Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non đông ninh, huyện đông sơn

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TT
1.
1.1.

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài

TRANG
1-2
1-2

1.2.

Mục đích nghiên cứu

2


1.3.

Đối tượng nghiên cứu

2

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cơ sở lý luận
Thực trạng của vấn đề.
Thực trạng chung
Thuận lợi
Khó khăn
Khảo sát chất lượng đầu năm học
Các biện pháp thực hiện
Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch và thành lập ban
chỉ đạo tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo


dục lấy trẻ làm trung tâm”
Biện pháp 2: Tập trung chỉ đạo xây dựng môi
trường trong lớp, ngoài lớp thực hiện các tiêu chí
của xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm
Biện pháp 3: Thường xuyên làm tốt công tác kiểm
tra giám sát việc thực hiện kế hoạch hội thi và tổ
chức thi nghiêm túc .
Biện pháp 4: Phối hợp tốt với phụ huynh cùng các
lực lượng khác cùng với nhà trường chung tay xây
dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội
nhằm tổ chức tốt hội thi .
Biện pháp 5: Quan tâm đến công tác thi đua khen
thưởng và tạo điều kiện bố trí thời gian hợp lý để
cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Kết quả đạt được:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiển nghị
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC SKKN ĐÃ ĐƯỢC XẾP LOẠI
HÌNH ẢNH MINH HỌA SKKN

2
2-18
2-3
3
3
3-4
4
4-7
7-15
7-8

8-12

12-14

14

14-15
15-18
18-19
18
19

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển của xã hội nói chung, Giáo dục Việt Nam đang
ngày càng khởi sắc trong đó có sự đóng góp không nhỏ của giáo dục mầm non.
Giáo dục mầm non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện việc
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Mục tiêu của
giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm
mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào
học lớp một. [1]
Để đạt được mục tiêu đó, song song với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động
vui chơi, học tập, lao động, dạo chơi thăm quan…. cho trẻ trong trường mầm non
thì việc tổ chức tốt các chuyên đề, các hội thi là rất cần thiết, đặc biệt năm học
2017 – 2018, thực hiện kế hoạch 520/KH-PGD&ĐT – GDMN ngày 1 tháng 11
năm 2017 , kế hoạch tổ chức Hội Thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong các trường mầm non”. Bản thân xét thấy đây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đồng thời cũng nhận thức được tầm quan
trọng của cuộc thi này đó là thông qua cuộc thi giúp nâng cao nhận thức và năng
lực cán bộ quản lý, giáo viên trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa
phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi,
bằng trải nghiệm; góp phần nhằm năng cao chất lượng thực hiện chương trình
giáo dục mầm non. Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong
việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong trường mầm
non. [2]
Việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong các trường mầm non” đã và đang được thực hiện tại các trường
mầm non. Xong để chuyên đề có hiệu quả, thật sự lấy trẻ làm trung tâm, nhà
trường tham gia dự thi cấp huyện và phấn đấu cấp cao hơn là cả một trọng trách
nặng nề đặt lên vai người cán bộ quản lý các trường mầm non nói chung và mầm
non Đông Ninh chúng tôi nói riêng.
Thực tế ở trường mầm non Đông Ninh hiện nay việc xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được nhà trường quan thực hiện, tuy nhiên
trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, hạn chế, bất cập như: Đôi
lúc việc xây dựng môi trường còn mang tính hình thức, trang trí cho đẹp, trẻ
chưa được trải nghiệm nhiều, chưa biết tận dụng hết các không gian còn trống
trong trường để xây dựng môi trường cho trẻ trải nghiệm, vui chơi…
Nhận thức được tầm quan trọng của Hội thi “Xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non” đối với sự phát triển của
trẻ, trước thực trạng của địa phương, nhà trường và nhiệm vụ được giao tôi rất
băn khoăn, trăn trở luôn đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi Phải làm gì, làm như
2


thế nào để chỉ đạo CBGV đi đúng hướng để Hội thi đạt kết quả cao giúp trẻ được
trải nghiệm, hoạt động trong một môi trường tốt nhất nhằm phát triển toàn diện.
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp về thực hiện nhiệm vụ vì
vậy tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện
tốt hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm
non Đông Ninh, huyện Đông Sơn”
1.2. Mục đích nghiên cứu :
Nhằm tổ chức tốt hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non Đông Ninh huyện Đông Sơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu :
Một số biện pháp chỉ đạo hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm đạt kết quả tốt tại trường mầm non Đông Ninh, huyện Đông Sơn
1.4. Phương pháp nghiên cứu :
+ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu
- Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập
+ Nhóm phương pháp nghiên cức thực tiễn
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp khảo sát thực tế, thu thập thông tin
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
- Phương pháp nghiên cức các sản phẩm hoạt động
2. NỘI DUNG SÁNG SIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của việc “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong các trường mầm non” .
Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một quan điểm giáo dục
tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Quan điểm này định hướng
cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo
dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường
mầm non [3]
Môi trường nói chung được hiểu là tổng thể các yếu tố tự nhiên và xã hội
tác động tương hỗ lẫn nhau tạo nên một khung cảnh sống với những điều kiện để
con người tồn tại và phát triển.
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự
nhiên, xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
ở trường mầm non và hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.
Có quan điểm cho rằng, môi trường giáo dục trong trường mầm non bao
gồm môi trường vật chất và môi trường xã hội
3


Môi trường vật chất trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị , đồ
dùng, đồ chơi. Môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn
nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức,
xã hội
Môi trường xã hội được hiểu là toàn bội những điều kiện xã hội như chính
trị,văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Môi
trường xã hội đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong
trường mầm non bao gồm sự giao tiếp giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ,
giữa trẻ với những người xung quanh. Môi trường này vừa mang tính chất sư
phạm vừa mang tính chất gia đình
Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là
thực sự cần thiết và quan trọng. Việc này được ví như người giáo viên thứ hai
trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và
hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển
toàn diện
Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong
lớp, ngoài trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát
triển thể chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết cho
trẻ, kích thích hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân
thiện giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung
quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giãi bầy tâm sự, nguyện vọng, mong
ước của trẻ với giáo viên, với bạn bè. Nhờ vậy mà giáo viên hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu
nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao
hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu giáo viên và bạn bè hơn.
Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều
kiện để nhà trường phát triển các ý tưởng tổ chức những hoạt động giáo dục phù
hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi.
Quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được phụ huynh và sự
đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát
triển của trẻ trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. [3]
2.2. Thực trạng vấn đề về xây dựng môi phát triển vận động ở trường
mầm non Đông Ninh.
Đông Ninh là một xã thuần nông, nằm kề sát quốc lộ 47, cách trung tâm
huyện Đông sơn 8 km về phía tây. Đông Ninh là địa phương có truyền thống văn
hóa lịch sử lâu đời, có truyền thống hiếu học, điều kiện xã hội tương đối ổn
định…Mặc dù đại bộ phận nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, đời
sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng phong trào giáo dục của xã vẫn
được quan tâm duy trì và phát triển.
Trường mầm non Đông Ninh được thành lập năm 1995, đến nay nhà
trường có 10 nhóm, lớp với tổng số trên 300 học sinh.
2.2.1. Thuận lợi
Trong những năm qua nhà trường đã được địa phương quan tâm và tạo
điều kiện tốt về trang thiết bị, cơ sở vật chất, trường lớp khang trang sạch đẹp, có
4


