Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp đổi mới chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở trường mầm non nga an năm học 2017 2018

MỤC LỤC
Tên đề mục
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3.Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1: Nâng cao công tác quản lý trong hoạt động
chuyên môn nhà trường.
Giải pháp 2: Chuẩn bị kỹ các bước tiến hành tổ chức sinh hoạt
chuyên môn.
Giải pháp 3: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo. Xây dựng
nội quy, quy chế chuyên môn chỉ đạo giáo viên thực hiện đạt
hiệu quả.
Giải pháp 4: Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL,GV,NV
trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc - Nuôi dưỡng - Giáo
dục trẻ thông qua sinh hoạt chuyên môn nhà trường ,các tổ,

nhóm chuyên môn.
Giải pháp 5:Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để
nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
Giải pháp 6: Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn thông
qua đổi mới hình thức kiểm tra, dự giờ, đánh giá để đổi mới
phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
Giải pháp 7: Thực hiện tốt vai trò của Phó Hiệu trưởng trong
công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn của các tổ .
Giải pháp 8: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn qua
việc chỉ đạo tốt công tác thi đua khen thưởng.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
3. Kết luận, kiến nghị
3.1.Kết luận
3.2. Kiến nghị

Trang
1
1
3
3
3
3
3
5
7
7
9
10

12

15
15
17
18
18
19
19
201


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đang trên con đường phát triển công nghiệp hoá và hiện đại
hoá đất nước nền kinh tế phát triển không ngừng, nền khoa học tiến bộ và phát
triển ngày càng cao. Chính vì vậy mà Đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm và
đặt mục tiêu lên hàng đầu về vấn đề “Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài ” để
vững về kiến thức, năng động trong công tác giáo dục, dạy nghề làm giàu cho
đất nước thì việc đầu tiên đó là đòi hỏi đất nước ta phải có một đội ngũ các nhà
tri thức, các nhà khoa học có trình độ thật sự về kiến thức, về năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ quản lý cũng như trong đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là làm
nghề sư phạm phải nhiệt tình, giàu tâm huyết và giàu nghị lực, yêu mến học sinh
như con, em của mình. Để đạt được điều kiện, tiêu chuẩn này thì ngành giáo dục
đóng vai trò, vị trí vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong thời kỳ đổi
mới đất nước. Chính vì vậy mà ngành giáo dục của nước ta nói chung và ngành
giáo dục của tỉnh Thanh Hoá, huyện Nga Sơn trường Mầm non Nga An nói
riêng cần có kế hoạch rõ ràng, bằng kết quả cụ thể nhằm góp phần đưa đất nuớc
ta phát triển một cách toàn diện và bền vững, phong trào về số lượng và chất
lượng giáo dục của huyện nhà và Trường Mầm non Nga An nhà trường ngày
càng đi lên và đạt hiệu quả cao.
Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm học, hàng năm trường Mầm non
Nga An tham mưu đã tham mưu với phòng Giáo dục Huyện Nga Sơn các cấp
lãnh đạo có kế hoạch, chủ trương, đường lối chính sách, phát triển về giáo dục
mầm non.
Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các cuộc
vận động “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Thực hiện phong
trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt
động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục mầm non Thực hiện công văn số
Công văn số 2012/SGDĐT- GDMN ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018
và các nhiệm vụ trọng tâm năm học của phòng GD&ĐT Nga sơn. Tiếp tục ưu
tiên hàng đầu cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới
phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình GDMN; đẩy
mạnh bồi dưỡng và cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo
dục trẻ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục ngang tầm với yêu cầu mới; đổi mới hơn nữa công tác quản lý; tăng
cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cải thiện điều kiện làm việc theo
hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT, đặc biệt là sự
sâu sát của BGH trường mầm non và bản thân, các tổ chuyên môn trong trường
hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả nhất định. Song so với yêu cầu thực
hiện chương trình giáo dục mầm non hiện nay thì kết quả đó vẫn đang còn rất
khiêm tốn chưa thể đáp ứng được. Trăn trở với chuyên môn và trách nhiệm của
mình chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường, bản thân tôi đã có những bước
2


đổi mới trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn từ năm học 2015 - 2016
đến nay và tôi mạnh dạn viết lại những kinh nghiệm chỉ đạo của mình trong việc
tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường mầm non Dù chỉ là những kinh
nghiệm nhỏ song Tôi thấy cũng rất cần thiết trong việc chỉ đạo đưa chất lượng
giáo dục toàn diện, phát triển đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục của bậc học.
Trong các năm học gần đây trường mầm non Nga An đã gặt hái được rất
nhiều thành quả to lớn, nổi bật trong công tác giảng dạy và học tập, có đội ngũ
cán bộ quản lý và giáo viên đạt chiến sĩ thi đua, đạt giáo viên dạy giỏi, cháu đạt
giải cao trong các hội thi các cấp ngày càng tăng lên. Bên cạnh những thành tích
mà trường mầm non Nga An đã đạt được là nhờ có sự đóng góp, phấn đấu của
toàn ban giám hiệu, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chuyên môn
và toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.
Với tầm quan trọng của bậc học ngoài việc tuyên truyền, vận động, tạo điều
kiện cả về vật chất và tinh thần cho, GV tiếp tục đi học nâng bằng nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn cao về kiến thức kỹ năng sư phạm hàng năm vào dịp
hè sau khi tiếp thu chuyên đề của phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn về nhà trường
mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ, giáo viên để
làm tôt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường lớp mầm non.
Đồng thời còn chú trọng đến việc thực hiện đúng, đủ, có sáng tạo theo yêu cầu
của chương trình giáo dục mầm non nhằm hoàn thiện và phát triển toàn diện
nhân cách cho trẻ về “Đức - trí - thể - mỹ - lao động” và các lĩnh vực giáo dục
phát triển cho trẻ để trẻ bước vào môi trường giáo dục ở các trường tiểu học, phổ
thông một cách tự tin.
Với những định hướng thành tích của ngành giáo dục, giáo dục mầm non
đã góp phần vào những kết quả tốt đẹp của ngành giáo dục của trường. Tập thể
cán bộ quản lý - giáo viên - nhân viên của bậc học, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao
của phòng GD&ĐT Huyện Nga Sơn, sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính
quyền địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sáng tạo, khoa học của các đồng chí lãnh
đạo, Ban giám hiệu trường đã không ngừng phấn đấu nâng cao tinh thần trách
nhiệm cũng như chất lượng của đội ngũ giáo viên nhanh, nhạy, nhiệt tình, chịu
khó, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ và việc cập nhật, tiếp cận
chương trình giáo dục mầm non , đáp ứng được với yêu cầu của chương trình và
xu thế của xã hội hiện nay.Tích cực Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với chủ đề, với khả
năng nhận thức của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, tích cực tham gia
vào hoạt động cá nhân, tập thể một cách thoải mái, vui vẻ, bến vững và tự tin.
Đứng trước nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Khi triển khai nhiệm vụ
năm học cho các đồng chí tổ trưởng và giáo viên Ban giám hiệu đã bàn bạc, thảo
luận và thống nhất cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
Tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phân công, giao nhiệm vụ cho từng
giáo viên trong trường một cách hợp lý, phù hợp với trình độ và khả năng, năng
lực của từng người, người nào việc ấy để bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm
học.
Bản thân tôi là một Phó hiệu trưởng nhà trường đã luôn nhận thức rõ vấn đề này
và luôn phải suy nghĩ để tìm ra những biện pháp tốt nhất để áp dụng vào việc chỉ
3


