Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

MỤC LỤC
Tên đề mục
I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
1. Cơ sở lý luận
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng vào sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Thực trạng về việc thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường cho

Trang
1
1
3
3
3
4
4
6


trẻ ở trường mầm non
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
3.1. Bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân
3.2. Biện pháp xây dựng môi trường giáo dục
3.3 Biện pháp giáo dục trẻ ở các hoạt động hàng ngày
3.4 . Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua các hoạt động

6
8
8
9
12

chăm sóc và bảo sức khoẻ cho trẻ
3.5. Biện pháp chú trọng công tác tham mưư và phối hợp với phụ

15

huynh
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
III. Kết luận – Kiến nghị
1. Kết luận
2. Kiến nghị

16
17
19
19
20

" MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5- 6 TUỔI Ở TRƯỜNG
MẦM NON"
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.

1Môi trường là không gian sống của con người và các loại sinh vật. Hàng
ngày mỗi con người chúng ta rất cần một không gian nhất định để hoạt động như:
Nhà ở, nơi nghỉ ngơi, không khí, nước uống, lương thực, thực phẩm, đất đai để sản
xuất.... đặc biệt môi trường còn là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên rất cần cho
đời sống và sản xuất của con người.
Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non có ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong việc hình thành những hành vi ứng xử tốt với môi trường. Thông qua các
hoạt động giáo dục trẻ diễn ra trong các hoạt động hàng ngày tại trường mầm non,
được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và tích hợp các nội dung giáo dục bảo
vệ môi trường một cách hợp lý, tự nhiên và mang hiệu quả cao nhất.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con
người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt với đời sống con người và sự phát
triển kinh tế văn hóa của đất nước, của nhân loại. Bảo vệ môi trường là những hoạt
động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn
chặn và khắc phục mà hậu quả mà con người hay thiên nhiên gây cho môi trường.
Giáo dục môi trường ở trẻ mầm non là quá trình giáo dục có mục đích nhằm phát
triển ở trẻ những hiểu biết sơ đẳng qua kiến thức, thái độ hành vi của trẻ đối với
môi trường xung quanh
Hiện nay trên thế giới việc ô nhiễm môi trường diễn ra do sự thiếu hiểu biết
của con người là một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên sự ô nhiễm và suy
thoái môi trường. Vì vậy, giáo dục bảo vệ môi trường là một vần đề cấp bách có
tính toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc, cần được giáo dục cho con người
ngay từ tuổi thơ.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo
dục chính quy và không chính quy nhằm giúp cho con người có được những hiểu
biết và kĩ năng, tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững
về sinh thái. Giáo dục bảo vệ môi trường là quá trình giáo dục có mục đích, nhằm
làm cho con người trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề của môi trường, có sự
hiểu biết về môi trường, có thái độ, kĩ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi
trường. Ví dụ: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ
2


những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói riêng và của con
người nói chung, biết cách sống tích cực với môi trường, nhằm đảm bảo sự phát
triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ (Quyết định của Thủ tướng chính phủ, số
1363/QĐ/TTg ngày 17-10-2001)
Mục đích của giáo dục bảo vệ môi trường là nhằm vận dụng những kiến
thức và kĩ năng vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng môi trường đảm bảo bền vững cho cả
thế hệ hiện tại và tương lai. Nó cũng bao hàm cả việc học tập cách sử dụng những
công nghệ mới nhằm tăng sản lượng và tránh những thảm họa môi trường, xóa đói,
giảm nghèo, tận dụng các cơ hội và đưa ra những quyết định khôn khéo trong sử
dụng tài nguyên.
Giáo viên trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ vẫn còn nhiều hạn
chế. Trong quá trình giảng dạy chưa chú ý đến việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi
trường vào các tiết dạy và hoạt động giáo dục. Trẻ là con em nông thôn rất ham
chơi, chưa có ý thức bảo vệ môi trường, sân trường, lớp nhiều trẻ còn vứt vỏ sữa,
vỏ bim bim ra sân trường hay nhiều lúc vẫn chạy vô tư chưa biết nhặt rác dưới
chân mình để bỏ vào thùng, chơi chạy quá đà, dẫm vào hoa, thậm chí còn bẻ cành
cây, bẻ hoa vườn trường, đi vệ sinh, rửa tay nhiều lúc chưa biết khóa vòi. Đa số trẻ
chưa có ý thức về vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất trang thiết
bị còn chưa phong phú đa dạng, chủ yếu đồ dùng đồ chơi tự tạo sẵn có ở địa
phương do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi dễ quên nên cũng gặp nhiều khó khăn
trong công tác bảo vệ môi trường.
Chính vì vậy là một giáo viên mầm non tôi nhận thức được rằng bảo vệ môi
trường là bảo vệ chính mình và bảo vệ sự sống trên toàn cầu. Đó là những hoạt
động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn
chặn khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra. Từ đó con
người biết khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. nhằm
cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói
riêng và con người nói chung, biết cách sống tích cực với môi trường để đảm bảo
sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ. Xuất phát từ tất cả các lý do trên mà

