Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ MG 4 5 tuổi

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỌ XUÂN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI

Người thực hiện: Nguyễn Thị Lịch
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hạnh Phúc-Thọ Xuân
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HÓA NĂM 2018
1


MỤC LỤC
Mục
1

Mở đầu
2
Lý do chọn đề tài

Nội dung

Trang
2
2

3

Mục đích nghiên cứu

3

4

Đối tượng nghiên cứu

3

5

Phương pháp nghiên cứu

3

6

Nội dung

4

7

Cơ sở lý luận

4


8

Thực trạng

4

9

Các biện pháp thực hiện

6

10

Hiệu quả sáng

17

11

Kết luận, kiến nghị

19

12

Kết luận

19

13

Kiến nghị

19

2


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài.
Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia có nền giáo dục phát triển do đó
đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đảm bảo xây dựng một thế hệ kế
tiếp có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ đất nước. Đại hội Đảng khóa IX đã
xác định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là một
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người" (1). Vì vậy hiện nay giáo dục
đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Đặc biệt giáo dục mầm non có vị trí
quan trọng là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học đặt
nền móng cho sự phát triển nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục mầm non là nấc thang khởi đầu trong hệ thống quốc dân với mục
tiêu "Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những
yếu tố đầu tiên của nhân cách chuẩn bị cho trẻ vào lớp một" Qua đó cho thấy
giáo dục thể chất cho trẻ trước tuổi đi học là việc làm hết sức quan trọng, đặt
nền móng cho sự phát triển toàn diện. Giáo dục thể chất giúp trẻ được rèn luyện
cơ thể, tinh thần sảng khoái, rèn luyện kỷ năng vận động cơ bản, hình thành
những thói quen vận động cần thiết.
Phát triển thể chất là một trong 5 mặt phát triển toàn diện của trẻ ở độ tuổi
mầm non, đó không chỉ là sự phát triển về hình thái cơ thể bên ngoài mà còn là
yếu tố giúp trẻ phát triển toàn diện về nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm
và kỹ năng xã hội.
Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu
giáo 4-5 tuổi nói riêng làm thỏa mãn nhu cầu hoạt động cho trẻ,tăng cường thêm
sức khỏe, cơ thể phát triển cân đối, hài hòa, tạo điều kiện phát triển ở trẻ sự cứng
cáp của cơ bắp và niểm vui trong hoạt động. Hoạt động có liên quan chặt chẽ
với quá trình giáo dục nhằm mục đích phát triển thể chất, giáo dục các phẩm
chất tâm lý ,hình thành nhân cách... để tạo dần nên sự hoàn thiện về mọi mặt.
Với mục tiêu nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đã xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động
cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016”.
Thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”,
bậc học mầm non đã triển khai và thự hiện. Mục đích của chuyên đề là ngoài rèn
luyện thể lực, tăng cường khả năng vận động, trẻ sẽ được rèn tính trung thực,
tính tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, lòng dũng cảm, tự tin và khả năng tự quản,
tự lập.
Thực tế, từ nhiều năm qua hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ
đã được thực hiện thường xuyên trong các trường mầm non. Tuy nhiên, từ năm
học 2013-2014, chuyên đề đã được các trường triển khai một cách chuyên sâu
và bài bản. Để nâng cao kiến thức trong tổ chức các hoạt động giáo dục phát
triển vận động, đội ngũ giáo viên các trường mầm non thường xuyên học hỏi,
3


bồi dưỡng về nghiệp vụ để có phương pháp giảng dạy hiệu quả. Bên cạnh đó,
các trường đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ.
Thực hiện chuyên đề, nhiều trường mầm non đã sáng tạo, đa dạng hóa hình
thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Giáo viên tích
cực làm đồ dùng, đồ chơi, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương,
gần gũi với trẻ để tạo các đồ chơi phục vụ cho các tiết học thể chất đạt hiệu quả
cao. Hàng năm, các trường còn tổ chức các hội thi của cô và trẻ lồng ghép với
chuyên đề giáo dục phát triển vận động, qua đó không chỉ đánh giá chất lượng
giáo dục mà còn tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh ý nghĩa và tầm quan
trọng của phát triển vận động cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện chuyên đề vẫn gặp những khó
khăn đó là;
Trang thiết bị, đồ chơi giáo dục phát triển vận động cho trẻ còn thiếu, diện
tích ở nhiều trường, lớp chật hẹp... Do vậy, các trường học thường phải tận dụng
tối đa các khoảng trống, không gian quanh các lớp học để bố trí, tổ chức lắp đặt
thiết bị, góc vận động.
Các hoạt động thể chất, giáo dục phát triển vận động một số giáo viên chỉ
gói gọn theo giáo án giảng dạy, không kích thích được tính tích cực, chủ động
của trẻ, quá trình tổ chức hoạt động vận động của giáo viên còn đơn điệu,nhàm
chán, mang nặng tính hình thức.
Vậy làm thế nào để tạo điều kiện cho trẻ phát triển vận động, nhằm nâng
cao thể chất cho trẻ một cách tốt nhất, góp phần hình thành nhân cách trẻ, giúp
trẻ phát triển tốt về mọi mặt. Những điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp
đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Nhận thức được tầm quan trọng
của bộ môn này ngay từ đầu năm học tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn chọn đề tài
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ
mẫu giáo 4 - 5 tuổi ” để làm đề tài nghiên cứu.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố
chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ .
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ
mẫu giáo 4 - 5 tuổi trường mầm non Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: Gồm các
phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa các tài liệu và văn
bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Gồm các phương pháp điều tra,
quan sát, đàm thoại…
- Nhóm phương pháp toán học để sử lý số liệu nghiên cứu (bảng biểu)
4