đạo đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ
trong trường, đặc biệt là việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Với lý do trên mà
tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở
trường mầm non Nga An năm học 2017-2018"
1.2 Mục đích nghiên cứu
- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nêu cao tinh thần
trách nhiệm và lương tâm, đạo đức nghề nghiệp;
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;
- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cho
giáo viên
- Nâng cao chất lượng toàn diện về CS-ND-GD cho trẻ
1.3 Đối tượng nghiên cứu
- Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và nâng cao chất
lượng 5 lĩnh vục cho trẻ ở trường Mầm Non Nga An Huyện Nga Sơn Tỉnh
Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
- Phương pháp quan sát, trực quan,minh họa.
- Phương pháp dùng lời.
- Phưong pháp thực hành, trải nghiệm.
- Phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ.
- Phương pháp nêu gương - đánh giá.
2. Nôi dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục
quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình
thành và phát triển của nhân cách con người. Chính vì thế mà việc quan tâm ,
chăm lo cho sự nghiệp phát triển GDMN không phải là công việc của riêng ai,
mà là trách nhiệm chung của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng
trong xã hội. Đảng và nhà nước ta xác định rõ GDMN là một mục tiêu quan
trọng của hệ thống giáo dục. Mục tiêu đó đã được đưa vào hành động cụ thể.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: "Đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân
chủ hoá và hội nhập quốc tế" và "Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện
nền giáo dục quốc dân".
Điều 12 Luật giáo dục 2005 có nêu:
“Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước
và của toàn dân.Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo
dục; thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và hình thức giáo dục; khuyến
khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo
4


dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo
dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh và an toàn”.
Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng
định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và của
mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân”.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X cũng nêu rõ: “Phấn đấu xây
dựng nền giáo dục hiện đại, của dân, do dân và vì dân, bảo đảm công bằng về
cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập
suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”
Thực hiện Công văn 1700/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và đào
tạo, ngày 26 tháng 03 năm 2012. Về việc hướng dẫn, đánh giá, xếp loại giáo
viên mầm non theo Quyết định Số 02/2008/QĐ-BGDĐT, với các tiêu chuẩn
đánh giá, xếp loại các tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp ở 3 lĩnh vực (phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm) và 4 mức độ (đạt loại
xuất sắc, loại khá, loại trung bình, loại kém ). Hàng năm dưới sự chỉ đạo của
phòng Giáo dục nhà trường tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên theo
đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tổng hợp kết quả gửi về phòng, trên cơ
sở đó nhà trường sẽ phân loại, tính tỷ lệ % mức giáo viên đạt ở các mức độ, từ
đó Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp và hình thức chỉ
đạo, bồi dưỡng tiếp theo cho phù hợp với đối tượng.
Để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo
Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo) nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Với mục tiêu của GDMN
là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những
yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, hình thành và
phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang
tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và
phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp
học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Với yêu cầu về nội dung GDMN phải
đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến
khó; đảm bảo sự liên thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu
học; thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực phù hợp với sự
phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hoà giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cung cấp kỹ năng
sống phù hợp với lứa tuổi. Về phương pháp GDMN giáo viên phải biết chọn
phương pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi, đối với nhà trẻ phải chú trọng giao
tiếp thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động giao
lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi; đối với mẫu giáo phương pháp
giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi
trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú
của trẻ theo phương châm “Chơi mà học, học bằng chơi”. Về sự đánh giá phát
triển của trẻ (đánh giá trẻ hằng ngày, theo giai đoạn-cuối chủ đề, cuối độ tuổi)
làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục
cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương.
5


Năm học 2017 - 2018 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQCP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013
Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế ; Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, đẩy mạnh
đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ”.
Thực hiện theo tài liệu (hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục
mầm non; nhà trẻ từ 3- 36 tháng tuổi, mẫu giáo bé 3-4 tuổi, mẫu giáo nhỡ 4-5
tuổi, mẫu giáo lớn 5-6 tuổi) của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – năm 2012.
Căn cứ công văn 2012 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Căn cứ KH ngày 1 tháng 9 năm 2017 - PGD&ĐT về ban hành kế hoạch
năm học 2017-2018 của ngành giáo dục Nga Sơn
Với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi mầm non là trẻ dễ nhớ, nhanh quên,
vì vậy phương pháp tổ chức đối với trẻ, giáo viên không những là phải biết phối,
kết hợp một cách hài hoà, linh hoạt, để bổ sung hỗ trợ nhau, để cung cấp, củng
cố kiến thức , kỹ năng cho trẻ, để trẻ dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ, mà còn phải có
sáng tạo trong quá trình sử dụng, đặc biệt là phương pháp sử dụng đồ dùng trực
quan, vì đồ dùng, đồ chơi là sách giáo khoa của trẻ, thông qua đó để trẻ được
tiếp thu, lĩnh hội những tri thức khoa học đơn giản. Để thực hiện tốt trong việc
chăm sóc, nuôi dương, giáo dục trẻ trong trường mầm non, đòi hỏi người cán bộ
quản lý, giáo viên phải có trình độ chuyên môn, thực sự có năng lực nghiệp vụ,
nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao với mọi công việc
được phân công.
2.2 Thực trạng của vấn đề
a, Thuận lợi :
* Đối với CSVC, nhà trường được UBND xã xây dựng đầy đủ các phòng
học và các phòng chức năng phục vụ cho việc dạy và học.
- Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN: được làm
và mua mới trang bị đầy đủ cho từng nhóm lớp
* Đối với đội ngũ CBQL, GV, NV:
- Số lượng CBQL: 3
Giáo viên nhân viên: 16
- Chất lượng giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn 100%, trong đó có 19
CBQL,GV,NV đạt trình độ trên chuẩn. Đội ngũ CBQL,GV,NV không ngừng
phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đã đạt nhiều thành
tích trong công tác và các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng toàn diện.
Trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua

6


cấp huyện, có nhiều cháu đạt giải cao ở các Hội thi cấp huyện, đóng góp một
phần vào thành tích của nhà trường.
- Tổ chuyên môn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của ban giám
hiệu trong mọi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đoàn kết đồng thuận và nỗ lực
cao của các giáo viên, các tổ chuyên môn đã thực hiện khá tốt về quy chế
chuyên môn và các nội dung thi đua của nhà trường.
- Phần lớn giáo viên có ý thức học hỏi bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
- Đa số giáo viên tuổi đời còn trẻ được tiếp cận nguồn tri thức mới, phương
pháp mới, đáp ứng được yêu cầu. Nhiệt tình trong công tác rất tâm huyết với nghề,
chịu khó tìm tòi, học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
* Đối với trẻ: Trẻ trong trường được phân chia đúng độ tuổi, trẻ khoẻ mạnh
tích cực trong các hoạt động và đi học chuyên cần, bé ngoan đạt tỷ lệ cao.
* Đối với phụ huynh: Được phụ huynh tin tưởng khi đưa con đến trường,
và nhận đực sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh.
b, Khó khăn:
-Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với qui định, một số giáo viên tuổi cao và giáo
viên mới vào nghề trình độ chuyên môn không đồng đều nên đặc biệt là việc vận
dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy còn lúng túng, vẫn còn một số
giáo viên hạn chế về chuyên môn và trong đổi mới phương pháp dạy học.
Kinh tế địa phương chủ yếu là nghề thuần nông, trình độ dân trí chưa đồng
đều nên phụ huynh đi làm các công ty cũng ảnh hưởng không ít đến công tác
giáo dục mầm non.
Việc chỉ đạo, triển khai các buổi sinh hoạt chuyên môn hiện nay hầu như
còn sơ sài, hoạt động còn hình thức, chưa có hiệu quả.
Các tổ chuyên môn sinh hoạt chất lượng một số buổi chưa có hiệu quả, còn
dập khuôn máy móc. Các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên môn phần lớn chỉ
dừng ở mức thông báo các chủ trương, các kế hoạch của nhà trường cũng như
của Phòng giáo dục.Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có
tâm lí coi mình cũng như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch
đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa
chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các
ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
Việc chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chuyên môn còn hời hợt,
chưa có sức thuyết phục nên không thu hút được sự quan tâm trao đổi của giáo
viên. Nội dung sinh hoạt chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu,
gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và
tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên. Chưa chú trọng nâng cao kiến thức bồi
dưỡng học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi, soạn giảng giáo án điện tử, ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường
7


trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến, chưa dành thời gian để thảo luận phương
pháp giảng dạy cho những nội dung giáo dục các lĩnh vực phát triển của từng độ
tuổi, những vấn đề hay, khó, những tiết dạy thao giảng, chuyên đề những vấn đề
mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận, kể cả những Modunl trong
chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên chưa được cập nhật thường
xuyên trong tổ.
Các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn còn đơn điệu, không được cải
tiến. Hầu như là theo một tiến trình người được phân công trình bày báo cáo
chuẩn bị, các thành viên trong tổ góp ý rất hạn chế sau đó lấy ý kiến tập thể hầu
như là nhất trí.
Việc quản lý chỉ đạo còn chưa chặt chẽ, chưa sát xao, thiếu sự đôn đốc và
kiểm tra thường xuyên. Chưa có sự đổi mới và đột phá nên hiệu quả thấp.
* Kết quả khảo sát: Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học 2016-1017
- Trình độ năng lực đội ngũ GV.NV, chất lượng trên trẻ.
(Phụ lục 1)
Từ kết quả thực tế trên, nên tôi rất băn khoán, trăn trở. Chính vì vậy mà tôi
đã đi sâu vào nghiên cứu qua các tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng,
học hỏi kinh nghiệm qua các trường bạn để tìm ra một số giải pháp để thực hiện
đề tài.
2.3.Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Nâng cao công tác quản lý trong hoạt động chuyên môn nhà
trường.
Như chúng ta đã biết Điều 18, 19 về giáo dục thì bậc học giáo dục Mầm
non là khâu đầu tiên trong giáo dục quốc dân, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Mục tiêu của giáo dục là giúp trẻ phát triển
được thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành và phát triển đầu tiên của
nhân cách, chuẩn bị cho trẻ bước vào học trường phổ thông sau này. Xuất phát
từ những nhiệm vụ trên thì Ban giám hiệu nhất là người phó hiệu trưởng chuyên
môn phải làm tốt công tác công tác quản lý trong việc sinh hoạt chuyên môn nhà
trường.
- Để sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả cao thì việc đầu tiên trong quản lý
chuyên môn là tham mưu với ban giám hiệu phân công, bố trí sắp xếp chuyên
môn của các đồng chí giáo viên phải đúng, phải phù hợp. Bởi như chúng ta đã
biết, mặc dù số lượng giáo viên cơ bản đủ và ổn định, tỷ lệ chuẩn và trên chuẩn
cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện
chương trình giáo dục mầm non, song tình trạng với giáo viên cục bộ vẫn còn.
Muốn làm tốt được điều này, điều đầu tiên người cán bộ quản lý phải điều tra
nắm vững về năng lực, trình độ chuyên môn, về lứa tuổi, hoàn cảnh gia đình, cá
tính của mỗi giáo viên. Vì làm được điều này thì đội ngũ nhà giáo mới phát huy
được khả năng, trình độ của chính mình, từ đó nâng cao được chất lượng kỹ
năng tổ chức các hoạt động của cô và chất lượng học của trẻ. Đồng thời động
viên được đội ngũ nhà giáo vượt khó vươn lên, chịu khó, tâm huyết với nghề
hơn.
8


- Tham mưu với Hiệu trưởng lựa chọn những giáo viên có đủ trình độ năng
lực sư phạm trên chuẩn để ra những quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó và
thành lập các tổ chuyên môn sau khi nhận nhiệm vụ yêu cầu các tổ xây dựng kế
hoạch hoạt động chuyên môn của tổ mình để ban giám hiệu duyệt và góp ý sau
đó mới triển khai cho các thành viên trong tổ mình.
- Là phó hiệu trưởng tôi luôn tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo bồi
dưỡng chuyên môn chung của nhà trường và trên cơ sở đó yêu cầu cacstoor
trưởng đó xây dựng.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, họp để trao đổi, để bàn bạc đi đến thống nhất
nội dung sinh hoạt. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu và các giải pháp
nâng cao chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ, chất lượng sinh hoạt
chuyên môn một cách cụ thể, sát thực và chi tiết. Bởi nếu xây dựng kế hoạch
không sát với thực tế tình hình của đơn vị, của địa phương, thì khi thực hiện
không mang tính khả thi cao, công tác tâm lý tư tưởng cũng được đặt lên hàng
đầu không nên tạp áp lực quá lớn cho giáo viên vì như thế chỉ làm cho giáo viên
làm việc không hết mình đôi khi còn mang tính đối phó vì thế cần tạo môi
trường làm việc thật nghiêm túc nhưng cũng hết sức thoải mái đây cũng là vấn
đề hết sức khéo léo, thường xuyên động viên được đội ngũ nhà giáo của từng tổ
trong hoạt động chuyên môn của nhà trường để họ phát huy được tính sáng tạo
và tích cực trong việc sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả.
- Khi các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch xong, thì BGH nhà trường
duyệt, góp ý, bổ sung những nội dung còn thiếu hay chưa chính xác để giáo viên
có sự điều chỉnh cho phù hợp .
- Sau khi Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể
Từ đó giáo viên xác định rõ yêu cầu công việc cho mình.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng
mọi giáo viên luôn tuân thủ theo sự phân công của tổ và đảm bảo nội dung, yêu
cầu theo kế hoạch của nhà trường.Vì vậy ngay từ đầu năm học tôi cùng ban
giám hiệu lên xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho tập thể.
* Ví dụ: Bảng phân công cụ thể cho từng độ tuổi
Tổ
TT chuyên Tuần/tháng
Nhiệm vụ phân công
môn
1 Nhà trẻ
1/9
- Xây dựng môi trường giáo dục.
- Huy động học sinh ra lớp.
-Tổ chức HĐ nhận biết ở nhóm trẻ 18– 24
tháng…vv
- Kiến thức, kỹ năng cân, đo, theo dõi biểu đồ
- Tổ chức một hoạt động dạy mẫu theo chuyên
đề phát triển vận động.
2 Mẫu
1/9
-Huy động học sinh ra lớp
giáo
- Trang trí lớp, XD môi trường GD lấy trẻ làm
trung tâm
- Hoàn thiện hệ thống HSSS của nhà trường và
giáo viên đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng.
9


3

Nuôi
dưỡng

1/9

- Tổ chức HĐ nhận biết phân biệt ở nhóm trẻ 25
– 36 tháng.
- Chăm sóc vườn rau.
- Lên thực đơn,tính khâu phần ăn
- Vệ sinh bể nước

Từ kế hoạch cho từng tổ đề ra cũng như sự phân công cụ thể từng hoạt
động cho từng tổ,từng giáo viên chủ động lên kế hoạch thực hiện, chính vì vậy
mà các nhà trường rất phấn khởi, giáo viên thoải mái, vui vẻ, tích cực tham gia
hoạt động, tăng thêm khả năng phấn đấu trong mọi công việc hàng ngày được
giao, giúp cho việc sinh hoạt chuyên môn có nhiều thuận lợi và đạt kết quả
cao…
(Phụ Lục 2: Hình ảnh tổ chức họp hội đồng trường phân công nhiêm vụ )
* Kết quả: Các tổ thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng nhóm lớp phù
hợp với độ tuổi. Giáo viên thực hiện đầy đủ, đảm bảo khoa học về nội dung và
chất lượng, đúng thời gian quy định.
Giải pháp 2: Chuẩn bị kỹ các bước tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động cơ bản, chủ yếu giúp
giáo viên có điều kiện trao đổi, đóng góp ý kiến hay cho mỗi bài dạy, buổi sinh
hoạt chuyên môn có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào Phó hiệu
trưởng và tổ trưởng chuyên môn. Do vậy Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên
môn cần suy nghĩ kĩ và chuẩn bị trước một cách chu đáo về nội dung lẫn biện
pháp sinh hoạt chuyên môn cho từng buổi. Để buổi sinh hoạt đem lại hiệu quả
thiết thực cho cán bộ giáo viên tôi đã chỉ đạo các bước chuẩn bị cho buổi sinh
hoạt như sau:
Bước 1: Thống nhất chọn chuyên đề, lĩnh vực, đề tài dạy mà giáo viên còn
vướng mắc.
Bước2: Xây dựng và dạy chuyên đề lý thuyết để thống nhất giữa lý thuyết
và thực hành.
Bước 3: Chọn giáo viên dạy thực hành. Cần chọn giáo viên giỏi có nhiều
kinh nghiệm, thành tích chuyên môn tùy vào từng lĩnh vực mà sẽ chọn giáo
viên có khả năng tổ chức dạy thí điểm cho toàn trường rút kinh nghiệm, chẳng
hạn lĩnh vực phát triển thẩm mỹ tôi chọn cử giáo viên khéo tay như cô: Mai Thị
Uyên, Nguyễn Thị Thơm; Lĩnh vực phát triển nhận thức tôi chọn cử cô: Vũ Thị
Ngoan, Hoàng Thị Mến; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ tôi chọn cô: Mai Thị
Hinh, Mai Thị Huyên.
Bước 4: Định hướng cho giáo viên soạn giáo án áp dụng linh hoạt phương
pháp truyền thống và hiện đại. Ví dụ: Không nên lạm dụng quá nhiều vào giáo
án điện tử nên phối hợp hài hòa giữa vật thật, mô hình, sa bàn, tranh ảnh.
Đối với những giáo viên có kỹ năng tốt về soạn giảng, biết điều tiết các
hoạt động đảm bảo thời gian thì thống nhất giữa người dạy lý thuyết và người
10