3


tôi đã đưa ra " Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Minh Khôi ".
2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm ra " Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Minh Khôi ".
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
a. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng trẻ 5-6 tuổi B ở trường mầm non Minh Khôi.
b. Phạm vi nghiên cứu:
- Trẻ 5- 6 tuổi B ở trường Mầm non Minh khôi
- Chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp nghiên cứu (phân tích, tổng hợp tài liệu, sách báo có liên quan đến
đề tài).
b. Phương pháp quan sát.
c. Phương pháp làm mẫu, giảng giải
d. Phương pháp thực hành trải nghiệm.
e. Phương pháp trao đổi đàm thoại.
f. Phương pháp đánh giá nêu gương
II. PHẦN NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Cơ sở lí luận.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự
tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường sống của con người
theo chức năng được chia thành các loại:
Môi trường tự nhiên: Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hóa học,
sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động
của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực
vật, nước....

4


Môi trường xã hội: Là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là
những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định...ở các cấp khác nhau
Môi trường nhân tạo: Bao gồm tất cả các nhân tố do con người tạo nên, làm
thành những tiện nghi trong cuộc sống như ô tô, nhà ở, công sở, các khu vực đô
thị, công viên nhân tạo...
Môi trường theo nghĩa rộng: Là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần
thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không
khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội...
Môi trường ở trường mầm non cũng là toàn bộ môi trường tự nhiên, môi
trường xã hội và môi trường nhân tạo. Đó là môi trường bao gồm phòng/lớp học và
môi trường ngoài phòng/lớp học bao quanh cuộc sống vui chơi, học tập và sinh
hoạt của trẻ ở trường mầm non.
Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch
đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con
người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lí các tài
nguyên thiên nhiên. Ví dụ: Muốn bảo vệ cho môi trường mầm non xanh - sạch đẹp, thì mỗi con người trong trường mầm non phải có ý thức tham gia các hoạt
động giữ gìn vệ sinh chung và riêng như: Vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong
lớp và ngoài trời gọn gàng, ngăn nắp, đi vệ sinh và vứt rác đúng nơi quy định, quét
dọn, thu gom và xử lí tốt rác thải, trồng cây và chăm sóc cây.....
Giáo dục bảo vệ môi trường là một hoạt động có vai trò rất quan trọng đối
với đời sống con người mà thế giới đang phát động, hàng năm có các ngày như
ngày “nước thế giới, ngày môi trường thế giới 5/6, giờ trái đất”. Qua đó nhằm nâng
cao ý thức con người trên trái đất về bảo vệ môi trường.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một hoạt động đặc biệt quan trọng đối với trẻ
mầm non, là bước đầu hình thành cho trẻ thói quen sống gọn gàng ngăn nắp, vệ
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ Từ đó trẻ có những kiến thức đơn giản về
cơ thể, cách chăm sóc giữ gìn sức khoẻ cho bản thân. Đồng thời có những kiến
thức ban đầu về mối quan hệ của động vật, thực vật và con người với môi trường

5


sống để trẻ biết giao tiếp biết yêu thương những người gần gũi quanh mình, biết
chăm sóc bảo vệ cây cối, bảo vệ con vật quanh nơi mình ở.
Giúp trẻ có thói quen sống gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường sạch sẽ.
Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong trường/lớp, gia đình,
nơi ở như: Tham gia chăm sóc vật nuôi, cây trồng, vệ sinh cá nhân,vệ sinh nhà cửa
ở gia đình, trường/lớp học.... với những công việc vừa sức với trẻ.
Biết tiết kiệm chia sẻ và hợp tác với bạn bè cùng những người xung quanh,
sống tiết kiệm, giữ gìn đồ dùng đồ chơi và tiết kiệm trong sinh hoạt.
Có phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá hoại
môi trường như: Vứt rác bừa bãi, chặt cây, hái hoa, dẫm lên cỏ, bắn chết động
vật....
Biết yêu quý gần gũi với thiên nhiên quan tâm đến những vấn đề của môi
trường thu gom rác thải, lá cây ở sân trường....
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng vào sáng kiến kinh nghiệm
a. Thuận lợi:
Về cơ sở vật chất ở trường lớp đã được đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ
cho việc hình thành và phát triển kỹ năng giáo dục bảo vệ môi trường.
Lớp có 2 giáo viên/1 nhóm, về trình độ 2/2 đồng chí, 1 đồng chí đạt chuẩn
và 1 đồng chí trên chuẩn, giáo viên còn rất trẻ, nhiệt tình hăng say với công việc,
yêu nghề, có kỹ năng tốt về giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
Số trẻ huy động ra lớp 39 cháu, số trẻ ăn bán trú tại trường 39/39 cháu đạt
100% tỷ lệ trẻ ở kênh bình thường là 95%, trẻ suy dinh dưỡng là 5%.
Trẻ ở độ tuổi này đã bắt đầu hình thành và có ý thức về bảo vệ môi trường.
Trẻ biết nhặt lá rụng, vỏ hộp sữa, vỏ bánh kẹo bỏ vào thùng rác, biết rửa tay xong
khóa vòi nước lại...
b. Khó khăn:
Diện tích sân trường rộng nhưng môi trường cho trẻ hoạt động còn hạn chế
Học sinh đông nhưng diện tích lớp học hẹp nên còn gặp nhiều khó khăn trong
việc hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường trong lớp, nhiều trẻ chưa biết bỏ rác vào
6


