Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên thực hiện phương pháp lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
NĂM HỌC 2017 - 2018

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Vọng
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA NĂM 2018


MỤC LỤC
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3
3.1
3.2

Nội dung
Trang
Phần mở đầu
1
Lý do chọn đề tài
1
Mục đích nghiên cứu
3
Đối tượng nghiên cứu
3
Phương pháp nghiên cứu.
3
Những điểm mới của SKKN
3
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
3
Cơ sở lý luận
3
Thực trạng của vấn đề
4
Các biện pháp thực hiện
7
Biện pháp 1. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức
7
và phương pháp tổ chức các hoạt động theo quan điểm " lấy trẻ


làm trung tâm ".
Biện pháp 2. Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập.
10
Biện pháp 3. Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải
11
nghiệm.
Biện pháp 4. Thiết kế nội dung dạy học, bổ sung trang thiết bị,
13
đồ dùng trực quan (tự làm) giúp giáo viên thực hiện tốt các hoạt
động theo phương pháp " lấy trẻ làm trung tâm".
Biện pháp 5. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động
14
giáo dục trong nhà trường để có sự điều chỉnh và làm tốt công
tác thi đua, khen thưởng
Biện pháp 6. Phối hợp giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ huynh
15
trong tổ chức hoạt động cho trẻ.
Kết quả đạt được
16
Bài học kinh nghiệm
17
Kết luận, kiến nghị
18
Kết luận
18
Kiến nghị
19
Tài liệu tham khảo
20
Danh mục các đề tài SKKN đã được Hội đồng SKKN ngành
21
GD&ĐT huyện, tỉnh xếp loại.


PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai".
Vâng! Đúng như vậy trẻ em là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là
tương lai của đất nước. Sinh thời Bác Hồ luôn dành cho trẻ nhỏ tình yêu thương
và quan tâm đặc biệt. Với Bác trẻ em là những mầm non, những người làm chủ
của tương lai đất nước. Trong di chúc thiêng liêng trước lúc đi xa Người căn dặn
"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần
thiết".[1]. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước ta luôn
coi trọng nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã khẳng
định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và
của toàn dân. Đầu tư cho giáo duc là đầu tư cho phát triển được ưu tiên đi
trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ".[2].
Vì thế bắt buộc những người làm công tác giáo dục cần phải trang bị cho
mình vốn tri thức vững chắc về chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần vào việc
chăm sóc, giáo dục thế hệ tương lai của gia đình của đất nước và của toàn xã
hội.
Mục tiêu giáo dục đặt ra ở lứa tuổi mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện
nhân cách, hình thành những yếu tố đầu tiên của con người. Vì vậy cần có sự
quan tâm đúng mức của gia đình và xã hội, mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên
Mầm non, người trực tiếp giáo dục trẻ và được xem là người đặt nền móng đầu
tiên, là yếu tố quyết định và hình thành nhân cách cho trẻ. Để giúp trẻ phát huy
tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo, phát huy được tinh thần hợp tác, tương
trợ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, kích thích động cơ bên trong của trẻ đòi hỏi
giáo viên phải có những kiến thức và phương pháp dạy học phù hợp theo đặc
điểm tâm sinh lý của lứa tuổi trẻ.
Để đáp ứng với thời đại mới hiện nay, giáo dục nói chung và giáo dục mầm
non nói riêng luôn đòi hỏi cần đổi mới, hoàn thiện để góp phần đào tạo "Con
người XHCN, những con người năng động, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt, hoà
nhập với cái mới”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW khóa VIII đã chỉ rõ:
"Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn
vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài ". [2]. Mặt khác, xu thế đổi mới mạnh mẽ
của nền giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng phương pháp dạy
học “Lấy trẻ làm trung tâm” là một quan điểm tiến bộ về vị trí của trẻ và vai trò
của giáo viên, quan điểm này định hướng cho giáo viên trong việc xây dựng, sư
dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động
1


giáo dục cho trẻ trong trường mầm non. Việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
không chỉ chú trọng tới sự phát triển trí tuệ, phát triển thể chất, khả năng giao
tiếp xã hội …mà còn nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ. Hoạt động giáo dục theo quan
điểm "lấy trẻ làm trung tâm" không chỉ quan tâm tới "Trẻ học được cái gì" mà
còn trú trọng tới "Trẻ học như thế nào" tức là cho trẻ những trải nghiệm học tập
tích cực để phát triển những đam mê ham học hỏi và khả năng tự học của trẻ.Vì
vậy khi dạy trẻ giáo viên cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, khả năng và thế mạnh
của từng trẻ, từ đó giúp giáo viên ý thức được tầm quan trọng trong việc vận
dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào việc thực hiện chương
trình chăm sóc giáo dục mầm non một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và sự
phát triển toàn diện phù hợp với từng cá nhân trẻ .Vấn đề đặt rachính là tổ chức
các hoạt động theo phương pháp dạy học tích cực, hơn bao giờ hết giáo viên có
vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện chương trình, biến các tư tưởng
trên sách vở của các nhà giáo dục thành thực tiễn sinh động.
Sau khi Sở giáo dục và Đào tạo Thanh hóa triển khai chuyên đề "Tổ chức
hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm'' cho cán bộ cốt cán
trong tỉnh, trong huyện về hướng dẫn sư dụng tiêu chí thực hành áp dụng các mô
đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho CBQL và GVMN. Phòng giáo dục và
đào tạo huyện Quảng Xương đã triển khai đến các trường mầm non trong huyện
và chỉ đạo một số trường làm điểm cho các trường Mầm non trong huyện học
tập, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với đơn vị chúng tôi mặc dù đã có nhiều giải
pháp triển khai thực hiện song việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN với
phương pháp dạy học dạy học " lấy trẻ làm trung tâm " còn nhiều hạn chế. Giáo
viên đã tạo được môi trường giáo dục nhưng chưa được phong phú, xây dựng kế
hoạch hoạt động chưa rõ nét. Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục,
giáo viên chưa tạo được nhiều cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động khám phá, trải
nghiệm…Trẻ vẫn còn thụ động tiếp thu kiến thức từ giáo viên qua lời giảng giải,
động tác làm mẫu, dẫn đến chất lượng hoạt động hiệu quả chưa cao.
Từ những vấn đề trên, là người cán bộ quản lý bậc học mầm non, tôi hiểu
rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết vấn đề này. Và để có được đội ngũ giáo viên
vững vàng về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ sư phạm thì người cán bộ
quản lý trong các nhà trường cần phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ khoa học
và phù hợp với điều kiện thực tế. Xuất phát từ lý do trên tôi luôn có suy nghĩ
làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt, đây là
nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nổ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cần phải
chú trọng đến công tác chuyên môn, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ
nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường. Với sự tìm tòi,
2