dạy thực hành về phương pháp dạy. Đối với những giáo viên chưa có nhiều kinh
nghiệm trong việc phân phối thời gian, chọn lọc lượng kiến thức cần cung cấp,
tổ chức các trò chơi mang tính tư duy thì phải định hướng cho giáo viên biết
được nội nào cần quan tâm. Bên cạnh đó phải gợi ý giáo viên chuẩn bị đồ dùng,
đồ chơi cho trẻ trong từng tiết dạy phù hợp đề tài, phù hợp với chủ điểm và chỉ
cần chuẩn bị một số lượng vừa đủ để có thể sử dụng suốt trong các hoạt động ở
tiết dạy. Nhưng để biết cách khai thác triệt để tác dụng đồ dùng đồ chơi và để trẻ
không nhà chán thì khi chuyển từ hoạt động 1 sang hoạt động 2 giáo viên đưa ra
thêm 1 hoặc 2 nhóm đối tượng khác hoặc thêm đồ dùng, đồ chơi cùng chủng
loại nhưng có màu sắc đẹp.
Bước 5: Duyệt giáo án: Các tiết dạy chuyên đề chính là các tiết dạy mẫu,
giúp giáo viên tham khảo các phương pháp, kỹ năng, kiến thức cần cung cấp nên
việc duyệt giáo án cũng cần thiết đối với giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm
khi tổ chức các hoạt động học tập.
Bước 6: Dự giờ rút kinh nghiệm: Đây cũng là bước không kém phần quan
trọng vì khi dự giờ người dạy, chúng ta mới giúp giáo viên biết được mình cần
phải chuyển tải những kiến thức cần cho yêu cầu của bài dạy như thế nào là đủ
với thời gian của từng hoạt động, những trò chơi nào củng cố kiến thức vừa học
là phù hợp với đối tượng trẻ để đảm bảo tính vừa sức, vừa đảm bảo nguyên tắc
Động - Tĩnh khi tổ chức các trò chơi. Ngoài ra còn giúp giáo viên biết cách sử
dụng đồ dùng như: cất, lấy, các thao tác của giáo viên về ánh mặt, cử chỉ, hiệu
lệnh, biết thể hiện ngữ điệu, lời nói để lôi cuốn trẻ tập trung chú ý. Trong quá
trình dự giờ cần quan tâm đến đồ dùng, đồ chơi giáo viên chuẩn bị trong tiết dạy
để tận dụng, khai thác tối đa tác dụng của đồ dùng đồ chơi và kích thước phải
phù hợp, hình dạng màu sắc chuẩn, số lượng vừa phải, xem cách bố trí đội hình
ngồi, cách linh hoạt của giáo viên, xem cách tổ chức tiết dạy có phù hợp với trẻ,
có phát huy được tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, trẻ là chủ thể để bổ
sung góp ý.
Bước 7: Trang bị tài liệu khi tiến hành trên tiết dạy, pho tô giáo án,
chuyên đề lý thuyết cho giáo viên để tham khảo và tiện theo dõi khi dự giờ.
* Kết quả: Đã tháo gỡ những vướng mắc trong việc chọn đề tài và chuyên
đề cho giáo viên hiểu và sử dụng có hiệu quả. Việc vận dụng giũa lý thuyết và
thực hành giúp giáo viên dễ hiểu hơn. Duyệt giáo án trước khi dạy đã bổ sung
cho giáo viên có nhiều phương pháp kỹ năng giúp giáo viên hiểu rõ về chuyên
đề và tự tin dạy. Những giáo án dạy mẫu các chuyên đề triển khai hầu hết giáo
viên khi dự giờ đều hiểu về nội dung và mục đích yêu cầu của chuyên đề.
Giải pháp 3: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo. Xây dựng nội quy, quy
chế chuyên môn chỉ đạo giáo viên thực hiện đạt hiệu quả.
* Bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức nhà giáo:
11


Là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trong trường tôi khẳng định
rằng, người giáo viên muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước hết
phải thống nhất khâu tư tưởng chính trị, đó là phải có đạo đức tốt, tiền phong
gương mẫu nắm bắt được các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước. Nắm được nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục nói chung và
nhiệm vụ của ngành học mầm non nói riêng. Vì vậy ngay từ đầu năm học nhà
trường triển khai cho Hội đồng giáo viên học tập nhiệm vụ năm học của ngành
và kế khoạch năm học của nhà trường. Chi bộ tổ chức cho cán bộ giáo viên tham
gia học tập các nghị quyết của Đảng do Đảng bộ địa phương tổ chức
Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện đầy đủ đường lối chính sách pháp luật
của Đảng, Nhà nước. Xây dựng mối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường, xây
dựng nhà trường là tập thể sư phạm.
Xuất phát từ những nhiệm vụ trên thì Ban giám hiệu nhất là người phó
hiệu trưởng chuyên môn phải xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn,
nghiệp vụ có đạo đức trong sáng, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có lối sống
lành mạnh, giản dị, tất cả vì học sinh thân yêu, đặc biệt phải xây dựng tập thể sư
phạm đoàn kết, nhất trí trong nhà trường.
Tham mưu với hiệu trưởng để chỉ đạo cho giáo viên học nhiệm vụ năm học
của ngành, của nhà trường, tiếp thu những chính sách về đổi mới Giáo dục Mầm
non từ đó giáo viên nhận thức và xác định đúng vị trí của mình trong thời đại
hiện nay.
Xây dựng nề nếp thói quen tự học, tự nghiên cưú. Tổ chức cho giáo viên tự
đọc, tự tham khảo, nghiên cứu sách báo, tạp chí có liên quan như tạp chí Giáo
dục mầm non.
Thông qua các ngày hội, ngày lễ, tổ chức toạ đàm ngày 8/3, 20/11.... Từ đó
giáo viên có điều kiện tìm hiểu về truyền thống, thành tích của ngành, của
trường.
Muốn có kiến thức để tham gia toạ đàm tốt, bàn bạc thảo luận thì giáo viên
phải tự giác tìm đọc sách báo để hiểu biết.
Trong phiên họp hội đồng sư phạm định kỳ hàng tháng nhà trường luôn tổ
chức học tập, triển khai đầy đủ mọi thông tư, chỉ thị, quyết định của ngành và
cấp trên. Triển khai các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Tham gia thi kể chuyện về Bác Hồ, đọc một số mẫu chuyện về Bác trong các
buổi họp để thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho CBGVNV.
Vào cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức xét thi đua dựa theo các yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và lĩnh vực phẫm chất chính trị, đạo đức,
lối sống là một trong những lĩnh vực quan trọng để xét thi đua Có như vậy mới
xây dựng được một đội ngũ có lập trường vững vàng, có tinh thần tự giác, có ý
thức xây dựng và làm chủ tập thể, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
Ví dụ: Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các tiêu chí thi đua nếu giáo
viên nào đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện trở lên sẽ được xét đề nghị nâng lương
trước kỳ hạn hoặc những giáo viên nào có nhiều thành tích trong năm học sẽ đề
nghị khen thưởng....
12