bừa bãi, trẻ rửa tay vặn vòi nước chảy lảng phí ra ngoài.
Đa số trẻ là con em nông thôn bố mẹ đi làm ăn xa trẻ ở nhà với ông bà nên
chưa hiểu được việc bảo vệ môi trường như thế nào cho rạch sẽ.
2.1. Thực trạng về việc thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở
trường mầm non.
a. Đối với bản thân bồi dưỡng chuyên môn về nội dung GDBVMT:
Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường và thiết
kế môi trường giáo dục trong lớp và ngoài lớp học.
Nắm vững nội dung phương pháp để truyền thụ kiến thức cho trẻ, biết vận
dụng tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường một cách hợp lý, tự nhiên.
Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường được tích hợp trong các hoạt động giáo dục
dưới nhiều hình thức.
Tổ chức qua các giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động dạo chơi thăm quan,
chăm sóc vườn rau, bồn hoa, cây cảnh còn hạn chế....
Đánh giá khả năng thực hiện của trẻ để uốn nắn kịp thời cho những trẻ còn
yếu kém.
b. Khảo sát chất lượng trên trẻ:
Hình thành cho trẻ kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, trong các hoạt
động hàng ngày trẻ lĩnh hội được những kiến thức mà cô truyền thụ.
Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, nhặt lá rụng xung quanh sân
trường bỏ vào thùng rác, khóa vòi nước sau khi sử dụng vẫn còn hạn chế.
Kết quả khảo sát trên trẻ là: 35/39 trẻ đạt 90%, chưa đạt 4/39 là 10%.
c. Tham gia bảo vệ môi trường do trường phát động:
Tham gia nhặt rác, lá cây, vỏ hộp sữa, vỏ bim bim xung quanh sân trường bỏ
vào thùng rác, chăm sóc nhở cỏ, nhặt lá trong vườn cổ tích.
d. Công tác tham mưu với BGH
Tham mưu với BGH nhà trường mua sắm thêm trang thiết bị, xây dựng môi
trường giáo dục bảo vệ môi trường.
đ. Công tác phối kết hợp với phụ huynh

7


Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ
ở gia đình, ở trường và mọi lúc mọi nơi
Huy động các bậc phụ huynh hỗ trợ thêm kinh phí để mua sắm thêm trang
thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường.
Bảo vệ môi trường là một nội dung giáo dục mới được tích hợp trong quá
trình chăm sóc trẻ trong năm học 2017-2018 nên kết quả trên trẻ trước khi thực
hiện đề tài này chưa cao cụ thể:
* Kết quả thực trạng.
TT
1

2

3

NỘI DUNG
*Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề giáo dục
bảo vệ môi trường
- Lồng ghép chuyên đề giáo dục bảo vệ môi
trường vào tiết học
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường
- Nội dung phương pháp tổ chức hoạt động
giáo dục bảo vệ môi trường
* Đối với trẻ
- Có kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi
quy định, không vứt rác bừa bãi
- Có ý thức tham gia hoạt động bảo vệ môi
trường
- Khả năng hiểu biết về giáo dục bảo vệ môi
trường
* Công tác tuyên truyền phối kết hợp
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua lễ
khai giảng năm học mới.
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
giờ đón trả trẻ và qua góc trao đổi với phụ
huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
các buổi họp phụ huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua

KẾT QUẢ THỤC TRẠNG
Tốt
Khá
TB
Yếu
%
%
%
%
34

44

22

35

43

22

36

42

22

33

44

23

35

43

22

36

40

24

37

30

23

34

31

25

39

47

15

36

47

17

39

46

15

32

47

21
8


4

các buổi tổng vệ sinh môi trường toàn xã
* Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật
chất
- Xây dựng góc giao dục bảo vệ môi trường
46
54
- Góc tuyên truyền ở nhóm lớp
45
55
- Đồ dùng để phục vụ cho hoạt động
55
45
Với những thực trạng đã nêu trên, bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp tôi

xin đưa ra " Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ 5-6 tuổi".
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
Từ thực trạng nghiên cứu và vận dụng những kiến thức lý luận liên quan như
đã phân tích nêu trên. Tôi đã nghiên cứu đúc rút từ những kinh nghiệm thực tế đưa
ra những biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
Minh Khôi như sau :
3.1. Bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.
Bản thân luôn cố gắng học tập, tham khảo tài liệu sách báo, mạng internet,
để nắm vững mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp thực hiện chuyên đề giáo
dục bảo vệ môi trường.
Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do xã phát động, tổ chức tốt các
hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở nơi công tác.
Trước hết bản thân phải xác định rõ muốn nâng cao chất lượng giáo dục bảo
vệ môi trường phải chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt
động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, xây dựng kế hoạch và
phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, công tác phối kết hợp
với các bậc phụ huynh.
3.2. Biện pháp xây dựng môi trường giáo dục
* Xây dựng môi trường trong lớp học.
Phòng nhóm lớp luôn đủ ánh sáng, an toàn, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về
mùa đông, nền nhà được lát gạch men và được lau chùi thường xuyên.
Phòng học luôn sạch sẽ, không có mùi hôi, khai, ẩm mốc, trần nhà không có
màng nhện, các cánh cửa không có bụi bám

9


Có lịch vệ sinh cho từng ngày, tuần, tháng và thực hiện nghiêm túc lịch vệ
sinh.
Các góc tủ đồ dùng, đồ chơi được trang trí, bầy biện đẹp mắt hấp dẫn trẻ và
thường xuyên được lau chùi cọ rửa sạch sẽ.
Xanh hóa môi trường lớp học trồng nhiều cây xanh vào trong chậu và treo ở
các góc trong lớp, treo ở cửa sổ. Nhưng phải vừa tầm với trẻ để trẻ tự chăm sóc vệ
sinh cho trẻ như tưới nước lau lá.
Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước. Hàng ngày phải rửa tay sạch sẽ trước khi
ăn, sau khi đi vệ sinh. Nhưng phải vặn nhỏ vòi cho nước chảy đầy đủ, để rửa tay,
khi uống nước phải rót vừa đủ để tránh nước thừa đổ lãng phí.
Hàng tuần có tổ chức thực hành thảo luận, trò truyện về môi trường làm
sách tranh chủ điểm từ các sách báo cũ, làm thí nghiệm, xử lý tình huống để lôi
cuốn trẻ tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường.

Môi trường trong lớp học.
* Mội trường bên ngoài lớp học
Trường có biến ghi tên trường có tường rào bao quanh đảm bảo an toàn,
sạch đẹp.
Sân trường được quy hoạch thành sân chơi và khu đất trồng cây xanh, vườn
thiên nhiên và vườn trồng rau sạch. Với các thảm hoa, cây cảnh được bố trí hợp lý,
hài hòa làm tăng thêm vẻ đẹp của trường, ở mỗi cây có bồn hoa bao quanh tiện cho
việc chăm sóc và bảo vệ. Các lối đi được lát gạch và lát xi măng bằng phẳng,
không đọng nước và trơn trượt, tạo điều kiện để mọi người được hưởng bóng mát,
ngắm hoa thuận tiện cho việc sửa sang, chăm tưới thường xuyên, qua đó tích hợp
nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
10


Hình ảnh khuôn viên trường Mầm non Minh Khôi
Xây dựng vườn thiên nhiên, vườn rau sạch cụ thể có nhiều loại khác
nhau như cây xoài, cây sấu, cây vú sữa… phục vụ cho việc học tập thông qua dạo
chơi ngoài trời. Ở mỗi cây có ghi tên cụ thể.

Hình ảnh vườn thiên nhiên
Hình ảnh vườn rau sạch
Chống xói mòn đất: Bằng việc xây dựng hàng rào, trồng phủ các loại cỏ và
các loại cây có khả năng giữ đất tốt, với hệ thống cống rãnh thoát nước hợp lý.
Quản lý tốt nguồn rác thải: Có bồn chứa rác và nước thải công cộng. Trong
sân trường có các thùng rác được trang trí bằng hình các con vật ngộ nghĩnh, bằng
các bông hoa phù hợp với sở thích của trẻ, kích thích trẻ trong việc bỏ rác vào
thùng đúng nơi quy định, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ. Mỗi thùng rác
đều phải có nắp đậy, được đặt ở những nơi thuận tiện vừa tầm với trẻ cần thu gom
và xử lý nguồn rác thải thường xuyên.
Các công trình vệ sinh được đúng tiêu chuẩn, thuận tiện phù hợp với cô và
trẻ.Có nguồn nước sạch đủ dùng hệ thống thoát nước kín thực hiện nghiêm ngặt
lịch vệ sinh cụ thể cho hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

