giáo dục
huyện Bá Thước

giáo 5 – 6 tuổi tự làm đồ
dùng, đồ chơi từ nguyên vật
liệu sẵn có ở địa phương

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×