- Phương pháp hướng dẫn thực hành.
- Phương pháp sử dụng tình huống.
- Phương pháp nêu gương, tuyên dương khích lệ.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lí luận.
Nói đến sự phát triển thể chất ở trẻ là đề cập đến sự lớn lên của trẻ về mặt
hình thể bên ngoài, những thay đổi và hoàn thiện chức năng của các cơ quan
tương ứng với từng độ tuổi. Hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân
cách con người mới: Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối,
giàu lòng thương, biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ những người gần gũi,
thật thà, lễ phép, hồn nhiên, yêu thích cái đẹp, biết gìn giữ cái đẹp và mong
muốn tạo ra cái đẹp ở xung quanh. Mục tiêu của giáo dục mầm non là tạo điều
kiện tốt nhất để trẻ phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm và thẩm
mỹ (2).
Giáo dục thể chất trong trường mầm non là bảo vệ và tăng cường sức khỏe
đồng thời cung cấp những kiến thức giáo dục dinh dưỡng sức khỏe, vận động
nhằm phát triển một cơ thể cân đối hài hòa và phát triển toàn diện về nhân cách
trẻ. Việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục phát triển thể
chất là rất quan trọng giúp cho hệ thần kinh và các giác quan của trẻ nhanh nhạy
hơn và có tác dụng tốt để nâng cao năng lực nhận thức của trẻ. Ngày nay khoa
học đã chứng minh được rằng: phần lớn những trẻ ít vận động thì các vận động
phúc hợp và chức năng thần kinh thực vật thường kém phát triển, hoạt động hệ
tuần hoàn và hệ hô hấp bị hạn chế, khả năng lao động chân tay giảm sút, trọng
lượng cơ thể tăng nhanh. Chính vì vậy, vận động có vai trò hết sức quan trọng
đối với sự phát triển của cơ thể, ở mỗi một giai đoạn thì nhu cầu vận động của
trẻ là khác nhau. Vì thế khi lập chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển
vận động cần dựa trên những cơ sở như đảm bảo về mặt dinh dưỡng sức khỏe
cho trẻ, các bài tập vận động phải phù hợp với từng độ tuổi làm sao gây được
hứng thú. Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích
được nhiều cơ bắp tham gia thúc đẩy sự hoạt động của toàn bộ các hệ cơ quan
trong cơ thể. Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú
ý đến việc phát triển các kỹ năng, tố chất vận động . Cần tăng cường ưu tiên các
nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo dục tư thế đúng cho trẻ, giúp trẻ có
một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng chính xác.
Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong
phú phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể
dục sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao lao động. Do đó phát
triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em ở trường mầm
non phải có mục đích, có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, khoa học. Giúp trẻ phát
triển về các kỷ năng vận động, cơ thể phát triển cân đối hài hòa còn là một biểu
hiện của nét đẹp về hình thể và chúng ta có thể khẳng định rằng: Một cơ thể
khỏe mạnh luôn là tiền đề cho mọi tài năng. Do vậy giúp trẻ phát triển thể lực
thông qua vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp trẻ phát triển
toàn diện.
5


2.2. Thực trạng.
Năm học 2017-2018, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4- 5
tuổi. Tôi nhận thấy rằng giáo dục thể chất là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ nên
được nhà trường quan tâm. Chính vì vậy tôi luôn mong muốn trẻ có một sức
khỏe tốt và thể hiện hết khả năng của mình thông qua việc thực hiện các hoạt
động trên lớp và các hoạt động ngoại khóa bản thân đã gặp những thuận lợi và
khó khăn sau:
*Thuận lợi:
Được sự quan tâm sát sao của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân,
các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu trường mầm non Hạnh Phúc. Cơ sở vật chất,
trang thiết bị của nhà trường tương đối đầy đủ, phòng học rộng rãi thoáng mát,
sân chơi sạch sẽ.
Giáo viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Trẻ khỏe mạnh, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao
đạt tỷ lệ cao.
Phụ huynh luôn phối hợp với giáo viên trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Bản thân luôn được tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, dự các buổi
chuyên đề về phát triển vận động do phòng tổ chức vào các dịp hè, dự giờ đồng
nghiệp, qua đó tạo điều kiện cho tôi được học tập, củng cố kiến thức giáo dục
phát triển vận động cho trẻ.
* Khó khăn:
Khuôn viên của nhà trường còn hẹp.
Trang thiết bị, đồ dùng giáo dục phát triển vận động cho trẻ còn thiếu.
Một số giáo viên còn hạn chế trong việc nâng cao độ khó trong các bài tập
cơ bản và sáng tạo các động tác tập luyện kết hợp với nhạc cho trẻ và thực hành
luyện tập. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cũng chỉ gói
gọn theo giáo trình giảng dạy cũ, không kích thích được sự tích cực, chủ động
của trẻ.
Một số phụ huynh có nhận thức chưa đúng về môn giáo dục thể chất, cho rằng
môn học này không quan trọng mà chỉ là môn phụ nên không cần quan tâm.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, ngay từ đầu năm học, tôi đã tiến hành
khảo sát đánh giá xếp loại khả năng vận động của trẻ để có phương hướng phấn
đấu đạt được kết quả cao trong giảng dạy, thể hiện qua số liệu sau:
Kết quả khảo sát đầu năm
Nội dung
Tổng số
Đạt
Tỷ lệ
Đạt
Tỷ lệ
trẻ
Sự tập trung chú ý, hứng thú
của trẻ khi tham gia vận
21
9
43%
11
57%
động.
Trẻ tích cực tự giác trong giờ
21
8
38%
13
62%
học
Trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn,
21
11
52,4%
10
47,6%
6


thể lực tốt
Trẻ có kỹ năng , kỹ xảo vận
động tốt.

21

7

33,3%

14

66,7%

Qua khảo sát, đánh giá kết quả tôi tìm ra một số nguyên nhân dẫn tới kết
quả đạt được của trẻ còn thấp đó là:
+ Trẻ chưa tập trung chú ý, chưa hứng thú tham gia vận động.
+ Trẻ chưa có ý thức tự giác, lười vận động.
+ Trẻ vẫn còn nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin tham gia hoạt động.
+ Thể lực của trẻ không đồng đều.
+ Hình thức tổ chức chưa linh hoạt, chưa kích thích hứng thú cho trẻ hoạt động.
+ Đồ dùng trực quan còn ít, chưa đẹp, chưa hấp dẫn.
+ Trẻ chưa phát huy được tính tích cực ở trẻ, vì vậy chất lượng của môn
học chưa cao.
Từ những nguyên nhân trên, tôi đã suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp
nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi
trong trường mầm non.
2.3. Các biện pháp thực hiện.
Biện pháp 1: Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục
thể chất cho trẻ:
* Đảm bảo về mặt dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ:
Chế độ dinh dưỡng có mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với tăng
trưởng và phát triển. Cung cấp các chất dinh dưỡng đầy đủ cả về số lượng và
chất lượng rất quan trọng cho sự phát triển bình thường của trẻ. Muốn trẻ có
hứng thú với vận động giáo dục thế chất thì trước tiên cần đảm bảo sức khỏe cho
trẻ vì sức khỏe là vốn quý giá nhất và có ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ mầm non.
Ở lứa tuổi này cơ thể đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện
dần vì còn non nớt, dễ bị lệch lạc và mất cân đối. Do đó trẻ phải được chăm sóc
các chất dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi và luyện tập hợp lý, ăn uống đầy đủ chất.
Vì vậy chúng ta muốn cho trẻ khoẻ mạnh thông minh, chóng lớn cần giáo dục
cho trẻ ăn hết xuất của mình, ăn đủ chất, đủ lượng thì mới khoẻ mạnh, thông
minh, học giỏi, sau này tương lai sẽ tốt đẹp.
Ví dụ: Trong giờ ăn trưa, trước khi ăn cô giáo giới thiệu cùng trẻ các món
ăn trẻ sẽ được ăn hôm nay, sau đó giới thiệu luôn giá trị dinh dưỡng của các món
ăn đó như: Hôm nay cô cho các con ăn món thịt sốt cà chua, trong thịt có rất
nhiều chất đạm và prôtêin, lipit, giúp cơ thể các con phát triển khỏe mạnh,
nhanh lớn và thông minh. Trong cà chua có nhiều vitaminA rất tốt cho mắt, ăn
vào các con có đôi mắt sáng long lanh, làn da hồng hào rất đẹp đấy và hôm nay
các con còn được ăn món canh rau ngót nấu với thịt có nhiều vitaminC và nhiều
đạm giúp các con chóng lớn, thông minh và bài tiết tốt. Vậy các con phải ăn hết
suất, ăn tất cả thức ăn trong bát của mình thì cơ thể mới khoẻ mạnh và thông
minh đấy.
7


