Tải bản đầy đủ

skkn biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non xuân thọ huyện như thanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

PHÒNG GD & ĐT NHƯ THANH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỌ, HUYỆN NHƯ THANH

Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Xuân Thọ
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HOÁ, NĂM 2018


STT
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MỤC LỤC
Các phần chính của SKKN
Mục lục
1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các giải pháp
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Trang
1
2
2
3
3
3


3
3
4
6
17
19
19
20
12
23

1. MỞ ĐẦU
1.1.Lý do chọn đề tài.
Nền giáo dục nước ta đang ngày một phát triển và đi lên, bậc học mầm non
ngày càng được xã hội quan tâm và chú trọng phát triển cả về số lượng giáo viên và
1


chất lượng đào tạo, bởi giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên nằm trong hệ thống
giáo dục quốc dân, mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện về
mọi mặt: thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên về
nhân cách.
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn
lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công
cuộc phát triển đất nước.
Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 "về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"[1]. Càng thể hiện
rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục - đào tạo.
Giáo dục mầm non với tư cách là một ngành học nền tảng của hệ thống giáo
dục quốc dân có vai trò quan trọng là hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu của nhân
cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết
cho trẻ vào lớp 1. Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết
định. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục. Vai trò của
ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm
non, đó chính là chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy, muốn
nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về các lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức
và lối sống; lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực kĩ năng sư phạm.
Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực
lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò
quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy, phải nhanh chóng
củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghề nghiệp, có
phẩm chất đạo đức, có phong cách sư phạm mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới
của nền giáo dục hiện nay.
Tuy nhiên trên thực tiễn tại đơn vị Trường mầm non Xuân Thọ việc chỉ đạo
chuyên môn còn gặp phải những khó khăn đó là trình độ, kiến thức của giáo viên
không đồng đều, một số giáo viên tuổi cao tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn
chế, một số ít giáo viên chưa thật sự tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới phương pháp
giảng dạy theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa
đáp ứng với yêu cầu, nguồn tài liệu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non còn
thiếu.
Từ những lý do trên là một cán bộ quản lý được phân công phụ trách chuyên
môn của trường, tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong
trường mầm non là hết sức cần thiết. Từ những nhận thức trên, tôi mạnh dạn chọn đề
tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Xuân Thọ,
huyện Như Thanh”
1.2. Mục đích nghiên cứu.
2


Với đề tài này mục đích là đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên Trường
mầm non Xuân Thọ tìm ra những biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
để thực hiện tốt các nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ.
Giúp đội ngũ giáo viên biết lập các loại kế hoạch giáo dục, biết xây dựng môi
trường giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm và để thực hiện tốt chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
trong những năm tiếp theo.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Khách thể: Các biện pháp nâng cao.
Đối tượng: Chất lượng đội ngũ giáo viên Trường mầm non Xuân Thọ từ đó
nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề của đội ngũ giáo viên.
Phạm vi: Tại trường Mầm non Xuân Thọ.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Trong đề tài này tôi đã chọn và sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Gồm phương pháp điều tra, quan sát,
đàm thoại.
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Điều tra khảo
sát trao đổi với can bộ giáo viên để tìm ra các biện pháp.
Phương pháp nghiên cứu lí luận: Gồm phương pháp phân tích, tổng hợp,
phân loại và hệ thống hóa các tài liệu và văn bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tài liệu hướng dẫn, sách báo, mạng
internet...
Phương pháp thống kê sử lý số liệu: Phương pháp toán học và các bảng biểu.
Phương pháp đàm thoại trò chuyện: Thảo luận giữa giáo viên với các
đồng nghiệp trong các buổi họp chuyên môn.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Giáo dục mầm non được xác định là mục tiêu hàng đầu có tầm chiến lược lâu
dài trong việc phát triển nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Để đạt được mục tiêu
đó thì người làm công tác giáo dục không ngừng nâng cao học hỏi, lao động sáng tạo
để góp phần vào phát triển nguồn nhân lực tương lai đó, là một quản lý việc nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Bởi hiện nay việc hướng dẫn trẻ trong
các hoạt động giáo dục ta cần lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, phát huy
tính tích cực sáng tạo của trẻ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định: "Cùng với
khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài"[2], Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ
IX của Đảng đã nhấn mạnh: "Phát triển Giáo dục Đào tạo là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát
huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững" [3].
3


Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn
vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài. Do đó phải đào tạo giáo viên có chất lượng
cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao
phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên” [4].
Trong chương trình giáo dục mầm non đã đặt ra muc tiêu rất cụ thể: Mục tiêu
của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ,
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1; hình
thành và phát triển ở trẻ em những chức năng sinh lí, năng lực và phẩm chất mang
tính nề tảng, những kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa
những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và việc
học tập suốt đời [5].
Nhiệm vụ của giáo dục mầm non về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản
lý và giáo viên "bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề
nghiệp, đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường bôì dưỡng theo cụm
trường, tự bồi dưỡng tại trường nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa
chọn nội dung, phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với
đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non" [6].
Vì vậy muốn đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục mầm non thì phải có
đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kĩ năng sư phạm, có phẩm
chất chính trị, đạo đức lối sống tốt mới đảm bảo thực hiện được mục tiêu, nội dung và
phương pháp giáo dục.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.2.1.Đặc điểm tình hình của nhà trường.
Trường Mầm non Xuân Thọ trong đang trong giai đoạn phấn đấu từng bước
xây dựng trường Chuẩn quốc gia vào năm 2020, nên luôn được các cấp, các ngành
quan tâm về mọi mặt, chất lượng giáo dục mỗi ngày được nâng lên rõ rệt.
- Năm học 2017 - 2018 nhà trường có tổng số 9 phòng học:
+ Khu trung tâm: 5 phòng (2 phòng kiên cố, 3 phòng học tạm)
+ Khu lẻ: 4 phòng (2 phòng kiên cố, 2 phòng học tạm)
Nhà nước đang xây dựng thêm 4 phòng học bằng nguồn vốn trái phiếu chính
phủ.
- Nhà trường có tổng số cháu: 202 trong đó: Nhà trẻ: 37 cháu; Mẫu giáo: 165
cháu; 100% nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới theo thông tư
28 và quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Có đội ngũ CBGV, NV: 22 đồng chí, biên chế 20, hợp đồng trường 2 (Trong
đó (Cán bộ quản lý: 3;
Giáo viên: 16; Nhân viên: 3). Trình độ chuyên môn: Đại học 17; Cao đẳng: 4; Trung
cấp:1. Trình độ lý luận chính trị có 2 đồng chí Trung cấp. Đảng viên: 14 đồng chí.
2.2.2. Thuận lợi:

4


Nhà trường được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục & Đào tạo
huyện Như Thanh, sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương,
ban ngành đoàn thể Xã Xuân Thọ. Sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong
công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Lãnh đạo nhà trường luôn năng động, sáng tạo, có chuyên môn vững vàng và
luôn đổi mới trong công tác quản lý.
Bản thân luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ giáo viên, của các cấp
lảnh đạo, của địa phương và phụ huynh.
Đội ngũ giáo viên có tâm huyết với nghề, tận tuỵ với công việc, 100% giáo
viên đứng lớp có trình độ chuẩn trở lên và được hưởng lương theo đúng quy định, đời
sống tương đối ổn định. Giáo viên có kiến thức kỹ năng đánh giá trẻ theo các lĩnh vực
phát triển, biết cách lựa chọn cá chỉ số để đưa vào mục tiêu phù hợp với từng chủ đề.
Tỷ lệ trẻ huy động trẻ đến trường đạt 100% đối với độ tuổi mẫu giáo.
2.2.3. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi thì nhà trường còn gặp không ít khó khăn như:
Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc CSGD trẻ , bàn, phòng
học chật hẹp, xuống cấp, nhiều lớp còn phải học ở các phòng học tạm, học nhờ chật
hẹp, không đủ không gian cho trẻ hoạt động.
Đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế, chủ yếu là đồ
dùng tự tạo, rẻ tiền, chóng hỏng. Đồ dùng, đồ chơi dù đã được trang bị qua hàng năm
nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học hiện nay.
Nhận thức của một số phụ huynh trong việc đưa đón trẻ đến trường còn nhiều
hạn chế, sĩ số học sinh ít, địa bàn nhiều đồi núi, dân cư thì thưa thớt, kinh tế còn khó
khăn nên ảnh hưởng đến việc đưa đón trẻ đi học chưa được thường xuyên
Một số giáo viên trong tổ tuổi đã cao nên việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác dạy học còn hạn chế dẫn đến chất lượng hồ sơ đạt chưa cao, giờ dạy
chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nhà trường nằm ở vị trí, địa hình thấp, cở sở vật
chất còn hạn chế nên xây dựng môi trường vật chất giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
chưa đạt kết quả cao, nguồn tài liệu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non còn
thiếu.
Số giáo viên trẻ đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ nhiều, chưa có nhiều
thời gian đầu tư cho công tác giảng dạy nên chất lượng đạt chưa cao.
2.2.4. Kết quả khảo sát đầu năm.
- Về hồ sơ, giờ dạy của giáo viên.
Loại
Loại tốt
Loại khá
Loại TB
yếu
Tống
Nội dung
Số
Số
Số
Số
số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lượng
lượng
lượng
lượng
Xếp loại hồ sơ

16 bộ

5

31,3

7

43,7

4

25

Xếp loại giờ dạy

16 giờ

5

31,3

6

37,5

5

31,2

0

5


0
- Kết quả chất lượng giáo dục:
Đạt
Độ tuổi

TS học sinh

Nhà trẻ
Mẫu giáo
Cộng
Tỷ lệ

37
165
202
100

- Chất lượng nuôi dưỡng:
Cân nặng
Tổng
Kênh
Độ tuổi
số trẻ
BT
Nhà trẻ
37
35
Mẫu giáo 165
146
Cộng
202
181
Tỷ lệ
100
89,6