Trong cách quản lý với đội ngũ tri thức tôi cũng lưu ý đến vấn đề đó là:
Góp ý xây dựng cho mọi người hơn là ghi nhận những sai sót họ đã làm và đặc
biệt hạn chế nêu những khuyết điểm cá nhân không đúng ra trước tập thể sư
phạm điều đó dễ gây sự xúc phạm, bất mãn và họ cảm thấy thiếu sự tôn trọng.
Tóm lại ngoài công tác giáo dục về nhận thức tư tưởng cho đội ngũ người
quản lý phải biết khơi dậy tiềm năng của mỗi con người, lòng tự trọng, ước
muốn phát triển và xác định đúng hướng đi phù hợp.
Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện đầy đủ đường lối chính sách pháp luật của
Đảng, Nhà nước. Xây dựng mối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường, xây dựng
nhà trường là tập thể sư phạm.
Tham mưu với hiệu trưởng để chỉ đạo cho giáo viên học nhiệm vụ năm học
của ngành, của nhà trường, tiếp thu những chính sách về đổi mới Giáo dục Mầm
non từ đó giáo viên nhận thức và xác định đúng vị trí của mình trong thời đại
hiện nay. Xây dựng nề nếp thói quen tự học, tự nghiên cưú. Tổ chức cho giáo
viên tự đọc, tự tham khảo, nghiên cứu sách báo, tạp chí có liên quan như tạp chí
Giáo dục mầm non.
* Chỉ đạo GV thực hiện quy chế, chuyên môn đạt hiệu quả:
Xây dựng nội quy, quy chế, chuyên môn, kỷ cương nề nếp tổ chức tốt các
hoạt động cho trẻ là thực hiện chức năng quản lý trong việc tổ chức quá trình
dạy học. Xây dựng nề nếp dạy học nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự
cộng tác, tạo bầu không khí sư phạm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Hiệu trưởng triển khai cho giáo viên học tập nhiệm vụ năm học, hướng dẫn hoạt
động chuyên môn cho các tổ chuyên môn, quy định xếp loại thi đua của giáo
viên, tập thể lớp, các cháu. Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng theo dõi việc
thực hiện nề nếp kỷ cương dạy học trong nhà trường.
Nề nếp hành chính: Sinh hoạt định kỳ, lề lối làm việc từng bộ phận. ..
Nề nếp chuyên môn: Thực hiện quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên
môn.
Nề nếp sinh hoạt tập thể.
Nề nếp học tập đối với trẻ, phải đúng thời điểm, đúng nội dung.
Muốn cho các nề nếp thực hiện có hiệu quả cần chú ý:
Quy định rõ ràng bằng văn bản pháp quy hoặc văn bản dưới luật.
Thường xuyên hoàn thiện nề nếp, đây chính là quá trình liên tục.
Các nề nếp đều do chính thành viên, bàn bạc,căn cứ tình hình thực tế nhà
trường để xây dụng cho phù hợp.
* Kết quả: 100% cán bộ giáo viên được xếp loại từ khá trở lên. Nghiêm túc
thực hiện có hiệu quả quy chế chuyên môn của nhà trường.
Giải pháp 4: Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL,GV,NV trong việc nâng
cao chất lượng chăm sóc - Nuôi dưỡng - Giáo dục trẻ thông qua sinh hoạt
chuyên môn nhà trường ,các tổ, nhóm chuyên môn.
13


- Quán triệt nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn về nhận thức, về ý
thức trách nhiệm, về vai trò của đội ngũ nhà giáo khi tham gia sinh hoạt.
- Trong sinh hoạt chuyên môn không phải chỉ có 1 nội dung là tổ chức dạy
một số các hoạt động học sau đó ngồi lại thảo lụân, trao đổi, góp ý, rút kinh
nghiệm cho tiết dạy đó mà còn có rất nhiều nội dung như: Trao đổi việc vận
dụng chuẩn bị kiến thức, kỹ năng trong xây dựng kế hoạch hoạt động; Thảo luận
về nội dung, kiến thức của những bài khó ở các lĩnh vực trong chương trình;
Tham khảo một số bộ giáo án, kế hoạch chương trình của giáo viên và quản lý ở
các trường trong tổ để đánh giá rút kinh nghiệm; Tổ chức giao lưu giáo viên
trong tổ với chủ đề “Giáo viên mầm non với kiến thức và kỹ năng sư phạm; Dạy
mẫu một số hoạt động học và dạy rút kinh nghiệm về loại tổ chức hoạt động
chiều như ôn tập bài cũ, hướng dẫn trò chơi mới, Tổ chức rút kinh nghiệm qua
hoạt động ngoài trời, hoạt động đón trẻ, trả trẻ, tổ chức các ngày hội, ngày lễ;;
phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học trong các hoạt động
học; Trao đổi về kinh nghiệm bồi dưỡng cho các cháu đi dự hội thi các cấp đạt
kết quả cao, kinh nghiệm về làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo từ các nguyên- vật
liệu từ thiên nhiên v. v...
Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ, giúp đội ngũ nắm bắt được chương
trình giáo dục mầm non mới, các phương pháp đổi mới giáo dục và các chuyên
đề trọng tâm trong năm tôi đã tổ chức cho tất cả giáo viên đứng lớp được dự các
giờ dạy mẫu. Đồng thời tôi luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn
của tổ, từng nhóm, để nghe giáo viên phản ánh những thắc mắc và giải quyết kịp
thời những thắc mắc của giáo viên trong quá trình thực hiện chương trình và tổ
chức các hoạt động cho trẻ.
Từ những kinh nghiệm khi tôi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý ở
trường mầm non Nga An đến nay, tôi nhận thấy việc xây dựng đơn vị đi lên
trước hết phải tập chung nỗ lực vào công tác chuyên môn. Điều đầu tiên phải
làm là phải bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để làm gương cho giáo
viên tôi luôn tiên phong trong vấn đề tham gia các lớp học tập bồi dưỡng về mọi
mặt, hàng năm tôi luôn động viên và tham mưu cho Hiệu trưởng tạo điều kiện
để chị em giáo viên đăng ký tham gia học các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ hiện có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ sư phạm trong đó có 80 % trên
chuẩn.
Vì thế bản thân và các đồng chí giáo viên trong nhà trường phải không
ngừng nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực và nghiệp vụ
chuyên môn. Có lòng yêu nghề, mến trẻ, tất cả vì các cháu thân yêu, yêu trẻ như
con của mình, thật sự nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc được giao.
- Mỗi cô giáo phải xây dựng được kế hoạch chuyên môn của cá nhân, đề ra
chỉ tiêu và giải pháp thực hiện, đồng thời những đồng chí làm tổ trưởng các tổ
phải xây dựng được kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn cho từng tổ mẫu giáo,
nhà trẻ, tổ nuôi dưỡng mang tính khả thi.
- Khi được giao nhiệm vụ phân công thực hiện một nhiệm vụ nào thì bản
thân các cô phải thật sự có trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt là tổ
chức hoạt động học giáo viên phải soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy
đủ, bám sát vào mục đích của đề tài chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, khai
14


thác, sử dụng giáo án điện tử và đồ dùng dạy học, đồ chơi tự làm. Trong khi thiết
kế các hoạt động cần phải chú ý đến đặc điểm, khả năng, nhận thức phù hợp với
đối tượng trẻ, với điều kiện thức tiễn của địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa
việc cung cấp kiến thức - hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách cho
trẻ. Giáo viên Phải phát huy được tính chủ động, tư duy, tính tích cực của trẻ, lấy
trẻ làm trung tâm trong quá trình dạy học. Bởi định hướng đổi mới phương pháp
dạy học là hướng tới hoạt động tích cực, chủ động, chống lại thói quen dạy trẻ
thụ động, đối với giáo viên tăng cường sử dụng các phương tiện, đồ dùng trực
quan, thiết bị dạy học, khả năng vận dụng và truyền đạt kiến thức một cách linh
hoạt và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó giáo viên phải có nhiệm
vụ tìm tòi sáng tạo trong thực tiễn, để tổ chức hoạt động học và các hoạt động
khác được tốt.
- Trước hết giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình của từng độ
tuổi mà mình được phụ trách, có kiến thức sâu rộng. Cho nên, việc có ý thức tự
trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu, nhằm
làm giầu trí thức phục vụ chuyên môn như tìm tòi trong sách vở, báo chí, mạng
lưới thông tin báo đài, internet….Ngoài ra việc cập nhật thông tin qua các
phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng giúp cho giáo
viên có nhiều kiến thức mới phong phú.
- Mặt khác, đối với giáo viên, công việc trực tiếp là chăm sóc- nuôi
dưỡng- giáo dục trẻ, phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, tiếp cận với phương
pháp mới để ứng dụng vào thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đây là
con đường ngắn nhất để không ngừng tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ, gọt
sắc tư duy, góp phần tìm ra những hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt
những tri thức khoa học sơ đẳng, đơn giản tới trẻ
- Đối với giáo viên mầm non được đào tạo đủ ba nội dung chăm sóc- nuôi
dưỡng - giáo dục cho tất cả các độ tuổi. Cho nên, giáo viên phải không ngừng
nghiên cứu chương trình, tài liệu để thực hiện trong độ tuổi mình phụ trách đạt
kết quả cao nhất. Đồng thời khi được phân công dạy thay ở độ tuổi khác vẫn
đảm bảo chất lượng tốt.
- Việc chọn lựa hệ thống câu hỏi đàm thoại trong quá trình tổ chức hoạt
động học hoặc tổ chức các hoạt động khác phải thực tế và thiết thực giúp trẻ tìm
hiểu kỹ và rõ ràng hơn, trẻ dễ nhớ, tránh để trẻ hiểu sai lệch kiến thức của cô cần
truyền đạt...Đồng thời giáo viên phải nắm vững câu hỏi cũng như kiến thức, kỹ
năng sâu rộng để thực hiện trong hoạt động học cũng như tổ chức các hoạt động
chuyên môn khác.
( Phụ Lục 3: Một buổi sinh hoạt các tổ chuyên môn )
- Sau khi tổ chức hoạt động, tổ chức Hội thảo hoặc là tổ chức các hoạt động
chuyên môn nào đó thì tổ chuyên môn phải tổ chức cho giáo viên trong tổ bàn
bạc, trao đổi rút kinh nghiệm đi đến thống nhất phương pháp chung cho hoạt
động; Thống nhất cách tổ chức hình thức tổ chức hoạt động cho phù hợp với đề
tài và đối tượng trẻ; thống nhất cách sử dụng đồ dùng trực quan, phương tiện
dạy học cho đúng lúc, đúng chỗ, khoa học và cách khai thác cho phù hợp để
chất lượng hoạt động học cũng như các hoạt động khác đạt hiệu quả cao nhất.
( Phụ Lục 4: Dự giờ Hoạt động dạy mẫu tại Trường Mầm Non Nga An
15