Ngoài việc giáo dục cho trẻ ăn uống đủ chất vẫn chưa đủ mà chúng ta còn
phải giáo dục vệ sinh cho trẻ: Phải rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, sau khi đi vệ
sinh, vào bàn ăn phải ngồi ngay ngắn, đúng chỗ của mình ngồi. Chuẩn bị khăn
lau tay, phải có đĩa đựng cơm rơi vãi, phải biết mời cô mời bạn trước khi ăn,
trong khi ăn không được nói chuyện, xúc cơm cẩn thận không làm rơi vãi ra
ngoài. Phải nhai kỹ, khi ho hay hắt hơi phải che miệng hoặc quay ra ngoài, ăn
xong phải lau miệng, lau tay, xúc miệng và uống nước trước khi đi ngủ.
Giáo dục trẻ không uống nước lã, không ăn quả xanh, dễ bị vi khuẩn xâm
nhập làm đau bụng, giáo dục trẻ ăn uống từ tốn có nề nếp.
Ví dụ: Trước giờ ăn trưa, cô giáo dạy trẻ nề nếp vệ sinh: Hỏi trẻ trước khi
ăn các con phải làm gì? Sau đó cô giáo dục trẻ phải rửa tay rửa mặt trước khi ăn
vì sau mỗi buổi học và buổi chơi tay cầm vào đồ chơi, đồ dùng nên bị nhiều vi
trùng bám vào xong lại bôi lên mặt lên tay rất bẩn. Chính vì thế phải rửa tay, rửa
mặt trước khi ăn nếu không rất dễ bị nhiễm bệnh.
Cho trẻ thực hiện thao tác rửa tay, rửa mặt đúng khoa học.
Là một giáo viên mầm non tôi thấy việc giáo dục dinh dưỡng, giáo dục vệ
sinh cho trẻ em là một vấn đề quan trọng và cần được chú ý, sức khoẻ của trẻ
phải được xã hội quan tâm một cách khoa học, việc chăm sóc giáo dục trẻ
không những là trách nhiệm của giáo viên mầm non mà còn là trách nhiệm của
cha mẹ và gia đình. Do vậy phải có sự kết hợp giữa việc giáo dục ở nhà trường
và gia đình, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa dinh dưỡng và sự cần thiết của dinh
dưỡng đối với cơ thể và phải có giáo dục ăn uống hợp vệ sinh, đầy đủ các chất
cho trẻ.
Ngoài chế độ dinh dưỡng cho trẻ giáo viên cần thực hiện đầy đủ những
nguyên tắc:
Cân đo trẻ đúng lịch và theo dõi biểu đồ.
Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe 2 lần /1 năm
Duy trì nghiêm túc lịch vệ sinh để phòng tránh dịch bệnh xảy ra trong
trường.
Đảm bảo đủ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và đủ đồ dùng cá nhân
cho trẻ
* Môi trường học tập:
Môi trường học tập rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, muốn trẻ
hoạt động sôi nổi với giáo dục thể chất thì việc đầu tiên phải gây hứng thú cho
trẻ khi tới lớp học, trẻ có yêu thương, thích đến lớp thì trẻ mới có hứng thú tham
gia các hoạt động khác.Vì thế môi trường học tập tốt sẽ khuyến khích trẻ tích
cực hoạt động, việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và hấp dẫn trẻ là vô
cùng cần thiết. Đối với lớp học ngay từ đầu năm tôi trang trí lớp đẹp theo các
chủ đề để gây sự hứng thú cho trẻ khi tới trường, với mỗi chủ đề tôi luôn có sự
thay đổi phù hợp, gợi mở ý tưởng sáng tạo của trẻ trong hoạt động góc tạo các
sản phẩm của trẻ để trang trí lớp học.
Từ việc cô cho trẻ tham gia tạo ra các sản phẩm trẻ được phát triển các vận
động tinh như: Cắt dán, cầm nắm, vẽ, tô màu… qua đó trẻ thấy thích thú tham
gia các hoạt động dưới sự động viên khuyến khích của cô.
8


Môi trường ngoài lớp học các cô giáo trong trường cùng phối hợp bố trí
thời gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẻ hấp dẫn. Đồ chơi ngoài
trời bố trí sắp xếp tạo khoảng trống của sân trường cho trẻ tập thể dục sáng, trẻ
có địa điểm để tham gia các hoạt động phát triển thể chất. Bên cạnh đó là việc
trồng cây, chăm sóc cây cũng được tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động
ngoài trời, trẻ hứng thú tham gia hoạt động này như chăm sóc cây, tưới cây…Từ
đó giúp trẻ phát triển và nắm được các kiến thức kỹ năng theo yêu cầu của
chương trình.
Ví dụ: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất củng cố rèn luyện kỹ năng cho
nội dung chính của hoạt động, tôi tổ chức cho trẻ leo trèo lên các thiết bị chơi
ngoài trời hoặc leo lên bước xuống qua các bậc thang của trường… hay chơi các
trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài sân trường.
Môi trường đa dạng, phong phú hấp dẫn sẽ gây hứng thú cho trẻ và tạo ra
kết quả của hoạt động cao nhất. Từ đó góp phần hình thành và nâng cao mối
quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ và giáo viên. Qua việc vận dụng khi
thực hiện trong môi trường học tập, tôi nhận thấy trẻ tham gia sôi nổi hơn với
các hoạt động đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất.
* Dụng cụ, đồ dùng tập luyện.
Đối với trẻ mầm non đồ dùng, đồ chơi rất quan trọng đặc biệt là đồ dùng
cho trẻ vận động. Sử dụng đồ dùng trực quan là một biện pháp hữu hiệu trong
hoạt động giáo dục thể chất đối với trẻ , góp phần không nhỏ vào việc nâng cao
kết quả của trẻ. Có đồ dùng trực quan đẹp hấp dẫn đa dạng phong phú làm cho
hoạt động thêm sinh động hấp dẫn khiến trẻ hứng thú hơn nên đạt kết quả cao.
Hiểu được điều này thì việc tạo ra các đồ dùng đồ chơi để giúp trẻ có điều kiện
hoạt động đúng mục đích là việc làm hết sức cần thiết đối với các lớp học mầm
non nhưng bên cạnh đó việc lựa chọn đồ dùng, dụng cụ tập luyện cho trẻ rất
quan trọng đây là việc làm thường xuyên của người giáo viên phải quan tâm.
Chính vì vậy ngoài thiết kế góc vận động trong lớp tôi còn phối hợp với nhà
trường thiết kế góc vận động ở gầm cầu thang để trẻ dễ dàng tham gia vào các
trò chơi vận động theo sở thích của mình.