đúc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý chỉ đạo, tôi mạnh dạn đề xuất kinh
nghiệm: '' Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên thực hiện phương pháp dạy
học lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018" với mong muốn được đóng góp
một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường
mầm non, để đáp ứng được những yêu cầu mới của Giáo dục và Đào tạo trong
thời kỳ đất nước hội nhập.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu tìm tòi và đưa ra các giải pháp để bồi dưỡng giáo viên thực
hiện phương pháp lấy trẻ làm trung tâm nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực
về các mặt phát triển của trẻ ở đơn vị tôi công tác nói riêng và góp phần phát
triển thế hệ trẻ lứa tuổi mầm non nói chung trở thành con người vừa có đạo đức
vừa có trí tuệ, sức khỏe để sau này trở thành những chủ nhân tương lai của đất
nước.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Trẻ trong độ tuổi Mầm non.
Chương trình giáo dục Mầm non.
Một số nội dung xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Nghiên cứu đề tài tôi đã sư dụng những phương pháp sau:
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
Phương pháp thống kê, xư lý số liệu.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến.
Năm học 2017-2018 tôi đã chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải
nghiệm (Tăng cường hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm).
Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chủ điểm, thiết kế tạo
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Môi trường hoạt động theo hướng
mở tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động nhằm phát huy tính tích cực chủ động
sáng tạo của trẻ.
PHẦN 2 : NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận:
Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. "Mục
tiêu của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào
lớp 1” ( Điều 22 Luật Giáo dục ) [3].
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc
học Mầm non đã có nhiều đóng góp to lớn, gieo những hạt giống tốt, mầm non
tốt tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ mai sau.
3


Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục mầm non, người
giáo viên phải là người giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, thông qua việc
giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động, nắm bắt và lĩnh hội các tri thức và kỹ năng
về sự vật, hiện tượng thế giới xung quanh, rèn luyện cho trẻ tính tập trung, thái
độ nghiêm túc khi tham gia vào các hoạt động cũng như thực hiện các yêu cầu,
nhiệm vụ của giáo viên đề ra. Giúp trẻ nhanh nhẹn, hứng thú, năng động trong
mọi tình huống để lĩnh hội kiến thức trong các lĩnh vực. Đây là yêu cầu rất quan
trọng đòi hỏi người giáo viên mầm non phải nhận thức và xác định được vai trò
trách nhiệm của mình trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non.
Luôn đề ra phương châm "Lấy trẻ làm trung tâm" để không ngừng nghiên cứu,
tìm tòi, sáng tạo đưa ra các hình thức, phương pháp tổ chức cho trẻ lĩnh hội kiến
thức một cách nhẹ nhàng đạt kết quả cao. Hoạt động của trẻ chỉ có hiệu quả khi
trẻ có cách học tích cực, chủ động, tự giác với một động cơ học tập từ bên trong.
Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy của giáo viên định
hướng cách học của trẻ và ngược lại thói quen học tập của trẻ có ảnh hưởng tới
cách dạy của giáo viên.
Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cần được quán triệt thực hiện từ việc lựa
chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt là trong vai
trò của giáo viên khi tổ chức hoạt động này. [4].
Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào
tạo lớp trẻ trong tương lai đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn
ngành giáo dục hiện nay. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo trong toàn ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói
riêng, người giáo viên cần phải sáng tạo trong tổ chức hoạt động cho trẻ theo
chương trình GDMN là nội dung rất quan trọng.
Vì vậy: Dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung cần cần có sự
thay đổi toàn diện cấu trúc về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
và đặc biệt là vai trò của người giáo viên. Có thể nói, giáo viên chính là nhân tố
quyết định trong việc thực hiện quan điểm giáo dục này tại các nhà trường. [4].
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong
những năm qua dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương; sự nỗ lực quyết tâm của ngành giáo dục, của cán bộ và giáo viên nhà
trường cùng với sự đồng thuận của người dân. Trường mầm non Quảng Vọng có
những mặt thuận lợi sau.
Trường đã được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
năm 2014. Kiểm định đánh giá chất lượng trường đã được công nhận đạt cấp độ
4


2 năm 2015 và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận Danh Hiệu "
Đơn vị đạt chuẩn văn hóa " 5 năm ( 2012 - 2016 ). 8 năm liên tục đạt trường tiên
tiến cấp Huyện.
Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lảnh đạo và đặc biệt là sự
quan tâm chỉ đạo sát sao, tận tình của lãnh đạo Phòng giáo dục trong các hoạt
động của nhà trường và nhân dân trên địa bàn toàn xã đã nhiệt tình ủng hộ.
Môi trường sư phạm "Xanh - sạch - đẹp" và an toàn. Trẻ đến trường được
học theo chương trình quy định và phân chia đúng độ tuổi, được chăm sóc giáo
dục theo chương trình giáo dục mầm non của Vụ Giáo dục mầm non ban hành.
Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có trình độ chuyên
môn vững vàng, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 86% hiện tại có 4 giáo viên đang
theo học các lớp đại học sư phạm mầm non hệ tại chức.
Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, khối trưởng đều có năng lực chuyên môn
vững vàng, nhiệt tình năng động.
Nhận thức của phụ huynh ngày được nâng cao.
Phòng học sân chơi sạch sẽ thoáng mát.
95 % trẻ chăm, ngoan, có lễ phép và có nề nếp khi đến trường.
92 % trẻ đi học chuyên cần, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.
Có đủ đồ dùng cho các lớp theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT và theo nhu cầu
của lớp.
Trường có mái tôn ngoài trời rộng 150m2 trang trí đẹp, hấp dẫn với trẻ khi
đến trường. Bên cạnh những mặt thuận lợi còn có những khó khăn sau:
Trong điều kiện đời sống khó khăn của một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của
Huyện Quảng xương có điểm xuất phát thấp, hạ tầng giáo dục còn gặp nhiều
khó khăn, CSVC và trang thiết bị còn hạn chế, nhân dân trong xã chủ yếu làm
nghề nông trồng lúa và trồng cói. Nhận thức của một số phụ huynh vùng giáo
dân còn hạn chế, việc huy động trẻ ra trường đã khó việc vận động phụ huynh
đóng góp ủng hộ trong công tác xã hội hóa giáo dục lại càng khó hơn.
Số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn hạn chế trong quá trình tổ
chức các hoạt động cho trẻ chưa biết "Lấy trẻ làm trung tâm" để truyền đạt kiến
thức cho trẻ.
Phương pháp dạy học của một số giáo viên lồng ghép các chuyên đề còn
lúng túng chưa linh hoạt. Quá trình hướng dẫn trẻ chưa cung cấp kiến thức cho
trẻ, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động ở trẻ, giáo viên chưa biết tạo môi
trường mở để trẻ được họat động, tham quan khám phá ở mọi lúc mọi nơi.
Khảo sát thực trạng chất lượng giáo viên trước khi thực hiện đề tài:

5


Bảng 1: Kết quả khảo sát trẻ tiếp thu các hoạt động học tập, vui chơi, trải
nghiệm theo quan điểm ''Lấy trẻ làm trung tâm''.
( Số trẻ được khảo sát: 298 trẻ )
TT
Tiêu chí
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ
Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ
1
Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
135
45,3% 163
54,7%
2
3
4

Trẻ có ý thức tự thực hiện tốt yêu cầu
hoạt động
Trẻ tự tin trong giao tiếp, chia sẻ với
bạn bè
Trẻ biết vận dụng linh hoạt kiến thức
kỹ năng vào thực tế

144

48,3%

154

51,7%

152

51%

146

49%

130

43,6%

168

56,4%

Bảng 2: Kết quả khảo sát đội ngũ giáo viên nắm vững chuyên đề và biết
cách tổ chức các hoạt động dạy học cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm
trước khi thực hiện đề tài.
( Số giáo viên được khảo sát 20 người).
Nội dung khảo sát
Kết quả
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Lập KHGD phù hợp với từng cá nhân trẻ (theo
8/20
40%
nhóm trẻ)
Tạo môi trường có tính mở, linh hoạt theo từng
12/20
60%
nội dung nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của trẻ.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực hành
10/20
50%
trải nghiệm.
Biết tự thiết kế và tổ chức các trò chơi phù hợp
9/20
45%
với nội dung dạy học và đặc điểm tâm sinh lý của
trẻ.
Nhìn vào bảng khảo sát ta thấy số trẻ đến trường mầm non chưa thật sự tự
tin, trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập, vui chơi
trãi nghiệm… các kỷ năng về giao tiếp, kỷ năng hợp tác chia sẻ kỷ năng tự lập
còn rất nhiều hạn chế.
Đội ngũ giáo viên số giáo viên trẻ thì còn thiếu kinh nghiệm, chưa mạnh
dạn, chưa dám đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ về các
kỷ năng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi…. Đứng trước tình hình
thực trạng của đơn vị. Làm thế nào để nâng cao được chất lượng tổ chức các
6


hoạt động, lựa chọn các phương pháp để trẻ tiếp thu và trãi nghiệm một cách tốt
nhất đây là một bài toán hết sức khó khăn cho tôi.
2.3. Các biện pháp thực hiện.
Biện pháp 1: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức và phương
pháp tổ chức các hoạt động theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm''.
Như chúng ta đã biết: Giáo viên là người trực tiếp thực hiện chương trình
và khẳng định được chất lượng của đơn vị. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết
định đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non,
để có được đội ngũ giáo viên “Vừa hồng - vừa chuyên”. Là cả một vấn đề rất
khó khăn và phức tạp bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khi yếu tố xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng
trình độ nghiệp vụ của cá nhân, giáo viên phần lớn phụ thuộc về khả năng sư
phạm và lòng yêu nghề của chính họ. Chính vì vậy việc giúp giáo viên nhận
thức đúng về chương trình là điều quan trọng. Chúng tôi luôn coi trọng và phát
huy vai trò tự chủ của giáo viên, tôn trọng những ý tưởng sáng tạo của họ, lắng
nghe giáo viên trình bày sau đó phát huy trí tuệ tập thể, cùng nhau xây dựng lại
một cách hoàn chỉnh nhất. Cho nên ngoài việc cư giáo viên tham gia các buổi
bồi dưỡng chuyên môn do Phòng giáo dục, cụm chuyên môn tổ chức chúng tôi
khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tổ chức các giờ dạy mẫu có ghi
chép rút kinh nghiệm.
Việc tổ chức các giờ dạy mẫu, giờ dạy đối chứng chuyên đề chúng tôi tổ
chức thường xuyên, phân đều cho từng khối (theo từng tháng và theo từng chủ
điểm). Lựa chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm, là giáo viên dạy giỏi cáp tỉnh,
cấp huyện để thực hiện giờ dạy. Trước khi tổ chức hoạt động Ban giám hiệu
cùng tổ trưởng, tổ phó chuyên môn xây dựng giờ dạy cho giáo viên được phân
công. Sau khi dự các giờ dạy mẫu cũng như các giờ dạy chuyên đề Phòng giáo
dục cụm chuyên môn tổ chức về chúng tôi ngồi lại với nhau cùng trao đổi và
thống nhất lại một số vấn đề chính.
+ Nêu lên những điểm mới của chương trình.
+ Phương pháp dạy học tích cực ở trường Mầm non được hiểu như thế nào?
+ Cách thức, hình thức tổ chức như thế nào?
+ Để áp dụng tốt phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm giáo viên cần phải
làm những gì?
+ Vì sao phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm lại được chú trọng,
+ Vì sao giáo viên lại phải tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ như: Hoạt
động nhóm, hoạt động ngoài trời...
+ Sự phối hợp các phương pháp khi tổ chức cho trẻ như thế nào?
7


+ Đánh giá những ưu điểm khi thực hiện chuyên đề.
Bồi dưỡng tại chỗ giúp giáo viên hiểu được các môn học trước đây, thực tế
hiện nay là phương tiện để chuyển tải những nội dung cũng như đạt được mục
tiêu của các lĩnh vực trong chủ điểm. Giúp giáo viên hiểu được khi tổ chức cho
trẻ tham gia bất kỳ hoạt động nào đều hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ
cả ở 5 lĩnh vực.

( Chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm).
* Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên qua các giờ thao giảng, tổ

chức các hội thi.
Tổ chức cho giáo viên thao giảng cũng là một biện pháp bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên có hiệu quả. Tôi đã bám vào kế hoạch cụ thể từng
tháng để tổ chức. Ngoài ra việc tổ chức thao giảng cho giáo viên là một hình
thức có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư
phạm, tạo cơ hội để giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Khi tham gia
thao giảng đòi hỏi giáo viên phải đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ nội dung
chương trình, tìm ra hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo để thu hút sự
hứng thú của trẻ vào tiết dạy; đồng thời giáo viên phải tự nghiên cứu, sưu tầm
các phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ, bổ trợ trong tiết học; đây là một biện
pháp rất hữu hiệu giúp giáo viên tích cực bồi dưỡng và học tập lẫn nhau. Chính
vì vậy vào tháng 10 hàng năm tôi đã chỉ đạo tổ chuyên môn lên kế hoạch thao
giảng giáo viên giỏi. Các đề tài lựa chọn cho giáo viên bắt thăm phải có tính
mới, để cho giáo viên đầu tư suy nghĩ và làm đồ chơi phục vụ hoạt động. Ngoài
8


ra trong năm nhà trường đã tổ chức các hội thi đó là: Hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp trường, cấp Huyện....hội thi tự làm đồ dùng, đồ chơi. Hội thi " Bé tập làm
nội trợ" cấp trường, cấp cụm. Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác
dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên.. Ngoài ra còn cung cấp
thêm một số tài liệu cho giáo viên đặc biệt là những tài liệu, tạp chí, tập san có
nội dung phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để giúp
giáo viên nghiên cứu vận dụng trong quá trình giảng dạy.
Chính vì thế qua các đợt thao giảng, các giờ dạy chuyên đề giáo viên nắm
vững nội dung phương pháp dạy trẻ và để cho trẻ tự sáng tạo tự do thoải mái
trong khi hoạt động, giáo viên chỉ là người hướng dẫn gợi mở cho trẻ tự hoạt
động tuyệt đối không được áp đặt trẻ.