Giải pháp 5:Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để nâng cao
chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
- Phối hợp với chi bộ nhà trường tổ chức hội thi “ tiếng hát mừng Đảng
mừng xuân”. Và sau mỗi cuộc thi đều có sự đánh giá xếp loại từ đó thông qua
hội thi các đồng chí Đảng viên đều đục rút kinh nghiệm học hởi từ đồng chí bạn
bè để áp dụng vào hoạt động âm nhạc, đây cũng là hình thức để nâng cao chất
lượng dạy học .
- Nhà trường kết hợp với tổ công đoàn phát động phong trào trong các ngày
hội, ngày lễ làm chủ đề sinh hoạt chuyên môn: Như ngày” Cô giáo như mẹ
hiền”,” Ngày tết của bà, của mẹ, của cô”để tổ chức các hội thi: “ Giáo viên chế
biên dinh dưỡng giỏi” Từ hội thi để tìm ra những món ăn mới phù hợp với khẩu
vị và giàu chất dinh dưỡng cho các cháu tăng trưởng phát triển tốt
* Kết quả:100% giáo viên tham gia. Đã có : 10 giáo viên xếp loại giỏi, 5
giáo xếp loại khá. Bằng hình thức phát động phong trào thi đua qua tổ chức
công đoàn các chị em đều hăng hái tham gia thi đua đạt kết quả cao.
Thông qua các
Giải pháp 6: Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn thông qua đổi mới
hình thức kiểm tra, dự giờ, đánh giá để đổi mới phương pháp tổ chức các
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Thực tế của quá trình tổ chức hoạt động học đã cho chúng ta biết rằng
kiểm tra đánh giá kết quả chất lượng trên trẻ là khâu cuối cùng của quá trình
hoạt động. Nếu làm tốt khâu kiểm tra, đánh giá sẽ giúp giáo viên điều chỉnh lại
quá trình thực hiện của mình, phải tư duy bám sát đề tài, chủ đề thực hiện đưa ra
mục đích, chuẩn kiến thức, kỹ năng để soạn giảng, phải đổi mới hình thức tổ
chức hoạt động học sao cho phù hợp vơí đối tượng trẻ, phải kết hợp các phương
pháp dạy học như thế nào để cuốn hút trẻ, tạo hứng thú, kích thích sự tò mò ham
hiểu biết, phát huy tính tích cực cho trẻ v.v. Do đó, sinh hoạt chuyên môn đã đề
cập đến vấn đề: Phải làm như thế nào để khâu kiểm tra, đánh giá, giữa các tổ,
nhóm, lớp ngay tại đơn vị mình đạt hiệu quả? Đây cũng là một vấn đề được tổ
chuyên môn bàn bạc sôi nổi và nghiêm túc thực hiện trên cơ sở định hướng của
Ban giám hiệu tổ chuyên môn đã đưa ra nhiều hình thức, nhiều giải pháp để
khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy của cô và chất lượng học của trẻ, cũng
như các hoạt động chuyên môn khác có hiệu quả cao nhằm đáp ứng với yêu cầu
đổi mới thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
(Phụ lục 5: Hình ảnh trẻ được khảo sát )
Việc triển khai các văn bản chỉ đạo việc đổi mới, đánh giá, xây dựng kế
hoạch kiểm tra nội bộ trường học căn cứ vào nghị định 42/2013/ND-CP Ngày
9 /5/3013 của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục.
Thông tư số 39 /2013 của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên
ngành trong lĩnh vực giáo dục.Căn cứ vào hướng dẫn Thực hiện công văn số
Công văn số 2012/SGDĐT- GDMN ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017 - 2018
Về kế hoạch số 03 ngày 3 tháng 9 năm 2017 của trường MN Nga An về việc
thực hiện nhiệm vụ năm học .
Ví dụ: Nhà trường xây dựng bộ công cụ
16


Kiểm tra chất lượng sát xuất trên trẻ: cần.xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm
tra, cơ chế kiểm tra, khâu ra câu hỏi mở như thế nào để đảm bảo chuẩn kiến
thức, câu hỏi logic, dễ hiểu, phát huy được tính tích cực của tùng trẻ. Việc quản
lý coi thi, chấm thi giáo viên giỏi, tổ chức hội thi cho các cháu đến khâu đánh
giá kết quả trên trẻ đều được thống nhất rất cụ thể, rất khoa học.....
-Sinh hoạt chuyên môn cần phải thay đổi và đi vào chiều sâu, coi trọng sinh hoạt
cho giáo viên về kĩ năng dự giờ, đánh giá giờ dạy; Dành thời gian nhiều hơn
cho việc phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm các giờ dạy đã được giáo viên
trong tổ, nhóm chuyên môn dự giờ.
* Đối với việc dự giờ .
- Thứ nhất, nên thay đổi mục đích của việc dự giờ từ dự giờ để đánh giá sang dự
giờ để học tập, bởi dự giờ để đánh giá sẽ không thể tạo ra bầu không khí mà
trong trong đó mọi giáo viên có thể thoải mái bày tỏ với đồng nghiệp những
kiến,chia sẻ những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong quá trình dạy học. Điều
đó sẽ hạn chế việc phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên vì sự phát triển
năng lực chuyên môn của giáo viên gắn liền với các mối quan hệ giữa giáo viên
với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giữa giáo viên với nhau. Dự giờ là dịp để
chúng ta thiết kế lại bài học dựa trên thực tế đã xảy ra trong tiết dạy minh
họa.Thực tế tiết dạy minh họa giúp chúng ta thấy rõ ý thức, thái độ, phản ứng
của học sinh từ đó nghiên cứu xây dựng cách thức đáp lại phản ứng đó, xem xét
lại cách tổ chức hoạt động học tập, ra bài tập cũng như việc hướng dẫn học ở
nhà để cải tiến việc học của học sinh.
- Thứ hai, làm thay đổi suy nghĩ của giáo viên về việc dự giờ. Từ chỗ sinh hoạt
chuyên môn để "phán xét" lẫn nhau thành sinh hoạt chuyên môn để phản hồi.
Thông qua dự giờ giáo viên khác, chúng ta cần nhìn lại chính mình trong quá
khứ. Có thể chúng ta cũng đã trải qua tình huống tương tự như vậy, chúng ta đã
phản ứng thế nào khi đó và chúng ta làm thế nào với tình huống tương tự trong
tương lai.
-Thứ ba, khi dự giờ đề nghị giáo viên bên cạnh việc quan sát cách tổ chức lớp
học, các hành động, ngôn ngữ, cử chỉ của giáo viên cần tập trung vào việc quan
sát thực tế học tập của học sinh, quan sát cử chỉ, thái độ, nét mặt, hoạt động của
học sinh. Do đó cũng cần lưu ý giáo viên chọn vị trí ngồi dễ quan sát nhất và
phù hợp với không gian lớp học, nên là ngồi hai bên hoặc phía trên. Người dự
không nên can thiệp vào việc học của học sinh hoặc trao đổi với nhau làm người
dạy cũng như học sinh mất tập trung. Đối với việc thảo luận về tiết học Mở đầu,
cần tạo điều kiện cho giáo viên dạy nêu mục tiêu, ý tưởng xây dựng trong thiết
kế bài dạy, những ý tưởng đã thực hiện được, những ý tưởng chưa thực hiện
được, những tình huống phát sinh đã thực hiện trong khi tiến hành bài học;
những điều thấy tâm đắc và cả những điều tự thấy mình chưa hài lòng. Khi thảo
luận, nội dung trao đổi cần tập trung vào việc nhận xét các hoạt động học tập
của học sinh: Hoạt động nào hiệu quả, hoạt động nào chưa hiệu quả? Câu hỏi
nào hay? Tình huống nào tốt? Học sinh nào, nhóm nào hoạt động hiệu quả, lí
do? Học sinh nào chưa tập trung chú ý vào việc học, vì sao?... Giáo viên dự
giờ cũng cần trao đổi về những khả năng học sinh đạt được trong thực tế giờ học
rồi đem đối chiếu với ý định của giáo viên dạy. Nên tránh cách nói: "Theo tôi
17