11


Hình ảnh thùng rác đúng nơi quy định
Tiết kiệm điện nước: Hệ thống điện nước được lắp đặt đúng tiểu chuẩn, an
toàn đảm bảo đủ nước sạch và giảm thiếu thất điện nước.
Xây dựng góc trao đổi với phụ huynh: Nhằm giới thiệu các nội dung giáo
dục bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho các bậc cha mẹ cùng tham gia hưởng
ứng, với nội dung phương pháp bảo vệ môi trường và thục sự có tác dụng qua việc
sáng tác thơ ca tranh ảnh sách báo cũ có nội dung GDBVMT.
Dán một số tranh áp phích, tranh tuyên truyền về môi trường đảm bảo mỹ
thuật được bố trí hợp lý và có giá trị sử dụng lâu dài.
Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề về môi trường, cổ động
nâng cao nhận thức về môi trường cho các bậc phụ huynh, mở các chiến dịch bảo
vệ môi trường cho các lớp mầm non được tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các
bậc phụ huynh.
Khuyến khích mọi người tham gia chăm sóc, cải tạo môi trường của nhà
trường để trường mầm non luôn xanh - sạch- đẹp.
3.3. Biện pháp giáo dục trẻ ở các hoạt động hàng ngày
Thông qua các hoạt động hàng ngày cô giáo dục bảo vệ môi trường trong
giờ đón trẻ hoạt động chính, hoạt đông ngoài trời, hoạt động góc, vệ sinh ăn trưa,
ngủ trưa…
* Đón trẻ và chơi tự chọn.
Cô đến sớm trước 30 phút để mở cửa, thông thoáng, làm vệ sinh phòng,
nhóm lớp. Nhưng đảm bảo tránh gió lùa ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào
mùa hè.
12


Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động trong ngày
của trẻ.
Đón trẻ đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân ngay ngắn,
gọn gàng đúng nơi quy định.
Đối với những trẻ ăn quà sáng nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng đúng nơi quy
định.
Hướng trẻ vào các nhóm chơi theo ý thích. Cô hướng dẫn trẻ chơi tích cực
và chủ động hơn, không nói to, không làm ồn ào, không tranh giành đồ chơi của
nhau. Chơi xong cất dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng tránh làm hư hỏng đồ dùng
đồ chơi.
* Hoạt động học tập có chủ đích (hoạt động chung).
- Môn học: Tạo hình.
- Đề tài xé dán vườn cây ăn quả.
+ Hướng dẫn trẻ xé dán vườn cây ăn quả từ các tờ tạp chí, sách báo cũ đã
sưu tầm được để tiết kiệm giấy: Biết bôi hồ vào mặt trái của hình vừa đủ dính,
không quệt nhiều để tiết kiệm.
+ Hướng dẫn trẻ tạo ra bức tranh về vườn cây ăn quả xong, trẻ biết cắt đồ
dùng đồ chơi và các vật liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý các sản phẩm tự làm.
+ Cùng dọn dẹp lớp, nhặt bỏ giấy vụn vào thùng rác.

Một hoạt động chỉ được tổ chức thành công khi trẻ thể hiện sự hứng thú tập
trung chú ý vào bài học, chính vì vậy khi tổ chức các hoạt động giáo dục tôi luôn
13


tận dụng mọi cơ hội có thể nhằm cho trẻ được thực hành trải nghiệm, luôn luôn
lắng nghe ý kiến của trẻ, động viên khuyến khích kịp thời tạo điều kiện cho trẻ thể
hiện ý tưởng của mình từ những thực nghiệm của chính bản thân mình hình thành
cho trẻ kỹ năng quan sát óc phán đoán, biết giải thích suy luận qua đó có thể cung
cấp kiến thức cho trẻ
Sau mỗi giờ hoạt động tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được thực hành
trải nghiệm các nội dung mà cô vừa diễn đạt .
VD: Trong giờ khám phá khoa học “ tìm hiểu lợi ích của cây xanh đối với
đời sống con người “thông qua đó giáo dục trẻ cây xanh cung cấp oxi cho con
người chống xói mòi đất, chống hạn hán lũ lụt, vì vậy các con không được ngắt lá
bẽ cành.
VD: Trong lĩnh vực con người với môi trường có thể tổ chức cho trẻ làm các
thí nghiệm. Thí nghiệm về sự phân hủy của lá cây, thí nghiệm về không khí ô
nhiễm từ khói bụi
Trong lĩnh vực con người với thế giới thực vật, cô tổ chức các thí nghiệm
cây cần nước, ánh sáng, không khí điều kiện hạt nảy mầm.
* Dạo chơi ngoài trời.
- Cho trẻ quan sát một số cây ăn quả trên sân trường để biết về tên gọi, đặc
điểm cấu tạo, lợi ích của cây.
- Cho trẻ quan sát: Cây nhãn
- Đây là cây gì? Cây nhãn.
- Các con có nhận xét gì về cây nhãn. Trẻ nhận xét về cây nhãn.
- Trồng cây để làm gì? Để lấy bóng mát và ăn quả.
- Cần chăm sóc cây như thế nào? Tưới nước, không ngắt lá bẻ cành.
- Đàm thoại với trẻ về lợi ích của cây. Trồng cây để bảo vệ tài nguyên đất,
chống xói mòn đất, trồng cây để giữ môi trường xanh- sạch- đẹp, tạo không khí
trong lành thoáng mát, cây còn cho ta nhiều quả ngọt cung cấp chất vitamin rất cần
đối với sức khoẻ con người, cây cho ta bóng mát để vui chơi.
- Nếu không trồng cây xanh môi trường sống của con người sẽ như thế nào?
Vì sao lại như vậy?
14