sân chơi rộng thoáng mát, sân vận có nhiều đồ chơi, năm học 2015 - 2016 trường
đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Nhà trường có bộ máy tổ chức quản lý đầy đủ theo điều lệ trường mầm
non, Các tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.
Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100% , CBGV có sức khỏe,
đoàn kết, nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Nhận thức của phụ huynh ngày được nâng lên và quan tâm đến giáo dục,
tỉ lệ trẻ đến lớp đông và được ăn bán trú tại trường 100%.
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từng bước được nâng cao đáp ứng yêu
đổi mới giáo dục. đây cũng là điều kiện tốt để nhà trường thực hiện tốt hội thi
Xây dựng trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm .
Bản thân và một số cán bộ giáo viên cốt cán được Phòng giáo dục cho đi
thăm quan học tập tại 2 trường mầm non ở Hà Nội để nắm bắt về xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2.2.2. Khó khăn :
Việc thiết kế môi trường cho trẻ hoạt động chưa phong phú; cách bố trí các
góc hoạt động chưa linh hoạt; chưa khai thác hiệu quả sử dụng của các góc; hình
ảnh trên các mảng tường chủ yếu để trang trí, giáo viên chưa tận dụng các hình
trang trí làm phương tiên dạy học; ít sử dụng các nguyên vật liệu mở để làm đồ
dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động…
Một số trẻ còn nhút nhát, chưa tích cực chủ động tham gia các hoạt động.
Năng lực chuyên môn trong đội ngũ chuyên môn không đồng đều. Một bộ
phận giáo viên khi tổ chức các giờ hoạt động còn mang tính áp đặt chưa chú
trọng vào tâm lý trẻ, chưa tạo nhiều cơ hội để phát huy tính tích cực chủ động ở
trẻ.
Nhà trường chưa biết tận dụng tối đa không gian trống để tạo môi trường
cho trẻ trải nghiệm.
Đa số phụ huynh có tư tưởng thoái thác lại nhiệm vụ giáo dục cho cô giáo ở
trường mầm non, chỉ quan tâm con em mình biết được gì nhưng chưa có sự phối
hợp với giáo viên để cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển một
cách tốt nhất.
Các tổ chức xã hội trên địa bàn quan tâm chưa nhiều đến giáo dục mầm non
2.2.3. Số liệu khảo sát thực tế:
Kết quả khảo sát thực trạng vào thời điểm tháng 10 năm 2017 ở trường
mầm non Đông Ninh đối với 18 giáo viên, 10 nhóm lớp mẫu giáo và nhà trẻ, 50
Phụ huynh và 100 trẻ mẫu giáo kết quả như sau:

5


TT

+ Cơ sở vật chất thiết bị.
Nội dung khảo sát

Đối
tượng
(ĐVT)

1
Khu vực trong lớp
1.1 Số lớp có đủ điều kiện về diện tích phòng
Lớp
nhóm để tổ chức thi xây dựng môi tường
giáo dục lấy trẻ là trung tâm.
1.2 Số lớp có nhiều đồ chơi sắp đặt tương đối
Lớp
phù hợp kích thích trẻ hứng thú tham gia
hoạt động khám phá, sáng tạo trong quá
trình hoạt động.
2 Khu vực ngoài lớp
2.1 Sân chơi cứng với ít nhất 5-6 loại đồ chơi
sân
ngoài trời và khuôn viên thoáng mát.
2.2 Sân chơi đảm bảo có các điểm chơi giúp
sân
trẻ thực hiện các hoạt động chủ động
sáng tạo.
2.3 Vườn thiên nhiên, vườn rau của bé có Vườn
nhiều cây, rau thân thiện với trẻ
2.4 Nhà đa năng có nhiều thiết bị, đồ dùng phòng
kích thích hoạt động của trẻ.
2.5 Sân vận động có đồ chơi mềm và đồ
Sân
dùng và các góc chơi cho trẻ.
+ Chất lượng Giáo viên: Khảo sát 18 giáo viên
TT
Nội dung khảo sát

Kết quả
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ
SL Tỷ
lệ %
lệ %
10

100

0

0

2

20

8

80

1

100

0

0

1

100

0

0

0

0

1

100

0

0

1

100

0

0

1

100

Kết quả
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
%
%

1
2
3

4

5
6

Số giáo viên có trình độ chuẩn
18
Số giáo viên có trình độ trên chuẩn
17
Số giáo viên hiểu về mục đích, yêu cầu, tiêu chí 6
của hội thi Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm.
Giáo viên có ý thức trong việc tự làm đồ dùng, đồ 5
chơi tạo môi trường trong và ngoài lớp đạt các tiêu
chí về Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm.
Giáo viên có phối hợp với phụ huynh xây dựng nội 4
dung giáo dục cho trẻ.
Số giáo viên xếp loại chung đạt yêu cầu
8

100
94,4
33,3

0
1
12

0
5,6
66,7

27,8

13

72,2

22,2

14

77,8

45

10

55
6


+ Chất lượng trẻ : Khảo sát 100 trẻ mẫu giáo
Kết quả tham gia các hoạt động
TT

Nội dung khảo sát

Kết quả
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
%
%
40
Tham gia các hoạt động một cách hứng thú 60
60
40
1
mạnh dạn, tự tin.
2
Phối hợp với các bạn trong nhóm và tham gia
40
35
65
65
nhiệm vụ một cách tích cực.
3
Thể hiện hoạt động phong phú theo nhiều cách 30
30
70
70
khác nhau
4
Có tính tự lập, tính kỷ luật và tự đánh giá.
30
25
75
75
40
5
Số trẻ được đánh giá chung đạt yêu cầu
40
60
75
Khảo sát đối với 50 phụ huynh
Kết quả
TT
Nội dung khảo sát
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ SL Tỷ
lệ %
lệ %
Phụ huynh hiểu về hội thi xây dựng môi trường lấy 12 24 38 76
1
trẻ làm trung tâm , mục đích, ý nghĩa của hội thi
đối với sự phát triển của trẻ
2
Phối hợp với giáo viên trong việc tham gia xây
20 40 30 60
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
3
Phối hợp với giáo viên và nhà trường tham gia các 30 60 20 40
hoạt động lao động, trang trí sắp đặt môi trường
trong và ngoài lớp học.
4
Trao đổi với giáo viên về khả năng, sở thích và 35 70
15 30
những yếu điểm của con mình cho giáo viên biết.
Qua khảo sát tình hình thực tế về Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng
giáo viên, trẻ ở các lớp, tôi nhận thấy:
+ Về tình hình Cơ sở vật chất :
Nhà trường đã có sự đầu tư tương đối đầy đủ, 100% các lớp đã có diện tích
đạt với yêu cầu quy định của trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên việc sắp đặt
và tạo môi trường bên trong và ngoài phòng nhóm lớp còn chưa chú ý nhiều đến
khả năng và hứng thú của trẻ. Nhà trường chưa khai thác hết không gian bên
ngoài lớp học để giúp trẻ trải nghiệm , thực hành các kỹ năng sồng…
+ Về chất lượng giáo viên:
100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, tuy nhiên giáo viên chưa
hiểu sâu về kiến thức và chưa có nhiều phương pháp đổi mới giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm. Chưa mạnh dạn thay đổi cách hướng dẫn trẻ học và vẫn đang áp
dụng việc dạy học kiểu truyền thống, chưa chú ý nhiều đến khả năng và nhu cầu
7