phải thế này, thế kia...", "Nếu tôi dạy bài này, tôi sẽ làm thế này, thế kia..." bởi
mỗi giờ học có rất nhiều cách dạy khác nhau. Đối với người chủ trì, cần tạo cơ
hội cho tất cả người dự được phát biểu; cần tìm hiểu ý nghĩa của những ý
kiến đóng góp nhằm làm sáng tỏ những gì họ muốn phát biểu thì mọi người
sẽ học hỏi được nhiều điều; không nhất thiết tổng kết buổi thảo luận mà khuyến
khích mỗi giáo viên tự phát triển khả năng tổng kết của mình. Việc đổi mới
trong dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng nghiệp theo hình thức
trên nằm trong quy trình của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
đang được phòng GD&ĐT Nga Sơn chỉ đạo quyết liệt và đưa vào áp dụng
trong năm học 2017-2018. Khi mới thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên
môn theo nghiên cứu bài học cũng gặp phải nhiều khó khăn. Trước hết đó là tâm
lí ngại thay đổi của giáo viên, đã quen với cách sinh hoạt chuyên môn cũ, cách
soạn bài và lên lớp truyền thống nên không mấy hào hứng với việc thảo luận
cách dạy dựa trên nghiên cứu bài học; nhiều giáo viên hoài nghi hiệu quả của
giờ dạy theo hướng đổi mới, sợ mất thời gian; có giáo viên e ngại khi thấy
đối tượng học sinh mình giảng dạy nhận thức yếu, thiếu nhiều kỹ năng, chưa có
thói quen hợp tác, cơ sở vật chất chưa phù hợp… Nhưng với tinh thần thực hiện
nghiêm túc sự chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, cùng với việc nhận thức
đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung và đổi mới sinh hoạt chuyên môn
nói riêng là nhiệm vụ sống còn với mỗi giáo viên nên nhà trường đã quyết
tâm thực hiện đổi mới trong dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy theo
hướng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài của giáo viên.
Giải pháp 7: Thực hiện tốt vai trò của Phó Hiệu trưởng trong công tác chỉ
đạo sinh hoạt chuyên môn của các tổ .
- Tôi thường xuyên có mặt trong các buổi sinh hoạt của tổ khối để kịp thời nắm
bắt thông tin, nắm bắt nhu cầu của giáo viên, các vướng mắc về chuyên môn để
có biện pháp đáp ứng, giải đáp kịp thời. Nắm bắt được vấn đề này, tôi yêu cầu tổ
khối chủ động đưa vấn đề ra bàn bạc, thảo luận cách thực hiện trong buổi họp tổ,
có thể tổ chức thành chuyên đề nhằm giúp giáo viên định hướng được các
phương pháp giảng dạy phù hợp.
- Tôi thường xuyên khơi gợi cho giáo viên mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình.
Đặt vấn đề giúp giáo viên sáng tạo tìm ra cách giải quyết. Mỗi giáo viên đều đưa
ra cách giải quyết, nhiều giáo viên sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau, từ
đó lựa chọn ra những cách thực hiện phù hợp nhất trong các buổi họp tổ.
- Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng nội dung buổi họp sao cho hiệu quả. Nội dung
họp cần xoáy sâu vào chuyên môn, tìm cách giải quyết, cách thực hiện nội dung
chương trình sắp giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp, trao đổi kinh
nghiệm về bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt kinh
nghiệm quản lý lớp, xây dựng nề nếp lớp,...
- Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để nắm vững chuyên môn, nội dung, chương trình để
có thể giúp đỡ tổ trưởng khi có những vấn đề khó khăn trong tổ khối, cùng đồng
hành với họ trong việc nâng cao chất lượng tay nghề cho đội ngũ.
- Luôn tạo uy tín, giúp khối trưởng điều hành tốt công việc và có niềm tin ở giáo
viên mình.
18


- Tôi vừa theo dõi vừa tham gia sinh hoạt tổ để nắm và đánh giá được hoạt động
chuyên môn của tổ. Đồng thời phổ biến đến các tổ chuyên môn những phương
pháp, hình thức tổ chức tiết dạy hay, sinh động mà tôi đã học hỏi được ở các
trường bạn trong quá trình công tác để anh em áp dụng tùy tình hình thực tế của
lớp góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Mỗi tháng, tôi có buổi họp với các tổ trưởng chuyên môn nhằm đánh giá, rút
kinh nghiệm những kết quả, những mặt làm được và chưa làm được của các tổ
trưởng một cách thẳng thắn, chân tình nhằm giúp họ thực hiện tốt hơn vai trò,
nhiệm vụ của mình.
Giải pháp 8: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn qua việc chỉ đạo tốt
công tác thi đua khen thưởng.
Đây là một khâu quan trọng trong quá trình đánh giá hoạt động chuyên
môn của nhà trường. Công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy mọi
hoạt động của cán bộ giáo viên sẽ tốt hơn, chất lượng thực hiện các nội dung và
tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là
những người yêu nước” và điều mà chúng ta rất dễ nhận thấy là có thi đua thì
mới tạo ra mục tiêu phấn đấu cho cán bộ giáo viên. Có thi đua thì mới tạo ra sự
cạnh tranh lành mạnh trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Chính từ
phong trào thi đua mà đã có nhiều, cô giáo dạy giỏi ở các cấp, nhiều cháu đạt
giải cao trong các hội thi ở cấp trường cấp huyện, lòng tự trọng, đạo đức nghề
nhiệp của các cô luôn luôn được toả sáng và được nhân lên với tinh thần “Tất cả
vì các cháu thân yêu”, “coi trường là nhà, quý các cháu như con”. Công tác thi
đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện- học sinh tích cực”, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Song thực tế cũng cho
thấy rằng nếu không làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thưởng không đúng
người, đúng việc thì nó cũng tác động không tốt đến tâm lý của các cán bộ quản
lý, các cô giáo và có thể lại kìm hãm hoạt động của mọi người và thậm chí còn
dẫn đến tiêu cực....Vì vậy, trong sinh hoạt chuyên môn bản thân tôi là một Hiệu
phó phụ trách chuyên môn, tôi cũng đã chỉ đạo vấn đề thi đua, gắn các tiêu chí
thi đua trong sinh hoạt chuyên môn để các đồng chí giáo viên cùng thảo luận,
cùng bàn bạc một cách cụ thể nhằm giúp sinh hoạt chuyên môn hoạt động thật
quy lát, không mang tính chất hình thức, chiếu lệ và có hiệu quả cao tác động tốt
đến hoạt động chuyên môn của các nhà trường.
* Kết quả: Nhờ có hình thức thi đua khen thưởng mà giáo viên phát huy
năng lực và làm việc có hiệu quả hơn cụ thể trong năm học qua có 3 đc đạt danh
hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 15 lao động tiên tiến cấp huyện, Nhà trường đạt
lao động tiên tiến xuất sắc đó là cả một quá trình phấn đấu trong công tác chăm
sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của cả một tập thể sư phạm.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, bản
thân đồng nghiệp và nhà trường
Qua một năm chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên trong trường bản thân tôi
nhận thấy đạt được những hiệu quả thiết thực:
* Đối với giáo dục:
19