- Cho trẻ quan sát và nhân xét sân trường hôm nay sạch hay bẩn? Vì sao?
Các con cần phải làm gì để sân trường luôn sạch sẽ?
- Cho trẻ nhặt lá rụng làm sạch sân trường.
- Sử dụng hệ thống câu hỏi mở để chủ động khám phá và tìm hiểu về môi
trường. Qua đó nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường
cho trẻ.
* Hoạt động chiều.
- Hướng dẫn trẻ trang trí tranh chủ điểm thế giới thực vật bằng những vật
liệu, phế liệu.
- Hướng dẫn cắt các hình ảnh về các loại cây, các hoạt động chăm sóc bảo
vệ cây trong sách, báo, tạp chí cũ để trang trí bức tranh chủ điểm.
- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng nhóm trẻ. Yêu cầu trẻ cố gắng
hoàn thành công việc được giao. Biết trách nhiệm vai trò của mình và phối hợp với
bạn trong nhóm khi thực hiện.
Ví dụ: Một nhóm sưu tầm báo, sách, tạp chí cũ ở gia đình mang đến lớp để
cắt các hình ảnh theo yêu cầu của cô cho phù hợp với nội dung bức tranh.
- Một nhóm dán các hình ảnh vừa cắt được. Dạy trẻ phết hồ vừa đủ dính để
dán, không quệt nhiều để tiết kiệm.
- Giải thích cho trẻ biết về việc cô và trẻ sự dụng vật liệu, phế thải để trang
trí lớp là một việc làm có ý nghĩa bảo vệ môi trường. Vì sao lại như thế (vì tiết
kiệm nguyên vật liệu là một việc làm bảo vệ môi trường)
- Yêu cầu trẻ thu dọn gọn gàng các dụng cụ và nguyên vật liệu sau khi làm
xong.
- Hướng dẫn trẻ lau bụi các đồ dùng, đồ chơi ở các góc và lau lá cho cây.
- Giáo dục trẻ biết quý trọng các thành quả lao động, những sản phẩm cô và
trẻ.
3.4. Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua các hoạt động chăm sóc và bảo
vệ sức khỏe cho trẻ.
Để bảo vệ môi trường, con người phải thực hiên hàng loạt các biện pháp
khác nhau, trong đó biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường được xem là một trong
những biện pháp có hiệu quả. Các nhà khoa học đều cho rằng, giáo dục bảo vệ môi
trường cần được quan tâm đúng mức ngay từ lứa tuổi mầm non, vì lứa tuổi này dễ

15


hình thành những nền nếp, thói quen, những giá trị tốt đẹp, tạo cơ sở cho việc hình
thành nhân cách con người.
Ở trường mầm non, giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ được thực hiện
thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các nội dung nuôi dưỡng
và chăm sóc sức khỏe:
* Dinh dưỡng:
Nhu cầu thức ăn (thịt, trứng, cá, rau xanh, hoa quả....) với sức khỏe của trẻ,
các món ăn có nguồn gốc từ động vật và thực vật, thực phẩm do con người làm ra.
Sự mất dần của động vật, thực vật do săn bắn, chặt phá quá mức và sử dụng
lãng phí của con người.
Bảo vệ nguồn động, thực vật: Hiểu được tác hại của những việc làm: Phá
rừng, đốt rừng, săn bắt các động vật còn nhỏ, những động vật quy hiếm....từ đó
liên hệ bản thân trẻ: Không chặt cây, bẻ cành, không giẫm lên các cây nhỏ, không
bắt các loại động vật có ích...
* Chăm sóc giấc ngủ:
Trẻ hiểu được tác dụng của giấc ngủ: Trẻ ngủ đủ giấc, đủ số lần trong
ngày. Chuẩn bị phòng ngủ: Lấy chăn gối, sắp xếp chổ ngủ và xếp chăn gối gọn
gàng sau khi ngủ dậy.
* Chăm sóc vệ sinh:
Vệ sinh trẻ, vệ sinh cô và những người phục vụ trong trường. Vệ sinh phòng
nhóm.
Trẻ biết cùng cô tạo ra môi trường học tập phù hợp, thực hiện đúng lịch vệ
sinh.
Trẻ biết phân loại các loại rác: Trẻ biết bỏ mỗi loại rác vào một thùng khác
nhau, thức ăn thừa để vào một thùng, các sản phẩm phế thải có khả năng sử dụng
lại để vào một thùng...
Biết tiết kiệm: Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, tiết kiệm nước sinh hoạt ở lớp và ở
nhà (tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng, dùng chậu hoặc cốc lấy nước không để
vòi nước chảy liên tục khi đánh răng, rửa mặt...) Biết cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi
16