"Hội thi “Bé tập làm nội trợ”

Qua các hội thi, họ có điều kiện khẳng định mình trước tập thể, bên cạnh
đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái, giúp đỡ nhau
trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ.
Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập.
Môi trường thân thiện và thẩm mĩ sẽ gây hứng thú cho trẻ và góp phần
hình thành mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với
trẻ. Nhận thức được điều đó ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên trong
9


trường về việc trang trí sắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt động trong lớp phù
hợp với diện tích lớp cũng như các đồ dùng đồ chơi trong lớp phù hợp với tâm
sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ cao và kích thích tính tích cực của trẻ. Cụ thể như:
* Xây dựng các góc hoạt động trong lớp:
Xây dựng các góc hoạt động khác nhau trong lớp nhằm tạo điều kiện cho
trẻ hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ được nhiều hơn, hình thức hoạt động
phong phú, đa dạng hơn. Giúp trẻ tìm hiểu và khám phá cái mới, hoạt động với
đồ vật và rèn luyện kỹ năng. Do đó môi trường bên trong mỗi lớp tôi chỉ đạo
giáo viên bố trí các góc yên tĩnh xa góc hoạt động ồn ào. Thay đổi vị trí các góc
sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ, kích thích hứng thú của trẻ. Đặt tên các
góc phải đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nội dung từng chủ đề đang thực hiện
* Đồ chơi, đồ dùng ở các góc hoạt động
Mỗi đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi và mục đích giáo dục trẻ theo
từng chủ điểm, kích thích trẻ phát triển các lĩnh vực vận động, nhận thức, ngôn
ngữ, tình cảm và mối quan hệ xã hội. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu trong
từng góc được sắp xếp phải dễ thấy, dễ lấy, dễ lựa chọn
Ví dụ: Những thiết bị đồ chơi nặng đặt ở dưới, những đồ chơi có nhiều bộ
phận phải đặt theo bộ.
Màu sắc, hình dáng đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn. Phải
thường xuyên vệ sinh các giá và đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ. Đồng thời các loại đồ
dùng của trẻ phải có nhãn hoặc ký hiệu bằng chữ cái, chữ số nhằm phát triển
ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ tự lấy đồ dùng mà không cần sự trợ giúp của cô, Trẻ
có thể tự bảo quản đồ dùng cá nhân của mình. Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu
thiên nhiên phù hợp với từng chủ đề nhưng có thể sư dụng cho nhiều hoạt động
khác nhau.
* Trang trí trong các góc chơi
Chỉ đạo giáo viên trang trí phải linh hoạt, hấp dẫn và thay đổi nội dung theo
từng chủ đề, không dán cố định.
Ví dụ : Góc học tập dán những ô bìa bằng giấy bóng kính hoặc ghim dắt để
gắn chữ cái, chữ số hoặc đồ vật phù hợp với nội dung hoạt động và thay đổi theo
chủ đề (Chủ đề nào học đến chữ cái nào thì gắn chữ cái đó kết hợp với tranh có
từ ) hay ở góc sách học đến bài thơ nào thì dán bài thơ đó lên.
Không dán khít các mảng tường mà phải để dành khoảng trống để trẻ dán
sản phẩm của mình theo chủ đề
Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chúng tôi tận dụng tối đa các sản phẩm
của trẻ để trang trí lớp, trẻ được vẽ, xé nặn các sản phẩm để trang trí các góc,

10


các buổi chơi trẻ được hoạt động với chính sản phẩm của mình đã làm nên trẻ
rất thích thú.
Như vậy tạo môi trường lớp đẹp, thân thiện ở trong mỗi góc chơi, nhóm chơi
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên rèn trẻ cá biệt yếu kém hoặc củng cố kỹ
năng cho trẻ. Giúp trẻ phát triển hơn về khả năng tưởng tượng sáng tạo từ đó trẻ
mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động. Môi trường học tập là yếu tố rất
quan trọng trong quá trình hoạt động trải nghiệm nhằm thoả mãn nhu cầu của
trẻ. Đây cũng là nơi mà trẻ được giúp đỡ để thu nhận một khối lượng kiến thức
và kỹ năng nền tảng cần thiết cho việc học sau này ở phổ thông.
Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm.
Để trẻ phát huy tính tích cực của mình, giáo viên cần phối hợp hợp lý các
phương pháp trong quá trình tổ chức các hoạt động. Để không còn tình trạng
giáo viên nói, trẻ ngồi thụ động, ghi nhớ máy móc và làm theo mẫu trước kia,
giáo viên có thể giúp trẻ tìm hiểu đặc điểm của đối tượng thông qua phương
pháp làm mẫu kết hợp dùng lời nói và chỉ dẫn một cách ngắn gọn, dễ hiểu,
chính xác giúp trẻ thực hiện thao tác, hành động tự lực và sáng tạo. Tạo điều
kiện cho trẻ nêu nên nhận xét, mô tả. Gợi mở dẫn dắt khơi gợi trẻ, đặt câu hỏi
giúp trẻ khắc sâu và củng cố những gì đã biết, kích thích trẻ suy nghĩ, phân tích,
so sánh phát hiện những vấn đề cần tìm hiểu. Tôi đã giúp giáo viên thấy rằng:
Khi thực hiện chương trình, nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm là nhóm
phương pháp được nhấn mạnh và khuyến khích giáo viên thường xuyên thực
hiện. Đây là vấn đề mới và tương đối khó đối với giáo viên nhất là nội dung
khám phá khoa học.
Ngoài ra tôi còn hướng dẫn giáo viên cách chuẩn bị kế hoạch giáo dục ngắn
gọn, đủ thông tin. Mỗi hoạt động trong kế hoạch phải gắn với việc thực hiện
mục tiêu chủ đề và xoay quanh nội dung tích hợp. Kết hợp với các phương pháp
trên, để trẻ hoạt động một cách tích cực hơn, giáo viên sư dụng phối hợp giữa
phương pháp thực hành và phương pháp nêu vấn đề, giúp trẻ tìm ra kiến thức
mới, củng cố và mở rộng kiến thức, rèn kỹ năng và phát huy tính tích cực độc
lập sáng tạo của trẻ.
Ví dụ: Cô nói tên con vật trẻ bắt chước tiếng kêu và tạo dáng của chúng hoặc
giờ nhận biết phân biệt hình tam giác hình chữ nhật giáo viên gọi tên hình trẻ
nói đặc điểm của hình: Như cô nói hình tam giác trẻ trả lời: có 3 cạnh và ngược
lại…Như vậy trẻ được tự lập giải quyết các tình huống giáo viên vừa đặt ra.
Để thu hút sự chú ý và gây hứng thú cho trẻ. Giáo viên có thể đưa ra các tình
huống sao cho trẻ có thể chú ý theo dõi, tự đặt câu hỏi, tự giải đáp thắc mắc nảy
sinh. Lúc này trẻ phải tập trung chú ý cao độ để lĩnh hội kiến thức. Chính vì sự
11