Hình ảnh xây dựng góc vận động

9


Ngoài ra khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng tôi thường xuyên thay đổi đồ
dùng cho trẻ như sử dụng vòng thể dục, gậy thể dục, nơ, cờ…sử dụng các đồ
dùng này phù hợp với nội dung bài học và chủ điểm đang thực hiện.
Hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ vận động cơ bản tôi có thể trang trí các đồ
dùng học tập như: Cổng thể dục, tạo các đường hẹp bằng các dây hoa - thanh
nhựa… có màu sắc hấp dẫn kích thích thu hút trẻ vào giờ hoạt động thể chất để
đạt kết quả cao. Các loại đồ dùng phục vụ học tập của trẻ được cô tạo ra luôn
tuân thủ nguyên tắc bền chắc, không sắc nhọn, không có nguy cơ gây tai nạn,
đảm bảo an toàn cho trẻ.
Trong các trò chơi vận động, tôi nghiên cứu và làm đồ dùng đồ chơi hướng
dẫn trẻ sử dụng chơi có hứng thú và đạt kết quả cao.
Trong trường mầm non việc đảm bảo an toàn cho trẻ được đặt lên hàng đầu,
người giáo viên luôn lấy nhiệm vụ an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi là trọng
tâm kế hoạch đề ra. Trẻ cần được đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động có sự
giám sát của giáo viên đó là với các đồ dùng đồ chơi, dụng cụ luyện tập, địa
điểm cho trẻ hoạt động tôi luôn quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị sân tập, kiểm
tra dụng cụ trước khi cho trẻ luyện tập. Đối với các đồ dùng như: Ghế thể dục,
thang leo…tôi kiểm tra độ chắc trước khi cho trẻ sử dụng nếu thấy chưa chắc
chắn có biện pháp sửa chữa ngay, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên đồ dùng,
đồ chơi trong lớp để đảm bảo tính an toàn cho trẻ khi tham gia hoạt động. Để
thuận tiện cho trẻ sử dụng tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ cho trẻ dễ lấy, dễ sử
dụng, phù hợp với hoạt động như: Thể dục sáng, thể dục kỹ năng , hoạt động
ngoài trời. Trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với hoạt động và cất một
cách dể dàng.
Kết quả đạt được.
Khi thực hiện biện pháp này, tôi thấy rằng trẻ rất thoãi mái tham gia hoạt
động, ở trẻ đã hình thành được thói quen tự lập, tự giác trong ăn uống, ăn hết
xuất, có ý thức giữ gìn vệ sinh không làm rơi vải đồ ăn, không nói chuyện trong
khi ăn, trẻ có sức khỏe tốt hơn, biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
Biện pháp 2: Lập kế hoạch và tổ chức cho trẻ vận động.
Ngay từ đầu năm học, sau khi được phân công phụ trách lớp 4-5 tuổi tôi đã
nghiên cứu xây dựng, lập kế hoạch hoạt động giáo dục Phát triển thể chất và xin
ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường và dựa trên kế hoạch tổng thể của
hiệu phó chuyên môn.
Trước khi xây dựng, lập kế hoạch hoạt động giáo dục phát triển thể chất
cho trẻ tôi phải: Lựa chọn chủ đề, xác định mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục
và hoạt động giáo dục, khi lựa chọn nội dung giáo dục tôi phải lựa chọn nội
dung phù hợp và gắn với chủ đề. Những nội dung lựa chọn phải xuất phát từ nhu
cầu cuộc sống của trẻ và hệ thống tri thức khoa học về sức khỏe, tự nhiên, xã
hội, văn hóa nghệ thuật gần gủi cần thiết với trẻ, gắn với địa phương, phù hợp
với độ tuổi và khả năng của trẻ. Các nội dung đưa ra cần thể hiện tính đồng tâm
phát triển, tính phát triển theo tuần tự có hệ thống từ xa đến gần, từ cái đã biết
đến cái chưa biết và biết tốt hơn, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Với
10


mỗi độ tuổi, những hiểu biết kỹ năng, thái độ mà trẻ đã được hình thành ở chủ
đề này cần tạo cơ hội cho trẻ được tiếp tục củng cố, luyện tập và làm sâu sắc mở
rộng thêm ở những chủ đề tiếp theo, nhằm tiến tới thực hiện được các mục tiêu
giáo dục mà cuối độ tuổi đã làm ra. Các hoạt động và nội dung lựa chọn phải
đảm bảo an toàn đối với trẻ.
Ví dụ: Khi lên kế hoạch môn phát triển vận động đầu năm có thể cho trẻ tập
các vận động cơ bản đi từ dễ đến tăng dần độ khó như: Đi, chạy nhảy, bò, trườn,
trèo...làm như thế trẻ sẽ cảm thấy không khó mà vừa sức từ đó trẻ sẽ nhiệt tình,
húng thú tham gia vào các hoạt động hơn hoặc khi thực hiện thể dục sáng của
từng chủ đề, tuần 1 chúng ta có thể cho trẻ tập các động tác, sang tuần 2 nếu các
động tác trẻ đã tập đều chúng ta có thể cho trẻ tập các động tác kết hợp lời bài
hát của chủ đề.
STT

1

2

3

4

5

Chủ đề

Nội dung
- Bật tại chổ, bật
tiến về phía trước
Trường
-Đi bằng gót
mầm non chân, đi khuỵu
gối, đi lùi
-Tung bóng lên
Bản thân cao và bắt bóng.
- Bò bằng bàn tay
bàn chân
- Bật liên tục về
phía trước
- Bật chụm tách
chân vào các ô.
Gia đình - Đi theo đường
zích zắc
- Ném xa bằng
một tay
- Ném xa bằng 2
tay
Nghề
- Bật sâu 25 cm
- Trườn sấp kết
nghiệp
hợp trèo qua ghế
thể dục
- Chuyền bóng
qua đầu
- Bò zích zắc
Thế giới bằng bàn tay,
động vật cẳng chân qua 45 hộp

Yêu cầu cần đạt
- Trẻ biết nhún bật tại chổ và bật về
phía trước
- Trẻ biết đi bằng gót chân, đi khuỵu
gối, đi lùi
- Trẻ biết tung bóng lên cao và hứng
bóng không làm rơi bóng
- Trẻ biết bò phối hợp tay nọ chân kia
nhịp nhàng
- Trẻ biết nhún bật liên tục về phía
trước
- Trẻ biết nhún bật chụm và tách chân
vào các ô
- Trẻ biết đi theo đường zích zắc,
không chạm vật
- Trẻ biết đưa tay từ trước ra sau, lên
cao rồi ném đi xa
.- Trẻ dùng 2 tay cầm túi cát, ném xa
bằng 2 tay
- Trẻ biết dùng sức chân để nhún bật
- Trẻ biết trườn sấp, trèo qua ghế thể
dục
- Trẻ chuyền bóng qua đầu, không
làm rơi bóng,
- Trẻ bò theo đường zích zắc phối hợp
tay nọ chân kia vượt qua chướng ngại
vật.
11


6

Thế giới
thực vật

- Trườn theo
hướng thẳng
- Nhảy lò cò
- Trèo lên xuống
thang
- Ném trúng đích
thẳng đứng