từ các nguyên vật liệu phế thải, giữ gìn quần áo tay chân sạch sẽ. Cho trẻ tham gia
vệ sinh sân trường.
3.5. Biện pháp chú trọng công tác tham mưu và phối kết hợp với phụ huynh.
* Công tác tham mưu.
Đề xuất với BGH nhà trường mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho
hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường.
* Công tác phối kết hợp với phụ huynh.
Chú trọng công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh để nâng cao
chất lượng của hoạt động tôi đã trao đổi trực tiếp với phụ huynh thông qua giờ đón
trẻ, trả trẻ, tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh về công tác giáo dục ý thức
bảo vệ môi trường là một yếu tố quan trọng
Thông qua hội nghị phụ huynh ở lớp, cùng thảo luận với phụ huỳnh về nội
dung này, phụ huynh hiểu được người lớn chính là tấm gương để trẻ bắt trước làm
theo các bảng biểu tranh ảnh có nội dung tuyên truyền về giáo dục bảo vệ môi
trường tôi treo trước lớp để phụ huynh dễ nhìn dễ đọc, tôi sưu tầm tranh ảnh có
những hành vi xấu và hành vi tốt đối với nội dụng giáo dục bảo vệ môi trường để
trẻ xem và bầy tỏ quan điểm của mình cũng như hành động của mình.
Thường xuyên trao đổi với phụ huynh trong trường trả trẻ đón trẻ gom góp
nguyên vật liêụ để làm đồ chơi cho trẻ .
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Sau một năm nghiên cứu đề tài: " Một số biện pháp nâng cao chất lượng
giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Minh Khôi " đã
đạt được những kết quả sau:
TT
1

NỘI DUNG
*Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề giáo dục
bảo vệ môi trường
- Lồng ghép chuyên đề giáo dục bảo vệ môi
trường vào tiết học
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động

KẾT QUẢ BIỆN PHÁP
Tốt
Khá
TB
Yếu
%

%

%

48

44

8

50

43

7

49

45

6

%

17


bảo vệ môi trường
- Nội dung phương pháp tổ chức hoạt động
2

giáo dục bảo vệ môi trường
* Đối với trẻ
- Có kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi
quy định, không vứt rác bừa bãi
- Có ý thức tham gia hoạt động bảo vệ môi
trường
- Khả năng hiểu biết về giáo dục bảo vệ môi

3

trường
* Công tác tuyên truyền phối kết hợp
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua lễ

42

6

50

43

7

52

43

5

51

43

6

41

9

53

42

5

59

37

4

52

42

6

50

42

8

60
70
65

40
30
35

50

khai giảng năm học mới.
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
giờ đón trả trẻ và qua góc trao đổi với phụ
huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
các buổi họp phụ huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
4

52

các buổi tổng vệ sinh môi trường toàn xã
* Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật
chất
- Xây dựng góc giao dục bảo vệ môi trường
- Góc tuyên truyền ở nhóm lớp
- Đồ dùng để phục vụ cho hoạt động

III. KẾT LUẬN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
1.Kết luận:
TT

NỘI DUNG

KẾT QUẢ BIỆN PHÁP
Trước khi thực
hiện

Sau khi áp dụng

Tốt

K

TB

Y

T

K

TB

Y

%

%

%

%

%

%

%

%
18


1

*Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề giáo dục
bảo vệ môi trường
- Lồng ghép chuyên đề giáo dục bảo vệ môi
trường vào tiết học
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường
- Nội dung phương pháp tổ chức hoạt động

2

giáo dục bảo vệ môi trường
* Đối với trẻ
- Có kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi
quy định, không vứt rác bừa bãi
- Có ý thức tham gia hoạt động bảo vệ môi
trường
- Khả năng hiểu biết về giáo dục bảo vệ

3

môi trường
* Công tác tuyên truyền phối kết hợp
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
lễ khai giảng năm học mới.
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
giờ đón trả trẻ và qua góc trao đổi với phụ
huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua
các buổi họp phụ huynh
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh qua