Chưa đạt

Loại tốt

Loại khá

Loại TB

Loại yếu

10
45
55
27,2

12
53
65
32,1

10
50
60
29,7

5
17
22
10,9

Kênh
SDD
2
19
21
10,4

Kênh
cao hơn
0
0
0
0

Chiều cao
Kênh
Kênh
BT
thấp còi
35
2
147
18
182
20
90,1
9,9

Kênh
cao hơn
0
0
0
0

2.3 Các giải pháp và biện pháp thực hiện:
2.3.1. Các giải pháp thực hiện:
* Giải pháp 1: Thu thập tài liệu phục vụ chuyên môn.
* Giải pháp 2: Thông qua triển khai chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên và buổi
sinh hoạt chuyên môn.
* Giải pháp 3: Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
* Giải pháp 4:Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên
chức.
* Giải pháp 5: Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục và môi trường
giáo duc lấy trẻ làm trung tâm.
* Giải pháp 6: Bồi dưỡng thông qua các hội thi.
* Giải pháp 7:Tăng cường công tác kiểm tra.
2.3.2. Các biện pháp thực hiện:
2.3.2.1. Biện pháp 1: Đăng ký, thu thập tài liệu phục vụ chuyên môn.
Ngay sau khi có danh mục tài liệu của Sở Giáo dục và Phòng giáo dục gửi về
tôi tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường chuyển danh mục tài liệu đến tất cả các
đồng chí giáo viên để thống nhất một số tài liệu cần thiết phục vụ cho chuyên môn và
các hoạt động khác của nhà trường.
Để giáo viên tất cả các lớp có đủ bộ sách thực hiện Chương trình giáo dục mầm
non, tranh hướng dẫn các bộ môn, tranh truyện, thơ và tài liệu Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non tôi đăng ký theo số lớp, độ tuổi theo kế hoạch của nhà trường mỗi
6


lớp 01 bộ. Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu kỹ sách hướng dẫn thực hiện chương
trình, nội dung chương trình đặc biệt các động tác thể dục về hình vẽ minh họa, câu từ
từng động tác theo từng độ tuổi.
Đăng ký tài liệu của trẻ căn cứ trên số trẻ điều tra từng độ tuổi, cần đọc kĩ danh
mục tài liệu dành cho trẻ lựa chọn tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Phòng giáo dục
một số sách cần đăng ký cho trẻ hoạt động vở "bé khám phá khoa học". Một số tài
liệu tham khảo phục vụ các chuyên đề như bộ sách hướng dẫn thực hiện kế hoạch
giáo dục theo thông tư 28, các tài liệu phục vụ chuyên đề xây dưng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm, phát triển vận động, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt
động lễ hội ở trường mầm non, các loại giáo án tham khảo... đăng ký để tủ tài liệu
chuyên môn nhà trường phục vụ cho việc hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch cho giáo
viên tham khảo qua các hội thi và các hoạt động khác. Chính nguồn tài liệu này giúp
cho chính bản thân tôi và giáo viên nắm vững hơn về chuyên môn nghiệp vụ, có thêm
về những kiến thức để vận dụng phù hợp với điều kiện của nhà trường, nhóm lớp.
2.3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng giáo viên thông qua triển khai chuyên đề, bồi
dưỡng thường xuyên và buổi sinh hoạt chuyên môn.
Đầu năm học sau khi đi tiếp thu chuyên đề tại về, tổ chức triển khai đến toàn
thể cán bộ giáo viên đồng thời nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề rồi tham mưu với
Hiệu trưởng nhà trường để đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể.
Ban nội dung triển khai theo kế hoạch và các nội dung theo sự phân công, sau
đó giành một thời gian để hệ thống lại tất cả các loại kế hoạch giáo dục, các loại hồ sơ
theo quy định, hướng dẫn cụ thể giáo viên cách làm từng loại hồ sơ sổ chất lượng, sổ
tổng hợp nhóm - lớp, cách chấm và ghi chép sổ theo dõi sức khỏe của trẻ, thể thức
văn bản khi lập kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, cấu trúc soạn giáo án từ kế hoạch
tuần, cách soạn thể dục sáng và hoạt động góc cho cả tuần. Đến kế hoạch ngày hướng
dẫn chi tiết từng hoạt động theo cấu trúc nhất định theo thông tư số 28/2016/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi
bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo
thông tư số 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&
ĐT. Một số nội dung cần thống nhất tôi gửi qua mail, hoặc pho to mẫu để tất cả mọi
giáo viên thực hiện.
Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tôi luôn thảo luận với giáo viên về các kiến
thức học từ các mô đun và việc áp dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy, đặc biệt
như một số mô đun: mô đun 17 "Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-36 tháng tuổi", mô đun
18 "Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 6 tuổi", mô đun 20 "Phương pháp dạy học tích cực",
mô đun 37 "Quản lý nhóm lớp học màm non"[7], và đặc biệt các mô đun giáo viên
đang thực hiện theo kế hoạch. Những nội dung thảo luận nhằm để củng cố thêm kiến
thức cho giáo viên và tạo cơ hội cho giáo viên được trao đổi, chia sẻ với nhau.
2.3.2.3. Biện pháp 3: Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.

7


Để thực hiện tốt chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
thì môi trường giáo dục có vai trò hết sức quan trọng tạo nên sự thành công của
chuyên
đề.
Vào khoảng đầu năm học nhà trường đã cho các lớp trang trí, làm các loại biểu
bảng, thiết kế các góc hoạt động trang trí đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện phù hợp với
lứa tuổi, hướng dẫn từng lớp xây dựng môi trường trong lớp với các loại tranh ảnh,
nguyên vật liệu, nội dung, kiểu chữ, các loại tranh ảnh được treo ngang tầm mắt với
trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu sẵn có để làm đồ dùng, đồ chơi, chọn một số giáo
viên khéo tay đi tham quan trường mầm non chất lượng và tham khảo trên mạng
internet, sách báo… sau đó về làm mẫu tại lớp mình sau đó rút kinh nghiệm và nhân
ra diện rộng, trang trí môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Như chúng ta đã biết giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần đảm bảo: Hứng thú,
nhu cầu, kỹ năng, thế mạnh của mỗi trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôn
trọng. Mỗi đứa trẻ đều có cơ hội tốt nhất để thành công. Để giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm được thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì xây dựng môi trường
giáo dục trong các trường mầm non là việc làm rất cần thiết và không thể thiếu.
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên,
xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường
mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui
chơi và hoạt động của trẻ. Qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển
toàn diện.
Môi trường giáo dục trong trường mầm non gồm môi trường bên trong và môi
trường bên ngoài lớp học. Cả hai môi trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và
học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác
nhau tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó.
Môi trường trong lớp học: Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của
trẻ, do đó để lớp học thêm lôi cuốn trẻ các cô giáo cần tạo nên một môi trường trong
lớp học với những màu sắc sinh động và ngộ nghĩnh.