của mỗi trẻ, phương pháp tổ chức các hoạt động phát huy tính tích cực của trẻ.
Sự sáng tạo trong việc trang trí sắp xếp và làm đồ dùng đồ chơi cho các
góc của giáo viên chưa cao, chưa thực sự linh hoạt, sáng tạo trong việc hướng
dẫn trẻ chơi ở các góc có lẽ vì vậy mà góc chơi chưa hấp dẫn trẻ, kỹ năng chơi
của trẻ chưa phong phú. Tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu còn thấp.
+Về chất lượng trên trẻ:
Trẻ còn rụt rè, chưa thể hiện được nhiều cách học khác nhau, chưa thể
hiện hứng thú, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chưa mạnh dạn nói lên nhu
cầu cá nhân trước cô giáo và các bạn, sự phối hợp với nhóm bạn, với bạn, Sự
giao tiếp thân thiện giữa trẻ với trẻ và với mọi người xung quanh còn hạn chế. Số
trẻ được đánh giá chung đạt yêu cầu thông qua khảo sát là: 40%, chiếm tỷ lệ rất
thấp.
+ Về phụ huynh:
Đa số phụ huynh chưa có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà
trường trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, phụ huynh chưa mạnh dạn đề xuất
nội dung giáo dục đối với con em mình cho cô giáo, còn chưa cởi mở trong việc
trao đổi với giáo viên về những hạn chế cũng như những lợi thế của con em mình
để cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội giúp trẻ thành công.
2.3. Các biện pháp chỉ đạo nhà trường tổ chức hội thi xây dựng trường
mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Đông Ninh, huyện Đông
Sơn.
Để chỉ đạo và thực hiện tốt việc xây dựng MTGD phát huy tính tích cực của
trẻ ở trường mầm non Đông Ninh, huyện Đông Sơn, trong chỉ đạo cần phải sử
dụng kết hợp rất nhiều biện pháp khác nhau, trong khuôn khổ của đề tài SKKN,
tôi chỉ đưa ra 05 nhóm giải pháp nhận thấy đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình
chỉ đạo để trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp:
2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo tổ
chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
* Xây dựng kế hoạch
Để chỉ đạo bất kỳ một hoạt động nào trong nhà trường thì việc đầu tiên mà
người quản lý phải làm đó là xây dựng kế hoạch, đây là một việc làm thường
xuyên nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ. Để xây dựng kế hoạch “Xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Tôi đã nghiên cứu kỹ công văn
hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục về mục đích, yêu cầu, nội dung và hình
thức của hội thi, để bản thân nắm rõ từ đó có những ý tưởng và định hướng đúng.
Tiếp theo tôi đã tổ chức họp Ban giám hiệu nhà trường cùng nhau xây dựng kế
hoạch, xin ý kiến của chi bộ, tham khảo ý kiến tập thể giáo viên rồi đi đến một
kế hoạch thống nhất.
Bám vào kế hoạch của phòng trên cơ sở bản thân được đi thăm quan học
hỏi kết hợp với tình hình thực tế của trường, kế hoạch này phải thâu tóm được
mọi vấn đề liên quan đến việc tổ chức hội thi chẳng hạn như: Mục đích, yêu cầu,
nội dung, hình thức, thời gian và kinh phí tổ chức……
8


Ví dụ về thời gian: tôi xây dựng kế hoạch cụ thể như : tuần 1 là kế hoạch
phát động tuần lễ nguyên vật liệu. tuần 2 là thực hiện vệ sinh và phân loại
nguyên vật liệu vào kho học liệu kết hợp xây dựng ý tưởng xây dựng môi trường
và sắp đặt lại các góc gọn gàng. Tuần 3 là tiến hành làm đồ dùng đồ chơi, làm
thùng học liệu và sẽ tổ chức cấp trường trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Sau khi xây dựng xong kế hoạch nhà trường gửi về Phòng, báo cáo địa
phương để tổ chức thực hiện.
* Thành lập ban chỉ đạo tổ chức hội thi cấp trường
Có kế hoạch cho hội thi tốt xong để chỉ đạo thành công, tôi thiết nghĩ cho
dù người cán bộ quản lý có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa mà không có sức mạnh
tập thể thì chỉ đạo rất vất vả mà chưa hẳn đã thành công. Chính vì vậy mà tôi đã
thành lập ban chỉ đạo, thành phần ban chỉ đạo phải là những người có năng lực
lãnh đạo, có năng lực chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình…Ban chỉ đạo gồm: Hiệu
trưởng (trưởng ban), Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn (phó ban), Bí thư đoàn
tổ trưởng, tổ phó chuyên môn làm ban viên.
Căn cứ kế hoạch tôi đã phân mảng công việc cụ thể cho từng thành viên
ban chỉ đạo phụ trách làm sao cho phù hợp với năng lực, sở trường và phù hợp
với công việc được giao. Chẳng hạn như chỉ đạo mảng xây dựng môi trường
trong lớp, và ngoài lớp do 2 đồng chí phó ban phụ trách. Mảng cơ sở vật chất,
kinh phí giao cho trưởng ban phụ trách, mảng tuyên truyền, đóng góp nguyên vật
liệu sẵn có ở địa phương, giao cho đoàn thanh niên và các thành viên phụ
trách…
Với việc thành lập ban chỉ đạo và họp phân công cụ thể công việc cho
từng thành viên, tôi thấy như vậy mỗi thành viên trong ban chỉ đạo thấy rõ được
trách nhiệm của mình và có trách nhiệm hơn, chủ động sáng tạo hơn trong công
việc của mình góp phần vào thành công của Hội thi.
( Xem ảnh họp bàn xây dựng kế hoạch – Trang 23 )
2.3.2. Biện pháp 2: Tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường trong lớp, ngoài
lớp thực hiện các tiêu chí của xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm
* Chỉ đạo các lớp phát động tuần lễ nguyên vật liệu :
Do nhà trường thuộc khu vực nông thôn, đời sống nhân dân còn khó khăn
nên không có điều kiện mua đồ dùng đồ chơi nhiều, đồng thời hiệu quả sử dụng
đồ chơi mua sẵn không đa dạng phong phú nên trẻ dễ nhàm chán, chính vì vậy
mà chúng tôi đã tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng đồ
chơi, học liệu cho trẻ tham gia các hoạt động giáo dục.
Hưởng ứng “Tuần lễ nguyên vật liệu” do Phòng Giáo dục & Đaog tạo chỉ
đạo phát động, tôi đã họp phổ biến cho CBGV, xây dựng kho học liệu tại lớp,
kho học học liệu của trường, tổ chức tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và
cộng đồngcùng chung tay sưu tầm đóng góp cho trường, cho lớp nguyên vật liệu
sẵn có như : cây ngô, bẹ ngô, lõi ngô, ống luồng, tre, cành cây khô, vỏ lon bia,
nước ngọt, chai nhựa, các loại thùng các tông, cành cây khô, lá dừa, lá chuối, vỏ
cây, vỏ ngao, vỏ ốc, rơm, rạ …
9