chú ý đó làm cho sự nhận thức của trẻ phát huy tính tích cực hơn. Trong quá
trình trải nghiệm, trẻ là trung tâm là chủ thể của hoạt động trải nghiệm. Vì vậy,
giáo dục trải nghiệm đòi hỏi trẻ phải có nhu cầu, hứng thú, sự tò mò với đối
tượng trải nghiệm. Bởi vì chính sự hứng thú, tò mò sẽ trở thành động lực thúc
đẩy trẻ tham gia vào quá trình trải nghiệm và tự trải nghiệm để tìm hiểu thế giới
xung quanh. Cùng với trẻ, giáo viên là người dẫn dắt, hướng trẻ vào môi trường
trải nghiệm, đồng thời là người quan sát, giúp đỡ và kiểm tra, hướng dẫn, hệ
thống lại những kiến thức mà trẻ thu được quá trải nghiệm.
Như vậy muốn phát huy tính tích cực của trẻ trong các hoạt động, giáo viên
cần tổ chức cho trẻ đi thăm quan thực tế để trẻ trực tiếp quan sát, trẻ được trãi
nghiệm thực tế bên ngoài giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết phối hợp hợp lý các
phương pháp hướng dẫn trẻ sẽ hứng thú, tham gia hoạt động, tạo cơ hội phát huy
tính tính tích cực của trẻ.

(Thăm quan vườn rau sạch và Tượng đài Liệt sĩ)

Phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi mỗi trẻ phải cố gắng phát huy năng
lực, tư duy của mình. Nhưng thực tế sự phát triển tâm sinh lý, năng lực và ý trí
của mỗi trẻ khác nhau. Vì vậy trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ giáo
viên cần phối hợp hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Khi trẻ tham gia trao
đổi, bàn luận trong tập thể nhóm, ý kiến của mỗi trẻ được điều chỉnh, vốn hiểu
biết và kinh nghiệm của mỗi trẻ được vận dụng trong quá trình hoạt động. Khi
hoạt động khả năng, năng lực của mỗi trẻ được bộc lộ, nhờ đó cô giáo có cơ hội
điều chỉnh các hướng dẫn cho phù hợp.
Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát về phương tiện giao thông đường bộ. Cô chuẩn
bị cho mỗi trẻ một phương tiện giao thông đường bộ. Bằng đồ chơi trẻ được
12


chơi, tổ chức tạo nhóm.Về quan sát theo nhóm, trẻ quan sát đồ chơi của mình
biết được đặc điểm phương tiện đó (hoạt động cá nhân). Thông qua hoạt động
này giúp trẻ nhận biết và hoàn thiện hơn về kiến thức.
Để thực hiện tốt về vấn đề này giáo viên cần quan tâm đến nhu cầu, khả
năng của từng trẻ, xây dựng hệ thống câu hỏi gồm nhiều mức độ dễ, khó khác
nhau phù hợp với từng khả năng nhận thức của trẻ, từng nhóm và cả lớp. Vì vậy
chính hoạt động này đã xuất hiện được nhu cầu hợp tác, tính tích cực của trẻ
được bộc lộ và phát triển.
Ví dụ: Để đánh giá nhân vật người anh trong câu chuyện "Cây khế" có thể dùng
câu hỏi:
- Với những trẻ nhận thức trung bình: Nhân vật người anh là người tốt hay xấu?
- Với những trẻ nhận thức khá: Con thích nhân vật nào? Tại sao?
- Với những trẻ nhận thức nhanh nhẹn, thông minh: Tại sao con thích nhân vật
người em, mà lại không thích người anh? ….
Như vậy: Nếu tổ chức tốt hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm sẽ giúp trẻ
có cơ hội được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau
thực hiện nhiệm vụ học tập, tiếp thu những kiến thức mới. Thông qua đó mỗi trẻ
đã được bộc lộ kiến thức, hiểu biết của mình, tiếp nhận bổ sung những gì mình
còn thiếu, điều chỉnh cách hoạt động bản thân trẻ.
Biện pháp 4: Thiết kế nội dung dạy học, giúp giáo viên thực hiện tốt các hoạt
động dạy học theo phương pháp " lấy trẻ làm trung tâm".
Như chúng ta đã biết: Nội dung phương pháp dạy học là một phần của hệ
thống kinh nghiệm xã hội loài người được đúc rút lại qua từng giai đoạn phát
triển. Thông thường nội dung dạy học được cấu trúc bởi 3 yếu tố: kiến thức, kỹ
năng và thái độ. Thiết kế nội dung dạy học cho trẻ cần chú ý đến sự phù hợp với
đặc điểm tâm sinh lý và sinh lý của trẻ trong từng giai đoạn lứa tuổi. Bên cạnh
đó trẻ cần có các năng trong hoạt động học tập như: Kỹ năng quan sát, kỹ năng
sư dụng bút, kỹ năng sư dụng ngôn ngữ đúng hoàn cảnh….ngoài ra giáo viên
cần dạy trẻ những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của trẻ: kỹ năng
tự phục vụ, kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng phối hợp hoạt động với người khác, kỹ
năng tuân thủ qui định ở những nơi sinh hoạt chung….
Chính vì vậy: Đối với trẻ mầm non khi đến trường, hoạt động chủ đạo là hoạt
động vui chơi, nói đến hoạt động vui chơi là phải có đồ chơi như thế nào, giúp
trẻ hứng thú, tích cực hoạt động là cả vấn đề mà giáo viên cần quan tâm. Bồi
dưỡng giáo viên cách sưu tầm, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động giáo
dục trẻ. Đồ dùng trực quan là nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống
tinh thần của trẻ, mỗi lứa tuổi, mỗi một chủ đề, mỗi một hoạt động, lại cần đến
13


