Tải bản đầy đủ

Thực trạng thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam 13 năm qua

LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng
trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách tiền
tệ thực sự có ý nghĩa và thể hiện đúng vai trò vị trí của mình hay không lại phụ
thuộc vào quá trình sử dụng các công cụ để thực thi chính sách tiền tệ của ngân
hàng trung ương. Để thực hiện vai trò và trách nhiệm đã được quy định tại Luật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sử dụng các
công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường
mở. Trước đây, việc điều hành CSTT tập trung chủ yếu vào các công cụ trực tiếp.
Ngày nay, các công cụ gián tiếp như lãi suất tái cấp vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngày
càng tỏ ra hiệu quả. Trong đó, nghiệp vụ thị trường mở giữ vị trí quyết định. Thông
qua việc mua vào, bán ra các GTCG, NHNN kiểm soát nguồn cung tiền tệ trên thị
trường, tác động trực tiếp đến dự trữ ngân hàng, tác động gián tiếp đến lãi suất thị
trường, từ đó quản lý, chi phối thị trường, làm cho CSTT được thực hiện theo đúng
mục tiêu.
Sau một thời gian dài chuẩn bị về hàng lang pháp lý, trang thiết bị, nhân lực,
…nghiệp vụ thị trường mở đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức khai
trương vào ngày 12/7/2000. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, nghiệp vụ thị trường
mở đã được thực hiện an toàn, góp phần quan trọng vào việc điều tiết và kiểm soát
lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, cũng như các công cụ
chính sách tiền tệ khác của Ngân hàng nhà nước, nghiệp vụ thị trường mở đã bộc lộ

những hạn chế nhất định. Số lượng các tổ chức tín dụng tham gia ít, doanh số giao
dịch nhỏ, hàng hoá giao dịch chưa nhiều, các quy định về quy trình, xử lý thông tin
còn chưa hoàn thiện. Vì vậy, nhu cầu đổi mới và hoàn thiện công cụ nghiệp vụ thị
trưởng mở là hết sức cấp bách và cần thiết. Do vậy, chúng em đã lựa chọn đề tài
“Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” để làm đề tài
nghiên cứu của mình. Chúng em chủ yếu tập trung phân tích những vấn đề liên
quan tới thực trạng hoạt động nghiệp vụ TTM của NHNN trong những năm gần
đây, qua đó có thể đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế còn
tồn tại của NVTTM và đề xuất 1 số ý kiến giải quyết.
Tuy nhiên, do hiểu biết còn hạn chế nên trong quá trình làm bài không thể
tránh khỏi những sai sót, chúng em rất mong nhận được những lời đóng góp quý giá
của quý Thầy Cô để đồ án của chúng em được tốt hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trang 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×