Không những thế tôi còn quan tâm chỉ đạo giáo viên phải đưa ra yêu cầu
cụ thể về nguyên vật liệu cần thiết cho việc tạo môi trường của lớp, của trường
chẳng hạn như : nguyên vật liệu phải được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn mới
nhận …
Chỉ trong một tuần phát động học liệu, với sự đồng thuận, hưởng ứng
nhiệt tình của các bậc phụ huynh, các đoàn thể ở địa phương nhà trường đã xây
dựng được kho học liệu cho trường, cho lớp, đa dạng phong phú, đáp ứng được
nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ cho xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.
Đồng thời thông qua tuần lễ phát động này nhà trường cũng đã tạo ra được
môi trường xã hội tốt, thân thiện giữa phụ huynh với nhà trường, giáo viên với
trẻ, tạo môi trường giao tiếp mạnh dạn, tự tin, thân thiện, biết chia sẻ để trẻ học
tập.
( Xem hình ảnh phụ huynh mang học liệu cho nhà trường – Trang 23 - 24 )
* Xây dựng môi trường trong lớp và phòng giáo dục thể chất- nghệ
thuật
Để chỉ đạo các lớp tham gia Hội thi đúng hướng và đạt hiệu quả giúp nhà
trường lựa chọn được lớp điểm tham dự cấp huyện, bản thân tôi luôn bám vào
các tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để chỉ đạo sao
cho phù hợp với thực tế của từng lớp.
Thứ nhất: Với tiêu chí về môi trường giáo dục đảm bảo an toàn về mặt tâm
lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện
giữa trẻ với trẻ và trẻ với mọi người xung quanh.[4]
Tôi đã chỉ đạo, định hướng cho các lớp khi xây dựng môi trường trong
lớp phải sắp xếp, bố trí gọn gàng, khoa học, thân thiện, giúp trẻ vui chơi thoải
mái, an toàn, biết phân công nhau và hợp tác khi thực hiện .
Ví dụ: Ở góc chơi phân vai (Nhóm bán hàng và nhóm nấu ăn), tạo cho trẻ
chơi đoàn kết, vui vẻ thoản mái theo nhu cầu và hứng thú (như góc xây dựngLắp ghép, góc thư viện, phòng đa năng)….
Chỉ đạo giáo viên trong quá trình thực hiện phải tạo không khí giao tiếp
tích cực, vui tươi, tạo mối quan hệ gần gũi, yêu thương trẻ. Giáo viên phải
thường xuyên trò chuyện cùng trẻ, khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia
vào các hoạt động
Thứ hai: Hành vi cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những
người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. [4]
Thông qua các cuộc họp, cũng như việc kiểm tra công việc hàng ngày tôi
luôn nhắc nhở cán bộ giáo viên để mọi người thường xuyên tạo cho mình thói
quen trong tất cả các cuộc trò chuyện, tương tác. Giáo viên luôn làm gương cho
trẻ từ hành vi cử chỉ, lời nói diễn đạt hay khi bày tỏ yêu cầu, hợp tác lắng nghe
một cách lịch sự, chú ý lằng nghe trẻ nói, không làm trẻ bị ngắt quãng khi nói.
Khi có tình huống cần giải quyết khi trẻ gặp khó khăn thì giáo viên phải bình
tĩnh đáp ứng không làm cho trẻ bối dối, căng thẳng, giáo viên đóng vai trò như
một người bạn cùng chơi với trẻ, kiên nhẫn và giúp trẻ giải quyết các vấn đề.
10


Thứ ba: Môi trường vật chất trong lớp đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của
trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi phù hợp
với điều kiện thực tế. [4]
Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường trong lớp bố trí hợp lý, gần gũi thân
thiện, theo hướng mở linh hoạt. Chú trọng hình thành và phát triển những kỹ
năng cơ bản, mở rộng mối quan hệ giữa trẻ với cô, trẻ với trẻ và trẻ với những
người xung quanh; Thể hiện tình yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ, tạo
điều kiện để trẻ thể hiện sự quan tâm đến mọi người, mọi vật xung quanh.
Thứ tư: Các khu vực trong lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ
dàng lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. [4]
Để đảm bảo tiêu chí này tôi chỉ đạo giáo viên bố trí các góc trong lớp đảm
bảo theo nguyên tắc quy định như: Cân đối diện tích theo không gian thực tế có
không gian chung và không gian riêng cho mỗi góc chơi, ranh giới giữa các góc
chơi rõ ràng, sắp đặt gọn gàng, hợp lý, hài hòa, thẩm mỹ, thân thiện ,kích thích
trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Màu sắc ở các mảng tường được tiết chế, gọn
mảng khối, dễ bóc, dán. Thường xuyện bổ sung nội dung chơi, mục đích chơi ở
các góc mở linh hoạt; giá đồ chơi được cất bớt, thay thế bằng các hộp học liệu
cho trẻ dễ lấy, cất và dễ hoạt động hơn.
Thứ năm:: Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau;
tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động , trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình
thức khác nhau, phát triển toàn diện. [4]
Với tiêu chí này tôi chỉ đạo các nhóm lớp sắp xếp hợp lý và có không gian
hoạt động chơi cho cả lớp, nhóm nhỏ cho từng cá nhân trẻ. Nguyên vật liệu được
thay đổi theo chủ đề và sử dụng đồ dùng đồ chơi theo sở thích và khả năng tư
duy, sáng tạo của trẻ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá, dưới
nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
Thứ 6: Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật
cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn. [4]
Tôi chỉ đạo các nhóm lớp tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: trẻ tự
làm bánh, cuốn chả, nấu các món ăn, bầy mâm ngũ quả, gói nem, làm bánh
trưng…
( Xem hình ảnh môi trường trong lớp – Trang 24- 27 )
* Đối với Phòng thể chất - nghệ thuật: Nhà trường đã sử dụng nhiều
nguyên vật liệu để trẻ chơi phong phú
Ví dụ: Góc chơi tạo hình chủ đề “Thế giới động vật” trẻ được thỏa sức
chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên như: lá cây, hột hạt, vải vụn, len dạ, màu
nước, đất nặn tạo nên những bức tranh về con vật mà trẻ thích
Góc chơi âm nhạc : Giáo viên trong trường tạo thành sân khấu cho trẻ biểu
diễn văn nghệ cùng với đa dạng các loại nhạc cụ đàn, trống, phách tre, quạt múa,
trang phục ... giúp trẻ rất hứng thú, tự tin tham gia biểu diễn.
Hay “Thư viện của bé”: Cũng được nhà trường tận dụng khoảng trống
trước phòng y tế, với sự sáng tạo của giáo viên đã tạo nên một góc thư viện yên
tĩnh và sinh động.
11