một đồ dùng trực quan khác nhau. Tuy nhiên không phải trang thiết bị, đồ dùng
đồ chơi nào cũng phù hợp, cũng kích thích sự tích cực, hứng thú của trẻ. Với
yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học tích cực '' Lấy trẻ làm trung tâm'', đòi hỏi
trẻ phải được tìm tòi khám phá, được hoạt động một cách tích cực. Vì vậy đồ
dùng trang thiết bị không nhất thiết phải sư dụng đồ dùng đồ chơi đẹp, đắt tiền.
Vậy, muốn có nhiều đồ dùng, đồ chơi đáp ứng phương pháp dạy học tích cực,
tôi chỉ đạo khuyến khích cho giáo viên sưu tầm, vận động phụ huynh tận dụng
nguyên học liệu đã qua sư dụng, sẵn có ở địa phương như: Quyển lịch năm cũ,
vải vụn, len vụn và các loại vỏ hộp, dầu gội đầu, sữa, quả khô, mút xốp, vỏ
ngao, vỏ hến… ... những nguyên liệu giáo viên sưu tầm phải đảm bảo an toàn.
Các loại đồ dùng đồ chơi mang tính chất đa dạng, phong phú nhiều thể loại, màu
sắc hấp dẫn, nhằm phát triển tính tò mò ham khám phá, hiểu biết.
Ví dụ: Với những que kem tôi đã gợi ý cho giáo viên và trẻ cùng tạo nên những
bức tranh về các con vật như: "Gấu, cá, bướm, gà..." hoặc thìa sữa chua để trang
trí khuôn mặt " Vui, buồn, ngạc nhiên.." để trang trí ở lớp thật nghộ nghĩnh. Làm
an bum gia đình…Với cách bổ sung trang thiết bị - đồ dùng, đồ chơi và tạo môi
trường như vậy giúp cho giáo viên linh hoạt trong cách sư dụng trang thiết bị đồ dùng và giúp trẻ sư dụng nguyên vật liệu hoạt động một cách tích cực. Tạo
cơ hội cho trẻ khám phá, trải nghiệm sự vật hiện tượng xung quanh rất tốt.
Biện pháp 5. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục
trong nhà trường để có sự điều chỉnh và làm tốt công tác thi đua, khen
thưởng.
Công tác kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình
tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Đây là một
biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất lượng dạy và học
để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra những hạn chế
còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng chuyên
môn trong nhà trường.
Để công tác này thực sự có hiệu quả tôi đã áp dụng các biện pháp hữu hiệu
sau: Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trưởng, dưới sự giám
sát của Ban giám hiệu nhà trường.
Tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ theo chủ đề, kiểm tra xác xuất để từ
đó có sự điều chỉnh phù hợp và khen thưởng phải kịp thời để động viên, khích
lệ nhằm nâng cao phong trào thi đua giữa giáo viên trong nhà trường. Công tác
thi đua khen thưởng có tác dụng thúc đẩy chuyên môn của từng giáo viên trong
nhà trường. Trong công tác quản lý chỉ đạo ở nhà trường, nếu người quản lý chỉ
biết đôn đốc, thúc dục giáo viên, bắt giáo viên phải hoàn thành mọi công việc
14


mà không có động viên khích lệ, không có thưởng phạt công minh thì chuyên
môn có giỏi mấy họ cũng chỉ dậm chân tại chỗ, mọi nhiệt tình say sưa dẫn đến
chán nản thì không có yếu tố thi đua, dẫn đến chí tiến thủ của họ bị giảm dần
theo năm tháng. Với hình thức thi đua khen thưởng kịp thời, giáo viên trong nhà
trường đều rất nhiệt tình trong công tác giáo dục chăm sóc trẻ. Chất lượng đội
ngũ giáo viên được nâng lên. Như vậy có thể nói rằng: Công tác khen thưởng rất
cần thiết trong công tác quản lý chỉ đạo việc nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên. Nhưng khen, chê phải tiến hành kịp thời phải được dân
chủ hoá trong nhà trường, tránh tình trạng thiên vị ,định kiến cá nhân, nếu làm
được như vậy thì mới phát huy hết tính tích cực của giáo viên.
Biện pháp 6. Phối hợp giữa Nhà trường- Giáo viên - Phụ huynh trong tổ
chức hoạt động cho trẻ.
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức hoạt động cho trẻ Mẫu giáo
tạo tiền đề cho trẻ lĩnh hội kiến thức tốt. Ngay từ đầu năm học cần phải lên kế
hoạch phối hợp giữa gia đình,nhà trường. Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục
của nhà trường, của lớp. Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo
dục trẻ của nhà trường, của lớp. Theo dõi và phát hiện những tiến bộ, thay đổi,
những biểu hiện của trẻ diễn ra hàng ngày, trao đổi kịp thời với giáo viên để điều
chỉnh nội dung và phương pháp chăm sóc trẻ.
Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, sưu tầm nguyên
vật liệu thiên nhiên, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ chơi và học. Mỗi lớp xây
dựng góc tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh biết các kiến thức chăm sóc
giáo dục trẻ, những nội dung hoạt động của trẻ ở lớp, chế độ ăn của trẻ hàng
ngày, những yêu cầu của nhà trường đối với gia đình hoặc những nội dung mà
gia đình cần phối hợp với cô giáo…bằng các hình ảnh tuyên truyền ngộ ngĩnh
như: hình ảnh bông hoa, mỗi cánh hoa là một nội dung tuyên truyền…
Thông qua cuộc họp phụ huynh giáo viên đưa ra kế hoạch hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ cho phụ huynh nắm được, tuyên truyền phụ huynh cùng tham gia
vào giáo dục rèn luyện các cháu, vận động phụ huynh đóng góp các trang thiết
bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động giáo dục, Tuyên truyền
phụ huynh biết được các hội thi sẽ tổ chức trong năm như: Bé khỏe bé khéo
tay .. để phụ huynh nắm bắt và phối hợp cùng cô và cháu tham gia hội thi đạt kết
quả. Tham gia các hoạt động, khảo sát chất lượng trẻ theo từng chủ điểm với cô
giáo và nhà trường. Đây là một việc làm rất thiết thực thu hút phụ huynh cùng
tham gia, cùng giáo dục trẻ với cô giáo và nhà trường nhằm tổ chức tốt việc
chăm sóc giáo dục trẻ cũng như hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động một cách đạt
kết quả.
15