8


Hình ảnh: Các góc trong lớp học
Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc
sống thực hàng ngày của trẻ; Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp giáo viên cần
cần chú ý:
Thứ nhất: Bố trí các góc hoạt động hợp lí: Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa
góc hoạt động ồn ào, góc thư viện, sử dụng sách, tranh ở những nơi nhiều ánh sáng.
Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện
khi liên kết giữa các góc chơi.
Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát, giám sát được toàn bộ
hoạt động của trẻ.
Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy
định mẫu chữ hiện hành.
Nhiều góc sẽ ở trong phòng, nhiều góc sẽ ở ngoài trời.
Các góc phải được bày biện hấp dẫn có đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc
chưng cho từng góc.
Thứ hai: Học liệu, nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi trong các góc.
9


Đóng vai trò không nhỏ trong quá trình học và chơi của trẻ. Vì vậy các đồ
dùng và học liệu mà giáo viên cung cấp cho các góc hoạt động cần được lên kế hoạch
thật cẩn thận để hỗ trợ giáo viên lên kế hoạch cho việc học của trẻ và để thu hút trẻ
tham gia, cũng như tạo ra các cơ hội học tập khác.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để
ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục
tiêu chủ đề, hoạt động và hứng thú của trẻ.
Có nguyên vật liệu mang tính mở như lá cây, hột hạt… hay những sản phẩm
hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện, cũng có sản phẩm mua sẵn, sản phẩm cô và trẻ
tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền , trang phục, dụng cụ
lao động…
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm
lí của trẻ mầm non, đồng thời học liệu, thiết bị, đồ chơi được điều chỉnh để hỗ trợ một
số trẻ trẻ khuyết tật trong nhà trường.
Môi trường bên ngoài lớp học: Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần
tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ.

Hình ảnh: Trẻ đang hoạt động trải nghiệm
10


Xây dựng môi trường ngoài lớp học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo
cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, Xây dựng môi trường vật chất
cho trẻ hoạt động ngoài trời, chỉ đạo các lớp xây dựng góc thiên nhiên trồng các loại
cây, hoa. Khu vườn rau giao cho Đoàn thanh niên trồng các loại rau theo mùa để tiện
cho trẻ được quan sát. Tham mưu với các đồng chí quản lý, các đoàn thể phát động
phong trào trồng cây xanh, cây hoa.
Với diện tích khuôn viên trường chật hẹp bản thân đã huy động được nhiều lốp
xe cũ từ cán bộ giáo viên trong trường để trồng cây cảnh, trồng các loại hoa tiện cho
việc di chuyển theo mùa, cho các cháu được thăm quan sát, chăm sóc, làm cho môi
trường thêm xanh - sạch - đẹp. khi bố trí các góc, khu vực hoạt động ngoài trời cần
lưu ý:

Hình ảnh: Các loại hoa, cây cảnh trong trường
Các khu vực hoạt động ngoài trời cần được xác định rõ ràng, mỗi khu vực hoạt
động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho
từng góc, khu vực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động. Đồ chơi, học liệu, trang
thiết bị ở các góc, khu vực hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh: không có đồ sắc
nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được bảo dưỡng định kì, sửa chữa kịp
thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của trường, lớp.
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non đáp ứng
yêu cầu chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là thực sự cần
thiết và rất quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ
chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông
qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường
sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp,
thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn
thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích
cực, sáng tạo.
11


Hình ảnh: Góc thiên nhiên một số lớp
Xây dựng tốt môi trường giáo dục trong trường mầm non là phương tiện, điều kiện
để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm
và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non vào học lớp 1 trường tiểu
học; phù hợp với phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo: "Học bằng
chơi, chơi mà học".
2.3.2.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục theo quan
điểm lấy trẻ làm trung tâm.
Là người phụ trách chuyên môn của nhà trường tôi nghiên cứu kỹ và xây dựng
kế hoạch giáo dục năm học cho từng độ tuổi, dự kiến các chủ đề trong năm sắp xếp
cho phù hợp xác định mục tiêu của từng độ tuổi theo từng lĩnh vực, lựa chọn nội dung
chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu, với điều kiện thực tế của nhà
trường đặc biệt nắm chắc quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là cách thức giáo
dục hết sức quan trọng trong công tác giáo dục. Việc các nhà giáo dục không chỉ
truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách thụ động mà các nhà giáo dục tạo ra các
điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự
chiếm lĩnh kiến thức và kinh nghiệm. Để đạt được điều này, giáo viên cần nắm được
hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn
được nội dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. .
Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu kỹ các loại sách vở của trẻ để phân bổ các bài
dạy vào các chủ đề cho phù hợp như môn chữ cái, tạo hình, một số môn tôi liệt kê nội
dung chương trình từ kế hoạch năm để cùng giáo viên phân bổ như toán, phát triển
vận động, âm nhạc, văn học, khám phá khoa học, khám phá xã hội. Một số giáo viên
12