- Trẻ nằm sấp, trườn sát bụng xuống
sàn tay nọ chân kia bò về phía trước.
- Trẻ biết co một chân để nhảy lò cò
- Trẻ trèo từng chân một lên và bước
xuống từng chân một.
- Trẻ biết đưa tay từ trước sang ngang,
lên cao rồi ném trúng đích

- Trèo lên xuống - Trẻ trèo từng chân một lên, bước
ghế
xuống từng chân một.
7
Phương
- Bật tách khép
- Trẻ biết nhún bật chụm và tách chân
tiện và
chân qua 5 hộp
vào các ô
luật lệ
- Đi theo đường
- Trẻ đi theo đường hẹp không dẫm
giao
hẹp, tung bắt
vạch, tung và bắt bóng bằng 2 tay.
thông
bóng .
- Bật xa 35-40cm - Trẻ biết bật xa 35-40 cm
- Chạy 15m trong - Trẻ biết chạy, khi chạy không vấp
8
Nước và khoãng 15 giây
ngã
hiện
- Đi trên ghế
- Trẻ giữ thăng bằng khi đi trên ghế
tượng tự băng đầu đội túi
thể dục không làm rơi túi cát.
nhiên
cát.
- Tung bắt bóng
-Tung, bắt bóng bằng 2 tay không làm
với người đối
rơi bóng
diện.
Quê
- Ném trúng đích - Trẻ biết ném trúng đích nằm ngang
9
hương ,
nằm ngang
Đất nước - Bò theo đường - Trẻ bò theo đường zích zắc phối hợp
- Bác Hồ. zích zắc vượt
tay nọ chân kia vượt qua chướng ngại
chướng ngại vật
vật.
Kết quả đạt được:
Sau khi lập được kế hoạch tổ chức tôi thấy yên tâm và thực hiện rất hiệu
quả. Trẻ được thực hiện các bài tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nên
trẻ tiếp thu bài tập rất hứng thú và có kết quả cao.
Biện pháp 3: Phát triển thể chất thông qua hoạt động thể dục sáng.
Thể dục sáng là hoạt động không thể thiếu trong lịch sinh hoạt hàng ngày
của trẻ mầm non, tập thể dục sáng giúp trẻ hít thở sâu, điều hòa nhịp thở, tăng
cường quá trình trao đổi chất và tuần hoàn trong cơ thể. Thể dục sáng giúp các
khớp dây chằng được mềm dẽo linh hoạt đồng thời hỗ trợ những hoạt động
trong ngày trở nên nhịp nhàng nhanh nhẹn tạo cho trẻ tâm trạng sảng khoái vui
tươi đón hoạt động mới. Đặc biệt khi trẻ được tham gia vào hoạt động thể dục
sáng thường xuyên sẽ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn trong cuộc sống, trong học
tập, nâng cao tinh thần tập thể, ý thức lao động tinh thần trách nhiệm với công
việc cho trẻ.
12


Để thu hút được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các trẻ trong lớp thì nội
dung bài tập thể dục sáng phải lựa chọn và sắp xếp các động tác phù hợp với độ
tuổi của lớp mình và khả năng hứng thú của trẻ. Khi cho trẻ tập các bài phát
triển chung tôi không cho trẻ tập đơn điệu theo nhịp hô với tay không mà tôi
thường cho trẻ tập với vòng gậy, cầm nơ, bóng, vòng thể dục, cờ, hoa, tua…tập
kết hợp theo lời bài hát.
Tổ chức như vậy tôi thấy trẻ rất hứng thú tập và trẻ tập một cách say sưa.
Với mỗi bài tập phát triển chung tôi đều phải tập lần lượt và đầy đủ các động tác
phát triển các cơ: Hô hấp, tay vai, chân, bụng lườn, bật để giúp cho các cơ quan
hô hấp, tuần hoàn và các nhóm cơ hoạt động liên hoàn và tích cực.
Khi cho trẻ tập bài tập phát triển chung xong tôi thường tìm những trò chơi
nhẹ để giúp trẻ có một tinh thần vui vẻ, thoải mái, lạc quan, yêu đời. Trẻ chơi trò
chơi xong cô cho trẻ đi vòng một vòng xung quanh sân tập để giúp trẻ điều hòa
cơ thể và lấy lại sự cân bằng trong cơ thể.
Chính vì thể dục sáng có tầm quan trọng và lợi ích đối với sự phát triển thể
chất cho trẻ nên tôi luôn duy trì thường xuyên cho trẻ tập thể dục sáng. Thể dục
sáng luôn là một hoạt động không thể thiếu được trong chế độ sinh hoạt hàng
ngày của trẻ.

Hình ảnh trẻ tập thể dục sáng với vòng gậy
Kết quả đạt được.
Khi thực hiện biện pháp này, tôi thấy rằng ở trẻ đã hình thành thói quen tốt,
có ý thức tập luyện giữ gìn sức khỏe. Từ việc tập thể dục sáng thường xuyên,
đúng giờ, đã thúc đẩy sự hình thành tư thế đúng, hoạt động tích cực của các cơ
quan hô hấp, tuần hoàn, các nhóm cơ cho trẻ, trẻ tích cực tham gia vận động.
Biện pháp 4: Tổ chức trên tiết học
Vận động cơ bản là hình thức phát triển vận động cho trẻ, trong giờ thể dục
kỷ năng chúng ta cung cấp cho trẻ kiến thức rèn luyện kỷ năng, kỷ xảo vận
động có mục đích, có tổ chức, có hệ thống và có kế hoạch. Nhiệm vụ của giờ
thể dục là hình thành những kỷ năng vận động đúng, qua đó phát triển tố chất
thể lực cho trẻ.
13


Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo đó là “Học bằng chơi - chơi
mà học” học thông qua chơi, chơi thông qua học để giáo viên tổ chức một tiết
học sao cho tiết học đó đi vào tâm hồn trẻ một cách sống động, không khô khan
cứng nhắc. Để làm được điều đó thì việc đầu tiên là cô giáo phải có một tài nghệ
dẫn dắt, cô đưa trẻ vào các hoạt động một cách nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng
không kém phần sôi nổi để thu hút sự chú ý của trẻ. Một yêu cầu đặt ra đối với
giáo viên khi thực hiện một tiết vận động cơ bản đó là phải chuẩn bị đồ dùng,
soạn bài đầy đủ và nghiên cứu kỹ bài soạn, nắm rõ yêu cầu của bài dạy và đặc
điểm cá tính của từng trẻ để đưa ra phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp.
Theo tôi để một tiết học đạt hiệu quả cao cô giáo cần “Lấy trẻ làm trung tâm”
phát huy tính tích cực của trẻ. Thực hiện với cả lớp hay nhóm nhỏ hoặc từng cá
nhân tùy theo nội dung và yêu cầu của bài tập.
Như vậy để một tiết học thật sự sôi nổi và gây được sự chú ý cũng như thu
hút được sự tham gia hăng say nhiệt tình, hoạt động tích cực của tất cả các trẻ thì
tôi thường tổ chức một tiết học vận động dưới hình thức trò chơi hoặc hội thi và
theo nguyên tắc của trò chơi. Hoạt động vận động tổ chức thực hiện gắn với chủ
đề, cô sẽ đóng vai là người dẫn chương trình.
Ví dụ: Vận động cơ bản: “Bật chụm tách chân” ở chủ đề Gia đình, tôi tổ
chức chương trình “Gia đình tài giỏi” cho hai gia đình thi với nhau. Các thành
viên trong hai gia đình bật chụm tách chân thi nhau vận chuyển thực phẩm về để
chế biến các món ăn trong gia đình.
Hay ở chủ đề Nghề nghiệp, với vận động cơ bản “Trườn sấp kết hợp trèo
qua ghế thể dục” , tôi tổ chức chương trình “Chiến sĩ nhí” và cho trẻ tập làm
chú bộ đội đang tập luyện. Tôi chia trẻ thành 2 tiểu đoàn để thi đua với nhau. Tổ
chức dưới dạng hội thi, trò chơi như vậy bắt buộc trẻ phải thật cố gắng và khéo
léo để đội mình đạt được chiến thắng, lúc đó trẻ sẽ hăng say tập luyện và trẻ sẽ
nêu cao tính tự giác tinh thần đồng đội cũng như tinh thần đoàn kết của mình.
Với mỗi tiết học thể dục tôi thường làm nền bằng các bài hát hoặc các bản
nhạc không lời phù hợp với từng phần để lôi cuốn và kích thích sự tham gia hoạt
động của trẻ.
Ví dụ: Ở phần khởi động tôi sẽ chọn những bài hát hoặc bản nhạc sôi động,
có tiết tấu nhanh, dồn dập để trẻ khởi động mạnh mẽ hay ở phần bài tập phát
triển chung tôi sẽ chọn các bài hát nằm trong chủ đề mà tôi đang thực hiện phải
phù hợp với nội dung các động tác, lời bài hát, nhịp điệu phải rõ ràng tiết tấu
không nhanh, không chậm để trẻ ứng vào động tác dễ dàng hơn. Ở phần vận
động cơ bản khi trẻ thực hiện tôi thường chọn những bản nhạc không lời phù
hợp với độ tuổi và chủ đề để lôi cuốn trẻ thực hiện. Phần hồi tỉnh tôi thường
chọn những bài hát hoặc những bản nhạc nhẹ nhàng du dương để làm giảm bớt
sự mệt mỏi và căng thẳng của trẻ sau những vận động mạnh. Sự thành công
trong một tiết học không thể không kể đến yếu tố làm mẫu và phân tích cách
làm. Đây là một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng nó thật sự quan trọng
trong tiết thể dục vì ở lứa tuổi mầm non trẻ thường học theo kiểu bắt chước. Vì
vậy để tiết học thành công cũng như trẻ đạt được kết quả cao thì cô làm mẫu
phải thật chính xác, động tác dứt khoát, rõ ràng và hướng dẫn cách thực hiện
phải thật tỉ mĩ, ngắn gọn, dể hiểu. Điều đặc biệt hơn nữa khi dạy tiết thể dục tôi
14


luôn phải chú ý nhất đó chính là trang phục của trẻ. Vì nếu trang phục của trẻ
gọn gàng, phù hợp thì trẻ sẽ dễ dàng vận động và tham gia một các tích cực hơn.
Một điều giáo viên cần chú ý hơn nữa khi dạy tiết thể dục đó là giáo viên
không được dùng mệnh lệnh nhiều mà phải chuyển tiếp nhẹ nhàng, linh hoạt để
trẻ không cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Cô luôn động viên cổ vũ và khen ngợi
trẻ kịp thời để trẻ có động lực, tránh chê trẻ để trẻ bước vào các phần tiếp theo
có tinh thần thoải mái để trẻ thấy không bị gò bó….
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc tổ chức một tiết học linh hoạt, sáng
tạo, lấy trẻ làm trung tâm sẽ phát huy được tính tích cực của trẻ. Điều đó sẽ góp
phần vào việc phát triển thể chất cho trẻ.
Biện pháp 5: Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ.
Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là một quá trình sư phạm, nhưng không
có nghĩa là giáo viên chỉ phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng
được các động tác vận động mà còn phải giúp trẻ tạo lập những phẩm chất đạo
đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và tập
trung ý chí trong hoạt động thể dục thể thao.
Những giờ học giáo dục thể chất thường đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực,
đôi khi điều đó quá dồn dập so với những hoạt động thường ngày của trẻ, bên
cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả năng tập trung kém, khiến trẻ khó theo kịp
nội dung bài học. Do đó, nhiệm vụ của cô giáo là phải rèn luyện cho trẻ có thói
quen lắng nghe những lời chỉ bảo trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng
khuyến khích trẻ tự giác tích cực trong hoạt động
Thêm vào đó, cô giáo cần cải tiến phương pháp dạy, lựa chọn nội dung cho
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, để trẻ có thể theo kịp bài học
một cách tự nhiên nhất.
Ví dụ: Vận động Bật xa, 35- 40cm, nhiều trẻ rất sợ không dám bật, đến lượt
trẻ không thực hiện mà tìm cách lẫn trốn, tôi đã chia trẻ thành hai nhóm, tổ chức
cho trẻ thực hiện dưới hình thức trò chơi bật qua suối nhỏ, hái nấm, trẻ rất hào
hứng tham gia và không còn trẻ nào sợ không dám bật nữa, bài học đã đạt được
kết quả rất tốt.
Hay ở vận động: Trèo lên xuống thang, tâm lý trẻ rất sợ nhiều trẻ không
dám trèo, tôi đã tổ chức cho trẻ thi trèo thang hái quả, trẻ rất hứng thú tham gia.
Kết quả đạt được
Sau khi thực hiện biện pháp này, trẻ ở lớp tôi đã tự phát huy tính tích cực,
tự giác, trẻ được tham gia hoạt động một cách chủ động, thoải mái. Trẻ có những
kỷ năng cần thiết cho cuộc sống và có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất cho các bậc
học sau này.
Biện pháp 6: Phát triển thể chất thông qua hoạt động ngoài trời.
Cũng như thể dục sáng thì hoạt động ngoài trời là một hoạt động không thể
thiếu được trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Bởi thông qua đó trẻ sẽ
được tiếp xúc với không khí trong lành của thiên nhiên, rèn luyện sức khỏe, thiết
15


