Tải bản đầy đủ

giáo án bài 29 sinh học 10 cấu trúc virus

Trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

GVHD: Lê Thị Kim Hòa

Lớp: 10A1

Giáo sinh: Nguyễn Thùy Linh

Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT, VIRUS GÂY BỆNH

I, Mục tiêu
1, Kiến thức
- Nêu được khái niệm virus
- Trình bày được cấu tạo của một virus
- Phân biệt được các dạng cấu trúc của virus
- Nêu được tác hại của virus và một số biện pháp phòng tránh
2, Kỹ năng
- Rèn luyện được khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức
- Rèn luyện khả năng làm việc nhóm
3, Thái độ
- Củng cố niềm tin vào khoa học, có niềm say mê, yêu thích môn học.

II, Tiến trình thực hiện
A, Khởi động
* Tình huống
Các em đã biết, HIV/AIDS là căn bệnh đã và đang cướp đi tính mạng của rất
nhiều người. Bệnh này do virus gây nên. Vậy virus là gì? Chúng có cấu tạo như
thế nào mà có thể gây nên căn bệnh như vậy? Chúng ta cùng timg hi ểu bài 29:
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUS, VIRUS GÂY BỆNH
* Kết quả mong đợi
Mục đích: Giúp HS liên hệ thực tiễn với các câu hỏi đặt ra, tạo mâu thuẫn nhận
thức.
HS có nhu cầu tìm hiểu kiến thức
B, Hoạt động hình thành kiến thức
1, Khái niệm virus
TÌNH HUỐNG


Em hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái ni ệm về
Virus:
Virus là (1)… chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước(2)… và có cấu tạo rất(3)…,
hệ gen chỉ chứa(4)… loại axit nucleic(ADN/ARN) được bao bọc bởi(5)… Virus
sống(6)…
(1). Cơ thể/ thực thể/ thể ảo.
(2). Lớn/ nhỏ/ siêu nhỏ.
(3). Phức tạp/ đơn giản/ nhiều thành phần.
(4). Một/ hai/ một hoặc hai.
(5). Vỏ kitin/ vỏ protein/ vỏ lipid.
(6). Tự do/ kí sinh nội bào không bắt buộc/ kí sinh nội bào bắt buộc.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Mục đích: Dựa vào thông tin SGK và kết quả hoạt động nhóm, HS hoàn thành
được khái niệm virus.
Kỹ thuật: Hoạt động nhóm, tìm hiểu tài liệu và hoàn thành khái ni ệm
Sản phẩm: Khái niệm virus
Sản phẩm dự kiến của học sinh:
Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ và có cấu tạo
rất đơn giản, hệ gen chỉ chứa một loại axit nucleic được bao bọc bởi protein.
Virus sống kí sinh nội bào bắt buộc.
2, Cấu tạo
TÌNH HUỐNG
Câu 1: Điền các thành phần cấu tạo của virus lên hình sau:


Câu 2: Dựa vào hình trên em hãy mô tả cấu tạo của một virus.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI


Mục đích: Từ hình ảnh, HS có thể nhận biết được các thành phần cấu tạo của
virus từ đó mô tả được cấu tạo của virus
Kĩ thuật: Quan sát hình ảnh, đọc tài liệu tìm kiến thức và trả l ời câu h ỏi.
Sản phẩm: Cấu tạo của virus
Sản phẩm dự kiến của HS:
Virus gồm 2 thành phần cơ bản :
-Vỏ : prôtêin bao bọc bên ngoài (còn gọi là capsit, được cấu tạo từ các prôtêin gọi
là capsôme).
-Lõi : là axit nuclêic (ADN hoặc ARN)
Một số virut còn có thêm vỏ ngoài cấu tạo gồm lipit kép; prôtêin, trên v ỏ còn các
gai glicôprôtêin.
3, Hình thái
TÌNH HUỐNG
Câu 1: Virus có những loại cấu trúc nào?........................................................................
Câu 2: Nối đáp án ở cột A với cột B cho phù hợp.
A
1. Cấu trúc xoắn
2. Cấu trúc khối
3. Cấu trúc hỗn hợp

B
a, Vỏ protein sắp xếp theo hình khối đa
diện 20 mặt tam giác đều.
b, Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit
nucleic, phần đuôi có cấu trúc xoắn.
c, Vỏ protein sắp xếp theo chiều xoắn
của axit nucleic, virus có hình que hoặc
sợi.