thường xác định nhầm lẫn giữa khám phá khoa học và khám phá xã hội tôi phải giải
thích và đưa ra minh chứng cuốn Chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục để
giáo viên hiểu và khắc sâu hơn.
Khi lập các loại kế hoạch kế hoạch giáo dục chủ đề, kế hoạch giáo dục tuần, kế
hoạch ngày tôi hướng dẫn theo hướng dẫn theo cấu trúc, thể thức trình bày đã quy
định tại các buổi học chuyên đề.
Kế hoạch chủ đề lớn được duyệt trước khi thực hiện có lồng ghép các ngày hội,
ngày lễ, kế hoạch thể hiện các nội dung các lĩnh vực giáo dục phát triển, thể hiện các
hoạt động giáo dục phù hợp với hiểu biết, nhu cầu, hứng thú của trẻ, phù hợp với cơ
sở vật chất, với hoàn cảnh thực tế.
Kế hoạch tuần thể hiện nội dung và các hoạt động, hướng dẫn giáo viên phân
bổ nội dung của chủ đề cho các tuần, chuyển tải đầy đủ các nội dung, hoạt động học
có chủ định không trùng lặp giữa các tuần, các đề tài phù hợp, một số hoạt động thiết
kế theo ngày cụ thể phù hợp. Kế hoạch cung cấp cho trẻ cơ hội học, được tổ chức
dưới hình thức chơi, trải nghiệm, đưa cụ thể một số bài của các loại vở vào hoạt động
chiều để thực hiện.
Kế hoạch ngày chuyển tải từ kế hoạch tuần, thể hiện các hoạt động hàng ngày
theo chế độ một ngày của trẻ phù hợp, kết hợp các hoạt động động và hoạt động tĩnh,
trong nhà và ngoài trời, củng cố bài cũ, làm quen với bài học mới. Khi tổ chức các
hoạt động giáo viên hết sức linh hoạt mềm dẻo khi lựa chọn nội dung giáo dục và tạo
cho trẻ tham gia vào các hoạt động.
Thường xuyên quan sát các hoạt động của giáo viên, tiếp cận giáo viên và trẻ
tạo ra các tình huống có vấn đề để có cách bồi dưỡng kịp thời phù hợp với hoàn cảnh
và mục tiêu giáo dục.
Chỉ đạo sâu sát việc giáo viên tổ chức các hoạt động hàng ngày của trẻ đặc biệt
là hoạt động góc. Hướng dẫn giáo viên đọc kỹ các tiêu chí và chỉ số của nội dung 3 tổ
chức hoạt động chơi trong bộ tiêu chí Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm.
2.3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán
bộ, viên chức.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của
người giáo viên đây là vấn đề cốt lõi của một công dân, một nhà giáo với nhiệm vụ là
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quản lí chặt chẽ đội ngũ giáo viên tham gia các buổi học Nghị quyết, học bồi
dưỡng quốc phòng - an ninh do xã tổ chức, tìm hiểu về các Nghị quyết chủ trương
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương chính sách về
giáo dục.
Nắm bắt các văn bản mới qua cuốn tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và
giáo viên năm học 2017 - 2018, đặt mua cuốn một số văn bản pháp quy về giáo dục
mầm non, khai thác các tài liệu trên mạng như các Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04
tháng 11 năm 2013, Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện
13


Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường mầm non... phổ biến và cung cấp kịp thời những
văn bản để thực hiện và giúp giáo viên nắm bắt thực hiện và cũng là đợt bồi dưỡng
kiến thức cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, thi sáng tạo làm đồ
dùng đồ chơi cấp trường và tổ chức tham gia cuộc thi “ Xây dựng trường Mầm non
lấy trẻ làm trung tâm”. Từ các văn bản đó giúp giáo viên nhận thức rõ vị trí, vai trò,
nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn mới là có lòng yêu nghề mến trẻ, ý thức
trách nhiệm của người giáo viên trong nhà trường mầm non.
Trong những năm gần đây các cuộc vận động được nhà trường luôn chú trọng
để phát động các phong trào gắn với các ngày lễ hội, sự kiện trong năm. Kết quả các
cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “ Mỗi thầy,
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Tham mưu với cấp ủy chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng, bồi 01 đồng chí
chuyển đảng viên chính thức. Tỷ lệ đảng viên trong nhà trường ngày càng tăng thì
càng thuận lợi cho công tác giáo dục, tập thể sư phạm càng vững mạnh.
2.3.2.6. Biện pháp 6: Bồi dưỡng thông qua các hội thi.
Năm học 2017 - 2018 nhà trường tổ chức các hội thi theo kế hoạch tôi nắm
chắc lịch để lập kế hoạch và bồi dưỡng giáo viên.
Ngay từ đầu năm học tôi lập kế hoạch chỉ đạo giáo viên thực hiện nhiệm vụ
một cách khoa học để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Tháng 9: Thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi cấp trường: Trước tiên cần nắm
được các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ năm học, xem từng chủ
đề xem thiếu những loại đồ dùng, đồ chơi nào sau đó lên kế hoạch cụ thể cho giáo
viên thực hiện sau đó đề ra số liệu, cụ thể đối với từng chủng loại đồ dùng, đồ chơi,
mà ở nhóm lớp đang cần, đang thiếu để thực hiện.
Ngoài kế hoạch cụ thể do tôi đưa xuống, để thực hiện tốt những gì đề ra tôi chỉ
đạo giáo viên bước đầu phải xây dựng kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi cho từng chủ
đề, từng nhánh, từng ngày, đề ra mục tiêu cụ thể sao cho phù hợp với đặc điểm tình
hình của trường, của lớp và đặc biệt là làm thêm phong phú môi trường vật chất bên
trong theo tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, làm sao cho phù hợp với
chủ đề, thời gian hoạt động hợp lý. Tổng số có 10 nhóm, lớp tham gia.