lập mối quan hệ giữa trẻ với môi trường xung quanh, góp phần mở rộng vốn
hiểu biết về môi trường tự nhiên - xã hội, thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động
theo ý thích của trẻ. Nếu như trẻ không được tham gia vào các hoạt động ngoài
trời, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí, tình cảm, kỷ năng giao tiếp của trẻ, có
thể khiến trẻ mất tự tin, thiếu sự linh hoạt, khó hòa đồng.
Hoạt động ngoài trời trẻ không chỉ được hít thở không khí trong lành mà trẻ
còn được cô giáo tổ chức cho trẻ chơi những trò chơi vận động và những trò
chơi dân gian mà trẻ yêu thích nhằm tăng cường khả năng vận động cơ thể như:
Chạy, nhảy, leo trèo, nắm bắt, đây là một hoạt động tạo cho trẻ sự vui vẻ, thoải
mái nên rất thu hút trẻ tham gia. Thông qua trò chơi vận động, hình thành tính
trung thực, kiên trì ở trẻ. Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động giáo viên cần lựa
chọn những trò chơi phù hợp với chủ đề, phù hợp với những tiết học trước và
sau buổi chơi.
Ví dụ: Trẻ mới học tiết truyện, tiết thơ thì giáo viên có thể chọn những trò
chơi có vận động mạnh như: "Nhảy tiếp sức", "Cướp cờ", " Mèo đuổi chuột"
" Bịt mắt bắt dê".
Nhưng nếu trẻ mới học tiết thể dục thì cô có thể tổ chức cho trẻ những trò
chơi dân gian nhẹ nhàng như “Lộn cầu vồng”, “Dung dăng dung dẻ”,… để tránh
sự mệt mỏi của trẻ. Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động xong giáo viên không nên
cho trẻ vào lớp luôn mà nên cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời để trẻ thấy
thoải mái về tinh thần điều đó giúp trẻ chuẩn bị bước vào các hoạt động tiếp
theo một cách tốt nhất. Trong quá trình trẻ chơi, cô luôn bao quát tất cả các
nhóm chơi trong sân trường, nhắc nhở trẻ không được chơi quá khu vực quy
định, giữ gìn vệ sinh… và chú ý quan sát kịp thời giải quyết những xung đột của
trẻ, xử lý nhanh nhạy các tình huống xảy ra trong quá trình chơi, đảm bảo an
toàn cho trẻ.
Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng nếu biết cách tổ chức hoạt động
ngoài trời một cách hợp lý và thường xuyên thì sẽ giúp trẻ thông minh, nhanh
nhẹn, hoạt bát và giúp trẻ phát triển thể lực một cách tốt nhất.
Kết quả đạt được.
Sau khi thực hiện biện pháp này, tôi thấy trẻ được tiếp cận với nhiều hình
thức hoạt động, trẻ không còn bị gò bó, nhàm chán. Trẻ được chơi các trò chơi
vận động dưới nhiều hình thức khác nhau, được thỏa mãn nhu cầu chơi nên rất
hào hứng, tích cực. Từ đó hiệu quả hoạt động đã được nâng cao.

16


Hình ảnh trẻ chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
Biện pháp 7: Phối hợp với phụ huynh nâng cao thể lực cho trẻ.
Thông qua hoạt đón trả trẻ, hội nghị phụ huynh trao đổi với phụ huynh
về ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe của trẻ là ăn uống đầy đủ, hợp lý,
sạch sẽ giúp con người khỏe mạnh. Thể chất của trẻ không chỉ được rèn luyện
ở trường là đủ mà trẻ phải được rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi. Do đó cần phải
có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để cùng nâng cao thể
chất cho trẻ.
Để trẻ có một thể chất tốt ngay từ đầu năm học tôi đã đưa mục tiêu phát
triển thể chất là một trong những mục tiêu nhằm phát triển toàn diện cho trẻ và
để thực hiện được những mục tiêu đó bản thân tôi đã lên kế hoạch tuyên truyền
đến các bậc phụ huynh về việc chăm sóc sức khỏe của trẻ theo khoa học. Vận
động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường và triển khai đến từng phụ huynh
trong cuộc họp đầu năm. Mặt khác hàng tháng tôi viết bài tuyên truyền, sưu tầm
tranh ảnh treo ở góc tuyên truyền nhằm tuyên truyền tới phụ huynh những vấn
đề liên quan đến phát triển thể chất cho trẻ.
Ví dụ: Một số bài tuyên truyền tiêu biểu như: Cách lựa chọn thực phẩm cho
bé; các biện pháp chống thừa cân, béo phì; Giữ gìn vệ sinh thân thể; Môi trường
trong sạch con người khỏe mạnh… hay các bài tuyên truyền về cách phòng
tránh các loại bệnh như: Bệnh tay chân miệng, bệnh viêm đường hô hấp, bệnh
sốt xuất huyết…
Trong các giờ đón trả trẻ, bản thân tôi luôn trao đổi với phụ huynh về sự
phát triển thể chất cho trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thể trạng và
những diễn biến bất thường có liên quan đến sức khỏe của trẻ trong ngày cân đo,
khám sức khỏe theo định kỳ và thông báo kết quả kịp thời đến các bậc phụ
huynh để các bậc phụ huynh nắm được.
Mỗi khi nhà trường tổ chức các cuộc thi như “Hội khỏe mầm non” tôi đều
vận động phụ huynh tới dự. Qua đó để tuyên truyền cho phụ huynh biết về việc
giáo dục phát triển thể chất cho trẻ, kêu gọi phụ huynh tích cực đóng góp
nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, cùng với giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi
để phục vụ cho trẻ học tiết thể dục. Xây dựng góc vận động để trẻ được hoạt
động vui chơi thể dục thể thao.
17


Chúng ta có thể thấy rằng sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ
huynh cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để phát triển thể chất
cho trẻ mầm non ở giai đoạn này và các giai đoạn tiếp theo.
Kết quả đạt được.
Qua quá trình áp dụng biện pháp, tôi nhận thấy công tác phối kết hợp với phụ
huynh đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, nhờ đó mà chất lượng giáo dục giúp trẻ
phát triển vận động có nhiều thay đổi tích cực. Trẻ được giáo dục vận động một
cách toàn diện, được chăm sóc tận tình và đặc biệt môi trường giáo dục đã được
mở rộng, không chỉ ở trường mà ngay cả ở nhà, không chỉ bởi cô mà còn bởi cha
mẹ. Chính điều đó đã giúp trẻ phát triền vận động một cách tốt nhất.
Biện pháp 8: Thông qua ngày hội, ngày lễ, giao lưu với các trẻ lớp khác
trong khối.
Khi trẻ đến trường học, trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn.
Vào dịp các ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non tôi thường tập cho trẻ các
bài tập thể dục nhịp điệu, bài tập AEROBI, tập võ thuật, tổ chức các trò chơi
nhằm rèn luyện cơ thể trẻ, khích lệ lòng yêu thích thể dục, thể thao góp phần
củng cố và hoàn thiện kỹ năng vận động ở trẻ tạo ra không khí thi đua, rèn luyện
thể dục giữa các trẻ trong lớp với nhau.
Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với các bạn
ở lớp khác, để trẻ được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao
tiếp, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ trực tiếp tham gia hoạt
động, tôi đã cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong khối.
Ví dụ: vào dịp chào mừng ngày 20/11, 8/3 tôi cùng các cô giáo ở trường tổ
chức cho trẻ giao lưu kéo co cùng các bạn trong khối mẫu giáo 4 -5 tuổi.