2.4. Kết quả đạt được.
Sau khi thực hiện các biện pháp bồi dưỡng giáo viên thực hiện dạy học theo
phương pháp '' Lấy trẻ làm trung tâm " bước đầu đơn vị đã đạt được một số kết
quả như sau:
* Đối với trẻ:
Trẻ ngày càng trở nên tự tin, tham gia tích cực vào các hoạt động và phát
huy vai trò chủ động sáng tạo trong khi trẻ hoạt động. Trẻ được thực hành, trải
nghiệm và có cơ hội bộc lộ khả năng của bản thân. Trẻ hứng thú tham gia vào
các hoạt động, trẻ chủ động thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, phát
hiện. Bộc lộ thực sự những kỹ năng, thao tác cá nhân. Cách học của trẻ thông
qua việc tương tác với đồ vật, trẻ học qua trải nghiệm, trực tiếp bằng các giác
quan, trẻ dần được rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.
Bảng 3: Kết quả khảo sát trẻ sau khi áp dụng
( Số trẻ được khảo sát: 298 trẻ ).
TT
Tiêu chí
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ
Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ
1
Trẻ hứng thú, tự tin, tích cực tham gia
285
95,6%
13
4,4%
vào hoạt động
2
Trẻ có ý thức tự thực hiện tốt yêu cầu
282
94,6%
16
5,4%
hoạt động
3
Trẻ tự tin trong giao tiếp, chia sẻ với
293
98,3%
5
1,7%
bạn bè
4
Trẻ biết vận dụng linh hoạt kiến thức
289
97%
9
3%
kỹ năng vào thực tế
* Đối với giáo viên:
Đội ngũ giáo viên vững vàng hơn nhiều trong chuyên môn, linh hoạt sáng tạo
trong nghiên cứu đổi mới hình thức phương pháp tổ chức, đặc biệt là biết tận
dụng mọi cơ hội để phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ " Lấy trẻ làm trung
tâm " trong quá trình dạy học để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, cũng như vận dụng
hoạt động mọi lúc, mọi nơi để cung cấp các kiến thức cho trẻ nhằm giúp trẻ
tham gia vào các hoạt động đạt kết quả cao hơn.
Giáo viên đã nắm được nội dung cơ bản của chương trình và tiến hành soạn
giảng phù hợp với khung của chương trình và điều kiện thực tế của địa phương,
chủ động linh hoạt sáng tạo trong phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục
và thiết kế các hoạt động theo sự hứng thú của trẻ làm cho tiết dạy sinh động,
hiệu quả. Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục trên internet làm phong
phú hoạt động học.
16


100% giáo viên biết sáng tạo khi xây dựng môi trường trong và ngoài lớp phù
hợp, phong phú hấp dẫn trẻ. Xây dựng sáng tạo các góc tường mở. Làm tốt công
tác đánh giá trẻ. biết kiểm tra, đánh giá đúng các hoạt động của trẻ, biết điều
chỉnh nội dung giáo dục phù hợp, có hiệu quả.
Bảng 4: Kết quả khảo sát đội ngũ giáo viên sau khi thực hiện đề tài.
( Số giáo viên được khảo sát 22 người).
Nội dung khảo sát
Kết quả
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Lập KHGD phù hợp với từng cá nhân trẻ (theo
20/20
100%
nhóm trẻ)
Tạo môi trường có tính mở, linh hoạt theo từng
20/20
100%
nội dung nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của trẻ.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực hành
19/20
95%
trải nghiệm.
Biết tự thiết kế và tổ chức các trò chơi phù hợp
18/20
90%
với nội dung dạy học và đặc điểm tâm sinh lý của
trẻ.
* Đối với các bậc phụ huynh:
Phụ huynh đã tham gia sưu tầm, cung cấp các nguyên vật liệu, tranh ảnh,
họa báo, xây dựng mảng tường mở, thư viện của bé, góc thiên nhiên, các trang
thiết bị phục vụ cho trẻ hoạt động, tham gia các cuộc thi do nhà trường, ngành tổ
chức đạt kết quả cao.
Phụ huynh rất quan tâm đến việc chăm lo cho con cái, thường xuyên phối
hợp với nhà trường để giáo dục trẻ một cách khoa học, không còn xem nhẹ về
việc học tập của trẻ. Phụ huynh đã có những trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về
tình hình của trẻ khi ở nhà. …. Phụ huynh rất tin tưởng vào kết quả giáo dục của
nhà trường, không chê bai chỉ trích cô giáo, ngược lại cha mẹ thông cảm, chia sẻ
những khó khăn của cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp,
làm đồ chơi.
2.5. Bài học kinh nghiệm.
Để thực hiện chương trình giáo dục mầm non có hiệu quả đòi hỏi Ban
Giám hiệu phải nắm chắc yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non để tổ
chức bồi dưỡng giáo viên, nắm bắt được năng lực chuyên môn của từng giáo
viên từ đó có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng.
Luôn tạo cơ hội và kích thích trẻ tích cực sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu,
giúp giáo viên luôn suy nghĩ để tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động mang tính
17


chất mở, luôn lấy trẻ làm trung tâm. Hàng tháng tổ chức chấm đồ dùng đồ chơi
theo chủ đề để nhằm nâng cao phong trào thi đua giữa giáo viên.
Khuyến khích giáo viên biết lựa chọn, sưu tầm những trò chơi mới, sư
dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ, sẽ tạo ra những điều
mới lạ, kích thích tính tò mò hứng thú của trẻ, hiệu quả của tiết học sẽ cao hơn.
Tăng cường công tác thanh kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên để phát
huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế. Hàng tháng có sự đánh
giá, khen thưởng kịp thời để làm động lực thúc đẩy giáo viên thi đua.
Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai rộng đến từng giáo viên về công
tác tuyên truyền các bậc phụ huynh, qua góc tuyên truyền…
PHẦN 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Với những biện pháp mà chúng tôi đã áp dụng trong việc chỉ đạo, bồi
dưỡng giáo viên thực hiện phương pháp " Lấy trẻ làm trung tâm " ở nhà trường
cùng với phương châm "Vừa chỉ đạo thực hiện, vừa học hỏi đúc rút kinh
nghiệm" đến nay các giáo viên của trường đã từng bước tiếp cận với việc thực
hiện chuyên đề "Tổ chức các hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm
trung tâm" một cách tự tin và đã phát huy hiệu quả một cách tích cực, tạo động
lực cho sự đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy và việc học tập của trẻ
trong trường.
Qua kết quả cho thấy trẻ thực sự tỏ ra hứng thú hơn với các tiết học, vì
thế mà nhận thức của trẻ cũng đạt hiệu quả cao, tác phong của trẻ nhanh nhẹn,
hoạt bát so với yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó giáo viên cũng đã tích cực, chủ động
tìm tòi, học hỏi tự nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu mới của chương trình .
Tuy ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, những khó khăn lúng túng trong quá trình thực
hiện. Nhưng sau một năm thực hiện hầu hết giáo viên đã sư dụng linh hoạt
phương pháp dạy học tích cực. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của
chương trình GDMN.
Đặc biệt qua thực tế chỉ đạo "Các biện pháp bồi dưỡng giáo viên thực
hiện có hiệu quả phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm" ở trường mầm
non cho phép tôi khẳng định rằng: Tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm
"Lấy trẻ làm trung tâm" là vô cùng quan trọng là tiền đề phát triển nhân cách, ý
thức của trẻ mầm non, chương trình này là một yếu tố khách quan, là nhu cầu
cấp thiết cho thực tế giáo dục là vấn đề thiết thực đến lợi ích trước mắt, lợi ích
mai sau là nguyện vọng thiết tha và chính đáng của các bậc phụ huynh, là thực
hiện đúng quan điểm đường lối giáo dục của Đảng.
18