( Xem hình ảnh phòng thể chất- nghệ thuật và thư viện của bé Trang 27-29)
* Xây dựng môi trường ngoài lớp học:
Bên cạnh việc thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục
mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường đặc biệt chú trọng
xây dựng môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt
động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện của trẻ, nhà trường đã tận
dụng mọi không gian ngoài trời hiện có để bố trí các khu vui chơi, sinh hoạt và
học tập một cách khoa học và phù hợp. Nhà trường có vườn cổ tích nhằm tạo
điểm nhấn về môi trường ngoài lớp học, tạo điều kiện cho trẻ được khám phá,
trải nghiệm tăng cường vận động ngoài trời giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên với
cuộc sống, những yêu cầu về môi trường ngoài lớp học được nhà trường nghiên
cứu, tìm hiểu bố trí diện tích sân tập thể dục cho trẻ toàn trường, khu vui chơi
với 5 loại đồ chơi ngoài trời như : cầu trượt, đu quay, xích đu, bập bênh, nhà
bóng …
Bên cạnh đó để làm mới thêm không gian chơi cho trẻ được trải nghiệm
nhiều hơn nữa trong năm học này tôi đã chỉ đạo nhà trường tận dụng tất cả các
không gian để tạo các góc chơi cho trẻ tạo cơ hội giúp trẻ phát triển các giác
quan, chúng tôi đã tận dụng các nguyên vật liệu với chất liệu đa dạng, như bông,
vỏ ngao, hột hạt các loại, ống hút, xốp màu, giấy dạ, giấy bìa, giấy trang kim…
cô cùng với trẻ tạo nên những bức tranh ghép thành câu chuyện và khi trẻ ra chơi
có thể tìm hiểu về câu chuyện đồng thời được quan sát, sờ mó vào các bức tranh
để cảm nhận xúc giác của đôi bàn tay, được quan sát bức tranh đẹp do cô và trẻ
tạo ra.
( Xem hình ảnh khu chơi cảm nhận – Trang 29)
Cũng ở khu “Cảm nhận giác quan” chúng tôi đã thiết kế “Bức tường âm
nhạc” với các nguyên vật liệu là vung nồi cũ, các ống luồng, chai nhựa, hộp sữa,
thùng sơn, gáo dừa… sau khi được vệ sinh sạch sẽ chúng tối đã treo lên sắp đặt
bắt mắt gây hứng thú cho trẻ. Trẻ đến đây được gõ vào các vật dụng và cảm nhận
âm thanh được phát ra từ các vật dụng đó nhằm phát triển thính giác cho trẻ. Với
bức tường âm nhạc chúng tôi còn cho trẻ chơi các trò chơi âm nhạc như nghe âm
thanh to nhỏ, nghe âm thanh đoán chất liệu…
( Xem hình ảnh bức tường âm nhạc – trang 30)
Đối với khoảng sân trống nằm giữa khu hiệu bộ và các lớp học, chúng tôi
đã tận dụng và xây dựng khu “Chợ quê” với các gian bán hàng như cửa hàng
thời trang, quầy giải khát; thực phẩm đồng quê, bé yêu làm đẹp, và cửa hàng tạp
hóa. Ở mỗi gian hàng chúng tôi cùng với trẻ sắp đặt các sản phẩm đặc trưng của
gian hàng. Tại đây các cô kết hợp với phụ huynh đã sử dụng các học liệu bằng
tre, luồng, lá cọ, lá mía của phụ huynh quyên góp. thiết kế ra rất nhiều đồ dùng,
đồ chơi để trẻ tha hồ trải nghiệm, thực hành những kỷ năng sống mà trong lớp
không có điều kiện để cô thiết kế hoặc có nhưng chưa được khai thác sâu do phải
phụ thuộc vào không gian lớp học, trẻ có điều kiện trải nghiệm các kỹ năng, tập
làm người lớn như tự đi chợ mua bán hàng, các thao tác gội đầu, cắt tóc, cách
pha chế các loại nước giải khát, cách phục vụ khách hàng ở quán nước, tự tay trẻ
12


được gói nem, gói bánh chưng ngày tết... Tùy thuộc vào từng chủ đề chúng tôi có
trể thay đổi các gian hàng khác nhau giúp cho trẻ có được nhiều trải nghiệm như:
Chủ đề về “Gia đình” chúng tôi cho trẻ trải nghiệm kỹ năng nội trợ như tổ
chức các hoạt động nấu ăn, bán các loại thực phẩm đồng quê, thi cơm ngon con
khỏe, thời trang gia đình.
Với chủ đề “Tết và mùa xuân” các cô cùng trẻ chuẩn bị các gian hàng hoa,
quả, gian hàng bán các sản phẩm ngày tết như nem, giò, bánh chưng, tại đây trẻ
được cô dạy cách làm bánh, gói nem, gói bánh chưng .....
( Xem hình ảnh khu chợ quê – Trang 30)
Tận dụng không gian sân chơi ngoài trời quanh gốc cây với 2 nguyên vật
liệu chủ đạo là những chiếc lốp xe máy hỏng và đá sỏi các màu nhưng khi biết
cách khai thác có hiệu quả thì chúng tôi có thể tạo cho trẻ rất nhiều trải nghiệm
như trẻ tự lấy sỏi chơi các trò chơi giân gian như: chơi “Ô ăn quan”, chơi “Cắp
cua”, chơi “Cờ lúa ngô”... mặt khác trẻ có thể dùng sỏi để xếp các con vật mà trẻ
yêu thích trong chủ đề thế giới động vật, hay xếp cây, xếp hoa trong chủ đề thế
giới thực vật hoặc xếp các đồ dùng, đồ chơi khác ..... không những thế cô còn
giúp trẻ khai thác chơi với lốp, với sỏi bằng cách trải nghiệm chơi cảm giác của
đôi bàn chân thông qua đó góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
(Xem hình ảnh trải nghiệm ở quanh gốc cây to – Trang 31)
Với lợi thế là trường mầm non đóng trên địa bàn nông thôn, chúng tôi có
quỹ đất tương đối rộng, chính vì thế nhà trường đã thiết kế khu vận động giáo
dục thể chất cho trẻ gồm: khu vui chơi phát triển vận động từ những chiếc lốp xe
ô tô, xe máy, dây thừng tạo nên các trải nghiệm như: con đường đá sỏi, bập
bênh, xích đu thang leo, băng lốp..., khu chơi với cát, nước trẻ được chơi các trò
chơi với nước, với cát như: đong, đo, chơi chìm nổi, chơi pha màu, in hình trên
cát, xàng cát, đong cát....
( Xem hình ảnh khu vận động – Trang 31)
Với khu vườn cổ tích nhà trường đã bố trí sắp đặt tượng của các câu
chuyện cổ tích, trồng các loại cây hoa, cây ăn quả, và các cây cảnh... Ở đây trẻ
được thăm quan tiếp xúc với các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, được
nghe cô giáo kể chuyện, trẻ được khám phá khoa học như tìm hiểu về các loại
cây, con vật, chăm sóc các loại cây như trẻ tưới cây, nhặt lá rụng, nhổ cỏ cho bồn
hoa, lau tượng.
( Xem hình ảnh khu vườn cổ tích – Trang 32)
2.3.3. Biện pháp 3 : Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát
việc thực hiện kế hoạch hội thi và tổ chức thi nghiêm túc .
Kiểm tra là khâu cuối cùng của một chu trình quản lý, có thể nói kiểm tra
là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả. Thông
qua việc kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về
thực trạng cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng trẻ, kịp thời phát hiện
đúng những vướng mắc cần tháo gỡ đồng thời phát hiện những cá nhân, tổ, khối
làm tốt để động viên khen thưởng kịp thời khích lệ giáo viên thực hiện tốt nhiệm
vụ.
13