18


Hình ảnh trẻ chơi kéo co
Kết quả đạt được.
Sau khi thực hiện biện pháp này, trẻ được tiếp cận với nhiều hình thức tổ
chức hoạt động, được tham gia giao lưu trẻ rất phấn khởi, tự tin hơn trong giao
tiếp với bạn bè, không còn rụt rè, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình,
có tinh thần đoàn kết và thi đua. Trẻ tham gia vào hoạt động đạt hiệu quả hơn.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến:
Qua thực tế nghiên cứu áp dụng các biện pháp trong việc tổ chức cho trẻ
mẫu giáo tham gia hoạt động giáo dục thể chất đã xóa đi những suy nghĩ hoạt
động giáo dục thể chất là khô khan, gò bó, cứng nhắc. Thực tế khi tổ chức hoạt
động này cho trẻ thường nhẹ nhàng hấp dẫn cô và trẻ hòa quyện vào nhau, phát
triển được sự tập trung chú ý, tính tự giác, tích cực ở trẻ, nâng cao sức khỏe và
kỷ năng kỷ sảo vận động cho trẻ. Kết quả đạt được thể hiện rõ nét ở bảng sau:
Kết quả khảo sát cuối năm
Nội dung
Sự tập trung chú
ý, hứng thú của
trẻ khi tham gia
vận động.
Trẻ tích cực tự
giác trong giờ
học
Trẻ khỏe mạnh
nhanh nhẹn, thể
lực tốt
Trẻ có kỹ năng ,
kỹ xảo vận động
tốt.

Tổng số trẻ

Đạt

Tỷ lệ

Đạt

Tỷ lệ

21

20

95,2%

1

4,8%

21

19

90%

2

10%

21

20

95,2%

1

4,8%

21

18

85,7%

3

14,3%

Qua khảo sát kết quả đầu năm và cuối năm cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của trẻ
sau khi áp dụng các biện pháp vào lĩnh vực phát triển thể chất.
Kết quả khi sử dụng các biện pháp trên như sau:
Nội dung
Sự tập trung chú ý, hứng thú của trẻ khi
tham gia vận động.
Trẻ tích cực tự giác trong giờ học
Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có thể lực tốt
Trẻ có các kỹ năng kỹ xảo vận động tốt

Đầu năm
43%

Cuối năm
95,2%

38%
52,4%
33,3%

90%
95,2%
85,7%

* Bài học sư phạm:
Qua việc nghiên cứu đề tài tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:
19


Khảo sát trẻ để nắm chắc tình hình, đặc điểm tâm lý của trẻ và năng lực,
khả năng phát triển của trẻ để tìm ra biện pháp phát triển thể chất phù hợp nhất.
Giáo viên cần nghiên cứu và nắm vững khái niệm, mục tiêu, nội dung và
phương pháp phát triển thể chất cho trẻ để xây dựng kế hoạch phát triển thể chất
cho trẻ. Luôn tự giác trong công việc, tâm huyết với việc phát triển thể chất cho trẻ.
Linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động mặt khác giáo
viên phải có nghệ thuật khi tiếp xúc với trẻ. Phát hiện và xử lý tốt các tình huống
sư phạm xảy ra.
Khi tổ chức các hoạt động cô luôn quan tâm, gần gũi, nhẹ nhàng, ân cần với
trẻ. Cô tôn trọng nhu cầu, sở thích, hứng thú của trẻ và tuyệt đối không được áp
đặt suy nghĩ chủ quan của mình với trẻ. Cô động viên khen ngợi kịp thời những
trẻ làm được và kiên trì với những trẻ chưa làm được.
Giáo viên phải luôn nghiên cứu tài liệu, chuyên đề, tập san có liên quan đến
giáo dục phát triển thể chất cho trẻ và tham khảo học hỏi bạn bè, đồng nghiệp.
Tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề nâng cao nghiệp vụ chuyên môn do
phòng giáo dục và nhà trường tổ chức..
Phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc
giáo dục trẻ.
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận.
Như chúng ta đã biết giáo dục thể chất là một trong những lĩnh vực giáo
dục giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Nếu trẻ được vận động phù hợp, tập
luyện thường xuyên, duy trì và ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn sẽ
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh, giúp cho quá trình
cảm giác, tri giác, trí nhớ tư duy phát triển tốt.
Việc sử dụng các biện pháp trong quá trình giáo dục phát triển thể chất cho
trẻ là một công việc vô cùng thiết thực và cấp bách. Giáo trẻ thể chất cho trẻ
mầm non có nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết bởi giáo dục thể chất có
nhiệm vụ hình thành những con người có thể lực tốt để tham gia vào các hoạt
động học tập ở trường tiểu học và các bậc học tiếp theo.
Quá trình giáo dục thể chất cho trẻ không chỉ góp phần nâng cao về thể chất
mà còn góp phần phát triển về mặt tinh thần cho trẻ, từ đó trẻ có nhiều khả năng
thực hiện những nhiệm vụ giáo dục về nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình
cảm xã hội, từ đó hình thành nhân cách tốt cho trẻ.
3.2. Kiến nghị.
* Đối với Phòng giáo dục: Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, phòng
tài chính bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường nhất
là đồ dùng phục vụ cho môn học thể dục.
* Đối với nhà trường:
Nhà trường cần có sự chỉ đạo cụ thể, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá rút
kinh nghiệm cho giáo viên và có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên còn những
mặt hạn chế nhất là giáo viên trẻ mới ra trường. Làm tốt công tác xã hội hóa
giáo dục để tăng cường đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho các nhóm, lớp.
Ban giam hiệu tích cực tham mưu với địa phương mở rộng sân chơi cho
nhà trường.
20


* Đối với giáo viên:
Khi hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non,
giáo viên phải mạnh dạn, linh hoạt, sáng tạo. Thường xuyên thay đổi các hình
thức, cách tổ chức và sử dụng các thủ thuật lên lớp cũng như các kỹ năng sư
phạm để giúp trẻ hứng thú vào hoạt động một cách tích cực nhưng không mệt
mỏi.
Giáo viên phải biết vận dụng biện pháp đổi mới phương pháp giáo dục vào
các môn học một cách khoa học, nhẹ nhàng, thoải mái để khai thác tối đa hoạt
động thể chất cho trẻ.
Giáo viên chủ động tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục trẻ đúng khoa học và ửng hộ nguyên vật liệu sẵn có để giáo
viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất của lớp và
của nhà trường.
Trên đây là một số kinh nghiệm bản thân tôi đã có được trong quá trình
thực hiện mà thực tế tôi đã rút ra được phần nào cũng đã góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường. Tuy nhiên trong
quá trình viết vẫn còn những hạn chế nhất định, tôi rất mong nhận được sự hỗ
trợ, góp ý chân tình của đồng nghiệp và Hội đồng khoa học các cấp để giúp tôi
làm tốt công tác chuyên môn nói chung và nâng cao hiệu quả phát triển vận
động cho trẻ mầm non ngày một tốt hơn./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Thọ Xuân, ngày 25 tháng 5 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết sáng kiến
Nguyễn Thị Lịch

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ GD&ĐT, Chương trình GDMN . Nhà xuất bản Giáo dục.
22


2. Bồi dưỡng thường xuyên Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non.
3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ( MG 45 tuổi). Nhà xuất bản Giáo dục.
4. Đồ chơi và hướng dẫn trò chơi phát triển trí thông minh. Nhà xuất bản
GDVN.
5. Tham khảo trên mạng Internet.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×