- Trình độ năng lực đội ngũ GVNV:
(Phục lục 6 )
*Đối với bản thân:
Qua một năm nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp trên vào trong công
tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn đã đạt được những hiệu quả đáng khích lệ.
Việc đổi mới chỉ đạo trong sinh hoạt chuyên môn trong năm học qua đã
giúp bản thân tôi có thêm những kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc- nuôi
dưỡng – giáo dục, đặc biệt là trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn.
- Tích cự tham mưu với BGH đúng lúc kịp thời, mua sắm trang thiết bị dạy
và học.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nhà trường có nội dung phù
hợp với trẻ, với tình hình địa phương.
- Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn trong hoạt động nhà trường.
- Cải thiện được hình thức sinh hoạt các tổ khối chuyên môn.
- Nâng cao được công tác quản lý trong sinh hoạt chuyên môn trong nhà
trường.
- Nâng cao được chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả
cao.
* Đối với giáo viên:
- Giáo viên đã xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với lứa tuổi.
- Thực hiện nội dung các chuyên đề một cách có bài bản hệ thống logic.
- Năng lưc chuyên môn sư phạm được nâng lên.luôn có phẩm chất tốt.
- Các giờ dạy được xếp loại khá trở lên.
- Ứng dựng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách thành thạo.
- Trình độ giáo viên được nâng cao, mở rộng được nhiều kiến thức, tích lũy
nhiều kinh nghiệm.
- Phát huy tính tích cực.
* Đối với nhà trường:
- Các giải pháp trên trong năm học qua nhà trường đã áp dụng thực tế vào quá
trình đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường làm tài liệu dderr triển khai.
- Nhà trường tổ chức các buổi hội thảo triển khai đến toàn bộ nhà trường trong
việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Cũng như trong năm học này chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn
trong nhà trường đã tăng lên một cách đáng kể, các ý kiến chia sẽ sôi nổi hơn
thời gian sinh hoạt thường kéo dài cả buổi và thực sự có hiệu quả. Số bé sạch bé
ngoan bé chuyên cần được nâng lên,Trẻ suy dinh Và thấp còi giảm cùng với đó
là chất lượng đội ngũ được nâng cao cả về trình độ chuyên môn và năng lục kỹ
năng sư phạm.
3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kết luận
- Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn các tổ, khối, nhóm là vô cùng tích cực thông
qua đó giáo viên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm .
20


- Những hình thức đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn trong năm học 20172018 đạt được kết quả cao. Bản thân tôi tự rút ra được một số kinh nghiệm.
Qua quá trình chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chuyên môn, bản thân tôi nhận thấy
các giải pháp để thực hiện việc chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn bậc học
mầm non có nhiều ưu điểm như đã phân tích ở trên, các giải pháp mang tính khả
thi cao và đạt được hiệu quả khi thực hiện. Do vậy, có thể áp dụng rộng rãi trong
hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ, giáo viên và chất lượng
chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ trong trường Mầm Non Nga An
- Là một người làm công tác quản lý, chỉ đạo về chuyên môn ngay từ đầu
năm học phải xây dựng được kế hoạch tổng thể, nội dung về công tác tham mưu
cho cả năm, biết chớp thời cơ, tranh thủ thời gian, tham mưu với các cấp lãnh
đạo đúng lúc, đúng chỗ đạt kết quả.
- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn,tổ chuyên môn thường xuyên
theo kế hoạch, phân công cụ thể từng nội dung, hoạt động cho từng trường trong
cụm theo từng lần sinh hoạt có chất lượng.
- Tổ chức tốt các ngày hội thảo về thực hiện chuyên môn trong các nhà
trường, các ngày sơ kết, tổng kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm về nội dung sinh
hoạt chuyên môn .
- Xây dựng tiêu chí thi đua đưa vào trong quá trình thực hiện chuyên môn
ở các nhà trường …vv
3.2. Kiến nghị.
Với những kinh nghiệm nhỏ thôi, nhưng bản thân tôi nghĩ, những kinh
nghiệm nhỏ này cũng đã góp một phần nào, vào việc nâng cao chất lượng toàn
diện trên cô và trẻ. Tuy nhiên ở các trường trong huyện sẽ có nhiều những sáng
kiến kinh nghiệm hay và mang tính khả thi cao hơn, phù hợp với tình hình thực
tế hiện nay, bản thân tôi rất mong được sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp
để tôi có thêm những kinh nghiệm, những biện pháp hay, hoàn chỉnh, hiệu quả
hơn bổ xung vào những kinh nghiệm, quá trình công tác của mình, để tôi tiếp tục
chỉ đạo nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và chất
lượng Chăm sóc - Nuôi dưỡng - Giáo dục trẻ, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ
trong trường mầm non đạt hiệu quả cao hơn cho những năm học tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA
Nga An, ngày 05 tháng 04 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết

Mai Thị Hoa
TÀI LIỆU THAM KHẢO
21


STT
Tên tài liệu, tác giả tham khảo
1
Trích dẫn trong “Hội nghi trung ương 2 khoá VIII của Đảng” Quán triệt
và thực hiện các Nghị quyết của Đảng về GD&ĐT, các Thông tư của
Bộ GD&ĐT, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học
2017-2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học của phòng GD&ĐT
Nga sơn
3
Điều 12 Luật giáo dục 2005
4
Câu khẳng định Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra đánh giá của
người cán bộ- Tham khảo trên mạng
6
Câu nói của nhà tâm lý học người Nga Ma Ca Ren
7
Câu nói trong “Nghiên cứu của Tiến sĩ Phạm Thị Kim Anh, đăng trên
Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật, số 52/2016”
9
Tài liệu thực hiện chuyên đề “ Giáo dục mầm non” và Chương trình
giáo dục mầm non (ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/
BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016).
10 Thực hiện Công văn 1700/BGDĐT - NGCBQLGD của Bộ Giáo dục
và đào tạo, ngày 26 tháng 03 năm 2012. Về việc hướng dẫn, đánh TS.
Ngô Thành Can - Học viện Hành chính, Học viện Chính trị -Hành
chính quốc gia Hồ Chí Minh
11 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tác giả: Hoàng Mai Lan – Phần 4:
Các bước dự giờ
12 Hướng dẫn thực hiện chương trình nhà trẻ
13 Hướng dẫn thực hiện chương trình mẫu giáo
14 Hướng dẫn chỉ đạo thự hiện chuyên đề phòng giáo dục huyện Nga
Sơn.
15 điều 14 của Điều lệ trường mầm non tại văn bản hợp nhất số
05/VBHN-BGD-ĐT của Bộ giáo dục đào tạo ngày 13/2/2014
16
Giáo sư Hà Thế Ngữ: “Bản chất của hoạt động quản lý là sự tác động
có mục đích đến tập thể người”.

PHỤC LỤC
Phụ Lục 1: Kết quả khảo sát đầu năm học 2017 – 2018
*Đối với giáo viên:
Danh
mục

Tổng
số

Trình độ
CM

Năng lực nghiệp vụ, kỹ
năng sư phạm

GV
giỏi

GV
giỏi

Đảng
viên

22


GV
NV
Tổng số

ĐH

12
1
13

15
1
16

TH
3
0
3

Xuất
sắc
9
1
10

Khá

TB

6
0
6

0
0
0

Yếu huyện
0
0
0

0
0
0

tỉnh

0
0
0

11
1
12

*Đối với các cháu:

Độ tuổi

Kết quả chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng
Số
Số
Cân nặng
Chiều cao
cháu
SDD
cháu
SC
SDD
Cao
ăn K
thể
K
Huy
bán BT Tỷ lệ nhẹ Tỷ lệ béo Tỷ lệ BT Tỷ lệ thể thấp Tỷ lệ hơn Tỷ lệ
động
phì
còi
tuổi
trú
cân

19-24T
25-36T
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi

11
50
61
85
101

Tổng
chung

308

Độ tuổi
19-24T
25-36T
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
Tổng
chung

11
50
61
85
10
1
30
8

10
48
57
80
92
28
7

91
96
93
94
91.
1

1
2
4
5
6

9
4
7
6
5.9 3

3

18

6

0.9 288

3


sạch

Tỷ lệ

Bé chuyên
cần

Tỷ lệ

10/11
47/50
59/61
84/85
99/101
299

91
94
97
99
98
97,1

9/11
46/50
59/61
84/85
99/101
298

82
92
97
99
98
93,8

10
48
57
80
93

91
96
93
94
92.1

1
2
4
5
8

9
4
7
6
7.9

93.5

20

6.5

Kết quả giáo dục ( MGtheo 5 lĩnh vực,
NT 4 lĩnh vực phát triển )
Cháu đạt
Cháu chưa đạt
Số cháu
Tỷ lệ
Số cháu
Tỷ lệ
9
82
2
18
46
92
4
8
58
95.1
3
4,9
79
93
6
7
96
95,4
5
4,6
288
93,5
20
6,5

Phụ Lục 2: Hình ảnh tổ chức họp hội đồng trường phân công nhiêm vụ.

23


Phụ Lục 3: Buổi sinh hoạt các tổ chuyên môn

Phụ Lục 4: Dự giờ Hoạt động mẫu tại Trường mầm non Nga An
24


Phụ lục 5: Hình ảnh trẻ được khảo sát

Phụ Lục 6: Kết quả đạt được cuối năm học 2017 - 2018
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×