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Vì vậy trong quá
trình quản lý chỉ đạo tôi rất quan tâm đến vấn đề này, theo tôi không phải cứ giao
cho các lớp, các giáo viên chủ nhiệm phó mặc cho họ là xong mà người Hiệu
trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi cần quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời giúp
họ hoàn thành nhiệm vụ chung của trường.
Tôi đã thường xuyên nắm bắt thông tin từ ban chỉ đạo, yêu cầu ban chỉ đạo
có kế hoạch cụ thể để thực hiện, thường xuyên báo cáo trưởng ban nếu thấy hợp
lý mới tiến hành chỉ đạo tiếp còn nếu không cần chỉnh sửa kịp thời tránh tình
trạng làm đi làm lại lãng phí công và nguyên vật liệu.
Mặt khác tôi trực tiếp đi lên các lớp, kiểm tra đánh giá tiến độ Hội thi tôi
luôn luôn theo sát giáo viên, kiểm tra đôn đốc kịp thời để kịp tiến độ và điều
chỉnh kịp thời nếu thấy chưa hợp lý, chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra, đồng
thời qua theo dõi kiểm tra giúp tôi đánh giá đúng phẩm chất và năng lực của từng
giáo viên để có biện pháp quản lý chỉ đạo phù hợp, hiệu quả đối với từng đối
tượng. Chẳng hạn với giáo viên có ý thức tốt, nhiệt tình tham gia phong trào, có
năng lực tôi luôn động viên khen ngợi kịp thời, tạo mọi điều kiện về thời gian, về
bố trí sắp xếp lớp để giáo viên phát huy hết khả năng của mình, bên cạnh đó mặc
dù kinh phí hoạt động của nhà trường còn khó khăn nhưng tôi vẫn dành một
phần kinh phí có kế hoạch chi thưởng cho tổ, cho giáo viên nếu đạt kết quả tốt.
Thông qua việc khen thưởng kịp thời giúp giáo viên rất phấn khởi, nhiệt tình hơn
trong tham gia phong trào và cho hiệu quả cao.
Mỗi giáo viên có một khả năng riêng, một số cô thì có ý tưởng sáng, một
số cô thì cẩn thận khéo tay, một số cô thì rất năng nổ, nhiệt tình, tháo vát trong
công việc, cô thì khéo léo trong việc phối hợp với phụ huynh tìm kiếm nguyên
vật liệu sẵn có ở địa phương, giảm kinh phí đầu tư nhưng vẫn có hiệu quả. Chính
vì vậy qua kiểm tra theo dõi để tôi nắm bắt được thế mạnh của từng giáo viên để
phân công việc phù hợp đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời khen thưởng động viên,
khích lệ giáo viên theo từng tiêu chí riêng để nhiều giáo viên được khen hơn,
khích lệ được tinh thần giáo viên, phát huy năng lực cá nhân và đóng góp chung
cho tập thể nhà trường.
Có thể nói trong công tác quản lý chỉ đạo, không thể thiếu đi khâu kiểm tra
đánh giá, kiểm tra đánh giá đúng, kịp thời sẽ giúp cho giáo viên có thói quen tổ
chức tốt các hoạt động, tìm ra biện pháp thực hiện một cách sáng tạo, giúp tôi có
biện pháp chỉ đạo phù hợp hiệu quả.
Kiểm tra, giám sát ở đây không nhằm mục đích chê bai hay khiển trách mà
chủ yếu để động viên khích lệ, kịp thời giúp đỡ giáo viên khi cần thiết.
Ví dụ: Khi lên kiểm tra khối lớp Nhỡ 4-5 tuổi tôi thường khen ngợi các
giáo viên trong lớp kịp thời khi họ tạo ra những sản phẩm đẹp, đồng thời tôi
cũng thông tin những lớp khác đã làm được nhiều sản phẩm khác cũng sáng tạo
nhằm mục đích để giáo viên có sự tích cực đua nhau lập thành tích …
Hoặc trong quá trình kiểm tra tôi cũng kịp thời định hướng cho giáo viên
về bố trí các góc sao cho phù hợp, cần tiết chế màu sắc góc nào và bổ sung các
học liệu ra sao …giúp giáo viên thực hiện tốt kế hoạch của mình.
14


* Tổ chức nghiêm túc Hội thi cấp trường
Việc kiểm tra giám sát sao cho hiệu quả đã khó nhưng việc tổ chức thi cấp
trường đạt hiệu quả lại càng khó hơn nhiều. Bởi vậy tôi đã thành lập ban giám
khảo, ban giám khảo phải có kiến thức, chấm công bằng…
Tôi đã yêu cầu tất cả các lớp tham gia dự thi và đánh giá một cách đồng
đều để thi chọn cấp huyện. Kết quả 100% các lớp xây dựng môi trường tương
đối tốt, mỗi lớp một vẻ rất có hiệu quả, lựa chọn được 3 giải nhất, 4 giải nhì và 3
giải ba.
2.3.4 Biện pháp 4: Phối hợp tốt với phụ huynh cùng các lực lượng
khác cùng với nhà trường chung tay xây dựng môi trường vật chất và môi
trường xã hội nhằm tổ chức tốt hội thi .
Để hội thi đạt kết quả tốt, bên cạnh việc nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ
giáo viên thì nhà trường cần làm tốt công tác phối hợp với các bậc phụ huynh và
các đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên …
Đặc biệt đối với giáo viên mầm non việc chăm sóc và giáo dục trẻ diễn ra
liên tục trong ngày. Vì vậy thời gian để tạo môi trường, tìm kiếm nguyên vật liệu
là, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo các khu vực chơi gặp khó khăn
Từ những khó khăn như vậy nhà trường đã kêu gọi động viên những phụ
huynh có nghề đục đẽo, khoan cắt đến để hỗ trợ giáo viên. Nhà trường huy động
sức lao động của phụ huynh của các lớp đến cùng với nhà trường trồng các loại
cây hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường và qua đó cũng tạo mối quan hệ tốt,
thân thiện giữa phụ huynh học sinh với nhà trường. Phụ huynh ở địa phương có
ưu thế là những người làm nghề nông là chủ yếu nên các bậc phụ huynh đến
tham gia nhiệt tình và hoàn thiện các công việc một cách chu đáo.
Đặc biệt tôi đã báo cáo địa phương, tuyên truyền làm tốt công tác phối hợp
với các lực lượng chính trị xã hội ở xã, đồng thời chỉ đạo giáo viên các lớp tuyên
truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm” nhằm lôi cuốn sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính
trị giúp nhà trường thực hiện tốt hội thi.
Từ nguồn huy động ngày công , huy động nguồn nguyên vật liệu. trong năm
nhà trường đã huy động được hàng trăm ngày công của các bậc hụ huynh chung
tay giúp nhà trường hoàn thiện các hạng mục như làm chợ quê, làm vườn thiên
nhiên, sân vận động theo yêu cầu đề ra.
Trường còn huy động vận động được các nhà hảo tâm tặng các loại cây
hoa, cây xanh để trồng trong khuôn viên nhà trường, các loại lốp xe, vỏ lon,
Chum, vại các loại để tạo ra một cảnh quan thân thiện, gần gũi quen thuộc với
trẻ kích thích tính tò mò ham hiểu biết và sáng tạo trong hoạt động của trẻ.
( Xem hình ảnh phụ huynh thường xuyên tham lao động – Trang 32 )
2.3.5 Biện pháp 5: Quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng và tạo
điều kiện bố trí thời gian hợp lý để cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ.