4

các buổi tổng vệ sinh môi trường toàn xã
* Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật
chất
- Xây dựng góc giao dục bảo vệ môi trường
- Góc tuyên truyền ở nhóm lớp
- Đồ dùng để phục vụ cho hoạt động

34

44

22

48 44

8

35

43

22

50 43

7

36

42

22

49 45

6

33

44

23

52 42

6

35

43

22

50 43

7

36

40

24

52 43

5

37

30

23

51 43

6

34

31

25

50 41

9

39

47

15

53 42

5

36

47

17

59 37

4

39

46

15

52 42

6

32

47

21

50 42

8

46
45
55

54
55
45

60 40
70 30
65 35

2. Bài học kinh nghiệm:

19


Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và tiến hành thực hiện đề tài này. Bản
thân tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm đó là:Cô giáo và các bậc phụ huynh
luôn và mãi là tấm gương sáng cho trẻ học tập và noi theo.Cô giáo phái có tình yêu
nghề, yêu trẻ, nhiệt tình với công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Luôn chủ động sáng
tạo, tìm tòi học hỏi, đổi mới phương pháp giáo dục và tham gia đầy đủ các lớp học
chuyên đề nhất là chuyên đề về giáo dục bảo vệ môi trường.
Đăng kí thao giảng dự giờ thăm lớp thường xuyên để nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ. Giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể thiết thực để tích hợp đầy đủ
các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường nhưng phải lựa chọn thời gian và thời
điểm phù hợp. Phải được tiến hành một cách hợp lý, tự nhiên, thoải mái dưới hình
thức"học bằng chơi, chơi mà học" không nên tích hợp nội giáo dục bảo vệ môi
trường trong cùng một lúc để tránh sự nhàm chán ở trẻ. Giáo viên cần căn cứ vào
điều kiện, nội dung của từng hoạt động cụ thể để lựa chọn nội dung giáo dục bảo
vệ môi trường cho phù hợp như quan sát, trò chuyện, nêu tình huống cho trẻ giải
quyết hoặc được thực hành bằng các hoạt
động thực tiễn nhằm lôi cuốn trẻ tham gia tích cực và chủ động đưa các kiến thức,
kỹ năng giáo dục bảo vệ môi trường đến với trẻ một cách tự nhiên.
Giáo dục bảo vệ môi trường cần phải được phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà
trường và toàn xã hội để có thông tin 2 chiều.
3. Kiến nghị.
Để thực hiện tốt công giáo dục trẻ mầm non nói chung và giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ 5- 6 tuổi nói riêng. Bản thân tôi có ý kiến đề xuất như sau:
BGH nhà trường tham mưu với lãnh đạo địa phương các bậc phụ huynh tạo
dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non hoạt động, vì hiện tại trường đang thiếu
phòng học, lớp đông ảnh hưởng tới việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
Nhà trường cần đầu tư thêm các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị cải tạo
khuôn viên tạo điều kiện cho giáo viên trong các tổ chức các hoạt động cho trẻ mọi
lúc mọi nơi để khắc sâu thêm kiến thức.
Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã chắt lọc và đưa vào
công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017-2018. Rất mong được sự đóng góp ý

20


kiến của hội đồng khoa học trường, các bạn đồng nghiệp, hội đồng khoa học cấp
trên để bản thân tôi rút thêm được kinh nghiệm trong công tác.
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Minh khôi, ngày 02 tháng 04 năm 2018
Người viết sáng kiến

Lường Thị Mai

Nguyễn Thị Vân

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT
1

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

- Chương trình giáo dục

Bộ Trưởng BGD&ĐT

Nhà xuất bản

Mầm non

và thông tư số

giáo dục Việt

21


28/2016/TT- BGDĐT

1

Nam

- Hướng dẫn thực hiện nội

Hoàng Thị Thu Hương

Nhà xuất bản

dung giáo dục bảo vệ môi

Trần Thị Thu Hoà

giáo dục Việt

trường trong trường Mầm

Trần Thị Thanh

Nam

non
- Tài liệu bảo vệ môi
2

3

4

Liên đoàn lao động – Sở

Lưu hành nội

trường và an toàn, vệ sinh tài nguyên và môi trường bộ
lao động

tỉnh Thanh Hoá

- Tổ chức các hoạt động

Trần Thị Thu Hoà

Nhà xuất bản

giáo dụcbảo vệ môi trường Hoàng Công dụng

giáo dục Việt

trong trường Mầm non

Nam

- Hướng dẫn tích hợp nội

Phan Lan Anh

dung giáo dục về tài

Trần Thị Thu Hoà

nguyên và môi trường

Nhà xuất bản
giáo dục Việt
Nam

biển, hải đảo.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×