Câu 3: Câu hỏi lệnh SGK trang 117.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Mục đích: Từ tình huống đưa ra học sinh có thể khái quát được ki ến th ức v ề
hình thái của virus
Kĩ thuật: Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi và khái quát ki ến th ức
Sản phẩm: Cấu trúc của virus
Sản phẩm dự kiến:
Virut có 3 loại cấu trúc:
+ Cấu trúc xoắn : Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic.Ví dụ :
virut khảm, virut cúm
+ Cấu trúc khối : Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện.Ví dụ :virut bại liệt


+ Cấu trúc hỗn hợp : Có cấu trúc gồm dạng khối và dạng xoắn.
4, Các virus kí sinh ở vi sinh vật, thực vật, côn trùng
TÌNH HUỐNG
Hoàn thành bảng sau: Tác hại và biện pháp phòng tránh một s ố loại virus
Loại virus

Tác hại

Cách phòng tránh

Virus kí sinh ở vi sinh vật
Virus kí sinh thực vật
Virus kí sinh ở côn trùng
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Mục đích: Từ việc hoạt động nhóm tìm hiểu kiến thức, học sinh có th ể trình bày
được về tác hại và một số biện pháp phòng tránh đối với virus.
Kĩ thuật: Hoạt động nhóm, tìm hiểu kiến thức và hoàn thành bảng
Sản phẩm: Nội dung bảng
Sản phẩm dự kiến của HS:
Loại virus

Tác hại

Cách phòng tránh

Virus kí sinh ở vi sinh vật -Gây tổn thất cho công
nghiệp VSV
Virus kí sinh thực vật
Virus kí sinh ở côn trùng

-Chọn giống sạch bệnh.
-Tuân thủ quy trình vô
trùng.
- Xâm nhập qua vết
Chọn cây sạch bệnh, vệ
thương, gây thay đổi hình sinh đồng ruộng
thái cây.
- Gây bệnh cho côn trùng Tùy vào loại vật truyền
- Truyền bệnh cho người bệnh trung gian mà có
và động vật.
cách phòng tránh thích
hợp

5, Luyện tập củng cố
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của virut?
A. Virut đã có cấu trúc tế bào
B. Virut chưa có cấu trúc tế bào
C. Virut chỉ có vỏ là protein và lõi là axit nucleic
D. Cả B và C


Câu 2: Hệ gen của virut là?
A. ADN hoặc ARN
C. ARN, protein

B. ADN, ARN, protein
D. Nucleocapsit

Câu 3: Capsome là?
A. Vỏ capsit được cấu tạo từ các phân tử protein
B. Các phân tử axit nucleic
C. Vỏ bọc ngoài virut
D. Nucleocapsit
Câu 4: Vỏ ngoài của virut là?
A. Vỏ capsit
B. Các gai glicoprotein
C. Lớp lipit kép và protein bọc bên ngoài vỏ capsit
D. Nucleocapsit


Phiếu học tập bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
I, Khái niệm về Virus
Em hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm v ề
Virus:
Virus là (1)… chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước(2)… và có cấu tạo rất(3)… và
hệ gen chỉ chứa(4)… loại axit nucleic(ADN/ARN) được bao bọc bởi(5)… Virus
sống(6)…
(1). Cơ thể/ thực thể/ thể ảo.
(2). Lớn/ nhỏ/ siêu nhỏ.
(3). Phức tạp/ đơn giản/ nhiều thành phần.
(4). Một/ hai/ một hoặc hai.
(5). Vỏ kitin/ vỏ protein/ vỏ lipid.
(6). Tự do/ kí sinh nội bào không bắt buộc/ kí sinh nội bào bắt buộc.
II, Cấu tạo
Câu 1: Điền các thành phần cấu tạo của virus lên hình sau, dựa vào hình mô tả
cấu tạo của một virut.
1

2

3

4

III, Hình thái
Câu 1: Virus có những loại cấu trúc nào?........................................................................
Câu 2: Nối đáp án ở cột A với cột B cho phù hợp.
A
1. Cấu trúc xoắn

B
a, Capsome sắp xếp theo hình khối đa
diện 20 mặt tam giác đều.


2. Cấu trúc khối

b, Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit
nucleic, phần đuôi có cấu trúc xoắn.
3. Cấu trúc hỗn hợp
c, Capsome sắp xếp theo chiều xoắn
của axit nucleic, virus có hình que hoặc
sợi.
Câu 3: - Virut có phải là thể vô sinh hay không ?
không?

- Có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo giống nuôi vi khuẩn hay

IV, Các virus kí sinh ở sinh vật, thực vật và côn trùng
Hoàn thành bảng sau:
Loại virus

Con đường lây
truyền

Tác hại

Cách phòng
tránh

Virus kí sinh ở vi sinh
vật
Virus kí sinh thực vật
Virus kí sinh ở côn
trùng

Câu hỏi củng cố:
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của virut?
A. Virut đã có cấu trúc tế bào
B. Virut chưa có cấu trúc tế bào
C. Virut có vỏ là protein và lõi là axit nucleic
D. Phức hợp gồm axit nucleic và vỏ capsit gọi là nucleocapsit
Câu 2: Hệ gen của virut là?
A. ADN hoặc ARN

B. ADN, ARN, protein

C. ARN, protein

D. Nucleocapsit

Câu 3: Capsome là?
A. Vỏ capsit được cấu tạo từ các phân tử protein
B. Các phân tử axit nucleic
C. Vỏ bọc ngoài virut
D. Nucleocapsit


Câu 4: Vỏ ngoài của virut là?
A. Vỏ capsit
B. Các gai glicoprotein
C. Lớp lipit kép và protein bọc bên ngoài vỏ capsit
D. NucleocapsitTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×