15


Công tác thi đua khen thưởng trong các hoạt động ở trường là rất quan
trọng, nó tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên cố gắng vươn lên hoàn thành tốt
nhiệm vụ .
Trong việc tổ chức Hội thi cũng vậy, công tác thi đua khen thưởng đúng
người, đúng việc, kịp thời là nguồn động viên lớn cho giáo viên. Chính vì vậy
ngay buổi họp Hội đồng nhà trường triển khai toàn bộ kế hoạch thi, tôi đã chuẩn
bị luôn kế hoạch khen thưởng để cán bộ giáo viên phấn đấu. Không phải vì
lượng kinh phí nhiều hay ít mà đây là thể hiện sự quan tâm kịp thời phù hợp của
nhà trường đối với thành tích của cá nhân từng giáo viên.
* Kế hoạch khen thưởng gồm các mức thưởng như sau:
- Về tập thể:
+ Thưởng cho lớp đạt giải nhất : 300.000đ
+ Thưởng cho lớp đạt giải nhì : 200.000đ
+ Thưởng cho lớp đạt giải ba : 100.000đ
- Về cá nhân:
+ Thưởng cho giáo viên có lớp đạt giải nhất : 200.000đ/ cô
+ Thưởng cho giáo viên có lớp đạt giải nhì : 100.000đ/ cô
+ Thưởng cho giáo viên có lớp đạt giải ba : 50.000đ/ cô
Bên cạnh việc khuyến khích động viên khen thưởng, tôi còn bố trí cho
giáo viên có thời gian để tạo môi trường cho trẻ hoạt động
Đối với giáo viên mầm non do đặc thù công việc chiếm thời gian cả ngày
ở trường bận rộn với các cháu nên việc dành thời gian cho việc xây dựng môi
trường gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy là một cán bộ quản lý một mặt phải
điều hành sắp xếp sao cho hợp lý như cô chính dạy, cô phụ tranh thủ tạo môi
trường cho trẻ mặt khác bản thân tôi cùng Ban giám hiệu cũng phải trực tiếp vào
làm cùng với các cô , phải hy sinh cả ngoài giờ, cả thứ 7, chủ nhật tăng cường
làm đồ dùng đồ chơi cùng giáo viên. Mặc dù có những cán bộ giáo viên rất nhiệt
tình tự nguyện đi làm cả thứ 7 và chủ nhật, nhưng tôi thiết nghĩ không thể để
giáo viên hy sinh nhiều như vậy nên tôi đã ghi nhận toàn bộ những ngày làm
thêm của cán bộ giáo viên để dành trong năm học và trừ bù vào những ngày nghỉ
ốm, những ngày có việc hiếu hỉ của cá nhân để giáo viên vẫn có đủ lương trong
tháng.
2.4. Hiệu quả đạt được:
Với sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn sự
nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên, sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh
cùng với việc tiến hành các biện pháp chỉ đạo nêu trên. Hội thi “ Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non” đối với mầm
non Đông Ninh đã đạt kết quả tốt đẹp như sau:
Cấp trường: Có 3 lớp đồng giải nhất , 4 giải nhì , 3 giải ba
Cấp huyện : Nhà trường đạt giải nhất, xếp thứ hai toàn huyện
Cấp tỉnh : Nhà trường đạt giải ba .

16


Kết quả khảo sát : Tháng 4/ 2018 ở trường mầm non Đông Ninh đối với 18
giáo viên, 10 nhóm lớp mẫu giáo và nhà trẻ, 50 Phụ huynh, 100 trẻ mẫu giáo kết
quả như sau:
*Cơ sở vật chất thiết bị.
TT
Nội dung khảo sát
Đối
Kết quả
tượng Đạt
Chưa đạt
Tỷ lệ %
(ĐVT) SL Tỷ lệ % SL
1
Khu vực trong lớp
1.1 Số lớp có đủ điều kiện về diện tích Lớp
10
100
0
0
phòng nhóm để tổ chức thi xây
dựng môi tường giáo dục lấy trẻ là
trung tâm.
0
0
1.2 Số lớp có nhiều đồ chơi sắp đặt Lớp
10
100
tương đối phù hợp kích thích trẻ
hứng thú tham gia hoạt động
khám phá, sáng tạo trong quá trình
hoạt động.
2 Khu vực ngoài lớp
2.1 Sân chơi cứng với ít nhất 5-6 loại
sân
1
100
0
0
đồ chơi ngoài trời và khuôn viên
thoáng mát.
2.2 Sân chơi đảm bảo có các điểm
sân
1
100
0
0
chơi giúp trẻ thực hiện các hoạt
động chủ động sáng tạo.
2.3 Vườn thiên nhiên,vườn rau của bé Vườn
1
100
0
0
có nhiều cây, rau thân thiện với trẻ
100
0
2.4 Nhà đa năng có nhiều thiết bị, đồ phòng 1
0
dùng kích thích hoạt động của trẻ.
0
2.5 Sân vận động có đồ chơi mềm và Sân
1
100
0
đồ dùng và các góc chơi cho trẻ.
*Chất lượng Giáo viên: Khảo sát 18 giáo viên
TT
Nội dung khảo sát
Kết quả
Đạt
SL Tỷ lệ
%

1
2
3
4

Số giáo viên có trình độ chuẩn
Số giáo viên có trình độ trên chuẩn
Số giáo viên hiểu về mục đích, yêu cầu, tiêu chí
Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Giáo viên có ý thức trong việc tự làm đồ dùng, đồ
chơi sắp đặt phòng nhóm theo quan điểm lấy trẻ
làm trung tâm.

Chưa đạt
SL Tỷ lệ
%

18
17
17

100
94,4
94,4

0
1
1

0
5,6
5,6

17

94,4

1

5,6

17


5

Giáo viên có phối hợp với phụ huynh xây dựng nội 18 100
0
0
dung giáo dục cho trẻ.
17
94,4
1
5,6
6 Số giáo viên xếp loại chung đạt yêu cầu
*Chất lượng trẻ : Khảo sát 100 trẻ mẫu giáo:
+ Kết quả tham gia các hoạt động
TT
Nội dung khảo sát
Kết quả
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
%
%
Tham gia các hoạt động một cách hứng thú 97
97
3
3
1
mạnh dạn, tự tin.
2
Phối hợp với các bạn trong nhóm và tham gia
95
95
5
5
nhiệm vụ một cách tích cực.
3
Thể hiện hoạt động theo nhiều cách khác nhau
95
90
10
10
92
4
Có tính tự lập,tính kỷ luật và tự đánh giá.
92
8
8
95
5
Số trẻ được đánh giá chung đạt yêu cầu
95
5
5
Khảo sát đối với 50 phụ huynh
TT

1

2
3

4

Nội dung khảo sát

Kết quả
Đạt
Chưa đạt
SL Tỷ lệ SL Tỷ
%
lệ %
5 10
Phụ huynh hiểu về hội thi xây dựng môi trường 45 90%
lấy trẻ làm trung tâm , mục đích, ý nghĩa của hội
thi đối với sự phát triển của trẻ
Phối hợp với giáo viên trong việc tham gia xây
45 90% 5
10
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Phối hợp với giáo viên và nhà trường tham gia các 40
80
10 20
hoạt động lao động, trang trí sắp đặt môi trường
trong và ngoài lớp học.
4
Trao đổi với giáo viên về khả năng, sở thích và 48
96
2
những yếu điểm của con mình cho giáo viên biết.