14


Hình ảnh: Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi.
Tháng 10:Thi giáo viên giỏi cấp trường: Tôi chỉ đạo và duyệt kế hoạch tuần
cho các lớp, lựa chọn các đề tài ở tất cả các môn thảo luận cùng chuyên môn nhà
trường và duyệt với Hiệu trưởng rồi cho giáo viên bốc thăm vào cuối tháng 9. Các đề
tài thuộc các lĩnh vực và các độ tuổi khác nhau, trú trọng bồi dưỡng về môn toán như
phương pháp dạy trẻ về định hướng không gian ở các độ tuổi.
Tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên mới ra trường và giáo viên còn yếu
môn toán, giáo dục âm nhạc được dự giờ của những giáo viên giỏi nhiều năm để học
hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Khi duyệt kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần tôi cho giáo viên
gửi qua địa chỉ email nhà trường để chuyên môn góp ý, chỉnh sửa, có thể tranh thủ
thời gian hợp lý trong ngày, trong tuần hoặc có thể trực tiếp góp ý, biện pháp này
nhằm tránh lãng phí khi đã in kế hoạch, mặt khác giáo viên học được nhiều cách về
trình bày theo cấu trúc, thể thức, một số lỗi thường gặp trong văn bản và nâng cao
trình độ tin học cho giáo viên tôi bồi dưỡng giáo viên bằng nhiều hình thức:
Vòng 1 hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm theo đăng ký và
hướng dẫn của Phòng giáo dục, cùng giáo viên phân tích từng nội dung hướng dẫn
đặt ra một số gợi ý để giáo viên hoàn thành sáng kiến đúng thời gian.
Vòng 2: Ôn lại cách lập kế hoạch, cung cấp đầy đủ các văn bản về đường lối,
chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Giáo dục: cuốn tài liệu Hướng dẫn áp
dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên, (Nghị quyết số
29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới
căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo), Điều lệ trường Mầm non, tự đánh giá chất
lượng trường Mầm non . Tập trung giáo viên tại văn phòng đặt ra một số câu hỏi để
giáo viên tự trả lời và bổ sung ý kiến cho nhau.
Vòng 3: Ngoài mỗi đồng chí bốc thăm một hoạt động bắt buộc ngoài ra tôi tư
vấn cho giáo viên lựa chọn đề tài tự chọn phù hợp với khả năng của giáo viên, bồi
dưỡng các kiến thức từ các phương pháp cơ bản của môn học giúp giáo viên nắm
15


chắc phương pháp đồng thời tư vấn về đồ dùng dạy học và tham gia làm cùng giáo
viên.
Tháng 3:Thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm bảo đảm tất cả mọi trẻ
trong lớp được tạo cơ hội học tập qua vui chơi bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp
với nhu cầu và hứng thú của trẻ. Môi trường giáo dục trẻ trong lớp nhằm khích thích
sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các
hoạt động vui chơi trải nghiệm đa dạng.
Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiên, là điều kiện để
nhà trường phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Đối với phụ huynh và xã
hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của các phụ
huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự
phát triển của trẻ trong từng giai đoan, trong từng thời kì.
Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và
ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể
chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích
thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô
với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ
được chia sẻ, trình bầy nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ đó mà
cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả
hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp yêu cô giáo và bạn bè hơn.
Cán bộ quản lý và các đồng chí giáo viên trong nhà trường được nâng cao nhận
thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện chương trình
chăm sóc giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều
kiện thực tế của trường, lớp, địa phương xã Xuân Thọ. Huy động sự tham gia, phối
kết hợp giữa, gia đình và xã hội. Tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường
mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
2.3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường công tác kiểm tra.
Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là biện pháp quản lý có hiệu quả.
Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý.
Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình
thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện
đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên
nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên.
Để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt
hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo:
+ Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm
vụ cụ thể của nhà trường của năm học.
+ Phải có kế hoạch cụ thể, sắp xếp khoa học trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả
năm, học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội
dung, hình thức, phương pháp kiểm tra.
16


+ Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra,
khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi
phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó.
Về nội dung kiểm tra: kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách (Kế
hoạch chuyên môn, sổ giáo án, sổ theo dõi chất lượng, sổ tổng hợp nhóm lớp, sổ dự
giờ, đồ dùng dạy học của cô, đồ dùng sách vở của trẻ, cách trang trí lớp theo chủ
đề...), phương pháp dạy của bộ môn để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện
chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, kiểm tra đột xuất về các
tiết dạy cũng như hoạt động thông qua phiếu dự giờ
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá
+ Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công
bằng và dân chủ.
+ Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu
điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những
hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
Thời gian kiểm tra: Trong một tháng phải dự giờ mỗi giáo viên ít nhất 1hoạt
động. Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 1- 2 lần. Ngoài ra, tôi còn
kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn.
Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm,
tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên
môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
2.4 . Hiệu quả đạt được.
Sau một thời gian áp dụng các biện pháp trên chất lượng đội ngũ giáo viên
trong nhà trường được nâng lên rõ rệt, giáo viên các khối lớp đã nâng cao hiểu biết về
xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, có kĩ năng lập kế hoạch giáo dục tốt
hơn, trình bày khoa học, đúng cấu trúc, nội dung đảm bảo theo phương pháp từng bộ
môn, thống nhất từ kế hoạch chủ đề sang kế hoạch tuần và kế hoạch ngày, các loại hồ
sơ sổ sách đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Được đoàn kiểm tra chuyên môn Phòng
Giáo dục đánh giá cao về chất lượng hồ sơ và giờ dạy giáo viên, cụ thể phòng đánh
giá đạt khá trở lên. Giờ dạy, xếp loại tốt 4/8 hoạt động, hồ sơ quản lý xếp loại tốt 3/3
bộ, hồ sơ giáo viên xếp loại tốt 4/9 bộ. Các tổ chức Đảng, đoàn thể luôn đạt trong
sạch vững mạnh,.
Đội ngũ giáo viên đã kịp thời nắm bắt thông tin, hiểu sâu hơn về nội dung,
phương pháp thực hiện chương trình, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin ngày
một nâng cao của một số giáo viên.
Biết xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài lớp phù hợp mang tính
khoa học và thẩm mĩ cao như lớp 5 Tuổi A, lớp 5 tuổi B, 4 Tuổi A, 4 Tuổi B.
* Kết quả đạt được thể hiện qua các hội thi, các đợt kiểm tra, đánh giá:
- Thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi cấp trường.
17


+ Đồ dùng, đồ chơi là công cụ là phương tiện lao động của mỗi thầy cô giáo đặc
biệt là giáo viên mầm non trên mặt trận giáo dục. Nó tác động trực tiếp đến năng suất
sản phẩm của giáo dục, đó là trí tuệ con người, thông qua hội thi sáng tạo làm đồ
dùng đồ chơi này đã rèn luyện cho giáo viên có tính chủ động, tích cực trong việc xây
dựng môi trường học tập, vui chơi cho trẻ phong phú và đa dạng, tạo điều kiện học
tập lẫn nhau giữa các giáo viên trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học giúp nâng
cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục trong nhà trường.
+ Hội đồng chấm thi sẽ chấm và kiểm tra kết quả, kịp thời khen thưởng và
khích lệ. Kết quả đạt 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.
- Hội thi giáo viên giỏi.
+ Hội thi giáo viên dạy giỏi được đánh giá theo đúng khả năng. Cấp trường số
giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tham gia 100%. Dạy đúng, dạy đủ theo chương
trình, nhiều tiết dạy có đầu tư, sáng tạo.
Vòng thi thứ nhất: vòng thi điều kiện đạt 100%.
Vòng thi thứ 2: vòng thi năng lực mỗi giáo viên làm bài kiểm tra năng lực, kỹ
năng sư phạm liên quan đến Chương trình giáo dục mầm non có 16/16 đồng chí đạt
điểm yêu cầu vòng 2.
Vòng thi thứ 3: Thi thực hành nghiệp vụ trên lớp, mỗi giáo viên thực hiện 2
hoạt động. Kết quả đạt 8/18 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện
Môi trường giáo dục xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đảm bảo
các tiêu chí đó là:
Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Sáng tạo trong việc thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hợp với
chủ đề.
Tổ chức hướng dẫn trẻ khai thác và sử dụng môi trường giáo dục có hiệu quả,
tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.
Đảm tính khoa học của môi trường và hoạt động giáo dục, sự an toàn của trẻ
đồng thời mang tính thẩm mĩ cao.
Tao ra được môi trường giáo dục được lồng ghép trong đó là một góc xã hội
thu nhỏ để trẻ thường xuyên được trải nghiệm, hình thành cho trẻ những kĩ năng cơ
bản trong cuộc sống. Kết quả hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” đạt giải khuyến cấp huyện năm học 2017 - 2018.
* Kết quả khảo sát cuối năm.
- Về hồ sơ, giờ dạy của giáo viên.
Loại
Loại tốt
Loại khá
Loại TB
yếu
Tống
Nội dung
Số
Số
Số
số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ Số
lượng
lượng
lượng
lượng
18


Xếp loại hồ sơ

16 bộ

7

43,7

6

37,5

3

18,7

Xếp loại giờ dạy

16 giờ

8

50

7

43,7

1

6,3

0
0

- Kết quả chất lượng giáo dục:

Đạt
Độ tuổi

TS học sinh

Nhà trẻ
Mẫu giáo
Cộng
Tỷ lệ

37
165
202
100

Loại tốt

Loại khá

Loại TB

12
58
70
34,7

15
57
72
35,6

9
43
52
25,7

- Chất lượng nuôi dưỡng:
Cân nặng
Tổng
Kênh
Độ tuổi
số trẻ Kênh BT
SDD
Nhà trẻ
37
37
0