Để có được kết quả đáng khích lệ này.Trường mầm non chúng tôi đã và
đang có những biện pháp chỉ đạo tích cực, năng động sáng tạo trong hoàn cảnh
của địa phương mình. Điều đó cũng phản ánh được vai trò trách nhiệm, năng
lực, tính năng động, sáng tạo của người cán bộ quản lý. Tuy nhiên có những khó
khăn nhất định. Với sự đoàn kết của BGH nhà trường và quyết tâm cao của bản
thân tôi giám nghĩ, giám làm trong công tác chuyên môn cũng như mọi hoạt
động công tác khác trong nhà trường để đưa chất lượng giáo dục ngày một có
hiệu quả và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đó là "Tất cả vì học sinh thân
yêu".
2. Kiến nghị:
Để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trẻ nói chung và trẻ mầm non
nói riêng.
Sở giáo dục và đào tạo cần cung cấp và hỗ trợ thêm trang thiết bị, tài liệu
giáo dục cho CBGV tham khảo, học tập.
UBND Huyện Quảng xương hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường để
mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi như: xây dựng khu vui chơi, khu phát triển vận
động, Sân chơi An toàn giao thông……để trẻ được học tập, vui chơi, trãi
nghiệm….
Phòng GD&ĐT tổ chức cho CBQL và giáo viên cốt cán tham quan học tập
các trường có chất lượng trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Duy trì và tăng cường số lần sinh hoạt chuyên môn, xây dựng các giờ dạy
mẫu ở các cụm để giúp CBQL và giáo viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo có hiệu quả chương trình dạy học
lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Quảng Vọng năm học 2017-2018. Bên
cạnh đó vẫn không sao tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Bản thân rất mong
nhận được sự quan tâm của Hội đồng khoa học cấp trên để SKKN được hoàn
thiện hơn và có thể được áp dụng rộng rãi trong các trường mầm non.
Xin trân trọng cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.

Lương Thị Thảnh

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Di chúc đầu tiên. Tháng 5/1965 Hồ Chí Minh Trang 616 và 612 - NXB
Chính trị Quốc gia Hà nội 2011.
[2]. Nghị Quyết TW II khóa VIII Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục
trong thời kỳ CNH - HĐH ngày 24 tháng 12 năm 1996.
[3]. Điều 22 Luật Giáo dục. Hà nội ngày 14 tháng 6 năm 2015.
[4]. Tài liệu chuyên đề: " Tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm
trung tâm " Sở giáo dục và Đào tạo, Thanh hóa, ngày 9 tháng 11 năm 2017.
[5]. Tài liệu Bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức cho CBQL - Bộ GD&ĐT
trong chuyên đề 7. (Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt
động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non - Quan điểm
chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục Mầm non.)
[6]. Thực tế thăm quan dự giờ tại trường Mầm non Thị Trấn, Trường mầm non
Quảng Phong Huyện Quảng Xương năm học 2017- 2018.
[7]. TLBDTXGV Mô đun 1.
[8]. Nguồn tài liệu internet.

20


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường Mầm non Quảng Vọng

T
T

Tên đề tài SKKN

Kết quả
Cấp đánh giá
đánh giá Năm học
xếp loại
đánh giá
(Ngành GD cấp xếp loại
(A, B, hoặc xếp loại
huyện/tỉnh; Tỉnh...)
C)

1

2

3

4

5

6

7
8

Một số biện pháp giúp trẻ
Mẫu giáo 5 tuổi học môn Thể
dục
Một số biện pháp giúp trẻ
Mẫu giáo 5- 6 tuổi học tốt
môn Âm nhạc
Một số kinh nghiệm dạy trẻ
Mẫu giáo 5-6 tuổi học môn
Tạo hình
Một số biện pháp chăm sóc
sức khỏe cho trẻ bán trú
trong trường Mầm non
Một số kinh nghiệm nâng
cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giao viên trong
trường MN
Một số biện pháp quản lý
hoạt động chăm sóc sức khỏe
cho trẻ mẫu giáo ở trường
Mầm non
Một số biện pháp đảm bảo vệ
sinh ATTP cho trẻ bán trú
trong trường Mầm non
Một số biện pháp đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm cho

Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương
Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương
Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương
Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương
Sở GD&ĐT tỉnh
Thanh hóa

C

C

1997-1998

C

1998-1999

B
2001-2002
C

Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương

C

Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương

C

Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng
Xương
Phòng GD&ĐT
Huyện Quảng

1996-1997

2006-2007

2010-2011

C

2011-2012

C

2012-2013

21


9

10

11

12

13

trẻ bán trú trong trường Mầm
Xương
non
Phòng GD&ĐT
Một số giải pháp trong việc
Huyện Quảng
xây dựng trường mầm non
Xương
đạt Chuẩn Quốc gia mức độ
Sở GD&ĐT tỉnh
1
Thanh Hóa
Một số biện pháp quản lý chỉ Phòng GD&ĐT
đạo nâng cao chất lượng giáo Huyện Quảng
dục ở trường Mầm non
Xương
Một số biện pháp chỉ đạo
Phòng GD&ĐT
giáo viên tổ chức tốt các hoạt
Huyện Quảng
động vận động cho trẻ mẫu
Xương
giáo ở trường Mầm non
Một số biện pháp chỉ đạo
Phòng GD&ĐT
nhằm nâng cao chất lượng
Huyện Quảng
giáo dục kỷ năng sống cho
Xương
trẻ ở trường Mầm non năm
Sở GD&ĐT tỉnh
học 2016-2017
Thanh Hóa
Một số biện pháp bồi dưỡng
Phòng GD&ĐT
giáo viên thực hiện phương
Huyện Quảng
pháp dạy học lấy trẻ làm
Xương
trung tâm năm học 20172018

B
2013-2014
C

C

C

2014-2015

2015-2016

B
2016-2017
C

A

2017-2018

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×