Qua khảo sát cuối năm tôi thấy:
*Về tình hình Cơ sở vật chất :
Nhà trường đã tạo ra được một môi trường vật chất với diện mạo mới
khang trang, đa dạng sinh động, sắp đặt gọn gàng thân thiện gây hứng thú cho trẻ
hoạt động trong và ngoài lớp học, lôi cuốn trẻ đến trường. Thông qua các hoạt
động trẻ đã mạnh dạn tự tin, hứng thú, sáng tạo trong quá trình hoạt động góp
phần phần triển toàn diện cho trẻ.
100% các lớp đã có hiên chơi, góc chơi và đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ , đồ
chơi tự làm, và đồ dùng sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương nhiều, đa
18


dạng và có sự sáng tạo gây hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động. Môi trường
trong và ngoài lớp bố trí sắp xếp gọn gang, sạch đẹp Nhà trường đã tạo môi
trường bên trong và ngoài đa dạng, phong phú, gần gũi, thân thiện thật sự lấy trẻ
làm trung tâm .
* Về chất lượng giáo viên:
Đối với giáo viên qua việc thực hiện chuyên đề hiểu sâu hơn về chuyên để đúc rút
được nhiều kinh nghiệm kiến thức trong việc thiết kế tạo môi trường và tổ chức

các hoạt động cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. So sánh với đầu năm
cho thấy số giáo viên được đánh gía xếp loại chung đạt yêu cầu tăng từ 45% lên
94,4% đạt.
*Về chất lượng trên trẻ:
Đa số trẻ rất hào hứng tham gia chơi, biết cách chơi với các đồ dùng đồ
chơi. Kỹ năng chơi thành thạo phong phú hơn.
Đa số trẻ mạnh dạn tự tin, có ý thức kỷ luật tốt, có sự phối hợp với bạn
trong nhóm chơi, giao tiếp thân thiện, biết tự lập và có sáng tạo trong quá trình
chơi, khả năng tự đánh giá, diễn đạt lưu loát hơn.
Cuối năm Số trẻ được đánh giá chung đạt yêu cầu thông qua khảo sát tăng
rõ rệt so với đầu năm từ 40% đạt lên 95% đạt.
*Về phía phụ huynh:
Đa số phụ huynh đã mạnh dạn trao đổi và tham gia vào quá trình chăm sóc
giáo dục trẻ một cách tự tin, khoa học và cởi mở hơn.
Các bậc phụ huynh đã hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của hội thi, rất tích cực
ủng hộ nhà trường về ngày công lao động, giúp nhà trường trong công tác làm
đẹp khuôn viên trường lớp, trang trí sắp đặt môi trường trong và ngoài lớp đáp
ứng yêu cầu xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã, đang và sẽ được
tiếp tục phát động thực hiện trong các trường mầm non. Thông qua việc tổ chức
hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh là dịp để các trường khẳng định chính
mình và cũng là dịp để các trường trong huyện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn
nhau nhằm tạo ra môi trường giáo dục tích cực giúp trẻ phát triển toàn diện.
Từ thực tiễn triển khai thực hiện, bản thân đã rút ra một số bài học kinh
nghiệm trong chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng
như việc chỉ đạo hội thi đạt kết quả tốt như sau;
- Phải nắm chắc, phân tích đúng thực trạng của đơn vị mình phụ trách và
thực trạng những vấn đề cần giải quyết để đặt ra mục tiêu phấn đấu.
- Làm tốt khâu xây dựng kế hoạch cho Hội thi. Kế hoạch khi xây dựng
phải dựa trên tinh thần trí tuệ của tập thể mới sát, đúng, phù hợp với tình hình
thực tiễn của đơn vị.
- Trong chỉ đạo cần phải có sự phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các
thành viên của ban chỉ đạo Hội thi cũng như cán bộ giáo viên.
19


- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy sự thành
công, đồng thời tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, phù hợp cho cán bộ giáo
viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đánh giá để kịp thời điều chỉnh
kế hoạch sao cho phù hợp để đạt mục tiêu.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác phối hợp nhằm huy động
mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cũng
như tổ chức hội thi thành công.
3.2. Kiến nghị:
Để chuyên đề đi vào chiều sâu nhà trường chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu
học hỏi các đơn vị bạn để xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội
thực sự lấy trẻ làm trung tâm, tôi có một số kiến nghị sau:
* Đối với cấp huyện:
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các trường mầm non xây dựng cũng như khai
thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Có giải pháp chỉ đạo các nhà trường khắc phục những hạn chế của đồ
dùng, đồ chơi tự làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
Tạo nhiều cơ hội để CBGV được giao lưu, tham quan, học tập về chuyên
môn, nghiệp vụ. Tăng cường các nội dung học tập bồi dưỡng chuyên đề hàng
năm về xây dựng môi trườn giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt kết quả hơn nữa.
* Đối với cấp xã :
Đẩy mạnh duy trì, chống xuống cấp duy trì trường mầm non đạt chuẩn
quốc gia mức độ I hướng tới xây dựng thành công trường MN đạt chuẩn quốc
gia mức độ II.
Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo Hội thi “ Xây dựng môi trương giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu quả tại trường mầm non Đông Ninh, huyện
Đông Sơn tôi mạnh dạn chia sẻ. Rất mong Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp
trên và đồng nghiệp góp ý bổ sung để hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 2018
Tôi
xin cam đoan đây là SKKN của
HĐSKKN cấp trường xếp loại SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
cô Lê Thị Lương Loại : …………..
người khác.
P. HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI VIẾT

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Thị Dung

Lê Thị Lương

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, điều 21,22
( Thư viện pháp luật)
2. Kế hoạch số 520/ KH- PGD&ĐT- GDMN ngày 1/11/2017. kế hoạch
chức hội thi “ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm
non” của phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn về kế hoạch Hội thi “ Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
3. Tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong trường mầm non” ( Tác giả : Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị
Thanh Giang, Bùi Thị Kim Tuyến, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Bùi Thị
Lâm, Hoàng Thị Thu Hương – Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam)
4. Kế hoạch số 56/KH _ BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ giáo
dục và Đào tạo (Các tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm)

21


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả : Lê Thị Lương
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường mầm non Đông Ninh

TT

1.

2.

Tên đề tài SKKN

Kỹ năng cho trẻ 5 tuổi làm quen
với toán
SKKN Tổ chức bán trú cho trẻ
khu vực nông thôn

3.

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá xếp
loại

(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

(A, B, hoặc C)

Cấp tỉnh

C

2000 - 2001

Cấp Tỉnh

C

2004 - 2005

Cấp tỉnh

C

2009 - 2010

Cấp tỉnh

C

012 - 2013

Cấp tỉnh

C

2015 - 2016

Cấp tỉnh

A

2017 -2018

Một số kinh nghiệm chỉ đạo hội
thi “ Bé thông minh nhanh trí”

4.

Cấp đánh giá
xếp loại

Một số kinh nghiệm tham mưu
xây dựng cơ sở vật chất trường
mầm non đạt chuẩn quốc gia

5.

Một số biện pháp chỉ đạo giáo
viên tổ chức tốt các hoạt động
giáo dục phát triển vận động cho
trẻ mẫu giáo ở trường mầm non
Đông Hoàng, huyện Đông Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

6

Một số biện pháp chỉ đạo thực
hiện tốt Hội thi “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm” ở trường mầm non Đông
Ninh, huyện Đông Sơn.
22


HÌNH ẢNH MINH HỌA CÁC BIỆN PHÁP
1. Hình ảnh minh hoạ cho biện pháp 1

Ảnh họp bàn xây dựng kế hoạch cho hội thi
2. Hình ảnh minh họa cho biện pháp 2:

Ảnh phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu cho trường
23


Ảnh phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu cho trường
2. Hình ảnh minh họa cho biện pháp 3:
2.1 Môi trường trong lớp :

24


Một góc của lớp mẫu giáo Nhỡ A2

Ảnh trẻ trải nghiệm ký năng sống của lớp mẫu giáo Nhỡ A1

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×