Mẫu giáo
Cộng
Tỷ lệ

165
202
100

151
188
93,1

Chưa đạt

14
14
6,9

Loại yếu
1
7
8
4

Chiều cao
Kênh
cao hơn

Kênh BT

Kênh
Kênh cao
thấp còi hơn

0
0
0
0

37
152
189
93,6

0
13
13
6,4

0
0
0
0

3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận.
Qua những giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong
nhà trường, trong năm học vừa qua về đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt,
có ý thức trách nhiệm cao, tinh thần xây dựng tập thể. Đặc biệt là đội ngũ đã thực sự
nâng cao năng lực, sáng tạo trong khi giảng dạy hơn, đã gắn bó với nghề, xem nhà
trường, lớp học là tổ ấm đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nhà trường vững
mạnh, làm cho phong trào nhà trường ngày càng phát triển về chất lượng.
Đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến tốt trong công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng trẻ, giáo dục trẻ theo phương pháp mới, lấy học sinh làm trung tâm, nhằm phát
huy tính tích cực của trẻ.
Để đạt được những kết quả đó bản thân đã cùng với các đồng chí cán bộ quản
lý nhà trường tập trung lực lượng của nhà trường và địa phương cùng với sự phối hợp
của Hội cha mẹ học sinh với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Sắp xếp
và sử dụng giáo viên, nhân viên một cách hợp lý, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây
dựng khối đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tự học, tự bồi dưỡng,
giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác, kiểm tra,
đánh giá đúng mức, khen thưởng kịp thời, bình đẳng dân chủ, công khai. Đội ngũ cán
bộ quản lý thật sự gương mẫu về mọi mặt, năng động, sáng tạo chịu khó tìm tòi,
nghiên cứu, học hỏi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.
19


Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Xuân Thọ, người
cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm
rõ mục tiêu giáo dục mầm non, những yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ. Hiểu được quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm, nắm vững bộ tiêu chí "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".
Tích cực và sáng tạo trong việc chỉ đạo, phải gần gũi giáo viên hướng dẫn và hỗ trợ,
bồi dưỡng, giúp đỡ nhiệt tình, thường xuyên kiểm tra công tác chuyên môn.
Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, phân công nhân sự. Có kế
hoạch bồi dưỡng giáo viên, sử dụng nhân tài một cách hợp lý, biết vận dụng kết hợp
các phương pháp quản lý giáo dục một cách năng động sáng tạo.
Phải coi trọng việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên là một
nhiệm vụ quan trọng mang tính chất chiến lược và lâu dài, đặc biệt chú trọng việc học
tập bồi dưỡng thường xuyên 44 mô đun cho giáo viên mầm non, học tập theo hệ
thống tập huấn qua mạng các mô đun ưu tiên theo dự án tăng cường khả năng sẵn
sàng đi học cho trẻ mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi, thực hiện
tốt quy chế chuyên môn. Công tác chỉ đạo chuyên môn của nhà trường có khoa học
và chặt chẽ sẽ đưa phong trào và đội ngũ giáo viên phát triển tốt, chất lượng giáo dục
cao.
Tôi tin rằng với những biện pháp mà tôi đã áp dụng nhằm để nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên ở Trường mầm non Xuân Thọ thì chất lượng đội ngũ giáo
viên sẽ tốt lên nhiều về mọi mặt. Nếu đề tài này có khả năng phát triển mở rộng áp
dụng cho một số trường mầm non thì cũng phù hợp với trình độ chung của cán bộ
quản lí và giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
3.2. Kiến nghị.
+ Đề xuất với các cấp lãnh đạo tạo mọi điều kiện để công trình xây dựng 4
phòng học khu trung tâm đầu năm học mới sẽ đưa vào sử dụng.
+ Đối với chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí tu sửa thêm cho nhà trường
1 phòng học để đáp ứng việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được theo
kế hoạch năm học 2018 – 2019 dồn các lớp học khu lẽ về một điểm ở khu trung tâm.
+ Đối với nhà trường: Mua sắm thêm ti vi, loa, học liệu, tài liệu, lắp đặt đầy đủ
ở các nhóm lớp, để xây dựng nhà trường thực sự là trung tâm bồi dưỡng giáo viên,
trong đó có sự chỉ đạo đồng bộ của lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể. Phân loại các
đối tượng giáo viên, phát hiện những ưu điểm, nhược điểm để đưa ra hình thức nhân
rộng và bồi dưỡng. Nêu cao vai trò của công tác tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục trong trường mầm non.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi với mong muốn nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên ở Trường mầm non Xuân Thọ . Rất mong nhận được sự
đóng góp, xây dựng ý kiến của các cấp lãnh đạo, của Hội đồng khoa học các
cấp và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện
và hiệu quả hơn.

20


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh
nghiệm của mình viết, không sao chép
nội dung của người khác.
Người thực hiện

Nguyễn Thị Xuân

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
[2]. Văn kiện đại hội Đảng khóa VIII.
[3]. Văn kiện đại hội Đảng khóa IX.
[4]. Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
21


[5]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam tháng 10 năm 2011.
[6]. Học viện Quản lý giáo dục, Quản lý trường mầm non, nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam tháng 10 năm 2013
[7]. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO
HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Xuân Thọ
TT

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá Kết quả Năm
xếp
loại đánh giá đánh

học
giá
22


(Phòng,
Tỉnh...)
1.

2.

3.

Một số biện pháp nâng cao chất
lượng cho trẻ làm quen với Phòng
hoạt động góc.
Biện pháp chỉ đạo giáo viên
hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 - 6
Phòng
tuổi làm đồ dùng đồ chơi nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục
Biện pháp chỉ đạo giáo viên
hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 - 6
Tỉnh
tuổi làm đồ dùng đồ chơi nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục

Sở,

xếp loại
(A,
B, xếp loại
hoặc C)
C

2013

A

2014

C

2015

--------------------

23


24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×